начало ...> до директорите ...  

до директорите на столичните училища


14.09.2011г.


9137-354/19.09.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
НАЦИОНАЛНИЯТ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И ФОНДАЦИЯ „АРТИСТ”

канят на празник всички ученици и родители

по случай

ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН – 15 септември 2011г.

ПРОГРАМА:

16.00ч. – Карнавално шествие – НДК.

16.30ч. – Спектакъл „Вълшебната стая”- фоайе НДК.
17.30ч.  – Уоркшоп.
18.30ч. –  Карнавално шествие с кукли – пред НДК.
19.00ч. – „Митът „Пигмалион. Следите” – невербален спектакъл.
19.30ч. –  Хип-хоп уоркшоп.
20.00ч. – Тържествено закриване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.09.2011г.


Изх. №9137-353/14.09.2011 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
В СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. На сайта www.adminpro-bg.com от 14.09.2011 год. са качени нови актуализации на модулите за училищата – АдминПро и АдминЛ. Актуализацията трябва да бъде извършена задължително от всички училища, ползващи модулите преди предаването на Списък-Образец №1 в РИО.(17.09.2011 г)
2. Във връзка с обобщаване на информацията за началото на учебната 2011/2012 година в Управленската информационна система на образованието е необходимо да изпратите актуализираните бази данни:

 • За училищата (файловете: Data.mdb или DataU.mdb,) на електронен адрес: obrazec1@abv.bg в срок до 20.09.2011 г;
 • За детските градини (файловете DataSU.mdb) на електронен адрес: obrazec2@abv.bg в срок до 26.09.2011 г;
 • За обслужващите звена (файловете: DataO.mdb или DataOM.mdb) на електронен адрес: obrazec1@abv.bg в срок до 26.09.2011 г;

Моля, електронните писма с прикачените файлове базите данни да не се архивират и да съдържат като информация в полето „относно” (”subject”) Админ-кода на училището, детската градина или обслужващото звено.

С цел свеждане до минимум на броя на дублираните ученици следва да бъде спазван определения срок
за изпращане на базите с данни, като движението на учениците в училищата и детските градини да бъде отразено към дата 15.09.2010 г.(17часа), за да бъде установена точна картина за броя на учениците по училища и като цяло за броя на децата, посещаващи учебните единици в София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.09.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно писмо на МОМН №9105-196/30.08.2011 г. Ви уведомявам, че след приключване на процедурата по съгласуване на Списък-Образец №1 следва да го представите сканиран на електронен носител ( CD или DVD) в РИО.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.09.2011г.


Изх. №  9137-350/ 13.09.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на новата учебна година 2011-2012, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповеди на Министерство на образованието,младежта и науката, както следва:

 1. Заповед № РД09-1250/03.09.2011 г. за определяне на графика на учебното време за учебната 2011/2012 година

 2. Заповед № РД 09-1252/03.09.2011 г. за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

 3. Заповед № РД 09-1251/03.09.2011 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

 4. Заповед № РД 09-1253/03.09.2011 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии - май-юни и август-септември, през учебната 2011/2012 година

 5. Заповед № РД 09-1254/03.09.2011 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2011/2012 година

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.09.2011г.


9137-351./13.09.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Конфедерация на независимите синдикати в България  е спечелила проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България. Проектът е насочен към информиране на младите хора за техните основни трудови, социални и  синдикални права.
Министерство на образованието, младежта и науката  и РИО, София-град изразяват подкрепата си за проекта.
Образователната капания ще има предимно информационен характер. Провеждането й в училищата ще се съгласува с началника на Регионалния инспекторат по образованието, София-град, като то ще се осъществява в ограничена част от часовете на класа и/или чрез извънкласни и училищни дейности – по преценка на ръководството на всяко училище.
Желая Ви успех и съм убедена в ползотворното сътрудничество в името успешната социална реализация на младите хора в България.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.09.2011г.


Изх. № 9137-348 от
13.09.2011г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  НУ, ОУ, СОУ и СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН 0522-366/12.09.2011 г., вх. № 0200-665/12.09.2011 г. в РИО София-град Ви уведомявам:

1. Под патронажа на столичния кмет г-жа Йорданка Фандъкова на 18.09.2011 г. от 10.00 часа на територията на район „Слатина”- пред зала „Арена Армеец София”, ще се проведе ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН МАРАТОН НА СПОРТНИТЕ БОНБОНИ в България за учениците от I- IV клас.
София е третият град в света, в който се организира тази обществена проява, свързана с грижата за здравословен начин на живот на децата ни. До момента подобен маратон е провеждан само в Рейкявик и Лондон.

2. За да може учениците от повереното Ви училище да присъстват на събитието и да получат подаръци от Мързелград, е необходимо да попълнят кратка регистрационна форма на интернет адрес : www.profilms.bg. Необходимо е попълнената регистрационна форма учениците да носят със себе си – тя ще бъде техният билет за влизане.

3. На 17.09.2011 г. всеки директор, след определения график за представяне на Списък- Образец №1 при ст. експерти по ОСО, следва да получи материали за Първия национален маратон на спортните бонбони в Заседателната зала на 5 етаж.

Приложение:
Листовка за маратона

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.09.2011г.


9137/13.09.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод на Европейския ден на езиците – 26 септември 2011г. тази година  на 2 октомври (неделя) от 11.00 ч., пред Народния театър културни и дипломатически представителства на 14 страни ще организират заедно и в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката празника .

Моля създайте организация за участието на  Вашето училище и детска градина в ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.09.2011г.


№ 9137 – 345/ 13.09.2011 г.                                                                                                                           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националната финансово-стопанска гимназия
кани учители и ученици на 26 и 27 септември, 2011 г. на честването на Европейския ден на предприемача в Интер Експо Център София под патронажа на министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Подробна информация за инициативата и регистрация за участие може да бъде получена на сайта на Европейския ден на предприемача 2011 http://ede.uni-sofia.bg/index.html
              
   Уважаеми колеги, с цел повишаване качеството на професионалното образование да информирате за предстоящата инициатива учителите по икономически дисциплини и учениците, проявяващи интерес към предприемачеството.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.09.2011г.


Изх. 9137-346/ 13.09.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по физика и астрономия Ви уведомяваме, че
от 30. септември до 02. октомври в научната станция на Софийския университет – Гюлечица -  ще се проведе семинар на тема „Оборудване на кабинетите по физика и използване на модели и уреди в часовете по физика и астрономия”.

Семинарът е предназначен за учителите по физика и астрономия от цялата страна.


Организатори на семинара са
Софийският клон на Съюза на физиците в България и  Регионален инспекторат по образованието София-град.
Настаняването на участниците ще се извърши на 30.09.2011 год. в университетската научна база „Проф. Ц. Бончев”. Цената на една нощувка на човек е 17.00 лева. При по-голям брой заявки за участие ще бъде резервиран и съседният на базата хотел „Диви петли”.
Регистрацията на участниците в семинара ще се извършва успоредно с настаняването в базата.
За пътуването до Гюлечица е нает автобус. Цената на пътните, отиване и връщане, са 23 лева на човек. Заминаването ще се извърши на 30.09.2011 год. от паркинга на Физическия факултет в 14.00 часа. Връщане на 02.10.2011, като тръгването е по обяд. Възможно е и ползването на собствен транспорт.

Командировъчните средства на участниците са за сметка на училища, общини, РИО, спонсори или самофинансиране. Заплащането на пътните ще се извършва при отпътуването, а заплащането на нощувките при настаняването в базата. За издаването на фактури е необходимо да предоставите точни данни на рецепцията на базата.

Заявките за участие по образец се изпращат до 25.09.2011 год. на e-mail: lusiria@abv.bg на заместник-председателя на СК на СФБ Вяра Йорданова.

Моля да уведомите учителите по физика и астрономия и да съдействате за тяхното участие. За допълнителна информация: Вяра ЙордановаGSM:0898515405

Приложение:
1.Образец на заявка за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.09.2011г.


Изх. 9137-343/12.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
СЪС ЗРЕЛОСТНИЦИ
НА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ, 2011 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че писмените работи на зрелостниците от Вашето училище ще Ви бъдат предадени в залата на петия етаж  на РИО – София-град на 14.09.2011 г. при спазване на следния график:

- от 10.00 ч. до 11.00 ч. – районите Банкя, Витоша, Възраждане, Връбница;
- от 11.00 ч. до 12.00 ч. – районите Искър, Илинден, Изгрев, Красна поляна;
- от 13.00 ч. до 14.00 ч. – районите Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин;
- от 14.00 ч. до 15.00 ч. – районите Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище;
- от 15.00 ч. до 16.00 ч. – районите Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика;
- от 16.00 ч. до 17.00 ч. – районите Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи писмените работи, представя пълномощно или заповед за заместване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.09.2011г.


Изх. № 9137-341/  03.09.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо № 0522-266/ 30.06.2011 г. на г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, е необходимо да организирате и проведете във Вашето училище приложената анкета в началото на учебната 2011/2012 г.
Обобщените резултати изпратете дo 20.09.2011 г. на електронен адрес: rio_dvladimirova@abv.bg.

Приложения:
1. Анкета за родители.
2. Таблица.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.09.2011г.


Изх. №
9137 - 342/03.09.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Изпращам Ви покана  и програма за участие в конференция на тема „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“, организирана със съдействието на  Факултетa по начална и предучилищна педагогика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Майкрософт България, с подкрепата на РИО София-град, РИО Софийска област и Сдружение "Начално образование.
Конференцията ще се проведе на 9 септември 2011 г. в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” от 9:30 до 17:00 часа.
Приложение:
pokana

Programa

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.09.2011г.


Изх. № 9137-340/ 02.09.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че РИО – София-град и Асоциацията на учителите по български език и литература организират на 13.09.2011 г. – вторник лекция на тема: „Баладата във фолклора и литературата. Баладата в творчеството на Христо Ботев”.

Лекторът –  ст.н.с. д-р Александър Панов от Института по литература към БАН – в своята статия „Баладата и нейното присъствие в поезията на Христо Ботев изследва историческите и теоретичните характеристики на баладата и преосмисля жанровата принадлежност на най-популярните Ботеви творби. Особено внимание заслужават убедителните му изводи по отношение на стихотворението „Хаджи Димитър”.

Място на провеждане – 18. СОУ „Уйлям Гладстон”, ул. „Пиротска” 68.

Начало – 9:30 ч.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД02.09.2011г.


Изх. № 9137-339/01.09.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам график за приемане и съгласуване на Списък-Образец № 1, 1а и 2:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.09.2011г.


Изх. №  9137- 338/01.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ
И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Традиционното  съвещание с директорите  на  столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и  подготовката на предстоящата 2011/2012 учебна година  ще се проведе на 12.09.2011 г. /понеделник/  от 9.00 часа в Пленарната зала на Националния исторически музей.

С благодарност за екипната работа Ви очаквам на първата среща след приятна ваканция.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.09.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На сайта www.adminpro-bg.com от 29.08.2011 год. са качени актуализациите на модулите за училищата, детските градини и обслужващи звена – АдминПро, АдминС, АдминО, АдминОМ за новата учебна 2011/2012 година. До 10.09.2011 год. очаквайте и качването на актуализацията на модула АдминЛ. Във всички модули са отразени новостите в информационната система на образованието, подробно описани в инструкциите за работа с всеки модул.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.09.2011г.


Изх. №  9137 – 337/ 01.09.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Поради пропуск на издателство „Гея Либрис” учебниците по биология и здравно образование за 9, 10 и 11 клас на същото издателство не бяха включени в списъка на одобрените учебници, които ще се ползват в системата на Народната просвета за учебната 2011/ 2012 год. Учебниците бяха включени допълнително в този списък.

Моля, да съдействате информацията да стигне до учителите по биология и здравно образование, които преподават на ученици от гимназиалната образователна степен.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.08.2011г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137 – 336 /30.08.2011 г.                      
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА - ДОМАКИНИ
НА ДЗИ
СОФИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

В пощите на училищата домакини на ДЗИ, септемврийска сесия са изпратени писма с допълнителни указания за дейностите по училища в дните на изпитите  от г-н Орлин Кузов, директор на дирекция ИКТ.
Моля всички директори да се запознаят с указанията и да ги спазват стриктно.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-1113/04.08.2011 г.
на  Министъра на образованието, младежта и  науката /


29.08.2011г.


Изх.№ 9137-334/29.08.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
осъществяващи прием на ученици
след завършено основно образование
за учебната 2011/ 2012 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 5, ал. 2 на Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, за утвърждаване на осъществения план-прием на ученици след завършено основно образование, е необходимо да представите:
- списъци на приетите ученици по паралелки (с трите имена на ученика, ЕГН, фабричен номер на свидетелството за основно образование);
- оригиналите на свидетелствата за основно образование
на 09.09.2011 г. от 9,00 до 12,00 ч. в РИО – София-град, V етаж, заседателна зала.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-1113/04.08.2011 г.
на  Министъра на образованието, младежта и  науката /25.08.2011г.


Изх. №  9137 – 332/25.08.2011 г.    
                                            
До Директорите на столичните детски градини и училища 

 

Относно: Заповед № РД 09 -1084/01.08.2011 г. на министъра на МОМН

                           Уважаеми г-жо/г-н Директор,

Приложено Ви изпращаме Заповед №  РД 09 -1084/01.08.2011 г. на министъра на МОМН за сформиране на Национална мобилна група за психологическа подкрепа във връзка с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви  или в риск от насилие и за взаимодействие  при кризисна интервенция от март 2010 г.
Необходимо е да запознаете Педагогическия съвет със заповедта  на министъра на МОМН и с координационния механизъм за действие от март 2010 г., който можете да намерите на страницата на Държавна агенция за закрила на детето – www.sacp.government.bg  
Директорите на 23 СОУ, 74 СОУ и 88 СОУ, чиито служители са членове на „Национална мобилна група за психологическа подкрепа” да осигурят необходимите условия, за да могат включените лица да изпълняват задълженията си съгласно заповедта.     
Приложение:Заповед № РД 09 - 1084/01.08.2011 г. на министъра на МОМН

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-1113/04.08.2011 г.
на  Министъра на образованието, младежта и  науката /


24.08.2011г.


Изх. №  9137-331/24.08.2011 г.                      
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА - ДОМАКИНИ
НА ДЗИ
СОФИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

           Уведомявам Ви, че получаването на консумативите и списъците с имената на зрелостниците и квесторите ще стане на 29.08.2011 г. (понеделник) от 11.00 ч. до 13.00 ч. в заседателната зала на РИО, София-град. При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи помощните материали, представя пълномощно или заповед за заместване.
Напомням Ви, че по време на изпитите е необходимо да бъдат осигурени медицински лица в училищата, в които ще се провеждат ДЗИ.
За изпитите, които се провеждат на 31.08.2011 г. и на 01.09.2011 г., задължително се отбелязва броя на явилите се зрелостници онлайн на сайта http://zamaturite.bg/dzisoft/ до 08:05 часа, а след започване на изпита се натиска и бутона за начало на изпит.
Информацията за начало, край на матурата и брой явили се от всяко училище, провеждащо изпит по желание (на 04.09. и 05.09.2011 г.), се подава веднага на телефони 935-60-68 или 935-60-78.
Необходимо e да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на всеки от държавните зрелостни изпити, които провеждате във вашето училище. За целта трябва да попълните справка за неявили се съгласно приложението и да я изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg., до 3 /три/ часа от началото на съответния изпит.

Приложение: spravka

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-1113/04.08.2011 г.
на  Министъра на образованието, младежта и  науката /18.08.2011г.


