начало ...> до директорите ...  


до директорите на столичните училища


31.01.2011г.


ВАЖНО!


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ
СОУ,
Профилирани и професионални гимназии

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити  за учебната 2010/2011 г. е издадена заповед № РД 01-9/31.01.2011 г. на началника на РИО за назначаване на Регионална комисия за организиране и провеждане на ДЗИ през сесия май-юни. Заповедта ще се получава от директорите на училищата, както следва:

- за директорите на държавни и общински СОУ и  профилирани гимназии по графика за обсъждане на заявения план-прием от 07.02 – 11.02. 2011 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч. в стая 515 на РИО.

 - за директорите на професионални гимназии и на частни СОУ, профилирани и професионални гимназии на 08.02.2011 г. от 14.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 515 на РИО.

При получаване на заповедта представете попълнена от Вас декларация по чл. 4 от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити. /Приложение №1/

Във връзка с актуализация на данните на училищата, провеждащи ДЗИ, моля в срок до 07.02.2011 г. да попълните приложения файл и да го изпратите на електронен адрес: rio_sofia_dzi@abv.bg  /Приложение №2/.

Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-1161/13.09.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, срокът за определяне на състава на училищната зрелостна комисия е до 18.02.2010 г.

Приложения:

1. Декларация за директори;
2. Контакти.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


31.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ  ГИМНАЗИИ

ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМИ   ГОСПОДИН /УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишен план за учебната 2010/2011година,  моля да представете в РИО,София-град,в срок до 07.02.2011г. доклад за проведеното през 2010 година продължаващо професионално обучение във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


31.01.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че отложения, поради грипна ваканция, училищен кръг на състезанието „Знам и мога” ще се проведе на 02.02.2011 г. /сряда/.

Паролата за разсекретяване на материалите ще получите по заявената от Вас електронна поща до 9.30 часа на 02.02.2011 г.

Напомням Ви, че разсекретяването на критериите за проверка трябва да стане след приключване на състезанието във Вашето училище.

Желая успех на всички участници!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


31.01.2011г.


Изх. №9137-26/28.01.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Издателство „Просвета”, съгласувано със столичните районни администрации, ще проведе срещи с учителите, които преподават в прогимназиален етап, за представяне на електронен вариант на учебниците по всички учебни предмети и начина им на ползване.

Приложенo Ви изпращам график за провеждане на срещите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че издателство Експрес Пъблишинг организира обучителен семинар, предназначен за учители по английски език, преподаващи в начален, прогимназиален и гимназиален етап, на тема:

Meaningful Input – Realistic Output

По време на семинара учителите ще бъдат запознати със съвременни тенденции в методиката на обучението по английски език, както и с възможности за използване на специално разработено за ученици електронно учебно съдържание, което се ползва при домашни условия – самоподготовка, домашна работа.
Семинарът е без такса участие и ще се проведе на 11.02.2011.г. (петък) в зала „Рьорих” на  Национална Галерия за Чуждестранно Изкуство, гр. София, ул. „19-ти февруари” №1(http://www.bgmaps.com/map/sofia).

С цел осигуряване възможност за присъствие на всички желаещи учители по английски език, семинарът ще се проведе в две еднакви сесии, съответно от 9:30 часа до 11:30 часа и от 14:30 часа до 16:30 часа.
           
Учителите, които желаят да присъстват на семинара, следва да потвърдят участието си на електронен адрес blockbusterbg@gmail или на тел.: 028663555 до 1 ден преди датата на събитието.
           
Учителите, взели участие в семинара, ще получат Сертификат за присъствие, както и безплатен диск с видео анимация на Заекът и костенурката, видео анимация на Баскервилското куче, интерактивни демо уроци за работа в клас, както и примерно електронно учебно съдържание за домашна работа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /ГОСПОЖО/ ДИРЕКТОР,

На 31.01. 2011 г. издателство „Просвета – София“ АД организира семинар по английски език на тема Building Spoken Communication Skills. Семинарът ще представлява интерес за всички учители по английски език, преподаващи в 5.–8. клас. Целта на избраната тема е да се повиши квалификацията на учителите чрез конкретни методически предложения за обогатяване и разнообразяване на часовете по английски език.
Лекторът Дейвид Хил е методик, автор на учебници и материали в помощ на обучението, с богат научен и практически опит в преподаването на английски като чужд език.На семинара ще бъдат представени и интерактивни уроци към системата HELLO! за 5. и 6. клас.

Семинарът ще се проведе в 46 ОУ „Константин Фотинов“ от 10.30 ч. и 13.30 часа.

Разходите по организацията и провеждането на срещата се поемат от издателството.

Моля за Вашето съдействие да бъдат информирани учителите по английски език от гр София за предстоящия семинар.

Присъстващите учители ще получат сертификати за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложенo Ви изпращам съобщение на Софийски университет „Св. Климент Охридски” за обучение и придобиване на правоспособност „Учител по немски език”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


28.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
В СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране на информацията  към началото на втория срок за учебната 2010/2011 г. в Управленската информационна система на образованието, приложено Ви изпращам инструкция за коректно попълване на данните. Актуализираните бази данни следва да изпратите не по-късно от 07.02.2011г.

 • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1_riosf@abv.bg
 • За детските градини: файлът DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2_riosf@abv.bg
 • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1_riosf@abv.bg

С цел свеждане до минимум на броя на дублираните ученици моля да бъде спазван определеният срок за изпращане на базите с данни, като движението на учениците в училищата и детските градини да бъде отразено към дата 01.02.2011г./17часа/.
Училища, детските градини и обслужващи звена, в които няма промяна в базата данни след последната актуализация, моля да представят декларация от директора в стая 510 до 04.02.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА              

                                                                                              
Изх. № 9137-23/28.01.2011 г.                                               

Относно: Попълване на справка на хартиен и  електронен носител  за създаване на база данни за училищните психолози и педагогически съветници съгласно приложената таблица

Уважаема г-жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,             

           
Във връзка с писмо 0200 - 41/19.01.2011 г. на МОМН е необходимо да се създаде информационна база от данни за назначените педагогически съветници и училищни психолози, тяхната квалификация, потребност от обучения и др.

За целта е необходимо директорите на детските градини и училищата да попълнят и изпратят на хартиен и електронен носител в срок до 8.02.2011 г. необходимата информация съгласно таблицата в приложението.
Информацията следва да бъде представена на  електронен носител на адрес: rio_mmitrenceva@abv.bg  и на хартиен носител  в стая 422 в  РИО, София- град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2011г.


Изх. №9137-22/28.01.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че в срок до 04.02.2011 г. следва да изпратите по електронен път на обобщаващите училища справки по образец:

 • за отсъствия на учениците  в дневна форма на обучение, за периода 15.09.2010 г. – 28.01.2011 г.
 • за отсъствия на учителите, за периода 15.09.2010 г. – 31.01.2011 г.
 • за движение на учениците, за периода 15.09.2010 г. – 31.01.2011 г.

Обобщаващите училища следва да изпратят информацията до 07.02.2011 г. в РИО на електронен адрес spravki2010@abv.bg

 Моля да бъдете точни и коректни при попълване, обобщаване и изпращане на информацията!

Приложение:
Справка за учениците
Справка за учителите
Справка за движението на учениците

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че на сайта на Министерство на околната среда и водите е публикувано съобщение за открита конкурсна процедура за училища и детски градини, по която ще бъдат финансирани дейности по Националната кампания „За чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Крайният срок за подаване на проектите е 18 февруари 2011 г. включително.

Моля, информирайте се от сайта на МОСВ: http://www.moew.government.bg/  и приложението за повече подробности и кандидатствайте по откритите процедури.

При спечелен проект, информирайте ст. експерт В. Арсенова – в РИО, София-град.

Приложение

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.01.2011г.


Изх. № 9137-20/27.01.2011г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА Г- ЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ Г- Н ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за предстоящ семинар за педагогически съветници и учители, който ще се проведе  на 7-8 февруари 2011 г. в офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора. Начало 9.00ч.
Моля, информирайте се за начина на участие в семинара и заявете участието си предварително на телефони 02 807- 80 -50 и факс 02 807 -80 -59.

Приложение: 
писмо, програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.01.2011г.


Изх. № 9137-19/27.01.2011 г.
                   

ДО ДИРЕКТОРА
НА ......................................
ГР. СОФИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви писмо от МОМН с изх. № 9105-19/26.01.2011 г. относно отлагане провеждането на Зимните математически състезания във Варна, Бургас и Велико Търново.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на Националната програма „ Училището- територия на учениците” за 2011 година в двата модула: „Ритуализация на училищния живот” и „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, ако Вашето училище е класирано по някой от двата проекта (или и по двата), е необходимо в срок до 31.01.2011г. да попълните и изпратите приложените таблици на следния електронен адрес: rio_varsenova@abv.bg

Приложение: Таблица 1 и Таблица 2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.01.2011г.


Изх. № 9137-17/24.01.2011 г.

ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с обявената със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката грипна ваканция от 24.01.2011 г. до 28.01.2011 г. включително за всички столични училища – държавни, общински, частни и училища към Министерството на културата, Ви обръщам внимание, че присъствието през този период на ученици в училищата по какъвто и да било повод е нарушение на цитираната заповед.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.01.2011г.


Изх.№ 9137-18/24.01.2011

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената грипна ваканция за училищата от град София се отлага провеждането на училищния кръг на Националното състезание „Знам и мога”.
Допълнително ще бъдете уведомени за датата на провеждане.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.01.2011г.


Изх. № …………………………

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

                       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме първото съобщение и заявка за Националния семинар « От Ръдърфорд до Колайдера ….», който ще се проведе на 24 и 25 март 2011 год. в град Ямбол и е посветен на 40 години от създаването на НАОП – гр. Ямбол и 100 години от модела на Ръдърфорд.

            Приложение: Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.01.2011г.


Изх. № 9137-15/21.01.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Без свободен час”
и писмо на МОМН, Ви информирам за следното:
В срок до 28.01.2011 г. следва да представите втори междинен отчет по изпълнение на мярката, като попълните приложената таблица.
Обръщаме внимание на следното:

 1. Таблицата следва да попълнят всички училища, кандидатствали по мярката през 2009 г. и 2010 г.
 2. В колона 4 се описват средства, преведени на училища, които са имали преразход и разходвали средства от бюджета на училището.
 3. В колона 6 средствата от к.4 следва да бъдат описани отново.

/От постъпилата през 2009 и 2010 г. информация, РИО не е информирано за допълнително финансиране на училища, направили преразход/.

Отчетът следва да представите на хартиен носител в стая 511 на инж.Мая Павлова-старши експерт по професионално образование.

Попълнената таблица изпратете на електронен адрес bez_svoboden_chas@abv.bg в същия срок. Моля, не променяйте формата на таблицата!

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и съдържателен обхват.                               

Приложение: таблица, изготвена от МОМН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.01.2011г.


Изх. №  9137 – 13/19.01.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ЧАСТНИ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Постановление № 250 от 22.1.2010 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала от централния бюджет за 2010 г. са предоставените допълнителни средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи съответните училища и детски градини, за осигуряване на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010 година.

Допълнителните средства за закупуване на комплектите учебни помагала за 5-годишните деца в частните детски градини и училища се осигуряват от бюджета на МОМН.

Моля директорите на частните детски градини и училища, посочени в приложения списък, да изпратят в МОМН, дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието” до края на месец януари финансов отчет за изразходваните средства за закупуване на учебни помагала да 5-годишните деца и копие от фактурите.


Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


21.01.2011г.


ВАЖНО !!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със свое писмо изх. № 67-00-19/ 21.01.2011 г. и вх.. № 0211-3/ 21.01.2011 г. на РИО, София-град, Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /СРИОКОЗ/ обявява грипна епидемия в София от 22.01.2011 г. Във връзка с това със заповед  на Министъра на образованието, младежта и науката се прекратяват учебните занятия във всички столични училища, считано от 24.01.2011 г. /понеделник/ до 28.01.2011 г. /петък/.

Следва да създадете необходимата организация за изпълнение на заповедта и за успешно приключване на първия учебен срок. В съответствие с изискванията на чл.93а, ал.4 от ППЗНП  директорите да осъществят контрол по преструктуриране на учебното съдържание и в срок до 04.02.2011 г. с доклад да информират РИО, София-град.
Обявеното на 23.01.2011 г. многоезично състезание- областен кръг, няма да се проведе. Ще бъде определена допълнителна дата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


20.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СОУ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
УЧИЛИЩА В ГР.СОФИЯ

Уважаеми/а/ Г-н /Г-жо/ директор,

За десети пореден път през месец януари ще се проведе Европейско изложение “Отворени врати за образование в чужбина”, което ще представи над 80 учебни заведения – унивелситети, средни училища и езикови центрове. Някои от тях ще имат свои представители на изложението. Голяма част от представителите на чуждестранните университети са оторизирани да провеждат и интервюта с потенциалните кандидати. За подпомагане избора на младите хора ще работят и консултантите на “Дарби”.

Изложението ще се проведе  на:
29.01.2011г. от 11.00ч. до 19.00ч. в хотел “Радисън”, София  и на
30.01.2011г. от 11.00ч. до 19.00ч. в хотел “Радисън”, София.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище за събитието!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


19.01.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 26 януари 2011 г./сряда/ за втора година ще се проведе Националното интердисциплинарно състезание „Знам и мога”, организирано от Министерство на образованието, младежта и науката. То се провежда по график, определен със заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.
Всяко училище ще получи материалите за състезанието по електронната поща. За целта е необходимо да изпратите заявка за участие на e-mail: rio_krgabrovska@abv.bg до13.00 часа на 24.01.2011 г. В заявката упоменете училището и електронен адрес, на който да получите материалите.

Паролата за разсекретяване на материалите ще бъде публикувана на електронната страница на РИО, София-град на 26.01.2011 г. в 9.30 часа.

Напомням Ви, че според регламента на Националното състезание, за училищния кръг директорът на училището издава заповед, в която определя мястото и времето на провеждане на състезанието, както и състава и задълженията на комисията по провеждане и проверка.

До областния кръг се допускат по двама ученици от училище, които са се класирали на първо и второ място, като следва да са получили над 75% от максималния брой точки в училищния кръг. На училищните комисии се дава право да определят и допълнителни критерии за класиране /напр.: време за изпълнение на задачите, което трябва да е вписано в квесторския протокол , красиво писане и др./

Резултатите от училищния кръг на състезанието /копие на заповедта на директора за провеждане на състезанието, писмените работи на двамата класирани ученици, и Протокол №2/ се изпращат в стая 513 на РИО, София-град до пет работни дни след приключване на състезанието, а Протокол №2 и на e-mail:
rio_krgabrovska@abv.bg

За училищния, областния и националния кръг няма такса за участие.

Приложения:
1.Регламент на състезанието
2.Протокол №1 на оценителя
3.Протокол № 2 за участниците и резултатите

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


19.01.2011г.


Изх. № 9137 – 12 / 19.01.2011 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В СОФИЯ 

На вниманието на учителите по природни науки!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки  Ви информираме за предстоящата
ЗИМНА  ЛЕКТОРИЯ  “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА” 2011
28 януари 2011 (петък)
9 – 1030 : гл. ас. Любомир Трайков, доц. Юлия Петрова
Човешкият мозък – поглед отвън и отвътре.
11 – 1230: н.сътр. Анна Ценкова–Братоева
Климатът и човешкият комфорт.
29 януари 2011 (събота)
9 – 1030 : д-р Маруся Василева
Механиката в човешкото тяло.
11 – 1230 : доц. Женя Василева, доц. Венцеслав Тодоров
Магнитно-резонансна томография.
Място на лекторията – Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), сграда № 7 в двора на Военно-медицинска академия. Влиза се само от входа за автомобили между Александровска болница и Стоматологичния факултет. Учебната зала е на втори етаж, в края на дългия коридор.

Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


19.01.2011г.


СПЕШНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, ежедневно (за двете учебни смени) да попълвате и изпращате на електронна поща: riospravki@abv.bg приложената таблица, в случай, че в повереното Ви училище е преустановен учебния процес.

Таблицата следва да се попълва до получаване на съобщение за спиране на подаването на информация.
За първа смяна изпращайте информацията до 09:00 часа на съответния ден, а за втора смяна до 14:00 часа.

Приложение: таблица

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.01.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА
ПРОФИЛИРАНИТЕ  ГИМНАЗИИ

Разпределение на групите за многоезичното състезание по първи и втори чужд език:

І ЧЕ – АЕ/ ІІ ЧЕ – НЕ – 73 СОУ
І ЧЕ - АЕ/ ІІ ЧЕ – ФЕ – 73 СОУ

І ЧЕ – ИЕ/ ІІ ЧЕ – АЕ – І АЕГ
І ЧЕ – ИтЕ/ ІІ ЧЕ – АЕ – І АЕГ
І ЧЕ – РЕ/ ІІ ЧЕ – АЕ – І АЕГ

І ЧЕ – НЕ/ ІІ ЧЕ – АЕ – ІІ АЕГ

І ЧЕ – НЕ/ ІІ ЧЕ – РЕ – 35 СОУ
І ЧЕ – ФЕ/ ІІ ЧЕ – РЕ – 35 СОУ
І ЧЕ – АЕ/ ІІ ЧЕ – РЕ – 35 СОУ

І ЧЕ – ФЕ/ ІІ ЧЕ – ИЕ – 22 СОУ
І ЧЕ – АЕ/ ІІ ЧЕ – ИЕ – 22 СОУ

Областен кръг на състезанието – 23.01.2011 г.
 Начало – 9.00 ч.
Времетраене – 150 мин.

   Училищата, в които се провежда състезанието получават  материалите  на 21.01.2011  /петък/ от 14.00 до 16.00 часа в стая 406 на РИО, София – град от Мирослава Данчева и Мариана Лозанова.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.01.2011г.


Изх. № 9137 – 8/17.01.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОУ, СОУ, ЧУ, ПРОФИЛИРАНИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организирането и провеждането на ОБЩИНСКИЯ КРЪГ на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, приложено Ви изпращам:

 1. Заповед № РД  28 – 3/10.01.2011 г. на началника на РИО, София-град.
 2. Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда на 05.02.2011 г. (събота) от 9:00 часа за  учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.01.2011г.


Изх. № 91370-11/17.01.2011г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ И
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ
                  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото обсъждане на заявките за държавния план – прием за учебната 2011/2012 г. в общинските училища, Ви уведомявам за провеждането на работните срещи в заседателната зала на РИО, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график в присъствието на директора, както следва:

07.02.2011 г. понеделник – 09.00 ч. – “Студентски”, 09.30 ч. – “Лозенец”, 10.00 ч. – “Младост”, 11.00 ч. – “Слатина ”, 12.00 ч. – “Панчарево”,

08.02.2011 г. вторник – 09.00 -  “Витоша”, 09.30 ч. – “Илинден”, 10.00 – “Красно село”, 11.00 ч. – “Оборище”, 12.00 ч.– “Овча купел”;

09.02.2011 г. – сряда - 09.00 ч. - “Средец”, 10.00 ч. – “Надежда”, 10.30 ч. -  “Изгрев”, 11.00 ч. – “Красна поляна”, 12.00 ч. – “Кремиковци”.

10.02.2011 г. – четвъртък - 09.00 ч. – “Банкя”, 09.30 ч – “Възраждане”, 10.30 ч. – “Подуяне”, 11.30 – Нови Искър;

11.02.2011 г. – петък – 09.00 ч. - “Сердика”, 09.30 ч. – “Искър”, 10.00 ч. – “Люлин”, 11.00 – “Връбница”, 11.30 – “Триадица”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.01.2011г.


Изх. № 9137 – 6/14.01.2011 г.


ДО ДИРЕКТОРА

НА .....................................
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че на 19.02.2011 г. от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на състезание-тест по математика за учениците в VІІ клас.

Формат на състезанието:

 • Първи модул, включващ тест с 25 задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният.
 • Втори модул, включващ 3 задачи с кратък свободен отговор и 2 задачи с разширен аргументиран отговор.

