начало ...> до директорите ...  

до директорите на столичните училища


14.09.2013г.


Изх. № 9137-711/13.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на Национална конференция с международно участие за учители по природни науки „Европа – територия на знанието” (20.09.2013 г. - 22.09.2013 г.), дейност от Национална програма „Квалификация” – 2013 г., приета с Решение на Министерски съвет № 203/29.03.2013 г., и с оглед необходимостта от по-добро координиране на действията, свързани с организизацията на конференцията, Ви уведомяваме за следното:

 1. На сайта на конференцията www.zonaznanie.com можете да намерите поименен списък на лицата, заявили желание за участие в конференцията;
 2. За изготвяне на окончателен списък на участниците е необходимо заявката да бъде потвърдена след съгласуване с директора на образователната институция или началника на РИО;
 3. В срок до 16.00 ч. на 16.09.2013 г. всички одобрени участници в конференцията да препотвърдят заявката си за участие на сайта и попълнят приложената декларация;
 4. Окончателният списък на одобрените участници ще се публикува на сайта на конференцията www.zonaznanie.com и на сайта на Министерството на образованието и наукатана 17.09.2013 г.;
 5. Всички учители и експерти трябва да имат издадена заповед  за командировка от ръководителя на съответната образователна институция – по образец от сайта www.zonaznanie.com ;
 6. Във връзка с изработване на електронно издание с материали от конференцията в срокдо 16 00 ч. на 18.09.2013 г. да се изпратят доклади и презентации на e-mail: svejina@gmail.com и k.belecova@rio-varna.com;
 7. В срок до 16.00 ч. на 18.09.2013 г. участниците в постерната сесия да изпратят информация за размерите на постера на e-mail: svejina@gmail.com и k.belecova@rio-varna.com .

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град14.09.2013г.


Изх. № 9137-711/13.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на Национална конференция с международно участие за учители по природни науки „Европа – територия на знанието” (20.09.2013 г. - 22.09.2013 г.), дейност от Национална програма „Квалификация” – 2013 г., приета с Решение на Министерски съвет № 203/29.03.2013 г., и с оглед необходимостта от по-добро координиране на действията, свързани с организизацията на конференцията, Ви уведомяваме за следното:

 1. На сайта на конференцията www.zonaznanie.com можете да намерите поименен списък на лицата, заявили желание за участие в конференцията;
 2. За изготвяне на окончателен списък на участниците е необходимо заявката да бъде потвърдена след съгласуване с директора на образователната институция или началника на РИО;
 3. В срок до 16.00 ч. на 16.09.2013 г. всички одобрени участници в конференцията да препотвърдят заявката си за участие на сайта и попълнят приложената декларация;
 4. Окончателният списък на одобрените участници ще се публикува на сайта на конференцията www.zonaznanie.com и на сайта на Министерството на образованието и наукатана 17.09.2013 г.;
 5. Всички учители и експерти трябва да имат издадена заповед  за командировка от ръководителя на съответната образователна институция – по образец от сайта www.zonaznanie.com ;
 6. Във връзка с изработване на електронно издание с материали от конференцията в срокдо 16 00 ч. на 18.09.2013 г. да се изпратят доклади и презентации на e-mail: svejina@gmail.com и k.belecova@rio-varna.com;
 7. В срок до 16.00 ч. на 18.09.2013 г. участниците в постерната сесия да изпратят информация за размерите на постера на e-mail: svejina@gmail.com и k.belecova@rio-varna.com .

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град14.09.2013г.


Изх. № 9137-712/13.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с възможността за участие в проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“Ви уведомявам, че  в системата фигурират педагогически специалисти, които са напуснали съответната образователна институция, а директорите не са отразили тези промени в сайта на проекта, което създава проблеми при формиране на списъка за обучения.

Моля прегледайте Вашите списъци в сайта на проекта, като актуализирате данните в срок до 18 септември 2013г.
С възникнали въпроси се обръщайте към регионалния организатор по проекта – ст. експерт Вася Арсенова,на електронната поща: rio_varsenova@abv.bg.

Вижте и писмото на дирекция  „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град13.09.2013г.


Изх. № 9137-709/12.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ  ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с началото на учебната година в училищата и детските градини, моля в срок до 12 часа на 16.09.2013 г. да попълните следните справки:

Брой деца в детски градини;
Брой ученици в училища.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.09.2013г.


Изх.№ 9137-708/13.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповеди на Министъра на образованието и науката за учебната 2013/2014 година:
Заповед №РД09-1129/04.09.2013 г. за определяне на график на учебното време;
Заповед №РД09-1130/04.09.2013 г. за определяне на дните за провеждане на НВО в 4, 7, и 8 клас;
Заповед №РД09-1131/04.09.2013 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ;
Заповед №РД09-1132/04.09.2013 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен 7 клас и след основно образование

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.09.2013г.


Изх. № 9137-706/12.09.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля да популяризирате възможността за записване на 5 и 6 годишните деца в подготвителен клас за учебната 2013/2014 година в следните училища: (Списък на училищата)

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.09.2013г.


Изх. № 9137-705/12.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със събиране на информацията за учебната 2013/2014 година в управленската информационна система на образованието, следва да изпратите актуалните бази-данни  до 20.09.2013 г.:

 • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
 • За детските градини: файла DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2@abv.bg
 • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg

Базите-данни следва да бъдат засечени към началото на учебната година 16.09.2013 г., 17:30 часа.
Моля,  в електронните писма прикачените файлове да не се архивират, като в полето „относно” (subject) да съдържат като информация Админ-кода на училището, детската градина или обслужващото звено.

Напомням Ви, че за изготвяне на коректен Списък-Образец №1, Списък-Образец №1а и Списък-Образец №2 е задължително:

  • Преминаването в нова учебна година;
  • Актуализиране на програмата АдминПро, АдминЛ; АдминО; АдминОМ; АдминС;
  • Точно попълване на данните за учебното заведение;
  • Коректно попълване на ЕГН на учениците/ децата и годината им на раждане;
  • Коректно попълване на всички данни за персонала.

Няма да бъдат приемани бази-данни с дублирани ученици! Очаквам коректност и експедитивност от Ваша страна в интерес на общата работа!           

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.09.2013г.


Изх. № 9137-702 /12. 09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с възможността за участие в проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“и заплащането на възнагражденията на заместващите учители и полагаемите се осигурителни плащания върху тях, Ви информирам, че часовата ставка, по която ще се изплащат възнагражденията по проекта, е на база промяна на минималната работна заплата от 12 февруари 2013г.

Моля запознайте се с УВЕДОМИТЕЛНОТО ПИСМО на ръководителя на проекта.

Обученията са за сметка на проекта и се провеждат по графици, за които предварително ще бъдете информирани.

С възникнали въпроси се обръщайте към регионалния организатор по проекта – ст. експерт Вася Арсенова,на електронната поща: rio_varsenova@abv.bg.                                         

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.09.2013г.


Изх. № 9137-701/11.09.2013 г.                                              

ДO
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА              
                                                                                                                                          

Уважаема г-жо Директор, Уважаеми г-н Директор,             
 
 Във връзка с постъпило писмо в РИО, София - град с вх. № 0462-35/11.09.2013 г., приложено Ви изпращаме информация за провеждането на първи модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници :„ Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“ с ръководител на обучението проф. д-р Станка Михалкова. Обучението се провежда от ДИУУ в партньорство със сдружение „Училищно и семейно консултиране“, като първата фаза е в периода от 07 до 11 октомври в сградата на ДИУУ.

Приложение

Желая успешно и плодотворно участие!                                                  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.09.2013г.


Изх. № 9137-703/12.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с възможността за участие в проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“Ви уведомявам, че от 1 октомври 2013г. започват краткосрочните обучения по темите:

ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда
III.3. за работа с деца и ученици със СОП
III.4. за оценяване постиженията на учениците

Моля  уведомете колегите, които са записани за посочените обучения да имат готовност и прегледайте Вашите списъци в сайта на проекта като актуализирате данните.

Обученията са за сметка на проекта и се провеждат по графици, за които предварително ще бъдете информирани на електронната поща на училището, детската градина, обслужващото звено. Следете за информация електронната си поща.

С възникнали въпроси се обръщайте към регионалния организатор по проекта – ст. експерт Вася Арсенова,на електронната поща: rio_varsenova@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


№  9137-697/11.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с  писмо № 9105 – 274 / 09.09.2013 г. на Главния секретар на МОН, моля в срок до 17.00 ч. на 11.09.2013 г. да попълните предоставената таблица
с необходими данни за Вашите училища на следният линк:

https://docs.google.com/forms/d/1lDan9Ysbc7nrSCJTJj8clPfgR9oFNF1pv7FgxpdpRAI/viewform

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


Изх. № 9137- 700/  11.09.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че съвещанието на учителите по физическо възпитание и спорт ще се проведе на 17.09.2013 г. (вторник) в ПГТЕ „Хенри Форд”:

от 10.00 часа за следните райони:
Витоша,Възраждане, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Люлин, Изгрев, Връбница, Банкя, Оборище

от 13.00 часа
за следните райони: Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Лозенец, Студентски, Триадица, Нови Искър, Надежда, Младост, Средец.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


Изх.№  9137-698/11.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                                             
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 19.09.2013 г. от 9.30 до 15.00 часа Фондация „Център „Хана Аренд“ – София, Фондация „Конрад Аденауер“ и Център за Европейски изследвания организират конференция на тема „Българският комунизъм – в учебниците“. Място на провеждане – Национален пресклуб на БТА (до Полиграфическия комбинат).
Желаещите да участват в конференцията трябва да потвърдят участието си до 17.09.2013 г. на имейл: vkmarinova@gmail.com

Телефон за контакти – 0896/753837.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


Изх. № 9137-694/11.09.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Бих искала да Ви уведомя, че официално стартира Осмият национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас на тема: „Протестите в историята – недоволство, противопоставяне, бунтарство”, организиран от фондация „Ценности”.  Конкурсът е по национална история и обект на изследване могат да бъдат форми на протест в българската история.         

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

Допълнителна информация за участниците и техните научни ръководители ще бъде предоставена на: www.values.bg/histori/.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


Изх. № 9137-692/11.09.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на новата учебна година, както и с извършваната превантивна дейност от служителите от отдел ,,Пътна полиция“ при СДВР представяме на вниманието Ви телефонните номера на които може да заявите желание за изнасяне на лекции и беседи по безопасност на пътното движение.

Служебни телефони: 02/982 77 36 и 02/982 72 93 – служители от група ,,Контролно-методическа дейност и превенция“ при ОПП-СДВР, както и на мобилни телефони 0887711948-ст. инспектор Р. Корчев и 0888833879- ст. инспектор Г. Апостолов.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


№ 9137 – 699/ 11.09.2013 г.                                                                                                                           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И
СОУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН следва да представите информация (до 1 стр.) от доклада за самооценяването, която да съдържа:

 1. Кои области (от посочените в заповед № РД 09-872/ 29.06.2012 г.) са определени в доклада за самооценяване в училището Ви като нуждаещи се от подобрение?
 2. Кои са определените приоритети за следващото самооценяване?
 3. Влияе ли резултатът от самооценяването върху оценяването на труда на персонала в училището?
 4. Оповестени ли са резултатите от доклада за самооценяване и по какъв начин?

Информацията следва да изпратите на e-mail: rio_mpavlova@abv.bg и rio_rpaskaleva@abv.bg  в срок до 30.09.2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


Изх.№ 9137-693/11.09.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх.№ 1101-15/09.09.2013 г. в РИО, София-град, Асоциация Родители уведомява, че за пета поредна година подготвя и разпространява Наръчник за родители на първокласници в помощ на родителите, учителите и училищната общност. Изданието тази година е подкрепено от министерство на образованието с обръщение от министъра - проф. д-р Анелия Клисарова.

Тази година тиражът на Наръчника е 10 000 бройки за цялата страна, поради което снабдяването с него ще се осъществява само чрез заявка, съдържаща точен брой наръчници, адрес, телефон и име за контакт. Заявките се приемат на електронен адрес: office@roditeli.org и на телефон: 02/ 944 17 99 всеки работен ден от 9,30 до 17,00 часа.
Пратките ще бъдат изпращани по куриерска служба за сметка на получателя или получавани на място в офиса на Асоциация Родители на адрес: гр.София, ж.к. Яворов, бл.73, ет.2, ап.4.

Асоциация Родители подготвя и разпространява и Наръчник за родители на петокласници и приема заявки и за него.

Заявките и за двата наръчника ще се приемат до изчерпване на  количествата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


Изх. 9137-696/11.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
СЪС ЗРЕЛОСТНИЦИ
НА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ, 2013г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с издаването на дипломи за средно образование на ученици, явили се на ДЗИ на сесия август-септември и желаещи да участват в прием на университетите, Ви уведомявам, че можете да получите протоколите с резултатите на зрелостниците в стая 515 в РИО – София-град на 11.09.2013 г. до 18 часа и на 12.09.2013 г. от 14.00 до 18.00 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.09.2013г.


Изх.№ 9137-695/11.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед №РД09-1152/10.09.2013 г. откриването на учебната 2013/2014 година трябва да отбележите тържествено на 16 септември 2013 г. във времевия интервал от 9:00 до 14:00 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.09.2013г.


Изх. 9137-691/10.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
СЪС ЗРЕЛОСТНИЦИ
НА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ, 2013г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че протоколите с изпитните резултати и писмените работи на зрелостниците от Вашето училище ще Ви бъдат предадени в сградатана РИО – София-град, ул. „Антим I“, ет. 5, заседателната зала на 13.08.2013г. при спазване на следния график:

- от 9,00 ч. до 10,30 ч. – райони „Възраждане“, „Люлин“, „Младост“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Триадица“;
- от 10,30 ч. до 12,00 ч. – райони „Лозенец“, „Оборище“, „Слатина“, „Надежда“, „Сердика“, „Средец“;
- от 12,00 ч. до 13,30 ч. – райони „Витоша“, „Връбница“, „Овча купел“, „Илинден“, „Изгрев“, „Студентски“;
- от 13,30 ч. до 15,00 ч. - райони „Банкя“, „Искър“, „Кремиковци“, „Нови Искър“, „Панчарево“, „Подуяне“.

При отсъствието на директора на училището (или заместващото го със заповед лице), писмените работи могат да се получат от председателя на училищната зрелостна комисия след представяне на пълномощно.

Обръщам внимание, че проверката на получените изпитни работи (общ брой по предмети и код по ДЗИ) трябва да се извърши на място, с цел предотвратяване и своевременно отстраняване на евентуални грешки при разпределяне на работите по училища.

Уважаеми колеги, за спокойното и делово протичане на дейността ни в този ден, моля за стриктно спазване на графика.

Благодаря за подкрепата и отговорността Ви при провеждане на държавните зрелостни изпити през септемврийска сесия на 2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.09.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В сайта на Министерството на икономиката и енергетиката е публикаван за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или обслужващите звена в системата на народната просвета.

http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-naredba-za-usloviyata-i-reda-za-izvarshvane-na-detski-i-uchenichesk-1306-m0-a0-1.html
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/naredba_detski_tourism.pdf

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.09.2013г.


Изх. № 9137-689/09.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с многобройните запитвания на педагогически специалисти за възможността за участие в проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти Ви информирам, че все още има свободни места за обучения за:

 • младши  учители и възпитатели;
 • главни учители и възпитатели.

За да може да се включите в обученията, трябва да се регистрирате ида направите промени в електронната система на проекта:www.uchitel.mon.bg- чрез заявление до ръководството на училището.
От 30 септември 2013 г. започва  и обучението:
ІІ.1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на
Изявени педагогически специалисти по направления:


II.1.2. приложно-техническо и аграрни дисциплини
II.1.3. хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество
II.1.4  изобразително, театрално, танцово изкуство и музика
II.1.5 спорт

За този вид обучения все още можете да включите допълнително специалисти от Вашето училище/ детска градина – като ги регистрирате на сайта на проекта.

Обученията са за сметка на проекта и се провеждат по графици, за които предварително ще бъдете информирани.

С възникнали въпроси се обръщайте към регионалния организатор по проекта – ст. експерт Вася Арсенова, на електронната поща: rio_varsenova@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.09.2013г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-688/09.09.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-271/30.08.2013 г. на МОН и вх. № 0200-925/ 03.09.2013 г. в РИО - София-град  се извършва проучване от МОН за наличието и състоянието на физкултурните салони (открити, закрити спортни площадки и басейни).

Моля, в срок до 11.09.2013 г. вкл. да ни представите информация за наличието и състоянието на спортна училищна база в повереното Ви училище, като използвате приложените образци на справка.
Приложение:

 1. Зa закрити спортни обекти в София-град, моля попълнете анкетата на следният линк: https://docs.google.com/forms/d/13K0kYQUnRKcdEWZCIq2kZAXqL3cvq70q8R6Uq154074/viewform
 2. За открити спортни обекти в София-град, моля попълнете анкетата на следният линк:    https://docs.google.com/forms/d/12hpg58MVVZIgAKDg49h9oGiXOIXjTc01JJHqAeKWhao/viewform
 3. За басейни в София-град, моля попълнете анкетата на следният линк: https://docs.google.com/forms/d/1y0cKVXbw9TvIkDxQRitJVDbKO9iV2Bi5X_T3id5RbrA/viewform

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.09.2013г.


Изх.№9137-686/09.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 И  ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Център за творческо обучение кани учители от начален и предучилищен етап да кандидатстват за участие в обучение „СЪСТЕЙН – Устойчиво развитие в ранно-училищно образование“ / номер на обучението в каталога Коменски TR-2014-044-001/, резултат от работата на партньорите по двугодишния проект по програма Коменски /http://www.sustain-projecт.eu/, който ще се проведе в Истанбул, Турция през м.април 2014 г. Курсът е подходящ за учители от детски градини и начални учители. Всички желаещи да вземат участие в курса могат да получат пълно финансиране от Центъра за развитие на човешкине ресурси. Крайният срок за подаване на документи е 17 септември 2013 г. За допълнителна информация: Ирина Мишева-тел: 02 408 03 26, 0882 50 64 25, Център за творческо обучение www.cct.bg.

Приложение : Информация за обучението

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град09.09.2013г.


Изх. 9137 – 687/ 09.09.2013 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по биология и здравно образование на 11.09.2013 год. от 10:00 часа ще се проведе обучителен семинар на тема „Стандарти, учебни програми и изготвяне на разпределения за ЗП и ЗИП по биология и здравно образование“.

Място на провеждане – 7 СОУ „Свети Седмочисленици“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28.

Семинарът е предназначен за млади и новоназначени учители, но е достъпен и за всички останали учители, които желаят да го посетят.

Моля да уведомите учителите по биология и здравно образование от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.09.2013г.


Изх. №  9137 - 685/9.09.2013  г.

До

Директорите на
столичните училища
                                                                       

Уважаема госпожо Директор,Уважаеми господин Директор,

Уведомяваме Ви, че  имате възможност да ползвате тестове за кариерно ориентиране, предлагани от страна на Елемарк ЕООД, ексклузивен представител на холандската компания Икарес за кариерно ориентиране. В средните училища те се използват от училищни психолози и/ или училищни кариерни консултанти, посочени от директорите.Елемарк ЕООД като ексклузивен представител предлага специален преференциален пакет на достъпни цени за средни училища в България, който съдържа:

 • Лиценз за 12 месеца на двама представители от училище, с парола за достъп и наръчник с указания за ползване; 
 • Тестове и модули подходящи за ученици от 9 до 12 клас;
 • Обучение на двама преставители от училище с две опции по избор на директора – двудневен курс в Айндховен, Холандия или еквивалент на обучението в София.

Повече информация за платформата можете да видите на сайта на Елемарк ЕООД: www.elemark.bg както и на Икарес: http://www.icares.nl/bg/index

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.09.2013г.


Изх. № 9137-684/05.09.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА,

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.03-0001"КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" Ви уведомявам, че в периодаот 1 до 15 септември 2013г.,всички директори на училища, детски градини, професионални гимназии и обслужващи звена, които НЕ РАЗПОЛАГАТ С АКТИВЕН И НАЛИЧЕН класифициран електронен подпис (КЕП), трябва да посетят ЛИЧНО най-близкия до Вас офис на „Борика-Банксервиз” АД, където ще Ви бъде издаден срещу лична карта – класифициран електронен подпис (КЕП).

Обслужващите звена нямат право на електронен подпис!


Ако Ви няма в списъка, задължително се свържете с регионалния организатор за София-град на електронна поща:
rio_varsenova@abv.bg след като сте изтеглили и попълнили електронната форма за издаване на подпис и му я изпратите!
Таблицата се попълва само от тези директори, които НЕ РАЗПОЛАГАТ С АКТИВЕН И НАЛИЧЕН класифициран електронен подпис (КЕП).

„Борика-Банксервиз” АД разполага със списъци на имената на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена от гр.София, на които ще бъде издаден квалифициран електронен подпис.
За гр. София ползвайте следните офиси на „Борика-Банксервиз” АД:

 • София- Бизнес офис:

Издаване на удостоверения
1612 София, бул.”Цар Борис III” 41
(+359 2) 92 15 115 (08.30-17.15), sales@b-trust.org

 • София-офис Алабин:

1 000 София, ул.Алабин 16-20
(+359 2) 92 15 115 (08.30-17.15), bs_sofia@bobs.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.09.2013г.


Изх. №9137-683/05.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Традиционното съвещание с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2013/2014 учебна година ще се проведе на 12.09.2013 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Пленарната зала на Националния исторически музей.

С благодарност за екипната работа Ви очаквам на първата среща след приятна ваканция.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


04.09.2013г.


Изх. № 9137-  682/ 04.09.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че заверяването на учебните програми за ЗИП ще се осъществи по райони по следния график:

Български език и литература

Дата

Район

Старши експерт

09.09.2013 г.
понеделник

Банкя, Връбница, Илинден
Витоша, Възраждане, Изгрев

Д. Владимирова
Ст. Георгиев

10.09.2013 г.
вторник

Красна поляна, Люлин, Надежда
Искър, Красно село, Кремиковци

Д. Владимирова
Ст. Георгиев

11.09.2013 г.
сряда

Нови Искър, Лозенец, Сердика
Овча купел, Младост, Оборище

Д. Владимирова
Ст. Георгиев

12.09.2013 г.
четвъртък

Подуяне, Слатина
Панчарево, Средец

Д. Владимирова
Ст. Георгиев

13.09.2013 г.
петък

Триадица,
Студентски

Д. Владимирова
Ст. Георгиев

Математика

Дата

Район

Старши експерт

09.09.2013 г.
понеделник

Младост, Изгрев, Илинден
Витоша, Възраждане, Люлин

В. Арабаджиева
Б. Кънева

10.09.2013 г.
вторник

Оборище, Овча купел, Надежда
Сердика, Краснаполяна, Кремиковци

В. Арабаджиева
Б. Кънева

11.09.2013 г.
сряда

Нови Искър, Панчарево, Искър
Красно село, Лозенец, Подуяне

В. Арабаджиева
Б. Кънева

12.09.2013 г.
четвъртък

Студентски, Слатина
Банкя, Средец

В. Арабаджиева
Б. Кънева

13.09.2013 г.
петък

Триадица
Връбница

В. Арабаджиева
Б. Кънева

Всички останали предмети

Дата

Район

Старши експерт

09.09.2013 г.
понеделник

Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден


П. Иванова заверява БЗО и ФА
Р. Илиева заверява ХООС и Човекът и природата

10.09.2013 г.
вторник

Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин

11.09.2013 г.
сряда

Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Сердика

12.09.2013 г.
четвъртък

Подуяне, Панчарево, Слатина, Средец

13.09.2013 г.
петък

Студентски, Триадица

Към учебните програми следва да бъде приложен доклад на директора. Начало за всеки от дните на заверката: 14 часа.

Моля да осигурите присъствието на представител на посочената дата.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град
/съгл. заповед № РД 10-1557/ 29.08.2013 г.
на министъра на образованието и науката/


04.09.2013г.


Изх. № 9137-680/04.09.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че по проект ИКТ в образованието от МОН три години централизирано са заплащали ползването на разширените функционалности на Модула Админ Про, за да облекчат работата на училищата. Поради приключване на проекта, за новата учебна година (2013-2014 ) училищата трябва сами да преценят дали искат да продължат да ползват АдминПро или да разчитат само на Админ Л, който винаги е бил безплатен.

Прилагам кратко описание на допълнителните функционалности на Модул Админ Про от разработчиците, за да подпомогна преценката на директорите кой модул ще ползват.

Приложение: Описание

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град
/съгл. заповед № РД 10-1557/ 29.08.2013 г.
на министъра на образованието и науката/


04.09.2013г.


№ 9137-681/04.09.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам информация за предстоящи обучения от Център за образователни инициативи.

Приложения:
Програма
Регистрационна форма
Информация
Кратка презентация за u4ili6teto.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град
/съгл. заповед № РД 10-1557/ 29.08.2013 г.
на министъра на образованието и науката/


04.09.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че на 11 септември 2013 г. от 14:30 часа в 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ ще се проведе методическа сбирка с учителите по ИТ в прогимназиален етап на тема "Обучението по ИТ от 5 до 7 клас - настояще и бъдеще", с лектор Ивайло Иванов, участвал в разработването на учебните програми на МОН и ДОИ по ИТ за прогимназиален етап.

Моля за Вашето съдействие за информиране на колегията.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град
/съгл. заповед № РД 10-1557/ 29.08.2013 г.
на министъра на образованието и науката/03.09.2013г.


Изх. № 9137
-678/03.09.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Изпращам Ви покана за трета национална научно-приложна конференция на тема: „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“, която ще се проведе на 10 септември 2013 г. в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” от 9:00 ч.

Конференцията е организирана от Нимеро ООД, със съдействието на Факултетa по начална и предучилищна педагогика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Майкрософт България.

Приложение: ПОКАНА.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО– София-град
/съгл. заповед № РД 10-1557/ 29.08.2013 г.
на министъра на образованието и науката/03.09.2013г.


Изх.№ 9137-677/ 03.09.2013 г.          

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. №1001-5/29.08.2013г. в РИО–София-град на заместник областния управител на София-град Ви уведомявам, че на основание чл.64, ал.1, т.1, 5 и 6 от Закона за защита при бедствия и във връзка с подготовката за предстоящия зимен период и предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията при усложнена зимна обстановка на територията на област София-град през учебната 2013/2014 г.е необходимо да представите доклад за готовността Ви, свързана с Вашите правомощия. 

Докладите да бъдат  внесени в РИО, София-град на 24.09.2013 г. в стая 422 от 11 до 16 часа.                

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град
/съгл. заповед № РД 10-1557/ 29.08.2013 г.
на министъра на образованието и науката/03.09.2013г.


Изх. № 9137-676/ 03.09.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че откриването на учебната година на 16 септември трябва да бъде във времевия интервал от 10,00 до 14,00 ч.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град
/съгл. заповед № РД 10-1557/ 29.08.2013 г.
на министъра на образованието и науката/02.09.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпила информация в РИО, София – град от издателство ,,Просвета“ за организиране на семинар с началните учители на тема ,,Самоподготовката като елемент на целодневната организация на обучение в I- IV клас“ представяме на вниманието ви програмата на семинара.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


30.08.2013г.


Изх. № 9137-673/30.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.03-0001"КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" Ви уведомявам, че в периода от 1 до 15 септември 2013г., всички директори на училища, детски градини, професионални гимназии и обслужващи звена, които НЕ РАЗПОЛАГАТ С АКТИВЕН И НАЛИЧЕН класифициран електронен подпис (КЕП), трябва да посетят ЛИЧНО най-близкия до Вас офис на „Борика-Банксервиз” АД, където ще Ви бъде издаден срещу лична карта – класифициран електронен подпис (КЕП).

„Борика-Банксервиз” АД разполага със списъци на имената на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена от гр.София, на които ще бъде издаден квалифициран електронен подпис.

За гр.София ползвайте следните офиси на „Борика-Банксервиз” АД:

 1. София- Бизнес офис:

Издаване на удостоверения
1612 София, бул.”Цар Борис III” 41
(+359 2) 92 15 115 (08.30-17.15), sales@b-trust.org

 1. София-офис Алабин:

1 000 София, ул. Алабин 16-20
(+359 2) 92 15 115 (08.30-17.15), bs_sofia@bobs.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


30.08.2013г.


Изх. № 9137-674/30.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

във  връзка с обученията ПО ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.03-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ":

 • III.6.1. „МЛАДШИ УЧИТЕЛИ/ВЪЗПИТАТЕЛИ” И УЧИТЕЛИ, ЗАВЪРНАЛИ СЕ СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК/ПРЕКЪСВАНЕ;
 • III.6.2. "ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ/ВЪЗПИТАТЕЛИ";

Ви информирам, че все още можете да включите младшите учители и възпитатели, както и главните учители от Вашето училище/детска градина в обученията.

Можете да направите регистрация в сайта на проекта веднага:  www.uchitel.mon.bg

Регистрацията
става с кода на директора на училището/детската градина по АДМИН и ЕГН на директора.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


30.08.2013г.


Изх. № 9137-672/29.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на държавни зрелостни изпити. За целта трябва да попълните справката за неявили се и да я изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg най-късно до 10:00 часа. Моля за стриктно спазване на сроковете и коректно попълване на данните.

Ако няма неявили се зрелостници, също е необходимо да ни уведомите, като попълните таблицата с нули.

Моля да попълвате коректно и внимателно данните на учениците.

Приложение: неявили се II ДЗИ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


29.08.2013г.


Изх. № 9137-671/28.08.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на учебната година и готовността на училищата, детските градини и обслужващите звена за откриването и, моля в срок до 04.09.2013 г. да попълните следните справки:

Брой деца в детски градини;
Брой ученици в училища;
Готовност на учебните заведения за началото на учебната 2013/2014 година.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


29.08.2013г.


Изх. № 9137-670/28.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на държавни зрелостни изпити. За целта трябва да попълните справката за неявили се и да я изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg най-късно до 10:00 часа. Моля за стриктно спазване на сроковете и коректно попълване на данните.

Ако няма неявили се зрелостници, също е необходимо да ни уведомите, като попълните таблицата с нули.

Моля да попълвате коректно и внимателно данните на учениците.

Приложение: неявили се ДЗИ по БЕЛ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


28.08.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ,


На 1.07.2013 година успешно стартира проектът „Професия бъдеще“ (с номер: BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), който се реализира с финансовата подкрепа  на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Без граници – Компонент  1“ –фаза 2 ).  Продължителността на проекта е 18 месеца, а дейностите ще бъдат реализирани в в София( България) и Хемел Хемпстед (Великобритания).
Бенефициент по проекта е Сдружение „Знам и мога“(България). Партньори по проекта са организацията „Дакорум – Съвет за доброволческа служба“(Великобритания), Регионалният инспекторат по образование, София-град и Регионалният инспекторат по образование, Смолян.
Основната цел на проекта е подобряване на човешките ресурси и на качеството на предлаганите услуги в сферата на професионалното ориентиране и кариерното консултиране и привеждането им в съответствие с нуждите на съвременния пазар на труда. Дейностите по проекта са свързани с трансферирането на иновативен модел на професионално ориентиране и кариерно консултиране, както и на добри практики в тази област, от Великобритания към България. Това ще подпомогне повишаването на качеството на услугите, предлагани от кариерните консултанти и специалистите по неформално образование в България, посредством подобряване на техните знания, умения и опит.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


27.08.2013г.


Изх. № 9137-669/27.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ,


Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-872/29.06.2012 г. на министъра на образованието и науката представям на Вашето внимание информация, относно използването на „Наръчник за самооценяване на професионална гимназия“ и „On-line инструмент за самооценяване“.

Наръчникът за самооценяване на професионална гимназия е публикуван на електронната страница на МОН.
Он-лайн инструментът за самооценяване е достъпен за всички директори на професионални гимназии на адрес: www.niod.bg/adminsoft.

Потребителските имена и пароли са същите, с които професионалните гимназии работят в Информационната система на МОН – „Регистър на дипломи“ и в „Движение на учениците“.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


27.08.2013г.


Изх. № 9137-668/27.08.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвянето на плана за „Действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ за учебната 2013/2014 г. в изпълнение на изискванията на чл. 9 и чл. 36 от ЗЗБ и чл.52 от ЗМВР, е необходимо да извършите следващите дейности, като спазите посочените срокове:

1. Да издадете заповед, с която да определите състава на Щаба при бедствия, пожари и извънредни ситуации и състава на Оперативните групи в срок до 27.09.2013 г.

2. Да се приеме и утвърди от педагогическия съвет училищния план за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ в срок до 25.10.2013 г.

Училищните планове се разработват на основание „Указание за обучение за действие при бедствия, аварии и пожари и за оказване на първа помощ“ на МОН от 04.09.2002 г., като Вие определяте дати за тяхното проиграване /по една тренировка за всеки учебен срок/ и за същите изпращате копие от протоколите в РСПБЗН.
Плановете за защита при бедствия на детските заведения се разработват съгласно „Инструкция № 2“ на МОН от 05.07.2004 г., обн. ДВ бр. 70 от 10.08.2004 г.

Превантивната дейност, която е необходимо да се извърши е съгласно изискванията на чл.9 и чл.36 от ЗЗБ и чл.52 от ЗМВР, като инспектори по ЗН от СУПБЗН ще Ви оказват методическа помощ при изготвянето на плана за защита при бедствия и за учебната 2013/2014 г.

Материалите, по които ще се извършва обучението са познатите Ви от миналата учебна година: „Книга за учителя“ – начален, прогимназиален и гимназиален етап; презентация „Правилно поведение при земетресение, наводнение и радиоактивно замърсяване“; презентация „За бедствията – важни правила за малките деца“ от миналата учебна година.

Съгласно чл. 36 от ЗЗБ училищата и детските заведения планират дейности по защита, като сгради с масово пребиваване на хора. Съгласно изискванията на чл. 13(2) т.2, чл.65 от ЗЗБ, чл. 46 т.9 от ЗМСМА и чл. 4(1) т.2би чл.6 от Наредба за реда на създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите на ИСЗ приета с ПМС №3/10.01.2009 г., посл. Изм. ДВ бр.7/21.01.2011 г. задължава кмета на общината да организира и планира финансови средства, след подадена Заявка от Вас за необходимия брой и вид ИСЗ.
През учебната 2013/2014 г. остават включени в Националния календар за извънучилищни дейности двете практически мероприятия:

 • Конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“
 • Ученическо състезание 4Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

За предприетите дейности по обучението, както и при настъпили промени на определените от Вас длъжностни лица за контакти, моля да уведомите своевременно СУПБЗН.

Лица за контакти:

  • Инж. Тони Тутунаров – гл. инспектор – началник сектор ПЗ, сл.тел. 982 64 31;
  • Инж. Веска Иванова – инспектор по ЗН, сл. тел. 982 18.94.


  Ваня Кастрева

  Началник на РИО – София-град

  Кристина Габровска
  Началник на РИО – София-град,
  /Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
  на министъра на образованието и науката
  /


26.08.2013г.


Изх. № 9137-666/26.08.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Напомням за провеждането на майсторските класове „Нови тенденции и практики в преподаването на руски език като чужд“, организирани от Националното издателство за образование и наука „Аз Буки“ и фонд „Русский мир“. Майсторските класове ще се проведат на 2 и 3 септември 2013 г., като за провеждането им са поканени проф. Наталья Кулибина и проф. Лилия Вохмина от Московския държавен институт по руски език „А.С.Пушкин“ и доц. Анна Стрелковская от Санктпетербургския държавен университет.

Заедно с тях своя опит ще споделят и специалисти от София, Варна и Пловдив.

Приложено Ви изпращам детайлна програма за майсторския клас и упътване как да се стигне до мястото на провеждане с обществен или личен транспорт – Висшето транспортно училище – „Тодор Каблешков“, ул. „Гео Милев“ 158.

Моля да предадете информацията на учителите по руски език, регистрирали се за участие в майсторските класове.

Предварително Ви благодаря за съдействието.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


26.08.2013г.


Изх. №9137-667/26.08.2013г.

ДО

ИНСПЕКТОРИТЕ
ПО ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИНСПЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“, Ви уведомявам, че сайтът на проекта: http://insp.mon.bg до 15.09.2013г. остава в режим – тестови вариант.
Всички инспектори могат да направят своите бележки и да тестват системата, като записите няма да се съхранят след 15.09.2013г.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


26.08.2013г.


Изх. № 9137-665/ 26.08.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че на 11 и 12 септември 2013 г. Тестов център „Бултест Стандарт” организира Семинар за поддържаща квалификация на учители: ТВОРЧЕСКОТО ПИСАНЕ. Семинарът е предназначен основно за учители по български език и литература, но могат да участват и учителипо други предмети. Квалификацията може да бъде особено полезна за ръководители на ИИД по проект „УСПЕХ“.

Обучението се провежда от 9.00 до 12.40 часа вТестов център „Бултест Стандарт” (ул. Раковски № 146)съгласно приложената програма.

Лектор е доц. д-р Емилия Дворянова – един от най-интересните и превеждани съвременни български автори и преподавател по творческо писане в НБУ. Преминалите обучението получават сертификат.

Желаещите следва да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 08944 200 21 не по-късно от 9 септември 2013 г. Посочват име, училище, телефон за връзка.

Таксата е 78 лв. и се превежда по банков път.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в семинара.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


23.08.2013г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-664/23.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА НТБГ, ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов“,
31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, 23. СОУ „Ф. Ж. Кюри“,
ПГАВТ „А. С. Попов“, ПГЕА,
10. СОУ „Теодор Траянов“, ПГПСТТ,
17. СОУ „Д. Груев“, 5. ВСОУ „П. Пенев“,
СГСАГ „Христо Ботев“, 138. СОУ „Васил Златарски“,
66. СОУ „Ф. Станиславов“, 36. СОУ „Максим Горки“ и
ПГТМД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да се явите на 28.08.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на РИО – София-град за получаване на изпитните материали за ДЗИ, сесия август-септември 2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


23.08.2013г.


Изх. №  9137-663/23.08.2013 г..

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА
И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
 

относно: Изпълнение на договорите за доставка на безплатни  учебници и учебни помагала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по закупуване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от детските градини, подготвителни групи и учениците от I до VII клас, и в изпълнение на Заповед № РД 09-103/13.01.2013 г. на министъра на образованието и науката,  моля да предоставите информация за изпълнението на сключените договори за доставка на учебници по издателства, съгласно приложената справка.

Крайният срок за представяне на информацията е до 18.00 часа на 27.08.2013 г. в РИО, София- град, стая 517.

Моля спазвайте срока.

За контакти: 935-60-54, П. Колева, Н. Златевска.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


20.08.2013г.


Изх. № 9137-660/20.08.2013 г.


ДО

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на имейл на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, моля всяка сряда и петък до 18.00 часа да актуализирате информацията за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища.                                                         

В справката не се посочват ремонти, които предстоят. Не е необходимо да се изпраща справка, ако в училището не се извършват ремонтни дейности.                                    

Актуализирането се изразява в:
-  допълване на справката с нови ремонти;
- попълване на последната колона с „приключен”/„ремонтът продължава”/„ремонтът е спрян поради …”(причини) или „ремонтът се удължава до …”(дата).

Информацията изпращайте на e-mail: n.zlatevska@abv.bg

За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за изпълняваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


20.08.2013г.


Изх. № 9137- 659 /20.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с Изх. № 9105-194/03.06.2013 г. и Вх. № 0200-583/04.06.2013 г. в РИО София- град относно осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рисковете по време на лятната ваканция, моля в срок до 30.08.2013 г.  да попълните следната онлайн справка :
https://docs.google.com/forms/d/1R7FbTOn5d_BI4a6e5ee5I7Br4iG4R-ArYtTSSoT3G8w/viewform

При необходимост от обезопасяване на дадено съоръжение или уреди за игра и спорт на откритите площадки да се уведомяват кмета на общината (за общинските училища) и началника на РИО – София-град.

Справката трябва да се попълва ежемесечно само в електронен вариант.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Кристина Габровска
Началник на РИО – София-град,
/Съгл. заповед № РД 10-1524/12.08.2013 год.
на министъра на образованието и науката
/


13.08.2013г.


Изх. 9137-656/13.08.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ   УЧИЛИЩА

относно: Средства по Национална програма „ИКТ в училище”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Разпределението на средствата за интернет и комуникационна свързаност на училищата по Национална програма „ИКТ в училище” можете да намерите на адрес:

http://www.internet.mon.bg/razpredelenie_internet_july_2013_new.xls


Разчетите са на база 7 месеца за училищата. До края на годината се очаква още един транш (за три месеца), който вероятно ще бъде извършен в началото на ноември.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.08.2013г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-655/13.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля директорите на училищата, които имат зрелостници за сесия август-септември на учебната 2012/2013 г., да се явят на 22.08.2013 г. съгласно графика в заседателната зала на РИО – София-град за получаване на консумативите, списъците с разпределението на зрелостниците и списъците с учителите, определени за квестори и консултанти на ДЗИ. При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи списъците, представя пълномощно или заповед за заместване.

Списъците с разпределението на зрелостниците следва незабавно да бъдат поставени на видно място в училището.
Директорът издава заповед, в която посочва датата и училището, където учителите са определени за квестори или консултанти, и незабавно ги уведомява за това. В заповедта следва да се включи задължението да се явят не по-късно от един час преди началото на изпита – 7,00 часа за изпитите с начало 8,00 часа.

Служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ се получават в училищата след подаване на информация в РИО – София-град на електронен адрес rio_sofia_dzi@abv.bg за недопуснатите ученици (ако няма такива, в справката се попълват нули). Справката с недопуснатите ученици се подава в РИО, ет. V, ст. 515 и на хартиен носител.

Напомням Ви, че по време на изпитите е необходимо да бъдат осигурени медицински лица в училищата, в които ще се провеждат ДЗИ.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.08.2013г.


Изх.№9137-653/13.08.2013 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че община Шумен, ШУ „Еп. КонстантинПреславски“, КАТ –Шумен и ЦДГ,  членове на Клуб „Светофарче“, организират Научно-практическа конференция по повод 30 години от организираната работа по безопасно движение с деца от предучилищна възраст от 21.10.2013г. до 25.10.2013г.

Приложение: Покана за участие

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.08.2013г.


Изх.№ 9137-654/13.08.2013 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че РИО – София- град организира обучение на новоназначени директори на детски градини в гр. София на тема „Функции и дейности на директора на детска градина“. Обучението ще се проведе на 13.09.2013 г. в залата на РИО-София град от 14.00 ч.

За допълнителна информация: старши експерти по предучилищно възпитание - Б. Йосифова и В. Василева –тел: 935-60-76,77.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.08.2013г.


