начало ...> прием след 7 клас за учебната 2014-2015 ...>

съобщения и информация
09.07.2015 г.

Свободни места за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за трети етап на класиране по Наредба № 11/2005 г. за учебната 2015/2016 г. - София-град


06.07.2015 г.


Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

РИО – София-град, Ви напомня, че:

  • След обявяване  на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране предстои записването им от 06.07.2015 г. до 08.07.2015 г. включително в училището, в което са класирани.  При записването се представят оригиналите на документите, включително на удостоверението за завършен VII клас.
  • На 09.07.2015 г. всички училища с прием след завършен VII клас отчитат броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
  • До края на същия ден на сайта на РИО – София-град и в училищата-гнезда ще бъдат обявени свободните места за трети етап на класиране.
  • От 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г., без събота и неделя, в училищата-гнезда ще се приемат заявления за участие в трети етап на класиране. В заявленията се вписват само паралелки, за които има обявени свободни места. Препоръчваме да бъдат вписани повече желания, за да има по-голяма вероятност ученикът да бъде класиран.
  • При подаване на заявлението за участие в трети етап на класиране се представят оригиналите и копия на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословно състояние (за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“).
  • Заявление може да се получи от училището-гнездо или да се изтегли от сайта на РИО - София-град.
  • До 16.07.2015 г. се обявяват списъците с учениците, приети на трети етап на класиране.
  • Записването на приетите на третия етап на класиране ученици е в периода от 17.07.2015 г. до 20.07.2015 г. включително, без събота и неделя.
  • След отчитане на записалите се ученици и незаетите места след трети етап на класиране, паралелките, които са под минималния брой – 18 ученици, се закриват. Учениците от закритите паралелки се пренасочват по последващите им желания от заявлението.
  • В срок до 28.07.2015 г. директорите на всички училища с прием след завършен VII клас създават организация за попълване на незаетите места след трети етап на класиране.
  • До 31.07.2015 г. се утвърждава осъществения план-прием със заповед на началника на РИО.

02.07.2015 г.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД
Към дата 02.07.2015


25.06.2015 г.


Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

РИО – София-град, Ви напомня, че:

 • Първи етап на класиране приключва със записване на ученика в паралелката, в която е приет, или с подаване на заявление за второ класиране в училището, където е приет ученикът. Посочените дейности се осъществяват в периода от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г. вкл.
 • Ако ученикът не предприеме една от горепосочените дейности, отпада от участие във второ класиране.
 • Учениците, които не са приети на първо класиране, участват автоматично във второ класиране, като не подават никакви документи.

25.06.2015 г.


СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД към дата 24.06.2015


25.06.2015 г.


Заявление за участие във втори етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас


09.06.2015 г.


08.06.2015 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е в периода от 16 юни 2015 г. до 19 юни 2015 г. в избраното от Вас училище-гнездо. При подаване на заявлението се представят оригиналите и копия на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословно състояние (за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“).
Заявление може да получите от училището-гнездо или да изтеглите от сайта на РИО - София-град.
На всички кандидат-гимназисти желая успех!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-1373/20.05.2015 г. на министъра на образованието и науката)08.06.2015 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА


05.06.2015 г.

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г., СОФИЯ-ГРАД

 


05.06.2015 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
Уважаеми родители,
Напомням Ви, че съгласно чл. 18 на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища балът за класиране се образува, както следва:

  • профил "Хуманитарен" - като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
  • профили "Природоматематически" и "Технологичен" - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
  • профил "Чуждоезиков" - като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
  • профили "Изкуства" и "Спорт" - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
  • професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
  • професии от областите на образование „Стопанско управление и администрация", „Физически науки", „Информатика", „Техника", „Производство и преработка", „Архитектура и строителство", „Селско, горско и рибно стопанство", „Ветеринарна медицина", „Здравеопазване", „Транспорт" и „Опазване на околната среда" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
  • професии от областите на образование "Социални услуги" и "Услуги за личността" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се определят с решение на педагогическия съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
  • Оценките от балообразуващите учебни предмети по ал. 1 са от удостоверението за завършен VII клас.