Задачите се формулират от учебното съдържание по математика за 5. – 7. клас.
Време за работа: 150 минути.
Организация за провеждане:
Състезанието се организира и провежда във всяко училище, което има 7. клас.
Директорът на училището със заповед назначава училищна комисия за организиране и провеждане на състезанието, определя квесторите и комисия за проверка и оценка на писмените работи
Всяка писмена работа се оценява от двама проверители – членове на училищната комисия според критериите за оценяване. Максималният брой точки е 100.
Изпитните материали за общинския кръг на състезанието ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град в рубриката „Олимпиади и състезания” в 8.30 ч. на 19.02.2011 г. Комисията за провеждане на състезанието във всяко училище да организира заемането на местата от учениците до 8.30 ч. и своевременното размножаване на изпитните материали (по 5 листа формат А4 за всеки ученик). Критериите за оценяване и образци на протоколите за резултати ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град на 21.02.2011 г. в 9.00 ч.
Класиране
До областния кръг на състезанието се допускат ученици, получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки.
В срок до 28.02.2011 г. училищната комисия изготвя:

 • протокол за всички явили се ученици и техните резултати (по образец);
 • протокол за класираните ученици за областния кръг и техните резултати (по образец). Този протокол да се изпрати в електронен вид до 16.00 ч. на 28.02.2011 г. на адрес rio_tstoeva@abv.bg

Протоколите (на хартиен носител) се заверяват с подпис от директора и печат на училището и се изпращат до началника на РИО, София-град. Предават се в стая 410 на 1.03.2011 г. от 9.30 до 17.00 часа заедно с писмените работи на класираните ученици.
За допълнителна информация се обръщайте към П. Нинкова (тел. 935 60 93, GSM. 0887 23 51 58) и Т.Стоева (тел. 935 60 94, GSM 0886 44 28 57) – ст. eксперти по математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.01.2011г.


Изх. № 9137 – 7/14.01.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРА

НА .....................................
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че на 12.02.2011 г. от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика.
Формат на олимпиадата:

 • 3 задачи с изписване на решенията.
 • Задача 1 и задача 2 за всички класове са от учебното съдържание на задължителната подготовка, а задача 3 – на задължителноизбираемата или свободно-избираемата подготовка.

Времетраене: 4 астрономически часа.

Организация за провеждане:

Олимпиадата се организира и провежда във всяко училище.
Директорът на училището със заповед назначава училищна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата, определя квесторите и комисия за проверка и оценка на писмените работи
Всяка писмена работа се оценява от двама проверители – членове на училищната комисия. Задачите се оценяват с 0 – 7 точки, като максималният брой точки е 21.
Изпитните материали за общинския кръг на олимпиадата ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град в рубриката „Олимпиади и състезания” в 8.40 ч. на 12.02.2011 г. Комисията за провеждане на олимпиадата във всяко училище да организира заемането на местата от учениците до 8.35 ч. и своевременното размножаване на изпитните материали (темата за всеки клас заема половин лист формат А4). Критериите за оценяване и образци на протоколите за резултатите ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град на 14.02.2011 г. в 9.00 ч.
Класиране
До областния кръг на олимпиадата по математика се допускат ученици, получили на общинския кръг не по-малко от 16 точки.
В срок до 21.02.2011 г. училищната комисия изготвя:

 • протокол за всички явили се ученици и техните резултати (по образец);
 • протокол за класираните ученици за областния кръг и техните резултати (по образец). Този протокол да се изпрати в електронен вид до 16.00 ч. на 21.02.2011 г. на адрес rio_tstoeva@abv.bg

Протоколите (на хартиен носител) се заверяват с подпис от директора и печат на училището и се изпращат до началника на РИО, София-град. Предават се в стая 410 на 23.02.2011 г. от 9.30 до 17.00 часа заедно с писмените работи на класираните ученици.
За допълнителна информация се обръщайте към П. Нинкова (тел. 935 60 93, GSM. 0887 23 51 58) и Т.Стоева (тел. 935 60 94, GSM 0886 44 28 57) – ст. eксперти по математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


13.01.2011г.


Изх. № 9137-5/ 12.01.2011 г.                       

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин Директор,

I.
Напомняме Ви, че съгласно Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания и състезанията за учениците, обучавани по професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в държавните и общинските училища през учебната 2010-2011 г. олимпиадата по български език и литература се провежда в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 13 февруари 2011 г.;
 • Областен – на 06 март 2011 г.;
 • Национален – на 09 и 10 април 2011 г. в гр. Кюстендил

Общинският и областният кръг обхващат учениците от V до ХІІ клас, а на национален кръг се състезават само ученици от ХІІ клас. За всеки следващ кръг се класират учениците, получили оценка Отличен (от 5.50 до 6).
Общинският кръг се организира съгласно приложения регламент и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици, като участието им е доброволно.
Oval: Начало на общинския кръг за всички класове 8:00 часаТемите за общинския кръг се определят от експертите по български език и литература и ще бъдат качени на интернет страницата на РИОСофия-град на 13.02.2011 г. в 8:00 часа.

Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват съобразно целите на олимпиадата да открива и поощрява учениците със способности и интереси в предметната област „Български език и литература” от училищна комисия, назначена със заповед на директора. Всяка писмена работа се оценява в интервал от 0,25. Окончателната оценка е средноаритметична от оценките на проверителите с точност до 0,01.
Училищната комисия изготвя в срок от 7 работни дни 3 бр. протоколи, заверени с подпис от директора и печат на училището: един (1 бр.) с резултатите на всички ученици по класове, към който прилага кратък словесен анализ на постиженията и пропуските на участниците, и два (2 бр. – идентични) с имената и резултатите на класираните за областния кръг ученици по класове (всеки клас на отделен лист).

В двудневен срок след изготвянето на протоколите от комисията директорът ги изпраща заедно с писмените работи на класираните ученици на Началника на РИО.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


13.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА ФРАНКОФОНСКИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТЪР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложени Ви изпращам съобщение за обучение на учителите по френски език и преподаващи предмети на френски език, в гимназиите, чиито театрални трупи са записани да участват в театралния фестивал.

Приложение съгласно текста.


Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


13.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложени Ви изпращам информация на фондация Мадара-България.


Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


13.01.2011г.


Изх. № 91 РА-7/ 12.01.2011г.

ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”
РАЙОН .........………

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ  НА УЧИЛИЩАТА
                                                                             
на вниманието на учителите по география
                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,     

На основание заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на министъра  на образованието, младежта и науката и във връзка със заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО, София-град, за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в средните училища през учебната 2010/2011 година, Ви уведомявам следното:
   І. Организиране и провеждане на Националната олимпиада.
Олимпиадата по география и икономика се провежда в три кръга – общински, областен и национален, като в нея имат право да участват ученици от V до ХІІ клас.
1. Общински (училищен) кръг на 26.02.2011 г. (събота). Начало 14,00 часа.
2. Областен кръг – на 19.03.2011 г. (събота). Начало 9,00 часа.
3. Национален кръг – на 16 и 17 април 2011 г. в гр. Благоевград.
  ІІ.  Условия за участие:
В първите два кръга на олимпиадата учениците се състезават в 6 състезателни групи (V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х-ХІІ клас), а в третия в две (V-VІІ и VІІІ-ХІІ клас).
За участие в областния и националния кръг на олимпиадата се класират ученици,  чиято оценка е не по-ниска от отличен 5,50 или са получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на общинския и на областния кръг. Националната комисия извършва окончателното оценяване и класиране на писмените работи на предложените от областната комисия участници за националния кръг.
  ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище.
1. Директорите на училищата със заповед назначават училищна комисия (по организиране и провеждане на олимпиадата и по оценяване) и определят квесторите.
2. Учебното съдържание, върху което се определят задачите и тестовите въпроси, е от задължителната и профилираната подготовка. Състезателните задачи и тестовите въпроси, както и критериите за оценяване се подготвят от експерта по ОНГО  в РИО за шестте състезателни групи, както следва:

 • Първа състезателна група (V клас) – учебното съдържание за V клас;
 • Втора състезателна група (VІ клас) – учебното съдържание за VІ клас;
 • Трета състезателна група (VІІ клас) – учебното съдържание за VІІ клас;
 • Четвърта състезателна група (VІІІ клас):

 – за ученици, изучаващи учебното съдържание за VІІІ клас (Европа – Балкански полуостров – България) в ОУ, СОУ и професионални гимназии, и за ученици в ІХ клас на профилираните гимназии и паралелки с прием след завършен VІІ клас;

 • Пета състезателна група (ІХ клас) – за ученици, изучаващи учебното съдържание за ІХ клас на СОУ и професионалните гимназии и за учениците в Х клас на профилираните гимназии и паралелки, с прием след завършен VІІ клас;
 • Шеста състезателна група (Х – ХІІ клас) – за ученици в Х, ХІ и ХІІ клас на СОУ и професионални гимназии и за учениците в ХІ и ХІІ клас на профилираните гимназии и паралелки, с прием след завършен VІІ клас.

ВАЖНО! Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град, в рубриката „Олимпиади и състезания” в деня на провеждане на олимпиадата. За да осъществите достъп до писмените материали за общинския кръг, е необходимо да получите на 25.02.2011 г. (петък) секретен плик, съдържащ код за отваряне на материалите от Румяна Вангелова  – ст. експерт по ОНГО (стая 408).
3. Секретният плик с кода за достъп до материалите за олимпиадата по география и икономика получава директорът или упълномощено от него лице.
4. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета. Разкриване секретността на плика с кода за достъп се осъществява в деня на провеждане на олимпиадата (26.02.2011 г.) от комисия, назначена със заповед на директора на училището.
5. Начало на олимпиадата – 14, 00 часа; времетраене – 2 (два)астрономически часа.
6. Указанието и критериите за проверка и оценка ще бъдат качени на сайта на РИО на 28.02.2011 г. (понеделник) и ще се отварят със същия код за достъп.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия по оценяване, назначена със заповед на директора. Всяка писмена работа се проверява от двама проверители. Общият брой точки на всеки участник е средно аритметичен от точките, получени от двамата проверители. В края на теста трябва да фигурират: общият брой точки и имената и подписите на проверителите.
8. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици с трите имена и техните резултати по състезателни групи.

9. За участие в Областния кръг на олимпиадата се допускат ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75% от максималния брой точки.
         10. На 09, 10 и 11 март 2011 год. от 09.00 до 17 часа в РИО, София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГО, се предават от председателя на комисията за проверка и оценка:
1. Материалите, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета:

 • плика, съдържащ кода за достъп до материалите, върху които трябва да фигурират имената на членовете на комисията за подготовка и провеждане и техните подписи, подпис на директора и печат на училището;
 • протокол № 3 – за отваряне на плика, съдържащ кода за достъп .

2. Протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи и класове – само на хартиен носител
3. Протокол на класираните за участие в областния кръг ученици с трите имена и техните резултати по състезателни групи и класове, заверен с подпис и печат от директора на училището и писмените им работи (на хартиен и електронен носител на Excel). Таблицата с протокола да съдържа следните колони: №, училище, трите имена на ученика, състезателна група, клас, учебно съдържание (за четвърта, пета и шеста състезателна група), брой точки. Протоколът с класираните ученици може да се изпрати предварително и на имейл: rio_rvangelova@abv.bg.  За допълнителна информация – тел.: 935-60-92.
Регламентът за организиране и провеждане на олимпиадата по география и икономика за учебната 20010/2011 г. е публикуван на сайта на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания” – www.minedu.government.bg.
Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата. 
                 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.01.2011г.


Изх. № ..........................                           

Чрез отдел „Образование”
До  Директорите  на училищата:

Относно: Общински кръг на IV Национална олимпиада по гражданско образование

Уважаема г-жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,
Уважаеми колеги,     

Имам удоволствието да Ви напомня, че през  настоящата учебна година ще се проведе IV- тата Национална олимпиада по гражданско образование. До участие в нея  се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас.   Поставената в запечатан плик анкетна карта / Приложение № 1/ се прилага към проекта и се изпращат на областната комисия. На заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група към която принадлежи авторът/авторите. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване /Приложевие № 4/, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 от максималният брой 100 точки.
Срокът за изпращане  на класираните проекти от общинския кръг е 11. 03. 2011 г. в каб. 411. на РИО.
Регламентът с приложенията е публикуван на сайта на МОМН: http://www.minedu.government.bg – Олимпиади и състезания
За допълнителна информация можете да се обръщате към  Мая Митренцева – ст. експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО на тел: 935-60 -97  и е - mail : mаia_gor@yahoo.com
Желая творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.01.2011г.


Изх. № ..........................                           
Чрез отдел „Образование”
До  Директорите  на училищата:
 

Относно: Общински и Областен кръг на   XXIII  Национална олимпиада по философия

Уважаеми г-н  Директор,
Уважаема г - жо  Директор,
Уважаеми колеги по философия,

Имам удоволствието да Ви напомня, че общинския кръг на Националната олимпиада по философия се провежда до 25.02.2011 год. съгласно регламента на Олимпиадата, който можете да намерите на адрес: http://www.minedu.government.bg. В посочения срок  учениците  трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване или разсъждение по избран от тях въпрос/проблем или фрагмент.
Комисия от двама учители по философия оценява писмените работи по действащите критерии, пише рецензия и класира за областния  етап работите, получили най – малко 75 от максималния брой 100 точки.
Протоколът за проведен общински кръг с класираните ученици за следващия етап заедно с писмените работи на учениците се предават  на експерта по философия без завеждане с вх. номер до 28. 02. 2011 год.
За въпроси можете да се обръщате  към Мая Митренцева, ст. експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО, на тел. 935- 60 – 97 или на е - мейл: maia_gor@yahoo.com
Желая творчески успехи на участниците в олимпиадата! 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.01.2011г.


Изх. №  91 РА-8/12.01.2011 г.

ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”
ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА УЧИЛИЩАТА     

На вниманието на учителите по история

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,    

На основание заповед № РД 09-1507/20.10.2010г. на министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам следното:

І.
Олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе в три кръга:
1. Общински (училищен) - на 27.02.2011 г. Начало 14,00 часа.
2. Областенна 26.03.2011 г. Начало 9,00 часа.
3. Националенна 30.04 и 01.05.2011 г. в гр. Хасково.

ІІ. Условия за участие:
Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизация се провежда с  учениците от V до ХІІ клас.
За участие в областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75% от максималния брой точки.
За участие в националния кръг се предлагат ученици от VІІ и ХІІ клас, които са получили на областния кръг оценка не по-ниска от отличен 5,50 (не по-малко от 75т.).  Националната комисия извършва окончателното оценяване на писмените работи на предложените за участие в националния кръг ученици.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават училищна комисия и определят квесторите.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на изучаваното учебно съдържание от учебните програми за ЗП и ПП за съответните класове и включват тестови задачи и писмен текст. За учениците от ХІІ клас във всички видове училища темите и задачите се разработват върху учебната програма за ХІ клас.
2. Изпитните варианти и критериите за проверка и оценка се подготвят под ръководството на ст.експерта  в РИО, с участието на учители по история и цивилизация
ВАЖНО! Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град, в рубриката „Олимпиади и състезания” в деня на провеждане на олимпиадата. За да осъществите достъп до писмените материали за общинския кръг, е необходимо да получите на 25.02.2011 г. (петък) секретен плик, съдържащ код за отваряне на материалите от А. Григорова (стая 411).
За допълнителна информация – тел.: 935 – 60 – 78.
3. Секретният плик с кода за достъп до материалите за олимпиадата по история и цивилизация получава директорът или упълномощено от него лице.
4. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета. Разкриване секретността на плика с кода за достъп се осъществява в деня на провеждане на олимпиадата от комисия, назначена със заповед на директора на училището.
5. Времетраене на олимпиадата – 3 астрономически часа за учениците от V до VІІ клас и 4 астрономически часа за учениците от VІІІ до ХІІ клас.
6. Указанието и критериите за проверка и оценка ще бъдат качени на сайта на РИО на 28.02.2011 г. и ще се отварят със същия код за достъп.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача и писмен текст, като изпише броя на точките на празното поле вляво от задачата и под текста. Общият брой точки, който получава всеки участник, е средно аритметичен на точките на двамата проверители. В края на теста трябва да фигурират: общият брой точки и имената и подписите на проверителите.
8. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати по класове.
9. За участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75% от максималния брой точки.
10. На 10 и 11 март 2011 год. от 09.30 до 17 часа в РИО, София-град, стая № 411, на ст. експерта Антоанета Григорова се предават от председателя на комисията за проверка и оценка:
- плика, съдържащ кода за достъп до материалите, върху които трябва да фигурират имената на членовете на комисията и техните подписи, подпис на директора и печат на училището;
-  протокол № 3 – за отваряне на плика, съдържащ кода за достъп;
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по възрастови групи – само на хартиен носител;
- протокол на класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, учебно съдържание, брой точки, заверени с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и електронен носител) и писмените им работи. Таблицата с класираните ученици може да се изпрати и на имейл: rio_agrigorova@abv.bg.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2010/2011 г. е публикуван на сайта на МОМН - www.minedu.governmeht.bg в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.                 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.01.2011г.


Изх. № 91 РА-9/12.01.2011 г.

ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”
РАЙОН ...........................................
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               

На вниманието на учителите по история         

                                                                                            
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

 Във връзка с постъпили запитвания от учители по история и заявени от тях потребности, Ви информираме за провеждането на следните тематични квалификационни форми за 2011 година, организирани от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски”:

1. Вид: монофазна програма Подготовка за ДЗИ по история и цивилизация
Време на провеждане:

I
група - 31.01.2011 г.
II група – 05.02.2011 г.
Място на провеждане: ДИУУ. Програмата започва от 10.00 ч.

2.
Вид: монофазна програма “Иновативни методи за преподаване на граждански права: възможностите на учебния предмет “История и цивилизация” (9.-12. клас)”
Време на провеждане:
I група - 10-11.03.2011 г.
II група - 12-13.03.2011 г.
Място на провеждане: ДИУУ. Програмата започва от 10.00 ч.

3.
Вид: монофазна програма „Интерактивни техники в обучението по история”
Време на провеждане:
I група - 30-31.03.2011 г.
II група – 04.-05.04.2011 г.
Място на провеждане: ДИУУ. Програмата започва от 10.00 ч.

4.
Вид: монофазна програма “Устната история в обучението по история”
Време на провеждане:
I група: 01-02.04.2011 г.
II група: 07-08.04.2011 г.
Място на провеждане: ДИУУ. Програмата започва от 10.00 ч.

Цената за обучение за един участник в обучителните програми за 1 учебен ден (8 часа) е 24 лв.
За заявки за участие в програмите и повече информация:
Ст. ас. Бистра Стоименова - bstoimenova@abv.bg ; тел. 0897/284379 или 80-80-764
www.diuu.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че от 25.02 – 27.02.2011г. в  Националния дворец на културата ще се проведе Четиринадесетото международно изложение „Световно образование”, организирано от „Меридиан 22”. 
За повече информация използвайте тел: 02/887 37 08, факс 02/ 884 6022 и e-mail: meridian22@intech.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.01.2011г.


Изх. № …………………      

                                                                       
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СОУ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ                                                          

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с изискванията на чл. 49, ал.1, т.1 и ал.3, т.4 от ППЗНП, моля в срок до 26.01.2011 г. да представите в РИО, София–град Вашите предложения за държавен план-прием след завършен VІІ клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 г., съгласно приложените таблица № 1 и №2.
Решението на педагогическия съвет за план-приема да бъде изписано под таблиците.
Приложете и Таблици № 3 и №4 с информация за планирания и реализиран план-прием за учебната 2010/2011 г.  
Моля за точно и коректно попълване на всички необходими данни в таблиците.
Информацията трябва да бъде представена в един екземпляр на хартиен носител и заведена с входящ номер в РИО, София-град.
Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


10.01.2011г.


НА ВНИМАНИЕТО
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Общински кръг на Националната олимпиада по информационни технологии


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и реглламента на Националната олимпиада по Информационни технологии , всеки ученик, желаещ да участва в общински кръг, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg до 22 януари 2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


10.01.2011г.