ПИСМО № 9105-244/ 07.08.2013 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО"

ПИСМО № 9137-650/ 12.08.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


12.08.2013г.


Изх.№ 9137-652/12.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Изпращам Ви за сведение писмо №9105-245/09.08.2013 г. на МОН относно кандидатстване по НП „ИКТ в училище“

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.08.2013г.


Изх. № 9137-651/12.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте се с предложението за обучение на Джуниър Ачийъвмънт България :

Джуниър Ачийъвмънт България организира  на 2-3 септември семинар с директорите на училищата от гр. София на тема: „Обучение по предприемачество чрез програмите на Джуниър Ачийъвмънт България  за гимназиален етап“ – семинарът е предназначен за учебни заведения, в които не е застъпено обучение по предприемачество в гимназиален етап.

Програми, включени в обучението:

 • Профил „Технологичен – предприемачество и бизнес”
 • „Бизнесетика” и „Умениязауспех”
 • „Учебнакомпания”
 • „Банките в действие” и „Титан”
 • Инициативи и състезанияна ДАБ

Заявката за участие става онлайн на следния адрес: http://form.jotform.co/form/31833718561861.
Броят на участниците в семинара е ограничендо 50 души. Съветваме ви да запазите своето място възможно най-скоро!

Крайният срок за приемане на заявки е 27.08.2013 г.

При въпроси от ваша страна, моля свържете се с Алина Топалова от Джуниър Ачийвмънт България на тел.02/989 43 61 и 02/989 36 60 и имейл alina.topalova@jabulgaria.org.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.08.2013г.


Изх. №  9137-648/09.08.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ   УЧИЛИЩА
 

относно: Състоянието на училищните столове за хранене

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на имейл на дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на МОН е необходимо да предоставите информация за състоянието на училищните столове за хранене съгласно приложената таблица.

Моля да изпращате информацията на електронен адрес n.zlatevska@abv.bg  до 13.00 часа на 14.08.2013 г.


За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град09.08.2013г.


Изх. № 9137-  649/ 09.08.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-240/ 02.08.2013 г. Ви информираме, че до всички училища по електронна поща за контакти с АдминМ са изпратени писма, съдържащи линк, чрез който всеки учител има достъп до системата.
Ако имате въпроси по отношение на адреса, на който е изпратено писмото, на достъпа до системата или попълването на данните, можете да се свържете с e-mail:

support@adminpro-bg.com или с тел. 02/ 869 1618.

Ръководител на разработващия екип на ИС на образованието е Радосвета Дракева, АдминСофт, тел. 02 869 1033, моб. 0887 344552, rdrakeva@adminsoft.bg.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.08.2013г.


Изх. № 9137-647/09.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ  УЧИЛИЩА,
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата процедура по съгласуване на Списък-Образец № 1 и Списък-Образец № 1а за учебната 2013/2014 година Ви уведомявам, че следва в определените срокове да създадете организация за изпълнение на посочените по-долу дейности:

За училищата:

1. В периода от 09.09.-13.09.2013 г. /за 12.09.2013 г. – след 14.00 часа/ следва да представите за съгласуване от старши експертите по КОО, ПО и ИОСУ учебните програми за ЗИП, придружени от изготвения от Вас доклад за ЗИП и СИП /по образец/, както и тематичен работен план за задължителна преподавателска заетост на директора на училището.

2. До 13.09.2013 г.е необходимо да представите:

2.1.Доклад за 40-минутен час – за училищата, в които се организира двусменно обучение..
2.2. Доклад с  мотивирани предложения за завишен брой ученици над норматива за максимален, съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2013/2014 г.
2.3. Доклад с мотивирани предложения за разрешение от Столичния общински съвет за съществуване на маломерни паралелки за учебната 2013/2014 г., съгласно разпоредбите на чл.11 и чл. 11а от  Наредба № 7 от 29.12.2000 г.на МОН за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
2.4. Доклад за един неучебен ден за честване на училищни празници.  

3. На 17.09.2013 г., по график, е необходимо да представите в РИО - София-град, при старши експертите по ОСО, ПО и ИОСУ по един екземпляр, в подвързани папки тип „Спирала“, при съблюдаване последователността на документите, посочени по-долу, както следва:

3.1. Първа папка:

- работна карта;
- доклад за ЗИП и СИП /по образец/;
- Списък-Образец № 1;
- училищните учебни планове, подредени по години за паралелките, включени в Списък-Образец № 1 / училищни учебни планове за новите випуски  /по образец, качен на сайта на РИО, София – град/  - І клас, V клас, прием след VІІ клас и прием след завършено основно образование; заверени копия - с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището на всяка страница, на одобрени за съответните паралелки училищни учебни планове на обучаващите се в момента випуски/;
- заверени копия - с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището, на получени разрешения за съществуване на паралелки със завишен брой ученици за етап на обучение;
- План за квалификационната дейност /по образец/.

3.2. Втора папка:

- учебните програмите за ЗИП за учебната 2013/2014 г., съгласувани от старши експертите в РИО, София – град, подредени по учебни предмети, класове и паралелки;
- утвърдените от директора на училището учебни програми за СИП за учебната 2013/2014 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки;
- тематичен работен план за задължителната преподавателска заетост на директора, съгласуван от старши експерт по КОО, ПО и ИОСУ в РИО, София - град.
3.3. Трета папка - съпътстваща Списък-Образец № 1 документация:
- дневен режим;
- Годишен план на училището, с приложени План за  работата на ПС, План за квалификационната дейност, План за дейностите по БДП, План за контролната дейност на директора;
- Декларация от директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора /по образец/.

Съпътстващата Списък-Образец № 1 документация следва да бъде сканирана, качена на CD и приложена към трета папка. Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на училището. Необходимо е преди да представите CD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.

Обслужващите звена представят по един екземпляр в подвързани папки тип „Спирала“,  при съблюдаване последователността на документите, посочени по-долу, както следва:

1 Първа папка:

- работна карта;
- Списък-Образец № 1а;
- План за квалификационната дейност  /по образец/.

2. Втора папка – съпътстваща Списък-Образец № 1а документация:

- Годишен план на обслужващото звено, с приложени План за  работата на ПС и План за контролната дейност на директора;
- Декларация от директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора /по образец/.

Съпътстващата Списък-Образец № 1а документация следва да бъде сканирана, качена на CD и приложена към втора папка Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на обслужващото звено. Необходимо е преди да представите CD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.

Обръщам внимание за коректно и пълно изписване на изискващите се данни в
Раздел 3 Лист2  за педагогическия и непедагогически персонал, както и на информацията за допълнителните дейности / Раздел 2 Лист 4 /, предлагани от училищата.

При въпроси или за корекция на грешки, директорът на училището и обслужващото звено е длъжен лично, в определеното от старши експертите време, да се яви в РИО.

Успешна нова учебна година!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.08.2013г.


Изх. № 9137-646/09.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата процедура по съгласуване на Списък-Образец № 2 за учебната 2013/2014 учебна година, Ви уведомявам, че в определените срокове следва да създадете организация за изпълнение на посочените по-долу дейности:
От 23 до 27 септември 2013 г., по график, е необходимо да представите в РИО - София-град, при старши експертите по ПВ, по един екземпляр в подвързани папки тип „Спирала“, при съблюдаване последователността на документите, посочени по-долу, както следва:

1. Първа папка:

- работна карта;
 - Списък-Образец № 2]
- План за квалификационна дейност на детската градина /по образец/.

2. Втора папка – съпътстваща Списък-Образец № 2 документация:

 - дневен режим;
 - Годишен план на ЦДГ/ОДЗ, с приложени План за  работата на ПС, План за дейностите по БДП, План за контролната дейност на директора;  
- Декларацияот директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора / по образец/.

Съпътстващата Списък-Образец № 2 документация следва да бъде сканирана, качена на CD и приложена към втора папка.Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на ЦДГ/ОДЗ. Необходимо е преди да представите СD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.

Обръщам внимание за коректно и пълно изписване на изискващите се в
Лист 4 /Общи данни за персонала/ данни за педагогическия и непедагогически персонал, както и на информацията за допълнителните дейности в Лист 8  /Форми на дейности извън учебната програма/, предлагани от детското заведение.

При въпроси или за корекция на грешки, директорът на ЦДГ/ОДЗ е длъжен лично, в определеното от старши експертите време, да се яви в РИО.

Успешна нова учебна година!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.08.2013г.


Изх. № 9137-645/09.08.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам график за приемане и съгласуване на Списък-Образец №1, Списък-Образец №1а и Списък-Образец №2.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


06.08.2013г.


Изх. № 9137-  643/ 06.08.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание писмо от г-жа Атанаска Тенева, зам.-министър на МОН, с изх. № 9105-240/ 02.08.2013 г. Ви информираме, че в периода 5 август - 5 септември 2013 г. ще се проведе национално допитване до всички учители по български език и литература за автори и творби, които трябва да се изучават в задължителната подготовка от 5. до 12. клас. За целта е подготвена електронна платформа от АдминМ, в която са изброени автори и творби според действащите учебни програми и предложените в проектите на учебни програми за 5. - 12. клас, задължителна подготовка.
За изпълнението на националното допитване ще се предприемат следните стъпки:

 1. На 5 август ще се изпрати автоматично писмо по електронна поща до училищата чрез платформата за националното проучване. В писмото ще се съдържа пояснителен текст за проучването, списък на учителите, включени в него, и линк, чрез който всеки учител ще има достъп до системата. Писмото се изпраща на електронната поща, посочена от училището като официална поща в АдминМ.
 2. Пояснителен текст за проучването, който е част от автоматичното писмо до училищата, ще се изпрати в PDF формат и до експертите по БЕЛ в РИО.
 3. Уведомете съответните учители от списъка и им изпратете индивидуалния линк за достъп. При влизането в платформата учителят трябва да въведе допълнителен служебен код, който е последните 4 цифри от неговия ЕГН.
 4. От 5 август до 5 септември учителят попълва информацията в платформата, а когато е готов, финализира проучването и не може да прави повече корекции. Министерството на образованието и науката ще има възможност да получава информация в реално време колко учители не са започнали работа по проучването, колко работят в момента и колко са го приключили. От друга страна, АдминМ разполага с технически механизми да наблюдава от кои училища нито един учител не е започнал работа в платформата и да се свърже с училището по телефон за изясняване на ситуацията.
 5. До 13 септември ще се направи анализ на резултатите от проучването и този анализ ще се оповести на официалната електронна страница на МОН.

Необходимо е да се уточни, че националното допитване няма за цел структуриране на учебно съдържание по литература за предстоящата учебна година, а е насочено към бъдещи промени в учебните програми по БЕЛ.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


06.08.2013г.


Изх.№: 9106-30/06.08.2013г.                                                                                                                                               

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   УЧИЛИЩАТА
с прием на ученици,
след завършено основно образование

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че в изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Наредба №11/ 28.03.2005 г. на МОН за утвърждаване на осъществения държавен прием, на 11.09.2013 г. в РИО, София-град, V етаж, Заседателна зала, от 9.00 до 11.00 ч. следва да представите:

1. Справка за броя на записаните в ІХ клас ученици – по профили /непрофилирани/, професии и специалности – с изходящ номер от училището, подпис на директора и печат на училището.

2. Списъци на записаните ученици съдържащи – три имена, ЕГН, серия и фабричен номер на свидетелството за основно образование / на удостоверението за завършен VІІІ клас (за помощните училища).

3. Оригиналите на документите за завършена степен / завършен клас -  свидетелство за основно образование/ удостоверението за завършен VІІІ клас.

Справката и списъците изпратете и на e-mail: valiaarabadjieva@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.08.2013г.

Изх. № 9137-640/02.08.2013  г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Заповедта за утвърждаване на реализирания план-прием след завършен VII клас следва да получите на 5 и 6 август 2013 г. в стая 422 от 9 до 17 часа.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.08.2013г.


Изх. № 9137-637/01.08.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-234/25.07.2013 година, вх. №0200-807/31.07.2013 г. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че от 2006 г. е стартирал европейски проект, насочен към учители  и ученици. Идеята на проекта е в училищата да се  въведат занимателни занятия, свързани с инфекциите, микробите и особено резистентността на антибиотиците. Разработен е и уеб-сайт http://www.e-bug.eu/ който съдържа информация и методически помагала в електронен вид, които може да сe използват безплатно. Има превод и на български език.

Във връзка с гореизложеното, моля да разпространите адреса на сайта до учителите от поверените Ви училища, преподаващи в начален етап, както и до учителите, преподаващи биология и здравно образование в прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


01.08.2013г.


Изх. №9137-638/01.08.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с №9105-235/26.07.2013г. на Министерството на образованието и науката и вх. №0200-806/31.07.2013. в РИО – София-град, относно въвеждане на разделно събиране на отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и метал, Ви уведомявам, че с влизането в сила на Закона за управлението на отпадъците /ЗУО/ през 2012г., съгласно разпоредбата на чл.33, е въведено ново изискване за задължително разделно събиране на отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и метал от търговските обекти, административните, стопанските и производствените сгради. Задължението е в сила от 01.01.2013г. за всички обекти, намиращи се на територията на населени места с население над 5 000 жители.

Предвид изложеното е необходимо да предприемете необходимите мерки и да създадете организация за изпълнение на това задължение на територията на управляваното от Вас училище.

За предприетите от Вас мерки, следва да депозирате доклад в РИО – София-град, ет.4, ст.422, при Хрисанта Миланова в срок до 27.09.2013г.

Предприетите мерки от Вас и създадената организация са от особено значение, тъй като освен спазването на ЗУО, те представляват и елемент от възпитанието и гражданското образование на подрастващите.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.07.2013г.


№ 9137-633/29.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на IV класиране ще стане на 30.07.2013 г. в залата на РИО – София-град, V етаж, по следния график:

09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село;
10:00 часа – район Младост, Витоша, Искър;
11:00 часа – район Люлин, Банкя, Овча купел, Оборище;
12:00 часа – район Възраждане, Сердика, Нови Искър, Подуяне;
13:00 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец, Слатина;
14:00 часа – район Средец, Надежда, Триадица.

При отчитането носете оригиналните удостоверения за завършен VII клас и списъците на записаните ученици по паралелки.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.07.2013г.


№ 9137-632/26.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с изх. № РД 09-1494/10.07.2013 г. и вх. № 0462-33/15.07.2013 г. в РИО – София-град, изпратете информация за броя и имената на техни възпитаници, които работят в училищата на територията на София-град.
Информацията, включваща имената и училището, в което преподават, както и попълнената анкета можете за изпратите на следния адрес:

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Кариерен център на Шуменски университет
За Кирил Кирилов
115, ул. „Университетска“
9712 гр. Шумен

или на e-mail:career@shu-bg.net

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Началник на РИО – София-град
/съгл. Заповед № РД10-1428/10.07.2013г.

на министъра на образованието и науката/


26.07.2013г.


№ 9137-632/26.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
45 ОУ, 55 СОУ, 74 СОУ,
170 СОУ, 138 СОУ, 19 СОУ
156 ОУ, 108 СОУ, 91 НЕГ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с приключил проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. за реализация на мерки по енергийна ефективност Ви уведомявам, че съгласно сключените договори по проекта, умишлено нанесените щети на сградите не са предмет на гаранционните срокове на строителните фирми и тяхното отстраняване ще бъде за сметка на бюджета на учебното заведение.
Директорите на училищата, включени в проекта да предприемат мерки по опазване и стопанисване на сградния фонд за осигуряване устойчивост на резултатите по проекта.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Началник на РИО – София-град
/съгл. Заповед № РД10-1428/10.07.2013г.

на министъра на образованието и науката/


24.07.2013г.


Изх. № 9137-629/24.07.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


За трета поредна година Заедно в час организира безплатна Лятна академия за успех и забавления за ученици от 1 до 12 клас. Целта на академията е не само да подобри подготовката на учениците по избрани от тях предмети, но и да повиши мотивацията им заучене. Часовете ще бъдат водени от млади и амбициозни учители, специалисти по различни учебни дисциплини, които могат да покажат на децата, че ученето може да бъде интересно и забавно. Всички учители по програмата Заедно в час са обучени по международния модел „Преподавай като лидер”, който се фокусира върху успеха и мотивацията на всеки един ученик.

Тази година лятната академия ще се проведе в 90 СОУ “Ген. Хоседе Сан Мартин” в Люлин (до метростанция Люлин, http://sou90.org/images/stories/map_bgm.jpg) от 29 юлидо 15 август. Тази година в академията ще се включат двойно повече ученици в сравнение с предходните две години, което отразява множеството положителни коментари, получени отр одитители и ученици, включили се в забавните учебни часове през изминалите две лета. Занятията тази година ще се провеждат всеки делничен ден с изключение на петък от 8:30 ч. до 12:30 ч. Заедно в час осигурява:

- безплатно обучение и учебни материали;
- индивидуални занимания с учениците;
- специални забавниигри и събития;
- безплатни закуски и вода;
- сертификат за успешно участие, издаден на учениците в края на академията.

Всеки, който иска да запише детето си, трябва да попълни онлайн формуляра на сайта на поекта. 


Всеки ученик трябва да носи в първия ден на академията деклрация на хартиен носител, подписана отродител/ настойник.

Декларацията можете да изтеглите от тук

Срок за записване – 28 юли. На 23 юли от 18:30 ч. в 90 СОУ ще се проведе информативна родителска среща.

"Заедно в час" е партньор в международната мрежа за разширяване на образователните възможности Teach For All.

За повече подробности:
http://zaednovchas.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Началник на РИО – София-град
/съгл. Заповед № РД10-1428/10.07.2013г.

на министъра на образованието и науката/


23.07.2013г.


Изх. №9137-628/24.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с началото на учебната година фирма желае да подари на определен брой училища таблети, които да се използват в учебния процес. Моля попълнете коректно приложената справка в срок до 01.08.2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Началник на РИО – София-град
/съгл. Заповед № РД10-1428/10.07.2013г.

на министъра на образованието и науката/


23.07.2013г.


Изх. №9137-627/23.07.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И
ИНСПЕКТОРИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ИНСПЕКТОРИ,

Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието, приложено Ви изпращам:

1. График на обученията за директори на училища, в които ще се осъществи апробиране на модела за инспектиране и за инспектори;
2. Програма за обученията.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
Началник на РИО – София-град
/съгл. Заповед № РД10-1428/10.07.2013г.

на министъра на образованието и науката/


20.07.2013г.


Изх. № 9137-625/19.07.2013 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

НАЦИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ се обръща с послание към всички, които имат фейсбук страници, да гласуват за кандидатурата на НИМ в конкурса за НОВ УЕБ САЙТ на следния адрес: http://coolture.info/getpage.php?page=file12 , както и да поканят своите приятели за същото .

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.07.2013г.


Изх. №  9137-662/19.07.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 113 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2013 г., моля да ни уведомявате, след приключване на всяко тримесечие, проведено ли е общо събрание във Вашето училище. Посочете номера и датата на протокола.

При условие, че общото събрание не е проведено до двадесето число ни информирайте за дата, на която ще бъде проведено.

Крайният срок за представяне на информацията е до 20 дни след изтичане на всяко тримесечие, стая 517, РИО, София-град или на e-mail: n.zlatevska@abv.bg

Към 18.07.2013 г. изискваната информация е представена от училищата от район „Младост” и „Средец”.


За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.07.2013г.


Изх. № 9137-623/19.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-229/12.07.2013 г. и вх. № 0200-757/18.07.2013 г. в РИО – София-град, относно стартиране на дейностите по подготовката на държавните зрелостни изпити, сесия август-септември 2013 година, Ви информирам, че с писмо № 0200-757/19.07.2013 г., постъпило по електронната поща в РИО – София-град, министерството на образованието и науката правят уточнение на текста по първия булит по следния начин:

При подаване на заявления за допускане до ДЗИ длъжностните лица да проследяват много внимателно дали зрелостниците имат завършен успешно дванадесети клас или им предстои да полагат поправителни изпити. Да се проверява колко изпита трябва да положи зрелостникът, за да има успешно завършен клас, както и да се следи за резултатите от поправителните изпити.

Целта е да се засили контролът на всички етапи, за да не се допускат до зрелостен изпит ученици, които нямат право.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.07.2013г.


Изх. №9137-620/18.07.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието,  приложено Ви изпращам:

1. Утвърден със Заповед №РД 09-662/07.06.2013г. на министъра на образованието и науката Списък  на училища, детски градини  и обслужващи звена, в които ще се осъществи апробирането на модела за инспектиране;

2. Писмо с вх. №. 0200-761/18.07.2013г. в РИО – София-град  до директорите на детски градини, училища и обслужващи звена;

3. График за провеждане на консултационните срещи с директорите на учебните заведения, утвърдени със Заповед №РД 09-662/07.06.2013г. на министъра на образованието и науката  и с инспекторите.

Допълнително ще бъдете уведомени за мястото и часа на провеждане на консултационните срещи и обучението.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.07.2013г.


Изх. № 9137-621/18.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-229/12.07.2013 г. и вх. № 0200-757/18.07.2013 г. в РИО – София-град, Ви информирам, че с цел недопускане на грешки и неточности при провеждане на държавните зрелостни изпити, сесия август-септември на учебната 2012/2013 година е необходимо:

 1. Да не се приемат заявления за допускане до ДЗИ на ученици, които не са завършили успешно дванадесети клас.
 2. При подаване на заявления за допускане до ДЗИ да се проследява много внимателно дали предметът, който заявяват зрелостниците по втория, избираем учебен предмет, е изучаван в часовете по задължителната общообразователна подготовка.
 3. Квесторите да проверяват стриктно документите на зрелостниците.
 4. Да се спазва точно процедурата при предаване и приемане на изпитните материали.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.07.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

При отчитането на III класиране на 18.07.2013 г. е необходимо да представите и заверено копие на заповед на директора на съответното училище с приложен график за IV класиране.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.07.2013г.


Изх.№. 9137-618/17.07.2013г.                                                                                                                              

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   УЧИЛИЩАТА
с прием на ученици,
след завършено основно образование

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че в изпълнение на чл. 29, ал. 2 от Наредба № 11/28.03.2005г. и графика на дейностите, в частта за „Прием на ученици след завършено основно образование” в държавни и в общински училища следва поетапно да обявявате броя на записалите се ученици в повереното Ви училище и броя на незаетите места, с представяне на списък с ЕГН на записаните ученици. При процедурата по прием на ученици следва да спазвате разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т.2 от Наредба № 11/28.03.2005г.

Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11/28.03.2005г. може да бъде разрешено записване на учениците по здравословни или социални причини, ако са завършили основното си образование в годината на кандидатстване. За целта е необходимо да бъде подадено заявление в РИО, и да е получено разрешение, преди съответния етап на класиране.

На 18.07.2013г. от 9.00 часа до 11.00 часа в РИО, София-град, V етаж, заседателна зала, представете попълнена справка ІІ етап и списък на записаните ученици / общ за І и ІІ етап/. Списъкът да съдържа ЕГН на всички записани от двата етапа ученици и да е заверен с подпис на директора и печат на училището.

На 25.07.2013г. от 9.00 часа до 11.00 часа в РИО, София-град, V етаж, заседателна зала, представете попълнена справка ІІІ етап, списък на всички записани ученици, ЕГН на всички записани ученици, заверен с подпис на директора и печат на училището, както и оригиналните свидетелства за завършено основно образование или за завършен VІІІ клас.

С оглед техническата обработка на данните от РИО – София-град и обявяване на свободните места на  същите дати е необходимо да спазите часовия график.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.07.2013г.


Изх. № 9137-617/16.07.2013 г.

ДО
РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с писмо № 9105-206/19.06.2013 г. на МОН относно разпространението на задължителната училищна документация (ЗУД) за началото на учебната 2013/2014 година приложено Ви изпращам:

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.07.2013г.


Изх. № 9137-619/17.07.2013  г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на III класиране ще стане на 18.07.2012 г. по следния график в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148:

08:30 часа – район Лозенец, Слатина, Красно село, Овча купел;
09:00 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика, Подуяне;
09:30 часа – район Изгрев, Студентски, Оборище;
10:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Триадица;
10:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда, Искър;
11:00 часа – район Люлин, Банкя, Средец, Нови Искър;


Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата. Носете оригиналните удостоверения за завършен VII клас на записалите се ученици.

Върху листингите, раздадени от РИО, се отбелязва срещу имената:

код „1” – „записал се” – със зелено
код „2” – „не се явил” – с червено

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.07.2013г.


ВАЖНО !!! СПЕШНО!!!!


Изх. № 9137-615/15.07.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че срокът за представяне на таблиците за изготвяне на Годишния доклад за дейността на РИО, София-град отдавна изтече.
Моля всички директори на детскиградини, които са в приложения списък незабавно да изпратят попълнени таблиците без да променят изисквания формат не по-късно от 17.07.2013 г., както следва: 

- на адрес analiz_dg@abv.bgтаблиците
- на адрес kvalifikacia_2013@abv.bgтаблициза квалификация

При неизпълнение следва да внесете доклад до началника на РИО, София-град с причините за това!!!

Разчитам на Вашата коректност, прецизност и експедетивност при изпълнение на поставената задача!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.07.2013г.


Изх. № 9137- 616/ 15.07.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Във връзка с писмо на МОМН с Изх. № 9105-194/03.06.2013 г. и Вх. № 0200-583/04.06.2013 г. в РИО София- град относно осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рисковете по време на лятната ваканция, моля в срок до 19.07.2013 г.  да попълните следната онлайн справка :
https://docs.google.com/forms/d/1LT2kX9JLrHk9M_qcWcMfyQNK8_mlQ8A7aFCVYQudxt8/viewform

При необходимост от обезопасяване на дадено съоръжение или уреди за игра и спорт на откритите площадки да се уведомяват кмета на общината (за общинските училища) и началника на РИО – София-град.

Справката трябва да се попълва ежеседмично само в електронен вариант.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.07.2013г.

Изх. № 9137-641/13.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците на учениците, класирани на трети етап във Вашето училище ще получите на 15.07.2013 г. в 14:30 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Списъците с резултатите от трети етап на класиране ще получите на 15.07.2013 г. в 14:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148. Моля носете дневника на училището-гнездо, приключен с подпис и печат.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.07.2013г.


Изх. № 9137-612/12.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Необходимо е училищата, които имат зрелостници за сесия август-септември ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да качат базата-данни за зали и брой места в залите /минимум 14 места/ на сайта http://zamaturite.bg/dzisoft най-късно до 19.07.2013, като се съобразят със следното указание:

 1. Училищата, които до този момент са качили базата-данни, да я актуализират като посочат зали и брой места в залите.
 2. Училищата, които ще прикачват база-данни, задължително въвеждат зали и брой места в залите.

Със заповед началникът на РИО – София-град ще определи училищата, в които ще се проведат държавните зрелостни изпити.

Разчитам  на Вашата коректност и присъщото Ви чувство за отговорност.
Надявам се с общи усилия да създадем организация за нормално протичане на изпитния процес

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/Заповед № РД 10-1414/08.07.2013 г.
на Министъра на образованието и науката/


12.07.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че РИО – София-град организира работна среща с учителите по химия и опазване на околната среда и по човекът и природата във връзка с прилагане на учебната програма от КОО „ПНЕ“ на тема: „Изработване на индивидуални и колективни проекти от учениците“.

Целева група: 20 учители по химия и опазване на околната среда и по човекът и природата.
Работната среща ще се проведе на 17 юли 2013 г.  от 10.00 ч.  в конферентната зала на 32 СОУ „Св. Кл. Охридски“.

Необходимо е да бъде направена регистрация за участие на електронния адрес rolita1@abv.bg в срок до 16:30 ч. на 16 юли 2013 г.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в работната среща.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/Заповед № РД 10-1414/08.07.2013 г.
на Министъра на образованието и науката/


12.07.2013г.


Изх. № 9137-611/12.07.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с № 9105-228/11.07.2013г. на Министерството на образованието и науката и вх. №0200-736/12.07.2013г. в РИО – София-град, относно организационни дейности по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ за сведение и изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/Заповед № РД 10-1414/08.07.2013 г.
на Министъра на образованието и науката/


10.07.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Свободните места за трети етап на класиране ще получите на 10.07.2013 г. в 13:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/Заповед № РД 10-1414/08.07.2013 г.
на Министъра на образованието и науката/


09.07.2013г.


Изх.№.9137-609/09.07.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че РИО – София – град организира  квалификационен семинар - обучение с учители по математика, на тема: „ Преподаване, ориентирано към компетентности и изпитване със задачи от типа PISA, включени в новия формат на допълнителния модул на външното оценяване в VII клас ”.

Целева група: 50 учители по математика.

Обучението ще се проведе  на 19 юли от 10.00 часа в 32 СОУ „ Св. Кл. Охридски ”.

Необходимо да бъде направена регистрация за участие до 17.07.2013г. на следния линк
https://docs.google.com/forms/d/1Dk5Ir2zYoSK58OjpW1YVLPg-Ac7Ch3PYtFpYAsRV8Bk/edit

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/Заповед № РД 10-1414/08.07.2013 г.
на Министъра на образованието и науката/


09.07.2013г.


Изх. № 9137- 608 / 09.08.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с Изх. № 9105-194/03.06.2013 г. и Вх. № 0200-583/04.06.2013 г. в РИО София- град относно осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рисковете по време на лятната ваканция, моля в срок до 12.07.2013 г.  да попълните следната онлайн справка :
https://docs.google.com/forms/d/1LT2kX9JLrHk9M_qcWcMfyQNK8_mlQ8A7aFCVYQudxt8/viewform

При необходимост от обезопасяване на дадено съоръжение или уреди за игра и спорт на откритите площадки да се уведомяват кмета на общината (за общинските училища) и началника на РИО – София-град.

Справката трябва да се попълва ежеседмично само в електронен вариант.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/Заповед № РД 10-1414/08.07.2013 г.
на Министъра на образованието и науката/


09.07.2013г.


Изх. № 9137-607/09.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че съгласно Заповед  № РД 09 -1349/ 31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт за предстоящата сесия август-септември е от 08.07.2013 г. до 19.07.2013 г. Заявления след посочената крайна дата не се приемат.

На сайта zamaturite.bg/dazisoft е качена новата инсталация на програмния продукт ДЗИ. За септемврийска сесия на ДЗИ 2013 г. се изисква нова инсталация, която може да намерите в менюто "Софтуер за ДЗИ". Софтуерът има необходимите настройки за септемврийска сесия. Изисква се да деинсталирате стария софтуер за ДЗИ и, ако инсталирате новия в същата директория (c:\program files\dzi) - да я премахнете, след което да стартирате инсталацията. За инсталиране прочетете ръководството за инсталация. При първоначално стартиране на софтуера трябва да посочите училището си и да направите съответните настройки, за което първо прочетете ръководството на потребителя. Обърнете внимание, че файлът с базата-данни е именуван DZI.FDB.


Моля, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Наредба  № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, директорите на училищата да предадат в РИО – София-град обобщената справка за зрелостниците, които са заявили желание за допускане до ДЗИ, включително и за зрелостниците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, по образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката на хартиен носител. Справките на хартиен носител се предават в стая № 515 в РИО – София-град в срок до 22.07.2013 г. Попълнената база-данни с информация за заявените изпити се изпраща на сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft  най-късно до 24.07.2012 г.

Разчитам  на Вашата коректност и чувство за отговорност.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/Заповед № РД 10-1414/08.07.2013 г.
на Министъра на образованието и науката/


08.07.2013г.


Изх. № 9137-605/ 08.07.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че РИО – София-град организира квалификационни семинари по български език и литература на тема:
1. „Методика на урок за нови знания“
2. „Методика на урок-упражнение“
Целева група: млади и новоназначени учители със стаж до три години.
Обучението ще се проведе в две свързани занимания на 11 юли 2013 г., четвъртък, в заседателната зала на РИО – София-град с начало 10:00 часа.
3. „Оценяване по проекти в урока по български език и литература“
Целева група: 20 учители по български език и литература.
Обучението ще се проведе на 12 юли 2013 г., петък, в заседателната зала на РИО – София-град с начало 10:00 часа. Обучител е доц. Цветанска от СУ „Св. Кл. Охридски“. Желаещите следва да се запишат на електронния адрес rio_sgeorgiev@abv.bg в срок до 17:00 часа на 10 юли 2013 г.
Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обученията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


08.07.2013г.


Изх. № 9137-603/05.07.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета на МОМН, приложено Ви изпращам Карта за оценка на резултатите от труда за директор на училище и обслужващо звено и декларации.

Моля, в срок до 15.09.2013 г. директорите на общинските и държавни училища да представят в деловодството на РИО – София-град, ст. 401, попълнената карта с посочените данни, валидни за училището в колона 2 от картата и декларациите.
Приложение:

 1. Карта за общински училища и обслужващи звена.
 2. Карта за държавни училища и обслужващи звена.
 3. Декларация 1.
 4. Декларация 2.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


08.07.2013г.


Изх. № 9137-606/08.07.2013  г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на II класиране ще стане на 09.07.2012 г. по следния график в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148:

09:00 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика, Подуяне;
09:30 часа – район Изгрев, Студентски, Оборище;
10:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Триадица;
10:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда, Искър;
11:00 часа – район Люлин, Банкя, Средец, Овча купел;
11:30 часа – район Лозенец, Слатина, Красно село, Нови Искър.

Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата. Носете оригиналните удостоверения за завършен VII клас на записалите се ученици.

Върху листингите, раздадени от РИО, се отбелязва срещу имената:

код „1” – „записал се” – със зелено
код „2” – „не се явил” – с червено

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град08.07.2013г.


ПИСМО № 9137-604/ 08.07.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


05.07.2013г.


ВАЖНО !!! СПЕШНО!!!!


Изх. № 9137-602/04.07.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
И ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Обръщам внимание, че срокът за представяне на таблиците за изготвяне на Годишния доклад за дейността на РИО, София-град изтече.
Моля всички директори на детски градини, училища, обслужващи звена и частни професионални колежи да изпратят заложената в писма с изх. № 9137-428/08.05.2013 г. и № 913-7528/10.06.2013 г. информация без да променят изисквания формат на таблиците не по-късно от 08.07.2013 г.  
Напомням, че:

 1. Таблиците за Годишния доклад-анализ се изпращат на следните електронни пощи:
 2. за начални и основни училища – analiz_ou@abv.bg
 3. за СОУ и профилирани гимназии – analiz_sou@abv.bg
 4. за професионални гимназии, обслужващи звена, спортни училища, специални училища, помощни училища, Семинарията и частни професионални колежи – analiz_pg@abv.bg
 5. за детски градини – analiz_dg@abv.bg
 6. Анализът от резултатите на НВО и ДЗИ на електронна поща: nvo_dzi_2013@abv.bg 


Разчитам на Вашата коректност, прецизност и експедетивност при изпълнение на поставената задача!


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.07.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците на учениците, класирани на втори етап във Вашето училище ще получите на 04.07.2013 г. в 13:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.07.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Списъците с резултатите от втори етап на класиране ще получите на 04.07.2013 г. в 12:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.07.2013г.


Изх. №9137-601/03.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че от 06 до 10 юли 2013 г. в София ще се проведе Международен форум на тема:“Руският език и руската култура – пътища за укрепване на позициите им в съвременния свят“ с финансовата подкрепа на Фонд „Русский мир“ и Общински културен институт (ОКИ) „Столична библиотека“. Приложено Ви изпращам Програмата на форума с мястото (хотел „Родина“ зала №1) и часовете за работа на форума.
Моля информацията за Международния форум да бъде предадена на учителите по руски език от Вашето училище.
|Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


03.07.2013г.


Изх. № 9137-599/03.07.2013 г.

СПЕШНО!!!


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
И ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изготвяне на Доклад-анализа за дейността на РИО, София-град за учебната 2012/2013 г., в изпълнение на  изискванията на чл.4, и ал.2 от  Инструкция № 1 от 1995г. на МНО за провеждане на контролнатадейност в системата на народнат апросвета, следва д апопълните и представите в РИО - София-градследната

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3

ТАБЛИЦА 4

ТАБЛИЦА 5

(ТАБЛИЦИТЕ СА С ПО НЯКОЛКО ШИИТА!)

Във връзка с квалификационните дейности, които са извършени в ръководеното от Вас учебно заведение за учебната година 20
12-2013г.

Таблиците следва да изпратите на електронен адрес:

kvalifikacia_2013@abv.bg

В СРОК ДО 8 ЮЛИ 2013Г.

РазчитамнаВашатакоректностотноснопосочениясрок и съдържателенобхват!                               

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


03.07.2013г.


Изх. №  9137-600/3.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

    
Уважаема госпожо Директор, Уважаеми господин Директор,  

Приложено Ви изпращаме правила за участие в VI  национален   конкурс за  учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема: „Гражданската култура в училищната общност“. Конкурсът се провежда в изпълнение на т. IV.4.1 от Приложение към Национална програма “Квалификация“.

Крайният срок за предлагане на конкурсните материали за участие в Шестия национален конкурс за учители с добри педагогически практики е 12. 07. 2013г.

Правилата са публикувани и на официалната електронна страница на МОМН в раздел „ Конкурси“.

Приложение №1 –  Заповед № РД09-476/ 18.04. 2013 г.
Приложение №2 - Правила

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


03.07.2013г.


Изх.№. 9137-598/03.07.2013г.                                                                                                                                                                    

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   
УЧИЛИЩАТА


с прием на ученици,

след завършено основно образование

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви, че за изпълнението на чл. 29 ал. 2 от Наредба № 11/28.03.2005г. и графика на дейностите в частта за прием на ученици след завършено основно образование в държавни и в общински училища сте задължени поетапно да обявявате броя на записалите се ученици в повереното Ви училище и броя на незаетите места. За целта представете данните на съответните справки на хартиен и магнитен носител в РИО, София-град, V етаж, заседателна зала на датите:

10.07.2013г. – първи етап
18.07.2013г. – втори етап
25.07.2013г. – трети етап
от 9.00 часа до 11.00 часа

На посочените дати представете:

 1. Попълнена съответната справка;
 2. Списък на записаните ученици, заверен с подпис на директора и печат на училището;
 3. Оригиналните свидетелства за завършено основно образование – при отчитане на третия етап.

Приложение: Справка І етап, Справка ІІ етап, Справка ІІІ етап


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.07.2013г.


№ 9137-597/02.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ,


Във връзка с постъпили сигнали за некоректно попълване на документи, издавани от училищата, припомням Вашите задължения по изпълнение на чл. 81(1) от Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета на МОН: „Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати, издавани от институциите в системата на народната просвета, се попълват на компютър или пишеща машина, а в непопълнените редове се отпечатват тирета. Те се подписват задължително със син или черен химикал и се удостоверяват със син печат.“
Бъдете прецизни в работата си, което е гаранция и за висок професионализъм.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.07.2013г.


Изх. №
9137-  585/28.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Във връзка с писмо на МОМН с Изх. № 9105-194/03.06.2013 г. и Вх. № 0200-583/04.06.2013 г. в РИО София- град относно осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рисковете по време на лятната ваканция, моля в срок до 04.07.2013 г.  да попълните следната онлайн справка :

https://docs.google.com/forms/d/1LT2kX9JLrHk9M_qcWcMfyQNK8_mlQ8A7aFCVYQudxt8/viewform

При необходимост от обезопасяване на дадено съоръжение или уреди за игра и спорт на откритите площадки да се уведомяват кмета на общината (за общинските училища) и началника на РИО – София-град.

Справката трябва да се попълва ежеседмично само в електронен вариант.Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.07.2013г.


ВАЖНО !!!


Изх. № 9137-589/28.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 19.07.2013 г., представете в деловодството (стая 401) на РИО – София-град, ул. „Антим I“ № 17 , попълнено Мотивирано искане за допълнително трудово възнаграждение за организация и контрол при провеждане на външни оценявания (вкл. ДЗИ и Държавни квалификационни изпити – ДКИ), съгласно раздел II,  т. 4, буква „ д“ от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2013 г. За определяне на размера на ДТВ използвайте приложената таблица. 

Моля за Вашата коректност при попълване на Мотивирано искане и спазване на срока!


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.07.2013г.


Изх. № 9131-14/01.07.2013 г.

ДО

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
В изпълнение на имейл на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, моля всеки вторник до 17.00 часа подавате/актуализирате информацията за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища.

Ремонти, които продължават след обявената дата, актуализирайте с очакваната нова дата.

Информацията изпращайте на e-mail: n.zlatevska@abv.bg .

За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за изпълняваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.07.2013г.


Изх. № 9137 - 594/01.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 01-116/28.06.2013 г. на началника на РИО – София-град, е определено заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити на сесия август-септември на учебната 2012/ 2013 г. на учениците, завършили средно образование в чужбина и легализирали дипломата си и които желаят да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, да бъдат подавани в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина” № 13.

На успешно положилите държавни зрелостни изпити ученици, явяващи се по реда на чл. 9а, ал. 1 от Наредба  № 3/ 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, следва да издаде Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование с номенклатурен номер 3-102.

Срокът за подаване на заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити, съгласно графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на 2012/ 2013 г. определен със заповед № РД 09 –1349/31.08.2012 г.  на министъра на образованието, младежта  и науката, е от 08.07.2013 г. до 19.07.2013 г. Заявления след посочената крайна дата не се приемат, поради невъзможност за регистрирането им в софтуерния продукт.
Напомням Ви:

 1. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит и държавният зрелостен изпит по желание се определят по избор на ученика от учебните предмети „чужд език“, „математика“, „физика и астрономия“, „биология и здравно образование“, „химия и опазване на околната среда“, „история и цивилизация“, „география и икономика“ и предметния цикъл „философия“, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.
 2. Не се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити от ученици, които са ги положили успешно през сесия май-юни 2013 г. или през предходни учебни години.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.07.2013г.


Изх. № 9137-593/01.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2012/2013 г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № РД 01-115/28.06.2013 г. на началника на РИО – София-град за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Копие от заповедта може да получите на 08.07.2013 г. в стая № 422, ет. ІV в РИО – София-град, ул. „Антим – I ” № 17 от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. В същия срок следва да представите в стая № 422 копие от заповедта на директора за определяне на състава на училищната зрелостна комисия и декларация на директора, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ.

Моля, в срок до 05.07.2013 г. да изпратите по електронен път на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg от пощите за ДЗИ информацията, съгласно даденото приложение и посочите длъжностното лице, определено да отговаря за организацията на сесия август-септември на ДЗИ в училището, както и телефон за непрекъснат контакт с него.

Проверявайте редовно сайта http://zamaturite.bg/dzisoft за предстоящ ъпдейт за сесия август-септември. След неговото инсталиране следва да попълните базата данни.

Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-1349/31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и график на дейностите за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 г. – сесия август-септември, в срок до 19.07.2013 г. следва да изпратите предложения за:

1. Технически лица, които да участват в работата на националните комисии за оценяване на ДЗИ и в комисиите за засекретяване и разсекретяване.
2. Оценители, квестори и консултанти.
3. Сградите, залите и броя на местата в залите.

Моля да въведете горепосочената информация подробно и коректно в базата данни на софтуера за ДЗИ – 2013 г. Определеното от Вас длъжностно лице да проверява ежедневно сайта http://zamaturite.bg/dzisoft и след като бъде отворена възможността за качване на база данни от училищата, тя да бъде прикачена и изпратена незабавно-.

Придружителното писмо от директора с приложена информация за предложените от Вас квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители и приложените към тях оригинали на декларации по чл. 4 от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се предават на хартиен носител в стая № 422 в РИО – София-град в срок до 19.07.2013 г. Особено важно е в придружителното писмо на директора със списъка на учителите и в подаваните декларации да бъде изписано „учител по ... /учебният предмет, по който преподава/”.

Разчитаме на обичайните за Вас професионализъм и чувство за отговорност и предварително благодарим за съдействието.

Приложение:
1. Таблица с контакти 
2. Образец на декларация

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.07.2013г.


Изх. №9137-596/01.07.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
На вниманието на учителите по
история         

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

 Моля да уведомите учителите по история и цивилизация, които проявяват интерес към повишаване на професионалната си квалификация, за провеждането на следните квалификационни програми, организирани от ДИУУ към СУ „Св. Кл. Охридски“:

1.
Полифазна програма „Професионални умения на учителя по история” (Подготовка за Четвърта ПКС)

Време на провеждане:  Първа фаза - 24-25 юли 2013 г.


Място на провеждане: ДИУУ


Предназначение:
за учители с пета професионалноквалификационна степен и интерес към обновяване на технологията на работа с различни исторически източници.

Тематична рамка:
Политически, стопански, социални и културни аспекти на историческото развитие на България и света от Античността до средата на 20. век – нови идеи и изследвания. Дидактически аспекти на обновяването на историческото съдържание. Проучване и представяне на библиографски справки за нови изследвания в областта на историята и методиката на обучението по предмета. Анотация на библиографски източник. Разработване на вариант на тема от учебната програма в съответствие с изискванията за представянето й в учебник.

Програмата завършва
с обсъждане на представени от участниците варианти на теми, съобразно с критериите за разработване на учебник.

Ръководител:
гл. ас. Бистра Стоименова

2.
Монофазна програма „Организация на образователния процес по история и цивилизация” (Подготовка за Пета ПКС)

Време на провеждане: 22-23 юли 2013 г.


Място на провеждане: ДИУУ


Предназначение:
за учители без професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към приложението на съвременни технологии в преподавателската си практика и се подготвят за придобиване на пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:
Съвременни тенденции в историческото образование. Обновяване на съдържанието, организацията и структурата на урока по история и цивилизация. Развиване на умения у учениците за работа с разнообразни източници; приложение на интерактивни техники. Музейна дидактика. Използване на потенциала на виртуалните музеи. Технология на съставяне на работни листове.

Програмата завършва
с представяне и обсъждане на проекти за педагогически технологии, разработени от участниците.

Ръководител:
гл. ас. Бистра Стоименова

За контакт и записване
: Бистра Стоименова, 0879 994 183 и bstoimenova@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.07.2013г.


Изх.№  9187-595/01.07.2013 г. 

ДО                                                                 
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на МОН № 9105-215/27.06.2013 г., вх. № 0200-688/28.06.2013 г. в РИО, София-град, относно предоставяне на информация за достъпната архитектурна  среда за деца с увреждания във всички детски градини и училища, където е планирано разкриване на съпътстващи социални услуги – Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище по проект „Детство за всички” на Министерството но труда и социалната политика, моля не по-късно от 04.07. 2013 г. да предоставите необходимата информация. За целта предоставям на Вашето внимание таблица, която да попълните и в посочения по-горе срок да изпратите на  e-mail: iosu@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.07.2013г.


Изх. № 9137-592 / 01.07.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Правилата за координацията и контрола на дейностите по мярка „Без свободен час“ - заместване на отсъстващи учители в училищата” от Националната програма „На училище без отсъствия”, утвърдени със Заповед № РД 09-671/13.06.2013 г. на Министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че е необходимо в срок до 05.07.2013 г. да представите информация за периода от 01.05.2013 г. до 31.06.2013 г. на e-mail:

bez_svoboden_chas_mai_juni@abv.bg

Справката за полагаемите възнаграждения (приложение № 5) да бъде представена на хартиен носител на 05.07.2013 г. (петък) от 09:00 до 12:00 часа в РИО, стая 408 (М. Стоилова) или стая 415 (Ст. Георгиев).
Хартиеният носител на документите по т. 4.2. от НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час“ се съхранява в архива на училището.

Справки, постъпили след посочената дата, няма да бъдат разглеждани.

Приложение:


2013_prilojenie9_Pril3_zayavka_do_RIO
2013_prilojenie9_Pril4_deklaratzia_ot_direktor_do_RIO
2013_prilojenie9_Pril5_spravka_ot_RIO_do_MOMN
DOGOGVOR_BEZ_SVODEN_CHAS
Zapoved_za_uchitel_vanshen_lektor

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.07.2013г.


Изх.№9137-586/28.06.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да предоставите на вниманието на родителите от повереното Ви училище списък  с училищата на територията на София-град, които осъществяват прием в  подготвителни групи за пет и шестгодишни деца за учебната 2013/2014 година.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


28.06.2013г.


№ 9137-588/28.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля за бързо изпращане към Регистъра на дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за завършено основно образование на всички документи, издавани от училищата и попадащи в неговия обхват.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


26.06.2013г.

Изх. 9137- 584/27.06.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на I класиране ще стане на 02.07.2013 г. по следния график:

08:30 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика, Подуяне;
09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село, Триадица;
09:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда, Слатина, Искър, Нови Искър;
10:00 часа – район Люлин, Банкя, Средец, Овча купел;
10:30 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец, Оборище;

Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата и носете подадените заявления за второ класиране, подредени по паралелки.

Върху листингите, раздадени от РИО, се отбелязва срещу имената:
код „1” – „записал се” – със зелено
код „0” – „подал заявление за II класиране” – със синьо
код „2” – „не се явил” – с червено

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


26.06.2013г.

Изх. 9137- 583/27.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със събирането и обработването на данни за отсъствията на учителите и учениците и данни за напуснали ученици към края на учебната година, моля в срок до 02.07.2013 г. да попълните и изпратите на обобщаващото училище за Вашия район справката за напуснали ученици, която включва информация за учениците в училищата с дневна форма на обучение, и справките за отсъствията на учениците и за отсъствията на учителите.

Обобщаващите училища следва да изпратят обобщените справки (за отсъствия на ученици и учители и за напуснали) на e-mail: rio_eilieva@abv.bg  в срок до 05.07.2013 г.
Необходимо е да изготвите доклад за причините за неизвинените отсъствия за учебната година,  както и да посочите какви възпитателни и административни мерки са взети от училищата, в които има наказания от Педагогическия съвет. Също така следва да се посочат какви санкции са наложени на родители от общината.

Сканираните доклади с подпис на директора и печат следва да изпратите на e-mail: sofiario@abv.bg  до 05.07.2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


26.06.2013г.

Изх. № 9137-582/27.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 01.07.2013 г. от 10.00 часа в РИО – София-град, в заседателната зала - 5 етаж (адрес: ул. „Антим I“ №17) ще се проведе семинар на тема: „Работа с текст в часовете по руски език“.
Моля информацията за семинара и поканата да бъдат предадени на учителите по руски език от Вашето училище.
Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


26.06.2013г.


Изх.№.2137-579/25.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изпълнение на изискванията на  Наредба  № 1 от 23 януари 2009 г. на МОН за обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания РИО, София-град организира работна среща с директорите на столичните училища на 03.07.2013 г. от 14.00 ч. в ПГТЕ " Хенри Форд" - ул. „Хайдут Сидер” № 8 - зала № 201.

С оглед важността на темата присъствието на директорите е задължително!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.06.2013г.


Изх. № 9137-568/21.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ
И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА
РЕГИОН СОФИЯ ГРАД 
                                                                                                                                                                                       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със Заповед № РД 13-30/20.05.2013 г. на г-жа Ваня Кастрева, началник РИО, София-град, моля всички държавни, общински и частни училища, провеждали изпити по НВО и ДЗИ 2013 г., които все още не са представили банковите си сметки в РИО, София-град, да ги представят най-късно до 28.06.2013 г. в стая 422 на 4 етаж.

На училищата непредставили сметки в определения срок, няма да бъдат преведени средства.

Моля, всички частни училища освен банковите сметки да представят информация как са регистрирани – като дружество или като ЕТ.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците на учениците, класирани на първи етап във Вашето училище ще получите на 26.06.2013 г. в 16:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Списъците с резултатите от първи етап на класиране ще получите на 26.06.2013 г. в 15:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.06.2013г.


Изх. № 9137-578/25.06.2013 г.                                                                             

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 


П О К А Н А

за участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик” за учебната 2013/2014 г.  
4.4 Модул „Oсигуряване на допълнително обучение на учениците  от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

Във връзка с решение № 203/29.03.2013 г. на Министерския съвет е одобрена Национална програма „С грижа за всеки ученик” с четири модула.

Във връзка със стартиране на модула „Oсигуряване на допълнително обучение на учениците  от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”, е необходимо да проследите и предприемете следното:

1. Да се запознаете с Национална програма, публикувана на сайта на МОМН http://www.minedu.government.bg в рубриката „Програми и проекти”, Приложение 6 към т.1, буква „е”, като имате предвид, че бенефициенти на модула „Oсигуряване на допълнително обучение на учениците  от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка ” могат да бъдат общински и държавни училища.

Съгласно т. 4.4 на Програмата се финансира допълнително обучение на ученици от прогимназиалния  етап на основната образователна степен по учебен предмет от КОО „Български език и литература”, „Обществени науки и гражданско образование”, „Природни науки и екология” и по учебен предмет „Математика”.Допълнителното обучение се организира в групи от 4 до 8 ученици, като при наличие на 9 ученици се сформират две групи. удовлетворяващи критериите за включване в програмата.

2. За всяка сформирана група по даден учебен предмет училището подготвя отделно проектно предложение, съгласно формуляра за участие, качен на сайта на МОМН. Предложението се подписва от директора на училището и се подпечатва с печата на училището. В срок до 15 юли 2013 г. проектните предложения на хартиен носител се представят за оценяване в РИО – София-град, стая 401 – Деловодство.

3. Оценяването на проектите се извършва от комисия в РИО, назначена със заповед на началника на РИО. Регионалната комисия представя до 30 юли 2013 г. в МОМН, Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” протоколи за оценка на проектните предложения.

4. В срок до 25.08.2013 г. националната комисия изготвя предложение за класиране. Проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснати до класиране проекти се публикуват на електронната страница на МОМН за подаване на възражения и отстраняване на технически пропуски в срок до 05.09.2013 г.

При необходимост от допълнителна информация за проектите по модула можете да се обръщате към старши експертите, определени за координатори от РИО: Боянка Кънева  (тел. 935 60 94), Румяна Вангелова (тел. 935 60 92)  и  Антоанета Григорова (тел. 935 60 78).

Приложение:
Национална програма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


25.06.2013г.


Изх. № 9137-577/25.06.2013 г.                                                                             

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 


П О К А Н А

за участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик” за учебната 2013/2014 г.   
4.3 Модул „Oсигуряване на допълнително обучение на учениците  от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с решение № 203/29.03.2013г. на Министерския съвет е одобрена Национална програма „С грижа за всеки ученик” с четири модула.

Във връзка със стартиране на модула „Oсигуряване на допълнително обучение на учениците  от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка, е необходимо да проследите и предприемете следното:

1. Да се запознаете с Национална програма, публикувана на сайта на МОМН http://www.minedu.government.bg в рубриката „Програми и проекти”, Приложение 6 към т. 1, буква „е”, като имате предвид, че бенефициенти на модула „Oсигуряване на допълнително обучение на учениците  от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” могат да бъдат общински и държавни училища.

Съгласно т. 4.3. на Програмата се финансира допълнително обучение на ученици от начален етап на основната образователна степен по учебен предмет от КОО „Български език и литература” и по учебен предмет „Математика”. Критерий за включване на ученик в група за допълнително обучение е наличие на поне три слаби текущи оценки по съответния учебен предмет, през учебната 2012/2013 г. Допълнителното обучение се организира в групи от 4 до 8 ученици,като при наличие на 9 ученици се сформират две групи.

2. За всяка сформирана група по даден учебен предмет училището подготвя отделно проектно предложение, съгласно формуляра за участие, качен на сайта на МОМН. Предложението се подписва от директора на училището и се подпечатва с печата на училището. В срок до 15 юли 2013 г. проектните предложения на хартиен носител се представят за оценяване в РИО – София-град, стая 401 – Деловодство.

3. Оценяването на проектите се извършва от комисия в РИО, назначена със заповед на началника на РИО. Регионалната комисия представя до 30 юли 2013 г. в МОМН, Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” протоколи за оценка на проектните предложения.

4. В срок до 25.08.2013 г. националната комисия изготвя предложение за класиране. Проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснати до класиране проекти се публикуват на електронната страница на МОМН за подаване на възражения и отстраняване на технически пропуски в срок до 05.09.2013 г.

При необходимост от допълнителна информация за проектите по модула можете да се обръщате към старши експертите, определени за координатори от РИО: Ивета Германова  (тел. 935 60 69)   и  Виолета Дърмонева (тел. 935 60 70).

Приложение:
Национална програма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


25.06.2013г.


Изх. № 9137-576/25.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

П О К А Н А
за участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик” за учебната 2013/2014 г.
4.2 Модул „Oсигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с решение № 203/29.03.2013 г. на Министерския съвет е одобрена Национална програма „С грижа за всеки ученик” с четири модула.

Във връзка със стартиране на модула „Oсигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи , е необходимо да проследите и предприемете следното:

1. Да се запознаете с Национална програма, публикувана на сайта на МОМН http://www.minedu.government.bg в рубриката „Програми и проекти”, Приложение 6 към т.1, буква „е”, като имате предвид, че бенефициенти на модула „Oсигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи ” могат да бъдат всички общински и държавни училища. 
Съгласно т. 4.2. на Програмата се финансира допълнително обучение на деца от подготвителните групи по образователните направления български език и математика в детските градини и в училищата. Допълнителното обучение се организира в групи от 4 до 8 деца, удовлетворяващи критериите за включване в програмата.

 2. За всяка сформирана група по даден учебен предмет детските градини/училищата подготвят отделно проектно предложение, съгласно формуляра за участие, качен на сайта на МОМН. Предложението се подписва от директора на училището и се подпечатва с печата на училището. В срок до 15 юли 2013 г. проектните предложения на хартиен носител се представят за оценяване в РИО – София-град, стая 401 – Деловодство.

3. Оценяването на проектите се извършва от комисия в РИО, назначена със заповед на началника на РИО. Регионалната комисия представя до 30 юли 2013 г. в МОМН, Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” протоколи за оценка на проектните предложения.

4. В срок до 25.08.2013 г. националната комисия изготвя предложение за класиране. Проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснати до класиране проекти се публикуват на електронната страница на МОМН за подаване на възражения и отстраняване на технически пропуски в срок до 05.09.2013 г.

При необходимост от допълнителна информация за проектите по модула можете да се обръщате към старши експертите, определени за координатори от РИО: Бойка Йосифова (тел. 935 60 76), Вирджиния Василева (тел. 935 60 76) и Ивета Германова  (тел. 935 60 69).

Приложение:
Национална програма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


25.06.2013г.


Изх. № 9137-575/25.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

П О К А Н А
за участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик”за учебната 2013/2014 г.
 4.1 Модул „Oсигуряване на   обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”;

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с решение № 203/29.03.2013 г. на Министерския съвет е одобрена Национална програма „С грижа за всеки ученик” с четири модула.

Във връзка със стартиране на модула „Oсигуряване на   обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади, е необходимо да проследите и предприемете следното:

1. Да се запознаете с Национална програма, публикувана на сайта на МОМН http://www.minedu.government.bg в рубриката „Програми и проекти”, Приложение 6 към т.1, буква „е”, като имате предвид, че бенефициенти на модула „Oсигуряване на   обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”могат да бъдат всички български училища, чиито ученици през учебната 2012/2013 г. са участвали в националния кръг на олимпиадите по учебни предмети, определени от националната програма.   

Съгласно т. 4.1. на Програмата се финансират  дейности, свързани с провеждане на индивидуална или групова работа с ученици за подготовка за олимпиади; участие на ученици в националния кръг на олимпиади; администриране на дейностите, свързани с обучението на ученици и участието на учители и ученици в национални олимпиади и състезания.  Критерий за включване на училището в модула е наличие на един или повече ученици, участвали в националните кръгове на олимпиадите през 2012-2013 г. и / или наличие на лауреати на национални олимпиади или медалисти от международни олимпиади.    

2. В зависимост от броя на учениците, участвали в националния кръг на дадена олимпиада и броя на лауреатите на национални олимпиади или медалисти от международните олимпиади, се определя размера на сумата за финансиране на училището по този модул.

3.За всяка сформирана група по даден учебен предмет училището подготвя отделно проектно предложение, съгласно формуляра за участие, качен на сайта на МОМН. Предложението се подписва от директора на училището и се подпечатва с печата на училището. В срок до 15 юли 2013 г. проектните предложения на хартиен носител се представят за оценяване в РИО – София-град, стая 401 – Деловодство.

4.Оценяването на проектите се извършва от комисия в РИО, назначена със заповед на началника на РИО. Регионалната комисия представя до 30 юли 2013 г. в МОМН, Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” протоколи за оценка на проектните предложения.

5. В срок до 25.08.2013 г. националната комисия изготвя предложение за класиране. Проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснати до класиране проекти се публикуват на електронната страница на МОМН за подаване на възражения и отстраняване на технически пропуски в срок до 05.09.2013 г.

При необходимост от допълнителна информация за проектите по модула можете да се обръщате към старши експертите, определени за координатори от РИО: Галина Лилова (тел. 935 60 82), Мая Митренцева (тел. 935 60 97) и  Росица Илиева (тел. 935 60 96).

Приложение:
Национална програма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


24.06.2013г.


№ 9137- 571/ 21.06.2013 г.
                  
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОПРЧР, приложено Ви изпращам писмо за дейности по проект „Квалификация на педагогическите специалисти”.

Моля информацията да бъде предоставена на всички педагогически специалисти в повереното Ви училище.

Приложение:
1. Писмо до директорите

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


24.06.2013г.


Изх. №9137-5/24.06.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам бланка за заявление за участие в дейности по проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


21.06.2013г.


ВАЖНО!


Изх. №
9137-570/21.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с Изх. № 9105-194/03.06.2013 г. и Вх. № 0200-583/04.06.2013 г. в РИО София- град относно осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рисковете по време на лятната ваканция, моля в срок до 26.06.2013 г.  да попълните следната онлайн справка :

https://docs.google.com/forms/d/1LT2kX9JLrHk9M_qcWcMfyQNK8_mlQ8A7aFCVYQudxt8/viewform

При необходимост от обезопасяване на дадено съоръжение или уреди за игра и спорт на откритите площадки да се уведомяват кмета на общината (за общинските училища) и началника на РИО – София-град.

Справката трябва да се попълва ежеседмично само в електронен вариант.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


21.06.2013г.


Изх. №9137-567/21.06.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със заповед №РД09-04/04.01.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката стартира проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“. Целта на посочения проект е постигане на по-висока ефективност на образователните услуги чрез въвеждане на усъвършенстван модел за инспектиране на образованието. Времетраенето на проекта е до 04.04.2014г.

Приложено Ви изпращам покана за избор на инспектори по проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“.

Приемането на документите за участие в проекта ще се осъществи от 26.06.2013г. до 03.07.2013г. в ст. 505 на РИО – София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


21.06.2013г.


Изх. № 9137-565/21.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че РИО-София-град подкрепя инициативата за ежегодното провеждане на Национално състезание по български език и литература, организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие“ (без такса за участие), и включването му в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерство на образованието и науката.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


21.06.2013г.


Изх. № 9137-566/21.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение дейностите по мярка „Без свободен час” от Национална програма „На училище без отсъствия”, одобрена с Решение на Министерския съвет № 203/ 29.03.2013 г. ще се проведе обучение на 27.06.2013 г. от 14.00 ч. в 18. СОУ, ул. „Пиротска“ № 68, район „Възраждане“.

Моля, да уведомите лицата работещи по мярка „Без свободен час“.


За допълнителна информация: тел: 935 60 86 – С. Георгиев

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


20.06.2013г.

Изх. № 9137-563/20.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ  на ОУ и СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 24 юни 2013 г. да изпратите на електронен адрес: rio_krgabrovska@abv.bg , информация дали предвиждате формиране на непрофилирана паралелка в 8 клас на Вашето училище.
Ако вече имате подадени молби за такава паралелка моля отбележете техния брой.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


20.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На Интернет страницата ни www.adminpro-bg.com - раздели АдминПро и АдминЛ в частта "Резервни файлове" е качен образец на Протокол 3-81А в pdf формат. При необходимост от оформяне на такъв протокол, можете да изтеглите файла за попълване ръчно.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


20.06.2013г.

Изх. № 9137-562/20.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Център за приобщаващо образование организира Онлайн дискусионна платформа на тема: „Какви са ценностите във вашето училище и споделени ли са те от всички?“.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате в за участието им в курса.

Покана за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


19.06.2013г.


Изх. № 9137-561/19.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 28 юни 2013 г. да представите в РИО – София-град, стая 406 кратък анализ на резултатите от НВО по чужд език в 8-ми клас с интензивно изучаване на чужд език (профилирани паралелки и паралелки в професионални гимназии).

Предварително Ви благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


19.06.2013г.


ВАЖНО!!!


Изх. № 9137-559/ 19.06.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам информация за резултатите от проведените през учебната 2012/2013 година ДЗИ за страната.

Приложение:
Таблица с резултатите от ДЗИ за страната.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


19.06.2013г.


Изх. №9137 – 560/19.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
РЕГИОН СОФИЯ ГРАД                                                                                                                                               
                                                   
Относно: Информация за изпълняваните ремонтни дейности в държавните и общински училища.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля попълнете приложената таблица и я изпратете на следния имейл адрес:
rio_ktodorova@abv.bg, в срок до 12.00 часа на 20.06.2013 г.

Приложение:
Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


18.06.2013г.


Изх. № 9137-558/18.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на годишния план на РИО, София-град на 27.06.2013г. от 09.00ч. ще се проведе семинар с начални учители, преподаващи ЗИП по информационни технологии на тема: „Изготвяне на учебни програми за ЗИП, с учителите преподаващи от I до IV клас ЗИП по информационни технологии“. За мястото на провеждане учителите ще бъдат уведомени на e-mail, който посочат в регистрационната форма.

Желаещите да присъстват следва да извършат регистрация на следния линк в срок до 24.05.2013г.:

https://docs.google.com/forms/d/1P5w50iufrdjwTzi6loGPX-_3nU08OaolyFDGycgwab8/viewform

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


18.06.2013г.


Изх. № 9137-556 / 17.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
В VІІІ КЛАС С ИИЧЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за дати за провеждане на национално външно оценяване и заповед № РД 09-104/01.02.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката с утвърдени изисквания за провеждане на външно оценяване на учениците в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език (Приложение 3) на държавните, общинските и частни училища през учебната 2012/2013 година Ви уведомявам, че на 20.06.2013 г. предстои провеждане на национално външно оценяване на учениците в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език.

Материалите за изпитването, в т.ч. и аудиофайловете за компонента „Слушане с разбиране”, както и съответните пароли за разсекретяването им се получават по електронен път на сайта http://mon8.mon.bg 30 минути преди началото на изпитването и се разсекретяват от директора на училището, който ги предава за размножаване на училищната комисия.

Файловете ще съдържат:
1. Тест, предназначен за размножаване  за учениците.
2. Текст за слушане /последният и в аудио и в текстов формат/. Този текст е предназначен само за учителите по чужд език в случай на възникнал проблем.

Ако имате проблеми със сайта http://mon8.mon.bg или достъпа до интернет в самия час на изпита, РИО ще ви окаже съдействие.
Начало на изпитването: 10.00 часа.

Продължителност на изпитването – три астрономически часа (за ученици със специални образователни потребности – четири астрономически часа).
Резултатите от НВО на училищно равнище се въвеждат от училищната комисия в сайта http://mon8.mon.bg до три дни от провеждане на изпитването.

При възникнал проблем използвайте следните телефони в РИО:  

Илияна Илиева – 935-60-68;
Румяна Вангелова – 935-60-92;
Мирослава Данчева – 935-60-82;
Галина Лилова – 935-60-84;
Елеонора Пачеджиева – 935-60-80.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


17.06.2013г.


Изх. №   9137 – 552/17.06. 2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомяваме Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-200/ 11.06. 2013 г. е необходимо всички класни ръководители, педагогически съветници и  училищни психолози да се запознаят задължително с разработеното ръководство „Практически насоки в образователната система за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родителите.“

Методическото ръководство е разработено от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Министерство на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България и неправителствени организации, по препоръка на омбудсмана на Република България.

Ръководството е публикувано на интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето, както и на сайта на Министерство на образованието и науката, като за целта можете да използвате следните линкове:

http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/25/Prakticheski%20nasoki.pdf
http://minedu.government.bg/top_menu/general/class/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


17.06.2013г.


Изх. № 9137- 555 / 17.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           
Във връзка с писмо на МОН с изх. № 0522-365/11.06.2013 г. и вх. № 0200-632/14.06.2013 г. в РИО - София-град относно въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на Столична община и включване в нея на ведомствени обекти, които генерират такива отпадъци, моля в срок до 20.06.2013 г.  да попълните следната онлайн справка:

https://docs.google.com/forms/d/1S257_G2CRzlp9kD3XJy_ak9_vsRWFQ3MaU8oZ0RROko/viewform

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


17.06.2013г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-553/17.06.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за резултатите от проведеното Национално външно оценяване през учебната 2012/2013 година в IV и VII клас  за област София-град и за страната и от ДЗИ за област София-град.

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


17.06.2013г.


Изх. № 9137- 556 / 17.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с Изх. № 9105-194/03.06.2013 г. и Вх. № 0200-583/04.06.2013 г. в РИО София- град относно осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рисковете по време на лятната ваканция, моля в срок до 19.06.2013 г.  да попълните следната онлайн справка :

https://docs.google.com/forms/d/1wilQluKaFAAm6riROk4hbau8wSKi4MSM4IQ4r8dPZFQ/viewform

При необходимост от обезопасяване на дадено съоръжение или уреди за игра и спорт на откритите площадки да се уведомяват кмета на общината (за общинските училища) и началника на РИО – София-град.

Справката трябва да се попълва ежеседмично.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


17.06.2013г.


Изх.№.9137-547/14.06.2013г.                                                                                                                              

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО – София - град, Стратегическа цел „ Постигане на европейско качество на образованието ”, Мярка „Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати”, Дейност 1 „ Създаване на условия за квалификация на педагогическите специалисти за използване на различни форми и начини за практическо приложение на учебното съдържание ” и Дейност 4 „ Предприемане на мерки за повишаване на грамотността и уменията в областта на математиката и природните науки”, както и Мярка „ Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване ”, Дейност 5 „ Разширяване на формите на работа в час, чрез въвеждане на оценяване по проекти ”  на 25 юни от 14 часа в 134 СОУ „ Димчо Дебелянов” ще се проведе методическа сбирка с учители по математика на тема                ” Съвременни техники на преподаване в часовете по математика ”.

Лектори:
Таня Тонова – „ Проектният подход в обучението по математика”
Ивайло Иванов – „ Ниво на ученическите компетенции за активно използване на ИКТ в обучението по математика”
Явор Стоянов – „ Модели на използване на ИКТ в обучението по математика”
Кънчо Кънчев – „ Модел на извънкласни занятия по математика в прогимназиален етап”

Моля да осигурите присъствието на млад и перспективен учител по математика от училището и/или председателя на МО по математика, който/които да запознаят останалите учители по математика в училището с разглежданото съдържание и да имат достатъчно амбиция, мотивация и желание да започнат прилагането на някои актуални техники през следващата учебна година.

Поради големия, но ограничен капацитет на залата е необходимо да бъде направена регистрация за участие до 21.06.2013г. на следния линк
https://docs.google.com/forms/d/1u9TCUw4KvoY0Tl026ioAWgVlKDio-KSB7IfpARbm1gs/edit

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


17.06.2013г.


Изх. №. 9137-549/14.06.2013г.                                                                                                                            

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Приложено Ви изпращам писмо на Съюза на математиците в България /СМБ/ №1А/128 от 04.06.2013 г., относно провеждането на летен лагер „ Европейско Кенгуру 2013 ”, както и образец на декларация. 

Приложения:

 1. Писмо на СМБ
 2. Образец на декларация

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


14.06.2013г.


Изх. № 9137-551/14.06.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕУЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със запитвания, относно изпълнение на параграф 5 от Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета,Ви уведомявам, че документите за края на учебната 2012/2013г. се издават на бланки с наименованието „Министерство на образованието, младежта и науката“ и се подпечатват с досега действащите училищни печати.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


14.06.2013г.


Изх. №9137-550/14.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план за учебната 2012/2013 година, РИО-София-град,  организира работна среща на тема: „Споделяне на „добри” практики от столични училища, осъществяващи обучение в изпълнение на утвърден държавен план-прием по профил „Технологичен – предприемачество и бизнес”.

Срещата ще се проведе в заседателната зала на РИО, ул. „Антим І” № 17, ет .5 на 19.06.2013 г.  от 15.00 ч.

С оглед важността на темата, моля училището да се представлява от директора!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


14.06.2013г.


Изх.№.9137 -548/ 14.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Изпращам информация  на „ Бултест Стандарт за модулно обучение по английски език за учители, директори и административен персонал в периода 24 юни до 12 юли.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


14.06.2013г.


Изх.№..9137-545/14.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, 
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращам покана за обучение по френски език на Асоциацията на преподавателите по/на френски език в България и Департамент за информация и усъвършенстване на учители при СУ „ Св. Климент Охридски“, което ще се проведе на от 8 до 12 юли 2013г. в ДИУУ. Обучението е предназначено за учители по френски език и учители преподаващи предмет на френски език.

На участниците желая творческа работа!


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


13.06.2013г.

Изх. № 9137-546/14.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвяне на спешна информация относно условията за обхвата на петгодишните деца в училищата и детските градини за учебната  2013/2014 година, моля в срок до 17,00 часа на 14 юни 2013 година да попълните следната справка.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


13.06.2013г.


Изх. № 9137-536/12.06.2013 Г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план, РИО, София-град, съвместно с „Джуниър Ачийвмънт България“, организира открита педагогическа практика с ученици от 11 клас, на тема: „Креативни техники и методи за генериране на бизнес идеи“, която ще се проведе на 21.06.2013 г.от 11:00 часа в НФСГ,/ в Импулсен център по предприемачество/.

Моля да информирате учителите – новатори от повереното Ви училище за форума.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


13.06.2013г.


Изх. № 9137-536/12.06.2013 Г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план, РИО, София-град, съвместно с „Джуниър Ачийвмънт България“, организира открита педагогическа практика с ученици от 11 клас, на тема: „Креативни техники и методи за генериране на бизнес идеи“, която ще се проведе на 21.06.2013 г.от 11:00 часа в НФСГ,/ в Импулсен център по предприемачество/.

Моля да информирате учителите – новатори от повереното Ви училище за форума.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


12.06.2013г.


Изх. № 9137-542/12.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на годишния план на РИО, София-град на 19.06.2013г. от 13.00ч. в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла“ № 56  ще се проведе работна среща на учители по информатика и ИТ на тема: „Изготвяне на видео уроци по информатика и ИТ“.

Моля да предоставите информацията на учителите по информатика и информационни технологии от Вашето училище.

Желаещите да присъстват следва да извършат регистрация на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/15H8KzafgIhdDBzHkDJ_mv80x1-zWmH7lsAr_YX0KTpc/viewform


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


12.06.2013г.


Изх. № 9137-541/12.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният исторически музей предлага на Вашето внимание провеждането на Лятно училище в периода от 17 юни до 30 август 2013 г. по програмата „Музейно приключение“.

Моля да информирате учителите и учениците за образователната програма.

Приложение: Предложение от Националния исторически музей

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


12.06.2013г.


Изх. № 9137-539/1206.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Управителният съвет на АУБЕЛ Ви кани да участвате в двудневен квалификационен семинар, който ще се проведе в град Трявна на 29 и 30 юни 2013г. /събота и неделя/, организиран от  Асоциацията на учителите по българскиезик и литература.

РАБОТНАТА ПРОГРАМА на семинара е в прикачения файл.

Желаещите да участват в квалификационния семинар могат да се запишат на email  marbakar@abv.bg  или aubel2011@abv.bg,  или на GSM 0879177836,  като посочатиме, телефон за връзка, училище.

УСЛОВИЯ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


12.06.2013г.


Изх. № 9137-540/12.06.2013 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ

организира
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 26 ЮНИ 2013г.

Центърът работи под мотото „ИМА МЯСТО ДА БЪДЕШ ЧУТ”. За да изрази ангажираност и съпричастност към всички деца и родители, свързани по някакъв начин с наркотиците или желаещи да се запознаят с дейността на Центъра
ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ обявява26 юни 2013г. За Ден на отворените врати.

Програмата ще бъде разнообразна и забавна – ще се прожектират филми, ще сеправят колажи и рисунки, ще се разкажеисториятана Центъра и неговатадейност.

Програмата е подходяща както за деца над 12 г., така и завъзрастни.
Общото събрание на ООН решава да обяви 26 юни за Международен ден срещу злоупотребата с наркотици и незаконния им трафик, в сила за България от 23.12.1992 г. В момента в България хиляди са хората, употребяващи незаконнинаркотици като: кокаин, канабис, халюциногени, опиати и др.

В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ Ви очакват между 10.00 и 17.00 часа наадрес: бул. „Сливница” № 112 вх.Г (входът е на гърба на сградата. Минава се под арката срещу паркинга на Бърза помощ на Сточна гара).

За повече информация- тел.: 02 / 944 64 97 илина : http://sofiamca.org 

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.06.2013г.


ВАЖНО !!! В ПОСОЧЕНИЯ СРОК, БЕЗ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ФОРМАТЪТ НА ТАБЛИЦИТЕ!!!

Изх. № 9137-528/12.06.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
И ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


С оглед на дейностите по приключване на учебната 2012/2013 г., рамката с таблиците за анализа на НВО и ДЗИ (съобщение с изх.№9137-428/8.05.2013 г.на РИО), както и таблиците във връзка с изготвяне на Доклад-анализа за дейността на РИО, София-град за учебната 2012/2013 г. (съобщение с изх. № 913-7528/10.06.2013 г. на РИО), следва да бъдат представени не по-късно от 03.07.2013 г.

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и съдържателен обхват!                               


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.06.2013г.


Изх. 9137-527/ 10.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
СЪС ЗРЕЛОСТНИЦИ
НА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ, 2013г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че протоколите с изпитните резултати и писмените работи на зрелостниците от Вашето училище ще Ви бъдат предадени в сградата на 30 СОУ „Братя Миладинови” на 13.06.2012 г. при спазване на следния график:

- от   8,00 ч. до 9,30 ч. – райони „Възраждане“, „Люлин“, „Младост“;
- от 9,30 ч. до 11,00 ч. – райони „Красно село“, „Красна поляна“, „Триадица“;
- от 11,00 ч. до 12,30 ч. – райони „Лозенец“, „Оборище“, „Слатина“;
- от 12,30 ч. до 14,00 ч. – райони „Надежда“, „Сердика“, „Средец“;
- от 14,00 ч. до 15,00 ч. – райони „Витоша“, „Връбница“, „Овча купел“;
- от 15,00 ч. до 16,00 ч. – райони „Илинден“, „Изгрев“, „Студентски“;
- от 16,00 ч. до 17,00 ч. – райони „Банкя“, „Искър“, „Кремиковци“, „Нови Искър“, 
„Панчарево“, „Подуяне“.

При отсъствието на директора на училището (или заместващото го със заповед лице), писмените работи могат да се получат от председателя на училищната зрелостна комисия след представяне на пълномощно.
Обръщам внимание, че проверката на получените изпитни работи (общ брой по предмети и код по ДЗИ) трябва да се извърши на място, с цел предотвратяване и своевременно отстраняване на евентуални грешки при разпределяне на работите по училища.

Уважаеми колеги, за спокойното и делово протичане на дейността ни в този ден, моля за стриктно спазване на графика.

Благодаря за подкрепата и отговорността Ви при провеждане на държавните зрелостни изпити през майска сесия на 2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


11.06.2013г.


ВАЖНО !!! В ПОСОЧЕНИЯ СРОК, БЕЗ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ФОРМАТЪТ НА ТАБЛИЦИТЕ!!!

Изх. № 913-7528/10.06.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
И ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изготвяне на Доклад-анализа за дейността на РИО, София-град за учебната 2012/2013 г., в изпълнение на  изискванията на чл.4, ал.1 и ал.2 от  Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, следва да попълните и представите до 28.06.2013 г. в РИО - София-град таблиците в посочените по-долу приложения, като:

1. Всички държавни, общински и частни училища, детски градини и обслужващи звена, в зависимост от изискваната информация, попълват съответните таблици от Приложение Tablici_RIO  
2.. Директорите на професионалните гимназии и училищата, в които се осъществява обучение по професии ( 94 СОУ, 135 СОУ, ПГИИ „Проф. Николай Райнов, 57 СУ „Св. Наум Охридски“, 166 СУ „Васил Левски“, СУ „Ген. Владимир Стойчев“, I Помощно училище,  IV Помощно училище ,VI Помощно училище, ССУ за ДНЗ „Проф. Дечо Денев“, СОДУ - Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“) и на частните професионални колежи, попълват в зависимост от изискваната информация и таблиците от Приложение Profesionalno obrazovanie.

Попълнените таблици в съответното приложение следва да изпратите не по-късно от 28.06.2013 г. на посочените по-долу електронни пощи:

- за начални и основни училища – analiz_ou@abv.bg
- за СОУ и профилирани гимназии – analiz_sou@abv.bg
- за професионални гимназии, обслужващи звена, спортни училища, специални училища, помощни училища, Семинарията и частни професионални колежи – analiz_pg@abv.bg
- за детски градини – analiz_dg@abv.bg

Частните училища изпращат таблиците на една от посочените по-горе електронни пощи, според вида на училището!

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и съдържателен обхват!                               

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


11.06.2013г.


Изх. № 9137-534/10.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  писмо на МОН с № 9105 – 188/28.05.2013 г., постъпило по електронната поща в РИО – София-град за изпълнение на дейностите и по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, моля представете информация в края на учебната 2012/2013 г. за дейностите във Вашето училище, във връзка с попълване на данните в АДМИН, както следва:
- За Модул 2 – по Указание за попълване на модул към информационната система на обарзованието АДМИН за проследяване на дейностите и отчитане на ефективността от процеса по осигуряване на педагогическа подкрепа за деца от подготвителните групи;
- За Модул 3 – по Указание за попълване на модул към информационната система на обарзованието АДМИН за проследяване на дейностите и отчитане на ефективността от процеса по осигуряване на допълнителни вазможности за овладяване на общообразователния минимум и повишаване на постиженията на учениците;
В срок до 19.06.2013 г. изпратете към информацията и Ваша декларация, с която да декларирате въвеждането на съответния модул в информационната система.

Приложение: съгласно текста.
1. Указание за попълване на модул към информационната система на обарзованието АДМИН за проследяване на дейностите и отчитане на ефективността от процеса по осигуряване на педагогическа подкрепа за деца от подготвителните групи;
2. Указание за попълване на модул към информационната система на обарзованието АДМИН за проследяване на дейностите и отчитане на ефективността от процеса по осигуряване на допълнителни вазможности за овладяване на общообразователния минимум и повишаване на постиженията на учениците;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


11.06.2013г.


Изх. №9137-533/11.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам информация за тържествено награждаване на участниците от България в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век”. Церемонията ще се състои на 11.06.2013 г. /вторник/  от 11.00 ч. в Руския културно-информационен център, гр. София, ул. „Шипка” № 34, Голяма зала.
Приложения: 1. Наградени ученици в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


11.06.2013г.


Изх. №9137-532/11.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам информация за тържествено награждаване на участниците от Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка”. Церемонията ще се състои на 11.06.2013 г. /вторник/  от 14.30 ч. в Националния дворец на децата, бул. „Александър Стамболийски” №191, Зала – фоайе.
Приложения: 1. Наградени ученици в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


11.06.2013г.


Изх. №9137-535/11.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в Държавен вестник бр. 51 от 11.06.2013г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета, като с параграф 3 се правят следните  изменения и допълнения на чл.81 от цитираната Наредба - създава нова ал.5: „След регистрирането им, дипломите и приложенията към тях, свидетелствата, удостоверенията и дубликатите, които попадат в обхвата на Регистъра на дипломите и свидетелствата за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него от директора на институцията като основни данни и сканирани изображения“.
Досегашната ал.2 става съответно ал.6.
В параграф 4 е определено, че навсякъде в текста на думите „министъра на образованието, младежта и науката“, „Министърът на образованието, младежта и науката“, „Министерството на образованието, младежта и науката“ и „МОМН“ се заменят съответно с „министър на образованието и науката“, „Министърът на образованието и науката“, „Министерство на образованието и науката“, „Министерството на образованието и науката“ и „МОН“.
В параграф 5 от същата Наредба е регламентирано, че „Документите за края на учебната 2012/2013г. се издават на бланки с наименованието „Министерство на образованието, младежта и науката“ и се подпечатват с печат с наименованието „Министерство на образованието, младежта и науката“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


10.06.2013г.


Изх. №9137-531/10.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план за учебната 2012/2013 година, РИО-София-град,  организира работна  среща на тема: „Организация и провеждане на обучението в самостоятелна, индивидуална, вечерна и задочна форма на обучение” с директорите.
Срещата ще се проведе в заседателната зала на РИО, ул. „Антим І” № 17, ет .5 по график, както следва:

21.06.2013 г. /петък/:

 • 09.30 часа – “Подуяне”, “Оборище”, “Слатина”, “Илиндин”;
 • 10.30 часа – “Надежда”, “Панчарево”, “Овча купел”;
 • 11.30 часа – “Средец”, “Красно село”, “Кремиковци”, “Изгрев”;
 • 12.30 часа – “Люлин”, “Искър”, “Триадица”, “Банкя”;
 • 13.30 часа – “Студентска”, “Красна поляна”, “Младост”;
 • 14.30 часа – “Сердика”, “Връбница”, “Нови Искър”, “Витоша”;
 • 15.30 часа – “Възраждане”, “Лозенец”.