03.06.2015 г.

СТАТИСТИКА БЕЛ - VII КЛАС

СТАТИСТИКА МАТЕМАТИКА - VII КЛАС

СТАТИСТИКА БЕЛ И МАТЕМАТИКА- VII КЛАС


03.06.2015 г.

ВАЖНО!

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 8, 9 и 10 юни 2015 г. в 22 СОУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА - 8, 9 и 10 юни 2015 г. – в 18 СОУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 8, 9 и 10 юни 2015 г. – в 51 СОУ (ул. „Софийски герой” №28) – от 9:00-17:00 часа
Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта)

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-1372/ 20.05.2015 г)


02.06.2015 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Напомням Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 10.00 часа, както следва:
Изобразително изкуство – 04.06.2015 г.
Музика – 05.06.2015 г.
Хореография – 08.06.2015 г.
Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 9.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност и служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.
Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.
За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Комисията за подготовка и провеждане на изпита.
За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD)
За изпита по хореография, учениците носят необходимото игрално облекло и репетиционни обувки.
На всички кандидати желая успех!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-1372/ 20.05.2015 г)


01.06.2015 г.

Списъкът на учлищата-гнезда

Заявлението за участие в класиране

Заявлението за участие в класиране - разширено


25.05.2015 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

Списъкът на учлищата-гнезда и заявлението за участие в класиране ще можете да намерите на тази страница на 01.06.2015 г.

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град04.05.2015 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

РИО, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започва.
За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. Приемните изпити по български език и математика са на 20.05.2015 г. и на 22.05.2015 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
До 15.05.2015 г. ще получите служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

 1. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 2. Обявяване на резултати от тестове по БЕЛ и математика до 03.06.2015 г. /в училището, в което се обучава ученикът/
 3. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите (до 09.06.2015 г.)
 4. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2015 г. до 19.06.2015 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране.
 5. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. ( от 06.07.2015 г. до 08.07.2015 г.)
 6. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си.
 7. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 28.07.2015 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 8. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град.
 9. ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран.


Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град04.05.2015 г.

Изх.9137-363/04.05.2015 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТГИМНАЗИСТИ,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. . на Министъра на образованието и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас Ви напомням, че от 07.05 до 13.05.2015 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, хореография, музика). Заявленията се подават в училището, в което се обучавате.

Към всяко заявление трябва да прикачите и документ за предварително платена такса  - 6 лв. по следната сметка на РИО - София-град:

BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.

Таксата се внася за всеки отделен изпит - проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс. Ученик, явяващ се на повече от един изпит за проверка на способностите може да извърши повече от едно плащане с един платежен документ.
При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.

За кандидатстващите профил „Спорт“, заявление се подава в съответното училище и таксата се внася в него.


Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град24.04.2015 г.


Уважаеми родители и/или настойници,


Информирам Ви, че съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища приемането на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа се осъществява по следния начин:

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РИО – София-град, стая 406, от 04.05.2015 г. до 21.05.2015 г. включително, с работно време от 9,00 до 13,00 часа и от 13,30 до 17,30 часа.

2. Учениците подават в РИО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:
- заявление с подредени желания;
- служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
- служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

3. Редът за приемане на документите е:
- Кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
- Лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка и се подписва;
- С нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 406 и попълва желанията си;
- Така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневни.;

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.


На 21.05.2015 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

След 21.05.2015 г. документи не се приемат.


Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г. 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
2015-2016 ГОДИНА

:. за професионални гимназии, училища и паралелки след завършен VІІ клас
:. за професионални гимназии, училища и паралелки след завършено основно образование
:. за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас
:. за общински СОУ и профилирани гимназии след завършено основно образование
:. за професионални гимназии, училища и паралелки вечерна и задочна форма на обучение
:. за спортни училища
:. за училища по изкуства и култура
:. за специални и помощни училища