къде съм ...> нормативни документи ...> образци на документи ...  
 

образци на документи

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

Образец на учебна програма за ЗИП

Образец на доклад за ЗИП и СИП

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда
Образец на План за квалификационна дейност


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план за подготвителна група
Учебен план за начален етап, дневна форма на обучение
Учебен план за прогимназиален етап, дневна форма на обучение
Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки и СОУ с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език
Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование
Учебен план за професионални гимназии с прием след завършен VII клас
Учебен план за спортни училища - прогимназиален етап
Учебен план за спортни училища - гимназиален етап
Учебен план за СОУ - вечерна форма на обучение


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2015/2016 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2015/2016 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2014/2015 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2014/2015 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2013/2014 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за училища
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за райони
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2013/2014 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2012/2013 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2012/2013 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2011/2012 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци


OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА  СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер
Доклад за преместване на ученик с наложено наказание
Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм


OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Мотивирано искане - декларация на директора за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната 2015/2016 г. (или календарна година)
Искане за отлагане на неизползван платен годишен отпуск за 2015 г.
Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор
Заявление от директора за за разрешаване на платен годишен отпуск за 2016 година

Бланка - мотивирано искане-декларация за изплащане на средства  за представително облекло на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.