С оглед важността на темата, моля училището да се представлява от директора!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


10.06.2013г.№ 9137- 529/10.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     
Във връзка с писмо с изх. № 9137-180/27.02.2013 г. на РИО – София-град относно проучване на индивидуалните потребности от квалификация за учебната 2013/ 2014 г. на директори, помощник- директори, учители, възпитатели, педагогически съветници и психолози, поради технически проблеми не са събрани данни за учителите по история и цивилизация и детските учители.
 Моля да уведомите учители в повереното Ви училище и да напомните на всички колеги, че анкетните карти следва да бъдат попълнени в срок до 18.06.2013 г.

Приложено Ви изпращам линковете за анкетните карти.

Приложения
:
           

 1. Анкета за директори
 2. Анкета за педагогически съветници и психолози
 3. Анкета за начални учители
 4. Анкета за учители от професионални гимназии
 5. Анкета за учители по Физика и астрономия
 6. Анкета за учители по Български език и литература
 7. Анкета за учители по Биология и здравно образование
 8. Анкета за учители по География и икономика
 9. Анкета за учители по Изобразително изкуство
 10. Анкета за учители по Бит и технологии
 11. Анкета за учители по информатика и информационни технологии
 12. Анкета за учители по Математика
 13. Анкета за учители по Музика
 14. Анкета за учители по предметен цикъл "Философия"
 15. Анкета за учители по Физическо възпитание и спорт
 16. Анкета за учители по Химия и опазване на околната среда
 17. Анкета за учители по чужд език
 18. Анкета за детски учители
 19. Анкета за учители по История и цивилизация


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


10.06.2013г.


Изх.№ 9137-525/07.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съвещание с директорите на училищата-гнезда ще се състои на 11.06.2013 г.от 14 часа в РИО, 5 етаж, заседателна зала. Ще бъдат раздадени материали за работа на гнездата и инструктаж.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


10.06.2013г.


СПЕШНО!!!


Изх.№ 9137-524/07.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по приема на ученици в І клас, в срок до 17 часа на 10.06.2013 година, моля да попълните точно информацията в следната справка.

Разчитам на Вашата коректност!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


08.06.2013г.


Изх.№.9137-521/07.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, 
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

РИО, София-град съвместно с издателство „ Просвета“ кани учителите по френски език от град София /от всички етапи на обучение, СОУ, профилирани гимназии, професионални гимназии, I или II чужд език/ на обучение на тема: „ Нови езикови ресурси по френски език за обучение и самообучение.“

Обучението ще се състои на 13 юни 2013г. от 15.30 часа в заседателната зала/
V етаж/ на РИО, София-град.

Моля да предадете информацията на учителите по френски език от Вашето училище като настоявам да бъде създадена такава организация на учебния процес, че учителите по френски език да имат възможност да участват в обучението, което ще допринесе за повишаване  качеството на преподаване на френски език
На участниците желая творческа работа!

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО -
СОФИЯ-ГРАД


07.06.2013г.


№ 9137-520/07.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с проект „LOGIC”-2011-1-FR1-LEO04-24203 – програма „Леонардо да Винчи – Партньорства, имам удоволствието да Ви поканя на Международна конференция на тема „Използване на логиката и креативното мислене в образованието за възрастни”, която ще се проведе на 12.06.2013 г. от 14.30 часа в заседателната зала на РИО-София – град.

Проект “LOGIC” има за цел обмен на знания за използването на логика и креативното мислене в сферата на образованието за възрастни. За целите на проекта е разработена дефиниция на логическото мислене и са събрани добри практики от партньорските държави по проекта. Практиките са обединени в Справочник с добри практики, който е достъпен на сайта на проекта на всички езици на държавите участнички.

На конференцията ще бъде представен Справочника с доказани добри практики в обучението на възрастни, както и последните резултати от съвместната работа по проекта

За повече информация и потвърждение за участие:
тел. 02/9434055, 0878503095; e-mail: runny@bitex.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО -
СОФИЯ-ГРАД


07.06.2013г.Изх. №. 9137 – 511/05.06.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 22.06.2013г. от 9.00 часа в СМГ „ Паисий Хилендарски ” за пореден път ще се проведе състезание по математика „ Откриване на млади таланти ” - за ученици в ІV клас с повишен интерес към математиката и изяви на математически олимпиади и състезания. Организатори на състезанието са Съюзът на математиците в България           / СМБ /и Софийската математическа гимназия / СМГ /.

Регламентът на състезанието включва тема, която се състои от тест върху 20 задачи за ІV клас и две логически задачи за подробно решаване. Времетраенето на състезанието е 3 часа. Най-добре представилите се четвъртокласници ще бъдат поканени да се запишат в V клас на СМГ, в съответствие с вътрешните правила на гимназията от 11.09.2012г. 

Подробната информация за състезанието и графикът на дейностите са публикувани на следния адрес:
http://smg-bg.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=159

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО -
СОФИЯ-ГРАД


07.06.2013г.


Изх. №. 9137 – 510/05.06.2013г.                                                                                                                                     

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО – София - град, Стратегическа цел „ Постигане на европейско качество на образованието ”, Мярка „Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие”, Дейност 5 „ Координиране и контролиране на дейностите в НКИД и създаване на бази данни ” и отчитане на изпълнението на дейностите  по  Националния календар за извънучилищни дейности, Ви обръщам внимание на следното:

1. На създадения в началото на учебната година линк за систематизиране на

изявите по НКИД 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGV6WS0zWXVlUjFxN1drTFNNRGdpQ0E6MQ
   сте отбелязали дейности, извън тези в Календара.

2. Някои дати по Календара са променениг във връзка с проведени избори, обявени почивни дни и др.
Моля да направите необходимите корекции и изпратите до 12.06.2013г. обобщена за Вашето училище информация с проведените изяви по НКИД за периода 15.09.2012г. – 10.06.2013г. на valiaarabadjieva@abv.bg

Информацията да бъде в прикачен файл в Excel, съдържащ името на училището и с идентична структура на подадената до момента в горния линк. Информацията да бъде изпратена от официалната училищна поща, като за тема на писмото се посочи НКИД.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО -
СОФИЯ-ГРАД


06.06.2013г.


ВАЖНО !!!


Изх. №
9137-516/06.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фондация „Заедно в час“ организира третата поредна Лятна академия с подкрепата на РИО, София-град и Столична община.
От 29 юли до 15 август 2013 г., в 90 СОУ  „Ген. Хосе де Сан Мартин“, район „Люлин“, ученици от V-XII клас ще имат възможността да затвърдят и надградят знанията си по конкретни предмети, като в същото време се забавляват заедно.

Занятията в Лятната академия ще се водят от учители по програма „Заедно в час“, обучени по международна методология с фокус върху успеваемостта на всеки ученик.

Повече информация ще намерите на приложения файл.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО -
СОФИЯ-ГРАД


06.06.2013г.


Изх.№
9137-517/06.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
52 ОУ,152 ОУ, 140 СОУ,
123 СОУ,25 ОУ, 116 ОУ,
132 СОУ, 171 ОУ, 117 ОУ,
10 СОУ, 176 ОУ, 179 ОУ,
202 ОУ, СМГ, СОУ „Луи Брайл“ .

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО- София-град на 10.06.2013 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на РИО на 5 етаж ще се проведе семинар на тема „Процедура по налагане на наказания на учениците“.

Моля за Вашето присъствие!

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО -
СОФИЯ-ГРАД


06.06.2013г.Изх. № 9137-514/5.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 12.06.2013 г. /сряда/ от 14.00 часа в 30 СОУ, район „Възраждане“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 125-А ще се проведе работна среща с учители по физическо възпитание, водачи на отбори по вид спорт на финалните състезания на Ученически игри 2013 г. във възрастите V-VII кл., VIII-X кл., XI-XII кл. и на 18.06.2013 г. /вторник/ от 14.00 часа в Софийска професионална гимназия по туризъм, район „Оборище“, бул. „Сливница“ № 182 ще се проведе работна среща с учители по физическо възпитание, включени в методическия съвет.

Моля да уведомите
учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебният процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


05.06.2013г.Изх. № 9131-12/ 06.06.2013 г.
                                      
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
РЕГИОН СОФИЯ ГРАД                                                                                              
                                                                                                    
Относно: Изготвяне на информация за достигнатите средни брутни работни заплати и изплатените средства за допълнителни възнаграждения и социални плащания на персонала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
        
Моля попълнете приложената таблица и я изпратете на следния имейл адрес: rio_ktodorova@abv.bg, в срок до 10.00 часа на 11.06.2013 г.

Приложение: Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО,
СОФИЯ-ГРАД


05.06.2013г.Изх. №
9137- 513/ 05.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с Изх. № 9105-194/03.06.2013 г. и Вх. № 0200-583/04.06.2013 г. в РИО София- град относно осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рисковете по време на лятната ваканция, моля в срок до 10.06.2013 г.  да попълните онлайн справка и да изпратите доклад за извършване на следните действия:

 1. проверка на електрическите инсталации, уреди и оборудване на откритите площадки;
 2. въвеждане на строг контрол върху достъпа на моторни превозни средства на територията на училището;
 3. провеждане на извънреден инструктаж за осигуряване на безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рискове по време на лятната ваканция;
 4. на учениците да се напомни следното: къпането в открити водоеми да се извършва само на охраняеми водни площи в присъствието на родител или инструктори по плуване; да се посещават само безопасни площадки и терени; да се спазват правилата за безопасно поведение по пътищата;
 5. да се извърши оглед на откритите площадки за игра и спорт в училищния двор по време на учебните занятия и ваканциите.

При необходимост от обезопасяване на дадено съоръжение или уреди за игра и спорт на откритите площадки да се уведомяват кмета на общината (за общинските училища) и началника на РИО – София-град.

Докладите следва да се представят в стая 510 в срок до 10.06.2013 г. като предарително е попълнена онлайн справката на следния адрес, като тя ще бъде събирана ежеседмично:

https://docs.google.com/forms/d/1wilQluKaFAAm6riROk4hbau8wSKi4MSM4IQ4r8dPZFQ/viewform

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.06.2013г.


Изх. №  9137-512/05.06.2013 г..

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
ДЪРЖАВНИТЕ
, ЧАСТНИTE УЧИЛИЩА
И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

относно: Сключените договори за безвъзмездно ползване на учебници и учебни помагала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по закупуване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските градини, подготвителните групи и учениците в I –VII клас, и в изпълнение на Заповед № РД 09-103/31.01.2013 г. на Министъра на образованието и науката, моля да предоставите информация за броя на сключените договори по издателства, съгласно приложената справка.

Краен срок за представяне на информацията – 07.06.2013 г., стая 517, РИО, София-град.

За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.06.2013г.

Изх.№ 9137-508/04.06.2013

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

Материалите щe се раздават на 05.06.2013 г. в заседателната зала (5 етаж)  на РИО – София-град, както следва:
10.00 – 10.30 – Банкя, Връбница, Възраждане, Витоша;
10.30 – 11.00 – Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна;
11.00 – 11.30 – Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин;
11.30 – 12.00 – Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Сердика;
12.00 – 12.30 – Панчарево, Подуяне, Студентски, Средец, Слатина, Триадица.

Уважаеми директори, моля за спазването на графика.


ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.06.2013г.

До
Директорите на столичните
училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с публикации в социалната мрежа относно масово отсъстване на учениците от училище моля до 10:30 часа на 04 юни да попълните СПЕШНО следната информация:
https://docs.google.com/forms/d/1peLXNAICnf1sh9XLNmBjyeQOz9iCdilxXxOxLd9bdTM/viewform

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.06.2013г.

Изх. № 9137-505/03.06.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 6 юни 2013 година /четвъртък/ в ПГ по телекомуникации ще се проведат открити уроци по:

 1. „Химия и опазване на околната среда" за 10 клас на тема „II Б група - Цинк" от
  10,15 часа.
 2. „Учебна практика по Компютърни мрежи" за 11 клас на тема „Безжични мрежи" от
  11,55 часа.

Моля да предадете информацията на учителите от Вашето училище и при гъвкава организация на учебния процес да дадете възможност на желаещите да посетят уроците.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.06.2013г.

Изх. № 9137-504/03.06.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с политиката на МОМН и РИО София- град да подкрепят инициативи  и изяви, организирани и проведени от директори на столичните училища, е създадена база данни, в която да се събира информация за всички планирани събития.
Справката ще се прави всеки месец,  като ще се събира информация за събитията от предстоящия месец.
Моля да изпратите информацията за месец юни 2013 г. до 10.06.2013г., като попълните справката на следния линк:
 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp5SlJXTk9SZmdJb1hWRG5qTFZmaXc6MQ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


03.06.2013г.


Изх. № 9137-497/ 30.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОСНОВНИ УЧИЛИЩА И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да информирате учениците от вашето училище, че от 03.06.2013 г. до 06.06.2013 г. от 9,00 ч. до 19,00 ч. Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ с адрес гр.София, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, организира Ден на отворените врати във връзка с приема на ученици за учебната 2013/ 2014 година.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


31.05.2013г.


Изх. № 9137-501/31.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.15, ал. 2 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, директорите са определени за председатели на училищните комисии.

Уведомявам Ви, че ще получите заповедта на началника на РИО – София-град на 04.06.2013 г. /вторник/ от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в зала № 422, ет. ІV в РИО – София-град, ул. “Антим I” № 17.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


31.05.2013г.


Изх. № 9137-500/31.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.15, ал. 2 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, директорите са определени за председатели на училищните комисии.

Уведомявам Ви, че ще получите заповедта на началника на РИО – София-град на 03.06.2013 г. /понеделник/ от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в зала № 422, ет. ІV в РИО – София-град, ул. “Антим I” № 17.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


31.05.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО

ПРИЛОЖЕНИЕ


31.05.2013г.


Изх. № 9137-492/30.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с реализиране на политиката на РИО, София–град  и СДВР, отдел ,,Пътна  полиция“ за опазване живота и здравето на децата и юношите, като участници в пътното движение, приложено Ви изпращам ,,Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение за лято 2013 г. “  Моля да запознаете с тях всички ученици от II – VIII клас в повереното Ви училище. Правилата следва да бъдат поставени на видно място на информационни табла, както и да бъдат качени на сайта на училището Ви.

Вярвам, че съвместните ни усилия и работа в посока на превенция на пътнотранспортните произшествия ще повиши културата на децата като участници в движението по пътищата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.05.2013г.


Изх. № 9137-493/30.05.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Академика БГ, вх.№ 1321-69/30.05.2013 г. в РИО, София-град, приложено Ви изпращам за сведение информация за инициативата им за едновременното рецитиране на „Аз съм българче“, която ще се проведе за трети пореден път на 1 юни 2013 година, от 10:00 часа в Борисовата градина. 
Очаквам Вашата активност!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.05.2013г.


№ 9137-468/22.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


От края на 2012 г. Академичното издателство „Проф. Марин Дринов” е издател на уникално за България научно-методическо списание в областта на инженерните науки – списание „Техносфера”. До края на миналата година то е издавано от Федерация на научно-техническите съюзи. Редакционната му колегия е от членовете на Отделението по инженерни науки към САЧК с главен редактор акад. Васил Сгурев. Списанието публикува статии както на български учени и инженери, така и преводни материали от руски, германски и американски източници.
Препоръчвам Ви при възможност да предвидите от бюджетните си средства и да направите абонамент на списанието за училищната Ви библиотека.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО
София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


30.05.2013г.


Изх. № 9137-483/28.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 8 юни 2013 г. международната природозащитна организация WWF – България, съвместно с администрациите на 11 природни парка и Глобул, ще проведе за шести пореден път Национален ден на природните паркове.
Инициаторите отправят покана към учениците да посетят най-близкия природен парк и да се включат в предварителните дейности – почистване на най-посещаваните места, подновяване на туристическата инфраструктура и др.

Организаторите ще посетят Вашето училище и ще Ви предоставят постери и информация как всеки може да се включи в Националния ден на природните паркове.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
(съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)


29.05.2013г.


Изх. № 9137-484/ 29.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През месец юли 2013г. катедра „Хуманитарно образование” на ДИУУ-София предлага едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема „Интегративни взаимодействия в образователния процес”.

Специализацията е предназначена за учители по: български език и литература, английски език, немски език, руски език, френски език, история и цивилизация, философски дисциплини, изобразително изкуство, музика и физическа култура – с интерес към проблематиката, които притежават четвърта професионалноквалификационна степен и желаят да придобият трета ПКС.

Специализацията завършва със защита на дипломна разработка.


Ръководител на специализацията: проф. д-р Румяна Кушева.


За повече информация и подаване на заявки:

iva5trova@abv.bg; и тел: 02/8080720; 02/ 8080724;

кабинет № 109, проф. д-р Румяна Кушева.


ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.05.2013г.


Изх. № 9137-490/29.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо № 0200-566/ 28.05.2013 г. на МОМН в срок до 14.06.2013 г. е необходимо да изпратите в РИО – София-град на електронен адрес rio_krgabrovska@abv.bg предложения за удостояване на зрелостници от Вашето училище с почетното отличие на МОМН „Национална диплома”.

Приложение: Условия и ред за удостояване с почетното отличие на МОМН „Национална диплома”.


ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.05.2013г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ  ЕЗИК
КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Френският институт в България съвместно с Центъраза развитие на човешките ресурси, град София организира на 11 юни 2013г. информационна среща, посветена на възможностите предлагани от европейските програми/ стипендии за езикови курсове във Франция, предназначени за учители, програми eTwinning, Коменски и др./ на която са поканени да присъстват директори на гимназии  както и учители от основния и гимназиалния етап на обучение.
Тази среща ще бъде ръководена съвместно от г-жа Милена Караангова,  и от г-н Жан- Мишел Берт.Представянето ще бъде на български и френски език.

Обучението ще се състои в сградата на Френския Културен Институт на улица  „Дякон Игнатий”, зала Бидар, от 9.15часа.
Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище, като очаквам Вашето участие в обучението.

Приложение: програма

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
(съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)


29.05.2013г.


Изх. № 9137-488/29.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО – София-град, отправям покана за участие в съвместни инициативи с Български туристически съюз:

 1. Национална туристическа изява „Шипка 2013“ – Стара планина. Единадесети национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз „Кристален еделвайс“ – 21.06.2013 г. – 23.06.2013 г. За регламента на изявата, приложено Ви изпращам Наредба.
 2. Столичен ученически спортно-туристически празник на Витоша – 12.06.2013 г. Празникът ще включва:
 • поход до местността „Момина скала“;
 • спортно-туристическа щафета;
 • волейбол;
 • теглене на въже;
 • игра „Познавам ли моята България“.

Училищата, които желаят да се включат със свои отбори в празника, моля да се обадят до 11.06.2013 г. на тел. 0878103151, на Милена Тодорова – старши експерт по ОСО в РИО – София-град.

Участници ще се съберат на 14.06.2013 г. в 8.30 часа на последната спирка на трамвай № 5 в кв. „Княжево“.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
(съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)


28.05.2013г.


Изх.№ 9137-481/28.05.2013 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕР, съвместно с Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ „Св. Климент Охридски”, организира Национален форум на тема „УЧИТЕЛЯТ В ИНОВАЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”. Форумът  е посветен на 125 годишнина от създаването на СУ „Св. Климент Охридски” и ще се проведе на 07.06.2013 г. от 10.00 ч. до 13.00 ч.в заседателната зала 1 и от 14.00 ч. до 17.00 ч. в заседателната зала 2  в  Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”. Във форума могат да вземат участие учители и директори от детските заведения в гр.София.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
(съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)


28.05.2013г.


Изх. № 9137-  480/ 28.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че по повод 2 юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, и тази година РИО – София-град и Столична община са съорганизатори на проекта „Ученици четат Ботев в метрото“. Предвиждаме ритуалното четене да се осъществи в пространството пред касите между плъзгащите се врати и турникетите, пропускащи пътниците в същинската част на метростанцията. Участниците ще разположат три стойки – със знамената на Република България и на Европейския съюз и с портрета на Христо Ботев – и озвучителна уредба, за която ще е необходимо да получат достъп до електрически контакт. Група от участниците ще раздава на влизащите и излизащите пътници флаери със стихове на Ботев. Чрез съобщение до медиите инициативата ще бъде разгласена и ще бъдат поканени гражданите да участват, а медиите да отразят събитието.

При желание на ученици от Вашето училище да участват в реализацията на проекта, моля в срок до 29.05.2013 г. да изготвите списък с имената на учениците, на координатор от училището с телефон и адрес за контакти, както и да посочите възможностите на училището да осигури посочения в проекта реквизит, както и на метростанцията, в която имате намерение да го осъществите, и да го изпратите на адрес rio_sgeorgiev@abv.bg. Моля да имате предвид, че ритуалното четене има масов характер и групата на активно четящите съгласно сценария трябва да се състои от най-малко двадесет души, към които трябва да са присъединени поне двойно повече участници в хоровото четене на „Хаджи Димитър“. Това предполага добра организация и координация между училищата, които ще осъществят проявата в една метростанция.

При подбора на учениците и насърчаването им за участие моля да имате предвид принципите на доброволност и на подкрепа. Необходимо е всички участници да спазват правилата за безопасност в метрото.

РИО – София-град ще съсредоточи усилията за осъществяване на проявата в станция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Приканваме училищата, които взеха участие в миналогодишното четене, да се присъединят към нас.

Координаторите от всяко училище ще преминат обучение от научния консултант на проекта ст.н.с. Александър Панов и за организацията на четенето от Станислав Георгиев, старши експерт по български език и литература в РИО – София-град на 30.052013 г. в 22. СОУ от 14:00 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
(съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)

28.05.2013г.


Изх.№.9137/28.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ  ЕЗИК
КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Приложено Ви изпращам информация за Франкофонски летен университет във Варна

Организиран за учителите по и на френски език.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
(съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г.
на министъра на образованието, младежта и науката)


27.05.2013г.


Изх. № 9137-476/27.05.2013 г.

 ДО
 ДИРЕКТОРИТЕ
 НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
 И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                           
 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Приложено Ви изпращам писмо от Националния осигурителен институт във връзка с извършена промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно доказване статута на учащ.

Приложение: писмо с изх. № 04-24-2/09.05.2013 г. на НОИ и вх. № 09-171/17.05.2013 г. в МОМН.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


27.05.2013г.


Изх. №  9137-475/27.05.2013 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-181/21.05.2013 г. на МОМН и вх. № 0200-552/22.05.2013 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че КПД „Родно Лудогорие“ съвместно с МОМН организира от 29.05.2013 г. до 2.06.2013 г. поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

Походът е съпроводен с национална викторина-конкурс.

Моля да информирате учителите и учениците за предстоящото събитие в повереното Ви училище.

Приложение: Статут на националната викторина-конкурс „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


27.05.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с № 9105-172/18.05.2013 г./вх. № 0200-529/18.05.2013 г. в РИО, София-град/ и писмо с № 0522-303/18.05.2013 г. /вх. № 0200-531/18.05.2013 г. в РИО, София-град/ на г-жа Мариана Банчева – заместни министър на образованието, младежта и науката и писмо от Орлин Кузов с вх. № 0200-511/15.05.2013 г. в РИО за финансово осигуряване на дейности при провеждане на ДЗИ и заповед № РД 13 – 30/20.05.2013 г. на началника на РИО, София-град за реализиране на дейности по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища и Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити представете писмо до 30.05.2013 г. в РИО, София – град, стая 422, IV етаж, ул. „Антим“ I, № 17, в което се съдържа коректно изписана банковата сметка на училището. Държавните училища следва да подадат транзитната банкова сметка.

Приложение:

 1. Писмо с № 9105-172/18.05.2013 г. на МОМН;
 2. Писмо с № 0522-303/18.05.2013 г. на МОМН;
 3. Заповед № РД 13 – 30/20.05.2013 г. на началника на РИО, София-град

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


23.05.2013г.


Изх. №  9137-473/23.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 11/28.03.2005 г. на МОН и Заповед № РД 09-1351/31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката Ви уведомявам, че изпитът за проверка на способностите по „Спорт“ за ученици след завършен VII клас ще се проведе в 78. СОУ „Христо Смирненски“, район „Банкя“  по следния график:

78. СОУ – 30.05.2013 г. (четвъртък), начало на изпита: 9.00 ч. Кандидатите да се явят 30 мин. преди началото на изпита.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


23.05.2013г.


Изх.№.9137-472/ 23.05.2013 г.
            
                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо вх. № 96-39/22.05.2013 г. в РИО, София-град от Центъра за приобщаващо образование Ви информирам, че същият организира първата онлайн дискусионна платформа на тема  - „Приобщаващо образование в България”.

Сайтът www.index-priobshtavane.eu  обединява нуждите и интересите на учителите и родителите по отношение на приобщаването не само на децата и младежите със специални образователни потребности, но и на всички ученици.

Контакти с организаторите
:

 Център за приобщаващо образование – тел. 0898500848
 e-mail: www.cie-bg.eu , office@ cie-bg.eu

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


23.05.2013г.


Изх. № 9137-465/22.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВТОРИ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на  държавни зрелостни изпити на 23.05.2013 г. За целта трябва да попълните справката за неявили се и да я изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg най-късно до 10:00 часа.
Ако няма неявили се зрелостници, също е необходимо да ни уведомите, като попълните таблицата с нули.
Моля за стриктно спазване на поставения срок и за коректно попълване на необходимите данни.


Приложение
: неявили се II ДЗИ
Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО
София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


22.05.2013г.


Изх. № 9137-469/ 22.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено с вх. № 19-81/ 22.05.2013 г. в РИО – София-град писмо от г-н Калин Каменов – председател на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Ви уведомявам за следното:

На 1 юни 2013 г. се навършват 10 години от учредяването на Съвета на децата към ДАЗД. За да бъде отбелязана годишнината момичетата и момчетата от Съвета организират Национална кампания „Усмихнатите деца на България“. Част от нея ще бъде флашмоб във всеки областен град, чрез който младежите ще изобразят една детска усмивка. За най-многобройна усмивка са предвидени и награди.

Поканени са всички ученици от I до XII клас да се включат в тази инициатива на 1 юни 2013 г. от 9,30 ч.

За допълнителна информация може да се обръщате към:
- Симеон Бунев – представител на София-град в Съвета на децата, тел. 0886806478, e-mail: simeonbounev@yahoo.com
- Цветелина Георгиева – експерт „Връзки с обществеността“, ДАЗД, тел. 02/ 933 90 65, e-mail:ts.georgieva@sacp.government.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град
Евгения Вълкова

Началник на РИО
София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


22.05.2013г.


Изх. № 9137-466/ 22.05.2013 г.

ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


НАПОМНЯМ Ви, че е необходимо стриктно да се спазва процедурата по допускане на зрелостниците в сградата за провеждане на Държавните зрелостни изпити като:

 1. На входа се проверява:
  1. Служебна бележка за ДОПУСКАНЕ до ДЗИ.
  2. Документ за самоличност /лична карта или международен паспорт, или шофьорска книжка/;
 2. В залата се извършва повторна проверка на същите документи.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град
Евгения Вълкова

Началник на РИО
София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


22.05.2013г.


Изх. № 9137 – 462/ 20.05.2013 гд.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приемането и засекретяването на материалите от НВО по математика на 23.05.2013 год. в 18 СОУ „Уилям Гладстон”, район „Възраждане, ул. „Пиротска” № 68, е създадена следната организация.

Начален час на приемане
: 13.15

Материали, които се предават:


1. Изпитните работи на учениците;
2. Заверени копия (с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директорa и печат на училището) на квесторските протоколи (Квесторските протоколи са по образец);
3. Заверено копие с текст („Вярно с оригинала”, подпис на директорa и печат на училището) на заповедта на директора за разпределение на квесторите и консултантите по зали;
4. Протокол (Приложение № 3) за отваряне на пакет с материали, които представляват ведомствена тайна;
5. Протокол по образец за отваряне на резервните материали (Без резервните материали).

Организация за приемане на материалите:

1. Влизането в училището може да стане както през централния вход, откъм ул. „Пиротска”, така и през задния вход откъм двора на училището;
2. Възможност за паркиране има в двора на училището - входовете са откъм „ул. Цар Симеон”;
3. Предаването на материалите ще се извърши по работни маси, разположени в коридорите на ІІ етаж. Спазено е същото разпределение на работните маси както в 22 СОУ.

Разпределение на районите по работни маси:


маса 10
– район „Оборище”;        
маса 1 – район „Триадица”;                       маса 11 – район „Овча купел”;
маса 2 – район „Младост”;                         маса 12 – район „Витоша”;
маса 3 – район „Подуяне”;                         маса 13 – район „Люлин”;
маса 4 – район „Възраждане”;                   маса 14 – район „Лозенец”;
маса 5 – район „Надежда”;                        маса 15 – район „Искър”;
маса 6 – район „Слатина”;                         маса 16 – райони „Връбница”, „Студентски”;
маса 7 – район „Средец”                            маса 17 – райони „Сердика”, „Кремиковци”;
маса 8 – район „Красно село”;                  маса 18 – райони „Изгрев”, „Нови Искър”;
маса 9 – район „Красна поляна”;              маса 19 – райони „Панчарево, „Илинден”, „Банкя”;

4. Изчакването на ред става в кабинети, разположени срещу работните маси. Кабинетите за изчакване по общини ще бъдат означени с табели.
5. За напускане на сградата, освен през посочените два входа, може да се използва и страничен изход, който води към двора на училището.
6. Екипите по засекретяване, определени със заповед № РД 27 – 18/ 16.05.2013 год. на Началника на РИО - София-град, трябва да се явят в сградата на 18 СОУ в 15:00 часа. Моля всеки екип да носи със себе си ножица и перфоратор.

Зала/ кабинет

Етаж

Училища, разпределени в залата

Зала 1/ кабинет 25

ІІ

26 СОУ, 2 СОУ, 140 СОУ, 74 СОУ, 32 СОУ;

Зала 2/ кабинет 29

ІІ

134 СОУ, 30 СОУ, 18 СОУ, 119 СОУ, 11 ОУ, 105 СОУ, 113 СОУ, 45 ОУ;

Зала 3/ кабинет 31

ІІ

108 СОУ, 150 ОУ, 17 СОУ, 28 СОУ, 92 ОУ, 147 ОУ, 19 СОУ;

Зала 4/ кабинет 32

ІІ

36 СОУ, 51 СОУ, 25 ОУ, 34 ОУ, 21 СОУ, 107 ОУ, 56 СОУ;

Зала 5/ кабинет 33

ІІ

79 СОУ, 40 СОУ, 96 СОУ, 90 СОУ, 97 СОУ, 39 СОУ;

Зала 6/ кабинет 34

ІІ

118 СОУ, 144 СОУ, СУ „Ген. Стойчев“,  125 СОУ,  81 СОУ;

Зала 7/ кабинет 38

ІІ

15 СОУ, 16 ОУ, 101 СОУ, 160 ОУ, 88 СОУ;

Зала 8/ кабинет 41

ІІ

66 СОУ, СМГ „Паисий Хилендарски“, 1 СОУ; 112 ОУ;

Зала 9/ кабинет 42

ІІ

71 СОУ, 83 ОУ, 201 СОУ, 202 СОУ, 24 СОУ;

Зала 10/ кабинет 43

ІІ

44 СОУ, 95 СОУ, 130 СОУ, 143 ОУ, 166 СУ;

Зала 11/ кабинет 44

ІІ

14 СОУ, 29 СОУ; 48 ОУ, 31 СОУ, 23 СОУ,

Зала 12/ кабинет 45

ІІ

138 СОУ, 148 СОУ, 6 ОУ, 7 СОУ, 133 СОУ;

Зала 13/ кабинет 46

ІІ

55 СОУ, 22 СОУ, 73 СОУ, 104 СОУ, 126 ОУ;

За по-добро ориентиране ползвайте подадената схема на ІІ етаж на 18 СОУ, показваща организацията на приемане и засекретяване.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.05.2013г.


Изх. № 9137-465/ 21.05.2013 г.
ВАЖНО!
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


НАПОМНЯМ Ви, че в изпълнение на Правила за информационна сигурност на изпитните материали за ДЗИ, т.III. Изпитни работи и изпитни протоколи, т.1.13. следва в 30 СОУ „Братя Миладинови“ да предадете:

 1. Пликовете с изпитните работи на зрелостниците.
 2. Резервните изпитни комплекти и изпитните комплекти на неявилите се зрелостници, както и сгрешените изпитни комплекти.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град
Евгения Вълкова

Началник на РИО
София – град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


21.05.2013г.


Изх. № 9137-46421.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на  държавни зрелостни изпити. За целта следва да попълните справката за неявили се и да я изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg най-късно до 10:00 часа.
Ако няма неявили се зрелостници, попълнете таблицата с нули.
Моля да попълвате коректно и внимателно данните на учениците.


Приложение
: неявили се БЕЛ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


20.05.2013г.


Изх. № 9137-460/20.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


По повод 24 май – Деня на българскатапросвета и култура и на славянската писменост, Столична община и РИО, София-град организират

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ,

посветен на 1150 години от Великоморавската мисия.

Началото на концерта е на 24 май /петък/ в 12.00 ч. – пред Народния театър „Иван Вазов.

За организация
та на концерта е необходимо:

 1. Да заявите броя на учениции формацията (включително групи по „УСПЕХ“) от повереното Ви училище, които ще участват в концерта, както и имената и координатите за връзка с ръководителите им.
 2. Да заявите участието на фолклорен танцов състав от повереното Ви училище,  да посочите имената на ръководителя му и да изпратите координати за връзка с него.

Заявките си изпращайте на ст. експерт Вася Арсенова на: rio_varsenova@abv.bg
най-къснодо22.05.2013 г./сряда/.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.05.2013г.

Изх. № 9137-461/ 20.05.2013 г.

ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ И
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с  предстоящите НВО и ДЗИ Ви уведомявам:

 1. Имате възможност да тествате формите за начало и край на изпита, които в самия ден на провеждане на изпита ще бъдат нулирани непосредствено преди пускане на паролата за съответния изпит.
 2. С цел обезпечаване нормалната работоспособност на сървърите, в служебните сайтове да се влиза през не повече от 1-2 компютъра от училище в деня на изпита, както и да не презареждате страниците по-често от веднъж на 10 сек.

С пожелания за спорна и безпроблемна работа:

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.05.2013г.


ВАЖНО!

Изх. № 9137-459/ 20.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приемането на материалите от проведени държавни зрелостни изпити на 21.05.2013 г. и 23.05.2013 г. в 30 СОУ „Братя Миладинови“, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-А, Ви информирам:

 1. Начален час на приемане – 12,30 ч.
 2. Материалите следва да съдържат:
  • Изпитните работи на учениците.
  • Заверени с текст „Вярно с оригинала“, подпис на директра и печат на училището копия на протоколите за дежурство при провеждане на писмен изпит (квесторски протоколи).
  • Заверени с текст „Вярно с оригинала“, подпис на директра и печат на училището копия на заповедите на директора за разпределение на квесторите и консултантите по зали.
  • Протокол (Приложение № 3) за отваряне на пакет с материали, представляващи ведомствена тайна.
  • Протокол (Приложение № 3) за отваряне на резервните материали.
  • Протокол (Приложение № 3) за отваряне на пакет с определените със заповед на началника на РИО – София-град квестори и консултанти за провеждане на съответния изпит.
 1. Организация за приемане на материалите:
  • Влизането в сградата на училището се извършва през централния вход  откъм бул. „Ал.Стамболийски“.
  • Предаването на материалите ще се осъществи по работни маси, разположени във фоайето на първия етаж, както следва:


  Маса № 1 – райони: „Витоша”, „Връбница”, „Оборище”, „Лозенец”.
  Маса № 2 – райони: „Изгрев”, „Искър”, „Красно село”, „Слатина”.
  Маса № 3 – райони: „Средец”, „Студентски”, „Красна поляна”, „Триадица”.
  Маса № 4 – райони: „Овча купел”, „Подуяне”, „Сердика”, „Люлин”.
  Маса № 5 – райони: „Банкя“, „Възраждане”, „Надежда”, „Илинден”, „Младост”.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.05.2013г.


Важно!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приемането на материалите от НВО по БЕЛ за VІІ клас на 21.05.2013 год. в 22 СОУ „Г. С. Раковски”, район „Триадица, бул. „Витоша” № 134 е създадена следната организация.

Начален час на приемане
: 13.15

Материали, които се предават:
1. Изпитните работи на учениците;
2. Заверени копия/ с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/ на квесторските протоколи; /Квесторските протоколи са по образец./
3. Заверено копие с текст /„Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/  на заповедта на директора за разпределение на квесторите и консултантите по зали;
4. Протокол /Приложение № 3/ за отваряне на пакет с материали, които представляват ведомствена тайна
5. Протокол по образец за отваряне на резервните материали/Без резервните материали/.

Организация за приемане на материалите:

1. Влизането в училището може да стане, както през централния вход, откъм бул. „Витоша” така и през задния вход откъм двора на училището;
2. Възможност за паркиране на автомобили има на улица „Здраве” /до Медицински университет/ в близост до училището и в двора на училището, входът му е откъм ул. „Цар Асен”;
3. Предаването на материалите ще се извърши по работни маси разположени в коридора на І етаж;

Разпределение на районите по работни маси:

маса 1 – район „Триадица”;                       маса 11 – район „Овча купел”;
маса 2 – район „Младост”;                         маса 12 – район „Витоша”;
маса 3 – район „Подуяне”;                         маса 13 – район „Люлин”;
маса 4 – район „Възраждане”;                   маса 14 – район „Лозенец”;
маса 5 – район „Надежда”;                         маса 15 – район „Искър”;
маса 6 – район „Слатина”;                         маса 16 – райони „Връбница”, „Студентски”;
маса 7 – район „Средец”                            маса 17 – райони „Сердика”, „Кремиковци”;
маса 8 – район „Красно село”;                  маса 18 – райони „Изгрев”, „Нови Искър”;
маса 9 – район „Красна поляна”;              маса 19 – райони „Панчарево, „Илинден”, маса 10 – район „Оборище”;                                             „Банкя”;
4. Изчакването на ред става в кабинети, разположени срещу работните маси; Кабинетите за изчакване по общини ще бъдат означени с табели в училището.
5. За напускане на училището се използват и двата входа на училището.
6. Екипите по засекретяване се явяват в училището в 15:00 часа  и се настаняват в определените за тях зали, разположени на ІІ-я етаж.

Разпределение на екипите за засекретяване по зали:


Зала/ кабинет

Етаж

Училища, разпределени в залата

Зала 1/ кабинет 42

ІІ

26 СОУ, 2 СОУ, 140 СОУ, 74 СОУ, 32 СОУ, 134 СОУ,

Зала 2/ кабинет 43

ІІ

30 СОУ, 18 СОУ, 119 СОУ, 11 ОУ, 105 СОУ, 113 СОУ;

Зала 3/ кабинет 44

ІІ

45 ОУ, 108 СОУ, 150 ОУ, 17 СОУ, 28 СОУ, 92 ОУ;

Зала 4/ кабинет 45

ІІ

147 ОУ, 19 СОУ, 36 СОУ, 51 СОУ, 25 ОУ, 34 ОУ;

Зала 5/ кабинет 46

ІІ

21 СОУ, 107 ОУ, 56 СОУ, 79 СОУ, 40 СОУ, 96 СОУ;

Зала 6/ кабинет 47

ІІ

90 СОУ, 97 СОУ, 39 СОУ, 118 СОУ, 144 СОУ, СУ „Ген. Стойчев“;

Зала 7/ кабинет 50

ІІ

125 СОУ, 81 СОУ, 15 СОУ, 16 ОУ, 101 СОУ, 160 ОУ;

Зала 8/ кабинет 52

ІІ

88 СОУ, 66 СОУ, СМГ „П. Хилендарски“, 1 СОУ; 112 ОУ;

Зала 9/ кабинет 53

ІІ

71 СОУ, 83 ОУ, 201 СОУ, 202 СОУ, 24 СОУ, 44 СОУ;

Зала 10/ кабинет 54

ІІ

95 СОУ, 130 СОУ, 143 ОУ, 166 СУ, 14 СОУ, 29 СОУ;

Зала 11/ кабинет 55

ІІ

48 ОУ, 31 СОУ, 23 СОУ, 138 СОУ, 148 СОУ, 6 ОУ,

Зала 12/ кабинет 56

ІІ

7 СОУ, 133 СОУ, 55 СОУ, 22 СОУ, 73 СОУ, 104 ОУ, 126 ОУ

За по-добро ориентиране ползвайте подадената схема на І-я етаж на 22 СОУ показваща организацията на приемане на писмените работи на учениците.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.05.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ
ДЗИ И
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с  предстоящите НВО и ДЗИ на сайта http://mon7.mon.bg/ и на http://zamaturite.bg/dzisoft е качен тестов аудио файл. Паролата за достъп до тестовия файл е 1234.

В деня на изпита аудиофайлът ще бъде качен на сайта http://zamaturite.bg/dzisoft и http://mon7.mon.bg/ (аудиофайлове във формат MP3). Файлът ще бъде компресиран, за отварянето на който ще получите парола съобразно графика за протичане на съответния изпит. След като разкодирате файла, следва да го тиражирате в брой равен на изпитните зали на носител съобразно устройството за възпроизвеждане, като Вие имате грижа колоните на съответните устройства да са нагласени с достатъчна сила, така че да се чуват и в най-далечния край на изпитната зала.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.05.2013г.


ЗАПОВЕД № РД 27 – 18/ 16.05.2013 год. на Началника на РИО – София-град


16.05.2013г.


ВАЖНО!

Изх. № 9137-454/ 16.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото провеждане на държавните зрелостни изпити, Ви напомням:

1. Служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ се получават в училищата след подаване на информация в РИО – София-град на електронен адрес rio_sofia_dzi@abv.bg за недопуснатите ученици (ако няма такива, в справката се попълват нули) задължително от електронната поща на училището по ДЗИ (u_...................................@abv.bg).
                                                          код на училището по ДЗИ
Справката с недопуснатите ученици се подава в РИО, ет. ІV, ст. 422 и на хартиен носител.

2. В деня на изпита училищата изтеглят с паролата си изпитните материали от zamaturite.bg/dzisoft, разпечатват ги и ги раздават на учениците. Началото на изпита се отбелязва, когато започне и в последната зала.