СПЕШНО!!!
Изх. № 9137-327/18.08.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ
И СОУ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Изпращам Ви таблица, която моля да попълните и изпратите на обобщаващото за Вашия район училище.
Определените със заповед на Началника на РИО, София-град обобщаващи училища да изпратят обобщена таблица, която да съдържа информация за всяко едно училище от съответния район най-късно до 17:00 часа на 23.08.2011 г.на e-mail: riospravki@abv.bg
.Моля, бъдете точни!
Приложение:
spravka
spisak obobshtavashti uchilishta

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-1113/04.08.2011 г.
на  Министъра на образованието, младежта и  науката /


18.08.2011г.


9137-326/18.08.2011г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля информирайте преподавателите по природни науки във Вашето училище за възможността да се включат в проект NTSE: НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ( номер на проекта: 511787-LLP-1-201-1-TR-KAЗ-КАЗМР), чиято цел е подпомагането на обучението по природни науки в средното училище и разработването на виртуална лаборатория.
Желаещите да се включат трябва да попълнят прикачения ВЪПРОСНИК и да го изпратят на адресите, посочени в него.
Всички учители, изпратили попълнен въпросник до 01.09.2011г. включително, ще бъдат включени в групата за пилотно тестване на методиката и виртуалната лаборатория в рамките на проекта. След завършване на тестването и оценката ще бъдат издадени поименни сертификати.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-1113/04.08.2011 г.
на  Министъра на образованието, младежта и  науката /


17.08.2011г.


Изх. № 9137-325/17.08.11 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля директорите на училищата, които имат зрелостници и/или са подали предложения за квестори и консултанти за септемврийската сесия за учебната 2010/ 2011 г., да се явят на 24.08.2011 г. (сряда) от 10,00 до 13,00 часа в РИО – София-град, ет. ІV, за получаване на списъците с разпределението на зрелостниците от тяхното училище по сгради и зали и списъците с учителите от тяхното училище, определени за квестори и консултанти на ДЗИ, септемврийска сесия. Списъците с разпределението на зрелостниците следва незабавно да бъдат поставени на видно място в училището.
Директорът издава заповед, в която посочва датата и училището, където учителите са определени за квестори или консултанти, и незабавно ги уведомява за това.  В заповедта следва да се включи задължението да се явят не по-късно от един час преди началото на изпита – 7,00 часа за изпитите с начало 8,00 часа.
Служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ се получават в училищата след подаване на информация в РИО – София-град на електронен адрес rio_sofia_dzi@abv.bg за броя на недопуснатите ученици ( ако няма такива, в справката се попълват нули ).
При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи списъците, представя пълномощно или заповед за заместване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-1113/04.08.2011 г.
на  Министъра на образованието, младежта и  науката /15.08.2011г.


Изх. №  9137-322/12.08.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 Относно: Олекотяване на ученическите раници.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение писмо № 0522-310 от 21.07.2011 г. на директора на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо 0522-310/21.07.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.08.2011г.


Изх. №  9137-324/12.08.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,
ЦДГ И ОДЗ

Относно: Безвъзмездно ползване на учебници и учебни помагала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по закупуване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските градини, подготвителните групи и учениците в I –VII клас, и в изпълнение на Заповед № РД 09-202/14.02.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, моля да предоставите информация за процентно изпълнение на  сключените договори по издателства.

Краен срок за представяне на информацията – 30.08.2011 г., стая 517, РИО, София-град.

За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за процентно изпълнение на  сключените договори по издателства.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.08.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са допуснати до държавни зрелостни изпити. За целта трябва да попълните справката за недопуснати и да я изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg.

Ако нямате недопуснати зрелостници, също е необходимо да попълните горепосочената справка, като изпишете кода на училището, а в останалите графи попълвате нула – „0”.

Ако имате поправителна сесия, попълнете справката след приключване на сесията.

Приложение
: nedopusnati

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.08.2011г.


Изх. № 9137-318/05.08.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ,
ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ  
УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата процедура по съгласуване на Списък-Образец № 1 и Списък-Образец № 1а за учебната 2011/2012 година Ви уведомявам, че следва в определените срокове да създадете организация за изпълнение на посочените по-долу дейности:

Училищата, които не са приключили процедурата по съгласуване на училищните учебни планове за новите випуски през учебната 2011/2012 г., я финализират при старши експертите по КОО, ОСО, ПО и ПВ /за подготвителните групи/, в периода от 07.09.-14.09.2011 г.

До 09 септември 2011 г. училищата, в които се организира двусменно обучение следва да представят в РИО доклади за 40-минутен час.

На 17 септември 2011 г., по график, е необходимо да представите в РИО - София-град, при старши експертите по ОСО, ПО и ИОСУ по един екземпляр, в прошнурована папка, следните документи /за училищата/:

 1. Работна карта; доклад за ЗИП и СИП /по образец/; Списък-Образец № 1; училищните учебни планове, подредени по години за паралелките, включени в Списък-Образец № 1, дневен режим и План за квалификационната дейност /по образец/.
 2. Учебните програмите за ЗИП за учебната 2011/2012 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки; утвърдените от директора на училището учебни програми за СИП за учебната 2011/2012 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки; тематичен работен план за задължителната преподавателска заетост на директора.
 3. Съпътстващата Списък-Образец № 1 документация, сканирана и качена на CD: Дневен режим; Годишен план на училището, с приложени План за  работата на ПС, План за квалификационната дейност, План за дейностите по БДП, План за контролната дейност на директора и Декларация от директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора /по образец/. Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на училището. Необходимо е преди да представите CD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.

Обслужващите звена представят Списък-Образец № 1а в прошнурована папка и съпътстващата го документация, сканирана и качена на CD: Годишен план на обслужващото звено, с приложени План за  работата на ПС, План за квалификационната дейност, План за контролната дейност на директора и Декларация от директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора /по образец/. Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на обслужващото звено. Необходимо е преди да представите CD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.

При въпроси или за корекция на грешки, директорът на училището и обслужващото звено е длъжен лично, в определеното от старши експертите време, да се яви в РИО.

Успешна нова учебна година!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.08.2011г.


Изх. №  9137-319/05.08.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ,
ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ  
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата процедура по съгласуване на Списък-Образец № 2 за учебната 2011/2012 учебна година, Ви уведомявам, че в определените срокове следва да създадете организация за изпълнение на посочените по-долу дейности:
От 27  до 30 септември 2011 г., по график, е необходимо да представите в РИО - София-град, при старши експертите по ПВ, по един екземпляр в прошнурована папка, следните документи:

 1. Работна карта; Списък-Образец № 2; Дневен режим и План за квалификационна дейност на детската градина /по образец/.
 2. Съпътстващата Списък-Образец № 2 документация, сканирана и качена на CD: Дневен режим; Годишен план на ЦДГ/ОДЗ, с приложени План за  работата на ПС, План за квалификационната дейност, План за дейностите по БДП, План за контролната дейност на директора; План за квалификационната дейност; Декларацияот директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора / по образец/. Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на ЦДГ/ОДЗ. Необходимо е преди да представите СD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.

При въпроси или за корекция на грешки, директорът на ЦДГ/ОДЗ е длъжен лично, в определеното от старши експертите време, да се яви в РИО.

Успешна нова учебна година!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


02.08.2011г.


Изх. № 9137-317/02.08.2011 г.            

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, във връзка с предстоящата септемврийска сесия на ДЗИ, да създадете организация за ежедневно обработване на подадените заявления за допускане до ДЗИ и контрол от страна на училищните зрелостни комисии, за да не бъдат допуснати грешки в имената на учениците, ЕГН, в заявения ДЗИ и др. Обръщам Ви специално внимание, че е необходим контрол най-вече за недопускане на случай на подадено заявление при вече успешно положен ДЗИ.

Попълнената база данни с информация за заявените изпити се изпраща на сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft най-късно до 09.08.2011 г.

Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 9а на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити ( изменение и допълнение, ДВ бр. 58/29.07.2011 г.), по условията и реда на наредбата се полагат и изпити по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на документ по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета. Уведомявам Ви, че за сесия август-септември на учебната 2010/2011 година заявленията за допускане до ДЗИ по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се подават в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров” в срок до 05.08.2011 г.  При подаване на заявленията е необходимо да се представи дипломата за средно образование с цел удостоверяване липсата на оценка по общообразователния предмет, а ксерокопие от нея се прилага към заявлението.

Разчитам  на Вашата коректност и чувство за отговорност.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.07.2011г.


Изх.№ 9137-312/27.07.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ПРИЕМ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключване на четвърти етап на класиране на ученици след завършен VІІ клас по Наредба №11 е необходимо да представите доклад-отчет на 01.08.2011 г. в РИО – София-град, V етаж, стая 510 или 513.
Докладът трябва да съдържа информация за броя на записаните до момента ученици по паралелки и броя на свободните места до утвърдения план-прием.

На 03.08.2011 г. в РИО – София-град, по посочения график, е необходимо да представите списъци на учениците по паралелки (име и ЕГН) и оригиналите на удостоверенията за завършен VІІ клас.
Ще получите и заповед за утвърдения прием.


Час

Заседателна зала V етаж

9.00 – 10.00

район Витоша
район Връбница
район Сердика

10.00 – 10.00

район Възраждане
район Банкя
район Красна поляна

11.00 – 12.00

район Изгрев
район Лозенец
район Оборище

12.00 – 13.00

район Илинден
район Красно село
район Слатина

13.00 – 14.00

район Люлин
район Надежда

14.00 – 15.00

район Овча купел
район Триадица
район Средец

15.00 – 16.00

район Подуяне
район Младост
район Студентски

Благодаря на всички за положените усилия и акуратна работа по време на осъществяване на дейностите по Наредба №11.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.07.2011г.


Изх.№ 9137-314/28.07.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Детско медийно студио „Арлекин” организира фестивал с мото: „ Светът през моите очи”. Български деца, които живеят по целия свят, за поредна година ще премерят сили на фестивала и ще покажат своите умения за реализиране на авторско предаване или на новинарска емисия.
Фестивалът има за цел да стимулира детската фантазия и творчество и е насочен към създаването на различни (по жанр) телевизионни форми: музикално предаване, детска новела и сериал, спортно предаване, новинарска емисия  и др.
МОМН и РИО, София-град подкрепят фестивала, в който имат право да участват ученици от 8 до 18 години.
В раздела „Интернет медии” е необходимо да бъдат изработени сайтове от ученици – индивидуално или екипно, номинирани в три категории:

 1. съдържание
 2. web дизайн
 3. навигация

Краен срок за изпращане на линковете към сайтовете – 15.09.2011г.

За повече информация:
arlekinfest@abv.bg
Тел:
+359 088 8621261; +359 2 866004

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.07.2011г.


Изх.№ 9137-313/28.07.2011г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че национален граждански форум «Българка» организира:

І. КОНКУРС ЗА: рисунка, есе и стихотворение на тема: «МЯСТО ПОД НЕБЕТО»
І. КОНКУРС ЗА: есе, разказ или стихотворение на тема: «ПАМЕТ И ВЯРА»

Моля, информирайте се от обявата за повече подробности.

Краен срок за предсавяне на всички конкурсни работи 15 октомври 2011г.

Адрес за получаване на материалите:
Национален граждански форум «Българка»
Бул.»Васил Левски» № 108
1527, София

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД26.07.2011г.


Изх.№9137-311/26.07.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Асоциация Родители, която издава за трета поредна година Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители”.
Наръчникът се разпространява безплатно.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД26.07.2011г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-310 / 25.07.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
РАБОТЕЩИ ПО МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”
                                                                        
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН, постъпило с вх. № 0200 – 558/25.07.2011 г. в РИО – София-град, по повод приетите национални програми за развитие на средното образование за 2011 г. с ПМС № 216 от 04.04.2011 г. във връзка с мярка - „Без свободен час” - заместване на отсъстващи учители в училищата, Ви уведомявам, че в срок до 26.07.2011 г. (вторник) трябва да представите информация за първия междинен отчет,  в деловодството в РИО (стая 401), както следва:

1. Попълнена таблица за  първия междинен отчет по Мярката „Без свободен час”,  на хартиен носител (Да не се променя формата на приложената таблица на Excel и колоните за попълване на данните).

Училища, които не са кандидатствали или не са одобрени за участие в мярката през 2011 г., но имат преходен остатък от предходните години трябва също да попълнят таблицата.

В колона 10 (Изразходвани средства за периода 01.07.2011 - 31.07.2011 г. за сметка на остатък и средствата за 2011 г.) се отчитат средства, които не са били отчетени в окончателния отчет за 2010 г.
Моля таблицата, която е на Excel да се изпрати на адрес bez_svoboden_chas@abv.bg в срок до 26.07.2011 г.
       
Приложение:
1. Таблица.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД22.07.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
И НА СОУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо от МОМН № 9105-174/ 19.07.2011 г., вх. № 0200-544/ 20.07.2011 г. в РИО – София-град, относно участие в проект „Ученически и студентски практики”.

Очаквам да представите попълненият формуляр в срок до 28.07.2011 г. на хартиен носител с подпис и печат на директора в стая 515, както и на e-mail: rio_vstancheva@abv.bg

В случай, че представляваното от Вас училище не желае да бъде включено в проекта, моля в посочения срок да представите мотивиран отказ от участие в проекта.

Обръщам внимание, че трябва да се попълни по един формуляр за 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 учебни години. Формулярите са на отделни страници в приложения файл.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.07.2011г.


Изх. № 9137-309/21.07.2011 г

До
Директорите
на столичните държавни и общински училища

Уважаема г- жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,

Във  връзка с писмо № 9105 – 175/19.07.2011 г.на МОМН, постъпило с вх. № 0200-540/20.07.2011 г. в РИО, София- град, относно предварителните процедури по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., моля :

1. След като се запознаете с приложеното писмо на МОМН във връзка с участието Ви в проекта, в срок до 28. 07. 2011 г. да представите в РИО попълнено приложеното към писмото заявление на хартиен носител в стая 422 или 411 и в същия срок да изпратите заявлението и на електронната поща: rio_mmitrenceva@abv.bg

2. В случай, че не желаете представляваното от Вас училище да бъде включено в проекта, моля, в посочения  по - горе срок да представите мотивиран отказ за участие в проекта на хартиен носител в стая 422 или 411 и на електронната поща: rio_agrigorova@abv.bg

Приложение : 
Писмо на МОМН
Заявление за участие в проекта

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.07.2011г.


Изх. № 9137-308/20.07.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от МОМН с вх. № 0200-482/29.06.2011 г. в РИО – София-град Ви информираме, че от седем години се провежда Международна олимпиада по основните науки, в която участват осем страни: Беларус, Германия, Казахстан, Русия, Таджикистан, турция, Украйна и Чехия. Подробности за регламента на олимпиадата са публикувани на следния сайт: www.urfodu.ru.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.07.2011г.


ВАЖНО!!!


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
осъществяващи прием на ученици
след завършено основно образование за учебната 2011/ 2012 г.


УВАЖАЕМА
ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че в изпълнението на чл. 29 ал. 2 от Наредба №11/28.03.2005 г. на МОН и графика на дейностите - в частта прием на ученици след завършено основно образование в държавни и в общински училища, следва да обявите броя на записалите се ученици в повереното Ви училище и броя на незаетите места след трети етап на класиране на 26.07.2011 г., като представите:

 1. Попълнена справка 3-ти етап.
 2. Списък на записаните ученици, заверен с подпис на директора и печат на училището и съдържащ:
  • Трите имена на ученика;
  • ЕГН;
  • Номер на свидетелството за основно образование.
 3. Оригиналните свидетелства за завършено основно образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.07.2011г.


ВАЖНО!!!