НА ВНИМАНИЕТО
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Общински кръг на Националната олимпиада по информатика


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания, на 22 януари 2011 г. ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика.

По регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 22 януари 2011 г. в 8:30 часа на адрес http://www.math.bas.bg/infos/

Начало на олимпиадата: 9:00часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


10.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Организаторите на ХІІІ Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр.Сливен от 9 до 11 май 2011 г., обявяват Национален литературен конкурс на тема:”Моята приказка за доброто.

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7-10 години, 11-14 години, 15-16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/, специално създадени за конкурса.Творбите да са с обем до 5 машинописни страници.
Компетентно жури ще оцени творбите.

Ще бъдат раздадени много награди.

Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
Журито ще оценява творби само в печатан вид или изпратени на е-mail.
Творбите за конкурса  с обозначени на тях трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и е-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800 гр.Сливен
ул.”Никола Карев” №1
Регионална библиотека „Сава Доброплодни”
за конкурса „Моята приказка за доброто”

или на е-mail
: reglibsliven@iradeum.com

тел. за справки 044/625397; 62 39 70; 62 24 41


КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ : 11.03.2001 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


10.01.2011г.


Спешно!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С оглед осигуряването на подкрепяща среда за провеждането на външното оценяване на учениците със специални образователни потребности през учебната 2010/2011 година и предвид готовността на учениците с нарушено зрение за участие във външното оценяване е необходимо до 13.01.2011 г. да представите информация за:

 1. Трите имена на ученика, училище(точен адрес) и клас, в който се обучава.
 2. Начина, по който се осъществява обучението на съответния ученик – с уголемен шрифт, с брайлов шрифт, с компютърна говореща програма Jaws.
 3. Предпочитания формат за полагането на изпити за външно оценяване -  уголемен шрифт,  брайлов шрифт,  компютърна говореща програма Jaws.

Информацията моля да изпратите до 13.01.2011 г. в РИО, София-град на електронен адрес: rio_sbenina@abv.bg
Таблица


Трите имена на ученика

Училище
(точен адрес)

Клас

Начин на обучение – с уголемен шрифт, с брайлов шрифт, с компютърна говореща програма Jaws.

Предпочитан формат за изпита - уголемен шрифт, брайлов шрифт, компютърна говореща програма Jaws.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


10.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В
СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложени Ви изпращам за сведение Заповед № РД 09-19/05.01.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за отлагане на отпуските.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


06.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Националното сдружение на малкия и средния бизнес организира през месец януари интензивни практически семинари-обучения:

20-21 януари  -
ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И КАК ДА ПАЛНИРАМЕ СЛЕДВАЩИТЕ СИ УСПЕШНИ КАНДИДАТСТВАНИЯ.

25 януари –
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРНТНОСПСОБНОСТ” ПРЕЗ 2011г.

27 януари –
КАК И ЗА КАКВО МОЖЕМ ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ДИРЕКТНО ПРЕД БРЮКСЕЛ?

28 януари - 
ПАРИ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – КАК ДА СТИГНЕМ ДО ТЯХ?!

Повече подробности можете да откриете на сайта на сдружението www.nasmb@abv.bg и чрез телефон/факс 02/491 4221.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


06.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че на 17.01.2011г. от 15.30 ч. В сградата на Центъра за обществена подкрепа към Института за социални дейности и практики, ул.”Пиротска” 175, ще се проведе поредната среща на Лабораторията за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.  Ще бъдат представени случаи от работата с деца, които можете да заявите писмено на електронен адрес: sapi_slaveykov@abv.bg, както и да потвърдите присъствието си на тел: 02/920-42-38 до 12.01.2011г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


06.01.2011г.


Изх. №. 9137 – 4 / 06. 01.2011 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА
ОУ, СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
В СОФИЯ-ГРАД 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организирането и провеждането на ОБЩИНСКИЯ КРЪГ на олимпиадата по ФИЗИКА, приложено Ви изпращаме:

 1. Заповед № РД 28 – 2 / 06. 01. 2011 год.  на началника на РИО – София-град;
 2. Указание за провеждане на общинския кръг на олимпиадата физика на 13.02.2011 год. от 14.00 часа за учениците от всички средни училища;
 3. Програма за Националната олимпиада по физика за VІІ клас,
 4. Програма за Националната олимпиада по физика за VІІІ,
 5. Програма за Националната олимпиада по физика за ІХ клас,
 6. Програма за Националната олимпиада по физика за Х - ХІІ клас;
 7. Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по физика през учебната 2010/2011 год.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


05.01.2011г.


Изх. № 9137-3/05.01.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерствота на физическото възпитание и спорта / МФВС/ реализира пилотната програма „ Спорт за хора с увреждания и деца в риск”. Програмата е съобразена с целите и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010 – 2011 година.

Целта на програмата е да се създадат условия и възможности за участие на хора с увреждания и деца в риск в безплатни спортни занимания, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Програмата е публикувана на Интернет страницата на МФВС: www.youthsport.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


05.01.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че тази година ще се проведе  Десети национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието, младежта и науката. Темата е „Почитам родителите си”. Регламентът е публикуван на сайта на МОМН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите на желаещите да участват трябва да бъдат представени в стая 515 на РИО, София-град, най-късно до  07.03.2011 г.

За допълнителна информация:
РИО, София-град,
Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО, сл.тел. 935-60-65

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


04.01.2011г.


Изх.№ 0200-998/04.01.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, информирайте педагогическите съветници и учителите от Вашето училище за обучението, което ще се проведе на 7-8 януари 2011г. в офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора с адрес: гр.София, бул. „Г.М. Димитров” 52 А, ет.1, заседателна зала, с начален час 09.00ч. Националната комисия за борба с трафика на хора поема разходите за обучението и храната на участниците, които е необходимо предварително да заявят своето участие на телефон: 02 807 80 50, по факс 02 807 80 59 или на електронен адрес: office@antitraffik.government.bg.

Групата за 7-8.01.2011 година ще бъде в размер на 20 души.


Моля, запознайте се с програмата на семинара от приложениeто.  

ПРИЛОЖЕНИE: ПРОГРАМА

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


04.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният исторически музей и художникът Ивайло Нинов  Ви канят на изложбата „VENI, VIDI, ВИЦОВЕ” – от 05 - до 30 януари 2011г.

Откриването е на  05 януари 2011г. (сряда) от 16.00ч. в сградата на Националния исторически музей.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


04.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с  постъпило писмо с  в РИО, София-град Ви уведомяваме, че Факултетът по славянски филологии и Катедрата по методика най-учтиво Ви канят да участвате в националната научна конференция на тема Игри, актьори, роли в класната стая и в живота, която организират в чест на проф.  дпн Мария Герджикова и нейния 70-годишен юбилей.

Конференцията ще се проведе на 1 и 2 април 2011 година в СУ „Св.Климент Охридски”.  Заявки за доклади  в обем до 15 страници, придружени от резюме (основен тезис с два до три аргумента) на доклада, се приемат до 10 март 2011 г. на  адрес:

katedra_po_ metodika@abv.bg


Такса правоучастие: 50 (петдесет) лева.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/03.01.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТИ УЧИЛИЩА

ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК

Уважаеми госпожо/господине директор,

На 15.01.2011 година, съгласно заповед №РД 09-1507/20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, ще се проведе общинският кръг на Олимпиадата по руски език.

Моля да съобщите на учителите и учениците, че до 11.01.2011 г. ще се приемат заявки за участие в общинския кръг. Моля да представите в РИО, в стая 406 на хартиен носител заявки със следната информация:
училище/ група участници/ брой участници за общинския кръг

Материалите за общинския кръг ще се раздават на 14.01.2011 г. от 10 до 15 часа в същата стая от ст. експерт – г-жа Мирослава Данчева.

Работите на участниците в общинския кръг се проверяват от комисия, назначена със заповед на директора на училището. До 27.01.2011 г. в РИО  на хартиен носител се изпращат протоколите с оценките на участниците в общинския кръг.

Областният кръг ще се проведе на 19.02.2011 г. от 9.00 часа в 133 СОУ “А.С.Пушкин” (адрес: София, Средец,  ул Цар Иван Шишман 1 ). Областната комисия проверява работите на учениците и до 01.03.2011 г. изготвя протоколи съгласно регламента. Националният кръг  ще се проведе в гр. Враца на 26.03.2011 г.
Националната комисия арбитрира предложенията на областните комисии и изготвя окончателното класиране за националния кръг на олимпиадата.

Напомням, че Регламентът на Олимпиадата по руски език за 2010/2011 г., изготвен от Националната комисия, може да намерите на сайта на МОМН. Моля той да бъде разпечатан и предаден на учителите по руски език.
Предварително благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/03.01.2011г.


До
Директорите на СОУ,

Профилирани и Професионални гимназии

Уважаеми/а господине/госпожо директор,


Многоезичното национално състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски езици – областен кръг ще се проведе на 23.01.2011 г.


Регламентът на състезанието е публикуван на сайта на МОМН.

За организацията на състезанието Ви моля:

 1. да бъдат запознати с регламента всички заинтересовани учители и ученици във Вашето училище;
 2. да се изготвят списъци на желаещите да участват в състезанието ученици от Х и ХІ клас с трите им имена и задължително посочване на изучаваните в училище първи и втори чужди езици. Списъците да се предадат в РИО, София град до 10.01.2011 г. до 12.00 часа,  в стая 406 на ст. експерт по чуждоезиково обучение  М.Данчева.
 3. училищата, изпращащи участници, да имат готовност за осигуряване на квестори, четци и проверители. Училищата, в които ще се проведе състезанието ще бъдат определени след обобщаване на заявките за участие най-късно до 14.01.2011 г.на сайта на РИО.
 4. Организацията на състезанието се провежда в много кратки срокове, поради което Ви моля за прецизност, експедитивност и спазване на определените срокове. Разчитам на Вашето съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/30.12.2010г.


Изх .№9137-150/30.12.2010 г.
                                                       
ДО
ДИРЕКТОРИ НА
СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предоставяне на допълнителни средства за осигуряване на учебните помагала за предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010 година, моля да попълните приложената таблица.
Разпределението на средствата по училища и детски градини се намира на интернет сайта на МОМН, рубрика „Делегирани бюджети", „Информация за разпределението на допълнителни средства по училища и детски градини за осигуряване на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010 година”.

Информацията изпращайте в срок до 05.01.2011 г. на e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, на вниманието на Е. Илиева.

Приложение съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/30.12.2010г.


Изх. № 9137-149/ 30.12.2010 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод 138 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски Столична община и РИО – София-град обявяват конкурс за есе на тема Твой един син, Българийо.
Право на участие имат ученици от ХІ и ХІІ клас на столичните училища.
Есето трябва да е в обем до две стандартни компютърни страници, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12pt.

Творбите се изпращат на адрес: София, ул. „Антим І” № 17, Регионален инспекторат по образованието – София-град, стая 422, за конкурса, и на един от следните електронни адреси: rio_agrigorova@abv.bg, rio_dvladimiriova@abv.bg, rio_sgeorgiev@abv.bg. Авторите задължително посочват трите имена, училището, класа, телефон и email за връзка.
Краен срок – 01.02.2011 г.

Творбите, класирани на първите три места, ще бъдат наградени, а авторите им ще имат правото да ги прочетат на тържеството на паметника на Васил Левски.

Моля да популяризирате конкурса във Вашето училище и да окажете съдействие на желаещите да участват.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/28.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, запознайте се от приложенията с представените две стипендии  за ученици на възраст 14-18 години, които изучават даден инструмент в оркестър за програмата International Youth Band Programл

Организаторите се ангажират да предоставят две стипендии на първите двама ксандидати от България, които се запишат за участие в лагера до 1 май 2010г.

Информация за записванията можете да видите на електронен адрес:

http://www.internationalmusiccamp.com/.

ПРИЛОЖЕНИE: Приложение1, Приложение2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/27.12.2010г.


Изх.№9137-148/27.12.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  постъпило писмо с вх.№ 0214-71/03.12.2010г. от г-н Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта в Министерството на образованието, младежта и науката Ви информирам, че Министерството на физическото възпитание и спорта /МФВС/ реализира програми за практикуване на спорт от децата в свободното време.Програмите са съобразени с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2010г.

Предстои отварянето на програмата „Научи се да плуваш” с цел ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ  БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ НА 7-11 ГОДИШНИ ДЕЦА.

Във връзка с гореизложеното Ви моля за съдействие към  спортните клубове по плуване, които ще се включат в програмата, за набиране на деца от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/27.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 6 януари 2011 г. (четвъртък) ще бъде представена новата книга на Георги Велев „Непрочетената „Илиада”. Премиерата ще се състои от 18:00 ч. в актовата зала на 35. СОУ „Добри Войников”, ул. „Добри Войников” № 16.

Авторът е учител по български език и литература в 31. СУЧЕМ „Иван Вазов”. Експертите по български език и литература в РИО – София-град канят чрез Вас преподавателите по български език и литература да присъстват на представянето.

Предоставяме на вниманието на колегите откъси от книгата, с които молим да бъдат запознати.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/23.12.2010г.


Изх. № 9137-147/23.12.2010 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР, 

 Напомням Ви, че на 4 януари 2011 г. се навършват 133 години от Освобождението на София. По решение на СОС ще се състои тържествено отбелязване на тази значима за града ни дата. Предвидени са следните мероприятия:

10.00 – 10.30 ч. – Благодарствен молебен в храм „Св. Неделя”
10.30 – 11.00 ч. – Литийно шествие до паметника на Цар Освободител
11.00 – 12.00 ч. – Полагане на венци и цветя на Руски паметник, Докторски паметник, Гвардейския паметник пред БТА, паметника на Незнайния воин, Паметника на опълченците.

РИО, София-град, подкрепя инициативата този ден да бъде отбелязан по подобаващ начин в столичните училища. По възможност и създадена организация от Ваша страна, представителни групи от ученици и учители могат да вземат участие в инициативите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/23.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че РИО, София-град организира работна среща с директорите на професионалните гимназии от град София на тема „Оптимизиране на държавния план–прием по професии за учебната 2011/2012 година в съответствие с потребностите на пазара на труда”.
Срещата ще се проведе на 27.12.2010 г. от 14 ч. в Заседателната зала на Регионалния инспекторат по образование.
Очаквам Вашето присъствие и активна позиция.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/23.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

/на вниманието на учителите по физика/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ХХХІХ Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Атомната и ядрената физика в образованието”, посветена на 100 год. от Модела на Ръдърфорд и на паметта на акад. М Матеев (1940-2010 г.) ще се проведе от 07 до 10 април 2011 г. в гр. София. В рамките на конференцията ще се проведе и Младежка научна сесия на тема: „Атомната и ядрената физика – основа за познанието на строежа на материята.”
Основни направления:
1. Познанията по атомната и ядрена физика, като основа на знанията на всеки съвременен човек за възникването и структурата на заобикалящия ни свят.
2. Приложения на научните изследвания по атомна и ядрена физика.
3. Образователни технологии и съдържание на обучението по физика в средните училища и университетите. Перспективи за развитие на младите кадри.

Приложениe

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
Маргарита Ананиева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/23.12.2010г.ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
/на вниманието на учителите по физика/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Международната фондация “Св.Св.Кирил и Методий” учреди две награди на името на Фондацията, които се присъждат на учители по физика:
- за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти;
- за постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда.

Предложения за участие в двата конкурса да се представят в срок до 15.03.2011 г. на адрес: София 1164
Бул. “Джеймс Баучер” 5
Съюз на физиците в България
/за конкурса/

Наградите са парични. Ще бъдат връчени от представители на международната фондация “Св.Св.Кирил и Методий” на ХХХІХ Национална конференция по въпросите на обучението по физика, която ще се проведе от 7 до10 април 2011 г. в гр. София.
Приложения:

1. Условия за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 
23.12.2010г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент и указание за Национални състезания по Информационни технологии и Информатика за начален етап за участие в Шесто национално състезание по информационни технологии „XXI век – иновационни технологии в българското образование”.

Приложения: регламент, указание

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/
21.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
ОУ при ЗО „Казичане”, 135 СОУ, 94 СОУ,
СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ,
СОДУСД Семинария „Св. Иван Рилски”,
ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ
ПГИИ „ПРОФ.Н.РАЙНОВ”
ГР.СОФИЯ


ОТНОСТНО: ПРОЕКТ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовката на проект и предстоящо утвърждаване на държавния план–прием за учебната 2011/2012 година на паралелки за придобиване на професионална квалификация в професионални гимназии, ОУ, СОУ, специални и други училища, следва да представите в РИО, София-град:
1. Заявка за държавен план-прием за учебната 2011/2012 година, приета от ПС на училището - 4 броя / Приложение №1 / - срок до 05.01.2011г.
2. Справка за изпълнение на държавния план-прием за учебната 2010/2011 година и пълняемост на паралелките /към 01.12.2010 г./ - 2 броя /Приложение №2/ - срок до 05.01.2011г.
Документите по т.1 и т. 2 да се представят в РИО – деловодство, стая 401, с входящ номер.
Приемът по професии за учебната 2011/ 2012 година ще се извърши по Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката със заповед № РД 09-621/18.05.2010г.
Приложение: съгласно текста. ЛИНК 1, ЛИНК 2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД10-2274/13.12.2010г.
на Министъра на образованието/
младежта и науката/


21.12.2010г.


Изх. № 9137-144/21.12.2010 год.
   
Важно!

На вниманието на учителите по природни науки!

Уважаеми колеги,
Във връзка с организирането и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по астрономия Ви напомням:

1. Крайният срок за предаване на писмените работи на учениците е изтекъл на 17.12.2010 г.

2. В срок до 7 работни дни от крайния срок за предаване на писмените работи комисията изготвя:
• протокол за участвалите ученици и техните резултати;
• протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

3. Протоколите  се заверяват с подпис на директора и печат на училището или народната астрономическа обсерватория и в двудневен срок се изпращат на:
• председателя на Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата
/протоколите трябва да  бъдат изпратени на Никола Каравасилев - karavasilev@gmail.com от  Националната комисия/.
• до експертите по природни науки и екология в РИО, София-град /Петя Иванова и Росица Илиева, стая 416/ заедно с писмените работи на допуснатите ученици.

Крайният срок за предаване на протоколите е 10.01.2011 г.

За допълнителна информация тел. 0888395198 - Петя Иванова.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/20.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за присъдени ПКС на педагогически кадри – сесия 2010г.
Моля, информирайте се от приложението и създайте организация за изплащане на полагаемите възнаграждения на персонала. Същата информация е публикувана и на сайта на ДИУУ www.diuu.bg .

Приложение: ЗАПОВЕДИ НА ДИУУ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/20.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено уведомявам Ви, че  от 30 март – до 3 април  2011 година за 7-ми път ще се проведе Международният конкурс "Млади виртуози 2011", организиран от Национално музикално училище „Любомир Пипков”.
Моля, запознайте се с регламента и подробностите за участие от приложенията.

Приложения: регламент; формуляр за участие;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/20.12.2010г.


ВАЖНО!!!   СПЕШНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, своевременно да предоставите информация относно извънредната поправителна сесия на учениците за учебната 2009/2010 година, като попълните следната справка.

Училищата, които не са имали такава поправителна сесия също изпращат таблицата само с името на училището.

Информацията изпратете до 09:00 часа на 21 декември 2010 година на обобщаващото за района училище, което следва да изпрати обобщената за района информация до 10:00 часа на 21 декември 2010 година на е-майл: rio_vdominikova@abv.bg.


Приложение: справка

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/20.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
(С ПРЕПОДАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК)


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за Осемнадесетия международен франкофонски фестивал за училищен театър, който ще се проведе във Варна от 31 март – до 3 април 2011г.
Моля, информирайте се от приложенията за повече подробности.

Приложение: писмо1; писмо2; регламент; формуляр за участие;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/17.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със събирането, обобщаването и изпращането в Министерството на образованието, младежта и науката данни по изпълнението на дейностите от НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас” е необходимо в срок до 17.00 часа на 22.12.2010 г. да попълните приложената таблица за изпълнението на модула за календарната 2010 г.

