начало ...> прием след 7 клас за учебната 2014-2015 ...>

съобщения и информация


24.04.2015 г.


Уважаеми родители и/или настойници,


Информирам Ви, че съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища приемането на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа се осъществява по следния начин:

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РИО – София-град, стая 406, от 04.05.2015 г. до 21.05.2015 г. включително, с работно време от 9,00 до 13,00 часа и от 13,30 до 17,30 часа.

2. Учениците подават в РИО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:
- заявление с подредени желания;
- служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
- служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

3. Редът за приемане на документите е:
- Кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
- Лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка и се подписва;
- С нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 406 и попълва желанията си;
- Така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневни.;

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.


На 21.05.2015 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

След 21.05.2015 г. документи не се приемат.


Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г. 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
2015-2016 ГОДИНА

:. за професионални гимназии, училища и паралелки след завършен VІІ клас
:. за професионални гимназии, училища и паралелки след завършено основно образование
:. за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас
:. за общински СОУ и профилирани гимназии след завършено основно образование
:. за професионални гимназии, училища и паралелки вечерна и задочна форма на обучение
:. за спортни училища
:. за училища по изкуства и култура
:. за специални и помощни училища