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Днес след 18 часа в НПГПТО „Ломоносов” ще се отчита III етап на класиране върху листинга за класирането.
За цялостно отчитане на заети и свободни места попълнете приложената таблица за всяка паралелка и носете оригиналните удостоверения за завършен VII клас на записалите се ученици.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.07.2011г.


Изх. 9137 – 301/ 11.07.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета приложено Ви изпращаме Карта за оценка на резултатите от труда за директор на училище и обслужващо звено и декларация.

Моля в срок до 15.09.2011 г. да представите в деловодството на РИО – София-град, ст. 401, попълнената декларация и посочени данни, валидни за училището Ви, в колона 2 от картата

Приложение съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.07.2011г.


Изх. № 9137-306/ 14.07.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Националният граждански инициативен комитет „Петър Димков” организира конкурси за рисунка, есе, разказ и приказка на тема: „Будителят Петър Димков - един от българските будители на ХХ век” и са свързани с честването на 125 години от рождението на Петър Димков – Лечителя, един от 100-те най-влиятелни българи в нашата история.

Участниците са разпределени в следните възрастови групи: първа – до 14 години, втора от 15 до 19 години, трета – от 25 до 35 години, четвърта – над 35 години.

Краен срок за изпращане на творбите - 01.12. 2011 г. Подробна информация за конкурсите е поместена на сайтовете: http://peterdimkov.hit.bg, http://agnibg.net.

Моля за Вашето съдействие приложената в писмото информация да бъде разпространена в училището Ви

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.07.2011г.


Изх. № 9137-305/14.07.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
                                                 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2011 г., раздел ІІ., т. 3, б. „д”, утвърдени със заповед № РД 09-652/12.05.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката представете мотивирано искане за допълнително трудово възнаграждение /ДТВ/ за организация и контрол по провеждане на външни оценявания /вкл. ДЗИ и държавни квалификационни изпити /ДКИ/ по приложените образци.

Срок за представяне – до 07.09.2011 г. вкл. в деловодството на РИО – София-град.

Приложение:
1. Образец на мотивирано искане
2. Таблица за определяне на ДТВ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.07.2011г.


З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД 13-5/14.07.2011 г.

            На основание чл. 8, ал. 1, т. 22 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекторати по образованието, раздел ІІ, т. 3, б. "д" на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2011 г., утвърдени със заповед № РД 09-652/12.05.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия, която да определи допълнително трудово възнаграждение /ДТВ/ на директорите на държавни и общински училища за организация и контрол по провеждане на външни оценявания /вкл. ДЗИ и държавни квалификационни изпити/ в състав:

Председател: Емилия Георгиева Манолова – ст.експерт по ОСО
Членове:

 1. Кристина Ангелова Габровска – ст.експерт по НО
 2. Мая Христова Павлова – ст.експерт по ПО
 3. Кремена Здравкова Огнянова – главен юрисконсулт
 4. Лилия Венциславова Станева – главен специалист - ЧР

по следните показатели:

 1. Основание за изплащане, отразено във Вътрешните правила за работната заплата в училището;
 2. Брой проведени външни оценявания;
 3. Общ брой на учениците, които са се явили на външните оценявания в училището;
 4. Липса на дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 от Кодекса на труда;
 5. Наличие на просрочени или на неразплатени задължения;
 6. Среден размер на ДТВ на персонала, участвал във външното оценяване.

Мотивираното искане следва да бъде подписано от директор и главен счетоводител на училището.

В срок, до 15.09.2011 г., комисията да изготви протокол за ДТВ на директорите на училищата.

Необходимите средства за изпълнението на заповедта са за сметка на фонд „Работна заплата” в рамките на утвърдените бюджети на училищата за 2011 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Маргарита Николова Ананиева, началник на отдел „АПФСИО”.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.07.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците на учениците, класирани на трети етап във Вашето училище ще получите на 14.07.2011 г. /четвъртък/ в 17:30 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Списъците с резултатите от трети етап на класиране ще получите на 14.07.2011 г. /четвъртък/ в 17:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.07.2011г.


Изх. 91 РА-13/13.07.2011 г.

ДО
РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с Писмо № 9105-154/22.06.2011 г. на МОМН относно разпространяването на задължителната документация за началото на учебната 2011/2012 година, Ви уведомявам следното:

 • Съгласно Договор № ДО1-607/03.11.2010 г. правото на възпроизвеждане и разпространение на документите от ЗУД за началото на учебната 2011/2012 година е отстъпено на „Образование и наука” ЕАД – с изпълнителен директор г-жа Анастасия Бонева и адрес за контакти: гр. София – 1184, община „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 117, тел. 877 53 93; 975 23 95 – г-жа Татяна Неделчева.
 • Съгласно чл. 17 от Договор № ДО1-607/03.11.2010 г., срокът за разпространение на документите от ЗУД за началото на учебната 2011/2012  година до крайния платец (община, детска градина, училище, обслужващо звено) е от 1 до 19 август 2011 г. Доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол – Приложение № 3. 
 • Цените на документите за началото на учебната година са отразени в приложения протокол, като  разходите за доставка до платеца са включени в цената на документите.
 • Съгласно  чл. 10 от  цитирания договор,  упълномощеният  от  „Образование  и наука” ЕАД представител, който ще разпространява документите от ЗУД в регион София-град е „ЛСТ” ЕООД с управител Лозко Табаков и адрес: с. Кокаляне, ул. „Д. Благоев” № 14, тел. 975 22 06 и моб. тел. 0899 90 7 241.
 • Доставката ще бъде извършена в периода от 01.08.11 г. до 19.08.2011 г., съгласно приложения график. За целта е необходимо директорът или заместващият го със заповед да организира приемането на документите (не се приемат извинения за отсъствие на длъжностното лице), съобразно заявката на платеца, като подпише и подпечата с печата на учебното заведение приемателно-предавателния протокол.
  РИО, София-град, като изказва огромната си благодарност на началник-отделите и експертите „Образование” на районните администрации за съдействието, което винаги оказват, отново ще разчита на уменията за съвместна екипна работа. Моля за Вашата съпричастност при изготвянето на обобщена справка за съответния район за доставената документация – началото на 2011/2012 г., за общинските училища и детски градини.Справките следва да представите на г-жа Евгения Дилова не по-късно от 23.08.2011 г. в стая  № 413 на РИО.

Същите справки директорите на държавни и частни училища и детски градини, колежи и ЦПО, трябва да представят в РИО,на г-жа Евгения Дилова в стая № 413 до 23.08.2011 г.

Моля посочените в писмото срокове да бъдат спазени. 

Използвам случая отново да Ви напомня, че при възникнали извънредни ситуации за подаване на допълнителна заявка за ЗУД същата трябва да бъде придружена с аргументирана обосновка  в доклад.

Приложения:

1. Приемателно-предавателен протокол – Приложение № 3.
2. График за доставката по райони.
3. Справка за доставка на ЗУД - държавни училища и детски заведения.
4. Обобщена справка за доставка на ЗУД  в районите - за общински училища и детски заведения.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

13.07.2011г.


Изх. № 9137-304/12.07.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с процедура по набиране на проектни предложения по Приоритетно направление 7 „Транснационално и международно сътрудничество” Министерство на труда и социалната политика  организира информационна кампания по обявена схема BG051PO001-7.0.01 “ БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1.

Приложено Ви изпращаме график на информационната кампания и покана до всички училища, потенциални бенефициенти, в обхвата на РИО – София-град.

Приложение съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.07.2011г.


Изх.№ 9137-303/12.07.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Тракийският университет, гр. Стара Загора и Департаментът за информация и повишаване на квалификацията на учителите – гр. Стара Загора организират международна научно-практическа конференция на тема:
Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики”
22-24 септември 2011г.

Съорганизатори са :

 1. Сдружение за творческо обучение, София
 2. Космически център в гр. Измир, Република Турция
 3. Висше училище по информатика – гр. Лодз, Полша
 4. НПО Европол- Италия
 5. Университетът в Ставангер, Норвегия

Конференцията е отворена за участие на университетски преподаватели, учители и други с интереси в областта на образованието.
Форми за участие: доклад, съобщение, постер.

Работни езици- български, английски.

Срокът за изпращане на заявки
и резюмета в електронен вариант е до 28.07.2011г.

Подробна информация за условията за участие можете да получите на ел. адрес: dipku@uni-sz.bg  и тел. /факс 042/630 102

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.07.2011г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-302 / 12.07.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
РАБОТЕЩИ ПО МЯРКА
„БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-167/08.07.2011 г., постъпило с вх. №  0200 – 515/12.07.2011 г. в РИО – София-град, относно дейностите по Мярка „Без свободен час”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, приета с ПМС № 106/01.03.2010 г., и изготвянето на окончателен отчет за изпълнението на мярката към 01.07.2011 г., Ви уведомявам, че в срок до 15.07.2011 г. трябва да представите следната информация в РИО (стая 401):

 1. Финансовите параметри по мярката (включително причини при установен недостиг на средства или неусвоени средства).
 2. При получена разлика между разчетени и получени средства да бъде обяснена причината (училища, в които не се реализира мярката, но са бенефициенти по същата – причини).
 3. Проблеми и трудности при реализиране на Мярката.
 4. Ефект от реализирането на мярката.
 5. Предложения.
 6. Попълнени таблици за окончателния отчет по Мярката на хартиен и електронен носител (Да не се променя формата на приложените таблици на Excel и колоните за попълване на данните):
  • Таблица 1 – Финансов отчет.
  • Таблица 2 – Индикативни параметри.

Към отчета да се приложат следните документи (заверени с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището):

 1. Копия на договорите с учителите за работа по Мярката.
 2. Копия на заповедите за заместване на учителите по Мярката.
 3. Копия на декларациите за изплащането на лекторските часове.

Моля таблиците, които са на Excel (таблица 1 – на лист 1, таблица 2 – на лист 2) да се изпратят на електронен адрес bez_svoboden_chas@abv.bg в срок до 15.07.2011 г.

Приложения:
Таблици

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


08.07.2011г.


ВАЖНО !!!

Изх. №9137-300/08.07.2011 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвяне на анализа за дейността на РИО - София-град за учебната 2010/2011 г., в изпълнение на  писмо с изх. № 9137-287/29.06.2011 г. на  РИО - София-град, поради грешка в изписване в колона 12 на Таблица № 13 (Сведение за броя на неучебните  дни) е необходимо:

 1. Наименованието на колона 12 в Таблица №13 да се чете „Празнични дни по чл.173, ал.4 от КТ”.
 2. С оглед гореизложеното, училищата, детските градини и обслужващите звена, които вече са изпратили своите доклад-анализи следва отново да попълнят само Таблица №13 и да я изпратят на специално създадена електрона поща: tabl_13@abv.bg. Името на e-mail следва да съдържа номера или името на училището, детската градина или обслужващото звено.
 3. Училищата, детските градини и обслужващите звена, които предстои да изпратят своите доклади (напомням – до 08.07.2011 г.) попълват Таблица №13 с корекцията и я прилагат към доклада.
Благодаря Ви!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

07.07.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

АКАДЕМИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО обявява  Национална конференция с конкурси на тема „Образование и филми, реалност и бъдеще” – на 27 април 2012г.

КОНКУРСНИ ТЕМИ:

 • Най-добрата реклама на училище
 • Клас обучаващ се в добри, човешки взаимоотношения
 • Училище, обучаващо се в добри, човешки взаимоотношения
 • Добри  практики на работа със зависимости и др.

Място на провеждане НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ.

За повече информация посетете: www.akademia.dir.bg

Адрес за кореспонденция: rachev@mail.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


07.07.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Списъците с незаети места по паралелки след втори етап на класиране в държавни и общински училищата с прием  след завършен VII клас за учебната 2011/2012 г. ще получите на 08.07.2011 г. /петък/ в 12:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.07.2011г.


Изх.№ 9137-297/05.07.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Департаментът за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИПКУ) - Варна към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Ви уведомява, че провежда курсове и в други населени места по заявка на училища, детски градини др.

Заявките се подават с писмо до Директора на ДИПКУ.

Подробна информация можете да получите на сайта на ДИПКУ-гр.Варна: www.ittd.acad.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.07.2011г.


ВАЖНО !!!

Изх. № 9137-298/05.07.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изготвяне на анализа за дейността на РИО, София-град за учебната 2010/2011 г. - писмо с изх.№ 9137-287/29.06.2011г., и постъпило допълнително писмо на МОМН моля относно  т.12. Отчет за изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2010/2011 г. на училищата, детските градини и обслужващите звена.  – вместо приложената таблица /Таблица – Приложение З ККР/ да се попълва настоящото приложение /Tablitsa_C_kvalifikatsia – обърнете внимание, че таблицата се състои от: Приложение 3 и Приложение 3А/.
Директорите на държавни, общински и частни
училища, детски градини и обслужващи звена, които вече са изготвили и изпратили своите доклади, следва да попълнят отделно тук приложената таблица и да я изпратят на e-mail: rio_sofiagrad_kvalifikacia@abv.bg

Директорите, които трябва да изпратят до 08 юли 2011 г. своите доклад-анализи, интегрират таблиците за квалификация на посоченото място: т.12 от горецитираното писмо на РИО, София-град.

Приложение: Tablitsa_C_kvalifikatsia

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.07.2011г.


ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на II класиране ще стане на 07.07.2011 г. по следния график:

08:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село; Триадица;
08:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда; Слатина;
09:00 часа – район Люлин, Банкя; Средец; Овча купел;
09:30 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец; Оборище
10:00 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика; Подуяне;


Отчитането се извършва на листинга за II класиране. Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата. Училищата, които са не са имали класирани ученици на второ класиране също попълват таблицата и отчитат брой свободни места до заявения план-прием.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД04.07.2011г.


ВАЖНО!
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА ,
ПРОВЕЖДАЩИ ДЗИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, в срок до 07.07.2011 г. да предприемете действия по изпълнение на заповеди на началника на РИО – София-град, качени на сайта на 28.05.2011 г. както следва:

1. Заповед № 01-97/ 28.05.2011 г. за финансово осигуряване на дейностите при провеждане на ДЗИ – за квестори и консултанти.
2. Заповед № 01-98/ 28.05.2011 г. за финансово осигуряване на дейностите при провеждане на ДЗИ – за директори на държавни и общински училища и училища, в които е организиран повторен зрелостен изпит.

За допълнителна информация и представяне на справките: тел. 935 60 53,  V етаж, стая 516, Алексей Димитров - главен счетоводител на РИО – София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.07.2011г.


Изх. № 9137-294/04.07.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на дейностите по Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” на Национална програма „С грижа за всеки ученик” Ви изпращаме в електронен вид списъците на училищата, които могат да кандидатстват с групи ученици, които през учебната 2011-2012 година ще бъдат в 5. и 8. клас. Списъците са изготвени след обработване на резултатите от външното оценяване в 4. и 7. клас според критериите на програмата и са получени с писмо № 9105-159/01.07.2011 г. на МОМН и вх. № 0200-496/04.07.2011 г. в РИО – София-град.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Списък на училищата, които могат да кандидатстват с групи от 5. клас;
2. Списък на училищата, които могат да кандидатстват с групи от 8. клас.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.07.2011г.


Изх. № 9137-289/30.06.2011 г.
                                                                                         

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

П О К А Н А

за участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик” – Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” и Модул 3 Oсигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С решение № 216/04.04.2011 г. на Министерския съвет е одобрена Национална програма „С грижа за всеки ученик” с три модула – модул 1 Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” и модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.