Моля опишете възникналите проблеми и трудности при реализирането на модула и ефекта от изпълнение на НП.
Email: modul_hranene@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

17.12.2010г.


Изх.№9137-141/17.12.2010 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам таблица, която трябва да попълвате ежедневно до 9.30 часа при преустановен учебен процес във Вашето училище.

Таблицата изпращайте на e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg

Приложение: Таблица

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/14.12.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че ДЗЗД “Обучение” организира поредица от курсове през първото полугодие на 2011 година, предназначении за учители от училищата, както следва:
курс на тема Програмиране с Imagine – 8, 9, 22, 23 януари 2011 г.
курс на тема Програмиране с Visual Studio – 15, 16, 29, 30 януари 2011 г.
курс на тема Учител по ИТ в 5-8 клас – 29, 30 януари, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 февруари, 12, 13 март 2011 г.
курс на тема Дизайн и публикуване в Интернет– 5, 6, 19, 20 февруари 2011 г.
курс на тема Дизайн на печатни материали – 12, 13, 26, 27 февруари 2011 г.
курс на тема Компютърни мрежи – 12, 13, 26, 27 март 2011 г.
курс на тема  Електронни таблици с Excel за напреднали – 3, 4, 5, 6 март 2011 г.
курс на тема Интерактивни презентации за напреднали – 19 и 20 март 2011 г.   
курс на тема Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас*– 9 и 10 октомври 2011 г.
курс на тема Интернет приложения – 30 април, 1, 14, 15 май 2011 г.
*Курсът се организира съвместно с ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Записването за курсовете става през сайт http://it-obuchenie.hit.bg, откъдето може да се свалят и техните пълни анотации. Обучението се провежда в ОЦ „Обучение”, който се намира в кв. „Бенковски”, ул. „Лунна нощ” № 4.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2274/13.12.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/14.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за предстоящ семинар за директори и учители, които ще се проведат както следва: 

на 16-17 декември 2010г. в офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора.
Моля, информирайте се за начина на участие в семинарите от приложенията.

Приложения: писмо, програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
14.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за програмата "Заедно в час". Моля, информирайте се от приложенията за подробностите и се свържете с фондацията, за да уточните параметрите на Вашето участие.

Приложения: писмо, програма,заявка;

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
14.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

 Информирам Ви, че на 18 декември, събота, от 10.30 ч. в Националния военноисторически музей  ще се извърши награждаването на победителите от проведеният Национален конкурс за ученическо творчество на тема: „Приносът на българския народ за победата над хитлерофашизма във Втората световна война”, иницииран от Съюза на ветераните от войните на България с подкрепата на        Министерство на образованието, младежта и науката.

В конкурса взеха участие със свои разработки и ще получат награди 55 ученици от град София от следните училища: ІІ АЕГ, 91 НЕГ, 14 СОУ,  21 СОУ, 39 СОУ, 108 СОУ,  125 СОУ, 130 СОУ, НФСГ, ПГЕА и СУ ”Ген. Владимир Стойчев”. 

Отличени със специални награди са:
1. Светослава Асенова - СУ ”Ген. Владимир Стойчев”
2. Лия Сергеева Треновска – 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов”
3. Катрин Хоанг – ІІ АЕГ „Томас Джеферсън”
4. Анелия Иванова - ІІ АЕГ „Томас Джеферсън”
5. Веселин Русланов Славчев - ІІ АЕГ „Томас Джеферсън”
6. Мариела Чавдарова Ангелова - ІІ АЕГ „Томас Джеферсън”
7. Димитър Димитров Тоцев – 21 СОУ „Христо Ботев”
8. Александър Ахмедов – 130 СОУ „Стефан Караджа”

Моля да уведомите участниците в конкурса, наградените ученици и техните ръководители за предстоящото мероприятие.

Очакваме и в бъдеще активно участие в подобни изяви, които провокират творческото мислене и играят важна роля в патриотичното възпитание на учениците.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
11.12.2010г.


Изх. №1102-19/11.12.2010 г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод добрите постижения на столичните училища и обслужващи звена и успешното приключване на финансовата 2010 година, в съответствие с т. 4, буква „е” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2010 г., утвърдени със заповед №РД 09-212/01.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, в РИО, София-град, постъпи предложение от столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, за съгласуване на други критерии за определяне на парична награда на директори на училища и обслужващи звена. Във връзка с това определям следните допълнително съгласувани критерии за определяне на парична награда на директори на столични общински и държавни училища и обслужващи звена в размер до една основна работна заплата, както следва:

 • качествено и в срок изпълнени служебни и трудови задължения;
 • недопускане на нарушение на трудовата дисциплина от директора с наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т.2 от КТ ;
 • недопускане на просрочени задължения (неразплатени разходи) до 01.12.2010г в бюджета на училището;
 • осигуряване на поне едно допълнително трудово възнаграждение на щатния персонал през бюджетната 2010 година, освен определените в Кодекса на труда, чл. 8, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Наредба №1/04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета на Министерството на образованието, младежта и науката;
 • изпълнение на допълнително поставени задачи и отговорности, допринасящи за доброто име на столичната образователна система;
 • работа по два и повече проекта по национални или международни програми.

За започване на процедура по определяне на парична награда на директори на столични общински и държавни училища и обслужващи звена в съответствие с т. 4, буква „е” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2010 г. е необходимо да представите в деловодството на РИО, София-град, следните документи:

 1. Декларация от директора на училището за осигурено заместване на часовете на отсъстващите учители, считано от 15.09.2010 г. до 11.12.2010 г. – над 80%;
 2. Доклад за работата по най-малко два национални или международни проекта;
 • Декларация от директора и главния счетоводител на училището за:
 • липса на просрочени задължения до 01.12.2010 г.;
 • брой изплатени допълнителни възнаграждения, разпредени по вид на персонала и средна сума на получените средства;
 • наличие в бюджета на училището на необходимите средства за парична награда на директора в размер до една основна работна заплата.

            Директорите на училища, които отговарят на условията за получаване на парична награда, трябва да представят мотивирано искане до началника на РИО, София-град, с приложените документи в срок до 17.12.2010 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
11.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-285/06.12.2010г. на Министерството на образованието, младежта и науката, приложено Ви изпращам  информация за кампания, инициирана от фондация „Димитър Бербатов” и свързана с набиране на номинации на ученици с постижения  в областта на науката, изкуствата и спорта. Учредени са девет награди в три възрастови групи за децата, които имат успехи през календарната 2010 година.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
11.12.2010г.


ДО РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с Писмо № 9105-287/08.12.2010 г. на МОМН за предстоящото отпечатване на задължителната училищна документация (ЗУД) за детските градини, училищата, обслужващите звена и институциите за професионално обучение за края на учебната 2010/2011 година, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №91РА-94/10.12.2010 г. на Началника на РИО, София-град
Приложение съгласно текста:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
10.12.2010г.


Изх. № 9137-137/10.12.2010 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

 Информирам Ви, че на 15 декември, сряда, от 16.00 ч. Националният военноисторически музей  организира публично представяне на DVD албума «Духът и битът на българина 1850-1950 г.».
Албумът включва четири документални филма с продължителност 50 минути – „Копнеж по нови неща”, „Как Европа влезе в България”, „Френската жена на българския подофицер”  и „Биографията на една снимка”. Сериалът  разказва за бита и душевността на българина в периода 1850-1950 г. Представя се интересна информация за развитието на обществото, индустрията и  изкуството през  годините. Това са филми, които не дават оценки, те само разказват и подсказват.
             На представянето са поканени да присъстват учители по история, директори на училища, преподаватели от Историческия факултет на СУ, общественици, журналисти.          
            Моля да уведомите учителите по история и цивилизация за предстоящата проява.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
10.12.2010г.


Изх. № 9137-133/07.12.2010 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕНА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

В ГРАД СОФИЯ

Уважаема госпожо директор/ Уважаеми господин Директор,
Уважаеми колеги,

Във връзка със Заповед № RД 09-1507/20.10.2010 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите  в средните училища през 2010/ 2011 год. Ви уведомяваме следното:

            І. Олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе в три кръга:

Общински (училищен) – на 06. 02. 2011год. Начало 9.00 часа.

Областен – на 19. 03. 2011 год. Начало 9 часа. Домакин 119 СОУ “Академик Михаил Арнаудов” – район Изгрев.

Национален – на 16 и 17 април 2011 год. в гр. Враца.

ІІ. В олимпиадата по биология могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири състезателни групи:

 • първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас;
 • втора група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІ клас;
 • трета група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас;
 • четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.

Ученици, обучаващи се в VІІІ клас на профилирани гимназии и паралелки на СОУ с прием след VІІ клас се състезават в първа група.
Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следваща възрастова група. За целта подава писмена заявка:  за общинския кръг до съответния учител, за областния кръг до съответния експерт в РИО, за националния кръг до съответния експерт в МОМН.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

            ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
1. Темата на всяка възрастова група е различна. Включва тестови задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по “Човекът и природата” /биологичната част/ и задължителната и профилираната подготовка по “Биология и здравно образование” както следва:           

 • за първа състезателна група: учебно съдържание за V-VІІ клас, включващо темите: „Клетъчен строеж на организмите”, „Устройство и работа с микроскоп”, „Многообразие и групиране на организмите”, „Основни жизнени процеси”, „Царство Монера”,  „Царство Протиста”,  „Царство Растения”,  „Царство Гъби”;
 • за втора състезателна група:  учебно съдържание за V-VІІІ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби” „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека - клетка, тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма и сърдечно-съдова система”;
 • за трета състезателна група: учебно съдържание за V- ІХ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби” „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека – тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма, сърдечно-съдова система, дихателна система, храносмилателна система, отделителна система, размножаване и полова система, нервна система, ендокринна система, сетивни системи, висша нервна дейност”, „Равнища на организация на живата  материя”, „Екологични фактори на средата”, „Популация”, „Биоценоза”, „Екосистема”, „Поведение”, „Биосфера”, „Равнища на организация на микросистемата – химични елементи и съединения – неорганични, органични – въглехидрати и липиди”;
 • за четвърта състезателна група: учебно съдържание за V-ХІІ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби”, „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека - клетка, тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма и сърдечно-съдова система”, „Равнища на организация на живата  материя”, „Екологични фактори на средата”, „Популация”, „Биоценоза”, „Екосистема”, „Поведение”, „Биосфера”, „Равнища на организация на микросистемата – химични елементи и съединения, надмолекулни комплекси, структура на клетката”, „Процеси в клетката – генетични процеси, метаболизъм, делене на клетката”, „Равнища на организация на мезосистемата”, „Наследственост и изменчивост”, „Индивидуално развитие при животните и човека”.

2.  Задачите за всяка група са разпределени в три типа:
Тип Азадачи сизбираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.
Тип Б– задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.
Тип В– задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.
3. Темите за всяка възрастова група включват определен брой задачи от трите типа.
Темата за първата възрастова група включва 50 задачи:
Тип А – 20 задачи; Тип Б – 15 задачи; Тип В – 15 задачи;
Темата за втората възрастова група включва  55 задачи:
Тип А – 20 задачи; Тип Б – 15 задачи; Тип В – 20 задачи;
Темата за третата възрастова група включва 60 задачи:
Тип А – 20 задачи; Тип Б – 20 задачи; Тип В – 20 задачи;
Темата за четвърта възрастова група включва 70 задачи:
Тип А – 20 задачи; Тип Б – 25 задачи; Тип В – 25 задачи;

            4. Темите за общинския кръг на олимпиадата по биология ще бъдат публикувани в сайта на РИО, София-град на  06.02.2010 год. в 8.30 часа.
Участниците в олимпиадата се допускат в сградата на училището до 8.30 часа.
            5. Размножаването на темите се извършва веднага след публикуването им, като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
6. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани на сайта на РИО, София-град след 14.00 часа.
           
7.Начало на олимпиадата – 9.00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

            8. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от тестовите задачи, имената, фамилиите и подписите на проверителите. При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи.
            9. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки.

            На 16.02.2010 год. в РИО, гр. София в стая № 406 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                      
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адреси: ivanova_petja@abv.bg или  egi_k@abv.bg.

          Описаните протоколи и писмените работи на учениците се предават на експерта по природни науки и екология Петя Иванова, както следва:

 • За районите Банкя, Витоша, Възраждане, Връбница, Изгрев, Искър, Триадица, Надежда, Младост, Панчарево, Сердика и Слатина на 16. 02. 2010 год. от 9.00 часа до 12.30 часа.
 •    За районите Илинден, Кремиковци, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Нови Искър, Студентски, Средец, Оборище, Подуяне и Овча купел на 16. 02. 2010 год. от 12.30 часа до 17.30 часа.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по биология включват тестови задачи:
            -   за учениците от първата и втората състезателни групи от задължителната подготовка.
            -    за учениците от третата и четвъртата състезателни групи от задължителната и профилираната подготовка.
            В темите за всяка една от възрастовите групи са включени тестови задачи, съставени както на основата на учебното съдържание за съответния клас, така и върху материал от предходните учебни години.
          Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.                             
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО, София град.                                                          
          VІ. Национален кръг
Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. До участие в този кръг се допускат 90 ученици, разпределени в две състезателни групи, както следва:
І състезателна група: 30 ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас или VІІІ клас.
ІІ състезателна група: 60 ученици: от които 5-10 ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас, и 50-55 ученици, изучаващи през настоящата учебна година  учебно съдържание Х – ХІІ клас.
Участниците в Националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от националната комисия.
Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците, допуснати до участие в националния кръг, се извършва от националната комисия.

            За допълнителна информация:
935 60 75;  0888395198;  Старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

            Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
10.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за програма „Образование” на Корпуса на мира в България.

Приложение съгласно текста:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
10.12.2010г.


Изх.№9137-134/08.12.2010 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение писмо на заместник-министър Милена Дамянова относно провеждането на информационна кампания за създаване на навици у децата за честа консумация на плодове и зеленчуци от най-ранна детска възраст.
Моля да предприемете съответните действия по отношение на разпространяване на информационните материали и създаване на организация за прилагането на схемата „Училищен плод” за предоставяне на плодове и зеленчуци и условията и реда за прилагането й.

Приложение: Писмо на заместник-министър Милена Дамянова
Информационни материали в помощ на учителите

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
8.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

/на вниманието на учителите по химия/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На 14.12.2010 г. (вторник) от 16:30 часа в сградата на ФНТС, ул. „Г. С. Раковски” № 108 в зала № 3 ще се проведе общо събрание на Дружеството на учителите по химия в София-град, на което ще бъде дадено и началото на многобройните прояви, посветени на 2011 год., обявена за международна година на химията.                                    

Гост на събранието ще бъде г-жа Ем. Григорова – ст. експерт по химия и опазване на околната среда в Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОМН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
8.12.2010г.


Изх. № 9137-131/07.12.2010 год.                                                                                                                        

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

Уважаема госпожо директор/ уважаеми господин директор,

На 11 декември /събота/  2010 год. Националният природонаучен музей ще отвори врати за първия си „Коледен пазар в музея”. Откриването е в 11 часа с празника „Ден на майката земя”, който всяка година честват членовете и привържениците на Slow Food – организация, която подкрепя местните традиции и култура, свързани със селското стопанство и храните.

Учените от музея ще Ви срещнат очи в очи с обектитите на своите изследвания, ще разкрият тайните на водата, на изчезналите животни, на чудния свят в пещерите и на животните-нашественици. Ако искате да научите трикове за фотографиране в природата или да се срещнете с животни актьори, да надникнете в «кухнята» на пра-пра-баба си или да разберете кои са неподозираните Ви съседи, заповядайте в музея и станете откривател. Две от залите на музея – зала Риби /2 етаж/ и зала Насекоми /4етаж/ ще бъдат оборудвани с проекционни апарати и места за публиката /около 30 седящи/. В тях учении-зоолози и представители на природозащитни организации ще изнесат повече от 20 лекции, включващи интересни игри, трикове, демонстрации с живи животни, предназначении както за деца, така и за възрастни. Във времето между презентациите ще се проектират научнопопулярни филми. Началните часове са 11.00 и 14.00 часа, но при заявен интерес могат да се изнесат избраните от Вас лекции в удобен за Вас и лекторите ден и час.
За предварителни заявки, моля свържете се с административния секретар на музея – г-жа Силвия Тошева на тел. 988 28 94.

По време на коледния пазар ще имате възможност да закупите разнообразни екологични детски играчки, книги, сувенири и биопродукти.

Пълната програма на образователните и развлекателните дейности можете да намерите на интернет страницата на музея – www.nmnhs.com.

Пълната програма на образователните дейности можете да намерите на сайта на музея http://nmnhs.com/index_bg.php/ и в прикачения файл.

Вход за възрастни 4 лв., деца до 6 год. – 1 лв., студенти и пенсионери – 2 лв..

Организира се с партньорството на:

National Geographic
Българското дружество за защита на птиците
WWF Дунавско-карпатска програма
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа
Българска фондация биоразнообразие
СДП „Балкани”
Little Owl
SlowFood
Издателство Фют
„Ориджин Трейд” ЕООД

Приложение:
1. Програма на образователните и развлекателни събития.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
7.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Във връзка  с отбелязването на  10-годишнина от  съществуването на музикално – танцовата формация „ Нешанъл - Арт”, с главен  ръководител  г-жа  Нешка  Робева  Ви уведомявам, че  на 14.12.2010г. в София – НДК – Зала 1 от 17.00 часа  специално за учениците ще бъде представен спектакълът  „КУПОНЪТ – след 10 години”.
„ КУПОНЪТ” впечатлява с разнообразието на своите танци, изключителните умения на танцьорите, енергия и настроение. Целта му е – осъвременяване и популяризиране на българските  и балкански традиционни музика, песни и танци.

Цената на билета за ученици  е  5 /пет/ лева.

За заявка  на билети и информация: тел: 945 48 76,  0899 996 992, mitko@neshaart.com - Димитър Стоянов

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
7.12.2010г.


Изх. № 91 РА-92/07.12.2010 г.                 

ДО ДИРЕКТОРА
НА .....................................
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви писмо от МОМН с вх. № 0200-913/30.11.2010 г. в РИО, София-град, относно покана от Кипърското математическо общество за участие на български ученици в Третата ученическа конференция по математика за ученици от 12 до 18 години в Атина.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
6.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме за сведение и изпълнение писмо на МОМН с № 9105-281/29.11.2010 г.

Приложение съгласно текста

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
6.12.2010г.


ВАЖНО!

Изх. №
9137 – 130 / 06.12.2010 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
ОУ, СОУ,
СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА,
ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ,
ПГИИ „ПРОФ.Н.РАЙНОВ”                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с подготовка на проект и утвърждаване на план-прием за учебната 2011/2012 година на ученици в паралелки за придобиване на професионална квалификация в професионални гимназии, ОУ, СОУ, специални и други училища, в срок до 10.12.2010 г. следва да представите заявка за разкриване на обучение по нова за училището професия. Същата да бъде мотивирана и приета с решение на Педагогическия съвет на училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
6.12.2010г.


ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с осъществяването на контрол по изпълнението на дейностите от Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас” e необходимо  СПЕШНО до 14 часа днес (06.12.2010) да изпратите информация за изпълнението на модула към момента – 26.11.2010 г.

Моля  да изпратите попълнена приложената таблица на електроннен адрес sofiario@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
3.12.2010г.


