начало ...> прием след 7 клас за учебната 2014-2015 ...>

съобщения и информация


Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

22.07.2014 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 23 юли 2014 г. до 28 юли 2014 г. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и представят оригиналите на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“.
Нека всеки един от Вас да постъпи в желаното училище, където да открие себе си и най-добрите си приятели и учители!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

Свободни места за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за четвърти етап на класиране по Наредба № 11/2005 г.


10.07.2014 г.

Заявления за участие в трето класиране се приемат на 11. 14 и 15.07.2014 г. от 8:00 до 18:00 часа в училищата-гнезда.
Задължително се представят оригиналите на удостоверение за завършен VII клас, служебна бележка с оценките от изпитите и медицинско удостоверение (за професионални паралелки и паралелки с профил "Изкуства")


Свободни места за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за трети етап на класиране по Наредба № 11/2005 г.


04.07.2014 г.


СПРАВКА
за минималния и максималния бал по паралелки

Към дата 04.07.201427.06.2014 г.


СПРАВКА
за минималния и максималния бал по паралелки

Към дата 26.06.2014


16.06.2014 г.


Уважаеми кандидат-гимназисти,
Уважаеми родители,

Напомням Ви, че съгласно чл. 18 на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища балът за класиране се образува, както следва:

 1. профил "Хуманитарен" - като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
 2. профили "Природоматематически" и "Технологичен" - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
 3. профил "Чуждоезиков" - като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
 4. профили "Изкуства" и "Спорт" - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 5. професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 6. професии от областите на образование „Стопанско управление и администрация", „Физически науки", „Информатика", „Техника", „Производство и преработка", „Архитектура и строителство", „Селско, горско и рибно стопанство", „Ветеринарна медицина", „Здравеопазване", „Транспорт" и „Опазване на околната среда" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 7. професии от областите на образование "Социални услуги" и "Услуги за личността" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се определят с решение на педагогическия съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
 8. Оценките от балообразуващите учебни предмети по ал. 1 са от удостоверението за завършен VII клас.

10.06.2014 г.

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г., СОФИЯ-ГРАД


09.06.2014 г.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В СОФИЯ-ГРАД

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ПО МУЗИКА В СОФИЯ-ГРАД

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ПО ХОРЕОГРАФИЯ В СОФИЯ-ГРАД


05.06.2014 г.

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА - ГНЕЗДА В РИО СОФИЯ-ГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ - РАЗШИРЕНО


05.06.2014 г.

СТАТИСТИКА НА УСПЕВАЕМОСТТА ПО БЕЛ

СТАТИСТИКА НА УСПЕВАЕМОСТТА ПО МАТЕМАТИКА

СТАТИСТИКА НА УСПЕВАЕМОСТТА ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА


04.06.2014 г.

Изх.№ 9137-521/02.06.2014 г.

ВАЖНО!

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с рецензиите върху конкурсните си работи, както следва:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 5, 6 и 9 юни 2014 г. в 22 СОУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа
МАТЕМАТИКА - 5, 6 и 9 юни 2014 г. – в 18 СОУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 10, 11 ,12 юни. 2014 г. – в 51 СОУ (ул. „Софийски герой” №28) – от 9:00-17:00 часа
Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.05.2014 г.


Уважаеми кандидат-гимназисти!


Напомням Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 10.00 часа, както следва:

Изобразително изкуство – 04.06.201
4 г.;
Музика – 05.06.2014 г.
Хореография – 06.06.2014 г.

Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 9.30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.
Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство
рисувателният лист и глината се осигуряват от Комисията за подготовка и провеждане на изпита;

За изпита по музика
, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано;

За изпита по хореография
, учениците носят необходимото игрално облекло.

На всички кандидати желая успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


20.05.2014 г.


Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

РИО, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2014/2015 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започва.
За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. Приемните изпити по български език и математика са на 21.05.2014 г. и на 23.05.2014 г.
  Те се провеждат в училището, където се обучава детето в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
  До 16.05.2014 г. сте получили служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.
 2. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 3. Обявяване на резултати от тестове по БЕЛ и математика до 04.06.2014 г. /в училището, в което се обучава ученикът/
 4. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите (до 09.06.2014 г.)
 5. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 17.06.2014 г. до 20.06.2014 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране.
 6. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 27.06.2014 г. до 01.07.2014 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. ( от 07.07.2014 г. до 09.07.2014 г.)
 7. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2014 г. до 15.07.2014 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си.
 8. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 28.07.2014 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 9. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град.
 10. ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран.

29.04.2014 г.


Изх.№ 9137-413/29.04.2014 г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-1132/04.09.2013 г. на Министъра на образованието и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас Ви напомням, че от 07.05 до 13.05.2014 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, хореография, музика) от учениците от Вашето училище.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VІІ клас от 07.05 до 13.05.2014 г. и се предават от представител на училището от 07.05 до 13.05.2013 г. до 17.30 часа в стая 510 на РИО – София-град.
Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса  - 6 лв. по следната сметка на РИО - София-град:
BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.
Таксата се внася за всеки отделен изпит - проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.
При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.

За кандидатстващите профил „Спорт“, заявление се подава в съответното училище и таксата се внася в него.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
2014-2015 ГОДИНА

:: за професионални гимназии, училища и паралелки след завършен VІІ клас
:: за професионални гимназии, училища и паралелки след завършено основно образование
:: за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас
:: за общински СОУ и профилирани гимназии след завършено основно образование
:: за професионални гимназии, училища и паралелки вечерна и задочна форма на обучение
:: за спортни училища
:: за училища по изкуства и култура
:: за училища със сензорни увреждания