начало ...> прием след 7 клас за учебната 2014-2015 ...>

съобщения и информация


Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г. 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
2014-2015 ГОДИНА

:: за професионални гимназии, училища и паралелки след завършен VІІ клас
:: за професионални гимназии, училища и паралелки след завършено основно образование
:: за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас
:: за общински СОУ и профилирани гимназии след завършено основно образование
:: за професионални гимназии, училища и паралелки вечерна и задочна форма на обучение
:: за спортни училища
:: за училища по изкуства и култура
:: за училища със сензорни увреждания