Изх. № 9137-129/03.12.2010 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
/на вниманието на учителите по природни науки/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 08.12.2010 г. /сряда/  от 11:00 часа в ХІ клас в 97 СОУ „Братя Миладинови” ще се проведе открит урок на тема „Приказка за живата вода”. Откритият урок е във връзка с 2011 г. – обявена за международна година на водата.
Преподавателят е г-жа Н. Дюлгерова – учител по химия и опазване на околната среда. Колежката притежава ІІ ПКС по химия и е с 30 годишен педагогически стаж.
Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
1.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за предстоящ семинар за педагогически съветници и учители, който ще се проведе на 9-10 декември и на 16-17 декември 2010г. в офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора.
Моля, информирайте се за начина на участие в семинара от приложенията.
Приложения: писмо, програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
1.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено ви изпращам информация за поредна среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи на Центъра за обществена подкрепа на Института за социални дейности и практики. Срещата ще се състои на 13.12.2010г. от 15.30 ч.
Моля, уведомете педагогическите съветници, психолозите и се информирайте за подробности от приложеното писмо.
Приложения: уведомително писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
1.12.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам оферта на Образователни инициативи за изграждане на базисни умения у преподавателите за работа с електронна среда „Мудъл”.
Моля, запознайте се от приложенията с подробностите за обучение в курсовете.
Приложения: уведомително писмо и регистрационна форма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
30.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент за участие в Седмия национален конкурс „ОРФЕЕВА ДАРБА”2011г.
Моля, запознайте се от приложенията с регламента и условията за участие от приложенията.
Приложения: статут и заявка

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
30.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява за квалификационен курс за учителите по музика „Музикално педагогическо майсторство”, който е организиран от НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ ОРФЕЕВА  ДАРБА”  В СЪДРУЖЕСТВО С  ДИУУ при СУ „Св. Кл.Охридски”.

Моля, информирайте се от приложението за условията на обучението.                                                                
Приложения: обява; програма;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
30.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че
Тестов център „Бултест Стандарт” организира  на 14 и 15 декември 2010 г. втори  модул на Обучение в тестови практики за учители по обществени науки: Скали и норми при  оценяване с дидактически  тестове. Разработване на съдържателна рамка на тест по обществени науки (история и цивилизация / география и икономика).

Курсът се провежда в Националната финансово-стопанска гимназия (ул. „Розова долина” № 1) сутрин и следобед съобразно заетостта на учителите, както следва:
от 8.30 до 12.10 ч. за сутрешната група и от 14.00 до 17.40 ч. за следобедната група.

Лектори са специалисти от СУ «Св. Кл. Охридски» и ЦКОКО.

Преминалите успешно обучението получават сертификат.

Желаещите следва да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 089 44 200 21, като посочват име, телефон за връзка, училище, група (сутрешна или следобедна). Таксата е 48 лв. за един участник и се превежда по банков път на „Бултест Стандарт”.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

Приложение:
Програми на курса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
30.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за организиран курс от ДИПКУ – Варна - на тема „Използване на интерактивна бяла дъска в ЧЕО, който ще се проведе на 16.12. и 17.12.2010г .
Моля, запознайте се от приложенията с регламента и условията за участие.

Приложения: писмо за участие в курса, заявка.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
30.11.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за организирани от Асоциацията на преподавателите по български език и литература квалификационни семинари.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Приложение:
Писмо на АУБЕЛ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
30.11.2010г.


Изх.№3137-128/30.11.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
/на вниманието на учителите по природни науки/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предстоящият семинар на тема: „Рамковата директива за водите в Р България в годината на водата” ще се проведе на 03.12.2010 г. /петък/  от 15:30 ч. в 130 аудитория в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Семинарът е под ръководството на доц. Ирина Караджова – зам. декан на ХФ на СУ.
Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
30.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В
СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с актуализиране на информацията  за учебната 2010/2011 г. в Управленската информационна системана образованието е необходимо да се извърши следното:

 1. Задължително да се направи актуализация от всички учебни заведения съответно на ползвания от тях модул АдминПро, АдминЛ, АдминС или АдминО/ОМ. Актуализациите могат да се изтеглят от интернет сайта на АдминСофт (www.adminpro-bg.com) в съответните раздели.
 2. Не по-късно от 06.12.2010г. актуализираните бази данни на  училищата и обслужващите звена /файловете: Data.mdb, DataU.mdb, DataO.mdb или DataOM.mdb/ да се изпратят на електронен адрес: obrazec1_riosf@abv.bg , а на  детските градини /файловете DataSU.mdb/ да се изпратят на електронен адрес: obrazec2_riosf@abv.bg.
 3. С цел свеждане до минимум на броя на дублираните ученици моля да бъде спазван определения срок за изпращане на базите с данни, като движението на учениците в училищата и детските градини да бъде отразено към дата 01.12.2010г./17часа/.
 4. Училища, детските градини и обслужващи звена, в които няма промяна в базата данни след последната актуализация, моля да представят декларация на директора в стая 510 до 03.12.2010 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)
30.11.2010г.


Изх. № 9137 – 127/30.11.2010 г.             

ДО ДИРЕКТОРА

НА .....................................
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви писмо от Съюза на математиците в България с вх. № 1102-18/30.11.2010 г. в РИО, София-град, относно провеждане на математически турнир „Иван Салабашев” за ученици от ІІ до ХІІ клас. РИО София-град не е организатор на турнира.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)

30.11.2010г.


Изх. № 9137 – 126/30.11.2010 г.             

ДО ДИРЕКТОРА
НА .....................................
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви писмо от Съюза на математиците в България с вх. № 1102-17/30.11.2010 г. в РИО, София-град, относно провеждане на Коледното математическо състезание за ученици от І до ХІІ клас.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА:
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2154/29.11.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)


28.11.2010г.


Изх. №9137 – 124/26.11.2010 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

Важно!

На вниманието на учителите по природни науки!

Уважаема госпожо директор/ уважаеми господин директор,

Предлагаме на Вашето внимание:

1. Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия за учебната 2010/2011 год.;

2.  Писмо за организиране и провеждане на първия кръг на олимпиадата по астрономия;

3. Комплект със задачи за първия кръг, разпределени в четири възрастови групи, съгласно регламента на олимпиадата по астрономия:

- задачи V - VІ клас;
- задачи  VІІ – VІІІ клас;
- задачи ІХ – Х клас;
- задачи ХІ – ХІІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
28.11.2010г.


изх. № 9137-125 от 26.11.2010 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Моля, запознайте колективите на Вашите училища с приложеното писмо от Фондация „Дарби” относно организиране и провеждане на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, който ще се проведе за трета поредна година.
При желание и възможност за участие, попълнете приложените формуляри за записване и ги изпратете на посочения електронен адрес.

Приложение:
1. Писмо от фондация „Дарби”
2. Регламент
3. Формуляр за записване на индивидуални участници
4. Формуляр за записване на ансамбли и хорове

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
28.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с осъществяването на контрол по изпълнението на дейностите от Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас” e необходимо да изпратите информация за изпълнението на модула към момента – 26.11.2010 г.

Моля в срок до 01.12.2010 г. да изпратите попълнена приложената таблица на електроннен адрес sofiario@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
28.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана на Министерството на труда и социалната политика за изложба на плакети и изделия, свързани с историята, бита и природата на Република България.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители и ученици.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
26.11.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана и програма от фирма „Нимеро” ООД за провеждане на двудневни семинари за обучение за работа със софтуерна платформа „Енвижън”.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Приложение:
покана и програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


24.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам предложение на Националният исторически музей за организиран  транспорт за децата от детските градини и училищата от град София до музея, до Боянската църква и обратно.

Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


24.11.2010г.


Изх. № 9137 – 122/24.11.2010 год.

До Директорите
на училищата в София

На вниманието на учителите по природни науки!
        
Уважаема госпожо директор / уважаеми господин директор,

Напомням Ви за предстоящия семинар на тема „Екологичната биотехнология като пресечна точка между екология и биотехнология”, който ще се проведе на 27 ноември /събота/ 2010 год. от 10 часа в Биологическия факултет на СУ.
         Заниманието е под ръководството на проф. д-р Райчо Димков, председател на Съюза на българските биолози.
        
Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.
         Залата, в която ще бъще проведено семинарното занятие, ще бъде определена в деня на семинара. Продължителност на семинара около 90 минути.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


23.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

/на вниманието на учителите по химия/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Академичното ръководство на ХТМУ кани учителите по химия и опазване на околната среда на семинар на тема: „Как да направим обучението по химия атрактивно?” Семинарът ще се състои на 26.11.2010 г. /петък/ от 15:00 часа в аулата на ХТМУ.
Присъствието на учителите по химия и опазване на околната среда е желателно.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


23.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент и заявки за участие в конкурса за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност „Приятели на България”, организиран съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката, Синдиката на българските учители и Националния дворец на децата.
Моля, запознайте се с подробностите и условията за участие  от приложенията.

Приложение: регламент, заявка-1, заявка-2.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


23.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на преводачите в България обяви на 1 ноември 2010г. Национален конкурс за превод на песни и клипове, който е част от проекта „е-МЕРСИ ЗА ПРЕВОДА!”. Акцентът е поставен не върху чуждия език, а върху добрия превод на български. Моля, информирайте учениците от Вашето училище за възможността да се включат в превода на песни и да участват в съвместния проект, както  и в конкурса.

Подробности могат да се намерят на сайта:
www.e-mersi.org

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


23.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент за участие в Единадесетия национален фолклорен конкурс –„Орфеево изворче”, който ще се проведе на 25-27.03.2011г. в гр.Стара Загора.
Моля, запознайте се от приложенията с регламента, условията на видеоконкурса, заявката за участие, програмата и хотелите за настаняване,
Приложения: регламент, видео конкурс, заявка, програма, хотели.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


23.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент за участие в Национален конкурс за училищен театър на испански език. Конкурсът ще се проведе на 04 и 05 февруари 2011г. Моля, запознайте се с подробностите от приложението.

Приложение: Регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


22.11.2010г.


Изх. № 9137-115/22.11.2010 г.                                                                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПОМОЩНИТЕ И
СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на  Заповед  № РД09-1522/ 22.10.2010г. на Министъра на образованието, младежта и науката и  Правила  за организиране и  провеждане на Ученическите игри за ученици с нарушен слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2010/2011г.и финансов план към тях Ви информирам, че е необходимо да се явите в РИО, София- град  при старши експерта по физическо възпитание и спорт – М.Стоилова, стая- 408, тел. 935 60 79 за получаване на Правилата, от  25.11.2010г. до 29.11.2010г. включително – 10.00 до 14.00ч.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


22.11.2010г.


Изх. № 9137-116/22.11.2010 г.
                                                                                               
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С оглед изграждане на ефективни системи за финансово управление и контрол, Столична община инициира провеждане на обучение на директорите и счетоводителите на общинските учебни заведения.

За лектори са поканени г-жа Димитринка Симова – директор на дирекция „Вътрешен одит” и Мариана Томова – главен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит”,  Столична община.

Обучението ще бъде еднодневно и ще се проведе в 23 СОУ „Фредерик Ж. Кюри”, бул. „Ситняково” № 21 от 10 часа на 01.12., 02.12 и 03.12.2010 г.

Разпределението на общинските учебни заведения по дни е дадено в приложение.

Приложение съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


22.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана от фирма „Атласком” ООД за безплатна лекция - семинар на тема „Интерактивни средства за образованието”, който ще се проведе в 35 СОУ „Добри Войников” на 02.12.2010 г.
Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Контакт за допълнителна информация:
Вилма Доминикова
Тел.: 935 60 68
Приложение: покана

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


22.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Майкрософт България със съдействието на РИО, София-град, организира безплатно обучение за учители по информационни технологии на тема „Новости в Live@edu”, което ще се проведе на 01.12.2010 г.
Място на провеждане: сградата на българо-корейски интернет център на ул."Гурко" 6 от 09:00 часа до 17:00 часа.
Моля, в срок до 29.11.2010 г. да потвърдите участие с име учител от училището на електронен адрес: rio_vdominikova@abv.bg

Контакт за потвърждение или за допълнителна информация:
Вилма Доминикова
Тел.: 935 60 68

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/22.11.2010г.

Изх.№

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.,  проект на Министерство на образованието, младежта и науката -„Децата в образованието и обществото” от Сдружение „ Здравен форум” – София, Ви уведомявам, че на 27.11.2010г./ събота/, от 10.00 ч. в зала „ Спортна София 2000”- гр. София, ул. „Българска морава” 2, ще се проведе турнир по народна топка за ученици от първи, втори и трети  клас, а на 28.11.2010г. /неделя/,  от 10.00ч. в зала „София”- гр. София, Борисова градина  - турнир по футбол за ученици от трети, четвърти и пети клас.

Отборите по двата вида спорт следва да са от по 10 ученици за всеки клас и с необходимия спортен екип / чисти гуменки или маратонки, фланелка и гащета  /.

За всички участници са предвидени награди , а за победителите -  купи.
Желаещите да участват, трябва да се обадят на тел/факс: 980 34 92 или на  e-mail  healthforum@abv.bg

Приложение:
1.Бланка за участие в турнира по народна топка и футбол.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


18.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че във връзка с  предстоящата кандидатстудентска кампания през 2011г. Великотърновският университет организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ на 27 ноември 2010г., събота, от 11.00ч. в Аулата на Университета.
В този ден кандидат-студентите ще полечат информация за факултетите и специалностите в тях, подробности за кандидатстуентската кампания.
В деня на отворените врати могат да бъдат разгледани и учебните крпуси на Университета.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


18.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА          

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че срокът за изпращане на списъците  на учениците, обхванати във всички СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ ЗА ОТБОРИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ УЧИЛИЩАТА  по всички видове спорт  от  Национален спортен календар за учебната 2010/2011г., Ученическите  игри 2010/2011г. и Спортен календар на Дирекция „ Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община е  30.11.2010. /третият час не се включва/, на  e-mail  stoilova_ _@abv.bg 

При необходимост можете де се обръщате към старши експерта  по  Физическо възпитание и спорт – М.Стоилова, на тел. 935 60 79 и 0888 100 578.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/
18.11.2010г.


ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Моля, изпратете в срок до края на деня / 17.00 ч./ имената на зрелостниците, които са с нарушено зрение и какъв формат ще е необходим за предстоящите държавни зрелостни изпити.

Моля, изпратете информация на електронен адрес: rio_sbenina@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

Маргарита Ананиева

Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 2093/11.11.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/
18.11.2010г.


Изх.№9137-109/17.11.2010г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

Уважаема госпожо директор/ уважаеми господин директор,

Приложено предоставяме Ви регламент на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”,  формуляр за кандидатстване и листовка на конкурса.
Третото издание на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” се организира от Министерството на здравеопазването с партньорството на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на културата.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


18.11.2010г.


Чрез районите

До
Директорите на всички училища

УВАЖАЕМА Госпожо / Господин Директор,

Уведомяваме Ви, че Тестов център „Бултест Стандарт” организира Практикум за учители по хуманитарни дисциплини: Използване на IT  в преподаването.

Поддържащата квалификация на учителите в тази област е особено важна с оглед на бързото развитие на информационните технологии, както и на необходимостта от прилагането им във връзка с повишаването на мотивацията на учениците.

Обучението е с продължителност 24 часа (6 дни по 4 часа) и ще се провежда следобед от 14.30 ч. в 19. СОУ „Елин Пелин” (ул. „Яков Крайков” № 16). Курсът започва на 9 декември.

Обучители са преподаватели по компютърни умения от Нов български университет и БАН. Преминалите успешно обучението получават сертификат.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

Желаещите следва да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 0894 420 021. Посочват име, телефон за връзка, училище. Таксата е 108 лв. за един участник и се превежда по банков път.

Прилагаме описание и програма на курса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 30.11.2010г. от 13.00ч. в Софийска математическа гимназия, ул.Искър №61,  в кинозалата - етаж3, ще се проведе работна среща с новоназначените млади специалисти - учители по Физическо възпитание и спорт, през последните три години / 2008/2009г., 2009/2010г. и  2010/2011г./, на тема: Организация и съдържание на обучението по ФВС.

Моля, директорите на училищата да подсигурят присъствието им.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
В СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с предстоящото актуализиране на информацията за учебната 2010/2011 година в Управленската информационна система на образованието е необходимо да ползвате инструкцията, дадена в приложение тук.

Имайте предвид, че коректното попълване на данните е изключително важно за правилното финансиране на учебните единици, което ще се определи спрямо информацията подадена към 01.12.2010 г.
Базите данни да се актуализитат към 01.12.2010 г. и да се изпращат срок от 01.12.2010 г. до 06.12.2010 г. на следните електронни адреси:

  • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1_riosf@abv.bg
  • За детските градини: файлът DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2_riosf@abv.bg
  • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1_riosf@abv.bg

Моля, електронните писма с прикачените файлове с базите данни да съдържат като информация в полето „относно” (”subject”) Админ-кода на училището, детската градина или обслужващото звено. За предпочитане е файловете да не се архивират.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.11.2010г.


Изх. № 9137-108/17.11.2010 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР, 

Напомням Ви, че със Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и съгласно Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4 към Заповедта са определени дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2010/2011 г.

Приложено Ви изпращам График за провеждане на националните състезания, с уточнени дати за столичните училища и на общинските кръгове на Състезанието „Знам и мога” – начално образование, и на Състезанието-тест по български език и литература за учениците в VII клас.

Приложение: График за провеждане на националните състезания.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.11.2010г.


Изх.№ 9137-104/16.11.2010Г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че във връзка с инициативата „Различни, но заедно”на 23 декември 2010г. ще се проведе третият пореден Коледен концерт, който събира деца и младежи от различни етноси.

Обръщам се към Вас с молба да направите предложения за номинации за носители а наградата „Сърцето на София” и да ги адресирате до РИО, София-град в срок до 6 декември 2010 г. за:

 1. Директор на училище.
 2. Учител.
 3. Ученик.

Критериите за номинации са свързани със: значителен принос в областта на образованието, доказан професионализъм, принос за развитието на училището. Номинираният ученик трябва да има изключителни постижения в учебен процес, олимпиади, национални и международни състезания, спорт, изкуство.  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.11.2010г.


 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА  УЧИЛИЩАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ  Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

На 24.11.2010г./сряда / от10 часа и от 16 часа/ по избор/ РИО, София-град организира семинар на тема „ Мястото на изкуството в часа по френски език” с работно ателие: „Работа с афиша, снимката и поетичния текст” с участието на г-жа Изабел Льобастар

Семинарът ще се проведе в актовата зала на 133 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман” №1.

Моля учителите да потвърдят участието си на тел. 0884 33 44 16 или ел. адрес:miradan@abv.bgq  г-жа М.Данчева.

Моля за Вашето съдействие информацията да бъде предадена на съответните учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

Предварително Ви благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


17.11.2010г.


Изх.№9137-107/17.11.2010г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Сдружение „Образование и технологии” и Майкрософт България в рамките на програмата „Партньори в познанието” организират състезание по информационни технологии 1-4 клас IT Знайко.

Крайният срок за изпращане на работи за І кръг е 21.11.2010г.

Повече информация относно регламента и изискванията на състезанието можете да намерите на сайта www.dgklaz.net.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


16.11.2010г.


Изх. № 9137-105/16.11.2010 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че РИО – Силистра, и СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра под научното ръководство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” организират ученическа конференция на тема  „70 години от Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа”.

Приложено Ви изпращам условията за участие в конференцията, датите за подаване на заявките и лицата за контакт.

Моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и при изявено желание да направите необходимото за тяхното участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


16.11.2010г.


Изх.№9137-106/16.11.2010г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Припомням Ви, че във връзка с обучението по Безопасност на движението по пътищата, съгласно Приложение №2 към Заповед №РД09-773/19.09.2003 г. на МОН, директорът на училище и детска градина има задължителни мероприятия и дейности, които трябва да осъществи в началото и края на учебната година.

Заповедта можете да намерите в сайта на МОМН и РИО,София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


16.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че със Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и съгласно Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4 към Заповедта са определени дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2010/2011 г.
Приложено Ви изпращаме График за провеждане на олимпиадите с уточнени дати за провеждане на общинския кръг в град София.

Приложение: График за провеждане на олимпиадите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД16.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам предложението на Пощенска банка за програмата „Силен старт”, която обхваща всички ученици от VIII до XII клас. Моля да уведомите учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, с която се утвърждават изискванията за организирането и провеждането на ученическите олимпиади, националните състезания и състезанията за учениците, обучавани по професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в държавните и общинските училища през учебната 2010/2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

/на вниманието на учителите

 по физика и астрономия/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да обърнете внимание на учителите по физика и астрономия, че Софийският клон на Съюза на физиците в България ще проведе редовното си отчетно-изборно събрание за мандата 2008-2010 г. на 20.11.2010 г. (събота) от 10:00 часа в аудитория А301, в сградата на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Присъствието на учителите по физика и астрономия е желателно.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо № 9105-260/05.11.2010 г. на заместник-министър на образованието, младежта и науката Милена Дамянова за сведение и изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.11.2010г.