Във връзка със стартиране на Националната програма – модул 2 и модул 3, е необходимо да проследите и предприемете следното:

 • Да се запознаете с Програмата, публикувана на сайта на МОМН, като имате предвид, че:
 • Бенефициенти за модул 2 могат да бъдат общински и държавни детски градини и училища. Финансира се организирането на допълнително обучение на деца на 5 или 6 години в детските градини и в подготвителните групи в училищата. Условие за участие е наличието на група от 4 до 8 деца, отговарящи на условията, посочени в т. 3.2 на Програмата;
 • Бенефициенти за модул 3 могат да бъдат общински и държавни училища. Съгласно т. 3.3. на Програмата се финансира допълнително обучение на ученици от ІІІ до VІІІ клас. Условие за участие с групи от ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас е наличие на 4 до 8 ученици от съответния клас, които имат слаб успех по определен учебен предмет. Списъците на училищата, които могат да кандидатстват с групи от V и VІІІ клас, ще бъдат качени на сайта на МОМН.
 • За участие в модул 2 детските градини/училищата подготвят проект съгласно формуляра за участие, качен на сайта на МОМН. В срок до 15 юли 2011 г. представят проекта за оценяване в РИО – София-град (на хартиен носител и сканирано копие на диск), ст. 401 – Деловодство. Сканираното копие се изпраща и на адрес rio_vasileva@abv.bg.
 • Сканираното копие на проекта за модул 2 трябва да бъде в PDF формат, document type, black and white, а името му да бъде образувано от номера или абревиатурата на детската градина/училището и _m2. Например името на файла на 52 ОДЗ е 52odz_m2.pdf, а на 106 ОУ – 106ou_m2.pdf.
 • За участие в модул 3 училищата подготвят проект за всеки отделен учебен предмет, съгласно формуляра за участие, качен на сайта на МОМН. В срок до 15 юли 2011 г. представят проекта за оценяване в РИО – София-град (на хартиен носител и сканирано копие на диск), ст. 401 – Деловодство. Сканираното копие се изпраща и на адрес rio_tstoeva@abv.bg.
 • Сканираното копие на проекта за модул 3 трябва да бъде в PDF формат, document type, black and white, а името му да бъде образувано от номера или абревиатурата на училището и _m3. Например името на файла на 94 СОУ е 94_m3.pdf, а на НСОУ „София” – nsou_m3.pdf.
 • Оценяването на проектите се извършва от комисия в РИО, назначена със заповед на началника на РИО. Регионалната комисия представя до 29 юли 2010 г. в МОМН, Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” протоколи за оценка на проектните предложения.
 • В срок до 20.08.2011 г. националната комисия изготвя проект за класиране. Проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснати до класиране проекти се публикуват на официалния сайт на МОМН за възражения и отстраняване на технически пропуски в срок до 25.08.2011 г.

При необходимост от допълнителна информация за проектите по модул 2 можете да се обръщате към г-жа Вирджиния Василева, ст.експерт по предучилищно възпитание – тел. 935 60 76, за проектите по модул 3 (начален етап) – към г-жа Лилия Кошарска – тел. 935 60 69 и за проектите по модул 3 (прогимназиален етап) – към г-жа Таня Стоева, ст. експерт по математика – тел. 935 60 94, 0886 44 28 57.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.07.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля запознайте учителите по информатика и ИТ във Вашите училища, че на 27 и на 28 август 2011г. ще се проведе Международен научно-образователен форум за учителите по информатика и ИТ, който има за цел да събере специалисти в областта на: образованието, правата на детето и новите информационнни и комуникационни технологии от страните на Източна и Централна Европа, за да се даде възможност за споделяне на добри практики за решаване на неотложния проблем – тормоз над деца с електронни средства.

Подробности за темите, които ще бъдат представени на форума, както и за условията, можете да получите на тел: 0878468582 и на адрес:fondation_madara@yahoo.com.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.07.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля запознайте се от сайта на Националната опера с Детска образователна програма  „Отиваме на опера и балет”.

Амбицията е чрез образователната програма да се развиват и обогатяват в дългосрочен план училищните програми по музика и литература.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.07.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Клуб Млади Таланти на България за поредна година организира няколко национални конкурса, насочени към учениците от цялата страна, и Ви кани на Панаир на знанието иновациите в рамките на подкрепата на европейския проект „Нощ на учените”.

Тази година Нощта на учените ще се проведе на 23 септември в София, Пловдив, Варна Стара Загора, Русе и Бургас.

В инициативата могат да участват ученици и студенти на възраст между 16 и 21 години в направленията: химия, екология и биология, физика, технически науки, социално-икономически и хуманитарни науки.

Целта на панаира е да популяризира идеите и уменията на младите хора в България с интерес към науката, технологиите и иновациите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.06.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Списъците с резултатите от втори етап на класиране ще получите на 01.07.2011 г. /петък/ в 17:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148..

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.06.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Списъците на учениците, класирани на втори етап във Вашето училище ще получите на 01.07.2011 г. /петък/ в 17:30 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.06.2011г.


Изх.  9137-292/30.06.2011 г.                                                              

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с предстоящата септемврийска сесия на ДЗИ срока за попълване в базата данни на предложения за квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители е 29.07.2011 г. Моля определеното от Вас длъжностно лице съгласно писмо № 9137-279/23.06.2011 г. да проверява ежедневно сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft и при активирането му от МОМН да изпрати незабавно базата данни. Необходимо е всяко училище да направи предложения за квестори, оценители и членове на техническите комисии.

До 29.07.2011 г. трябва да представите в РИО, София-град, същата информацията за предложените от Вас квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители  на хартиен носител, придружена с актуални декларации, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ, както и декларациите на директорите. Напомням, че е удачно да съберете декларациите преди излизане на учителите в платен годишен отпуск. В същия срок следва да представите и копие от заповедта на директора за определяне на състава на училищната зрелостна комисия. Исканите документи да бъдат представени в стая 422 или 411, ет. ІV на РИО – София-град.

Напомням, че съгласно Заповед № РД 09-1161/13.09.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 26.07.2011 г. до 05.08.2011 г. Заявленията за допускане до ДЗИ - сесия август-септември на учебната 2010/2011 година на ученици, завършили средно образование в училища в чужбина, ще се подават в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”. Попълнената база данни с информация за заявените изпити се изпраща на сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft най-късно до 09.08.2011 г. В срок най-късно до 26.08.2011 г.  училищната зрелостна комисия допуска до ДЗИ зрелостниците, имащи право да се явят на ДЗИ, изпраща информацията за допуснатите ученици на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg и представя на хартиен носител списък само с недопуснатите, ако има такива. 

Обръщам Ви специално внимание, че всяка информация, представена след 26.08.2011 г., няма да бъде приета, като отговорността за това ще носи училищната зрелостна комисия и длъжностно лице, определено от директора да отговаря за организацията на септемврийската сесия на ДЗИ в училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.06.2011г.


Изх. №  9137-288/30.06.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА  СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, всички училища, посочени в приложения списък да попълнят данните си във финансовата система на МОМН за делегираните бюджети до 30.06.2011 година.
Редно е да се спазват сроковете, посочени в самия модул.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за статус на бюджет, корекции и отчети, невъведени от училищата към 16.06.2011 година.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.06.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

осъществяващи прием на ученици
след завършено основно образование
за учебната 2011/ 2012 г.


УВАЖАЕМА
ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Напомням Ви, че в изпълнението на чл. 29 ал. 2 от Наредба №11/28.03.2005 г. на МОН и графика на дейностите - в частта прием на ученици след завършено основно образование в държавни и в общински училища, следва поетапно да обявявате броя на записалите се ученици в повереното Ви училище и броя на незаетите места. За целта, следва да представите съответните справки на хартиен носител в РИО, София-град от 9.00ч. до 11.00 ч., V етаж, Заседателна зала и на e-mail: rio_mpavlova@abv.bg, на датите:
08. 07. 2011 г. - първи етап
18. 07. 2011 г. - втори етап
26.07. 2011 г. - трети етап

На посочените дати представяте:

 1. Попълнена съответната справка.
 2. Списък на записаните ученици, заверен с подпис на директора и печат на училището.
 3. Оригиналните свидетелства за завършено основно образование - при отчитане на третия етап.

Приложение: Справка 1 етап, Справка 2 етап, Справка 3 етап

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.06.2011г.


ВАЖНО !!!

Изх. №
9137-287/29.06.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изготвяне на анализа за дейността на РИО, София-град за учебната 2010/2011 г., в изпълнение на  изискванията на чл.4, ал.1 и ал.2 от  Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, следва да изготвите и представите до 08.07.2011 г. в РИО - София-град доклад-анализ (в обем до 5 страници) за дейността в повереното Ви учебно заведение с посочените по-долу приложения, като отразите информация и по изведените акценти:

1. Анализ за осигуреността с учителски кадри. /Сведение за състава на учителските кадри - правоспособност и квалификация  – /Таблица № 2/.
2. Анализ за отсъствията на учителите, невзетите часове по учебни предмети    поради неосигурено заместване и преструктурирането на учебното съдържание /Обобщено сведение за отсъстващите учители – /Таблица № 3/.
3. Национални и международни отличия за директори, учители, училища  и ученици от областта /Таблица В/.
            4. Анализ на причините и проблемите, свързани с отпадането на  учениците от училището и мерки за задържането им, съобразно подадените от Вас данни за края на учебната 2010/2011 г.
5. Сведение за броя на отпадналите ученици от закрити и преобразувани училища и анализ на причините. / Таблица № 5/ (само за 13 ОУ «Св. Св. Кирил и Методий », ПГМЕ и ПГБЕТС).
6. Прием на първокласници  и  брой на отложените от екипа за комплексно педагогическо оценяване. /Таблица  № 6 - да се попълва без последната колона „Брой насочени деца от екипа за комплексно педагогическо оценяване” /
7. Сведение за участието на училищата и обслужващите звена в реализирани през 2010/2011 учебна година проекти и етапи от проекти на училищно, регионално, национално и международно ниво.  /Таблица № 9/
8.  Справка за участието на училищата, детските градини и обслужващите звена в Национални програми през 2010/2011 учебна година. /Таблица № 10/
9.  Специфични за училището проблеми и затруднения, произтичащи от условията на работа.
10. Проблеми, свързани с опазване на живота и здравето на учениците – проблеми на охраната в училищата и обслужващите звена, инциденти с ученици и служители по време на учебни занятия и екскурзии, прояви на агресия и др.  Предприети мерки в тази насока: охрана, видеонаблюдение, специален пропусквателен режим /Таблица А/.
11. Неучебни дни – проблеми, свързани с организацията на образователно-възпитателния процес. /Сведение за броя на неучебните  дни – /Таблица № 13/.
12. Отчет за изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2010/2011 г. на училищата, детските градини и обслужващите звена. /Таблица – Приложение З ККР/
13. Директорите на професионалните гимназии и училищата, в които се осъществява обучение по професии (спортни училища, 94 СОУ, 135 СОУ, ПГИИ „Проф. Николай Райнов), представят своите анализи, като освен горепосочените приложения-таблици попълват и таблиците от приложената папка.  /Приложение ОПОС_ПО/.

Докладите да съдържат като приложения всички изброени по-горе таблици.


Доклад-анализите с попълнените приложения следва да бъдат представени до 08 юли 2011 г.
на хартиен  носител в деловодството на РИО (ІV етаж, стая № 401) и на електронна поща:

- за начални и основни училища – analiz_ou@abv.bg
- за СОУ и профилирани гимназии – analiz_sou@abv.bg
- за професионални гимназии и обслужващи звена – analiz_pg@abv.bg
- за детски градини – analiz_dg@abv.bg

Отчетът за изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2010/2011 г. на училищата, детските градини и обслужващите по т.12 /Таблица – Приложение 3 ККР/ се изпраща и на e-mail: rio_sofiagrad_kvalifikacia@abv.bg

Частните училища изпращат доклад-анализите си на един от посочените по-горе адреси според вида на училището!

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и съдържателен обхват!                               

Приложение с таблици съгласно текста:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.06.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че в срок до 04.07.2011 г. следва да изпратите по електронен път на обобщаващите училища справки по образец:

 • за отсъствия на учениците  в дневна форма на обучение, за периода 01.02.2011 г. – 30.06.2011 г.
 • за отсъствия на учителите, за периода 31.01.2011 г. – 30.06.2011 г.
 • за движение на учениците, за периода 01.02.2011 г. – 30.06.2011 г.

Обобщаващите училища следва да изпратят информацията до 05.07.2011 г. в РИО на електронен адрес spravki2010@abv.bg

Моля да бъдете точни и коректни при попълване, обобщаване и изпращане на информацията!

Приложение:
Справка за учениците
Справка за учителите
Справка за движението на учениците


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.06.2011г.


ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на I класиране ще стане в НПГПТО "М. В. Ломоносов" по следния график:

30.06.2011г. – 07:30 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика; Подуяне;
30.06.2011г. – 08:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село; Триадица;
30.06.2011г. – 08:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда; Слатина;
30.06.2011г. – 09:00 часа – район Люлин, Банкя; Средец; Овча купел;
30.06.2011г. – 09:30 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец; Оборище

Отчитането се извършва на листинга за I класиране. Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата и носете подадените заявления за второ класиране, подредени по паралелки.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.06.2011г.


Изх. 9137 – 286/ 27.06. 2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На вниманието на учителите, преподаващи физика, химия, биология и човекът и природата!

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки от 4 юли до 8 юли 2011 год. ще се проведе традиционната юлска лектория по физика.

Организатори на лекторията са Софийският клон на съюза на физиците в България и Регионалният инспекторат по образованието – София-град.

Място на провеждане – гр. София, Физически факултет СУ, бул. Дж. Баучър 5, аудитория А 315 или А 209 /при повече от 50 участника/. Начален час на всички лекции 10.00 часа.

Лекторията е достъпна и за всички учители и ученици от цялата страна, като РИО – София-град и Съюзът на физиците в България не поема ангажименти за пътуването и настаняването  на желаещите за участие.
Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Приложение: Програма за юлската лектория


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.06.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


ДИПКУ – гр. Стара Загора организира Международна научно-практическа конференция на тема „Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики”  - 22-24 септември 2011г. в гр.Стара Загора.
Заявки за участие се приемат до 20 юли 2011г.
Моля запознайте се с поканата и заявката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.06.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изпълнението на  обявения от МОМН Национален конкурс за добри педагогически практики по гражданско образование, в изпълнение на Национална програма „Квалификация” (Приложение №3 т.7.5) моля запознайте се с темата, сроковете и условията за участие в конкурса от сайта на Министерство на образованието, младежта и науката  - в раздел „Конкурси”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.06.2011г.


Изх. №  9137-285/27.06.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА  СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо 9105-131/27.05.2011 г. на директора на дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието”, моля да представите в РИО, София-град, стая 517 информация за предприетите и реализирани мероприятия за олекотяване раниците на учениците, съгласно Приложение 1.
Краен срок за представяне на информацията – 06.07.2011 г., стая 517, РИО, София-град.

ПРИЛОЖЕНИЕ:    

Писмо 9105-131/27.05.2011 г – I стр.
Писмо 9105-131/27.05.2011 г – II стр.
Приложение 1.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.06.2011г.


Изх. № 9137-283 / 24.062011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Национален граждански форум „Българка” обявява Национални конкурси:
І. Конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: „Място под небето” за ученици от 7 до 18 години.
ІІ. Конкурс за есе, разказ или стихотворение на тема: „ Памет и вяра” за млади хора в две възрастови групи – от 14 до 18 г. и от 19 до 23 г.