3. Началото на всички изпити, съгласно заповедите на министъра на образованието, младежта и науката е 8,00 часа. До 8,00 ч. се подава информация в системата за броя явили се.

4. До 10,00 ч. се подава информация за неявилите се на съответния изпит в справка, изпратена Ви в деня на изпита.

5. Отбелязва се край на изпита, когато е приключил във всички зали.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2013г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-450/ 15.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 9137-438/ 13.05.2013 г. на началника на РИО – София град , свързано с организацията и провеждането на ДЗИ по БЕЛ, обръщам внимание на следното:

1. Промяната на мястото за инструктажа се отнася само за членовете на техническата комисия към Националната комисия за оценяване на изпитните работи за ДЗИ  (22.05.2013 г., в ДИУУ, 12:00 ч.), а не за учителите – оценители.

2. Инструктажът на оценителите – учители по БЕЛ – остава в хотел "Родина" на 22.05.2013 г. от 9:30 ч.

Моля още веднъж прочетете внимателно писмото и потвърдете, че коректно сте предали информацията на ангажираните в двете комисии лица на адрес: rio_dvladimirova@abv.bg.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2013г.


Изх. № 9137-439/ 13.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НA
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 ОТ
СЛЕДНИТЕ РАЙОНИ:

ЛЮЛИН, КРАСНО СЕЛО, ТРИАДИЦА, МЛАДОСТ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо от Столична община с вх. № 1004-109/ 9.05.2013 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че от 14.05.2013 г. стартира проектът „Приятели с водата“ за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за следните училища и райони:

 • Люлин – 27. СОУ, 33. ОУ, 37. СОУ, 40. СОУ, 56. СОУ, 77. ОУ, 79. СОУ, 90. СОУ, 96. СОУ, 97. СОУ, 103. ОУ, 137, СОУ;
 •  Красно село – 25. ОУ, 34. ОУ, 142. ОУ, 19. СОУ, 36. СОУ, 51. СОУ, 132. СОУ;
 •  Триадица – 20.ОУ, 41.ОУ, 104. ОУ, 126. ОУ; 22. СОУ; 47. СОУ; 73. СОУ, 121. СОУ;
 • Младост- 10. СОУ, 39. СОУ, 81. СОУ, 82. ОУ, 118. СОУ, 125. СОУ, 128. СОУ, 131. СОУ, 144. СОУ, 145. СОУ.

Проектът „Приятели с водата“ ще допринесе за повишаване на водоспасителната култура на учениците от V и VI клас. Програмата включва информация за опасностите при къпане, плуване и начините за предпазване при воден инцидент.

Обучението ще се осъществи съвместно с експерти по водно спасяване към СО на БЧК и специално обучени младежи-доброволци. На родителските срещи родителите ще бъдат запознати с обучението и ще бъде потърсена съгласието и подкрепата им. Класните ръководители на V и VI клас ще бъдат обучени за обучители по темата „Водоспасителен минимум“.

Целта на проекта е опазване живота и здравето на децата при съприкосновението им с неохраняеми водни площи и запознаване на максимален брой деца с опасностите при къпане и плуване и как да се предпазят.

За контакти: тел. 02/ 981 43 29; 0887 928 552, e-mail: pcherneva@sofia.bg


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2013г.


№  9137 -443/15.05.2013 г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

СУ «СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»
ФНУП – КАТЕДРА «МУЗИКА»
НФ «ОРФЕЕВА ДАРБА»

Ви канят на

ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
на тема:

«МУЗИКАЛНООБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА, УЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА СРЕДА»,

на 17-18 май 2013г.

в аулата на Ректората на СУ «СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»


Начало: 9.00ч.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2013г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-448/15.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните пощи на училищата за НВО – VII клас са изпратени списъците с учениците, които ще се явяват на БЕЛ, математика и проверка на способностите. Моля проверете внимателно всички данни и потвърдете днес (15.05.2013 г.) до 18:30 часа на електронния адрес: e.ilieva@edusofia.bg
Без Вашето потвърждение е невъзможно разпределението на учениците по зали и на квесторите и консултантите по училища!
Разчитам на Вашата отговорност и коректност.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2013г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137- 444/ 15.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОУ, СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля директорите на училищата, които провеждат Национално външно оценяванеVII клас и държавни зрелостни изпити през сесия май-юни на учебната 2012/ 2013 г., да се явят съгласно приложението в РИО – София-град за получаване на изпитните материали (в присъствието на председателя на училищната зрелостна комисия). При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи материалите, представя пълномощно или заповед за заместване.

На 15 и 16 май 2013 по обявения по-рано график ще се раздават пликове и листове за чернова за НВО БЕЛ и математика - VII клас.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


14.05.2013г.


Изх. №
91РА-3/14.05.2013 г.

ДО РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ  И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ, ПРОФИЛИРАНИ  И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с Писмо изх. № 9105-160/08.05.2013 г. на МОМН и с вх. № 0200-490/08.05.2013 г. в РИО, София-град, относно предстоящото отпечатване на задължителната училищна документация (ЗУД) за детските градини, училищата, обслужващите звена и институциите за професионално обучение за началото на учебната 2013/2014 г. , Ви уведомявам следното:
1.  Заявяването на ЗУД за началото на учебната 2013/2014 година ще се извършва
по приложения образец на Формуляр-заявка.

 1. В заявката се попълват всички реквизити по така форматирания начин.
 2. Ученическата лична карта -3-71, ученическата книжка - 3 -85, ученическата
  книжка за задочно обучение - 3-49 и колежанската книжка - 3-50, се заявяват
  от платеца, но не се заплашат от него. Същите се разпространяват в търговската
  мрежа.
 3. Формуляр-заявката се изготвя от платеца в четири еднакви екземпляра в
  оригинал и се предават в срок, както следва:

ОБЩИНСКИТЕ училища и детски заведения - до 18.05.2013 г. /събота/ в съответната районна администрация /за обобщаване от специалиста по образование/;

Районните администрации представят на 22.05.2013 г. в РИО, София-град, ул. „Антим I“ № 17, стая 422, от 14.00 ч. до 17.00 ч. заявките на общинските учебни и детски заведения заедно с обобщена за тях.
- ДЪРЖАВНИТЕ училища и детски заведения, ЧАСТНИТЕ училища и  детски заведения, обслужващите звена и ЦПО - до 18.05.2013 г. /събота/ в РИО, София-град, ул. „Антим I“ № 17, стая 422, от 14.00 до 17.00 ч.
Заявките да бъдат съпътствани със Справка за самостоятелен платец само, ако има промяна в статута на платеца от предходната заявка.
Поставените срокове са окончателни и не подлежат на промяна.
Заявки, извън посочените срокове, се внасят в РИО, София-град с писмен доклад от директора, в който са посочени обективните причини.
Приложения:
1.  Образец на формуляр-заявка за ЗУД за детските градини, училищата, обслужващите звена и ЦПО за началото на учебната 2013/2014 година.
2.  Образец на справка „Списък на самостоятелните платци".

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


14.05.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-441/ 13.05.2013 г.


13.05.2013г.


Изх. № 9137-440/13.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО – 7. КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА – прием след завършен VII клас
(пликове, хартия за чернова)

15.05.2013 г. (сряда)
13.30 – 14.00 райони: Възраждане, Изгрев
14.00 – 14.30 райони: Банкя, Витоша, Връбница
14.30 – 15.00 райони: Илинден, Искър
15.00 – 15.30 райони: Красна поляна, Красно село
15.30 – 16.00 райони: Кремиковци, Лозенец;
16.00 – 16.30 райони: Люлин

16.05.2013 г.(четвъртък)
10.00 – 10.30 райони: Младост
10.30 – 11.00 райони: Надежда, Нови Искър
11.00 – 11.30 райони: Оборище, Овча купел
11.30 – 12.00 райони: Панчарево
12.00 – 12.30 райони: Подуяне, Сердика
12.30 – 13.00 райони: Слатина, Средец
13.00 – 13.30 райони: Триадица, Студентски

Предварително Ви благодаря за съдействието.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


13.05.2013г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-438/ 13.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че инструктажът на техническата комисия към Националната комисия за оценяване на изпитните работи за ДЗИ по български език и литература ще се проведе на 22.05.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. в ДИУУ, бул. „Цар Борис ІІІ“, № 224, а не, както предварително беше обявено, в хотел „Родина“. Моля своевременно да уведомите членовете на техническата комисия от Вашето училище и да изпратите от актуална електронна поща на училището потвърждение на адрес:
 rio_dvladimirova@abv.bg.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


10.05.2013г.


Изх. № 9137-434/ 10.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Националния спортен календар на МОМН  за учебната 2012/ 2013 г. и писмо № 9105-95/ 13.03.2013 г. на МОМН,  вх. № 0200-285/ 14.03.2013 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в срок до 23.05.2013 г. на e-mail: m1stoilova@abv.bg учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище следва да дадат своите предложения за промени и/или допълнения на Правилата за организиране и провеждане на ученическите игри през 2013/ 2014 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


10.05.2013г.


Изх.№9137-435/10.05.2013г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на годишния план на РИО, София-град, през месец май ще се проведат обучителен семинар за начални учители от столичните училища по следните теми:

 • Разработване и управление на образователни проекти в класната стая - ефективен метод за обучение на малките ученици“.

Обучението ще се проведе на 16.05.2013 г., в актовата зала на 18 СОУ „Уилям Гладстон“, ул.“Пиротска“ №68 от 14:00 часа с лектори от „Център за творческо обучение“.

Моля да подсигурите присъствието на председателите на методичните обединения в начален етап на основна образователна степен, както и на помощник директори  или главни учители.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


09.05.2013г.


Изх.№
9137-428/8.05.2013 г.
 
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото НВО в IV, VII и VІІІ клас  с интензивно изучаване на ЧУЖД ЕЗИК с прием след VІІ клас, и ДЗИ в ХII клас, приложено Ви изпращам рамка с таблици за анализ на получените резултати.

В срок до 27 юни 2013 година, моля да изпратите попълнените таблици в частта, отнасяща се за Вашето училище, без да нарушавате изготвената рамка.

Заложеният формат на анализ ще бъде неотменна част от доклада за приключване на учебната 2012/2013 година за  всяко училище.

Моля да изпращате анализа, при спазване на посочения срок, на е-mail:nvo_dzi_2013@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


09.05.2013г.


Изх. № 9137-429/08.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


РИО – София-град благодари на директорите на всички столични училища, които взеха участие в проведените териториални прегледи на ученическите екипи по първа помощ.

На 22 май от 10.00 часа пред Националния дворец на културата, паметник „13 века България“ ще се проведе Столичен преглед на ученическите екипи по първа помощ.

Очакваме победителите от териториалните прегледи да се включат в състезанието. Пожелаваме успех на участниците!

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


09.05.2013г.


Изх. № 9137-432/09.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Министерството на образованието, младежта и науката  и Столична община организират тържествено шествие, посветено на 1 150 години от Великоморавската мисия.
Началото на шествието е на 24 май /петък/ в 10.30 ч. от фонтана при Президентството.

Тържествената процесия ще завърши в 11.00 ч. С официална церемония и поднасяне на венци пред паметника на Светите братя Кирил и Методий, пред Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

За организацията на събитието е необходимо:

 1. Да заявите броя на ученици отповереното Ви училище, които ще участват в тържественото шествие, както и имената и координатите за връзка с ръководителя им.
 1. Да заявите участието на духов оркестър от повереното Ви училище и да посочите имената на ръководителя му, както и координати за връзка с него.
 2. Да заявите участието на фолклорен танцов състав от повереното Ви училище,  да посочите имената на ръководителя му и да изпратите координати за връзка с него.
 3. Групата на училището Ви трябва да се води от училищните знамена и транспарант, на който е изписано името на училището.

Заявките си изпращайте на ст. експерт Вася Арсенова на:rio_varsenova@abv.bgнай-къснодо 17.05.2013 г./петък/.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


09.05.2013г.


ВАЖНО!

Изх.№ 9137-433/09.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ПРОВЕЖДАЩИ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА В VІІ КЛАС И ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на национално външно оценяване по БЕЛ и математика  в VІІ клас и ДЗИ ще се проведе съвещание – инструктаж на 13.05.2013 г. в актовата зала на  ЧОУ  и ЧПГ „ДРУЖБА“, жк. „Обеля 2 (транспорт до училища „Дружба“  -  от метростанция „Обеля“, трамвай № 6 - спирка „140 СОУ“ ), както следва:

 • От 10.00 ч. до 11.00 ч. с директорите на училищата, провеждащи НВО по БЕЛ и математика в VІІ клас;
 • От 11.00 ч. до 12.30 ч. почивка и разглеждане на базата на училището;
 • От 12.30 ч. с директорите на училищата, провеждащи ДЗИ.

Присъствието Ви е наложително поради важността на обсъжданите въпроси!

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


08.05.2013г.


Изх. №9137-427/ 08.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с работата на  Комисията за проверка и оценка на изпитните работи от НВО по математика на учениците в VІІ клас, Ви уведомявам, че част от учителите по математика и от специалистите с компютърни умения, предложени от Вас, са одобрени и включени в заповед № РД 27-14/19.04.2013 г. на началника на РИО – София-град, за което ще бъдете уведомени на електронната поща на училището.

След получаване на уведомлението от РИО, София - град в потвърждение на факта, че съответно Вие сте уведомили учителите, моля изпратете съобщение на  e-mail:

 rio_bkaneva@abv.bg

Инструктажите на членовете на техническата комисия  и специалистите с компютърни умения ще се състоят  в 18 СОУ „Уилям Гладстон”, София,  ул. „Пиротска” № 68, на 22.05.2013 г. (сряда) от 14:00 часа, а на членовете на комисията – оценители, на 24.05.2013 г. от 08.30 часа. Присъствието е задължително и ще се документира с полагане на подпис върху оригинала на заповедта. При отказ или невъзможност за участие на длъжностно лице в работата на комисията директорът, незабавно внася доклад до началника на РИО, в който  излага причините  и предлага подходящ заместник.

Необходимо е всички членове на комисията при инструктажите на 22.05.2013 г. и 24.05.2013 г. да представят попълнена декларация за отсъствие на конфликт на интереси, ако не са я предали заедно с предложението от директора.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


08.05.2013г.


Изх. 9137-423/08.05.2013 г.                                                                                               

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Съюз на математиците в България /СМБ/, Секция  „Математика и лингвистика” с вх. №1102-13 от 30.04.2013 г. в РИО София-град Ви уведомявам, че от 31 май до 9 юни 2013 г. в хотел «Делта Бийч», к.к.Слънчев бряг ще се проведе Подбор на Националния отбор за участие в XI Международна олимпиада по лингвистика в Манчестър /Великобритания/. В рамките на Подбора от  31 май до 2 юни 2013 г. ще се проведе Национален семинар за учители по математическа лингвистика. Поканени за участие в Подбора са:     

 • Разширения национален отбор, определен с протокол на Националната комисия;
 • Ученици, класирали се до 60-то място в общото класиране след националната олимпиада по математическа лингвистика и състезанието по време на ПМС;
 • Учители по математическа лингвистика

Участници в семинара могат да бъдат:

 • Всички учители, които имат ученици, класирали се до 60-то място в общия протокол след събиране на точките от състезанието по лингвистика в рамките на Пролетните математически състезания и  Националната олимпиада по математическа лингвистика;   
 • Учители, занимаващи се с извънкласна работа по лингвистика;  
 • Преподаватели с интереси в областта.

Моля, за Вашето съдействие за осигуряване присъствието на учениците от Вашето училище по време на Подбора и на учителите за участие в семинара. Подробна информация можете да получите на тел. 0885 100 995 или на email: aleks.velinov@gmail.com

           Приложение:

 1. Покана за участие в Подбора;
 2. Покана за участие в семинара;
 3. Форма за  заявка ;
 4. Програма на Подбора на  Националния отбор;
 5. Декларация;
 6. Инструкции за попълване на Заявка за участие в Подбора на  Националния отбор;
 7. Условия за спонсорство;
 8. Протокол за общо класиране след сбор точки от МПС и НОЛ.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


08.05.2013г.

Изх № 9137- 424 /08.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РИО – София-град с изх. 9137-387/23.04.2013 г. относно предоставяне на данни, свързани с издаване на удостоверение „APOSTILLE” от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), Ви уведомявам, че изискваните документи са:

 • Спесимен на директора на училището – съдържа трите му имена по лична карта изписани на български език и с английска транслитерация и подпис.
 • Пълно наименование на училището на български език и превод на английски език (превода не е единен и всяко училище следва само да определи как да преведе наименованието си).

Образци на печати на училището (с изображение на държавния герб и обикновен – без изображение на държавния герб). Подписа на директора и печатите не трябва да се препокриват.

 • Мобилен телефон на директора на училището.

Информацията на хартиен носител ще се събира в Регионален инспекторат по образованието – София-град, в стая 422 всеки делничен ден от 14:00 до 17:00 ч. в срок до 13.05.2013 г. За повече информация тел.: 935-60-87

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


08.05.2013г.

ВАЖНО!

Изх. №9137-425/08.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящите Национални външни оценявания /НВО/, Ви припомняме установените процедури:
Всяко НВО има различен сайт и часове за достъп.Училището, с паролата си в съответния сайт,
може да изтегли изпитните материали, да види паролата за изпита, да отбележи броя явили се ученици и  началото на изпита (за някои от изпитите се отбелязва и край).
Файловете са кодирани с  WinRAR и са в PDF формат, а аудиофайловете са в MP3 формат. Училищата изтеглят файловете, разпечатват и комплектоват изпитните материали, след което ги раздават на учениците.Начало на изпита се отбелязва, когато той започне и в последната зала.
Сайтът за НВО 4 клас е на адрес mon4.mon.bg. Материалът за изпита по БЕЛ ще бъде качен на 09.05.2013 година до 9,40 часа, а паролата за достъп до 9,55 часа.
Началото на изпита е 10 часа.
Резултатите на учениците от НВО по БЕЛ – IV клас ще може да се отразяват на 10 май 2013 г. /петък/ в следобедните часове. Резултатите от останалите 3 изпита ще може да се нанасят в деня на провеждането им.

Екипът на РИО, София-град, желае успех на всички ученици и разчита на професионализма на всички учители за отлична организация и провеждане на Националното външно оценяване.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


08.05.2013г.

Изх. № 913-426/08.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОМН № 9105-131/29.04.2013 г., вх. № 0200-476/07.05.2013 г. в РИО – София-град, относно въвеждане на допълнителни мерки за сигурност във всички структури от системата на народната просвета и висшето образование.
Моля да предприемете посочените в писмото допълнителни мерки за сигурност с цел опазване живота и здравето на нашите ученици.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


08.05.2013г.


Изх. № 9137-420/08.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 14.05.2013 г. (вторник) от 15.00 часа в зала № 4  на втори етаж във Фондацията  на научно-техническите съюзи  –  ул. „Раковски” № 108, ще се проведе  празникът  по химия и опазване на околната среда. Ще бъдат наградени ученици, които:
- са класирани на областния кръг на олимпиадата по ХООС (получили са от 75 до 100 точки);
- са класирани на подборния кръг за националното състезание по ХООС;
- са получили отлични оценки на столичното състезание „Талантлив химик“ (от възрастовите  групи VІІ И ХІІ клас).


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


08.05.2013г.


Изх. № 9137- 418/ 08.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с организирането на работата на комисията за проверка и оценка на изпитните работи от НВО по български език и литература на учениците в VІІ клас Ви уведомяваме, че всички учители по БЕЛ и част от специалистите с компютърни умения, предложени от Вас, са одобрени и включени в заповед № РД 27-13/ 19.04.2013 г. на началника на РИО – София-град.

Специалистите с компютърни умения ще бъдат уведомени на електронната поща на училището.
Моля да потвърдите, че сте уведомили колегите от Вашето училище, като изпратите от актуална електронна поща на училището потвърждение на адрес:
rio_sgeorgiev@abv.bg

Инструктажът на оценителите и специалистите с компютърни умения ще се състои в 22. СОУ „Г. С. Раковски”, София, бул. „Витоша” № 134, на 14.05.2013 г. (вторник) от 10:00 и от 14:00 часа в зависимост от заетостта им в училище. Присъствието на включените в комисията лица е задължително и ще се документира с полагане на подпис върху оригинала на заповедта. При отказ или невъзможност за участие на длъжностно лице в работата на комисията директорът незабавно внася доклад до началника на РИО, в който обяснява причините, и предлага подходящ заместник.

Необходимо е всички членове на комисията при инструктажа на 14.05.2013 г. да представят попълнена декларация за отсъствие на конфликт на интереси, ако не са я предали заедно с предложението от директора.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


08.05.2013г.


Изх. № 9137-419/08.05.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В
IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Сайтът mon4.mon.bg е отворен за окончателни промени на данните за учениците за IV клас. Моля внимателно да проверите трите имена, ЕГН на всеки ученик, пол, да отразите придошлите и напусналите, както и да отразите учениците със СОП.

За допълнителна информация може да се обръщате към експертите по начално образование.
Телефони:9356069/9356070


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


08.05.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Нов проект, посветен на европейските образователни политики стартира в началото на месец май 2013 г. у нас. Проектът със заглавие „Образователни политики в 21-ви век” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програмата за учене през целия живот и има за цел да популяризира Стратегическата рамка за Европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, която е част от общата стратегия за растеж на Европейската общност „Европа 2020”.
Приложение: програма

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


08.05.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информационният център „Европа Директно” – София, Центърът за развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България, EURES – България, Националният СОЛВИТ център и Йо-Йо-България организират младежки празничен фестивал по повод 9 май-Денят на Европа!
Събитието ще се проведе на 8-ми май 2013 г. на лятната сцена в Борисовата градина от 15:00 до 20:30 ч. Ще има информационни щандове с материали и безплатни консултации за ЕС с представителите на европейски мрежи в България, игри, спортни демонстрации по йо-йо и други алтернативни улични спортове и изкуства, с възможност за участие на публиката. За доброто настроение ще се грижат групите Оги23, Wosh&FeeL и BrightSight.
Моля да запознаете Вашите учители и ученици.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


07.05.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните пощи на училищата за НВО има изпратено спешно съобщение. Моля за бърза реакция!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


07.05.2013г.


Изх. № 9137-403/ 30.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО, София-град, с вх. № 1220-8/ 25.04.2013 г. е получено от издателство „Просвета“ до учителите:


Лилия Джунова, Литературен клуб „Аз - журналистът“, София
Стела Танева, Литературен клуб „Мисъл“, София
Г-жа Рангелова, Литературен клуб „Creative Writing“, София
Лидия Станчева, Литературен клуб „Вдъхновение“, София
Веселина Димитрова, Литературен клуб „ВЕДА“, София
Виолета Инева, Клуб за естетически компетентности „Калиопа“, София
Ирина Дуева, Литературен клуб „Творческо писане и четене“, София
Мариана Стоянова, Литературен клуб по творческо писане, София
Вероника Лозанова, Литературен клуб „Публична реч“, София
Вера Бебова, Литературен клуб „Млад поет“ в 88-мо СОУ, София
Цветелина Евтимова, Литературен клуб „Литературна критика“, София
Мая Кисьова, МОНТФИЗ, София
Антонио Гинев, Студио „Активна словесност“, София
Росица Игнатова, Литературен клуб „Творческо писане“, София
Надежда Петрова, 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, София
Магдалена Дамянова, Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, София
Румяна Даскалова, Първа АЕГ, София
Руслана Велинова, СПГЕ „Джон Атанасов“, София
Г-жа Аланджийска, 122 ОУ „Николай Лилиев“, София
Юлия Терзийска, 105 СОУ „Атанас Далчев“, София
Цветелина Личева, 133 СОУ „Александър Сергеевич Пушкин“, София
Красимира Борисова, 91.НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, София
Илияна Тотева, НУКК, София
Красимира Иванова, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София
Радка Петрова, 101 СОУ „Бачо Киро“, София
Даниел Николов, ЧАГ „Проф. Иван Апостолов“, София
Л. Топалова, 22 СОУ „Георги Раковски“, София
Марияна Минева, 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, София
Мая Гешева, Национална финансово-стопанска гимназия, София
Светлана Лазарова, Първа частна математическа гимназия, София
Татяна Тухчиева, НСОУ „София“, София
Теодора Серафимова Петрова, 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, София
Юлия Кирилова Терзийска, 105 СОУ „Атанас Далчев“, София

Техните възпитаници участваха в първото по рода си у нас творческо писане онлайн, проведено от издателство „Просвета“ и Българското национално радио на 26.03.2013 г.

В писмото, подписано от Йоана Томова, председател на издателството, се казва:

„Резултатите от конкурса показаха, че в България расте чудесно ново поколение - образовано, творящо, мислещо.

Благодарим на онези, които го водят с труда и сърцето си - българските учители!“

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


07.05.2013г.


Изх.№ 9137-417/07.05.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-1351/31.08.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас Ви напомням, че от 08.05 до 14.05.2013 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, хореография, музика) от учениците от Вашето училище.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VІІ клас от 08.05 до 14.05.2013 г. и се предават от представител на училището от 08.05 до 14.05.2013 г. до 17.30 часа в стая 510 на РИО – София-град.
Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса  - 6 лв. по следната сметка на РИО- София-град:
BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.
Таксата се внася за всеки отделен изпит - проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.
При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.

За кандидатстващите профил „Спорт“, заявление се подава в съответното училище и таксата се внася в него.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


07.05.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

ГРАФИК


30.04.2013г.


Изх. № 9137-407/ 30.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОМН № 9105-147/ 25.04.2013 г., постъпило с вх. № 0200-453/ 25.04.2013 г. в РИО – София-град, относно изпълнението на Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”, oдобрена с Решение на Министерския съвет № 203 от 29.03.2013 г., Ви уведомявам следното:
Документите по т. 4.2. (сканирани във формат PDF) от НП „На училище без отсъствия” мярка „Без свободен час” за периода от 01.03.2013 г. до 30.04.2013 г. да се изпратят на адрес: bez_ svoboden_chas@abv.bg. и да се попълни следният линк:

https://docs.google.com/forms/d/1cqX658wSJTGaakq5uxoeZNatoiUlhMLsZEB Mfjgb-Us/viewform

Да представите от 9.00 до 12.00 часа на 13.05.2013 г. (понеделник) Приложение № 5 (хартиен носител) за периода от 01.03.2013 г. до 30.04.2013 г.  по следния график на:

ст. експерт Мариана Стоилова, стая 408 райони:
Оборище, Изгрев, Студентски, Подуяне, Младост, Средец, Надежда, Красна поляна, Витоша, Кремиковци, Банкя, Овча купел;

ст. експерт Станислав Георгиев, стая 415 – райони:
Люлин, Лозенец, Нови Искър, Искър, Сердика, Триадица, Красно село, Възраждане, Слатина, Илинден, Връбница, Панчарево.

Приложение: НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


30.04.2013г.


Изх. № 9137-410/30.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ОБСЛУЖВАЩИ
ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с т. 5, б. „в“  от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2013 г., утвърдени със заповед № РД 09-270/08.03.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за допълнителни трудови възнаграждения /ДТВ/ за официални празници или за началото на учебната година, представете до 10 число на месеца, в който ще се извърши плащането приложеното мотивирано искане.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


30.04.2013г.


№ 9137-402/30.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Изпращам ви информация за конкурсите по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд, Будапеща  за 2013-2014 акад. година. Подробности може да се намерят на следните сайтове: www.romaeducationfund.org<http://www.romaeducationfund.org/>, www.osi.bg<http://www.osi.bg/>, www.ethnos.bg<http://www.ethnos.bg/>. Моля да имате предвид че Интернет страницата на Ромския образователен фонд има превод и на български език. За целта може да се използва падащото меню в горния ляв ъгъл на главната страница. Моля за Вашето сътрудничество за разпространяване на тази информация до потенциални кандидати за стипендия, студенти и кандидат-студенти от ромски произход. Приложено Ви изпращам и линк към електронната система за кандидатстване.

Приложения:

1. Линк към системата за кандидатстване: http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


30.04.2013г.

Изх. № 9137-404/30.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам формуляр за кандидатстване по мярката „Без отсъствие“ от Национална програма „На училище без отсъствия“, приета с Решение № 203 на Министерския съвет от 29.03.2013 г.
Формулярът за кандидатстване съдържа:

 • Обща информация за училището;
 • Информация за извинените и неизвинените отсъствия, направени от учениците по класове за периода от 15 септември 2012 г. до 30 април 2013 г.;
 • Информация за подадените справки по чл. 17, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца към дирекциите „Социално подпомагане“ в съответните общини по класове от 15 септември 2012 г. до 30 април 2013 г.

Всички документи следва да са заверени с подпис и печат на бенефициента.
Моля, в срок до 08.05.2013 г. да подадете формуляра за участие в стая № 515 в РИО – София-град, при старши експерта по ОСО Милена Тодорова. Телефон за контакти: 0878 103 151 и 935 60 72

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


30.04.2013г.

Изх. № 9137-405/30.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо вх. № 1105-26/29.04.2013 г. в РИО – София-град от Методи Терзиев – директор Институционални партньорства – Заедно в час, приложено Ви изпращам формуляр за кандидатстване на училищата по Програма „Заедно в час“.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


30.04.2013г.

Изх. № 9137-401/30.04.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
                                                                 
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на решения на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите    на   безопасността    на   движението   по   пътищата   (ДОККПБДП)   Ви
информирам за следното:
1. На свое заседание от 01.03.2013 г. ДОККПБДП взе решение за обявяване на Втора глобална седмица за безопасност по пътищата в периода от 6 до 12 май 2013 г. на тема „Безопасност на пешеходното движение". Седмицата се обявява по решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 4 април 2012 г.
Провеждането на седмицата има за цел привличане на вниманието на институциите, организациите и гражданското общество към необходимостта от обобщение на проведените положителни мероприятия за опазване на живота и здравето на пешеходците, да предизвика широка дискусия за пешеходната безопасност.
В рамките на седмицата е необходимо да се създаде организация по училища и детски градини за провеждане на информационни дни, тематични родителски срещи, трейнинги, нагледни демонстрации на учебни площадки и полигони по БДП и др. Добре е да се направи оценка на постигнатото след проведената през м. октомври кампания с първокласниците и техните родители за обезопасяване на маршрутите от дома до училището. На сайта на ДОККПБДП са публикувани помощни материали и решенията на заседанието от 01.03.2013 г.

2. Във връзка с предстоящите задачи по приключване на учебната 2012/2013 година, подготовката на учебната 2013/2014 година и задачите, произтичащи от Стратегията на МОМН за подобряване БДП за периода 2011-2020 г., Ви напомняме, че  директорите на училищата и детските градини имат определени отговорности по отношение осигуряването на условия за безопасна пътно-транспортна среда за организацията и провеждането на детския и ученическия отдих и туризъм

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


29.04.2013г.


Изх. 9137 – 399/ 29. 04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА           


Уважаема госпожо Директор, Уважаеми господин Директор,  

Приложено Ви изпращаме правила за участие в VI  национален   конкурс за  учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема: „Гражданската култура в училищната общност“ .  Конкурсът се провежда в изпълнение на т. 4 от Приложение към национална програма “Квалификация“, като правилата са публикувани и на официалната електронна страница на МОМН в раздел „ Конкурси“.

Приложения № 1 – Правила.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.04.2013г.


Изх. № 91
37-398/29.04.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че във връзка с прилагането на ДОИ за учебно съдържание и спазването на учебната програма по география и икономика за VІII клас, и годишния план на РИО – София-град, на 17 май 2013 г. (петък) от 14,20 часа в 137 СОУ „Ангел Кънчев”, р-н „Люлин”, бул. „Европа” № 135, ще се проведе открит урок в IX „а“ клас на тема: „Пътешествие в Балканския полуостров и България” с използването на ИКТ /програмата Envision/.

Училището е разположено непосредствено до метростанция „Сливница“.

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в 137 СОУ на посочената дата.

Необходимо е присъстващите учители да носят учебните програми по география и икономика за VIII клас.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.04.2013г.


Изх. № 9137-397/29.04.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Уважаеми господин директор, уважаема госпожо директор,

Уведомявам Ви за две мероприятия, които се организират на 8 май 2013 г.:

 1. Представяне на Националния видеокаталог „Това е България“ на „Глобул Медия Груп“, където ще бъде показан един от филмите на поредицата – „Античността по българските земи“ – 11.00 ч. в Столична библиотека;
 2. Среща с учителите по история и цивилизация на тема „Втората световна война в съзнанието на младото поколение, като резултат и от съвременните учебници по история“. Организатори са СБУ, фондация „Устойчиво развитие за България“ и представителството на Россотрудничество за България. Мероприятието ще се проведе от 10.00 до 13.00 часа в залата на СБУ на ул. "Ген. Паренсов" 11.

Моля да осигурите при възможност и Ваша преценка представители на училището за участие в мероприятията.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.04.2013г.

Изх. № 9137-400/29.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с Изх. № 9105-150/26.04.2013 г. и Вх. № 0200-459/29.04.2013г. в РИО София- град относно изготвяне на Годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България, моля в срок до 18:00 ч. на 30.04.2013 г.  да изпратите информация свързана с осъществени превантивни дейности през 2012 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол и тютюн, като попълните въпросник на следния линк:
https://docs.google.com/forms/d/1Zti46OZqNRvIHEJix-J8JnfSUBTrX6iEVoag7Q7kuUM/viewform

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.04.2013г.

СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-395/29.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Сайтът mon7.mon.bg е отворен за окончателни промени на данните за учениците за 7 клас. Моля внимателно да проверите трите имена, ЕГН на всеки ученик, пол, да отразите придошлите и напусналите, както и да маркирате учениците със СОП.
Задължително в срок до 18 часа на 29.04.2013 г. следва да изпратите потвърдителен e-mail, че сте извършили проверката, независимо дали има или няма промени, на електронен адрес e.ilieva@edusofia.bg. В писмото, в полето „относно“ е необходимо да изпишете кода по Админ на Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.04.2013г.


Изх. №  9137- 383/ 23.04.2013 г.                                                       

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА              

                                                                                                                                          
Уважаема г-жо Директор, Уважаеми г-н Директор,             

Във връзка с постъпило писмо в РИО, София - град с вх. № 1103-26/17.04.2013 г., приложено Ви изпращаме информация за провеждането на първи модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници :„ Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“ с ръководител на обучението проф. д-р Станка Михалкова. Обучението се провежда от ДИУУ в партньорство със сдружение „ Училищно и семейно консултиране“, като първата фаза е в периода от 13 до 17 май в сградата на ДИУУ.

Приложение

Желая успешно и плодотворно участие!                                                  

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.04.2013г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9106- 16/ 25.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля директорите на училищата, които имат зрелостници за сесия май-юни на учебната 2012/ 2013 г., да се явят съгласно приложението в заседателната зала на РИО – София-град за получаване на консумативите, списъците с разпределението на зрелостниците и списъците с учителите, определени за квестори и консултанти на ДЗИ. При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи списъците, представя пълномощно или заповед за заместване.

Списъците с разпределението на зрелостниците следва незабавно да бъдат поставени на видно място в училището.
Директорът издава заповед, в която посочва датата и училището, където учителите са определени за квестори или консултанти, и незабавно ги уведомява за това.  В заповедта следва да се включи задължението да се явят не по-късно от един час преди началото на изпита – 7,00 часа за изпитите с начало 8,00 часа.

Служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ се получават в училищата след подаване на информация в РИО – София-град на електронен адрес rio_sofia_dzi@abv.bg за недопуснатите ученици (ако няма такива, в справката се попълват нули). Справката с недопуснатите ученици се подава в РИО, ет. ІV, ст. 422 и на хартиен носител.

Напомням Ви, че по време на изпитите е необходимо да бъдат осигурени медицински лица в училищата, в които ще се провеждат ДЗИ.

Заповед № РД 01-69/ 12.04.2013 г. за утвърждаване на сградите за провеждане на първи и втори държавен зрелостен изпит, майска сесия на 2012/ 2013 г., е изпратена в училищата на пощите за ДЗИ.

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-180/ 22.02.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване ПРАВИЛАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА ИЗПИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за изпълнение.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.04.2013г.


Изх.№  9137-394/25.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През настоящата 2013 година се навършват 176 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. С писмо № 9105-137/17.04.2013 г., вх. № 0200-435/22.04.2013 г. в РИО – София-град, МОМН уведомява, че Националният туристически поход Плевен-Карлово „По стъпките на Апостола на свободата Васил Левски“, който се провежда от 1995 г., е намерил достойно място в събитията, посветени на тази годишнина.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява.

Приложение: регламент на похода

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.04.2013г.


Изх № 9137-393/24.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РИО – София-град с изх. 9137-387/23.04.2013 г. относно предоставяне на данни, свързани с издаване на удостоверение „APOSTILLE” от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), Ви уведомявам, че срокът за подаване на информацията се удължава до 13.05.2013 г. Допълнителна информация за изискваните документи ще бъде качена отново на сайта на РИО – София-град.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.04.2013г.

Изх № 9137-387/23.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с Изх. 9105-141/19.04.2013 г. и наш Вх. № 0200-437/22.04.2013 г. относно предоставяне на информация във връзка с издаване на удостоверение „APOSTILLE” ОТ Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), считано от 1 юли 2013 г.
Съгласно приетия на 13.03.2013 г. от Народното събрание Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.), считано от 1 юли 2013 г. издаването на удостоверение „APOSTILLE“ на образователни и удостоверителни документи ще се извършва от Министерството на образованието, младежта и науката.
Удостоверението „APOSTILLE“ , издавано от МОМН, ще бъде съставено на два езика – български и английски език.
В тази връзка следва всички училища да изпратят на хартиен носител в срок до 07.05.2013 г.  следната информация:

 1. Официално наименование на училището на английски език
 2. Трите имена на български език и с английска транслитерация (по лична карта), както и спесимени на лицата, които подписват дипломи, справки и други документи, издавани от съответното училище.

Информацията на хартиен носител ще се събира в РИО – София-град, в стая 506 всеки делничен ден от 10:00 до 18:00 ч. За повече информация - тел. 935 60 71

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.04.2013г.

Изх. № 9137- 388/23.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представяме Ви покана за Международния детски фестивал „Млади таланти” на Национален дворец на децата, който ще се състои от 24 до 29 април 2013 г. с участието на над 2000 деца.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.04.2013г.

Изх. № 9137-379/ 23.04.2013 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСАЖДАНЕТО
НА НАШАТА УЧИЛИЩНА ГОРА


 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От името на организаторите на инициативата „Подари дръвче, засади гора“  и лично от свое име искам да изразя огромната си благодарност за подкрепата, която ни оказахте.
Благодарение на съвместните усилия на РИО – София-град, ЧСОУ "Св. Георги", Столична община, кметовете на районите „Витоша” и „Лозенец”, Природен парк „Витоша”, Софийската св. Митрополия и ПГСС „Бузема”, нашата училищна гора в землището на Драгалевския манастир гора продължи да се разраства.

На 20 април, в инициативите „Подари дръвче, засади гора“ и „Да изчистим България за един ден“, се включиха деца, родители, учители, директори, общественици, които с голям ентусиазъм и грижа засадиха новите фиданки. Ново дръвче имат 35 столични училища.
Заедно с учениците, с голям ентусиазъм засади дръвче и член кореспондент Николай Милошев – министър на образованието, младежта и науката.

Благодаря, че отделихте от своето време и ни помогнахте да покажем на практика какво означава да милеем за природата.

Надявам се, че отново заедно, ще продължим започнатото дело!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.04.2013г.

Изх. № 9137-384/ 23.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращам Ви информация, свързана с провеждане на финалните състезания на Ученически игри 2013, включени в Националния спортен календар на МОМН за учебната 2012/ 2013 г.
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание, класирали отбори по вид спорт от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.04.2013г.

Изх. № 9137-382/ 23.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-140/ 18.04.2013 г. на Министерството на образованието, младежта и науката и вх. № 0200-429/ 19.04.2013 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че Министерството на физическото възпитание и спорта желае да проучи интереса и отношението на българските граждани към физическото възпитание и спорта.
Желаещите да участват в допитването от повереното Ви училище, могат да се включат в анкетата на              www.anketa.mpes.government.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО
СОФИЯ – ГРАД


23.04.2013г.

Изх. № 9137-380/ 23.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №  9105-132/ 16.04.2013 г. на Министерството на образованието, младежта и науката и вх. № 0200-413/ 16.04.20123 г. в РИО – София-град е необходимо в срок до 09.05.2013 г. да предоставите на
https://docs.google.com/forms/d/1Y7Qn0X1g1rlta29eDyKB0jyP7uP2LSvDHjkQM5_8F_s/viewform
информация за ваканционни форми и инициативи (безплатни), които училището Ви ще предложи на учениците през Лято 2013.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО
СОФИЯ – ГРАД


23.04.2013г.

Изх. № 9137- 385/23.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представяме Ви анонс на  сп. „Български език и литература“ на издателство „Аз-Буки“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО
СОФИЯ – ГРАД


23.04.2013г.


Изх. № 9137-377/ 23.04.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на училищата, които имат наградени ученици на първи етап на ХII Национален конкурс „Бог е любов“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че награждаването на учениците, отличени на първи етап на ХII Национален конкурс „Бог е любов“, ще се състои на 25.04.2013 г., четвъртък, от 14,00 ч. в сградата на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“, пл. „Велчова завера“ № 2.
За повече информация: Ваня Станчева – ст. експерт по ОСО, тел. 935-60-65.

Списък на наградените

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО
СОФИЯ – ГРАД


22.04.2013г.


Изх. № 9137-376/22.04.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОСНОВНИТЕ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2012/2013 година и недостига на квестори за провеждане на изпитите, моля да представите в срок до 26.04.2013 г. на хартиен носител в стая № 422, ет. IV в РИО – София-град, ул. „Антим I“ № 17/само за квестори, които не са подавани до момента/:

 1. Декларации по образец за квестори при провеждане на ДЗИ, които не са ангажирани с провеждането на НВО в VII клас.
 2. Придружително писмо от директора, съдържащо списък на лицата, които ще бъдат квестори на ДЗИ и учебните предмети, по които преподават.

В същия срок, изпратете по електронната поща на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg попълнена приложената таблица.

Вярвам, че всеки от Вас ще прояви изключителен професионализъм и чувство за отговорност, за да можем заедно, в името на нашите деца да осъществим отлична организация и провеждане на Държавните зрелостни изпити.

Предварително Ви благодаря за проявеното разбиране за важността на проблема и за Вашето съдействие за неговото решаване!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО — СОФИЯ-ГРАД


19.04.2013г.