изх. № 9137-102 от 12.11.2010 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Със заповед № РД 09-1604 от 09.11.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката са обявени за неучебни дните на 16 и 17.11.2010 г. за учениците, които изповядват мюсюлманско вероизповедание.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.11.2010г.


Изх.№9137-101/12.11.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ОБЛСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ДЕТСКИ ГРАДИНИs

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с №9107-153/10.11.2010 г.на главния секретар на министерството на образованието, младежта и науката Красимир Вълчев, относно допълнителни мерки за повишаване на бдителността на всички служители в системата на народната просвета.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата кандидатстудентска кампания през 2011 г. Великотърновският университет организира Ден на отворените врати на 27.11.2010 г., събота, от 11:00 часа в Аулата на Университета.
В този ден кандидат-студентите ще получат информацията, която ги интересува за факултетите и специалностите в тях, провеждането на кандидатстудентски курсове и подробности за подаване и прим на документи в университета.
Предвижда се денят на отворените врати да приключи до 13:30 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


12.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам предложението на АВО-Бел Училище за английски език  и Ви моля да уведомите учителите, които се интересуват от предложението.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


11.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагаме на Вашето внимание да подновите абонамента си за Националния седмичник за образование и наука „Аз Буки”. Вестникът публикува проекти и подзаконови нормативи, свързани с държавната политика в образованието и науката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


09.11.2010г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение  Заповед № РД 09-1523/22.10.2010г. на Министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на  Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри   през учебната 2010/2011г. и финансов план към тях.

Приложение:
1. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през 2010/2011г. и финансов план към тях.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


08.11.2010г.ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам предложението на фондация „Дарби”  и Ви моля да уведомите учителите и учениците, които се интересуват от предложенията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


08.11.2010г.


Изх. № 9137-99/08.11.2010 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с промените в Кодекса на труда /КТ/, в сила от 30.07.2010 г., отнасящи се до платените годишни отпуски на служителите и работниците, Ви напомням следното:

1. Съгласно чл. 173, ал. 2 от КТ работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

2. Съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск за 2010 г. в размер не повече от 10 работни дни.
В тази връзка, в срок до 23.12.2010 г., в РИО, София-град, представете доклад за причините, поради които не можете да използвате останалия размер на платения годишен отпуск за 2010 г. до края на календарната година.

3. Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ, в срок до 20.12.2010 г., в РИО, София-град, представете график за ползването на платения годишен отпуск за минали години, както и за 2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


05.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във  връзка с  въздействието на спортните  дейности  върху  здравето на учениците, с цел проследяване на процента на тяхната ангажираност в тази дейност, моля в срок до 30.11.2010г., да се изпратят в РИО, София-град ,на старши експерта по ФВС, М.Стоилова, е-mail / stoilova __@abv.bg / , списъци на всички ученици обхванати в извънкласните спортни  дейности, по всички видове спортове,  /третият час по ФВС не се включва/.

Приложение: Таблица.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


05.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

На  12.11.2010г. /петък/ , в зала 102 на ПГТЕ „Х.ФОРД”, от 14. 00ч.   ще се проведе  обучителен семинар за учителите по Физическо възпитание и спорт, на  тема: „Разясняване на новите  промени  на състезателните правила  по баскетбол, приети от Международната федерация по баскетбол” .

Моля, информацията да бъде сведена своевременно до учителите по ФВС от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


04.11.2010г.


КЛАСИРАНЕ
на участниците в Дванадесети софийски математически турнир,
23 октомври 2010 г.04.11.2010г.


Изх. № 9137-95/04.11.2010 год.

До Директорите
на училищата в София        

Уважаема госпожо/ уважаеми господин Директор,

Във връзка с квалификацията на учителите по биология и здравно образование, на 27. ноември /събота/ 2010 год., от 10 часа в Биологическия факултет на СУ ще се проведе семинар на тема „Екологичната биотехнология като пресечна точка между екология и биотехнология”.

Заниманието е под ръководството на проф. д-р Райчо Димков, председател на Съюза на българските биолози.

Моля да уведомите учителите по биология и здравно образование от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Залата, в която ще бъще проведено семинарното занятие ще бъде определена в деня на семинара. Продължителност на семинара около 90 минути.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


02.11.2010г.


Изх. № 9137-94/02.11.2010г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

Уважаема госпожо директор / уважаеми господин директор,

                       
Във връзка с въвеждането на новото учебно съдържание по биология и здравно образование в VІІІ клас в езиковите гимназии и паралелки на СОУ с интензивно изучаване на  чужд език с прием след VІІ клас на        22. 11. 2010 год. в 1 СОУ от 14.15 часа ще се проведе урок отворени врати.

Тема на урока „Тип Хордови животни” – урок за обобщаване и систематизиране на знанията.

Откритият урок ще бъде проведен от госпожа Цецка Вълкова.        

Г-жа Вълкова е възпитаник на първия випуск на Националната природоматематическа гимназия. Завършила е Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Биология” с квалификация „Учител по биология и химия”. Започва учителската си кариера в град Хасково и от 1995 год. е учител в І СОУ „Пенчо Славейков”, град София, където работи и в момента. Има ІІ професионално-квалификационна степен, базов учител на СУ „Св. Климент Охридски” и е съавтор на учебника по биология и здравно образование за ІХ клас на издателство „Анубис”.

Моля, да уведомите учителите по биология и здравно образование във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


02.11.2010г.


Изх.№9137-93/02.11.2010г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

НА ВНИМАНИЕТО НА  УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ!

През април 2011 г. в Копенхаген ще се срещнат около 400 учители по природни науки, за да споделят идеи и вдъхновение в шеметния вихър от семинари, лекции, театрални представления на международния фестивал ScienceonStage (Наука на сцената). Търсенето на тези 400 учители все още продължава.

В поредица от национални прояви, ентусиазирани и вдъхновени учители се състезават да представляват страната си в Копенхаген. Австрия, Белгия, Канада, Чехия, Франция, Ирландия и Словакия вече са определили  победителите.

Националните представители на България, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Малта, Полша, Португалия и Испания все още не са избрани.


Това съобщение е публикувано в септемврийския брой (16) на списание “ScienceinSchool” (http://www.scienceinschool.org/).
Повече подробности можете да намерите на сайта www.science-on-stage.eu.

Информация за българските прояви на фестивала „Наука на сцената” от предходните години можете да намерите на сайта http://www.phys.uni-sofia.bg/~sos/

Националният организационен комитет на фестивала “Наука на сцената” ви уведомява, че поради финансови причини Националното издание, предвидено за 5-6 ноември 2010 год. в Севлиево, няма да се проведе.

Българските учители могат да заявят участие в Международния фестивал до 10 ноември 2010 год., като изпратят заглавието и кратка анотация на български и английски език, придружено по възможност от 2-3 снимки,  за изявата си до Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на електронен адрес: sos@phys.uni-sofia.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


01.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА  ОУ, СОУ  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, запознайте се от приложението с  възможността да се включите в курсове за обучение по безопасност на движение по пътищата за учебната 2010/2011г, предлагани от Департамента за информация и усъвършенстване на учители.

Записване за обучението се осъществява на телефони:02/857- 49- 61; 0870/708-507 и на електронен адрес: w_paunow@mail.bg

Приложение

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


01.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че асоциация Водна безопасност  предлага наръчник за превенция на водните инциденти с превантивен и образователен характер „Плажна култура”, с автори: Райко Берберов и Жельо Михайлов – едни от най-големите имена във водното спасяване.

За повече подробности използвайте адреса на асоциация Водна Безопасност: vodna_beopasnost@abv.bg и телефони: 056/586 275; 056/80-15-99.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


01.11.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомяваме Ви, че във връзка с пилотно въвеждане на обучение за формиране на предприемачески умения в българските училища за обучение от София-град  в І и ІІ група (с период на обучение 02-04.11.2010г.) е одобрена само преподавателката Милена Георгиева от ЧОУ „Ерих Кестнер”.   За периода на обучение 04.11.2010 г.-06.11.2010г. – не е посочен учител от гр.София. Останалите групи се сформират в момента (06.-10.12.2010г.) и при обратна информация от НИОКСО ще Ви известим своевременно.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


01.11.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Графика за провеждане на националните състезания в средните училища през учебната 2010/2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката от 26 до 28 ноември 2010 г. в Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика и информационни технологии „Джон Атанасов” Приложено Ви изпращаме регламент и условия за участие.

Приложение: регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


29.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието, младежта и науката представя на Вашето внимание информация относно програмата „YES” за обучение и обмен на ученици, финансирана изцяло от Правителството на САЩ. Програмата е в действие вече трета година. За учебната 2011/2012 г. ще бъдат дадени 7 степендии за ученици от България, които покриват всички разходи, свързани с пътуването и участието в програмата.
Специално внимание следва да се обърне на факта, че за тези 7 стипендии по програмата може да кандидатстват ученици със специални образователни потребности
/ увреждания/ - със слухови, зрителни, физически и други увреждания, които се обучават по програми на общообразователните или професионалните училища, и отговарят на изискванията по програмата, включително и за успешно завършен клас. Това се отнася както  за ученици, които се обучават интегрирано, така и за ученици, които се обучават в специалните училища за деца с увреден слух и за деца с нарушено зрение.
Кандидатстването, подборът и организацията на пътуването по програмата се организират от Американския съвет за международно образование.
Допълнителна информация можете да получите на следните интернет страници:
Americancouncilssee.org; htpp://ac-see.org, или да зададете въпрос на електронен адрес: sofia@americancouncilssee.org
Приложения:

 1. Обява за кандидатстването в конкурса.
 2. Програмата Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


29.10.2010г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че Фондация „Стела Богмилова” продължава да реализира дейности по проект „ Приятелска стая” с водеща програма „Превенция на дислексията”  по метода ПЛОМТ  /психолингвистични и образователни методи и техники/ за деца от детската градина, ученици, студенти и възрастни.
Програмата включва:
- Първи етап – масирано диагностициране в детските градини и столичните училища – в два етапа по метода ПЛОМТ, в групи от 10 до 20 деца.
- Втори етап – тестване на групи от 1 до 4 деца по системата ПЛОМТ.
- Трети етап – коригиращ етап на засегнати с дислексия и други дисфункции.
Фондация „Стела Богмилова” организира слушателски курс на тема „ Увод в дислексията” за родители, учители, ресурсни учители. След завършване на курса, участниците ще имат възможност да продължат квалификацията си в следните позиции:

 1. Първо  ниво – сътрудник, организатор и координатор по системата ПЛОМТ.
 2. Второ ниво – специалист по превенция и диагностика на дислексията по системата ПЛОМТ.
 3. Трето ниво – експерт по коригиращи програми по системата ПЛОМТ.
 4. Четвърто ниво – методист по системата ПЛОМТ.

За повече информация и при желание за участие се обръщайте към Фондация „Стела Богмилова”.
София 1000, ул.” Христо Смирненски” 6, вх. 1, ет.2, ап.6
Лице за контакт: Стела Богомилова
Телефони за връзка: 866 34 26, 0885 312 914, 0884 278 450
E- mail: stelabogomilova@abv.bg
www.bogomilova.org

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


29.10.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 01–204/ 28.10.2010 г. на началника на регионалния инспекторат по образованието, София-град относно справките за отсъствията:

 • Справките за отсъствията на учителите, както и за извинените и неизвинени отсъствия на учениците в ръководените от вас училища ще се представят два пъти годишно – след края на първия и след края на втория учебен срок.
 • Срок за подаване на данните от училищата към обобщаващите училища – не по-късно от 3 (три) дни след края на съответния учебен срок. Обобщените справки се изпращат в РИО, София-град от обобщаващите училища – до 5 (пет) дни след края на съответния учебен срок на електронен адрес spravki2010@abv.bg 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


29.10.2010г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА
НУ, ОУ, СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Сдружение на българските начални учители с график на организираните от него състезания за учениците от І-ІV клас.
Моля да запознаете с писмото началните учители от Вашето училище.

Приложение: писмо /страница 1, страница 2/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


29.10.2010г.

Изх.№ 9137-91/28.10.2010Г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА       
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с 1 ноември – Ден на народните будители, Общонародно сдружение „Мати Болгария”, организира традиционно Факелно шествие, което ще се проведе на 29.10.2010 г. от Ректората до НДК. Сборният пункт за ученици и студенти е пред паметника на Св. Климент Охридски при Ректората в 16.30 ч. Желателно е представителите на училището да носят транспарант или табела с името на училището, портрет на патрона, училищно знаме и български национални знамена.
Училищните групи следва да са придружени от учители, с оглед безопасността и реда при придвижването им. 
Общонародно сдружение „Мати Болгария”, с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката, Столична община, Национален дворец на културата и други институции, Ви канят на Тържествен концерт, който ще се проведе на 29.10.2010 г. от 18.00 ч. в зала №1 на Националния дворец на културата ( след Факелното шествие). В концерта ще участват Академичен мъжки хор „Гусла”, Младежка филхармония, младежка хорова капела при НМУ „Любомир Пипков”, балетен състав от студиото на Красимира Колдамова, студентски танцов ансамбъл „Зорница” и солисти.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


28.10.2010г.

Изх. № 9137-89/28.10.10 г.                                                                                   

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Националният исторически музей Ви кани на 01.10.2010г. от 11:00 ч. на празник, посветен на Деня на народните будители. Програмата включва среща с археолози от НИМ, прожектиране на документален филм за последните археологически разкопки и открития, запознаване с издания на музея – книги, каталози и албуми, които ще се предлагат на преференциални цени.

В чест на празника входът за посетители е свободен!

Моля да информирате учителите и учениците и при проявен интерес да окажете необходимото съдействие във връзка с отбелязването на празника.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД28.10.2010г.


Изх.№9137-90/28.10.2010Г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено  Ви изпращам предложение от спортен клуб „ЛЕВСКИ” София и условията за ползване от Вашите ученици на Спортен комплекс „СПАРТАК”.

  Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД28.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с №9105-255/27.10.2010 г.на заместник-министър Милена Дамянова във връзка с предстоящото обучение за учители по френски език през месец ноември във град Варна с приложен формуляр за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД27.10.2010г.


Изх. № 9137-88/27.10.2010 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че Общобългарският комитет и Фондация „Васил Левски” отпечати исторически календар за 2011 г. Като визия, информация и художествено оформление, той следва традициите от последните години, които Вие познавате. Календарът е придружен с пояснителен исторически текст и снимки на изтъкнати български възрожденци, съратници и сподвижници на Васил Левски. За 2011 г. тематичният акцент на календара е 135-годишнината от Априлското въстание.
Единичната цена на календара е 5 лева.

За Ваша информация, Фондация „Васил Левски” разполага и с други издания, посветени на проблемите на Българското възраждане и Васил Левски, за които също можете да направите заявки на адрес:
София 1000, площад „Славейков” № 11;
Тел./факс 988 35 83; тел. 980 02 52; GSM 0888 35 96 88; 0879 422 965
e-mail:  fvl@abv.bg    http:  www.vasillevski-f.org

Председател на Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски д-р Стоян    Джавезов
Моля да информирате учителите по история и цивилизация относно изданията, предлагани от Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД27.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля тези от вас, които не са въвели никакви данни в административно финансовия модул на специализирания софтуер, предоставен на училищата по ОП РЧР, да ги въведат до края на седмицата (29.10.2010 г.)

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД26.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

РИО, СОФИЯ-ГРАД  съвместно с издателство „Просвета” и учителят-методик, г-жа Лилия Георгиева, организира на 02.11.2010г./ вторник/ от14 часа семинар на тема „ Приложение на дейностно-ориентирания подход от Европейската Езикова Рамка при изработване на училищни проекти” и обсъждане на силните и слабите страни на учебника за 10 клас профилирана подготовка.
Семинарът ще се проведе в клуб „Тифани”, ул. „Иван Денкоглу” №12-14.

Моля за Вашето съдействие информацията да бъде предадена на съответните учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

Предварително Ви благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
(Съгл. Заповед №РД10-1828/19.10.2010 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)
26.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращаме покана за участие в Шесто национално състезание по информационни технологии „XXI век – иновационни технологии в българското образование”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
(Съгл. Заповед №РД10-1828/19.10.2010 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)26.10.2010г.


Изх. №9137-85/26.10.2010 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-1509/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, с която се определя прилагането на учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми, утвърдени в периода 2004-2010 г. при обучение по професии и специалности от списъка на професиите, утвърден със заповед № РД 09-298/19.02.2009 г.

Приложение: Заповед № РД 09-1509/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
(Съгл. Заповед №РД10-1828/19.10.2010 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)26.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Екипът на „Бултест Стандарт” Ви уведомява, че организира на 9 и 10 ноември 2010 г. (вторник и сряда) двудневен квалификационен курс: Обучение в тестови практики за учители по английски език (първи модул).
Обучението ще се провежда в Националната финансово-стопанска гимназия (ул. „Розова долина” №1) в сутрешна и следобедна група и е предназначено за всички учители по английски език.
Записванията се извършват на адрес: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 0894 420 021.
С програмата на квалификационния курс можете да се запознаете от приложението.

Приложение

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
(Съгл. Заповед №РД10-1828/19.10.2010 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)22.10.2010г.


Изх. №

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с изх. № 9105-242/11.10.2010 г. на МОМН и вх. № 0200-791/14.10.2010 г. в РИО, София-град относно осигуряване на пожарната безопасност в училищата, обслужващите звена и детските градини, е необходимо в срок до 26.10.2010 г. да представите в РИО информация относно:
1. Наличие на утвърден план за противопожарна безопасност за учебната 2010/2011 г.
2. Актуализирана схема за евакуация в повереното Ви учебно заведение за учебната 2010/2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
(Съгл. Заповед №РД10-1828/19.10.2010 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


22.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 3 ноември 2010 г. (сряда) издателство „Просвета” ще представи новата книга на проф.д-р Никола Георгиев „Учител по литература ли? Не съм от тях”. Премиерата ще се състои от 18:00 ч. в Унгарския културен институт, ул. „Аксаков” №16.
Книгата ще представи доц. д-р Миряна Янакиева със съдействието на Асоциацията на учителите по български език и литература.

Авторът посвещава книгата: „На колегите учители – с уважение и съчувствие”. Издателството и РИО – София-град канят чрез Вас преподавателите по български език и литература да присъстват на представянето.

За да се включат пълноценно в зададената  от автора тема за диалог за съдбата на учителя и на българската култура, издателството любезно предоставя на колегите откъси от книгата, с които молим да бъдат запознати.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
(Съгл. Заповед №РД10-1828/19.10.2010 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


21.10.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме регламент на Фестивала за детско медийно изкуство „Арлекин” с мото „Светът в моите очи”, който се организира и провежда под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
(Съгл. Заповед №РД10-1828/19.10.2010 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


21.10.2010г.


Изх.№

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ НУ, ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Спортен клуб ”Левски”- София, Ви кани на спортен празник „Спортни лъвчета”, в чест на Деня на Народните будители- 1 ноември.
Празникът ще се състои в Спортен център ”Левски”, ”Алея на спортната слава” на Герена.

 Приложения:
1.Историческа справка.
2.Програма.
3.Наредба.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


20.10.2010г.


Изх. 9137-81/20.10.2010г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ
УЧИЛИЩА,  
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приетите нови колективни трудови договори и измененията в трудовото законодателство,  Съюзът на българските учители, съвместно с РИО, София – град, организират семинар за директорите на столичните училища и детски градини и председателите на синдикалните организации в училищата на тема: „ Последни изменения в нормативните документи, свързани с трудовото законодателство”. Обучението ще се проведе в сградата на СБУ  - ул. “Паренсов” № 11 от 10 часа и от 14 часа  в следния график по райони:

Представител на РИО

Общински училища и детски градини по райони

Ем. Манолова – ст. експерт по ОСО – 25.10.2010 г.

