къде съм ...> нормативни документи ...> образци на документи ...  
 

образци на документи

ДОКУМЕНТИ КЪМ СПИСЪК ОБРАЗЕЦ №1, ОБРАЗЕЦ №1А, ОБРАЗЕЦ №2 /за учебната 2014-2015 година/

Работни карти

Примерен модел за разпрелеление на часовете по ЗИП

Примерен доклад за разпределение на часовете по ЗИП и СИП

Деклагация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на Плана за квалификационна дейност

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


Учебен план за начален етап, дневна форма на обучение

Учебен план за прогимназиален етап, дневна форма на обучение

Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки и СОУ с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език

Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование

Учебен план за спортни училища (прогимназиален етап и гимназиален етап)

Учебен план за СОУ - вечерна форма на обучение

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за паралелка със задължителноизбираема подготовка по български език и литература и английски език, прием за учебната 2009/2010 година


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за паралелка със задължителноизбираема подготовка по български език и литература и изобразително изкуство, прием за учебната 2009/2010 година


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2014/2015 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2014/2015 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2013/2014 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за училища
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за райони

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2013/2014 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2012/2013 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2012/2013 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2011/2012 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платциOБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА  СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 1

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2
- вариант 2

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 3

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 4

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 5

Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер

Доклад за преместване на ученик с наложено наказание

Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Доклад за разпределение на часовете за ЗИП и СИП