Изх.№ 9137-369/18.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с №9105-125/11.04.2013г. на Министерството на образованието, младежта и науката и вх. №0200-395/12.04.2013г., постъпило в РИО – София-град, относно писмо с изх. №9100-141 от 27.03.2013г. на министъра на финансите, касаещо изменение и допълнение на Търговския закон /ТЗ/, Ви информирам, че с приетия Закон за изменение и допълнение на ТЗ (обн., ДВ., бр. 20 от 28.02.2013 г.) се въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16.02.2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ, L 48/1 от 23.02.2011 г.). Директивата формулира конкретни и ясни правила към страните по търговски сделки при договаряне на срок за изпълнение на парични задължения, включително и към публичните възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 7 от Закона за обществени поръчки, както и определя правата на кредиторите при забава за плащане от страна на длъжника.
В съответствие с разпоредбата на чл. 303а, ал. 2 от ТЗ, когато длъжник по търговска сделка е публичен възложител, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави. Като общо правило, ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане.
Съгласно чл. 309а от ТЗ, когато кредиторът е изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащане, ако не е уговорено друго, кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, както и на обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-м&тко от 80 лева, без да е необходима покана.
Предвид гореизложеното Ви обръщам внимание, че ръководителите на бюджетни организации, при осъществяване на управленската отговорност по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси следва стриктно да прилагат и спазват регламентираните в Търговския закон срокове при договаряне на търговски сделки в качеството им на публични възложители, спазвайки принципите за законосъобразност, прозрачност и добро финансово управление.
В тази връзка Ви напомням, че в съответствие с чл. 121 от Постановление № 1 от 09.012013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.. ръководителите на бюджетните организации отговарят за своевременното плащане на дължимите от съответната бюджетна организация суми по публични и частни държавни и общински вземания и по задължения към други лица. Неплащането в срок на задълженията представлява нарушение на финансовата дисциплина.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО — СОФИЯ-ГРАД


19.04.2013г.


Изх. № 9137-374/19.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 

 През последните години фондация „Миню Балкански” реализира редица инициативи в подкрепа на българското образование. И през тази година планира да проведе няколко традиционни и нови мероприятия. В тази връзка приложено Ви изпращаме:

Допълнителна информация може да получите от доц. Ангел Ангелов на телефон 0886738262 или на e-mail: aangelov@fmi.uni-sofia.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО — СОФИЯ-ГРАД


18.04.2013г.


Изх. № 9137-371/18.04.2013 г.
 
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО – София-град е получено писмо с вх. № 0200-359/04.04.2013 г. от г-жа Зинаида Златанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, в което е отправено искане за съдействие от директорите на столичните училища за провеждане на кампания, свързана с честването на 9 май - ден на Европа, целяща повишаване на осведомеността на младите хора в България за правото им на свободно движение и пребиваване в рамките на съюза, както и за всички други права, гарантирани на гражданите на съюза.

За изпълнение на информационната инициатива, Представителството планира поставянето на поредица табла, онагледяващи по подходящ и атрактивен начин правата, произтичащи от гражданството в Европейския съюз, както и съществуващите програми, подкрепящи упражняването на тези права.

Във връзка с гореизложеното, моля да окажете необходимото съдействие на екипа от Представителството за разполагане на информационните табла на подходящо място в ръководеното от Вас училище.
Европейската комисия се ангажира с дейностите по изработка, доставка и монтаж на таблата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО — СОФИЯ-ГРАД


18.04.2013г.


Изх. № 9137- 370 /18.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с политиката на МОМН и РИО София- град да подкрепят инициативи  и изяви, организирани и проведени от директори на столичните училища, е създадена база данни, в която да се събира информация за всички планирани събития.
Справката ще се прави всеки месец до двадесет и четвърто число,  като ще се събира информация за събитията от предстоящия месец.
Моля да изпратите информацията за месец май 2013 г. до 24.04.2013г., като попълните справката на следния линк:

 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp5SlJXTk9SZmdJb1hWRG5qTFZmaXc6MQ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

17.04.2013г.


Изх.№.9137-16.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 24.04.2013г. /сряда/ от 10.30ч. или от 14.30ч. в, зависимост от служебните ангажименти на учителите, в залата на Френския културен институт, ул.„Дякон Игнатий“ №2, издателство „Колибри“ съвместно с Френския културен институт и Алианс Франсез  организира квалификационен семинар на тема „Използването на новите технологии в преподаването на френски език във всички степени на обучение“.
Ръководител на семинара ще бъде госпожа Ан-Лор Венсан, обучител към издателство Cle International“.
Моля да предадете съобщението на учителите по френски език от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
/ съгласно заповед № РД 10-1222/ 15.04.2013г./


17.04.2013г.


Изх. № 9137-366/ 17.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 24.04.2013 г. /сряда/ от 18.00 часа в басейна на 45. ОУ, район „Илинден“, ул. „Пловдив“ № 20 ще се проведе демонстративен урок урок по физическо възпитание и спорт в І клас на тема: „Плуване”.

Маршрут до училището: автобуси № 309, 83, спирка „Захарна фабрика“.

Моля да уведомите учителите по ФВС
от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
/Съгласно заповед №РД10-1222/15.04.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


17.04.2013г.


Изх.№ 9137-365/17.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9105-134/16.04.2013 г. на Заместник-министъра на образованието, младежта и науката.

Обръщам Ви внимание, че срокът за изпълнение е 23.04.2013 г.

Приложение: Писмо и анкети

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
/Съгласно заповед №РД10-1222/15.04.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


17.04.2013г.

Изх.№ 9137-364/17.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с осигуряването на информация за подкрепящата среда за провеждане на външното оценяване в 4, 7 и 8 клас на учениците със специални образователни потребности през учебната 2012/2013 година моля в срок до 19.04.2013 г. да изпратите в РИО, София-град окончателна информация за учениците с нарушено зрение, както и за осигурената подкрепа на останалите ученици със специални образователни потребности в приложените към писмото таблици.
Данните следва да изпратите на електронен адрес iosu@abv.bg без да променяте формата на таблиците и на хартиен носител с подпис и печат на директора на училището в стая 412 или 406 до 19.04.2013 г.
Приложение съгласно текста:
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
/Съгласно заповед №РД10-1222/15.04.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


16.04.2013г.

Изх. №9137-356/16.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с верифицирането на разходите по проект BG051RO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ”, моля да имате предвид:

 • за закупеното обзавеждане и оборудване по проекта, допустимо от втората година на проекта е необходимо да бъде изготвена справка за закупени активи по приложения образец;
 • отделна справка се изготвя към всяка фактура за закупено обзавеждане и оборудване;
 • при отчитане на разходите за закупено обзавеждане и оборудване в електронната система на проекта, изготвената, подписана и подпечатана справка се сканира и публикува към отчетения разход, за който се отнася.

Обръщаме Ви внимание, че коректно попълнените и публикувани справки за закупените активи е условие за верифициране на направените разходи

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1222/ 15.04.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката/.


16.04.2013г.

Изх. № 9137-357/16.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 06 до 10 юли 2013 г. в София ще се проведе Международен форум на тема:“Руският език и руската култура – пътища за укрепване на позициите им в съвременния свят“ с финансовата подкрепа на Фонд „Русский мир“ и Общински културен институт (ОКИ) „Столична библиотека“. Приложено Ви изпращам Покана за участие във форума, Програмата на форума, условията за участие и формуляр за заявка за участие. Учителите, желаещи да участват във форума със доклади или като слушатели следва да попълнят и изпратят заявките си на посочения в условията e-mail адрес до 25.04.2013 г. Броят на участниците е ограничен и след посочения срок заявки и тезиси на докладите няма да се приемат.
Моля информацията за Международния форум (поканата, програмата, условията за участие и съответно формуляра за заявка за участие) да бъде предадена на учителите по руски език от Вашето училище.
Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ- ГРАД /съгласно заповед № 10-1222/15.04.2013г.на министъра на образованието, младежта и науката/


16.04.2013г.

Изх. №9137 - 355/16.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2012/ 2013 г. и НВО в VII клас по БЕЛ и математика и недостига на квестори за провеждане на изпитите, моля да представите в срок:
- за ДЗИ  до 22.04.2013 г.  на хартиен носител в стая № 422, ет. ІV в РИО – София-град, ул. „Антим – I ” № 17 (само допълнителни квестори)

 1. Декларации по образец за квестори при провеждане на ДЗИ на учители, неангажирани в провеждането на НВО в VII клас.
 2. Придружително писмо от директора, определящо лицата, които ще бъдат квестори на ДЗИ и учебните предмети, по които преподават.

В същия срок изпратете по електронната поща на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg попълнена приложената таблица.

-за НВО  - VII клас
До 17:00 часа на 17.04.2013 г. е необходимо да отбележите в сайта http://mon7.mon.bg възможните за участие на квестори и консултанти за изпитите по БЕЛ и математика за Националното външно оценяване. Сайтът е актуализиран и с информацията за учениците, която също е необходимо да проверите и коригирате при несъответствие.
Разчитаме на обичайните за Вас професионализъм и чувство за отговорност и предварително благодарим за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1222/ 15.04.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката/.


16.04.2013г.

Изх. № 9137- 354/16.04.2013 г. 
                   
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИОСофия-град на 25.04.2013г. от 14:20ч в 44СОУ„Неофит Бозвели”, район Подуяне, ул.”Плакалница”№ 45, ще се проведе открит урок по математика в V  клас на тема:
« Действия с обикновени и десетични дроби» и работна среща с учителите по математика (V-VIIIклас) във връзка с подбора на теми от учебните програми по математика (в частта «Контекст и дейности» за съответните ядра на учебното съдържание), подходящи за въвеждане на оценяване по проекти. Ще бъдат демонстрирани приложения на ИКТ в обучението по математика.
Моля информацията и поканата да бъдат предадени на учителите по математика от прогимназиален етап на средното образование  във Вашето училище.  
Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие и за създаването на  необходимата организация  да  не се нарушава учебния процес.
В срок до 25.04.2013 г.е необходимо да заявите участието на съответният учител от Вашето училище на e-mail: rio_bkaneva@abv.bg  или на тел. 9356094 старши експерт по математика Боянка Кънева - в   РИО, София-град .

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА 
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД   РД 10-1222/15.04.2013г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


15.04.2013г.

Изх. № 9137-347/12.04.2013 г.

ДO
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото провеждане на абитуриентските балове, в срок до 24.04.2013 г.  следва да попълните информация, свързана с организацията им, на следния линк:
https://docs.google.com/forms/d/1ErHbMGN09Y-cadR4NPgDB54JKDGsFeBUmbCd-kUa1w8/viewform

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.04.2013г.


Изх. № 9137 – 350 / 12.04.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка със спазването на ДОИ за учебно съдържание и прилагането на учебната програма по география и икономика за VI клас, и плана за квалификационната дейност на РИО – София-град, на 24.04.2013 г. (сряда) от 13,50 ч. в 132 СОУ „Ваня Войнова”, р-н „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 128, ще се проведе открит урок в VI клас на тема: „Води на Северна Америка” с използването на ИКТ.

Моля Ви да уведомите учителите по география, които преподават в прогимназиалния етап за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие.

Необходимо е присъстващите учители да носят учебните програми по география и икономика за VI клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.04.2013г.


Изх. №   9137- 346/12.04. 2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ УЧИЛИЩА
                                          
            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № 1103-23/12.04.2013 г. в РИО, София- град, каним директорите на училищата, учители, педагогически съветници и родители на инициативата на сдружение „ Тук – Там“ и Младежка фондация „Арете“, подкрепени   от Факултета по педагогика на СУ „ Св. Кл. Охридски“.

Експертен екип от Факултета по Педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски“  е разработил учебна програма за СИП „ Компас за професионално ориентиране“  за ученици от 9 до 11 клас на СОУ. Предстои подготовката на „Наръчник  за учителя“, включващ тематично разпределение и интернет базирани интерактивни дидактически материали.

Срещата ще се проведе на 16 април (вторник) 2013 г. от 16.00 ч. в кабинет 59 на Факултета по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректората, Южно крило, бул. „ Цар Освободител“ № 15.

Моля,  евентуалното участие на учители да не бъде за сметка на учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД12.04.2013г.


Изх. № 9137 – 342/11.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно:
Изпълнение на Постановление № 250 от 11.10.2012 г. на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 01.01.2013 г.; Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета /ДВ, бр. 4 от 2010 г./, изм. и доп. в ДВ брой 14/12.02.2013 г и Анекс от 14.02.2013 г. към КТД за системата на народната просвета
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Постановление № 250 от 11.10.2012 г. на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 01.01.2013 г.; Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета /ДВ, бр. 4 от 2010 г./, изм. и доп. в ДВ брой 14/12.02.2013 г и Анекс от 14.02.2013 г. към КТД за системата на народната просвета представете до 23.04.2013 г. на хартиен носител в РИО, София – град, стая 422, IV етаж, ул. „Антим“ I, № 17 следната информация:

  • Таблица със следните данни: № по ред в щатното разписние на Вашите служители от педагогическия и непедагогическия персонал, длъжност, % на увеличение на индивидуалната работна заплата от 01.01.2013 г. 
  • Заповед на директора за утвърждаване на Вътрешни правила за работна заплата.
  • Извадка от Вътрешните правила за работната заплата на училището, от която да е видно, че същите са актуализирани, във връзка с изменението на посочените по-горе нормативни документи и съдържат ясен механизъм за определянето на индивидуалните работни заплати от 01.01.2013 г. – критериите за определяне на различен процент на увеличение на индивидуалните работни заплати.

  Ваня Кастрева
  Началник на РИО – София-град


12.04.2013г.


Изх. № 9137-
345/12.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Сайтът mon7.mon.bg е актуализиран с информация за училищата, учителите и учениците от тази учебна година и е отворен за отбелязване квестори и консултанти за Националното външно оценяване по БЕЛ и математика в 7 клас.  
Напомням, че консултанти (учители по БЕЛ) са необходими само за изпита по БЕЛ. При определяне на квесторите се съобразете с броя на залите (във всяка зала по двама), коридорите,  входа и резерв.
Срокът за отбелязване на квесторите е до  17 часа  на 17 април 2013 г. При забравена парола  - на тел. 935 60 63 и 935 60 82.
Прилагам декларация за квестори, консултанти и технически лица.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.04.2013г.


Изх. №  9137-343/11.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „Устойчиво развитие за България“, Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата организират националния етап на Международен детски екологичен форум „Зелена планета 2013“. Проявата е по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ в рамките на международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението“.

През 2013 г. форумът е посветен на Годината за опазване на околната среда и се провежда под мотото „Да съхраним и обогатим“.
В България конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН.

Крайният срок
за изпращане на творбите е 30 април 2013 г.

Контакти с организаторите:

Фондация „Устойчиво развитие за България“ – тел./факс 02-958 49 73; 0896 71 96 20
e-mail:fond.u_r_b@abv.bg

РКИЦ – отдел „Наука“ – тел. 02-946 19 06
НДД – тел. 02-920 23 17.

Приложение: Регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.04.2013г.


Изх. №9137-344/11.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фондация „Екообщност“ отправя покана към Вас да се включите в инициативата „Зелен будилник“. Проектът е съфинансиран от Столична община по Програма за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата – 2019 г.

Целта на проекта е да подпомогне екологичното, здравно и гражданско образование ии младежката активност в 4 столични училища чрез провеждане на поредица от открити уроци, практически занятия и междуучилищни предизвикателства през периода 22 април -28 юни. Дейностите покриват три основни теми, свързани с околнатасреда и здраве: енергия и климатични промени, намаляване наотпадъците, и придвижване в градска среда.

Участниците ще имат възможност да подобрят управлението наотпадъците в училище, както и да спечелят специализирани контейнериза разделно събиране или преса за алуминиеви кутийки, пластмасовибутилки, тениски, торбички, литература на еко тематика, или другиекоматериали, които да спомогнат за практическо въвеждане на мерки
за оптимизиране на отпадъците и подобряване на екологичния отпечатъкна училището и ученическата общност.

Лице за контакти:
Евгения Тошева, тел. 0879 899 426;
e-mail: zelenbudilnik@bepf-bg.org

Приложения:

1. Регламент.
2. График на дейностите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.04.2013г.


Изх. № 9137 - 340 / 11.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с разпореждането на т. 37 от Приложение № 2 „Изисквания за провеждане на Национално външно оценяване на учениците от VІІ клас” и на т. 34 от Приложение № 3„Изисквания за провеждане на Национално външно оценяване на учениците от VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2012/2013 година” от заповед № РД 09-104/01.02.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за случаите, когато учителят по даден учебен предмет, който преподава в VІІ клас или в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език, е единствен за училището, оценяването на писмените работи на учениците да се извърши чрез размяна на учители от различни училища, като всеки директор със заповед определя задълженията на учителя от своето училище за оценител в другото училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.04.2013г.


Изх. № 9137-337/10.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх.№ 9105-114/04.04.2013 г. и вх. № 0200-367/05.04.2013 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 1/09.04.2012 г. за представително облекло на лицата от педагогическия персонал в училищата, детските градини и обслужващите звена, конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора на училището и обслужващото звено за всяка календарна година в съответствие с бюджета и съобразно размерите, договорени в Колективния трудов договор /КТД/. Текстът на цитираната разпоредба, както и отрасловият КТД, не предполагат определяне на различни стойности на представителното облекло за различните педагогически длъжности.

В случаите, на определени по-високи стойности на средства за представително облекло на директори на училища и обслужващи звена, следва да разпоредите същите да се възстановят в бюджета на училището и обслужващото звено.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.04.2013г.


Изх. № 9137-339/10.04.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-117/05.04.2013 година, вх. №0200-369/05.04.2013 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че с Решение № 203/29.03. 2013 г. на Министерски съвет е приета Националната програма „Училището – територия на учениците“. По модула „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ се кандидатства на проектен принцип за дейности, насочени към осигуряване на условия за целодневна организация на  образователно-възпитателния процес за учениците от начален етап.
Сроковете и процедурите за кандидатстване, основните критерии за оценяване на проектните предложения, изискваните документи и формулярът за кандидатстване /по образец/ са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието, младежта и науката – www.mon.bg  в рубриката „Програми и проекти“.
Бенефициенти по модула не могат да бъдат училищата, получили финансиране по модула  през  2010, 2011 и 2012 г.  и средищните училища.
Формулярът за кандидатстване и придружителното писмо от директора на училището следва да се представят до 29 април 2013 година на адрес: гр.София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, Министерство на образованието, младежта и науката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


10.04.2013г.

Изх.№ 9137-334/09.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

 1. Заповед № РД 09-345/29.03.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2013/2014 г. Приложение 1.
 2. Заповед № РД 09-346/29.03.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на държавния план-прием. за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии за учебната 2012/2013 г
 3. Заповед № РД 30-1/01.04.2013 г. на началника на РИО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием в профилирани и непрофилирани паралелки за учебната 2013/2014 г. в общинските средни общообразователни училища и гимназии по училища и паралелки:
    • Прием в профилирани паралелки с интензивно изучаване на чужд език след завършен VII клас: Приложение 1;
    • Прием в профилирани и непрофилирани паралелки след завършено основно образование: Приложение 2;
    • Прием в непрофилирани паралелки, вечерна и задочна форма на обучение:  Приложение 3;
    • Прием в паралелки за ученици със сензорни увреждания: Приложение 4.

На всички желаем успех в реализирането на държавния план-прием!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


10.04.2013г.

Изх.№ 9137-338/10.04.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-272/08.03.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организиране на дейностите за приемане на учениците за учебната 2013/2014 г. за сведение и изпълнение.

  1. Приложение 1 към Заповед № РД 09-272/08.03.2013 г.
  2. Приложение 2 към Заповед № РД 09-272/08.03.2013 г.
  3. Приложение 3 към Заповед № РД 09-272/08.03.2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


10.04.2013г.


Изх. № 9137-336/ 10.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с организирането на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2013/ 2014 г. съгласно заповед № РД 09-272/ 08.03.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, Приложение 1, т. 16 моля да предложите в РИО в срок до 15.04.2013 г. за участие в комисиите за проверка и оценка (КПО) на изпитните работи по български език и литература (БЕЛ) и по математика на учениците след VІІ клас:

 1. Преподаватели по БЕЛ;
 2. Преподаватели по математика;
 3. Специалисти с компютърни умения (информатици), които да участват в комисиите за проверка и оценка и за разсекретяване.

Участниците в КПО да отговарят на изискването да не са родители на деца, кандидатстващи по Наредба № 11 на МОМН, и да не извършват образователни услуги във връзка с кандидатстване в държавни и в общински училища след завършен VІІ клас през учебната 2012/ 2013 г.

Поради съвпадането на датите за изпитите по БЕЛ за НВО в VІІ клас и за ДЗИ и съответно на сроковете за работа на КПО, както и необходимостта от осъществяване на висококачествена проверка и оценка, моля за участие в работата на КПО по БЕЛ да предложите и учителите, предложени за участие в националната комисия за проверка и оценка на ДЗИ. Колегите, които са включени в комисията за ДЗИ, няма да вземат участие в работата на комисията за НВО.
Поради съвпадането на датите и необходимостта от голям брой длъжностни лица, на 23.05.2013 г. всички участници в КПО на НВО по БЕЛ ще бъдат свободни за участие като квестори при провеждането на изпита по математика за НВО след VІІ клас и на втория ДЗИ. КПО на НВО по БЕЛ ще работи на 22.05., на 23.05. – следобед, от 24 до 30.05. включително. Оценителите по математика ще работят от 24.05. до 31.05. включително, а специалистите с компютърни умения към КПО на НВО по математика – от 26.05. до 31.05. включително и на 02.06. Във времето, когато имат учебни часове, преподавателите ще бъдат свободни от работа в комисията. 

При подбора на информатици моля да имате предвид, че от качеството на работата им зависи спазването на сроковете за изпълнение на графика на дейностите по националното външно оценяване и на план-приема. В този смисъл очакваме отговорното участие на информатици от всички училища, чийто прием е обвързан с Наредба № 11.
Моля Вашето предложение да съдържа трите имена на проверителите за всяка комисия поотделно, както и етапа, в който те преподават в училище (гимназиален или прогимназиален) – за комисията по БЕЛ. Насочете специалистите с компютърни умения към една от двете комисии.

Изпратете предложенията и на електронната поща:
rio_sgeorgiev@abv.bg – за БЕЛ;
rio_bkaneva@abv.bg – за математика.

Приложение: декларация

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


10.04.2013г.

Изх. № 9137-333/09.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организирането на КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР на тема: „АДМИНИСТРАТИВНАТА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА – ФАКТОР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО”, който ще се проведе от 15 до 17 април 2013 г. в град Пловдив, приложено Ви изпращам предварителната програма.
Срокът за превеждане на средствата за участие по банков път се удължава до 12:00 ч. на 12.04.2013 г. (петък).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


09.04.2013г.

Изх. № 9137-332/09.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и присъждането на грамота „Неофит Рилски”, моля да представите в РИО, София-град, мотивирани предложения за учители/директори с принос за развитието на образователното дело.
Предложенията за удостояване с почетната грамота се изготвят и представят в РИО – София-град, след решение на педагогическите съвети по следните критерии:

 • високи резултати на ученици на проведеното през учебната година външно и вътрешно оценяване, значими резултати от национални и международни олимпиади, конкурси, състезания и др;
 • постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, както и новаторски дух;
 • партньорство и сътрудничество с родители, училищни настоятелства, социални партньори и неправителствени организации;
 • отговорност, инициативност, умения за работа в екип,организационни и управленски умения.

Предложените учители или директори да не са носители на същата награда през изминалите три години или на други награди през настоящата година, свързани с изяви на ученици или с професионалната им дейност; да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, да е изтекъл срокът му или да е заличено.
Предложенията да са мотивирани и да съдържат професионална биография на номинираните, пълното наименование на училището,точен адрес и телефон за контакти.
Вашите предложения представете в срок до 19.04.2013 г. в деловодството на РИО - София-град на хартиен носител и на електронен адрес: rio_agrigorova@abv.bg. Предложенията, постъпили след определения срок, няма да бъдат разглеждани.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


09.04.2013г.


Изх. 9137-328/08.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБОБЩАВАЩИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо № 9105-115/05.04.2013 г. на МОМН, постъпило в РИО – София-град с № 0200-368/05.04.2013 г. за изготвяне на справка за средствата по бюджетите на училищата за 2013 година, моля в срок до 17:00 часа на 10.04.2013 г. да изпратите попълнена приложената таблица за общинските и държавни училищата от вашия район на e-mail: rio_ktodorova@abv.bg.

Моля, при попълването на таблиците да се използват цифрите и десетичната запетая от цифровия блок на клавиатурата и да не се променя формата на таблицата. Обръщам внимание на обстоятелството, че в колона 8 следва да се изпише утвърденият бюджет на училището, който е и в сайта на Столична община, дирекция Образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


08.04.2013г.


Изх. № 9137-329 / 08.04.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Български туристически съюз № НД 53/27.03.2013 г., регистрирано с вх. № 1102-11/02.04.2013г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че във връзка с реализирането на инициативата „Опознай Родния край“ през миналата учебна година има налични пътеводители „15 от 100 НТО в София“ в централата на БТС, които при възможност може да осигурите за Вашите ученици.

Пътеводителите могат да се получат  всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, стая 525, тел.: 02/93 00 680, 0882 966 311 и 0882 966 324.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


08.04.2013г.


Изх. № 9137- 327/ 08.04.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отчитане на проекта „Моето първо работно място” се събира информация относно броя на участниците в него през настоящата учебна 2012/2013г. Моля в срок до 16:30 ч. на 09.04.2013 г. да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/19YhIS2ziVK9Fob1Fx1LibPuu-7KfwPM95dRx328uDdA/viewform

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


08.04.2013г.


Изх. № 9137-324/08.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 17 часа на 11.04.2013 г. да изпратите попълнена следната таблица на електронен адрес e.ilieva@edusofia.bg
В таблицата, следва да отразите броя на учениците в VII клас към настоящия момент, броя на залите за Вашите седмокласници и местата в тях. Писмата с прикачените файлове следва да изпращате от електронните адреси, на които ще получавате информация за Националното външно оценяване в VII клас.
Таблицата с подпис и печат на директора да бъде представена в стая 510 до 17 часа на 11.04.2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


08.04.2013г.


Изх. № 9137 - 325/ 08.04.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че във връзка с чл. 22, ал. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, директорите на училищата, непредали в определения с писмо с изх. № 9137-275/ 20.03.2013 г. на началника на РИО – София-град срок, на хартиен носител справки за зрелостниците, подали заявления за полагане на ДЗИ през майска сесия на учебната 2012/ 2013 г. и декларация от директора за идентичност на данните в софтуерния продукт с данните от подадените от учениците заявления и издадените им служебни бележки, следва да го направят не по-късно от 11.04.2013 г. – в стая № 422 в РИО – София-град.

Разчитам на чувството Ви за отговорност.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


05.04.2013г.


Изх.№.9137-323/05.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Френският културен институт предлага два семинара по методика на преподаването на френски език като чужд език, озаглавени „ Да се изготви урок по материали, намерени в Интернет.“

Първият, в четвъртък 18 и петък 19 април, ще бъде ръководен от г-ца Жоан Сайар. Вторият, в четвъртък 25 и петък 26 април, ще бъде ръководен от г-ца Жюли Кастание

Семинарите ще се проведат в сградата на Института, на ул. „ Хр. Белчев“ №7 ет.3 от 9.00 – 12.00ч. и от 13.00 -16.00часа.

Тези семинари имат за цел да помогнат на учителите от гр. София с нови идеи и предложения за използване на технологиите в клас. Двата семинара не повтарят съдържанието си, а го доразвиват.

Моля да предадете информацията на учителите по френски език от Вашето училище като настоявам да бъде създадена такава организация на учебния процес, че учителите по френски език да участват в обучителните семинари, които ще допринесат за повишаване  качеството на преподаване  по френски език

На участниците желая творческа работа!

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


Мая Павлова
Началник на РИО - София-град
/съгласно заповед РД 10-1172/02.04.2013г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


05.04.2013г.


Изх.№.9137-321/05.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 13.04.2013г. /събота/ издателства Еделса и Колибри организират образователен курс, който е част от образователен семинар „Обмяна на практически опит в преподаването и усвояването 2013“, организиран от отдел Образование. За получаване на сертификат присъствието е задължително. Курсът ще се проведе  164 ГПИЕ „ Мигел де Сервантес“- ул. Султан тепе“1.

Прилагам програма на курса

Моля да предадете информацията на учителите по испански  език от Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


Мая Павлова
Началник на РИО - София-град
/съгласно заповед РД 10-1172/02.04.2013г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


05.04.2013г.

Изх. №  9137 – 319/04.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИ НА
СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстояща проверка на подадената информация по чл.28, ал. 3 от Анекс към КТД от 28.06.2013 г. за държавни и общински училища, отнасящо се до увеличение на индивидуалните работни заплати с по-малко от 8% Ви уведомявам за провеждането на работните срещи по чл. 28, ал. 4 от Анекс към КТД от 28.06.2013 г. в заседателната зала на РИО, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график със задължителното участие на директора, както следва:

На 09.04.2013 г. /вторник/:

 • От 09.00 ч. – р-н “Подуяне” – 106 ОУ, 124 ОУ, 44 СОУ; р-н – “Слатина” – 148 ОУ, 93 СОУ; р-н “Надежда ” – 153 ПГ; р-н “Панчарево” – 201 ОУ, 84 ОУ, 192 СОУ, 202 ОУ, 191 ОУ, 71 СОУ, 200 ОУ, 155 ОУ;
 • От 10,30 ч. - р-н - “Люлин” – 33 ЕГ; р-н “Искър” – 68 СОУ, 65 ОУ; р-н “Сердика” – 100 ОУ, 14 СОУ, 29 СОУ, 59 ОУ; р-н “Връбница” – 62 ОУ;

 

 • От 11,30 ч. - р-н “Студентски” – 8 СОУ; р-н “Младост” – 82 ОУ, 39 СОУ; р-н “Витоша ” – 26 СОУ;  р-н – “Илинден” – 3 СОУ;
 • От 12,30 ч. - р-н – “Възраждане” – 46 ОУ, 76 ОУ;  р-н – “Лозенец” – 122 ОУ, 139 ОУ,  р-н – Нови Искър – 179 ОУ;

 

 • От 13,30 ч. - р-н - “Средец” – 12 СОУ, 9 ФЕГ, р-н – “Красно село” – 25 ОУ, ПГИЧЕ „Св. Методий“; р-н – “Кремиковци” – 116 ОУ, 156 ОУ; р-н – “Овча купел” – 66 СОУ, 99 ОБУ;
 • От 14,30 ч. – Професионални гимназии - ПГТХТ „Карл Фон Линде“, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГТЕ „Хенри Форд“, ПГО „Княгиня Мария Луиза“, ПГБЕТС.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


05.04.2013г.

Изх. № 9137-317/04.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви и приложено Ви изпращам за сведение и стриктно изпълнение на Заповед № РД 09-184/01.02.2007г. на министъра на образованието и науката, регламентираща осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета и във връзка със своевременното уведомяване за възникнали инциденти с ученици и учители, пътно-транспортни произшествия, аварии и злополуки.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.04.2013г.


Изх. № 9137-318/04.04.2013 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА


Уважаеми колеги,

За  втора поредна година отново ще продължим да възраждаме гората над Драгалевския манастир.
Надявам се, че на 20.04.2013 г., събота, от 11,00 ч., независимо от своята възраст, всички любители на природата ще се включат в засаждането на подходящи български видове дръвчета.  

Нека с труда и грижата си облагородим Национален парк „Витоша“, нека заедно продължим да създаваме нашата Училищна гора.

Очаквам Ви подходящо облечени, здрави и в добро настроение на паркинга над Драгалевския манастир!

За повече информация се обърнете към Моника Златкова – старши експерт по ОСО в РИО – София-град, тел. 9 35 60 61.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


02.04.2013г.

Изх. № 9137-300/ 01.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено с вх. № 1321-43/28.03.2013 г. в РИО, София-град писмо относно представяне на образователна платформа Jumpido, ви уведомявам, че предстои серия от представяния на продукта пред директорите на столичните училища. Jumpido е базиран на сензора Kinect for Windows, който позволява управлението на системата да се извършва само с помощта на жестовете на тялото. Продуктът е най-новата разработка на компанията, създала софтуерната система Енвижън.  Присъствието на представянията е напълно безплатно.
Моля да заявите присъствието си съгласно приложения график на адрес : office@nimero.com или на GSM: 0898 617 114.
График за представяне на Jumpido:


Дата,час

Район

Домакин

09.04.2013г. - 13:00 ч.

Красна поляна

92. ОУ „Димитър Талев“

10.04.2013г. - 12:30 ч.

Слатина

138. СОУ „Проф. Васил Златарски“

11.04.2013г. - 13:00 ч.

Люлин, Банкя

137. СОУ „Ангел Кънчев“

12.04.2013г. - 13:00 ч.

Изгрев, Студентски

105. СОУ „Атанас Далчев“

16.04.2013г. - 13:00 ч.

Искър, Казичене, Панчарево, Лозен, Кривина

4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“

18.04.2013г. - 13:00 ч.

Лозенец

35. СОУ „Добри Войников“

19.04.2013г. - 13:00 ч.

Надежда

54. СОУ „Св. Иван Рилски“

23.04.2013 г. - 13:30 ч. Връбница 74 СОУ "Гоце Делчев"

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


02.04.2013г.

Изх. № 9137-312/02.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейността на РИО – София-град за усъвършенстване на професионалните компетентности на директорите на столичните училища и детски градини от 15 до 17 април 2013 г. в град Пловдив – Новотел Пловдив *****, ще се проведе КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР на тема: „АДМИНИСТРАТИВНАТА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА – ФАКТОР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО”.
Семинарът се организира от РИО, София-град, и столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) като включва следните модули:

 • архивиране на училищната документация;
 • контролна дейност на директора;
 • планиране на дейностите в началото на учебната година;
 • диксриминация и образование;
 • добри практики в училището/детската градина.

Моля в срок до 09.04.2013 г. да преведете средствата за участие по банков път.
Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, популяризирайки добрия опит и усъвършенствайки своите управленски знания и умения.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД01.04.2013г.

Изх. № 9106-3/01.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 60 ОУ, 102 ОУ, СПГЕ,
2 СОУ, ПЧАГ, 138 СОУ, 74 СОУ, 18 СОУ, 157 ГИЧЕ, 7 СОУ, 19 СОУ, 48 ОУ,
ЧЕСОУ „Д. ТЕНЕДИ“, 149 СОУ, 67 ОУ, СГХСТ, 44 СОУ, 130 СОУ, СОДУ, НПМГ, 96 СОУ, 35 СОУ, 17 СОУ, 39 СОУ, СМГ, 64 ОУ, 3 СОУ, 123 СОУ, ПГИИРЕ, 75 ОУ, 5 ОУ, 26 СОУ, 6 ОУ, 81 СОУ, 40 СОУ, 42 ОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” по ОП РЧР. Необходимо е да осигурите достъп и да окажете необходимото съдействие на експертите по кариерно консултиране от Центъра за кариерно ориентиране към РИО – София-град за успешното провеждане на дейностите по проекта с учениците от повереното Ви училище.
Допълнителна информация и контакти:
Мая Павлова – ст. експерт 0884 40 47 68
Клара Милошева – ръководител ЦКО –София-град 0889 05 51 83
Приложено съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,                      
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ – ГРАД
РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕСТНИЯ ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТА


01.04.2013г.


Изх. № 9137-299/01.04.2013 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 02.04.2013 г. от 16.00 ч. в Националния дворец на децата ще се състои официалното представяне на книгата „Българската народна мъдрост по света. Хитър Петър – 5 част”, съвместно издание на Държавната агенция за българите в чужбина и  Фондация „Детето и фолклора”. Всички излезли книги от поредицата са уникални поради факта, че са изцяло дело на деца. Книгите са преведени от българчета в чужбина на официалните езици на ЮНЕСКО - английски, испански, немски, руски и френски. Илюстрирани са с най-добрите рисунки, участвали в конкурс, организиран от фондация „Детето и фолклора” на тема „Мъдростта на народа”.

В рамките на инициативата по представянето на книгата е предвидена и изложба за детски рисунки и музикална програма.
Моля да информирате учителите и учениците за предстоящото мероприятие и окажете необходимото съдействие на желаещите да присъстват.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


29.03.2013г.

№ 9137-291 /27.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение изменения на заповед № РД09-305/21.03.2013 г., във връзка с провеждане на НВО и заповед № РД09-307/21.03.2013г., във врзка с промяна на датите на ученическите олимпиади на Министъра на образованието, младежта и науката.
Приложения:
Заповед 1
Заповед 2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


29.03.2013г.

Изх.№9137-296/29.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБОБЩАВАЩИТЕ  УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвяне справка за прилагане на чл. 28 от КТД, относно увеличение на заплатите в системата на средното образование и писмо на МОМН, постъпило в РИО – София-град с № 0200-336/29.03.2013 г, моля в срок до 17:00 часа на 01.04.2013 г. да изпратите попълнена приложената таблица за общинските и държавни училищата от вашия район на e-mail: sofiario@abv.bg.
Моля, при попълването на таблицата да се използват цифрите и десетичната запетая от цифровия блок на клавиатурата и да не се променя формата на таблицата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


29.03.2013г.

Изх.№9137-295/29.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБОБЩАВАЩИТЕ  УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвяне справка за увеличените средства по формула 11 и писмо на МОМН, постъпило в РИО – София-град с № 0200-337/29.03.2013 г, моля в срок до 17:00 часа на 01.04.2013 г. да изпратите попълнена приложената таблица за общинските и държавни училищата от вашия район на e-mail: spravki2011@abv.bg
Моля, при попълването на таблицата да се използват цифрите и десетичната запетая от цифровия блок на клавиатурата и да не се променя формата на таблицата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД28.03.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-294/ 28.03.2013 г.


27.03.2013г.


Изх.№9137-292/27.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с изпълнение на заповед № РД09-104/01.02.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката, с утвърдени изисквания за провеждане на националното външно оценяване през учебната 2012/2013 г. на учениците в ІV клас (Приложение 1), в VІІ клас (Приложение 2) и в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език (Приложение 3), в РИО, София-град постъпиха множество запитвания от страна на директори на столичните училища, отнасящи се до прилагане на разпоредбите на т.30 и т.35 от Приложение №1 – Изисквания за провеждане на националното външно оценяване на учениците от четвърти клас през учебната 2012/2013 година. В отговор на наше запитване, за изясняване на поставения въпрос, с  писмо вх.№ 0522-180 от 14.03.2013 година в РИО, София-град, Министерство на образованието, младежта и науката, уведомява за следното:

Изискванията за провеждане на национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2012/2013 година са документ, който следва да улесни организацията на работата в училище и да създаде условия за обективно провеждане и оценяване на знанията на учениците, независимо от разнообразието от училищни условия и кадрови ресурси.

Във връзка с това са определени изисквания към състава на училищните комисии за провеждане и за оценяване на индивидуалните резултати на учениците, като е заложен принципът за недопускане на конфликт на интереси при учителите, които преподават в IV клас и според резултатите на четвъртокласниците се оценява професионалната им дейност. Ето защо, в т. 30 на Изискванията е посочено, че „учителите, които преподават или са родители на ученици от съответната паралелка, не може да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици".

В същото време процесът на оценяване на знанията на учениците, който включва въвеждане на данни в сайта на МОМН за външно оценяване, изисква техническа компетентност и компетентност по отношение на критериите за оценка, определени от МОМН, затова е целесъобразно да се осигури присъствието на начален учител от IV клас, но при спазване на горепосоченото условие да не оценява учениците от паралелката, на която преподава.

Във връзка с прилагането на т. 35 от Изискванията за провеждане на национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2012/2013 година, при определяне на състава на комисията за оценяване, следва да се конкретизират задълженията на членовете, като в съответната заповед за началния учител на IV клас изрично се посочи функцията му да консултира при необходимост оценителите относно учебното съдържание, изучавано в IV клас, и критериите за оценка, определени от МОМН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.03.2013г.


Изх. № 9137-287/ 26.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с тържествата по случай 150-годишнината от рождението на Алеко Константинов, провеждани под председателството на г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България, 28. СОУ „Алеко Константинов“ обявява конкурс за драматизация по произведение на Щастливеца. Възможност за изява имат театрални формации от всички столични училища.

Моля да заявите желание за участие на Вашето училище в конкурса, като в периода между 8 и 12 април 2013 г. се обадите на тел. 02/822-31-83, 02/829-51-72, 02/829-51-66 или напишете на адрес aleko_konstantinov@abv.bg
По предложение на г-н Калин Сърменов, директор на Сатиричния театър „Алеко Константинов“, наградените спектакли ще бъдат представени на сцената на театъра през месец септември 2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.03.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-288/ 26.03.2013 г.


25.03.2013г.


Изх. № 9137-283/ 25.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

На вниманието на учителите по Религия

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 28.03.2013 г., четвъртък, от 10.30 часа в 4 ОУ„Проф. Джон Атанасов“, район „Искър”, ще се проведе открит урок по Религия на тема „Обичам ближния”.

Моля да предадете информацията на учителите по Религия от Вашето учебно заведение и да дадете възможност на желаещите да посетят урока.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.03.2013г.


Изх.№ 9137-282/25.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, 
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам информация за организацията на националния кръг на олимпиадата по немски  език, който ще се проведе на 29.03.2013г. в гр.Шумен.

Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложение съгласно текста.

На участниците пожелавам успех.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.03.2013г.


Изх. № 9137-281/25.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с рег. № 4757 и екз. № 2 от 11.03.2013 г. от ГД „Гранична полиция“ на МВР с вх. № 0207-41/18.03.2013 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че съгласно  Наредба Iз – 91/ 17.01.2013 г. на Академията на МВР, ще се осъществи прием по специалност „Гранична полиция“ за придобиване на ОКС „Бакалавър“.

Приемът на документи по специалността ще се извършва в Административната сграда на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Аерогари – гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1.

Лице за контакти: 
Юлияна Палаврова – ВНД началник „Човешки ресурси“ към РДГП – Аерогари;
тел. 02/ 982 75 35;  02/ 982 75 36.

Моля да запознаете с горепосочената информация Вашите ученици от ХІ и ХІІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.03.2013г.


