къде съм ...> нормативни документи ...> образци на документи ...  
 

образци на документи

ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

Работни карти

Примерен модел за разпрелеление на часовете по ЗИП

Примерен модел за разпределение на часовете по ЗИП и СИП

Деклагация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на План за квалификационна дейност

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


Учебен план за подготвителна група

Учебен план за начален етап, дневна форма на обучение

Учебен план за прогимназиален етап, дневна форма на обучение

Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки и СОУ с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език

Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование

Учебен план за спортни училища (прогимназиален етап и гимназиален етап)

Учебен план за СОУ - вечерна форма на обучение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2015/2016 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2014/2015 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2014/2015 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2013/2014 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за училища
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за райони

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2013/2014 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2012/2013 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2012/2013 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2011/2012 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платциOБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА  СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 1

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2
- вариант 2

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 3

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 4

Доклад, относно промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 - вариант 5

Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер

Доклад за преместване на ученик с наложено наказание

Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Доклад за разпределение на часовете за ЗИП и СИП