Срок за представяне на конкурсните работи – 15.10.2011 г. на адрес Национален граждански форум „Българка”, бул. „Васил Левски” № 108, п.к.1527 – София

Условията за участие са поместени на адрес: www.bulgarka.org.
Моля да информирате за конкурсите учителите и учениците във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.06.2011г.


Изх. № 9137-284/ 24.06.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че РИО – София-град организира на 04.07.2011 г. – понеделник –  от 10,00 ч. в залата на 35-то СОУ „Добри Войников” работно съвещание на тема: „Критерии за оценяване на ученически текстове по български език и литература – V-ХІІ клас”.Участието в съвещанието е задължително за главните учители, преподаващи български език и литература. Поканени са за участие базовите учители по български език и литература.

Моля в срок до 29.06.2011 г. да потвърдите участието на учителите от Вашето училище на email rio_sgeorgiev@abv.bg или rio_dvladimirova@abv.bg, като посочите училището, име, телефон за връзка с учителя, негов email.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.06.2011г.


Изх. № 9137-279/23.06.2011 г.                     

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата септемврийска сесия на ДЗИ е необходимо да попълните подробно и коректно в базата данни предложения за квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители, като спазите срока 29.07.2011 г. Моля, при определяне на летния отпуск на тези учители, да имате предвид датите за провеждане на изпитите и сроковете за дейностите, определени със Заповед № РД 09-1161/13.09.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.    
Съгласно чл. 19, т.6 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ, училищата, изпитните зали и работни места в тях ще бъдат определени от регионалната комисия, в зависимост от броя на подадените заявления от учениците, явяващи се на ДЗИ.

Моля в срок до 01.07.2011 г. изпратете по електронен път на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg и представете на хартиен носител в РИО – София-град информацията, съгласно даденото приложение, и посочете длъжностното лице, определено да отговаря за организацията на  септемврийската сесия на ДЗИ в училището, както и телефон за непрекъснат контакт с него. Докладите с информацията от всички СОУ, профилирани и професионални гимназии на територията на град София, да бъдат представени в стая 411 или 422, ет. ІV.

Разчитаме на обичайните за Вас професионализъм и чувство за отговорност и предварително благодарим за съдействието.

Приложение: таблица

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.06.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Списъците на учениците, класирани на първи етап във Вашето училище ще получите на 24.06.2011 г. в 18:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Списъците с резултатите от първи етап на класиране ще получите на 24.06.2011 г. в 17:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.06.2011г.


До  
Директорите на столичните училища

Уважаема г- жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,

Във  връзка с писмо № 9105 – 147/09.06.2011 г.на МОМН за изготвяне  на годишен доклад по проблемите, свързани с  употребата на наркотици в Р. България, моля да изпратите информация в срок до 24.06.2011 г. на e-mail: rio_mmitrenceva@abv.bg, относно:

 1. Превантивни дейности във връзка с употребата на наркотици, осъществени през 2010 г. във Вашето училище, включително съвместни дейности с други институции и организации;
 2. Финансови разходи за дейностите по т. 1, ако има такива.

С пожелание за  успешно приключване на учебната година ,

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД21.06.2011г.


ВАЖНО!!!

Изх. 9137 – 278/21.06.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с представената Концепция за основните принципи и иновативни моменти в Проекта за нов закон за предучилищно и училищно образование на сайта на МОМН, Ви моля да представите Вашите и на Вашия колектив предложения, постъпили при обсъждането на Концепцията. Предложенията изпратете в срок до 27.06.2011 г. на хартиен носител в РИО – София-град в деловодството на РИО, стая № 401 и на електронен адрес: rio_evalkova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД20.06.2011г.


ВАЖНО!!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ
СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Уведомяваме Ви, че със заповед № РД01-107/17.06.2011 г. на началника на РИО, София-град, е определено заявленията за допускане до ДЗИ - сесия август-септември на учебната 2010/2011 година на ученици, завършили средно образование в училища в чужбина, да бъдат подавани в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”. 
Уведомявам Ви, че копие от заповед № РД01-107/17.06.2011 г. за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити – сесия август-септември на учебната 2010/2011 година, ще получите на 27 и 28.06.2011 г. /понеделник  и вторник/ от 9,00 до 16,00  часа в стая № 422, ет. ІV в РИО, София – град, ул. „Антим – I ” № 17.

Антоанета Григорова,

Председател на Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД17.06.2011г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-277/1
7.06.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
В VІІІ КЛАС С ИИЧЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на НВО в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език Ви информирам, че файловете с изпитните материали за външното оценяване по чужд език ще бъдат качени в сайта http//mon8.mon.bg предварително, за да имате време да ги изтеглите, а паролата (една и съща за всички езици и типове училища) ще бъде публикувана в деня и часа на изпита – 20.06.2011 г.

Всеки кодиран файл ще съдържа както теста, така и текста по чужд език (последният и в аудио и в текстов формат, за да може да се прочете от учител, ако някъде има проблем с техниката).

Ако имате проблеми със сайта http://mon8.mon.bg или достъпа до интернет в самия час на изпита, РИО ще ви окаже съдействие.

Начало на изпитването: 10.00 часа.

Продължителност на изпитването – три астрономически часа (удълженото време за ученици със специални образователни потребности – четири астрономически часа);

Резултатите от НВО на училищно равнище се въвеждат от училищната комисия в сайта http://mon8.mon.bg до три дни от провеждане на изпитването и в срок до 28 юни се предават на регионалната комисия на хартиен носител (брой явили се, брой неявили се, среден успех и кратък анализ на резултатите): етаж ІV, стая 406 (Мирослава Данчева – ст. експерт по чужд език) или стая 408 (Румяна Вангелова – старши експерт по ОНГО) .

По график, определен от директора на училището училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.

При възникнал проблем използвайте следните телефони в РИО:  


Вилма Доминикова – 935-60-68;
Румяна Вангелова – 935-60-92;
Мирослава Данчева – 935-60-82;
Светла Бенина – 935-60-80.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД17.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана и програма от фирма „Нимеро” ООД за провеждане на семинар за обучение за работа със софтуерна платформа „Енвижън”.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители, преподаващи в 5 – 12 клас.

Приложение:
покана и програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД17.06.2011г.


Изх.№  9137-275/17.06.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №ВО11-9100/401/14.06.2011 г. на община Варна, вх. №1002-4/15.06.2011 г. на РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои единадесетото издание на Националната конференция с международно участие Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век на тема: „Иновации в педагогическата практика”.

В Националния етап на конференцията могат да участват всички желаещи учители от цялата страна, които изпратят материалите си по електронен път до 15 август 2011г. на e-mail: educationxxi@abv.bg, насочени към традиционните направления: Управление, Организация и Финансиране на българската образователна система, Образованието и различията, Квалификация и Професионално образование.
Десет учители, избрани от комисия, ще представят иновативните си педагогически практики в заключителния етап на конференцията в началото на месец ноември 2011 г. /Указание за оформяне на докладите – Приложение 1/.

Форумът ще бъде проведен в сътрудничество с педагогическите факултети на висшите учебни заведения в страната, департаментите за информация и повишаване на квалификацията на педагогическите кадри и Национално сдружение на Общините в Република България.


Приложение:
съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД17.06.2011г.


Изх. 9137-272/16.06.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета приложено Ви изпращаме Карта за оценка на резултатите от труда за директор на училище и обслужващо звено и декларация.
Моля в срок до 15.09.2011 г. да представите в деловодството на РИО – София-град, ст. 401, попълнената декларация и посочени данни, валидни за училището Ви, в колона 2 от картата.
Приложение съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД16.06.2011г.


Изх.№  9137-271/16.06.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-148/10.06.2011 г. на МОМН за удостояване на зрелостниците от випуск 2010/2011 г. с почетното отличие «Национална диплома», Ви уведомявам, че е необходимо в срок до 24.06.2011 г. да изпратите в РИО – София-град (стая 411) своите предложения, като приложите:

 • ксерокопия от дипломите за завършено средно образование на предложените зрелостници;
 • ксерокопия от отличията на кандидатите, които отговарят на изискванията.

Напомням, че Националната диплома има само морална стойност и не се признава като предимство при кандидатстване във висшите училища.

Приложения:  Изисквания за удостояване с почетно отличие «Национална диплома» на МОМН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД16.06.2011г.


Изх. №  9137 – 266/ 14. 06. 2011 г.

До  Директорите на столичните училища            

Уважаема г- жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,

В рамките на програма „Учене през целия живот”, подпрограма КА1: Политика, сътрудничество и иновации, Ви информираме за подкрепен проект на тема „ Не се страхувам”.
Към проектните дейности могат да се присъединят училища, РИО, местни власти, както и педагогически съветници и психолози.

На портала на проекта http://projects.pixel-online.org  можете да откриете данни и публикации на добри практики в сферата на превенцията и борбата с насилието в училищата, както и профилите на включилите се в проекта училища от страните партньори. За пълен достъп до информацията можете да ползвате потребителското име  teacher и парола pixel

Успешно приключване на учебната година!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД15.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 16 юни 2011г. в театър „Сфумато” Андрей Дреников представя спектакъла „Хамлете мой, моя Жулиета!”, посветен на  актрисата Таня Масалитинова.

Начало 19.00ч.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД15.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо вх. № 1101-10/13.06.2011 г. в РИО, София-град Българската асоциация за качествени езикови услуги „Оптима” организира Безплатен семинар за преподаватели по английски език - Energy Boost в София, който ще се проведе на 8 и 9 юли от 14:00 до 18:00 часа в Парк Хотел Витоша (ул. "Росарио" 1, Студентски град, София).
Темата на семинара е: Международен опит за повишаване на мотивацията при преподаването на анлийски език.
Лекторите са от България, Англия, Полша и Румъния. Обучението е безплатно. Краен срок за записване – 04.07.2011 г.

Самата покана можете да видите ТУК.

За повече информация: www.optima-bg.org, записване на e-mail: info@optima-bg.org

Моля да информирате преподавателите по английски език за предстоящия семинар.

Предварително Ви благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД15.06.2011г.


Изх.№9137 – 265/14.06.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

ОТНОСНО: Облагане на общински и държавни училища с данък върху недвижимите имоти.

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с изх. № 04 – 06 – 100 от 17.05.2011г. на Министерството на финансите относно облагане на общинските и държавните училища с данък върху недвижимите имоти. Съгласно това писмо общинските и държавните училища, помещаващи се в сгради публична общинска или публична държавна собственост, не следва да бъдат облагани с данък върху недвижимите имоти.              

Необходимо условие за освобождаването от данък е имотите да не се ползват за стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД15.06.2011г.


Изх. № 9137-286/15.06.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо вх. № 94ВВ-20/03.06.2011 г. в РИО, София-град г-жа Вяра Василева Димитрова – докторант в Центъра за науки и технологии свързани с ученето при Отворения Университет на Нидерландия работи по проект „Връзката между решаване на комплексни когнитивни проблеми и информалното учене на работното място: Как възниква експертизата в преподаването на английски език като чужд?”

Г-жа Димитрова отправя покана към преподавателите по английски език с филологическо образование с педагогически опит  по групи от 1до 3 г.; от 5 до 7 г.; от 10 до 12 г. да вземат участие в проучването чрез попълване на въпросник, заснемане на учебни часове с когнитивно интервю; планиране на част от учебен час с интервю. Участниците в проучванията ще получат парична компенсация за инверстираното време, която е съразмерна с общоприетите стандарти за заплащане на учебен час.

Заявките за индивидуално участие и/или могат да се изпращат на имейл до 15.09.2011 г. на: vyara.dimitrova@ou.nl .

Самата покана можете да видите ТУК.

Моля да информирате преподавателите по английски език за поканата за участие в проучването.

Предварително Ви благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД15.06.2011г.


ВАЖНО!!!
     


Изх. № 9137 - 269/ 15.06.2011 г.

НАПОМНЯМ:  Изпитът по математика за прием на ученици след завършено основно образование ще се проведе на 17 юни 2011 г.  от 9,00 часа в сградата на Национална финансово-стопанска гимназия, ул. „Розова Долина” № 1.

Кандидатите следва да заемат местата си до 8,30 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД14.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с успешното провеждане на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити изразявам своята благодарност към Вас и училищните Ви колективи за проявения не само професионализъм, но и много лично отношение и пристрастие в работата си. Приемете моята признателност към всички, които действаха екипно, не се дистанцираха от никакъв ангажимент по провеждането на изпитите и положиха усилия за създаване на оптимални условия на учениците и зрелостниците да постигнат високи резултати. Аз и моя екип сме благодарни на ръководствата и всички учители и служители на столичните училища, които спокойно и ефективно осигуриха съпътстващата организация при подготовката и протичането на изминалите изпитни дни.

Искрено се надявам, че нашето съвместно сътрудничество и екипна работа ще бъде модел и пример за подражание в провеждането на качествено образование в град София, защото със сигурност нашите ученици го заслужават.
Пожелавам успех на всички Ваши възпитаници, които ще се включат в кампаниите за прием след завършен 7-ми клас,  завършено основно образование и кандидат-студентските изпити.  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


13.06.2011г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-261/13.06.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
В VІІІ КЛАС С ИИЧЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на НВО в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език Ви информирам, че на сайта http://mon8.mon.bg е качен аудиофайл с примерен текст по чужд език, който трябва да се свали, разкодира и прослуша от всяко училище, което ще провежда НВО.

Моля да направите съответните проби с цел да установите имате ли проблем с възпроизвеждащата техника за прослушване на MP3 файлове.

В изпитните зали трябва да имате компютър или лаптоп с достатъчно силни колонки, за да се чува текстът от всеки ученик. Можете да прослушвате MP3 файл с различни видове софтуер (например www.winamp.com) или CDплеъри (като се тиражира по един диск за всяка зала). Целта е да тествате кое е най-подходящо за вас. 

Ако има училища, които за първи път провеждат НВО в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език и ги няма в базата данни да пишат на адрес g.georgiev@mon.bg.

Ще получите допълнителни инструкции за провеждането на НВО в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език.      

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


09.06.2011г.


Изх. № 9137-260/9.06.2011 г.

До  
Директорите на столичните училища           

Уважаема г- жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,

Във връзка с изследване на  ефективността на инструментите на политиката, насочена към подобряване на достъпа до образование и намаляване броя на необхванатите и рано напусналите деца и ученици, Ви информираме, че представители на фондация „С.Е.Г.А – Старт за ефективни граждански инициативи” ще посети училища от регион София- град през месец юни. 

Възложител на изследването е Министерство на образованието, младежта и науката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката  от 10 юни до 10 септември 2011г. ще се проведе Националният конкурс за рециклиран дизайн „Рециклирай своето лято”, организиран от лицензирания представител на NATIONALGEOGRAPHIK – «ГЕОПОРТАЛ» ООД и «ПИНГВИНИТЕ» АД.

Моля з
апознайте се  Регламента на конкурса; разпечатете приложения афиш (Афиш черно-бял, формат А-4) и го поставете на видно място в училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че СБУ и Арт център „Кърнолски” осъществяват проект „Сърцето на България”, който ще завърши с връчване на почетния знак „Сърцето на България” на 1 ноември 2011г.
Основната цел на проекта е да даде гласност на съвременните достижения на българските творци и личности в сферата на образованието, науката, културата и спорта. „Сърцето на България” се дава за изключителни заслуги и принос на заслужили дейци в различни области на изкуството, културата, спорта и образованието, както и на ученици със сериозни постижения.
Във връзка с това имате възможност да номинирате за участие достойни личности от Вашето училище с принос в развитието на българското образование.
За допълнителна информация се обръщайте към СБУ и Арт център „Кърнолски”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) – при СУ „Св.Климент Охридски”, съвместно с Национален форум „Орфеева дарба”  организира курсове:

 1. За учителите по музика без ПКС -20-21 юни 2011г.
 2. За учителитепо музика в детските градини – 1-2 септември 2011г.