Изх. № 9137/22.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


На вниманието на учителите по информатика


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Заповед № РД 01-207/23.11.2012 г. на Началника на РИО - София-град, във връзка със Заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2012 / 2013 година, областният /втори/ кръг на националната олимпиадата по информатика ще се проведе на 29 март 2013 година. Домакини на олимпиадата за област София-град ще бъдат Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски” и Национална природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“.
Олимпиадата ще се проведе при следния регламент:

 • За участие се допускат всички класирани ученици на общинския кръг от 4.–12. клас, които се състезават в пет групи: група А (11. – 12. клас), B (9.–10. клас), C (7.–8. клас), D (6. клас) и E (4.–5. клас). Всички ученици, родени след 31.12.1996 г., имат право да участват в група С.
 • Националната комисия подготвя темите за областния кръг.
 • Условията на задачите за състезателните групи, ще бъдат публикувани на сайта http://infoman.musala.com в 8:30 часа на 29.03.2013 г.
 •  Времето за решаване на задачите е:

- за група Е3 астрономически часа
- за група С и D4 астрономически часа
- за група А и В5 астрономически часа
Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материали, освен определените компилатори и среди за програмиране.
Езикът за програмиране е C/C++.

 • Всяко състезание в рамките на олимпиадата се състои в разработване на компютърни програми, решаващи задачи предимно с алгоритмичен характер.
 • Решенията на всички участници в областния кръг се изпращат по електронната поща до националната комисия в деня на състезанието, проверяват се централно от жури, определено от председателя на комисията и се публикуват.

Проверката на решението на всяка задача се извършва с тестови данни. За всяко изпълнение върху тестов пример се присъждат определен брой точки. Максималният брой
точки за една задача е 100.

 • Класирането на състезателите се извършва по сумарния брой получени точки и се публикува.

Моля да уведомите класираните ученици от Вашето училище, че трябва на 29 март 2013  г. да се явят до 8:20ч. в СМГ и НПМГ. Необходимо е ръководителите на участващите в областния кръг на олимпиадата ученици и самите ученици да следят ежедневно сайта http://infoman.musala.com за евентуални промени в регламента на олимпиадата и за повече информация.

Адресът на СМГ „Паисий Хилендарски” е: ул. „Искър“ № 61
Адресът на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ е : ул. „Бигла“, № 56

Лице за контакт:
Илияна Илиева – ст. експерт по информатика и ИТ (тел. 935-60-68, e-mail rio_i.ilieva@abv.bg).
Пожелавам успешно представяне на учениците Ви!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.03.2013г.


Изх.№ 9137-265/18.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за организацията на националния кръг на олимпиадата по френски  език, който ще се проведе на 29.03.2013г. в гр. Ловеч.

Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложение съгласно текста.

На участниците пожелавам успех.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.03.2013г.


№ 9137-278/21.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-306/21.03.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Приложения: Заповед

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.03.2013г.


Изх. № 9137-276/ 21.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 26.03.2013 г. следва да изготвите справка по критериите в приложената таблица и изпратите на хартиен носител в РИО, стая 514 – на инж. Паскалева и по електронен път на адрес rio_mpavlova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.03.2013г.


Изх. 9137 – 274/ 20.03.2013 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

Във връзка с изпълнение на Заповед №РД09-1738/09.11.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и Приложение №2 – график за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2012/2013 година от 4 до 5 април 2013 г. в гр. Враца ще се проведе ХХХVIII Национална олимпиада по биология и здравно образование.

Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието, младежта и науката с домакинството на Регионален инспекторат по образованието – Враца и СОУ ”Христо Ботев” – Враца, под патронажа на областния управител на област Враца.

Моля за Вашето съдействие в срок до 17 часа на 22 март 2013 г. да бъде изпратена в РИО – София-град заявка за участие в събитието, ползване на храна и хотел за конкретен брой нощувки./Заявката да бъде изпратена на на e-mal: ivanova_petja@abv.bg. на експерта по природни науки и екология Петя Иванова/
Обобщената заявка от регион София-град, ще бъде изготвена от експерта по природни науки и ще бъде изпратена по електронен път на e-mal: rio_vraca@mon.bg или на адрес:
3000, гр. Враца
 ул. Софроний Врачански № 6
Регионален инспекторат по образованието -Враца

Всички участници и техните ръководители трябва да пристигнат най-късно до 17 часа на 3 април 2013 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на олимпиадата.

Средствата за командировка на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училищата, общините, съответния РИО, спонсори и др.

Допълнителна информация при необходимост ще получите от :
Даринка Христова – старши експерт по организация на средното образование в РИО-Враца.

Телефони за връзка: 092/627393/в.406; 0894385013; 0886714170; 0879984566 e-mal: rio_dhr@abv.bg

Приложение :
1.Програма на Националната олимпиада.
2.Заявка за участие.

РАЗЧИТАМ НА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ И КОНТРОЛ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.03.2013г.


Изх. № 9137-275/ 20.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Напомням Ви, че съгласно Заповед заповед № РД 09 -1349/ 31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт за предстоящата сесия май-юни е от 11.03.2013 г. до 22.03.2013 г. Заявления след посочената крайна дата не се приемат.

Моля да създадете необходимата организация за ежедневно обработване на подадените заявления за допускане до ДЗИ, издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и контрол от страна на училищните зрелостни комисии, за да не бъдат допуснати грешки в имената на учениците, ЕГН, в заявения ДЗИ и др. Обръщам Ви специално внимание, че е необходим контрол най-вече за недопускане на случай на подадено заявление при вече успешно положен ДЗИ.

Моля във връзка с чл. 22, ал. 3 от Наредба  № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, директорите да училищата да предадат в РИО – София-град обобщената справка за зрелостниците, които са заявили желание за допускане до ДЗИ, включително и за зрелостниците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, по образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката на хартиен носител. Справките на хартиен носител се предават в стая № 422 в РИО – София-град в срок до 26.03.2013 г. Попълнената база данни с информация за заявените изпити се изпраща на сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft  най-късно до 22.03.2012 г.

Моля директорите на училищата да организират разяснителна кампания в училищата във връзка с предстоящите дейности по провеждане на държавните зрелостни изпити и поставят на видно място в училищата информационни табла и други материали, касаещи зрелостниците и явяването им на ДЗИ.

Разчитам  на Вашата коректност и чувство за отговорност.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.03.2013г.


Изх. № 9137-271/19.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с политиката на МОМН и РИО София- град да подкрепят инициативи  и изяви, организирани и проведени от директори на столичните училища, е създадена база данни, в която да се събира информация за всички планирани събития.

Справката ще се прави всеки месец до двадесет и четвърто число,  като ще се събира информация за събитията от предстоящия месец.
Моля да изпратите информацията за месец април 2013 г. до 25.03.2013г., като попълните справката на следния линк:

 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp5SlJXTk9SZmdJb1hWRG5qTFZmaXc6MQ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.03.2013г.


Изх. № 9137-  249/ 14.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД 09-1738/ 09.11.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2012-2013 г. и заповеди № РД 01-207/ 23.11.2012 г.  и № РД 28-23/ 14.03.2013 г. на началника на РИО – София-град областният кръг наолимпиадата по български език и литература ще се проведе на 29 март 2013 г., петък, както следва:

За учениците от V
клас от всички райони в
41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/989 01 27.
За учениците от VІ клас от всички райони в
20. ОУ „Тодор Минков“, ул. „Цар Борис І“ № 27, директор Красинка Доганджийска, тел. 02/952 13 04, 02/851 71 27.
За учениците от VІІІ, ІХ, Х и ХI клас от всички райони в
138. СОУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/872 06 27, 02/872 39 17.
За учениците от VІІ и ХІІ клас от всички райони в
133. СОУ „А. С. Пушкин“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1, директор Даниела Борисова, тел. 02/ 987 85 68, 02/ 987 85 70.


Областният кръг започва в 9:00 часа на 29.03.2013 г. (петък) с обявяване на темите на интернет страницата на МОМН.

Времето за провеждане на областния кръг е:
V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два)
астрономически часа за създаване на сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІІ клас
3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас – 4 (четири)
астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в съответния клас;

ХІІ клас – 5 (пет)
астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІІ клас.
Писмените работи за учениците от VІІ и ХІІ клас са анонимни.


Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.
В срок до 17:00 ч. на 27.03.2013 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експертите по БЕЛ rio_dvladimirova@abv.bg или на rio_sgeorgiev@abv.bg.

На 29 март 2013 г. (петък) всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ и от VІІІ до ХІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ и ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VІІ, VIII, IX, X, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.
Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РИО. Учителите по български език и литература, които желаят да бъдат включени в комисията за проверка и оценка, заявяват желанието си на посочените по-горе електронни адреси. Задължително се посочват трите имена, училището, класовете, на които преподават през настоящата учебна година, e-mail, телефон за контакт. Избраните за участие в работата на комисията ще получат отговор на посочения от тях e-mail.

Срокът за проверка на писмените работи е 08 април 2013 година. Резултатите ще бъдат изнесени на интернет страницата на РИО не по-рано от 12.04.2013 год. Справки по телефона не се дават.

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., и учениците от ХІІ клас, чиято окончателна оценка е не по-ниска от отличен (5,50).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.03.2013г.


Изх.№ 9137-264/18.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за организацията на националния кръг на олимпиадата по английски език, който ще се проведе на 23.03.2013г. в гр. Монтана.

Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложение съгласно текста.

На участниците пожелавам успех.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.03.2013г.


Изх. № 9137-256/15.03.2013 г.

ДО РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с писмо № 9105-96/13.03.2013 г. на МОМН относно разпространението на задължителната училищна документация (ЗУД) за края на учебната 2012/2013 година приложено Ви изпращам:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.03.2013г.Изх.№9137-269/18.03.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 20 март 2013 г. „Център за градска мобилност“ ЕАД стартира информационна кампания -  „Вземи 1 АБ”, насочена към учениците от столичните училища.

Кампанията ще продължи до 10 май, като организаторите се надяват да повлияят върху нагласите и мотивацията на учениците  за коректно ползване на транспортните услуги в София-град чрез закупуване на  абонаментни карти.
Във връзка с организираната кампания Ви уведомявам, че от 20.03.2013 г. до 22.03.2013 година в РИО, София-град, в стая 422 ще се раздават информационни плакати за инициативата. Моля да изпратите представител от повереното Ви училище за получаване на плаката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.03.2013г.


Изх. 9137 – 266/ 18.03.2013 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 25 до 29 септември 2013 год. в град София ще се проведе Вторият Национален конгрес по физически науки и 41-ва Национална конференция по въпроси на обучението по физика, които се организират от Съюза на физиците в България.

В конгреса и конференцията ще участват учители, университетски преподаватели и учени. Научната програма на форумите включва широк спектър от направления във фундаменталните и приложни научни изследвания, приложението на физиката в промишлеността, медицината, опазването на околната среда, както и актуални проблеми на средното и висшето образование по физика.

В конгреса ще вземат участие изявени български учени, преподаватели и изследователи, които работят не само у нас, а и във водещи университети и изследователски лаборатории по света. Важна задача на Конгреса е и популяризиране на постиженията на физическите науки пред широката общественост.           

Конгресът на физическите науки и конференцията ще се проведат с организационната подкрепа на Министерството на образованието, младежта и науката.

Моля, да уведомите учителите по природни науки и да съдействате за тяхното участие.
Повече информация за конгреса може да получите от сайта на конгреса: http:// congress2013.bgphysics.eu.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.03.2013г.


Изх.№9137-261/18.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИО, София-град, на 28 март 2013 година, от 10:00 и от 14:00 часа в 201 зала на ПГТЕ „Хенри Форд“ / ул."Хайдут Сидер" №8/ ще се проведе работна среща с начални учители за запознаването им с резултатите от  международното изследване PIRLS, проведено през учебната 2011/2012 година и с примерни  варианти на зададените в изследването задачи.

Моля да уведомите началните учители от поверените Ви училища за форума и да създадете необходимата организация за присъствието им.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.03.2013г.


Изх. № 9137-260/ 18.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви,  че техническата конференция за ІІІ етап – градско първенство на Ученически игри 2012/2013 г. ще се проведе на 09.04.2013 г. (вторник) от 18.00 часа в 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман”№ 28.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.03.2013г.


ВАЖНО !!!

Изх.9137-259/18.03.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

          
Ръководството на Частно основно училище „Дружба” има удоволствието да покани учениците от столичните училища за участие в шахматен турнир „Drujba Open“, състезание по български език и литература и  по математика за ученици от ІV и VІІ  клас. Състезанията ще се проведат в сградата на училището – жк „Обеля 2”, както следва:

 1. състезание по български език и литература и математика за ученици от VІІ  клас на 20.04.2013 г. от 11.00 ч.
 2. състезание по български език и литература и математика за ученици от ІV  клас на 27.04.2013 г. от 10.00 ч.
 3. шахматен турнир „Drujba Open“ ученици от ІV - VІІ клас на 23.03.2013 г. от 10.00 ч.

В състезанието могат да се включат ученици от ІV и VІІ клас на столичните училища. Предвидени са много награди.

Повече информация и регистрация за участие
на сайта на училището: www.drujba.org

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.03.2013г.


Изх. № 9137-248/14.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 0522-165/ 08.03.2013 г. на МОМН Ви уведомявам, че Министерството на образованието, младежта и науката е партньор в провеждането на кампанията „Походът на книгите“, свързана с Международния ден на детската книга – 2 април, и с Международния ден на книгата и авторското право – 23 април. Кампанията е инициирана от Асоциация „Българска книга“. Програмата включва поредица от прояви в София и страната, които са свързани с насърчаване на четенето и популяризирането на детската книга. В рамките на кампанията организаторите предвиждат четения в училището или в детската градина, като част от инициативата „Известни българи четат“, за което моля да окажете съдействие. За популяризиране на кампанията са подготвени плакати, които ще получите допълнително.

Моля да запознаете учителите и учениците във Вашето училище с програмата на кампанията и регламента на Националния конкурс „Бисерче вълшебно“.

Приложение:
1. Програма.
2. Регламент на Националния конкурс „Бисерче вълшебно“.
3. Плакат на кампанията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.03.2013г.

Изх.№ 9137-251/14.03.2013 г.  
                                                      
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  
  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  заповед  № РД 09–1738/09.11.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на  ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013г., заповед № РД 01-207/23.11.2012 год. на Началника на РИО – София-град и във връзка с постъпило писмо с вх. №0516-3/12.03.2013 г. в РИО, София-град, че НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА ще се проведе  от 20 до 21 април 2013 год. в град Пловдив.
Организатори на олимпиадата са: Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив и Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” – Пловдив.
Регламенттът на олимпиадата може да намерите в сайта на МОМН –  www.mon.bg,   в раздел „Олимпиади и състезания” .
Разходите по пътуването и настаняването са за сметка на заявилите училища, РИО, настоятелства, общини, спонсори и др.
Електонната форма за участие, образеца на заявката, програмата, условията за настаняване и още актуална информация ще намерите на сайта: www.omg-bg.com .    
Пожелавам успешно представяне на участниците в олимпиадата!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.03.2013г.

Изх.№9137-250/14.03.2013 г. 
                                                       
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във  връзка с писмо с вх. № 0200-281/13.03.2013 г. на Министерство на образованието, младежта и науката  в РИО, София-град,  Ви уведомявам, че от 02.04 -06.04.2013 г. в комплекса „Боровец” ще се проведе 42 Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ). Основната част от програмата е посветена на обучението по математика, информатика и информационни технологии. В научната програма са включени и дискусии по актуални проблеми на образованието -  образователни стандарти, учебни планове и програми, информационни технологии в обучението, учебници, държавни зрелостни изпити и др.
В рамките на конференцията ще се проведе и ученическа научна сесия, организирана от Ученическия институт по математика и информатика.    
Моля за Вашето съдействие информацията за предстоящата конференция да достигне до заинтересованите учители по математика, информатика и информационни технологии.
Допълнително ще получите информация, относно програмата на  конференцията, както и за реда, по който ще бъдат регистрирани и настанени участниците в нея.    

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.03.2013г.


Изх. № 9137- 243/ 13.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Правилата за координацията и контрола на дейностите по мярка „Без свободен час“ - заместване на отсъстващи учители в училищата” от Националната програма „На училище без отсъствия”, утвърдени със Заповед № РД 09-957/ 13.07.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, и във връзка с писмо № 9105-94 от 11.03.2013 г. на МОМН Ви уведомявам, че е необходимо да представите информация за периода от 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. на

https://docs.google.com/forms/d/1KvKh7oc0zzLqVIdjIaxPh77ZJqvpmvcJFgFVj8MyqfY/viewform


и за периода от 01.01.2013 г. до 28.02.2013 г. на


https://docs.google.com/forms/d/1x3uzr7S6aqnQjticn2jNuMFf0usR8BPFA5pynGwEgSw/viewform


Справката за полагаемите възнаграждения (приложение № 5) да бъде представена на хартиен носител на 18.03.2013 г. (понеделник) от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в РИО, стая 408 (М. Стоилова) или стая 415 (Ст. Георгиев).

Хартиеният носител на документите по т. 4.2. от НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час“ да се съхранява в архива на училището Ви, а електронният носител се изпраща на e-mail: bez_svoboden_chas@abv.bg

Приложение:
 Приложение № 5

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


14.03.2013г.

Изх. № 0137-252/14.03.2013 г.
                                                       
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, обърнете внимание и представете в РИО – София-град, стая № 507, в срок до 20.03.2013 г., актуализираното мотивирано искане-декларация за увеличение на заплатата на директора.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


14.03.2013г.


Изх. №9137-240/13.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам, за сведение Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2013г., утвърдени със заповед №РД09-270/08.03.2013г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Приложение: Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


14.03.2013г.


Изх. № 9137-242/13.03.2013 г.
                                                        
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА                                                         
                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с увеличение на основната месечна работна заплата на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена, считано от 01.01.2013 г., в срок до 20.03.2013 г. /сряда/, представете в РИО – София-град, стая № 507, приложената декларация, съгласно Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2013 г., утвърдени със заповед № РД 09-270/08.03.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.03.2013г.

Изх. №9137-241/13.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стриктното и своевременно спазване на сроковете за изпълнение на задачи, публикувани в интернет страницата на РИО – София-град, Ви уведомявам, че е издадена заповед № РД01-48/11.03.2013г. на началника на РИО – София-град, за  която следва да се явите за получаване в срок до 30.03.2013г. в РИО – София-град, ул. „Антим I“ №17,, ет. 4, ст. 422 при г-жа Хрисанта Миланова.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.03.2013г.

Изх. № 9137-238/13.03.2013

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният кръг на Олимпиадата по руски език, който ще се проведе на 23.03.2013 г. в град Дупница, е организиран от МОМН, РИО-Кюстендил и СОУ «Св.Паисий Хилендарски» - град Дупница със съдействието на Община Дупница.
Настаняването на участниците е предвидено за 22.03.2013 г. след 11.00 часа в х-л «Рила» в гр. Дупница с договорена цена за една нощувка със закуска за 22.00 лв. Уебсайт на хотела www.hotelrila.net.
Автобусите от София за град Дупница тръгват от автогара „Сердика“, която се намира до Централна автогара на всеки час и 10 мин. (с изключение на 15.10 ч.) и от автогара „Овча купел“ на всеки час и 50 мин. (с изключение на 15.50. ч.). В град Дупница спират на старата автогара (в близост до хотела), а крайната спирка е на новата автогара, която се намира до ж.п.гарата.
Придружаващите лица при регистрацията да представят на хартиен носител списък с имената на участниците и личните им данни, както и данни на изпращащото училище за издаване на фактура.
Участниците в олимпиадата ще се допускат срещу документ за самоличност.
Всички участници и техните учители са поканени да участват във вечерята на х. „Рилена“ към х. „Рила“, която се дава от кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев.
Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по руски език ще се състои на 22.03.2013 г. в салона на Драматичен театър „Невена Коканова“, град Дупница от 18.00 часа.
Регистрацията за участие в олимпиадата, както и резервацията за нощувка/и се извършва чрез предварително подаване на ЗАЯВКА от класираните за национален кръг ученици и техните учители по образец, който трябва да се изпрати на e-mail: olimpiadare2013@abv.bg в срок до 18.03.2013 г. (петък).
Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) на участниците и придружителите им са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.
Приложено Ви изпращам и ПРОГРАМАТА за провеждането на Националния кръг на олимпиадата по руски език.
За допълнителна информация и съдействие в гр. Дупница можете да се обръщате към Виолета Инкьова, директор на СОУ „Св.Паисий Хилендарски“; тел: (0701)5 25 45; e-mail: souphd@abv.bg.
Моля, информацията да бъде предоставена на класиралите се за националния кръг участници и ръководствата на училищата с класирани ученици да съдействат за своевременното подаване на заявките и пътуването на учениците.
Предварително благодаря за съдействието и на участниците пожелавам успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


13.03.2013г.

Изх. № 9137-236/ 13.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

На вниманието на учителите по Религия

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 15.03.2013 г., петък, от 10.00 часа в 78 СОУ „Христо Смирненски“, район „Банкя”, ще се проведе открит урок по Религия на тема „Притчата за блудния син”.
Моля да предадете информацията на учителите по Религия от Вашето учебно заведение и да дадете възможност на желаещите да посетят урока.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК  НА РИО
СОФИЯ – ГРАД


13.03.2013г.

Изх. № 9137-230/12.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИОСофия-град на 21.03.2013 г. от 15 часа в 33 ОУ „ Санкт - Петербург” ж.к. „Люлин” -  III микрорайон, ще се проведе открит урок по математика в VI  клас на тема: «Цилиндър и конус». Ще бъдат демонстрирани приложения на ИКТ в обучението по математика.
Моля информацията за урока и поканата да бъдат предадени на учителите по математика от Вашето училище.  
Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие и за създаването на  необходимата организация за ненарушаване на учебния процес.
В срок до 15.03.2013 г.е необходимо да заявите участието на съответният учител от Вашето училище на e-mail: bobi_kaneva@abv.bg  или на  старши експерт по математика Боянка Кънева -  тел.9356094/  в   РИО, София-град .

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.03.2013г.


Изх. № 9137-235 / 12.03.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите по география

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г. на министъра  на образованието, младежта и науката за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № № РД 01-207/ 23.11.2012 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 31.03.2013 г., неделя, както следва:

 • Място на провеждане – Първа АЕГ, бул. „Дондуков” № 60;
 • Начало –  09:00 часа;   
 • Време за провеждане – 2 (два) астрономически часа.

За участие в областния кръг на олимпиадата се допускат ученици,  получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на общинския кръг.

Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, е необходимо да  определят със заповед учители-придружители на учениците в деня на провеждане на олимпиадата.

Квесторите трябва да се явят в учителската стая на Първа АЕГ в 08:00 часа за инструктаж.

Учениците ще бъдат допускани в Първа АЕГ само с документ за самоличност и ще заемат работните си места по зали до 08:30 часа.
След този час няма да бъдат допускани.

Резултатите на учениците от първа (5 клас) и втора (6 клас)  състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РИО непосредствено след проверката на писмените работи (след 17 април), а за учениците от трета (7 клас), четвърта (8 клас), пета (9 клас), и шеста (10-12 клас) състезателна група след получаването в РИО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици и разсекретяването на писмените им работи.

Предварително благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!

Приложение
: Списък на класираните за областен кръг ученици от V до ХІІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.03.2013г.


Изх.№.9137-222/11.03.2013Г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ  ЕЗИК
КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-77/26.02.2013г. и с вх.№ 0200-231/27.02.2013г. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че през настоящата 2013 година ще  се  чества 20 годишнината от присъединяването на България като равноправен член на Международната организация на Франкофонията. В приложеното  писмо са изброени дейностити, с които МОМН ще участва в събитието. Важен момент е през м. март да бъде проведен час на класа, посветен на историята на Франкофонията и присъединяването на България към нея.
Като благодаря предварително, моля информацията да бъде предадена на вниманието на учителите по френски език във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.03.2013г.
Изх.№ 9137-211/06.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 13.03.2013г. /сряда/ 164 ГПИЕ „ Мигел де Сервантес“ обявява ден на отворените врати за учителите, които преподават испански език в град София.
Откритите уроци са както следва:
От 10.50 до 12.10ч :
IX  клас – ст. учител Галина Хитрова- „На Карибите“
Х клас-гл. учител Ирина Аламанова - Война за независимост „ Хуан Мартин Ел Емпесипадо“
От  15.45 до 17.05ч.
VIII клас – ст.учител Цветелина Тошева - „ Като риба във вода“

Моля да предадете информацията на учителите по испански  език от Вашето училище и при гъвкава организация на учебния процес да дадете възможност на желаещите да посетят уроците.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-185/28.02.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


08.03.2013г.


Изх. № 9137-220/08.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящата кандидат-студентска кампания през 2013 г. Великотърновския университет организира  Ден на отворените врати на 23.03.2013 г., събота, от 11 часа в Аулата на университета.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - София-град
/съгл. заповед № РД 10-185/ 28.02.2013 г.
на заместник-министъра на образованието, младежта и науката/


08.03.2013г.


Изх. № 9137-219/08.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за дните за провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV, VІІ и VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-104/01.02.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката, вх.№ 0200-254/05.03.2013 г. в РИО, София-град,  с утвърдени изисквания за провеждане на националното външно оценяване през учебната 2012/2013 г. на учениците в ІV клас (Приложение 1), в VІІ клас (Приложение 2) и в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език (Приложение 3)

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - София-град
/съгл. заповед № РД 10-185/ 28.02.2013 г.
на заместник-министъра на образованието, младежта и науката/


08.03.2013г.


Изх. № 9137- 218/08.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
ГР. СОФИЯ
                                                          

Относно: размера на квартирните пари при командировка в страната и начина им на отчитане.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам, за сведение и изпълнение заповед № РД 09-150/15.02.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката, във връзка с размера на квартирните пари при командировка в страната и начин на отчитане.

Приложение: Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - София-град
/съгл. заповед № РД 10-185/ 28.02.2013 г.
на заместник-министъра на образованието, младежта и науката/


08.03.2013г.


Изх. № 913
-215/07.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на МОМН № 9105-83/04.03.2013 г., вх. № 0200-246/05.03.2013 г. в РИО – София-град, относно спазване на правилата за водене на официална кореспонденция, Ви информирам, че са регистрирани случаи, при които директори на училища не спазват установените правила за водене на официална кореспонденция във връзка с многобройните проверки за автентичност на образователни документи, извършвани от Министерството на образованието, младежта и науката.

Нарушенията касаят случаи, при които лица, пряко заинтеросовани от хода на проверките, предоставят исканата от Министерството на образованието, младежта и науката информация от името на училищата. Това от своя страна води до опорочаване на проверките, разгласяване на служебна информация и необходимостта цялата процедура по проверка да бъде започната отначало, което удължава срока за предоставяне на отговор.

Във връзка с гореизложеното, Ви напомням, че при воденето на официална, служебна кореспонденция следва да се спазват установените правила.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - София-град
/съгл. заповед № РД 10-185/ 28.02.2013 г.
на заместник-министъра на образованието, младежта и науката/


07.03.2013г.

Изх. № 9137-212/06.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено с вх. № 0708-2/ 19.02.2013 г. в РИО – София-град писмо относно националната кампания „Образованието преди всичко“, инициирана от Дружеството на Обединените нации в България, която е в подкрепа на публичността на проект по схема „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, подкрепена от Европейския образователен фонд, приложено Ви изпращаме материали и писмо, които биха послужили за включване в нея.
Инициативите в рамките на тази кампания ще се проведат в седмицата 22 – 28 април 2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - София-град
/съгл. заповед № РД 10-185/ 28.02.2013 г.
на заместник-министъра на образованието, младежта и науката/


06.03.2013г.

Изх. № 9137-210/06.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-87/ 05.03.2013 г., вх. № 0200-258/ 05.03.2013 г. в РИО – София-град, относно настъпили промени в нормативната уредба, касаещи заплащането на персонала в звената от системата на народната просвета, Ви информираме за следното:
С Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната от 01.01.2013 г. е определена нова минимална работна заплата в размер на 310 лв. Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (обн. ДВ бр. 14 от 2013 г.) са определени нови размери на минималните работни заплати за педагогическия персонал. Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от определените в Приложението по длъжностни нива. Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическия персонал се допускат, в случаите когато лицето:
- притежава висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" (професионален бакалавър по ...) от Закона за висшето образование (ЗВО);
- не отговаря на изискванията за заемане на длъжността;
- изпълнява индивидуална норма преподавателска работа под установената минимална норма задължителна преподавателска работа;
- работи на непълно работно време.
3. С Анекс от 14.02.2013 г. към Колективния трудов договор за системата на народната просвета между страните са договорени условията, при които да бъде извършено увеличение на основните работни заплати на персоната от 01.01.2013 г.
Задължително е изискването повишението на ЕРС да се изразходва само и единствено за увеличение на индивидуалните работни заплати (в този смисъл и за достигане на минималните основни работни заплати) на заетите в системата на народната просвета. Процентното увеличение е регламентирано в чл.28, ал. 2 и ал. 3 на Анекса.
Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на персонала се договарят от директора съобразно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за работна заплата въз основа на определените годишни средства за заплати в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено.
Директорите в срок до 15 март на базата на утвърденото разпределение на средствата по формула следва да изготвят разчети за размера на увеличението на средствата в резултат на увеличението на ЕРС спрямо 2012 г. и. да предприемат необходимите действия за промяна на Вътрешните правила за работни заплати.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - София-град
/съгл. заповед № РД 10-185/ 28.02.2013 г.
на заместник-министъра на образованието, младежта и науката/


04.03.2013г.


Изх. № 9137-197/01.03.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам благодарствено писмо от Столична регионална здравна инспекция. 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.03.2013г.


 Изх.№ 9137-195/01.03.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА  20 ОУ, 54 СОУ, 75 ОУ
96 СОУ, 101 СОУ, 137 СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЦКОКУО изх.№ РД12-174/28.02.2013 г., вх.№  0721-6/28.02.2013 г. в РИО,София-град, Ви уведомявам, че с цел измерването на  формирани компетентности за решаване на задачи със свободен отговор, ЦКОКУО ще извърши апробация на  тестови задачи по български език и литература, човекът и обществото и човекът и природата в четвърти клас. От регион София-град в извадката са включени следните училища: 20 ОУ, 54 СОУ, 75 ОУ, 96 СОУ, 101 СОУ, 137 СОУ.

Апробацията на тестовите задачи ще се извърши с част от учениците от четвърти клас от експерти от ЦКОКУО, в периода от 04.03.2013 г. до 29.03.2013 година.

Моля да окажете съдействие и да създадете необходимата организация за коректното провеждане  на апробацията в поверените Ви училища.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.03.2013г.


Изх. №.  9137-190/01.03.2013г. 
                                                    
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА: 
2 СОУ, 46 ОУ, 76 ОУ, 74 СОУ, 85 СОУ, 96 СОУ,  92 ОУ, 142 ОУ, 120 ОУ, 143 ОУ, 127 СОУ, 7 СОУ, 48 ОУ,105 СОУ, 108 СОУ, 45 ОУ, 125 СОУ, 145 СОУ, 54 СОУ, 170 СОУ, 1 СОУ, 88 СОУ, 71 СОУ, 22 СОУ
СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На  07.03.2013г. ще се проведе Регионално външно оценяване  по математика  за установяване на числовата  и комуникативна грамотност на учениците  от V клас във Вашето училище.
Приложено Ви изпращаме:
-Заповед
-Указания за провеждане на РВО
-Декларация за конфиденциалност

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.03.2013г.


Изх. № 9137-149/01.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 04.03.2013 г. от 13.00 часа в ПГИЧЕ „Св.Методий“; каб. 50, 4 етаж (адрес: ул. „Пчела“№21) ще се проведе открит урок в Х клас – профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на руски език. Урокът, по думите на преподавателя, е нестандартен на тема „Магия слов“ и е свързан с човешките взаимоотношения.
Моля информацията за урока и поканата да бъдат предадени на учителите по руски език от Вашето училище.
Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


01.03.2013г.


Изх. №
9137-189 / 01.03.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община № СО 0800-29/1/20.02.2013 г., регистрирано с вх. № 1004-40/22.02.2013 г. Ви уведомявам, че през настоящата 2013 година Българският футболен съюз съвместно със Столична община, ще реализират пилотно издание на Програма „GRASSROOTS“ – безплатно обучение по футбол за всички желаещи ученици – II клас от частни и общински училища на територията на гр. София.

Целта, която си поставят организаторите – БФС и Столична община, е всички желаещи училища да бъдат включени през календарната 2013 година. Програмата ще продължи и през следващата учебна година.

Столична община съфинансира реализирането на Програмата на територията на София-град.

За  повече информация: Любомира Радоева, Столична община, Дирекция „ПИСТ“. Тел.: 981 43 29 / 0886 88 38 55; e-mail: lyubomira_radoeva@abv.bg

Приложение
:
Писмо до кмет на Районна администрация и директор на училище – приложения – заявки.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.02.2013г.


Изх. № 9137-181/27.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Техническата конференция за областния етап (регионален) на ученическите игри 2012/2013 г. ще се проведе на 05.03.2013 г. (вторник) от 18:00 часа в СМГ, ул. „Искър“ № 61. Моля да подсигурите присъствието на учителите-водачи, класирали отбори по вид спорт. За информация – М. Стоилова – старши експерт ФВС, тел. 0888 100 578.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.02.2013г.

Изх. № 9131-7/27.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА  

ОТНОСНО: Осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца и ученици с увреждания

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105–74/22.02.2013 г. на главния секретар на МОМН, постъпило с вх. № 020–218/25.02.2013 г. в РИО – София-град и спазване на Закона за интеграция на хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна среда (ДАС) следва да се изпълнят дейности по осигуряване на ДАС. За целта е необходимо да се създаде база данни за извършените и необходимите дейности съгласно приложената справка.
Моля да изпратите попълнена приложената справка на имейл: n.zlatevska@abv.bg най-късно до 06.03.2013 г.       

Информацията се изисква от държавните училища, финансирани от МОМН, МК, МЗХ и МФВС!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за създадена достъпна архитектурна среда

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.02.2013г.

Изх. № 9137-177/27.02.2013 г.

До
Директорите на столичните училища


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подпомагане на плановете за бъдещи ИКТ проекти, моля да се запознаете със следния въпросник, измерващ степента на технологична зрялост на даденото училище:
http://bulgaria.e-mature.ea.gr/
Апелираме в попълването на въпросника да участват основно директори на училища с трайни интереси и постижения в областта на внедряване на информационни технологии в учебния процес. Попълнените въпросници ще помогнат да бъде прецено кои училища заслужават приоритетно да бъдат включвани в пилотни проекти, да бъдат внедрени при при тях нови технологии или да се провеждат иновативни обучения.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.02.2013г.

№ 9137-180/27.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


     
Във връзка с проучване на индивидуалните потребности от квалификация за учебната 2013/ 2014 г. на директори, помощник- директори, учители, възпитатели, педагогически съветници и психолози, предлагам на Вашето внимание три вида анкетни карти. Моля да запознаете педагогическите колективи в поверените Ви учебни заведения с тяхното съдържание.
Очаквам попълнените анкетни карти от всички педагогически кадри на съответните линкове не по-късно от 14.06.2013 г.

Приложено Ви изпращам линковете за анкетните карти.
Приложения:

 1. Анкета за директори

 2. Анкета за педагогически съветници и психолози
 1. Анкета за начални учители
 1. Анкета за учители от професионални гимназии
 1. Анкета за учители по Физика и астрономия
 1. Анкета за учители по Български език и литература
 1. Анкета за учители по Биология и здравно образование
 1. Анкета за учители по География и икономика
 1. Анкета за учители по Изобразително изкуство
 1. Анкета за учители по Бит и технологии
 1. Анкета за учители по информатика и информационни технологии
 1. Анкета за учители по Математика
 1. Анкета за учители по Музика
 1. Анкета за учители по предметен цикъл "Философия"
 1. Анкета за учители по Физическо възпитание и спорт
 1. Анкета за учители по Химия и опазване на околната среда
 1. Анкета за учители по чужд език
 2. Анкета за детски учители
 3. Анкета за учители по История и цивилизация


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
27.02.2013г.

Изх. № 9137-178/27.02.2013 г.

До
Директорите на столичните средни общообразователни училища


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание информация за стартиралия проект за потребителско образование „Consumer classroom”. За повече подробности посетете официалната интернет страница на МОМН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
26.02.2013г.


Изх. № 9106-10/ 26.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
НГДЕК, НПГПТО, ПГЕА, ПГТМД,
ПГТХТ, ПГТ – Банкя,
ПГМЕ, 41. ОУ, 42. ОУ, 45. ОУ,
51. СОУ, 54. СОУ, 61. ОУ, 62. ОУ,
64. ОУ, 86. ОУ, 92. ОУ, 123. СОУ,  СМГ
– БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО НП „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ“


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Настоятелно Ви припомняме, че Във връзка с писма № 9105-38/ 31.01.2013 г. и № 9105-38/ 04.02.2013 г. на МОМН и вх. № 0200-111/31. 01.2013 г. и №0200-111/ 04.02.2013 г. за изпълнението на дейностите по мярка „Без свободен час“ - заместване на отсъстващи учители в училищата от Национална програма „На училище без отсъствия“, одобрена с решение на Министерския съвет № 310 от 20.04.2012 г., с писмо изх. № 9137-108/ 06.02.2013 г. Ви уведомихме, че е необходимо:

1. Да възстановите неусвоените средства от преходни остатъци по мярка „Без свободен час“ от минали години, както и установените след осъществен контрол или мониторинг неправомерно изразходвани финансови средства, съгласно раздел IV т. 8. от Правилата за координацията и контрола на дейностите по мярка „Без свободен час“.

Средствата да бъдат възстановени в срок до 08.02.2013 г., както следва:

 • общинските училища възстановяват неусвоените средства на съответните общини - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
 • държавните училища възстановяват неусвоените средства по сметката на министерствата - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Общините и съответните министерства възстановяват средствата по сметка на централния бюджет в БНБ с IBAN BG50 BNBG 9661 3000 1482 28 - „Вноски/трансфери в ЦБ по бюджетни сметки“, BIC - код BNBGBGSD, определена от Министерството на финансите. В касовия отчет възстановените суми следва да бъдат отчетени по подпараграфи от Единната бюджетна класификация, както следва:

 • от минали години по подпараграф 31-40 „Вноски за ЦБ за минали години“;
 • от текущата година по подпараграф 31-30 „Вноски за ЦБ за текущата година“.

2. В срок до 15.02.2013 г. трябваше да въведете информация за изпълнение на финансовите и индикативните параметри като училище бенефициент, което през периода от 01.04.2012 г. до 31.01.2013 г. е ползвало единствено средства от преходен остатък, предоставени от бюджета на мярката през 2009 г.. 2010 г. и 2011 г.на

https://docs.google.com/forms/d/1m_A5YpgGWV-V4iVhFuQYAh-MCnLrcBVWMLu06G0XE7g/edit

Предвид закъснението от Ваша страна РИО – София-град препятства протичащата ревизия на изпълнението на програмата. В срок до 12:00 ч на 27.02.2013 г. изпълнете изискването на т. 1, попълнете нужната информация според т. 2 и я представете под формата на доклад в стая 415 на Станислав Георгиев, ст. експерт по БЕЛ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД26.02.2013г.


Изх. № 9137-165/25.02.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ  ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 14.02.2013г., в съответствие с чл. 56 от Кодекса на труда е подписан Анекс към Колективен трудов договор от 28.06.2012г. за системата на народната просвета, в който са отразени измененията на Наредба №1 от 04.01.2010г. за работните заплати в звената от системата на народната просвета, която влиза в сила от 1 януари 2013г.
Повишението на единните разходни стандарти в Бюджет 2013г., определени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г., се изразходва само и единствено за увеличение на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на народната просвета и същите се увеличават с не по-малко от 8% от 01.01.2013г.
Директори на училища и детски градини, които не могат да осигурят увеличение на индивидуалните работни заплати с минимум осем процента, извършват увеличение, равно на ръста на средствата по единни разходни стандарти, за което следва да уведомят Министерството на образованието, младежта и науката, Регионалните инспекторати по образованието и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД26.02.2013г.


Изх. № 9137-170/26.02.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 10.02.2013 г. Фондация „Комунитас”  в третото си Национално изложение на таланта „ВИЖ!Фест” обяви началото на седмия образователен конкурс „1000стипендии”, за ученици от VІ до ХІ клас. Възможност за стипендия има всеки ученик в посочената  възрастова група, който демонстрира и защити интереса си по предмети в областта на хуманитарните науки, естествените науки или изкуствата.
 Необходими документи за кандидатстване могат да бъдат свалени от сайта на  „1000 стипендии”  www.1000.bg
Моля да разпространите информацията във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД26.02.2013г.

Изх. № 9137-174/26.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че текущото споразумение на МОМН с оторизиран дистрибутор на Майкрософт за образованието приключва този месец и в момента тече процедура за избор на дистрибутор за следващ 3-годишен период. Ако се интересувате какви продукти ще са включени в новото споразумение, можете да намерите информация на сайта на агенцията за обществени поръчки, където МОМН е  публикувал обявлението - http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=523642&newver=2
Тези продукти  няма да могат да се ползват легално преди тръжната процедура да приключи и да има избран изпълнител и сключен договор, което в най-добрия случай ще стане в края на месец април, ако няма обжалвания между участници в процедурата.  
Съответно всеки директор на училище следва да прецени дали плановете му позволяват да изчака МОМН да му предостави софтуер или ще предвиди такива средства в бюджета си и ще разчита да закупи софтуера от доставчика на терминално решение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.02.2013г.