10.00 часа
Кремиковци
Средец
Изгрев
14.00 часа
Красна поляна
Надежда

В. Станчева – ст. експерт по ОСО,

 

Р. Паскалева и М. Павлова – ст. експерти по професионално образование 
26.10.2010 г.

10.00 часа
Банкя
Възраждане
Подуяне
Нови Искър
14.00 часа
Професионални гимназии;

Ев. Цанева – ст. експерт по ОСО – 27.10.2010 г.

10.00 часа
Илинден
Овча купел
Оборище
14.00 часа
Красно село
Витоша

Евг. Вълкова – ст. експерт по ОСО – 28.10.2010 г.

10.00 часа
Лозенец
Слатина
14.00 часа
Панчарево
Студентски
Младост

М. Златкова – ст. експерт по ОСО – 29.10.2010 г.

10.00 часа
Триадица
Сердика
14.00 часа
Искър
Връбница
Люлин

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


19.10.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана за деветото издание на Европейското изложение „Отворени врати за образование в чужбина”. Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


18.10.2010г.


№91РА-85/18.10.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпрщам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-1425/28.09.2010г. на Министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на Национален спортен календар /НСК/ през учебната 2010/2011г. И самия НСК.
Приложения:

 1. Заповед № РД09 – 1425/28.09.2010г.
 2. Национален спортен календар за учебната 2010/2011г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


18.10.2010г.


Изх. 91 РА-86/18.10.2010 г.
                                                                                         
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,            

Министерството на образованието, младежта и науката инициира кампания за популяризиране на постъпило предложение относно поставяне на обяснителни надписи на табелите, които се поставят на училища, университети, паметници на културата, улици. Във връзка с това Ви предлагам:

1. Да обявите кампания във Вашето училище за издирване и събиране на допълнителна информация за личностите, чиито имена носят улиците, паметниците и обектите с културно-историческо значение в района на училището.Информацията може да се експонира в училищното пространство в тематични табла.
            
2.  Кампанията може да завърши с предоставяне на събраните материали в районните общини с предложение информацията да бъде включена в изписването на табелите, които се поставят на улици и обекти от упълномощените институции.
            
Моля, при проведената кампания във Вашето училище, да предоставите кратка информация в РИО, София-град, в срок до 15.12.2010 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


18.10.2010г.


Изх. № 9137-80/18.10.2010Г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


/на вниманието на учителите по физика и астрономия/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че гр. Варна е определен за домакин на Националното есенно състезание по физика за ученици от VІІ до ХІІ клас за учебната 2010-2011 г., което ще се проведе от 05 до 07 ноември 2010 год.
Организатори на състезанието са МОМН и РИО –  ВАРНА.
Регистрацията и настаняването на участниците ще се извършва в хотел „Черно море” от 13:00 ч. до 17:30 ч. на 05.11.2010 г. Осигурени са нощувки на участниците за 05, 06 и 07 като цената за 1 /една/ нощувка на човек в двойна стая + закуска е 27,00 лв.
Командировъчните средства са за сметка на заявителите.

Заплащането направете с банков превод до 29.10.2010 г. на:

Банка Пиреос България
Офис Варна
IBAN: BG25PIRB80791600356588
BIC: PIRBBGSF
В полза на „Черно море Хотел Мениджмънт” АД
За Националното състезание по физика

Ръководителите на отборите при регистрацията да представят списък с трите имена на учениците, клас, училище, състезателна тема, ЕГН и постоянен адрес (над 16 г. – данни ЛК), заверен с подпис и печат на училището.
Откриването на състезанието и техническата конференция за ръководителите ще се проведе в зала Пленарна, Община Варна от 17:30 ч.
Състезанието ще се проведе на 06.11.2010 г. от 8:30 ч. в МГ „Д-р П. Берон”, гр. Варна.

На сайта на РИО – Варна (http:// www.rio-varna.hit.bg/) можете да намерите:

 1. Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по физика през учебната 2010/2011 г.
 2. Програма за учебното съдържание на състезанието.
 3. Заявка за участие
 4. Програма за провеждане на дейностите.

Заявките за участие по образец се приемат до 22.10.2010 г. от Росица Илиева – ст. експерт по ПНЕ (сл. тел. 935-60-96) на e-mail: rolita1.abv.bg .

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


18.10.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за квалификационен курс на Гьоте-институт в сътрудничество с МОНМ за учители по немски език, който ще се проведе за трета поредна година. Темата на курса е изключително интересна - тестове и изпитване.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


14.10.2010г.


Изх.№9137-79/14.10.10 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката, относно необходимостта от своевременното му  информиране за възникнали бедствия, пожари, терористични действия, други извънредни обстоятелства и инциденти с ученици или учители, при които има пострадали или са нанесени сериозни материални щети, е задължително:

1. Директорът на училището или обслужващото звено, в което е възникнало бедствие, пожар, терористично действие, друго извънредно обстоятелство и инцидент с ученици или учители, при който има пострадали или са нанесени сериозни материални щети, незабавно да подаде първоначална информация на тел. № 112, на районния кмет и на началника на РИО.

2. Началникът на РИО след получаването на първоначалната информация от директорите на училищата и обслужващите звена да я обобщи и незабавно да уведоми дежурния по оповестяване в МОМН на тел. № 9880847 (9217750), факс: 9217409 и GSM: 0889311998 и директора на дирекция „Координация и контрол на средното образование”.

Дежурният по оповестяването незабавно да информира министъра на образованието, младежта и науката и ресорния заместник-министър.

Директорът на дирекция „Координация и контрол на средното образование” да уведоми незабавно министъра/ресорния заместник-министър в МОМН.

3. След изясняване на фактите и обстоятелствата, в срок до 24 часа директорите на училищата и обслужващите звена по т.1 да изпращат до началника на РИО писмен доклад за състоянието на пострадалите, размера на настъпилите щети и предприетите действия по уведомяване на родителите и компетентните институции.

4. След изясняване на ситуацията началникът на РИО своевременно да подаде в МОМН в писмен вид актуализирана и обобщена информация за предприетите мерки и действия от директора на съответното училище или обслужващо звено.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


14.10.2010г.


Изх.9137-78/13.10.2010г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

Уважаема госпожо директор/ уважаеми господин директор,

Във връзка с изпълнението на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 – 18 год. в България е необходимо да се оказва съдействие на регионалните координатори по дейностите на програмата. Пълният текст на Националната програма може да се намери  на адрес: www.mh.goverment.bg  в стратегии и програми за 2009 год.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0 – 18 год. на Министерството на здравеопазването се изпълнява съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерството на образованието, младежта и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст.

Децата и техните родители трябва да се информират за дейностите по Националната програма от съответните координатори. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът да ги поставя.

Името на регионалния координатор за област София-град е посочено в
Приложение 1.

Дейностите на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 – 18 год. обхващат:

 1. Събиране на статистически данни.
 2. Провеждане на епидемиологично проучване на деца по училища и детски градини.
 3. Образователна и информативна дейност в областта на профилактиката на оралните заболявания.
 4. Силанизиране /запечатване/ на първите постоянни молари, което трябва да се извърши в координация с училищните власти.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


12.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 29.06.2010г. е подписан колективен трудов договор за системата на народната просвета. Чрез този договор се гарантира устойчиво развитие за системата на народната просвета, като са защитени всички досега съществуващи социални придобивки.

На 06.07.2010г. е подписан и новият колективен трудов договор за системата на народната просвета в Столична община представлявана от кмета – г-жа Йорданка Фандъкова. Новият колективен трудов договор е за период от 2 години и в него са запазени договорености на предходния колективен трудов договор.

Вярвам, че всички Вие ще се съобразите с разпоредбите на колективния трудов договор и ще работите за доброто социално сътрудничество и партньорство.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


12.10.2010г.


ДО УЧИТЕЛИТЕ

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,
ПРЕПОДАВАЩИ В НАЧАЛЕН КУРС

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви уведомим, че на 23 и 24 октомври 2010 г. В Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе първият модул от обучителен курс “Методология за работа по английски език в начален етап”. Ще бъдат разгледани следните теми: урочно планиране и мениджмънт на класа с ученици в начална училищна възраст, развитие на умения за учене у 8-10 годишните, използване на приказки, песни и игри в часовете по английски език.

Курсът е предназначен за учители по английски език с малък опит в преподаването в начален етап или проявяващи интерес към разглежданата проблематика.

За обучението се заплаща такса в размер на 48 лева (24 лева на ден – 8 учебни часа).
За записване, моля изпратете по електронен път приложената заявка до ntsvetkova2001@yahoo.com не по-късно от 18. 10. 2010 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


11.10.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Уважаеми/а/  господин/госпожо/ директор,

Съвещанието с учителите по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап ще се проведе на 19.10.2010 г. в 30 СОУ, бул.”Александър Стамболийски” 125-1 в две сесии както следва: сутрешна сесия  - от 10.00 ч., следобедна сесия – от 14.00 ч. Моля, съдайте необходимата организация на учебния процес и участието на учителите, преподаващи английски език.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


07.10.2010г.


Изх. № 9137-64/01.10.10 г.                                  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА               
На вниманието на учителите по
история

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖО / ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Моля да обърнете внимание на учителите по история, че предвиденото съвещание на 16.10.2010 г. от 10.00 ч. в 65 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще бъде придружено от лекционен семинар на тема „Проблеми на оценяването в обучението по история и цивилизация” с лектор доц. д-р  Красимира Табакова – заместник-декан на Историческия факултет на СУ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


06.10.2010г.


Изх.№9137-76/06.10.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомяваме Ви, че Министерство на образованието, младежка и науката стартира през учебната 2010-2011 година пилотно въвеждане на обучение за формиране на предприемачески умения в българските училища. Обучението по предприемачество е приоритет както в националните, така и в европейските програмни документи за модернизиране на училищното образование. В тази връзка в началото на 2010 година е изготвен проект на актуализирани програми за задължителна подготовка в начален етап по предмета „Домашен бит и техника”. За пилотно въвеждане през втория учебен срок на настоящата учебна година по тези програми НИОКСО на МОМН организира обучение на учители от 100 училища, които преподават в начален етап. От всяко училище може да участва само по един учител.  Обученията се провежда в следните периоди:

 • 02.11.2010 г.-04.11.2010г. – обучение на 25 учители, преподаващи в І клас и 25 учители, преподаващи във ІІ клас.
 • 04.11.2010 г.-06.11.2010г. – обучение на 25 учители, преподаващи в ІІІ клас и 25 учители, преподаващи в ІV клас.

Всички желаещи да бъдат включени в обучението трябва да попълнят и изпратят приложения формуляр не по-късно от 11 октомври 2010 година на експерта по квалификации в РИО, София-град – Вася Арсенова на електронен адрес: rio_varsenova@abv.bg.
Разходите за обучението са както следва:

 1. НИОКСО заплаща възнагражденията на обучителната организация.
 2. Училището- заявител заплаща (за сметка на делегирания бюджет) –
  • нощувка, дневни за тридневно обучение на един обучаем – 90.00лв.
  • режийни разходи – зала и техника за един обучаем на ден – 2.00лв.
  • разходи за канцеларски материали и сертификати -2.00лв
  • пътни до Банкя и обратно,
  • учебни пособия за предприемачество за един клас – 100.00лв.

Списъкът с одобрените училища ще бъде обявен на 22 октомври 2010г.
На одобрените училища ще бъде посочена банкова светка, на която да  се преведат средствата.

Приложение: Формуляр

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


06.10.2010г.


Изх.№9137-75/06.10.2010г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Тестов център „Бултест Стандарт” организира  втори  модул на Обучение в тестови практики за учители по природни науки.
Темата на курса е: Скали и норми при  оценяване с дидактически  тестове. Разработване на съдържателна рамка на тест по природни науки.
Курсът ще се провежда и сутрин и следобед съобразно заетостта на учителите, както следва:
На 19 и 20 октомври в 32. СОУ „Св. Кл. Охридски” (на ъгъла бул. „Хр. Ботев” и „Т. Александров”) за учители по биология и по химия.
На 19 и 20 октомври в Националната финансово-стопанска гимназия (на ул. „Розова долина” № 1) за учители по физика.
Лектори са специалистите от СУ «Св. Кл. Охридски» доц. д-р Кирил Банков, доц. д-р Адриана Тафрова, доц. д-р Светла Евтимова и Георги Георгиев от ЦКОКО. Преминалите успешно обучението получават сертификат.
Желаещите могат да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 089 44 200 21. като посочват име, телефон за връзка, училище, група (сутрешна или следобедна). Таксата е 48 лв. за един участник и се превежда по банков път.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

Приложение: Програма на курса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


06.10.2010г.


Изх.№9137-74/06.10.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомяваме Ви, че на 23 и на 24 октомври 2010г. в Департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св.Климент Охридски” ще се  проведе първият модул от обучителен курс „Методология за работа по английски език в начален етап”, със следните теми:

 • Урочно планиране;
 • Мениджмънт на класа;
 • Развитие на умения за учене у 8-10 годишните;
 • Използване на приказки, песни и игри в часовете по английски език;

Курсът е предназначен за учители по английски език с малък опит в преподаването в начален етап или  за преподаватели, които проявяват интерес към разглежданата проблематика.
За обучението са заплаща такса в размер на 48 лева (24 лева на ден – за 8 учебни часа).
Записването се извършва чрез електронно съобщение на адрес: ntsvetkova2001@yahoo.com , не по-късно от 18.10. 2010г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


06.10.2010г.


Изх.№9137-73/06.10.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с квалификацията на учителите от детските градини, Логопедичен център – София, предлага обучение по скрининг - тест за учители от детските градини -  „Превенция  на обучителните трудности”.
Превенцията  на обучителните трудности е изведена като държавна политика във всички страни - членки на ЕС и е необходима предпоставка за осигуряването на адекватни мерки за интеграцията на децата в риск в естествената им среда.
Първичната превенция се състои в провеждане на скрининг - изследване за специфични образователни потребности при деца 3 г. – 4 г. възраст, на входа на детската градина. С това се отговаря на изискванията на Световната здравна организация, EADSNE / Европейска агенция за развитие на специалните образователни потребности/ към Европейския парламент и CPLOL / Постоянен комитет за връзки между логопедите и ортофонистите от Европейския съюз/ за създаване на условия за превенция на обучителните трудности.
За повече информация и при желание за участие се обръщайте към Логопедичен център – София, ул. „ Екзарх Йосиф” № 30 Б
Лице за контакт: Детелина Траянова
Телефони за връзка: 9835360, 0888 42 11 30

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


06.10.2010г.


Изх.№9137-72/06.10.2010г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 

Уведомяваме Ви, че  CREFECO организира обучение за преподавателите по френски език, които преподават ИКТ на френски език.

До 13 октомври 2010г.  желаещите да се включат в обученията трябва да изпратят  на Веселина Ганева – държавен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на Министерство на образованието, младежта и науката попълнен формуляр -  на електронен адрес: v.popova@mon.bg

Приложение: 1

Приложение: 2 –Формуляр

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


06.10.2010г.


Изх. №  9137-71/06.10.2010 г.
                                                                                            
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и участие на учители  от всяка предметна област.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД06.10.2010г.


Изх. №9137-70/06.10.2010Г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

Уважаема госпожо директор/ уважаеми господин директор,

Приложено изпращаме Ви информация за конкурса „Дърво с корен 2010 год” и условията за участие в него.

Конкурсът „Дърво с корен” е част от международен проект „Европейско дърво на годината”. Осъществява се с подкрепата на държавния фонд по околна среда на Република Чехия, Министерство на околната среда на Република Чехия, Фондация „Партньорство” – Чехия, Адвенчър нет, National Geographic Bulgaria и NG Kids Lulgaria.

Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


06.10.2010г.


Изх. 9137-69/06.10.2010г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И 
ОБСЛУЖВАШИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, всеки директор се запознава с картата за оценка на резултатите от труда, което се удостоверява с подписа Ви.
Моля Ви, да уведомите Вашите колеги, които са изпълнявали длъжността “директор” на училището преди Вас през учебната 2009/2010 г. за изпълнение на цитираната процедура – 136 ОУ, 2 СОУ, 26 СОУ, 69 СОУ, 65 ОУ, 116 ОУ, 123 СОУ, 147 ОУ, 103 ОУ, 155 ОУ, 71 СОУ, 192 СОУ, ООУ с ПТУ при Зо “Казичене”, УСШ “София”, 41 ОУ.
Уведомявам Ви, че ще се запознаете с Вашите карти за оценка на 11.10.2010 г.  /понеделник/ от 14,00 при старши експерта по ОСО на V етаж в РИО, София – град, ул. “ Антим – I ” № 17 в следния график:

Е. Вълкова – ст. експерт по ОСО

Лозенец – от 14,00 часа
Искър – от 14,30 часа
Панчарево – от 15, 00 часа
Студентски – от 15,30 часа
Младост – от 16,00 часа

Е. Цанева – ст. експерт по ОСО

Илинден – от 14,00 часа
Овча купел – от 14,30 часа
Оборище – от 15, 00 часа
Красно село – от 15,30 часа
Витоша – от 16,00 часа

М. Златкова – ст. експерт по ОСО

Триадица – от 14,00 часа
Надежда – от 14,30 часа
Средец – от 15, 00 часа
 Връбница – от 15,30 часа
Люлин – от 16,00 часа

М. Павлова – ст. експерт по професионално образование

Кремиковци – от 14,00 часа
Слатина – от 14,30 часа
Красна поляна – от 15,00 ч.
Сердика – от 15,30 часа
Изгрев – от 16,00 часа

В. Станчева – ст. експерт по ОСО

Банкя – от 14,00 часа
Възраждане – от 14,30 часа
Подуяне – от 15, 00 часа
Нови Искър – от 15,30 часа

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


06.10.2010г.


Изх. № 9137-68/06.10.2010г.
   
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

Уважаема госпожо директор/ уважаеми господин директор,

Уведомяваме Ви, че град Кърджали е определен за домакин на ІХ Национално състезание по природни науки и екологи за учебната 2010-2011 год., което ще се проведе от 22 до 24 октомври 2010 год.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието – гр. Кърджали.

Настаняването и регистрацията на участниците ще се извърши на 22.10.2010 г. от 14.00 до 17.00 часа в хотел „Арпезос”. Осигурени са нощувки за участниците на 22, 23 и 24 октомври в хотел „Устра”, хотел «Арпезос» на стойност 16 и 20 лева за човек за една вечер.

Командировъчните  средства са за сметка на заявителите.

Според регламента на състезанието от всяка област е желателно да участват по три проекта /общо за двете възрастови групи/, като подборът на проектите   ще се осъществи от експертите по природни науки и екология в РИО, гр. София. За целта е необходимо:

 1. Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 2. Да изпратите в РИО, предложение за участие, което да съдържа данни за проектите /тема, автори, училище, клас, и ръководител – по образец/ до 11.10.2010 год. на електронен адрес  ivanova_petja@abv.bg
 3. Право на участие имат всички ученици от страната, които през настоящата учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование /V – VІІІ клас/ на ОУ или СОУ, в гимназиалния етап на средната степен на образование /ІХ – ХІІ клас/ и ХІІІ клас на професионалните гимназии;
 4. В предложенията на директорите да бъдат включени проекти на ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

Приложение:

 1. Регламент на Националното състезание по природни науки и екология за 2010/2011 год.
 2. Заявка за участие в ІХ Национално състезание по природни науки и екология за 2010/2011 год.
 3. Програма на Националното състезание по природни науки и екология за 2010/2011 год.
 4. Данни за проектите

За допълнителна информация – старши експерти по природни науки Петя Иванова и Росица Илиева – тел. 936 60 75.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


05.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено ви изпращам писмо на СИЕЛА, чиито продукти преминават към новата версия 5.0


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


05.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено ви изпращам информация за кандидатстване за стипендии за учители по немски език за квалификационни курсове във ФР Германия

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


05.10.2010г.