Моля запознайте се от ПРИЛОЖЕНИЕТО с подробностите и условията за включване в обучителните курсове.
Ръководител на обученията и преподавател е проф. д.п.н.Галина Стоянова: galina_st_2006@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) – гр.Варна организира летни курсове: по:

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА (МОДУЛ «ФИЗИКА» И МОДУЛ «БИОЛОГИЯ», МОДУЛ «ХИМИЯ»)
 2. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
 3. КУРС ЗА УЧИТЕЛИ ПО ИНФОРМАТИКА НА ТЕМА «УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ»

 на преференциални цени.
Моля запознайте се от сайта на  Департамента www.ittd.acad.bg  с повече подробности.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам ВИ, че ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД,ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА - ОРГАНИЗИРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема „ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” (9-10 декември 2011г.)

 1. Работни езици: български, английски, руски
 2. Форма за участие: доклад, постер;

Срокове за записване за участие:

 1. До 20.06.2011г. заявка с резюме на доклада – до 10 реда на български или на английски език;
 2. До 04.07.2011г. – порумччаване на потвърждение за докладите и приемане на резюмето;
 3. 19.09.2011г.Банков превод на таксата за участие

За контакти и информация ползвайте електронния адрес: innovationfp@swu.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.

 

ВАЖНО!


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас Ви уведомявам, че на 10 юни 2011 (петък) в заседателната зала на РИО – София-град, V етаж ще получите списъците с оценките от НВО и приемните изпити на учениците от VІІ клас на Вашето училище по български език и литература и по математика.

Напомням Ви, че списъците трябва да бъдат поставени на достъпно място в училището на 10.06.2011 г.

Списъците се получават лично от директора на училището или от упълномощено от него лице, по следния график.

Час

Район

09.00 – 09.30

Възраждане

09.30 – 10.00

Банкя, Връбница

10.00 - 10.30

Панчарево, Кремиковци

10.30 - 11.00

Искър, Красна поляна

11.00 – 11.30

Красно село, Оборище

11.30 – 12.00

Люлин

12.00 – 12.30

Младост

12.30 – 13.00

Надежда,Нови Искър

13.00 – 13.30

Лозенец, Студентски

13.30 – 14.00

Овча купел, Сердика

14.00 – 14.30

Подуяне, Изгрев

14.30 – 15.00

Слатина, Илинден

15.00 – 15.30

Витоша

15.30 – 16.00

Триадица, Средец

Моля спазвайте стриктно графика!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изпълнението на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ (2009-2013г.) и подготовката на ежегодния доклад, моля в срок до 13.06.2011г. попълнете информацията приложената таблица и  я изпратете на електронен адрес: rio_varsenova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ВАЖНО!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ
СОУ,
Профилирани и професионални гимназии

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо № 9105-145/ 08.06.2011 г. на МОМН с вх. № 0200-441/ 09.06.2011 г. на РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация относно подготовката на дипломите за средно образование.

Приложение
Писмо №9137-258/ 09.06.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Република Украйна е инициирала благотворителна акция с цел да се помогне на пострадалите от аварията в Чернобил деца-инвалиди. В тази връзка е организирана световна благотворителна акция „Училище на милосърдието”.
Подробна информация може да бъде получена на електронната страница на Международната обществена организация „Да спасим децата на Европа”- http://savechildren.org.ua.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фондация „ЕкоОБЩНОСТ”организира за млади природолюбители (на възраст от 6 до 14 години) номиниции в конкурс за любими дървета на тема: „Дърво с корен 2011г.”.
Предложенията на учениците се очакват до 31 август 2011г.
Наградите са рафтинг приключение по река струма от „Адвенчър нет” и абонамент за списание NG Kids България.
За повече информация за конкурса използвайте следния адрес:
http://www.bepf-bg.org/page/Дърво-с-корен-2011/79.html

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                  
                         

Покана за участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик” – Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С решение № 216 от 04.04.2011 г. на Министерски съвет е одобрена Национална програма „С грижа за всеки ученик” с три модула.
Във връзка със стартиране на  Националната програма  в Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, е необходимо:

 1.  Да се информирате от сайта на МОМН  за училищата, които могат да бъдат бенефициенти по Модул 1 от Програмата.
 2. Училищата, които могат да бъдат бенефициенти подготвят проект за всеки отделен учебен предмет, съгласно формуляра за участие, публикуван на сайта на МОМН.
 3.  В срок  до 8 юли 2011 г. изпращат  един екземпляр от проекта в РИО, София – град, стая 401 – Деловодство  и едно  сканирано копие на адрес rio_pninkova@abv.bg
 4. Сканираното копие  трябва да бъде в PDF формат, document type, black and white, а името му да бъде образувано от номера или абревиатурата на училището и _m1.

Например името на файла на 32  СОУ е : 32_m1.pdf, на НПМГ- npmg_m1.pdf

 • Оценяването на проектите се извършва от комисия в РИО, която в срок до 30.07.2011 г. представя протоколите за оценка на проектните предложения в МОМН, Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” за извършване на класиране.
 • В срок до 20.08. 2011 г. национална комисия изготвя проект за класиране, след което на официалния сайт на МОМН се публикуват проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проекти за възражения и отстраняване на технически пропуски в срок до 25.08.2011 г..

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с  инициативата „Отново на училище” служителите от публичната администрация на държавите членки на ЕС и от институциите на ЕС посетиха училищата, които са завършили.Представителството на Европейската комисия в България свърза тази инициатива с 9 май – Деня на Европа.
Моля Ви в срок до 24 юни да информирате РИО, София- град как е отбелязано събитието във Вашето училище.
Снимки и други материали изпращайте на електронен адрес: rio_varsenova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заявената политика на МОМН за повишаване на професионалните компетенции на преподавателите по изкуства Департамент „Музика” на Нов български университет предлага свободен достъп извън учебните занятия през месец юни 2011г.
Програмата е съобразена с темата „ Използване на изкуството за целите на образованието” – модул 3а и е подходяща за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство.

Моля, информирайте учителите от Вашето училище за програмата на НБУ.
Допълнителна информация можете да получите на e-mail: e.tarnichkova@mon.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.06.2011г.


ДО  
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) – при СУ „Св.Климент Охридски” организира курсове за придобиване на V и ІV ПКС по икономически дисциплини.
Моля запознайте се от сайта на ДИУУ www.diuu.bg с подробностите и условията за включване в графика на подготвителните курсове.

Ръководител на обученията и преподавател е доц. д-р Славка Ненова- тел: 0887 36 11 70; ел. адрес: slavka_nenova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


08.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ПРЕПОДАВА НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам писмо на МОМН и Гьоте-институт България за провеждане на квалификационен курс с учители по немски език. Моля уведомете интересуващите се учители, като им предоставите формуляра за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


08.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам покана, регламент и форма за регистрация от ГПАЕ „Гео Милев“ Бургас за on-line състезание по Информационни технологии Geo Milev FlyTech 2011.
Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


08.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Уважаема г- жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,

Във връзка с издаване на Удостоверенията на лауреатите на олимпиади, директорите на училища с лауреати на съответните олимпиади трябва да изпратят в Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОМН сканираните дипломи на учениците, незабавно след тяхното изготвяне.
Дипломите трябва да се изпратят на електронната поща на експерта от МОМН, който координира съответната олимпиада.

Успешно приключване на учебната година

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


06.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам покана от „Майкрософт България” за полудневно представяне на иновативни образователни продукти и технологични решения за образованието, което ще се проведе в 18 СОУ "Уилям Гладстон" на 16.06.2011 г. от 10:00 часа до 13:00 часа.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Контакт за допълнителна информация:
Вилма Доминикова
Тел.: 935 60 68

Приложение: покана

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 798/03.06.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


03.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА VІІ КЛАС (ГНЕЗДА)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 8 юни 2011 г. (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на РИО – София-град, V етаж ще се проведе среща-инструктаж на директорите на училищата-гнезда за разясняване на дейностите по приемане на заявления за участие в прием на ученици по Наредба №11/ 28.03.2005 г. след завършен VІІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.06.2011г.


Изх. № 9137-246 / 28.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че на 09.06.2011 г. от 17.30 ч. в концертната зала на Централния военен клуб, бул. „Цар Освободител” съюзът на ветераните от войните на България ще представи официално книгата „Паметта на времето”, в която са отпечатани класирани творби от Националния конкурс за ученическо творчество на тема: „Приносът на българския народ за победата във Втората световна война”.

Моля да информирате за събитието.учителите и учениците от Вашето училище

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


03.06.2011г.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ (ТРЕТИ) ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


02.06.2011г.


Изх.№  9137-253/02.06.2011 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

          Уведомявам Ви, че от 11 до 16 юли 2011 г. в ДИПКУ – Варна ще се проведе семинар по история с международно участие на тема „Понятия, времена, ценности в историческото познание”. Основните направления на анализите в дискусиите са:

 1. Съвременният свят в координатите на глобалната история;
 2. За измеренията на ценностите в историята;
 3. Цивилизация и цивилизационни размествания в началото на ХХІ в.;
 4. Националната история в средното и висшето образование;
 5. Образователни технологии в историческото и философското образование.

          Начало на заседанията - 8.30 ч.
Настаняване на участниците в семинара – в хостела на  ДИПКУ. Нощувка – 12 лв.
Такса за участие в заседанията – 15 лв. на ден.
Семинарът се съпровожда с богата културна програма от изявите на „Варненско лято”.
Желаещите да участват с доклад или съобщение следва да изпратят до 5 юли заглавието на темата на адрес: 9010 гр. Варна, ул. „д-р Борис Божков” № 1, сп. Почивка, ДИПКУ – Варна ( проф. Веселин Великов ).
Докладите и съобщенията на семинара излизат в специализирано издание.
Всички участници потвърждават пристигането си най-късно до 25 юни – писмено или на тел. 052/ 30-12-41.
Моля да предоставите информацията за организирания от ДИПКУ – Варна семинар на вниманието на учителите по история и цивилизация.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


02.06.2011г.


Изх. № 9137-252/ 02.06.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че областният етап на Националната конференция „Училището – желана територия на ученика”  ще се проведе на 13.06.2011 г., понеделник, от 14,00 ч. в Заседателната зала на РИО, София – град, етаж V.
Конференцията се провежда в следните тематични направления:

 1. Педагогически иновационни методи и технологии за формиране на ключови компетентности;
 2. Гражданско образование, извънкласна и клубна дейност, превенция на агресията и насилието в училище;
 3. Иновационни подходи в училищния мениджмънт.

Времетраене за презентиране на докладите – 15 минути.
Допуснати са всички училища, подали в срок своите доклади.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


02.06.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ,ДЪРЖАВНИТЕ И
ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА,
ИЗУЧАВАЩИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Уважаеми г-н /г-жо/ директор,

Моля за Вашето съдействие да уведомите учителите и учениците в повереното Ви училище, че на 9 юни 2011 г. от 18 часа в хотел “Радисън”, Жълта зала, ще се състои среща-презентация под патронажа на г-жа Катрин Барбър, Посланик на Великобритания в България.

Тема на презентацията:

 • Cambridge International Examination Board – изпитен борд, оценяващ и контролиращ двете степени на средното образование във Великобритания – IGCSE и A Level
 • Възможности за покриване и на двете степени в Darby College.
Моля, потвърдете Вашето присъствие до 07.06.2011 г. на тел. 998 30 53, 0878 670 738 или e-mail: college@darbi.eu

Лице за контакти – Севдалина Иванова
 
ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


31.05.2011г.


ВАЖНО!!!


ИЗХ. № 9137-250/31.05.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ СОУ,                                                                                                                                            
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На
03.06.2011 г.  (петък) в Актовата зала на 30 СОУ ще се раздават изпитните работи от І, ІІ и ІІІ ДЗИ на учениците от Вашето училище. Изпитните работи ще се получават с приемателно-предавателен протокол от директора на училището или от упълномощено лице по следния график:

от 13.00 ч. до 14.00  ч. – училища с код по ДЗИ от 4001 до 4051

от 14.00 ч до 15.00 ч.  – училища с код по ДЗИ от 4052 до 4102

от 15.00 ч. до 16.00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4103 до 4154

от 16.00 ч. до 17.00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4155 до 4193

РАЗЧИТАМ  НА  ВАШАТА  ТОЧНОСТ  И  КОРЕКТНОСТ
 
ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 


30.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

РИО, София-град и фондация "Заедно в час" Ви благодарят за участието Ви в семинара "Модерното образование - мениджмънт и лидерство", организиран в гр. Банско през април 2011г.

Бихме искали да Ви предоставим материалите, представени от фондация "Заедно в час", както и да Ви помолим да попълните кратка анонимна анкета за обратна връзка, която ще ни помогне да организираме още по-полезни за Вас събития през следващата учебна година.
Всички документи и анкетата са достъпни чрез линковете по-долу.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Анкета за обратна връзка за семинар в гр. Банско - април, 2011 г.
http://www.surveymonkey.com/s/LC6HRMP

Материали от семинар в гр. Банско - април, 2011 г.

1. Видео филмчета с директори от Англия

http://dl.dropbox.com/u/23387830/Max%20Haimendorf%20-%20Headteacher_xvid.avi

http://dl.dropbox.com/u/23387830/video%201_xvid.avi

2. Принципите на "Преподавай като лидер"
http://dl.dropbox.com/u/23387830/6%20principles.doc

3. Модел за академичен успех
http://dl.dropbox.com/u/23387830/academic%20impact%20model.doc

4. Интересни статии
http://dl.dropbox.com/u/23387830/Article2.doc
http://dl.dropbox.com/u/23387830/Article3.doc
http://dl.dropbox.com/u/23387830/Article4.doc

5. Целево полагане
http://dl.dropbox.com/u/23387830/backwards%20planning.doc

6. Планиране на урок
http://dl.dropbox.com/u/23387830/lesson%20planning.doc

7. Цикъл на рефлексия
http://dl.dropbox.com/u/23387830/Reflective%20cycle_BG.doc

8. Визия за ученика
http://dl.dropbox.com/u/23387830/vision%20template_uchenici.doc

9. Презентация от семинара
http://dl.dropbox.com/u/23387830/seminar_principals_copy.ppt

 


30.05.2011г.


Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена за 2011г.

Писмо на Началника на РИО - София-град

Заповед № РД09-52/ 12.05.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката

 


30.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с потребността на учениците от системни занимания с физически упражнения и спорт и превръщането им в част от здравословния начин на живот, за увеличаване на двигателната активност през свободното им време и използване на възможностите на спорта за превенция срещу насилието, агресията, употребата на алкохол и наркотични вещества, моля да предложите достъп до спортната база на повереното Ви училище за периода след приключване на учебните занятия /лятната ваканция/.

За целта в срок до 06.06.2011 г. изпратете на следния e-mail – m1stoilova@abv.bg график за ползване на спортната база на училището, видовете спорт и името на учителите по ФВС, които ще провежда заниманията с учениците.

При необходимост от допълнителна информация се обръщайте към г-жа Мариана Стоилова-ст.експерт по физическо възпитание и спорт. Телефон за връзка: 935 60 79; 0888 100 578.

Приложение:
Таблица за графика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


30.05.2011г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-248/30.05.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на НВО в VІІ клас Ви информирам, че на 31.05.2011 г.; 02.06.2011 г. и 03.06.2011 г. на сайта http://mon7.mon.bg ще бъдат поставяни файловете с изпитните материали.          