Изх. № 9137- 169 / 25. 01. 2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО – София-град, отправям покана за участие в пътуващ семинар на тема „Нека споделим – училищни политики за работа с учениците в свободното им време, споделяне на добри практики и училищни традиции”

1.
73. СОУ „Владислав Граматик“, район „Триадица“ – 01.03.2013 г. – 14.20 ч. – открит урок по математика в V клас – „Лице на триъгълник – една интересна динамична задача с „Geogebra“; Линк за записване : https://docs.google.com/forms/d/1OwnY42OZBLJ7W1Yewq4ETu2xY7IpGQ6aF8mbIjhvSDg/viewform

2.
Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“, район „Слатина“ – 12.03.2013 г. – 9.30 ч. – открит урок по електротехника; от 10,30 ч. – Демонстрация на диагностика на автомобили; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1AD7hJwHeLEsR2wHn-knMOXIJRDqTSDAFD_t_pHJvzm8/viewform

3. ПГИИРЕ „Михай Еминеску“, район „Красна поляна“– 12.03.2013 г. -16.00 часа
– нетрадиционен открит урок - тържество „В час по България“ под надслов „Знаем, помним, тачим“ – място на провеждане – конферентната зала на СУ „Св. Кл. Охридски“; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1K7Y0i37cjF4Opd-a_k4kl7t258LxRMsYyxOy-MHcfME/viewform

4. 88. СОУ „Димитър Попниколов“, район „Овча купел“ – 13.03.2013 г. – 10.00 часа
– работа на учениците от профил „Чуждоезиков“ по международни проекти – презентация на учениците от ХI а клас; открит урок по математика – ЗИП „Комбинаторика и преброяване“ – I б клас; открит урок по изобразително изкуство – ЗИП „Компютърна графика“ – II в клас; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1ae82g2qKKGRc2r9_37y4S7UtyZXDTYLkNMCYPjTwx7g/viewform

5. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн , район „Триадица“ – 19.03.2013 г. – 11.00 ч.
– урок по интериорен дизайн, тема „Проект на интериор за дома“; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1MwGaiKYg1lbkaIm0Ua05cieS3H3JeeqbI5xSAPYtc0c/viewform

6. 22. СОУ „Г. С. Раковски“,  район „Триадица“ – 21.03.2013 г. – 13.30 ч. – Клуб „Дебати“  и Училищен съвет – Ученическо самоуправление; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1j7ZM_1PS9gmEX5UezQ2QT5bQhHaSLZ2m25PQYvSMI74/viewform

7. 26. СОУ „Йордан Йовков“, район „Витоша“ – 27.03.2013 г.
- 15:00 ч.  – представяне на работа по сплотяване на училищната общност – учители, ученици, родители; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1nRCr-mZqREQAtYzQaiqNJnzQ-xHjItpXIxQgUcz7t9U/viewform

8. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, район „Лозенец” – 28.03.2013 г. – 11.00 часа
– Открити уроци и работа на учениците от профил „Природоматематически”. Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1uu4JbOo-jKH9qLMXPP7b4Uan93sBP-4DZy381Kn0-4A/viewform

9. ССУ с ДГ за ДУС „Проф. д-р Дечо Денев”, район „Красно село” – 11.04.2013 г. – 10.00 ч.
– Празник на знанието – мотивационни подходи за обучение и възпитание; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/14ICxgu_j8BvIG2cAdI_3cO_cGMwptJ-Uw4OU2X9k8sc/viewform

10. 18. СОУ „Уилям Гладстон”, район „Възраждане” – 18.04.2013 г. – 14.30 ч.
- Урок по корейски език и култура; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1DQSFdVj4TaXIM6NRr9PJD8oYc1HZLgPML5LmxE_ncXg/viewform

11. 19. СОУ „Елин Пелин“, район „Красно село“ – 20.04.2013 г. – 10.00 часа
– пролетен празник – състезателни игри на двора с участие на ученици, родители, учители, неправителствени организации, грижа за кестените в двора, представяне на спортни школи, танцови състави на училището; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1TABPSV4sOgkyLSbXU7WLoZLrfddw7guaJuO-rLxTX3o/viewform

12. Училища „Дружба“, район „Връбница“ – 24.04.2012 г. – 12.55 ч.
– открит урок по биология и здравно образование в VII клас, в рамките на седмицата на Природните науки; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/11GaI047RDKPQZ-hlfU6-TknWAsiqJm3jkWLkWireHeA/viewform

13. 83. ОУ „Елин Пелин“, район „Панчарево“ – 30.04.2013 г. – 12.30 часа
- занимания по интереси в ПИГ на тема „Създаване на екологична обстановка в училище“; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1nplFzhQJyOu-q5EwGiVZPnki8iACQeawNMe8GH6ekQc/viewform

14. 2. СОУ „Академик Емилиян Станев“, район „Витоша“ – 25.04.2013 г. -  9.00/ 14.00 часа
- открити практики за директори на училища с интерактивна дъска и презентации PREZI в часовете по математика, природни науки, география и икономика и учебни предмети в начален етап; Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1rRswqQEqRnKnSQKX5n2vA9ffCzOPA8rkFMnlTtZa9pM/viewform

15. 145. ОУ „Симеон Радев“, район „Младост“ – 04.06.2013 г. – 10.00 часа
– празник на училището – разнообразни дейности и прояви в училището. Линк за записване: https://docs.google.com/forms/d/1FSIU5sZ_GS1TbddyG5OfgqjBxAcSM8lujyKaKOrlCdc/viewform

При проявен интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на съответния линк.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.02.2013г.


Изх.№9137-116 /18.02.2013г.

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с отчитане и равномерно разпределение на средствата за обучение и квалификация за учебната 2012-2013 година във Вашето училище/във Вашата детска градина, моля попълнете прецизно и в срок до 27 февруари 2013г. исканата информация в електронния формуляр на следния електронен адрес, като следвате точно указанията в полетата за попълване.
Използвайте следната връзка:

https://docs.google.com/forms/d/1ibx38sWVxGgfYsof34A6bOGX27TkvDPEqJhP5282LjQ/viewform

 Информация, подадена след 27 февруари 2013г.,  няма да се отчита и ще се отбелязва като неподадена.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.02.2013г.


Изх. № 9137-168/25.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  решенията на задачите  за IV- VIII  клас от областния кръг на олимпиадата по математика , ще бъдат  качени на сайта на МОМН, днес 25.02.2013 г. до 15 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.02.2013г.


Изх. № 9137-166/ 25.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА,

ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРАНЕ
ЗА ОБОРУДВАНЕ ПО НП ИКТ ПРЕЗ2012 Г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9107-52/22.02.2013 г. на МОМН относно отчет на финансиране по Национална програма „ИКТ в училище“, Ви напомням: Средствата получени за закупуване на трерминални решения по Националната  програма „ИКТ в училище“ за 2012г. следва да се отчетат до 28.02.2013г. Модул за отчитане може вече да намерите като влезете в профила си на сайта на програмата: http://internet.mon.bg с Вашето потрбителско име и парола. На този етап не е необходимо да сканирате и качвате документи, а само да попълните всички задължителни полета, като моля да спазите срока за отчитане.
Допълнителни указания:

 1. В полетата за посочени суми следва да посочите крайните цени, които сте платили с включени ДДС.
 2. Ако имате неизразходвани средства от финансирането по проекта до посочената дата, моля да поясните причината на електронен адрес sh.myumyun@mon.bg.
 3. В полето за постигнато съотношение бр. ученици на терминално работно място. следва да калкулирате само терминалите, без компютри.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.02.2013г.


Изх. № 9137-164/25.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
НУ, ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9107-41/12.02.2013 г. на МОМН и с вх. № 0200-169/13.02.2013 г. в РИО – София-град относно провеждане на национална кампания за повишаване на хигиенните навици на децата в училище и у дома от компанията „Юниливър България“ Ви информирам, че от страната са включени 4 града. София ще участва с  8 училища  в конкурса.

Идеята на инициативата е децата да получат теоретично обучение по хигиена в рамките на 1 час на класа, след което в рамките на 2 часа, под формата на игра, учениците да създадат история-комикс на тема, посветена на най-опасните бактериии начините за предпазване от тях. По този начин всеки клас ще участва в състезание за спечелването на голямата награда – парти за класа, а всеки участник от класа-победител ще получи по един mp3-плеър. Училището, от което е класът –победител ще получи хигиенизиращи продукти от компанията „Юниливър България“, необходими за почистването на училището за една година. Ще бъдат раздадени и 3 поощрителни награди за класовете, класирани на първо място от останалите три града, участвали в кампанията.

Класните ръководители на участващите в конкурса класове ще преминат обучение, проведено от представителите на „Юниливър България“, с което ще бъдат подготвени с информация, материали, брошури и методика за провеждане на часовете. На учениците ще бъдат раздадени учебни тетрадки, в които децата да работят по време на теоретичния час, както и план-график за провеждане на дейностите от кампанията.
За целта е необходимо до 28.02.2013 г. да заявите Вашето участие на г-жа Росица Илиева- ст. експерт по природни науки и екология в РИО – София-град на e-mail:rolita1@abv.bg.

Приложения:

 1. Регламент на конкурса.
 2. График на дейностите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.02.2013г.


ДО                                                                                                                               

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» всички училища и детски градини следва да актуализират списъците за предстоящите обучения, съгласно указанията на МОМН, посочени в изпратено до РИО, София-град писмо.

Моля изтеглете и попълнете електронните таблици:

Таблица1

Таблица 2

В срок до 27.02.2013г. таблиците трябва да се изпратят на електронния адрес на регионалния организатор:  rio_varsenova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.02.2013г.


СПЕШНО!!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОМН за промяна на началния час за провеждане на олимпиадата "Знам и мога" за IV клас - от 10:00 ч. на 14:00 часа. Моля, уведомете Вашите ученици.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.02.2013г.


Изх. № 9137-158/ 21.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-56/13.02.2013 г. на МОМН, вх. № 0200-175 /14.02.2013 г. в РИО – София-град, за предоставяне и разходване, съгласно Постановление № 129/11.07.2000г. на Министерския съвет на предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училищата, Ви уведомявам:
Съгласно чл.1, ал.1 и 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г., паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик за общинските и държавните детски градини и училища в присъствена форма на обучение за бюджетна година.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства е:

І.І. За общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините:
1. Проектите на общинските детски градини и училищата се съгласуват със съответната комисия към общинския съвет и се представят в регионалния инспекторат по образование, заедно със Справка (Образец № 1), подписана от кмета на съответната община.
2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РИО, вторият се връща в общината и третият се предоставя за съхранение при директора, изработил проекта.
3. Директорите на общинските училища, към които са организирани подготвителни групи, изработват общ проект за кандидатстване по ПМС № 129/11.07.2000 г., като броят на децата и полагащата им се сума по 2 лв. се записва отделно в Справка (Образец № 1) и се сумира с броя на децата за съответната община - Справка (Образец № 2) – колони 3 и 4.,

Проектите на общинските детски градини и училища следва да се представят на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в районните администрации на Столична община, в срок до 15.03.2013 г.


І. ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОМН:

1. Проектите се изработват в два екземпляра, които се внасят в РИО – София-град. Единият екземпляр се изпраща и съхранява в МОМН, а вторият се предоставя за съхранение на директора, изработил проекта.

2. Паричните средства за държавните училища се получават след одобряване на проектите от министъра на образованието, младежта и науката, но не по-късно от 31.12.2013 г.

Проектите на училищата, финансирани от бюджета на МОМН следва да се представят в РИО, София-град, ул „.Антим І ” № 17, ІV етаж, стая 408 на старши експерта по физическо възпитание и спорт – Мариана Стоилова по следния график:

12.03.2013 г. (вторник) от 10.00 ч. до 12.00 ч. – райони: Люлин, Искър, Подуяне, Витоша, Лозенец, Слатина
13.03.2013 г. (сряда) от 10.00 ч. до 12.00 ч. – райони: Овча купел, Младост, Изгрев, Надежда, Връбница, Сердика
14.03.2013 г. (четвъртък) от 10.00 ч. до 12.00 ч. – райони: Триадица, Нови Искър, Кремиковци, Студентски, Средец, Илинден
15.03.2013 г. (петък) от 10.00 ч. до 12.00 ч. – райони: Красно село, Красна поляна, Банкя, Оборище, Възраждане, Панчарево.

І.ІІІ.
За детските градини и училища, финансирани от Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на културата, Министерството на земеделието и храните, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответното министерство.

Към проектите по т. І.І., І.ІІ. и І.ІІІ. следва да се приложи първа  и последна страница от Списък-Образец № 1 и Списък-Образец № 2 с общия брой деца и/или  ученици, заверени с подпис и печат от директора на училището.

За допълнителна информация можете да се обръщате към старши експерта по физическо възпитание и спорт - г-жа М.Стоилова, тел: 935 60 79.

Приложения:
1. Таблична част на проекта - Обобщен план – Приложение№ 1.
2. Критерии за изработване на проектите по реда на ПМС № 129/ 11.07.2000 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.02.2013г.


Изх. № 9137-159/21.02.2013

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на Дванадесети национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието, младежта и наукатаи тази година е на. тема „Вяра и милосърдие”, Ви уведомявам, че творбите от направления проза и поезия съгласно регламента може да изпращате  на e-mailrio_vstancheva@abv.bg в срок до 08.03.2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.02.2013г.


Изх. № 9137-157/21.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НВО VII КЛАС И ДЗИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви, че изпитите за ДЗИ и НВО -7 клас са на едни и същи дати и моля за разумно разпределение на квесторите, консултантите и оценителите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.02.2013г.


Изх.№9137-116 /18.02.2013г.

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с отчитане и равномерно разпределение на средствата за обучение и квалификация за учебната 2012-2013 година във Вашето училище/във Вашата детска градина, моля попълнете прецизно и в срок до 27 февруари 2013г. исканата информация в електронния формуляр на следния електронен адрес, като следвате точно указанията в полетата за попълване.
Използвайте следната връзка:

https://docs.google.com/forms/d/1ibx38sWVxGgfYsof34A6bOGX27TkvDPEqJhP5282LjQ/viewform

 Информация, подадена след 27 февруари 2013г.,  няма да се отчита и ще се отбелязва като неподадена.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.02.2013г.


Изх. № 9137 - 153/ 20.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 01-33/20.02.2013 г. на началника на РИО – София-град, е определено заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити на сесия май-юни на учебната 2012/ 2013 г. на учениците, завършили средно образование в чужбина и легализирали дипломата си, и които желаят да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, да бъдат подавани в 1 СОУ „П. Славейков”, ул. „Стара планина” № 11. 

Срокът за  подаване на заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити, съгласно графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на  държавни зрелостни изпити през сесия май-юни на 2012/ 2013 г. определен със заповед № РД 09 –1349/ 31.08.2012 г.  на министъра на образованието, младежта  и науката, е от 11.03.2013 г. до 22.03.2013 г. Заявления след посочената крайна дата не се приемат, поради невъзможност за регистрирането им в софтуерния продукт.

На успешно положилите държавни зрелостни изпити ученици, явяващи се по реда на чл. 9а, ал. 1 от Наредба  № 3/ 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, 1 СОУ „П. Славейков“ следва да издаде Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование с номенклатурен номер 3-102.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


21.02.2013г.

ВАЖНО !!!

Изх. № 9137 - 154/ 20.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че сайтът http://zamaturite.bg/dzisoft за прикачване на базите-данни, съдържащи информация за квестори, консултанти, технически лица и зали, вече е активен.
Напомням Ви, че учителите, включени като оценители в националните комисии за оценяване на ДЗИ, не могат да бъдат включени като оценители на външното оценяване след 7. клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.02.2013г.


Изх.№9137-140/18.02.2013г.
 

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 12-13 март 2013г. Европейската комисия организира  НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕМА: "МЛАДЕЖТА В ДВИЖЕНИЕ". Събитието ще се проведе в София, НДК – зала 8, в рамките на Национални дни на кариерата – 2013.

Учениците ще имат възможност да се срещнат с млади хора, които са участвали в образователна мобилност в Европа и да се запознаят на живо с възможностите за образование, които предлага Европейския съюз.

В рамките на изложението "Младежта в движение" ученици и учители ще имат възможност да се запознаят с актуалните програми на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР, www.hrdc.bg) и Националния център за европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ, http://www.youthbg.info/).

Моля да разпространите информацията за събитието във Вашето училище.

Плакат от събитието 1

Плакат от събитието 2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.02.2013г.


Изх. №9106-9/20.02.2013 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ  ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С оглед опазване живота и здравето на децата и учениците и осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание, в качеството Ви на орган за управление на училището, детската градина и обслужващо звено, следва да създадете организация за пълноценно провеждане на учебно-възпитателния процес на територията на Вашето училище/детска градина/обслужващо звено.
В тази връзка припомнете на учителите, служителите, родителите и учениците на Вашето училище/детска градина/обслужващо звено, че съгласно чл. 8 от Закона за закрила на детето /обн. ДВ. бр. 48 от 13.16.2000г, изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013г./ РОДИТЕЛИТЕ, НАСТОЙНИЦИТЕ, ПОПЕЧИТЕЛИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА ДЕТЕ СА ДЛЪЖНИ:

 • да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст;
 • да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;
 • да не допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.

Във връзка с гореизложеното моля да поддържате непрекъсната връзка с родителите, като своевременно ги уведомявате за възникнали промени в обстоятелствата и настоявате да гарантират безопасното предвижване на децата и учениците от училището/обслужващото звено до дома им.
Обръщам внимание, че следва и стриктно да контролирате пропускателния режим в повереното Ви училище/детска градина/обслужващо звено.

Уважаеми колеги, осигуряването на спокойна и безопасна среда за обучение и възпитание е измерение на Вашия професионализъм, доброто партниране с родителите е гаранция за успеха на децата ни и авторитета на образователните институции.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.02.2013г.


Изх. №  9137-107/06.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г.  на министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № РД 01-207/23.11.2012 г. на началника на РИО, София-град,  Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 25.02.2013 г. (понеделник), както следва:

За учениците от V до VІІ клас – в 23 СОУ „Фредерик Ж.- Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”

Начало – 14.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа

За учениците от VІІІ до ХІІ клас – в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, ул. „Патриарх Евтимий” № 35, район „Средец”

Начало – 14.00 ч. Времетраене – 4 астрономически часа

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 13,00 часа и да заемат работните си места до 13,30 часа. Публикуването на задачите ще стане в деня на провеждане на олимпиадата на електронната страница на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация относно необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 14,00 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД20.02.2013г.

Изх. № 9137-146/19.02.2013 г

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че фондация „Детето и фолклора“ обявява поредното издание на конкурса за илюстрация „Мъдростта на народа ни“.
Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище и да окажете съдействие на желаещите да участват.

Приложение:  материали за участие в конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД20.02.2013г.

Изх. № 9137-148/19.02.2013 г

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите и отчитане на резултатите на проекта на МОМН за популяризиране на ученето през целия живот – NELLII, Ви уведомявам, че на сайта на проекта – www.NELLII.bg  - е публикувана анкетна карта за нагласите на ученето през целия живот.
Моля за Вашето съдействие участниците в инициативите на проекта – ученици, учители, родители, да попълнят публикуваната анкетната карта до края на м. февруари.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД20.02.2013г.

Изх. № 9137- 150/ 19.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с политиката на МОМН и РИО София- град да подкрепят инициативи  и изяви, организирани и проведени от директори на столичните училища, е създадена база данни, в която да се събира информация за всички планирани събития.
Справката ще се прави всеки месец до двадесет и четвърто число,  като ще се събира информация за събитията от предстоящия месец.
Моля да изпратите информацията за месец март 2013 г. до 24.02.2013г., като попълните справката на следния линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp5SlJXTk9SZmdJb1hWRG5qTFZmaXc6MQ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД20.02.2013г.

Изх. № 9137-149/19.02.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националната мрежа за децата организира конкурс за ученици в рамките на инициативата на МОМН „Участвай и променяй”.
Моля за Вашето участие.
Приложение: Информация за конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх. № 9137-145/18.02.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Постановление № 104 на МС от 10 май 2003г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала и дейностите по осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I - IV клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2013/2014 г.,приложено Ви изпращам заповед № РД09-103/31.01.2013г на МОМН за графика  на дейностите за осигуряване на учебниците и учебни помагала за безвъзмездно ползване.

Моля в срок от 25.02. - 26.02. 2013г. директорите на училищата да получат в стая 422на РИО срещу подпис горепосочената заповед.

Писмо №9105-57/13.02.2013г. на директора на дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието"

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх. 9137 – 141/ 18.02.2013 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09 – 1738/09.11.2012 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2012/ 2013 год. и заповед № РД 01-207/23.11.2012 год на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 25.02.2013год.
1. Начало: 14 часа
2. Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове
3. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 91 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/- 102 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 104 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ - 110 точки.

Имената на класираните ученици са посочени в приложения  протокол.
Домакин на олимпиадата е:

138 СОУ “Проф. Васил Златарски”, район Слатина, ул.“Алфред Нобел” № 3

Директор на училището: Магдалена Кръстева,  тел 02.8720627 
Телефони за връзка с училището: 8720537; 8723917; Електронен адрес: school_138@abv.bg

Маршрути до училището
:

 • всички превозни средства, които минават по булевард „Цариградско шосе” - спирка “Хотел „Плиска”. Училището е от страната на хотел „Плиска”.
 • автобус № 72 - спирка „Хотел „Плиска”;
 • трамвай № 20 - спирка „Улица „Николай Коперник”

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин в 13:15 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:30 часа. След този час няма да бъдат допускани. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОМН в 13.30 часа.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес.

Приложение:
1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по биология.
2. Резултати от общинския кръг на олимпиадата по биология, проведен на територията на област София-град на 10.02.2013 год.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх. № 9187-143/ 18.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че на 20.02.2013 г. (сряда) от 18,30 часа Столична община,  Националният дворец на културата и издателство „Захарий Стоянов“ организират в зала № 7 на НДК вечер, посветена на 90-годишнината от рождението на Ивайло Петров. Ще бъдат представени избраните съчинения на писателя. По повод годишнината на писателя 150 столични училища ще получат комплект творби от поредицата „Българска класика“.

Организаторите канят Вас, учители и ученици от Вашето училище да присъствате на събитието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх. № 9137-144/18.02.2013 г.

До
Директорите на столичните детски градини


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящо осъществяване на проект: “World Playground: Световна детска площадка”, целящ предоставяне на разнообразни възможности за получаване на ценни знания и умения за децата от ранна детска възраст чрез участие в интерактивни занятия, моля да заявите дали проекта представлява интерес за Вас. Национално студентско сдружение за образователен обмен АИЕСЕК България предлага специално подготвени студенти – членове на организацията, които да подготвят и изнесат занятията.
Моля заявката да бъде предоставена на г-жа Аурора Христова – председател на локалната секция АИЕСЕК София УНСС, София 1700, Университет за национално и световно стопанство, ет. 1, стая 1005.
Приложение: Информация за проекта

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх.№ 9187-138/18.02.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на  Заповед № РД09-1738/09.11.2012 г., изменена със Заповед № РД09-38/14.01.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката и Заповед № РД01-207/23.11.2012г. на Началника на РИО, София-град, на 25 февруари 2013 година, в 32 СОУ ,,Св. Климент Охридски“ ул."Христо Ботев" № 63, ще се  проведе областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за  ученици в IV клас.  Олимпиадата започва в 10,00 часа, с оглед на което учениците трябва да заемат местата си не по-късно от 9, 30 часа.
Моля да създадете необходимата организация за придружаване на класираните ученици от Вашето училище, за началото и съпровождането им след приключване на олимпиадата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.02.2013г.


Изх. № 9137-137/18.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Областните кръгове на Олимпиадите по чужди езици ще се проведат, както следва:
на 23.02.2013 г. от 9.00 часа
НЕМСКИ ЕЗИК91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“(адрес: ул. „Позитано“ №26)
Времетраене на областния кръг – 3 часа.
ИСПАНСКИ ЕЗИК164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ (адрес: ул. „Султан тепе“№1)
Времетраене на областния кръг – 4 часа
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК36 СОУ „Максим Горки“ ( адрес: ул. „Пирински проход“ №35)
Времетраене на олимпиадата – 4 часа
ФРЕНСКИ ЕЗИК – 12 СОУ „Цар Иван-Асен II“ (адрес: ул „Иван-Асен II“ №72)
Времетраене на олимпиадата – 4 часа
На 24.02.2013 г. от 9.00 часа
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – участниците са разпределени по класове, както следва:
8 клас – Първа Английска езикова гимназия (адрес: бул. „Княз А.Дондуков“№60)
9 клас – 21 СОУ „Христо Ботев“ (адрес: ул. „Люботрън“ №12)
10 клас – Втора Английска езикова гимназия(адрес: кв. Стрелбище, ул. „Траянови врата“ №26)
11 и 12 клас – 32 СОУ „Св.Климент Охридски“ (адрес: бул. „Христо Ботев“ №63)
Времетраене на олимпиадата – 4 часа
РУСКИ ЕЗИК – 133 СОУ „А.С.Пушкин“ (адрес: ул.“Шишман“ №1)
Времетраене на олимпиадата: за 5-6 и 7-8 клас – 2 часа; за 9-10 и 11-12 клас – 3 часа.

Участниците в олимпиадите да са не по-късно от 8.30 часа в посочените училища-домакини.
Учителите, определени за проверители , да се явят на 26.02.2013 г. в РИО – София-град в заседателната зала на 5 етаж по следния график:
АЕ – 13.00; НЕ – 14.00; ИЕ – 15.00; ФЕ – 15.00; Ит.Е – 15.00; РЕ – 16.00
Предварително благодаря за оказаното съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД14.02.2013г.


Изх. № 9137-136/15.02.2013 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-31/24.01.2013 г. на МОМН и с вх. № 0200-88/25.01.2013 г. в РИО – София град е необходимо да осигурите пожарна безопасност на училищните сгради и общежитията в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

За постигането на целта е необходимо до 25.02.2013 г. да попълните справки и да ги изпратите на Росица Илиева – ст. експерт по ПНЕ в РИО – София-град на e-mail rolita1@abv.bg

Приложения:
1. Указание.
2. Справки – 2 броя.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


14.02.2013г.


Изх. № 9137-133/14.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  № 9105-54/12.02.2013 г. на МОМН и с вх. № 0200-177/14.02.2013 г. в РИО – София-град Ви уведомявам ,че е постъпило писмо с вх. № 08-782 от 28.12.2012 г. в МОМН  от г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, с което подчертава, че във времето джазът е допринесъл за насърчаване на междукултурния диалог, изкореняване на дискриминацията, закрила на правата на човека и човешкото достойнство. Това поставя началото и отбелязва първия Международен ден на джаза през 2012 г.

Във връзка с честванията за втори път през настоящата 2013 г. страните-членки на Организацията ще  организират съпътстващи събития на национално ниво.

Основни моменти в развитието на популярната музика в Европа и САЩ през 20. век, отнасящи се до афроамериканската традиция в рокендрола, рока и хип-хопа, както и знания за ролята на джаза в съвременната музика са представени в учебното съдържание по музика в 9. клас.

Ето защо МОМН има амбицията да включи в националната кампания всички ученици в 9. клас, изучаващи учебен предмет музика, като предлага да се изявят в следните категории:

1. „Джаз междучасие“ – 30 април 2013 г.
2. Постери на български джаз изпълнители – изложба за делото на първите джазмени в България – откриване на 20 април 2013 г.
3. Караоке на ученици по джаз пеене – 30 април 2013 г.
4. Видеостена и стрийт джаз – 30 април 2013 г.
5. „Денят на джаза“ в отворени врати на музикалния салон в училище – 30 април 2013 г.

Във връзка с това, Ви моля до 19.02.2013 г. да представите конкретна информация на г-жа Р. Илиева – ст. експерт по ПНЕ в РИО – София-град относно  инициативите, в които ще се включи Вашето училище.

Р. Илиева  - сл. тел. 935 60 96;   GSM: 0898 80 53 42;   e-mail: rolita1@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


14.02.2013г.


Изх. № 9137- 132/ 14.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля на предстоящи общински (училищен) кръг на олимпиадата по български език и литература, който ще се проведе на 22 февруари (петък) 2013 г., да използвате приложените в прикачения файл критерии, оценъчни карти, скала за преобразуване на точките от преразказите в V и VІ клас в цифрови оценки и протоколи за резултатите и класираните за областния кръг.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


14.02.2013г.


Изх. №. 9137-129/13.02.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012г. на Министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № РД 01-207/23.11.2012 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 25.02.2013г. от 9.00 часа  в следните училища:

СМГ « Паисий Хилендарски  » , ул. « Искър»  № 61 – за учениците от ІV, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас;

7. СОУ –
ул. « Цар Иван Шишман » № 28 – за учениците от V, VІ и VІІ клас.

Необходимо е в срок до 19.02.2013г. да определите с Ваша заповед дежурни учители, както следва:

За СМГ « Паисий Хилендарски  »

От училищата с номера – 51, 54 ,56 ,7 ,88 ,9 ,1 както и от ІІ АЕГ, НСОУ, ЧНУ « Питагор», ЧОУ « Веда»,ЧЕСОУ « Дорис Тенеди» и ЧСОУ« Г. Уланова » - по един дежурен учител; от училищата с номера – 73, 81, 96 както и от НУККЛИЕК, ТУЕС към ТУ, ЧСОУ« Евростар »  – по двама дежурни учители; от училище с номер 55 –  трима дежурни учители;  от І АЕГ – четирима  дежурни учители;  от училища с номер  91 както и от Американски колеж – по пет дежурни учители; от ПЧМГ и ЧОУ « Св. София » - по шест дежурни учители; от НПМГ – седем дежурни учители от СМГ – 45 дежурни учители.

За 7. СОУ

От училищата с номера – 105, 109, 112, 127,129,133,134,137,145,16,164,25,35,4,43,6, както и от ЧОУ « П.Берон», ЧОУ « Дружба», ЧОУРЧО « Българско школо» и ЧСОУ « Еспа » - по един дежурен учител; от училищата с номера – 138,19,2,31,33,36,41,48 и 49 – по двама дежурни учители; от училищата с номера – 119,120,143,18,20 и 32 – по трима дежурни учители;  от училищата с номера 104 и 38 – по четири дежурни учители и от училища с номера  107  и 125 – по  седем дежурни учители.

Копие от заповедите да се предадат на 20.02.2013г. на старши експерта по математика Валентина Арабаджиева, а имената на дежурните учители да се изпратят като прикачен файл  във формат Word на valiaarabadjieva@abv.bg  в същия срок. Файлът да съдържа номера и/или името на училището. До 21.02.2013г. е необходимо да направите предложения за проверители, като ги съгласувате със старши експертите по математика.

Определените със заповед дежурни учители да се явят в съответните училища в 8.00 часа за инструктаж. Учениците да се явят не по-късно от  8 ч. 15 мин., като носят документ за самоличност или ученическа  лична  карта.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


14.02.2013г.


Изх.№ 9137-130/14.02.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че електронните подписи, които са закупени по някой от проектите на МОМН ще бъдат подновени за сметка на съответния проект по преференциални цени на база на сключените договори между МОМН и Борика/Банксервиз. Не е необходимо да заплащате индивидуално електронните си подписи.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )12.02.2013г.


Изх.№ 9137-121/12.02.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание информация за текущ конкурс по бизнес етика, организиран от Джуниър Ачийвмънт България. Целта на конкурса е насърчаване на социалноотговорното бизнес поведение на учениците чрез експериментален модел на работа за вземане на етични решения, поставящ учениците в реална ситуация, близка до ситуациите, в които попадат бизнес мениджърите.

В конкурса могат да вземат участие всички ученици от СОУ, обучаващи се в профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“ в 12 клас, ученици работещи по програма „Бизнес етика“ на Джуниър Ачийвмънт България, ученици работещи по проект „УСПЕХ“ в клубове за ИИД, разглеждащи теми от бизнес етиката, ученици от професионални гимназии, изучаващи професионалната етика и бизнес комуникации в раздел професионална подготовка.

Моля да предоставите информацията на учителите и  учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


12.02.2013г.


Изх. № 9137-118/ 11.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 57-00-29/ 04.02.2013 г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция гр. София и вх. № 19-18/ 07.02.2013 г. в РИО – София-град, моля директорите на столичните детски градини и училища, в които са извършвани организирани спортно педагогически обучения от Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ РИН СПОРТ” да представите в деловодството на РИО – София-град справка за периода 13.01.2009 г. до 31.12.2011 г. относно:

 1. квалификацията на кадрите, които обучават деца и ученици по зимни спортове и плуване;
 2. цена на обучението по зимни спортове и плуване;
 3. броя на обучаваните деца и ученици;
 4. продължителност на курсовете за обучение.

Необходимата информация да бъде предоставена в срок до 18.02.2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


12.02.2013г.


ВАЖНО !!!

Изх. № 9137-122/12.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2012/2013 г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № РД 01-19/07.02.2013 г. на началника на РИО – София-град за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Копие от заповедта може да получите до 22.02.2013 г. в стая № 422, ет. ІV в РИО – София-град, ул. „Антим – I ” № 17. В същия срок следва да представите в стая № 422 копие от заповедта на директора за определяне на състава на училищната зрелостна комисия и декларация на директора, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ.

Моля, в срок до 15.02.2013 г. изпратете по електронен път на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg от пощите за ДЗИ информацията, съгласно даденото приложение, и посочите длъжностното лице, определено да отговаря за организацията на сесия май-юни на ДЗИ в училището, както и телефон за непрекъснат контакт с него.

Проверявайте си пощите за ДЗИ относно инструкция за попълване на базата данни.
Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-1349/31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и график на дейностите за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 г. – сесия май-юни, в срок до 22.02.2013 г. следва да изпратите:

 1. Предложения за:
  технически лица
  , които да участват в работата на националните комисии за оценяване на ДЗИ и в комисиите за засекретяване и разсекретяване;
 2. оценители, квестори и консултанти;
 3. сградите, залите и броя на местата в залите.

Моля да въведете горепосочената информация подробно и коректно в базата данни на софтуера за ДЗИ – 2013 г., качен на сайта http://zamaturite.bg/dzisoft . Определеното от Вас длъжностно лице да проверява ежедневно сайта http://zamaturite.bg/dzisoft и при активирането му от МОМН да прикачи и изпрати незабавно базата данни. Поради факта, че в един и същи ден ще се проведат ДЗИ и външното оценяване по БЕЛ и математика в 7 клас, моля при подаване на залите и местата в тях, да се съобразите с пълния капацитет на училището, а не с необходимите места за зрелостниците от даденото училище.

Придружителното писмо от директора с приложена информация за предложените от Вас квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители  и приложените към тях оригинали на декларации по чл. 4 от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се предават на хартиен носител в стая № 422 в РИО – София-град в срок до 22.02.2013 г.. Особено важно е в придружителното писмо на директора със списъка на учителите и в подаваните декларации да бъде изписано „учител по ... /учебният предмет, по който преподава/”.

Разчитаме на обичайните за Вас професионализъм и чувство за отговорност и предварително благодарим за съдействието.

Приложение:
1. Таблица с контакти  
2. Образец на декларация

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


12.02.2013г.


Изх. № 9137-117/ 11.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 00-0800-20/ 04.02.2013 г. на Столична община (СО) и вх. № 1004-26/ 06.02.2013 г. в РИО –София-град Ви уведомявам относно решение № 14/ 24.01.2013 г. на Столичния общински съвет съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление на Министерския съвет № 298 от 17.12.2003 г. за създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта, Столична община oткрива процедура за стипендия за високи спортни постижения в областта на спорта за ученици от столичните училища (общински, държавни, частни) от I до XII клас, класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри.

Стипендията ще бъде връчена на 17 май – Ден на спорта от Кмета на СО на тържествена церемония.

Допълнителна информация може да получите на интернет страница на СО – www. sofia.bg, направление „Култура, образование, спорт и превенции на зависимости“, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“.

Краен срок за подаване на документи - 29 март 2013 г.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложения:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


07.02.2013г.

Изх. № 9137-120/12.02.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

141 ОУ, ОДЗ 93, ЦДГ 47, ЧДГ ТУТИ, ДГ ФЪНКИ МЪНКИ, ЧДГ ЖИРАФЧЕ, ЧДГ ЧУДНА КЪЩИЧКА, ЧЦДГ БОНБОН, ЦДГ 97, ЧЦДГ ЯН БИБИЯН, ЧДГ ЛИДИ, ЧДГ БЪЛГАРЧЕ, ЧДГ ЧУДЕН ЦВЯТ, ЧДГ РАЙ, ЧДГ СИЯНИЕ, ЧЦДГ ЕЛХИЦА, ЧДГ БОЯНА, ЧЦДГ НЕМО, ЧЦДГ НОВО ПОКОЛЕНИЕ, ОДЗ 23, ЦДГ 187, ЧПДГ, ЧЦДГ ПЛАМЪЧЕ, ЛДГ 134, ЧПДГ АЗБУКАРЧЕ, ОДЗ 66, ЧЦДГ СЛЪНЧОГЛЕДИ, ОДЗ 99, ЦДГ 106, ЦДГ 149, ЦДГ 77, ОДЗ 18, ЦДГ 113, ЧДГ МЕЧТАТЕЛ, ЧДГ ПРОЛЕТ, ОДЗ 43, ЦДГ 167, ЦДГ 40, ЧПК "Делта", ЧПК "Хелиос", ЧПК "Омега- София", ЧПК "Алфа", ЧПК по спорт Биофит, ЧПК "Ново поколение", ЧПГ "Бизнес училище Дарби", ЧТК, Колеж " Братя Вълчеви", ЧПКТ "А. Константинов", ЧПКБА, Арт Колеж, ПКМД "Св. Ариадна", ЧНУ "Ново поколение",

ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Срокът за представяне на базите–данни към 06.02.2013 г. бе 07.02.2013 г. Към днешна дата Вашите актуални бази-данни или декларации не са предадени в РИО – София-град! Това възпрепятства обобщаването на информацията за цялата страна. Моля за незабавна и коректна реакция!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-67/30.01.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


08.02.2013г.

Изх. № 9137-113/08.02.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИО – София-град, на 18.02.2013 г. /понеделник/ от 12.25 ч. до 13.10 ч.  в Актовата зала  119 СОУ, кв. „Изток”ул. „ Латинка” № 11, ще се проведе открит урок по математика в VІІІ клас на тема: „Осева симетрия”. Ще бъдат демонстрирани приложения на ИКТ в обучението по математика.
С оглед капацитета на залата е необходимо да заявите участие на съответния учител до 14.02.2013г.,  на  адрес  valiaarabadjieva@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


07.02.2013г.

Изх. № 9137-112/07.02.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заетост на колегите от МОМН,  Ви уведомяваме, че срещата с педагогическите съветници се отлага от 8.02.2013 на 15.02.2013 г. от 14.30 ч.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


07.02.2013г.


Изх.№ 9137-110/06.02.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че е необходимо да информирате своевременно Столична община за проблеми, възникващи във Вашето училище, свързани с нейните правомощия по чл. 36 от ЗНП:

1. задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;
2. здравното обслужване и сигурността на детските градини и училищата, на децата и учениците като разкриват здравни кабинети за извънболнична медицинска помощ;
3. средства за издръжката, изграждането, обзавеждането и основния ремонт на училищата и детските градини и обслужващите звена;
4. средствата за изпълнение на държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 17 и 18, както и за финансовото осигуряване на всички раздели на учебния план за общинските детски градини, училища и обслужващи звена;
5. условия за столово хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването, за общежития, отдих, спортна база и транспорт за децата, учениците и учителите, както и безплатен транспорт по чл. 26, ал. 3 и 4 и целодневна организация на учебния ден и столово хранене по чл. 26, ал. 5;
6 стипендии и специални помощи на ученици.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


06.02.2013г.


Изх. № 9137- 108/ 06.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО НП „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ“


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писма № 9105-38/ 31.01.2013 г. и № 9105-38/ 04.02.2013 г. на МОМН и вх. № 0200-111/31. 01.2013 г. и №0200-111/ 04.02.2013 г. за изпълнението на дейностите по мярка „Без свободен час“ - заместване на отсъстващи учители в училищата от Национална програма „На училище без отсъствия“, одобрена с решение на Министерския съвет № 310 от 20.04.2012 г., Ви уведомяваме, че е необходимо:

1. Да възстановите неусвоените средства от преходни остатъци по мярка „Без свободен час“ от минали години, както и установените след осъществен контрол или мониторинг неправомерно изразходвани финансови средства, съгласно раздел IV т. 8. от Правилата за координацията и контрола на дейностите по мярка „Без свободен час“.

Средствата да бъдат възстановени в срок до 08.02.2013 г., както следва:

 • общинските училища възстановяват неусвоените средства на съответните общини - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
 • държавните училища възстановяват неусвоените средства по сметката на министерствата - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Общините и съответните министерства възстановяват средствата по сметка на централния бюджет в БНБ с IBAN BG50 BNBG 9661 3000 1482 28 - „Вноски/трансфери в ЦБ по бюджетни сметки“, BIC - код BNBGBGSD, определена от Министерството на финансите. В касовия отчет възстановените суми следва да бъдат отчетени по подпараграфи от Единната бюджетна класификация, както следва:

 • от минали години по подпараграф 31-40 „Вноски за ЦБ за минали години“;
 • от текущата година по подпараграф 31-30 „Вноски за ЦБ за текущата година“.

2.В срок до 15.02.2013 г. въведете информация за изпълнение на финансовите и индикативните параметри като училище бенефициент, което през периода от 01.04.2012 г. до 31.01.2013 г. е ползвало единствено средства от преходен остатък, предоставени от бюджета на мярката през 2009 г.. 2010 г. и 2011 г. на

https://docs.google.com/forms/d/1m_A5YpgGWV-V4iVhFuQYAh-MCnLrcBVWMLu06G0XE7g/viewform?sid=3db243c203a43c13&token=nbW9tDwBAAA.hVa7UMAuiKMNV_zogmwmVw.mAn9c4Vxrejjz9yiKt7H8Q

Остатъкът към 31.03.2012 г. за всяко училище не трябва да бъде по-различен от сумата, изписана в колона 5 от Приложение 1.

Ако Вашето училище не е включено в Приложение 1, но отговаря на посочените по- горе условия, моля също да въведете исканата информация.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


06.02.2013г.


изх. № 9106-5/ 05.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 67 ОУ,
75 ОУ, 147 ОУ, 3 СОУ, 113 СОУ,
ССУ с ДГ за ДУС „ПРОФ. Д. ДЕНЕВ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на политиката на МОМН за по-пълно обхващане на учениците, както и в изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план на РИО – София-град за учебната 2012/ 2013 година, е необходимо в срок до 13.02.2013 г. (сряда) да внесете в деловодството на РИО – София-град доклад с информация (съгласно приложената таблица) дали насочените към повереното Ви училище необхванати ученици посещават учебните занятия.
Същата информация е необходимо да подадете и за края на учебната година.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


05.02.2013г.

Изх.№.9137-104/ 05.02.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам материали за поредната сесия за разработка на международни училищни проекти на Академията на Централно- Европейските училища.
Моля да предадете информацията на учителите по английски език от Вашето училище.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


05.02.2013г.

Изх. № 9137 – 103/05.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с № ДО-0415-8/04.02.2013 г. от Столична община – Дирекция образование, постъпило с вх. № 1004 – 22/04.02.2013 г. в РИО, София-град, за провеждане на срещи с директорите на общински училища по график, във връзка с прилагане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


05.02.2013г.

Изх.9137-102/05.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с № 04-06-40/31.01.2013 г. от Министерство на финансите и с изх. № 9107 – 23/01.02.2013 г. от МОМН, постъпило с вх. № 0200 – 118/01.02.2013 г. в РИО, София-град, във връзка с прилагане на системата на делегирани бюджети през 2013 година.
Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-градза директорите - към архив (05.02.2013 - 31.07.2012)
... >