 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ  Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Проект „ Световно образование” представлява над 200 чуждестранни университета в България, като си поставя за цел да разшири своята мрежа от партньори, акцентирайки върху средните училища в България. По този начин проектът активно ще подпомогне българското училище в професионалната ориентация на учениците, както и в избора на висше учебно заведение.

Следващото издание на Проект  „Световно образование” е международното изложение за висше образование в чужбина, което ще се проведе на 9-10 октомври в София, хотел Хилтън от 10 до 18 часа.

Вашите учители и ученици биха могли да се включат в безплатните семинари по време на изложението.
Моля за Вашето съдействие информацията да бъде предадена на интересуващите се учители и ученици. .

Предварително Ви благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


05.10.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ
НА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Уважаеми/а/ господин /госпожо/ директор,

На 15 октомври /петък/ 2010 год. ще се проведе семинар с учителите по английски език, преподаващи в  осми клас с интензивно изучаване на английски език на тема “Повишаване на мотивацията на учениците в подготвителните класове с различно ниво на владеене на английски език”. Семинарът ще се води от доц.д-р Галя Матева от Българската Асоциация за качествени езикови услуги. Цената за участие е 20 лв.
Учтиво моля да осигурите участието в семинара на вашите преподаватели в подготвителен клас.
Място на провеждане: Езиков център “Матеви” /Срещу блок 2 на Техническия университет/ в Студенстки град.
Време: първа сесия: - 10.00 – 11.30 ч;  втора сесия – 15.00 – 16.30 ч.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


05.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
С ИНТЕНЗИВНО  ИЗУЧАВАНЕ
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Уважаеми/а/  господин/жо/ директор,

Във връзка с квалификациите на учителите по английски език, Първа АЕГ кани  всички учители по английски език от гр.София на   Есенната конференция  на тема “ Нови методики в преподаването на английски език”, която ще се състои на 12.10.2010 год. /вторник/ от 9.00 ч. в залата на Военно-историческия музей, ул.”Черковна” № 92.
Лектори на конференцията ще бъдат представители на  TRINITY COLLEGE LONDON and Lewis School of English – Southampton, Великобритания.

Моля, осигурете присъствието на колегите при гъвкава организация на учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


04.10.2010г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомяваме Ви, че Българската асоциацията за качествени езикови услуги „ОПТИМА” организира конкурс за литературни творби и  онлайн езикови тестове.
Моля, информирайте се от приложенията за предлаганите възможности.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


04.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомяваме Ви, че  ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИТЕ –СОФИЯ организира:

СЕМИНАР

 „Принципи, стандарти и приложения на превантивните програми в училищна среда”

Семинарът е насочен към училищни психолози и педагогически съветници и ще се проведе в Националния център по наркомании  - на 13 октомври 2010г.

Краен срок за записване в семинара: 8 октомври (петък) 2010г. – до края на работния ден и на е-mail:  vmarinova@sofiamca.org – Валентина Маринова.

Моля, информирайте се от приложенeто за повече подробности.

Приложение 1

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


04.10.2010г.


ВАЖНО!!!


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
Детски градини, общообразователни,
професионални и профилирани гимназии, специални училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Към дата 30.09.2009г. в РИО София-град, на основание подадените от Вас бази данни със Списък Образец 1 и 2, беше направена справка за дублиране на ЕГН на ученици записани в общинските и държавни учебни единици. Статистиката показа смущаващо голям брой дублиране на учащи се в учебните заведения на територията на София-град.

Моля всички директори на учебни звена, в които е настъпила промяна в броя на децата в съответните класове, паралелки и групи да изпратят коригираните и актуалните към дата 4.10.2010 год. бази с данните на e-mail:
obrazec1_riosf@abv.bg  (общообразователни, професионални и профилирани гимназии, специални училища - файла dataU.mdb или data.mdb)
obrazec2_riosf@abv.bg  (за детски градини  - файла dataSU.mdb)

Информацията да бъде изпратена до 6.10.2010г. 12ч.
Училищата и детските градини, в които няма промяна в списъците с учениците от датата на подаване на информацията в РИО, София-град до 4.10.2010 г. – няма да изпращат отново базите с данните.

В приложения файл spravka_dublirani.mdb можете да проверите дали във Вашата учебна единица има дублирани ученици с други учебни заведения. При събирането на информацията за новата учебна 2010/2011год. в София-град е допустимо само дублирането на ученици в 13 клас с колежи!

За некоректно подадена информация ще бъде търсена дисциплинарна отговорност на директора.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


03.10.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изготвяне на справките, които трябва да изпращате в РИО, София-град, за учебната 2010/2011 година Ви уведомяваме, че

1. Справка – отсъствия на ученици  -  включва информация за учениците  в училища с дневна форма на обучение – държавни, общински,  частни и тези, които са към други министерства/т.е. към Министерството на земеделието и училищата по изкуства/ .  В тази справка не се включват учениците в училищата, които са към местата за лишаване от свобода, независимо каква е формата на обучение.
- Срок за подаване на данните от училищата към обобщаващите училища –
2 число на съответния месец, като данните са за предходния месец. Данните се изпращат на обобщаващите училища на посочения в заповедта съответен електронен адрес на училището.
- Изпращане на справката в РИО, София-град от обобщаващите училища – до 5 число на месеца на електронен адрес

spravki2010@abv.bg  


2. Справка отсъствия на учители – включва информация за тези, които имат задължителна преподавателска норма на заетост т.е. учители, директори и пом.директори по УР.
- Срок за подаване на данните от училищата към обобщаващите училища – 2 число на съответния месец, като данните са за предходния месец. Данните се изпращат на обобщаващите училища на посочения в заповедта съответен електронен адрес на училището.
- Изпращане на справката в РИО, София-град от обобщаващите училища – до 5 число на месеца на електронен адрес

spravki2010@abv.bg 

3. Справка за движението на учениците - включва информация за учениците в училища с дневна форма на обучение.
- Данните се изпращат, съгласно сроковете посочени в забележката под таблицата на обобщаващите училища и на РИО, София-град на посочените в заповедта електронни адреси.

 Моля да бъдете точни и коректни при попълване, обобщаване и изпращане на информацията!

Приложение:
1. Заповед №РД 01-188/01.10.2010 г. на началника на РИО
2. Справка за учениците
3. Справка за учителите
4. Справка за движението на учениците


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

01.10.2010г.


Информация за Дванадесетия Софийски математически турнир


29.09.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ и СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо и заявка за участие в обучение за учители на тема " Работа с Microsoft Mischief – Един компютър, няколко мишки" за учители от 14 до 17 октомври.

Обучението ще се проведе в СУ „Генерал Вл. Стойчев”.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Контакт за допълнителна информация:
Вилма Доминикова
Тел.: 935 60 63
Приложения:
Писмо
Заявка

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


29.09.2010г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращаме информация за:


курс на тема Цифрова обработка на звук– 30 и 31 октомври 2010 г.
курс на тема Цифрови изображения – 11, 12, 18 и 19 декември 2010 г.
курс на тема Дизайн и публикуване в Интернет– 6, 7, 13 и 14 ноември 2010 г.
курс на тема Интернет приложения– 27, 28 ноември и 4, 5 декември 2010 г.
курс на тема Компютърни мрежи – 2, 3, 16, 17 октомври 2010 г.
курс на тема Интерактивни презентации за напреднали – 20 и 21 ноември 2010 г.
курс на тема Интерактивни компютърни презентации – 9 и 10 октомври 2010 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


29.09.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ и СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана за участие в технологичен форум за учители по информатика и информационни технологии.

 Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


28.09.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

Уважаема госпожо директор/ уважаеми господин директор,            

Уведомяваме Ви, че град Ловеч е определен за домакин на ІV Национална конференция на учителите по биология на тема „Качество за биологичното образование – европейски приоритет”, която ще се проведе от 11 до 13 ноември 2010 год.

Организатори на конференцията са Министерство на образованието, младежта и науката, Съюз на българските биолози, Регионален инспекторат по образованието – гр. Ловеч.

Настаняването и регистрацията на участниците ще се извърши на 11.11.2010 г. от 12.00 до 15.30 часа във фоайето на хотел „Ловеч”. Осигурени са нощувки за участниците на 11 и 12 ноември в хотел „Ловеч”, на стойност 25 лева за човек за една вечер.

Командировъчните  средства и таксата за правоучастие са за сметка на заявителите. Таксата за правоучастие е 15 лева, която се внася в деня ня регистрацията към Съюза на българските биолози.

Крайният срок за получаване на заявка за участие /с уточнение на участието:доклад, постер или слушател/ се изпращат до 26.10.2010 год. на адрес:

5500 – гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 43
Регионален инспекторат по образованието
Факс 068/603807 или burovska04@abv.bg

Краен срок за получаване на резюметата и пълният текст на докладите и съобщенията е 26.октомври 2010 г. само по електронен път на един от следните адреси:
rdimkov@mail.bg                                                                 stdanova@abv.bg
ubb@biofac.info                                                                   madimitrova@yahoo.com За допълнителна информация – г-жа

Иваничка Буровска – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Ловеч, тел. 068/603808 или GSM 0887370215 Приложение:
 1. Заявка за участие
 2. Изисквания към докладите и резюметата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


28.09.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Уважаеми/а  г-н/ г-жо директор,

Приложено Ви изпращам съобщения за:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


28.09.2010г.


Изх. № 9137 - 61/28.09.2010 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,                                                                   

ДО УЧИТЕЛИТЕ ПО
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА,


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомявам Ви, че съгласно писмо № 9105 – 231/27.09.2010 г. на МОМН, на 30.09.2010 г. в Национален център за подготовка на ученици за олимпиади, гр.София, ще се проведе обучение на учители от професионални гимназии по програмата „Банките в действие” на фондация „Джуниър Ачийвмънт България”.

Обучението е за сметка на фондация „Джуниър Ачийвмънт България” и спонсори. Желаещите да участват в обучението е необходимо да изпратят попълнен регистрационен формуляр съгласно приложението.

Приложение: писмо № 9105 – 231/27.09.2010 г. на МОМН и регистрационен формуляр за участие.                                                                                                

Успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


27.09.2010г.


Изх.№9137-59/27.09.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомяваме Ви, че продължават записванията за обучителния курс за работа с теста на Векслер - за интелигентност при деца от 6 до 16 години. Сформирани са извънредни курсове, които са определени за 14 и 15 октомври 2010година, които ще се проведат в НЦООЗ („Център по хигиена”).
Моля, при проявен интерес, информирайте се за подробности, контакти, начин на записване  - от приложенията.

Приложение 1
Приложение 2


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


27.09.2010г.


Изх .№.9137-58/27.09.2010 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ                                                                     

Относно: Допълнителни заявки за безвъзмездно ползвани учебници и учебни помагала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по закупуване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от деца в подготвителна група и учениците от I до VII клас, и в изпълнение на Заповед № РД 09-118/02.02.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, моля да предоставите информация за процентното изпълнение на допълнително заявените и доставени учебници и учебни помагала, съгласно приложената справка.

Краен срок за представяне на информацията – 30.09.2010 година, стая 517, РИО, София-град.

За контакти: тел.935-60-54,  Н. Златевска.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


23.09.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честването на деня на чуждите езици – 26 септември, културните институти на Европейските страни в София, в партньорство с МОМН организират концерт и забавни игри на площада пред Народния театър от 11 часа на 26.09.2010г. Моля,  информирайте Вашите ученици и учители и ги поканете на празника.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

21.09.2010г.


Изх. № 9137-55/21.09.2010г.
   
До Директорите
на училищата в София

Уважаема госпожо/ уважаеми господин Директор,
               
Във връзка с писмо Вх.№ 0511-2/21.09.2010год. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че съгласно календарен график на Министерството на образованието, младежта и науката, град  Тетевен е определен за домакин на Националното състезание по ключови компетентности по природни науки, което ще се проведе от 1 до 3 октомври.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – гр. Ловеч и СОУ „Георги Бенковски”, град Тетевен.

Настаняването и регистрацията на участниците ще се извърши на 01.10.2010 год. до 16.30 часа във фоайето на хотел „Здравец”. Осигурени са нощувки за участниците и ръководителите на отбори на 1, 2 и 3 октомври – на стойност 25 лв. за вечер.

Техническата конференция, на която ще групират отборите на случаен принцип ще се проведе на 01.10.2010 год. от 17.00 часа в читалище „Съгласие” – гр. Тетевен.
           
Командировъчните средства и таксата за правоучастие са за сметка на заявителите /училищата/.
           
Според регламента на състезанието от всяка област се допускат до 2 ученици, които се придружават от един до двама ръководители, като техният подбор ще се осъществи
           
Подборът на двамата ученици, които ще имат право да участват в състезанието ще се осъществи от експертите по природни науки и екология в РИО, гр. София. За целта е необходимо:

 1. Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 2. Да изпратите в РИО, предложение за участие, което да съдържа трите имена, клас и кратка биографична справка за интересите и предходните изяви на ученика до 24.10.2010 год. на електронен адрес  ivanova_petja@abv.bg
 3. Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ клас на ОУ или СОУ, както и в VІІІ и ІХ клас на профилирани гимназии и паралелки на СОУ с интензивно изучаване на чужд език;
 4. В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

Приложение:

 1. Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за 2010/2011 год.
 2. Програма на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за 2010/2011 год.

За допълнителна информация – старши експерти по природни науки Петя Иванова и Росица Илиева – тел. 936 60 75.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

20.09.2010г.


ВАЖНО!!!!!

До директорите                                                   
на столичните училища   Във връзка с големия обем информация и кратките срокове за съгласуване на Списък-Образец № 1 ви уведомявам, че директорите на съответните училища следва да се явят при старши експертите по ОСО за получаване на образците в 15,30 ч. по следния график:

Дата

Район

21.09.2010 г.

Красно село
Панчарево
Възраждане
Средец
Триадица

23.09.2010 г.

Витоша
Искър
Надежда
Студентски
Подуяне

24.09.2010 г.

Илинден
Слатина
Красна поляна
Връбница
Нови Искър

27.09.2010 г.

Изгрев
Сердика
Лозенец
Овча купел
Банкя

28.09.2010 г.

Оборище
Младост
Люлин
Кремиковци


При необходимост от корекции, след отстраняването им, директорите на училищата е необходимо отново да заверят с подпис на съответния старши експерт в работната карта направените корекции. Процедурата се осъществява всеки ден от обявения график, между 16,30 ч. и 17,30 ч. в кабинетите на старши експертите.

След отстраняване на всички корекции, директорите на училищата връщат Списък-Образец № 1 на съответния старши експерт по ОСО.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

19.09.2010г.


Изх. № 9137-53/17.09.2010 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме писмо на МОМН относно класиране на постъпилите проекти и списъците на одобрените училища по двата модула на Националната програма „С грижа за всеки ученик”. Одобрените суми са съобразени с актуализацията на програмата за 2010 г.

Приложение съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

17.09.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

17.09.2010г.


До директорите
на столичните училища 

ГРАФИК ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ № 1 И 1А: 

Директорите на училищата трябва да се явят в РИО при съответния старши експерт по ОСО в деня за съгласуване на Списък-Образец № 1 по посочения график /между 16,30 ч. и 17,00 ч./ за информация относно необходимост от евентуални корекции.

При необходимост от корекции, след отстраняването им, директорите на училищата е необходимо отново да заверят с подпис на съответния старши експерт в работната карта направените корекции. Процедурата се осъществява всеки ден от обявения график, между 16,30 ч. и 17,30 ч. в кабинетите на старши експертите.

След отстраняване на всички корекции, директорите на училищата връщат Списък-Образец № 1 на съответния старши експерт по ОСО.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

17.09.2010г.


Изх.№ 9137-52/17.09.2010Г.

ЧРЕЗ
РАЙОН...........................................

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
  

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 

 УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА  ГОСПОДИН/ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР, 

Съгласно писмо на Агенцията по заетостта с вх.№0203-426 от 25.08.2010г. Ви информираме, че в Закона за насърчаване на заетостта /ЗИД на ЗНЗ/, обнародван в Държавен вестник бр. 59 от 31.07.2010г., в Раздел ІІІ Права и задължения на работодателите е създаден нов:

Чл.22а( Нов – Дв, бр. 59 от 2010г.) (1) Работодателите обявяват задължително в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение, в администрацията, в държавни предприятия по чл.62, ал.3 от Търговски закон и в общинските предприятия.

(2) В срок до 14 работни дни от датата на обявяване на работното място по ал.1 териториалните поделения на Агенцията по заетостта насочват търсещи работа лица, отговарящи на изискванията за заемането на работното място.

В тази връзка, моля своевременно да се запознаете с промяната  и я приведете в изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

17.09.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата заверка на Списък-образец № 2 за учебната 2010/2011 година, Ви уведомявам да не се попълва графа за брой деца в предучилищна група – 5 годишни. Децата да се вписват като брой деца в ІІІ група.
При евентуална промяна в нормативната уредба, ще бъде извършена актуализация.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

16.09.2010г.


Изх №.......................................................

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ и СОУ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо и заявки за участие в стаж по ранноезиково обучение за учители по френски език от основния и прогимназиален курс от 11 до 13 октомври, Варна. Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

16.09.2010г.


Изх. № 9137-47/15.09.2010 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният исторически музей Ви кани на ежегодния празник, посветен на деня на София и откриването на новата учебна година – „На София с любов”. Празникът ще започне на 17.09.2010г. от 11:00 ч. Програмата включва множество танцови и певчески изпълнения на над 80 възпитаници от няколко софийски читалища. За участници и гости има осигурени подаръци от спомоществователи на музея.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

16.09.2010г.


Извънредна поправителна сесия


15.09.2010г.


Изх. № 9137-47/15.09.2010 г.
                                                                                         

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният исторически музей Ви кани на ежегодния празник, посветен на деня на София и откриването на новата учебна година – „На София с любов”. Празникът ще започне на 17.09.2010г. от 11:00 ч. Програмата включва множество танцови и певчески изпълнения на над 80 възпитаници от няколко софийски читалища. За участници и гости има осигурени подаръци от спомоществователи на музея.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

15.09.2010г.


Изх. № 9137-46/15.09.2010 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,                                                                    

ДО УЧИТЕЛИТЕ
ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА,


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомявам Ви, че на Интернет страницата на Център за развитие на човешките ресурси (www.hrdc.bg), поле „Учебни визити”, през месец август е публикувана информация относно обявяването на втория кръг на конкурсите за участие в образователни посещения на специалисти в областта на професионалното образование и обучение. Срокът за кандидатстване е 15 октомври, 2010 г.
Успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

15.09.2010г.


ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА УЧЕБНИЯ ДЕН В І КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със своевременното прилагане на Постановление №186 на Министерския съвет от 7 септември 2010 за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас в държавните и общински училища е необходимо в срок до 12.30 часа на 16.09.2010г. на  e-mail rio_krgabrovska@abv.bg  да предоставите данни за броя на учениците от І клас обхванати в целодневна организация.
В броя на обхванатите ученици не трябва да се включват пътуващите ученици от І клас от средищните училища.
Заедно с попълнената справка директорите на училищата следва да представят в РИО декларация за верността на информацията. /Декларацията можете да депозирате при предаване на Списък-образец №1 при експертите по начално образование./

Приложение: таблица

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

15.09.2010г.


Изх.№9137-44/14.09.2010г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА УЧЕБНИЯ ДЕН В І КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с осигуряване на целодневна организация на учебния ден в І клас е необходимо да се запознаете с ПМС №186/7.09.2010г., както и стриктно да спазвате процедурата на чл.95, ал.2 от ППЗНП.
В сумата за целодневна организация на учебния ден са включени и средствата за поевтиняване на обедното хранене. Конкретния размер на тези средства се определя от директора на училището.

За целодневна организация на учебния ден е необходимо училището да има: 

 • помещения, отговарящи на санитарно-хигиенните норми;
 • писмено изразено съгласие на родителите;
 • условия за обедно хранене.

Целодневната организация на учебния ден може да се организира, като часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка - след обяд или като часовете за задължителните учебни предмети и самоподготовка се съчетават в смесен блок сутрин и след обяд.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД

за директорите - към архив ... >