При провеждането на НВО на 31.05.2011 г. в 9.20 часа на сайта за всеки чужд език ще бъдат качени два файла – един с теста за учениците (в .pdf. формат) и един с текстовете за четене – за учителя-консултант. Директорите трябва да осигурят учители по съответния чужд език, които да прочетат текстовете за слушане. Няма да има аудиодискове.

В 10.00 часа ще бъдат публикувани паролите за разкодиране на файловете. На всяка от посочените дати за НВО директорът на училището посочва броя на явилите се седмокласници (преди 10.00 часа) и потвърждава началото (не по-рано от 10.00 часа) и края на изпита чрез бутоните, предвидени за тази цел в сайта http://mon7.mon.bg.

Начало на изпитването: 10.00 часа на определения ден.

Продължителност на изпитването:
- 60 мин. по учебните предмети от КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” и по чужди езици (удълженото време за ученици със специални образователни потребности –100 минути);
- 90 мин. по учебните предмети от КОО „Природни науки и екология” (удълженото време за ученици със специални образователни потребности –120 минути).

Резултатите от НВО на училищно равнище се въвеждат от училищната комисия в сайта http://mon7.mon.bg до три дни от провеждане на съответното изпитване и в срок до 10 юни се предават на регионалната комисия на хартиен и магнитен носител: етаж ІV, стая 408, Румяна Вангелова – старши експерт по ОНГО .

По график, определен от директора на училището училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.

При възникнал проблем използвайте следните телефони в РИО:  

Вилма Доминикова – 935-60-68 и/или Елка Илиева – 935-60-63;
Румяна Вангелова – 935-60-92;
Мирослава Данчева – 935-60-82;
Светла Бенина – 935-60-80.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


30.05.2011г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-249830.05.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
           
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организацията на новата 2011/2012 учебна година и предстоящата през месец септември процедура по съгласуване на Списък-Образец №1, следва да представите:

1. Училищни учебни планове за новите випуски ( І клас, V клас, прием след VІІ клас и прием след завършено основно образование).

2. Заверени копия ( с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището на всяка страница) на одобрени училищни учебни планове на обучаващите се в момента випуски.

3. За НУ, ОУ, СОУ, профилирани гимназии, специални и помощни училища -  доклад за разпределението на часовете от раздел Б на училищните учебни планове (ЗИП) по учебни предмети и паралелки за непрофилирана или профилирана подготовка (за СОУ и профилирани гимназии).

4. За професионалните гимназии - доклад за разпределението на часовете от раздел В на училищните учебни планове (ЗИП) по учебни предмети и паралелки.

ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ:

1. Представените училищни учебни планове следва да отговарят на изискванията на чл. 15, чл.17 и чл.18 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и на чл.150, ал.1, т.3 от ППЗНП, като в края на обяснителните бележки се изписва: „ Настоящият учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №….”

2. Учебните планове и докладите се представят окомплектовани в папка, в следната последователност:

2.1. Училищни учебни планове за випуски, прием през 2011/2012 г.
2.1. Училищни учебни планове (заверени копия) за вече обучаващи се випуски.
2.3. Доклад за разпределение на часовете от раздел Б или раздел В (ЗИП).

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ЗА НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА:

от 10 до 14 юни 2011 г. при съответния старши експерт по ОСО - по райони, в РИО от 14.00 до 16.00 часа.

ЗА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СПЕЦИАЛНИ И ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА:

от 22 до 24 юни 2011 г. при съответния старши експерт по ОСО – по райони, при съответните старши експерти по професионално образование и при съответния старши експерт по интегрирано обучение и специални училища, в РИО от 14.00 до 16.00 часа.

РАЗЧИТАМ НА ВАШАТА ТОЧНОСТ И КОРЕКТНОСТ!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


30.05.2011г.


Изх. 9137 – 239/20.05.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА Г- ЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ Г- Н ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  Националната програма за борба с трафика на хора и националната програма за закрила на детето за 2011 г.  приложено Ви изпращаме програма  за предстоящо семинарно  обучение  за педагогически съветници и учители от град София и област София, което ще се проведе  на 15 – 16 юни 2011 г. в офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора с начален час  9.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „ Г. М. Димитров” 52 А, ет. 1.

Националната програма за борба с трафика на хора поема разходите за обучение и храна на участниците.
Моля, информирайте се за програмата на  семинара и заявете участието си предварително на телефони 02 807- 80 -50 и факс 02 807 -80 -59 или на е-мейл адрес: office@antitraffik.government.bg

Приложение: 
програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


29.05.2011г.


Изх. № 9137-245/28.05.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приемането на материалите от НВО по математика на 30.05.2011 год. в 18 СОУ „Уилям Гладстон”, район „Възраждане, ул. „Пиротска” № 68 е създадена следната организация.

Начален час на приемане
: 12.30

Материали, които се предават:


1. Изпитните работи на учениците;
2. Заверени копия/ с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/ на квесторските протоколи; /Квесторските протоколи са по образец./
3. Заверено копие с текст /„Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/  на заповедта за разпределение на квесторите и консултантите по зали;
4. Протокол по образец за отваряне на резервните материали/Без резервните материали/.

Организация за приемане на материалите:
1. Влизането в училището може да стане, както през централния вход, откъм ул. „Пиротска” така и през задния вход откъм двора на училището;
2. Възможност за паркиране има в двора на училището, входовете са откъм „ул. Цар Симеон”;
3. Предаването на материалите ще се извърши по работни маси разположени, в западните коридори на І и ІІ етаж, откъм ул. „Средна гора”. Спазено е същото разпределение на работните маси както в 134 СОУ.

На І етаж предават райони
: Витоша – маса 1; Възраждане – маса 2; Люлин – маса 3; Младост – маса 4; Панчарево – маса 5; Подуяне – маса 6; Красна поляна – маса 7; Красно село – маса 8; Лозенец – маса 9 и Овча Купел – маса 10.

На втори етаж предават райони:
Слатина – маса 11; Триадица – маса 12; Искър – маса 13; Средец – маса 14; Надежда – маса 15; Оборище – маса 16; Нови Искър и Банкя –     маса 17; Кремиковци и Изгрев – маса 18; Сердика и Илинден – маса 19; Връбница и Студентски – маса 20.

4. Изчакването на ред става в кабинети, разположени срещу работните маси. Кабинетите за изчакване по общини ще бъдат означени с табели.

5. За напускане на сградата, освен през посочените два входа, може да се използва и страничен изход, който води към двора на училището.

6. Екипите по засекретяване, определени със заповед № РД 27 – 20 / 16.05.2011 год. на Началника на РИО - София-град, трябва да се явят в сградата на 18 СОУ в 14.15 часа.  Моля всеки екип да носи със себе си ножица и перфоратор.

Разпределение на екипите по стаи:
25 стая – 32 СОУ, 134 СОУ, 74 СОУ, 140 СОУ, 26 СОУ, 2 СОУ, 11 ОУ;
29 стая – 105 СОУ, 68 СОУ, 108 СОУ, 3 СОУ, 45 ОУ, 147 ОУ, 34 ОУ,  17 СОУ;
31 стая – 92 ОУ, 21 СОУ, 139 ОУ, 120 ОУ, 40 СОУ, 97 СОУ,
32 стая – 79 СОУ, 56 СОУ, 96 СОУ, 90 СОУ, 39 СОУ, 145 СОУ, 118 СОУ, 16 ОУ,
33 стая – 101 СОУ, 66 СОУ, 88 СОУ, 112 ОУ, 1 СОУ, 143 СОУ,
34 стая – 199 ОУ, 14 СОУ, 48 ОУ, 12 СОУ, 6 ОУ,
38 стая – 31 СУЧЕМ, 138 СОУ, 55 СОУ, 73 СОУ, 41 ОУ;
41 стая –  18 СОУ, 133 СОУ

За по-добро ориентиране ползвайте подадените 2 схеми /на І и ІІ етаж/ на 18 СОУ, показващи организацията на приемане и засекретяване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

щракни за увеличение щракни за увеличение

28.05.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Секретните материалите за изпита от НВО (математика) ще се получават по следния график:
30.05.2011 г. (понеделник) – НВО по математика:

Експерт

Стая

От 06.00 до 06.20

От 06.20 до 06.40

Румяна Вангелова

стая 408

Банкя
Красна поляна

Оборище

Галина Лилова

стая 406

Витоша

Студентски

Мирослава Данчева

стая 406

Илинден
Средец

Сердика

Вася Арсенова

стая 409

Надежда

Триадица

Петя Иванова

стая 416

Изгрев

Възраждане

Росица Илиева

стая 416

Красно село

Лозенец

Светла Бенина –

стая 412

Младост

Евгения Вълкова

стая 512

Връбница

Искър

Мая Павлова

стая 511

Кремиковци

Слатина

Емилия Манолова

стая 515

Люлин

Ваня Станчева

стая 515

Нови Искър

Подуяне

Кристина Габровска

стая 513

Панчарево

Овча купел

На всички желая лека и спокойна работа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.05.2011г.


ЗАПОВЕД № РД 01-97/ 28.05.2011г. за финансовото осигуряване на дейностите при провеждане на ДЗИ - за квестори и консултанти.

ЗАПОВЕД № РД 01-98/ 28.05.2011г. за финансовото осигуряване на дейностите при провеждане на ДЗИ - за директори на държавни и общински училища и училища, в които е организиран повторен държавен зрелостен изпит.28.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД27-26/27.05.2011 г. за разпределението на квесторите и консултантите (за училищата по чл.26, ал.1, т.11 от ЗНП и за учениците със специални образователни потребности) за изпита по математика за VІІ клас на 30.05.2011 г.

Индивидуалното разпределение на квесторите и консултантите по училища ще получите на електронните пощи за НВО – VІІ клас.

Напомням Ви, че за всички обстоятелства свързани с промени на квестори и консултанти трябва да изпращате своевременно доклад и да предлагате заместник.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.05.2011г.


Изх. № 9137-244/27.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

/на вниманието на учителите по химия/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Столичното „Вербално състезание по химия и опазване на околната среда” за Х клас /ХІ езиков клас/ ще се проведе на 03.06.2011 г./петък/ от 15.00 часа в 7 СОУ „Св. Седмочисленици”.

Заявки за участие може да подавате до 01.06.2011 г. на Росица Илиева – ст. експерт по ПНЕ в РИО - София-град e-mail: rolita1@abv.bg GSM 0898 80 53 42.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.05.2011г.


ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с приемането на материалите от НВО по БЕЛ на 27.05.2011 год. в 134 СОУ, район „Възраждане, ул. „Пиротска” № 78 обръщам внимание, че към посочените в писмо 9137-340/25.05.2011 материали, които се предават, следва да се върнат и дисковете на неизтеглените варианти.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.05.2011г.


График за провеждане на изпитите след 7. клас по БЕЛ и математика на 27 и на 30 май 2011 г.

 


26.05.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам инструктажи за квесторите и учениците за провеждане на изпити по български език и литература и по математика за VІІ клас.

Инструктаж за квесторите по български език и литература
Инструктаж за квесторите по математика
Инструктаж за учениците

Колеги, напомням Ви, че организацията и провеждането на изпитите по български език и литература , математика и проверката на способностите е заложена в Приложение 1 и 2 на Заповед № РД09-463/30.03.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, публикувана в сайта на РИО на 11.04.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.05.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че издателство „Просвета ? София” АД ще проведе среща с учителите от всички видове училища в гр. София, в които има клас за интензивно обучение по английски език.  Целта на срещата е издателството да представи интерактивен вариант на учебника „English for You” за 8. клас.
Срещата ще се проведе на 08.06.2011 г. /сряда/ от 14.00 часа до 15.30 часа, с една кафе-пауза, в зала „Едно + Две”, етаж Мецанин, „Хотел Рила” АД,  ул. „Калоян” № 6.

Водещи на срещата ще бъдат Николина Цветкова, съавтор на системата за интензивно изучаване на английски език „English for You” и  Станислава Костадинова – редактор по английски език в издателство „Просвета – София” АД.

Работната среща ще включва демонстрация на възможностите на интерактивния учебник и лекция на тема Interactive Techniques and Teaching with EnglishforYou.

Всички присъстващи на семинара ще получат сертификат за участие. Срещата ще завърши с томбола, а печелившите ще получат награди: мултимедийни дискове с интерактивни упражнения по английски език, практически граматики, речници и книги за четене с дискове.

Моля да уведомите учителите по английски език и осигурите присъствието им, като вземете необходимите мерки за провеждане на ефективен учебен процес в училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г.  на Министъра на образованието, младежта и науката от 10 до 12 юни 2011 г. в Ямбол ще се проведе Национален пролетен турнир по информатика. Приложено Ви изпращаме регламент, програма и условия за участие и регистрация.

Приложение: регламент и програма
условия и регистрация

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.05.2011г.


ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана и програма от фирма „Нимеро” ООД за провеждане на семинари за обучение за работа със софтуерна платформа „Енвижън”.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Приложение:
покана и програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Колеги, напомням Ви, че комуникацията за изпитите от НВО за VІІ клас ще става през сайта mon7.mon.bg .

В рамките на утрешния ден изпробвайте паролите си, за да сте сигурни, че ще имате достъп до сайта на 27.05.2011 г.

В дните на изпитите по български език и литература и математика на 27.05.2011 и 30.05.2011 г. ще трябва да отбележите началото и края на изпитите.


За начало на изпита ще се смята началото на първата (задължителна) част, а за край – краят на втората (незадължителна) част на изпита.


Преди началото на изпита ще трябва да отбележите броя на явилите се седмокласници, а в края на изпита – броя на останалите за втората част.


Броят на очакваните седмокласници ще бъде въведен служебно и Вие няма да можете да го коригирате.

Секретните материалите за изпитите от НВО (български език и математика) ще се получават по следния график:

27.05.2011 г. (петък) – НВО по български език и литература
30.05.2011 г. (понеделник) – НВО по математика:


Експерт

Стая

От 06.00 до 06.20

От 06.20 до 06.40

Румяна Вангелова

стая 408

Банкя
Красна поляна

Оборище

Галина Лилова

стая 406

Витоша

Студентски

Мирослава Данчева

стая 406

Илинден
Средец

Сердика

Мариана Стоилова

стая 409

Изгрев

Възраждане

Росица Илиева

стая 409

Красно село

Лозенец

Светла Бенина –

стая 412

Младост

Диана Владимирова

стая 415

Надежда

Триадица

Мая Павлова

стая 511

Кремиковци

Слатина

Кремена Огнянова

стая 501

Люлин

Ваня Станчева

стая 515

Нови Искър

Подуяне

Мариана Лозанова

стая 513

Връбница

Искър

Кристина Габровска

стая 513

Панчарево

Овча купел

При получаването на материалите на 27.05.2011 г.ще получите и списъците с разпределението на квесторите за изпита по математика.

На всички желая лека и спокойна работа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с повишаване качеството на образованието в детските градини, училища и обслужващи звена на територията на РИО, София-град и заявената от МОМН политика за повишаване на професионалните компетенции на преподавателите по изкуствата предстои провеждането на Модул2 (6) на семинара на тема: „Използване на изкуството за целите на образованието” на 26 и 28 май.2011 г. от 9.00 до 18.00 часа в Университетския център на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ.

Участниците в семинара трябва да подадат заявка на електронен адрес: е.tarnichkova@mon.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.05.2011г.


