къде съм ...> нормативни документи ...> образци на документи ...  
 

образци на документи

ДОКУМЕНТИ КЪМ СПИСЪК ОБРАЗЕЦ №1, ОБРАЗЕЦ №1А, ОБРАЗЕЦ №2 /за учебната 2013-2014 година/

Работни карти

Примерен модел за разпрелеление на часовете по ЗИП

Примерен доклад за разпределение на часовете по ЗИП и СИП

Деклагация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на Плана за квалификационна дейност

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки и СОУ с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език

Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование

Учебен план за спортни училища (прогимназиален етап и гимназиален етап)

Учебен план за СОУ - вечерна форма на обучение

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за паралелка със задължителноизбираема подготовка по български език и литература и английски език, прием за учебната 2009/2010 година


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за паралелка със задължителноизбираема подготовка по български език и литература и изобразително изкуство, прием за учебната 2009/2010 година


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2014/2015 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2013/2014 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за училища
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за райони

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2013/2014 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2012/2013 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2012/2013 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2011/2012 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платциOБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА  СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 1

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2
- вариант 2

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 3

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 4

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 5

Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер

Доклад за преместване на ученик с наложено наказание

Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Доклад за разпределение на часовете за ЗИП и СИП

Училищен учебен план - СОУ

Училищен учебен план - Професионална гимназия