Изх. № 9137 – 240/25.05.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приемането на материалите от НВО по БЕЛ на 27.05.2011 год. в 134 СОУ „Димчо Дебелянов”, район „Възраждане, ул. „Пиротска” № 78 е създадена следната организация:

Начален час на приемане
: 12.30

Материали, които се предават:

1. Изпитните работи на учениците;
2. Заверени копия/ с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/ на квесторските протоколи; /Квесторските протоколи са по образец./
3. Заверено копие с текст /„Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/  на заповедта за разпределение на квесторите и консултантите по зали;
4. Протокол по образец за отваряне /Без резервните материали/.

Организация за приемане на материалите:
1. Влизане в училището през централния вход, откъм ул. „Пиротска”;
2. Възможност за паркиране в двора на училището, вход, откъм ул. Пиротска”;
3. Предаване на материалите по работни маси разположени в коридорите на І и ІІ етаж.

На І етаж предават райони
: Витоша – маса 1; Възраждане – маса 2; Люлин – маса 3; Младост – маса 4; Панчарево – маса 5; Подуяне – маса 6; Красна поляна – 7; Красно село – маса 8; Лозенец – маса 9 и Овча Купел - 10.

На втори етаж предават райони:
Слатина – маса 11; Триадица – маса 12; Искър – маса 13; Средец – маса 14; Надежда – маса 15; Оборище – маса 16; Нови Искър и Банкя –     маса 17; Кремиковци и Изгрев – маса 18;  Сердика и Илинден – маса 19; Връбница и Студентски – маса 20.
4. Изчакването на ред става в означените кабинети, разположени срещу работните маси.
5. За напускане на училището се използват два изхода, означени с 1 и 2;
6. Екипите по засекретяване се явяват в зала 1 и зала 2 на І-я етаж и зала 3 и зала 4 на ІІ-я етаж.

В зала 1 на І етаж
/физкултурен салон/се явяват екипите на
18 СОУ, 32 СОУ, 74 СОУ, 140 СОУ, 26 СОУ, 2 СОУ, 11 ОУ, 105 СОУ, 68 СОУ, 108 СОУ, 3 СОУ, 45 ОУ, 147 СОУ, 34 ОУ, 17 СОУ, 92 ОУ, 21 СОУ, 139 ОУ, 120 ОУ, 40 СОУ, 97 СОУ, 79 СОУ, 56 СОУ, 96 СОУ, 90 СОУ, 39 СОУ.

В зала 2 на І етаж
/учебна стая № 32/се явяват екипите на
145 СОУ, 118 СОУ, 16 ОУ, 101 СОУ, 66 СОУ, 88 СОУ.

В зала 3 на ІІ етаж
/учебна стая № 47/се явяват екипите на
112 ОУ, 1 СОУ, 143 ОУ, 199 ОУ, 14 СОУ, 48 ОУ.

В зала 4 на ІІ етаж
/физкултурен салон/ се явяват екипите на
12 СОУ, 6 ОУ, 133 СОУ, 31 СУЧЕМ, 138 СОУ, 55 СОУ, 73 СОУ, 41 ОУ.

За по-добро ориентиране ползвайте подадените 2 схеми /на І и ІІ етаж/ на 134 СОУ показващи организацията на приемане и засекретяване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

щракни за увеличение щракни за увеличение

25.05.2011г.


Изх. № 9137 -241/25.05.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С решение МС № 216 от 04.04. 2011 год. е приета Национална програма „Квалификация” за 2011 год.. В бюджета та програмата са предвидени средства в размер на 35 хиляди лева за обучение на 40 учители по физика от страната на Европейския център за ядрени изследвания – Жанева. Предложението от образователния офис на ЦЕРН /Европейски център за ядрени изследвания – Женева/ за провеждане на българската учителска програма е периодът 24 – 30 юли 2011 год. Обучението е на български език.

Подаването на документи ще се извършва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в сградата на РИО-Варна на адрес:                                                                                                                 

9000 Варна
ул. „Цар Симеон І” № 32, етаж
За участие в Национална учителска програма по физика в ЦЕРН.


Документи ще се подават лично, чрез друго лице или пощата.                      

Крайният срок за подаване на документи е 06.06.2011 год., включително, а документи изпратени по пощата не по-късно от 03.06.2011 год.

До 20 юни 2011 год. комисия назначена със заповед № 09 653/12.05.2011 год. на Министъра на образованието, младежта и науката ще направи подбор на кандидатите. На електронната страница на МОМН ще се публикува утвърдения протокол с одобрените кандидати.

Приложено Ви изпращам:

 1. Покана за подбор на учители за участие в Национална учителска програма за учители по физика в ЦЕРН, която ще се проведе в периода от 23 до 31.07.2011 год.
 2. Заявление за участие
 3. Европейски формат на автобиография
 4. Справка за участие в Европейската квалификация в ЦЕРН от директора на училището.

Подборът на кандидати ще е по области.

Пълната информация за участие в Националната учителска програма за учители по физика в ЦЕРН можете да намерите на електронна страница на МОМН, дирекция „Квалификация и кариерно развитие, рубриката „Проекти и програми” и на електронната страница на РИО – Варна.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД27-22/25.05.2011 г. за разпределението на квесторите и консултантите за изпита по български език и литература за VІІ клас на 27.05.2011 г.

Индивидуалното разпределение на квесторите и консултантите по училища ще получите на електронните пощи за НВО – VІІ клас.

Разпределението на квесторите за изпита по математика ще получите на хартиен носител заедно с материалите по български език и литература на 27.05.2011 г.

Напомням Ви, че за всички обстоятелства свързани с промени на квестори и консултанти трябва да изпращате своевременно доклад.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА ,
ПРОВЕЖДАЩИ ДЗИ
ПО ЖЕЛАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с провеждането на III-ти държавен зрелостен изпит, който е по желание на зрелостника, Ви уведомявам, че изпитните материали ще се раздават в РИО в деня на изпита по следния график:

 1. За изпитите с начало 8.00 ч. – изпитните материали ще се раздават в 6.30 ч. в РИО;
 2. За изпитите с начало 14.00 ч. - изпитните материали ще се раздават в 12.00 ч. в РИО.

Приложено Ви изпращам:
Заповед № 01-95/ 18.05.2011 г. на началника на РИО – София-град за разпределение на квестори и консултанти по зали.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.05.2011г.


Изх. № 9137-236/17.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ И
ОБЩИНСКИТЕ

СОУ, ПРОФИЛИРАНИ
И
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с изх. № 0522-132/01.04.2011 г. и вх. № 0200-266/01.04.2011 г. в РИО Ви напомням, че преместването на ученици над утвърдения държавен план-прием по реда на чл. 52, ал. 2 от ППЗНП, във връзка с чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от ППЗНП, когато няма отказ от директора на приемащото училище, е в правомощията на директора на същото.

Само при наличие на писмен мотивиран отказ от директора на приемащото училище началникът на РИО взима решение относно преместването на ученика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.05.2011г.


Изх. 9137 – 238/19.05.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАШИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.15, ал. 2 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, директорите са определени за председатели на училищните комисии. Уведомявам Ви, че ще получите заповедта на началника на РИО – София-град на 31.05.2011 г. /вторник/ от 10,00 до 16,00  часа в зала № 422, ет. ІV в РИО, София – град, ул. “ Антим – I ” № 17.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА ,
ПРОВЕЖДАЩИ ДЗИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам:

1. Заповед № 01-90/ 18.05.2011 г. на началника на РИО – София-град за изменение на списъка на квестори и консултанти.
2. Заповед № 01-92 / 19.05.2011 г.на началника на РИО – София-град за разпределение на квестори и консултанти по зали.
3. Приемателно-предавателен протокол за учебните предмети – 19.05.2011 г.
4. Приемателно-предавателен протокол за чужд език -19.05.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.05.2011г.


ВАЖНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ (ІІ и ІІІ ДЗИ)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Всеки директор на училище задължително отбелязва броя явили се зрелостници (до 8 часа в деня на изпита) и начало и край на изпита чрез бутоните предвидени за тази цел в сайта http://zamaturite.bg/dzisoft.
Необходимо e да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на всеки от държавните зрелостни изпити, които провеждате във вашето училище. За целта трябва да попълните справка за неявили се и да я  изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg., до 2 /два/ часа от началото на съответния изпит.
Не коригирайте бройките на заявилите. Уточнете броя на явилите се и след подаване на информацията не правете промени. Проверете дали сте подали наистина начало и край на изпита.
Разчитам на коректно подадени данни от Ваша страна.

Приложение: spravka

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ЦДГ И ОДЗ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че РИО – София-град,  РК и БНК-ОМЕП, организират на 3 юни 2011 г. в СУ  ”Св. Климент Охридски”, (Ректората) в Конферентната зала - северно крило под Ротондата - 2 етаж от 9.30 ч.
провеждането на кръгла маса на тема „Взаимодействие между институции и неправителствени организации: Културно-образователни практики в подкрепа на детството”. Желаещите да участват с добър опит и идеи могат да бъдат включени, след като заявят участие на тел. 02 935 60 76/7 – В. Василева, Б. Йосифова.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


17.05.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас Ви уведомявам, че на 20 май 2011 (петък) в РИО ще получите материалите за провеждане на НВО по български език и литература и по математика по следния график:

Час

Заседателна зала V етаж

Фоайе V етаж

8.00 – 9.00

район Витоша

район Връбница
район Сердика

9.00 – 10.00

район Възраждане
район Банкя

район Красна поляна
район Средец

10.00 – 11.00

район Искър
район Изгрев

район Лозенец
район Оборище

11.00 – 12.00

район Илинден
район Красно село

район Кремиковци
район Нови Искър

12.00 – 13.00

район Люлин

район Надежда
район Панчарево

13.00 – 14.00

район Овча купел
район Триадица

район Младост
район Студентски

14.00 – 15.00

район Подуяне

район Слатина

Материалите се получават лично или от упълномощено лице.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


17.05.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА ,
ПРОВЕЖДАЩИ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам:

1. Заповед №01-87/ 16.05.2011 г. на началника на РИО – София-град за изменение на списъка на квестори и консултанти.
2. Заповед №01-88 / 17.05.2011 г.на началника на РИО – София-град за разпределение на квестори и консултанти по зали.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.05.2011г.


ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СЛЕД VІІ КЛАС

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящите почивни дни и фиксираните срокове  по Наредба №11, моля в срок до 18.05.2011 г. да изпратите потвърждение за активността на e-mail-а на повереното Ви училище, който е във формат nvo_22ХХХХХ@abv.bg (22ХХХХХ – код по Aдмин). От този електронен адрес изпратете на nvo_riosf@abv.bg име и  мобилен телефон за връзка с човека, който ще отваря горепосочения e-mail през предстоящите почивни дни – 21, 22, 23, 24 и 25 май.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.05.2011г.


Изх № 9137-235/16.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
            
Европейската комисия реализира проекта „Галилео” и в тази връзка Ви информирам, че е иницииран конкурс за детска рисунка, отворен за участие до 31 май 2011г. за деца на възраст между 9 и 11 години., които живеят в България. За да участват, децата трябва да предоставят една картина на тема „Космос и астронавтика” – с избрана от тях техника – моливи, флумастери или бои. Сканираната или направената цифрова снимка на готовата картина се качва на специално подменю, след което участниците се регистрират, попълвайки специален формуляр в сайта на конкурса: www.galileocontest.eu.
Всички трябва да са съгласни с това- предоставените от тях картини да бъдат използвани от Европейската комисия във връзка със сателитната програма „Галилео” след конкурса.

Моля изпратете информация  в РИО, София-град на ел. адрес: rio_varsenova@abv.bg за  учениците, които участват в  проекта „Галилео”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.05.2011г.


Изх № 9137-234/16.05.2011 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ “ Св. Климент Охридски” провежда квалификационен курс за начални учители по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – ІІІ. и ІV клас на място, в училищата.

Необходимият минимален брой учители за сформиране на група е десетима учители. Програмата се осъществява по заявка, а обучението се провежда  в два дни  - по 6 (шест) учебни часа – общо 12 учебни часа.Цената на обучението е 36 лева на участник. В тази цена не се включва таксата за удостоверение.


За контакт и информация:
доц.д-р Даниела Миткова – danimitkova@abv.bg; 0879 994 231
гл.ас.д-р Нели Димитрова – neli_di@gbg.bg; 0879 994 209; 0898 222 732

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.05.2011г.


Изх. № 9137-233/16.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

МОМН е бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал”.
Във връзка с гореизложеното в приложение Ви изпращаме:

1. Писмо с изх. № 9105-106 от 28.04.2011 г. на МОМН относно попълване на данните в модул към информационната система на образованието АДМИН;

2. Таблица с проектните училища и детски градини, които трябва да попълнят данните на децата, включени в групите по проекта до края на м. май 2011 г. Повторенията на училища или детски градини е възможно, поради участието им в повече от един етап от проекта;

3. Указание за попълването на данните в модула.

За въпроси, свързани с попълването на данните, директорите на училища и детски градини могат да се обръщат към г-жа Росица Шуманова на тел. 02 / 869 1618; 02/490 1618 и e-mail: support@adminpro-bg.com.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.05.2011г.


ВАЖНО!!!


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ (І, ІІ и ІІІ ДЗИ)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Необходимо e да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на всеки от държавните зрелостни изпити, които провеждате във вашето училище. За целта трябва да попълните справка за неявили се и да я  изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg., до 3 /три/ часа от началото на съответния изпит.

Приложение: spravka

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА ,
ПРОВЕЖДАЩИ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните Ви пощи е изпратен График на дейностите при провеждане на ДЗИ – майска сесия 2011 г. и последни промени на списъците с квестори от училищата / средни и основни / и за училищата, които ще провеждат ДЗИ. Надявам се, че Графикът ще Ви помогне спокойно и безпроблемно да организирате и проведете предстоящите изпити.
Приложено Ви изпращам:

 1. Приемателно-предавателен протокол между дежурните учители по изпитни зали и директора на училището.

Пожелавам успешно представяне на Вашите възпитаници на държавните зрелостни изпити!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.05.2011г.


Изх. 9137 – 232/ 13.05.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съюзът на физиците в България и Националният ученически парламент
организират Национално състезание по околна среда на тема  „Биоразнообразие, проблеми и решения”, като част от 3та Балканиада по околна среда /Младежка среща и награда за есе за околната среда в Балканските страни/ на Балкански съюз на физиците и балкански институт за изследване и развитие на околната среда.

Време на провеждане                   
17, 18 юни 2011 г.
Място на провеждане                   София
Участници                                       малки групи /2-3/ ученици на 14-17 години.                                                                                        
Процедура
Всяка група работи по екологичен проблем, който представлява интерес за участниците и е свързан с техния район или страната. Групата представя проблема и предлага възможни решения като посочва ролята, на местната общност и на самите участници в решаването му, под формата на есе на български и на английски език. Авторите на най-добрите есета ще бъдат поканени за устното им представяне пред комисия, чрез компютърна презентация, видео, постер, интервю /по избор на участниците/.

Регламент

Всяко училище може да участва най-много с един екип от 2-3 ученици, които могат да представят своите съученици и училището.
Времетраене на устното представяне – до 20 минути.
Изразни средства – по желание на участниците: компютърна презентация, видео, постер, интервю.../на английски език/

ТРЕТАТА БАЛКАНИАДА ПО ОКОЛНА СРЕДА ще се проведе през м. Октомври 2011 г. в Гърция

По два отбора от всяка страна / с по 2 ученици/ с най-добри есета по съдържание и най-успешно устно представяне, ще участват във финалното състезание в Гърция.

Критерии за оценка

Значимост на проблема
Оригиналност на идеите
Участие на младите хора в решаване на проблема
Доказателствен материал /приложения/ на описания проблем и предложените решения
Способност за точни и изчерпателни отговори

Времеви график
Получаване на Есетата и заявките за участие – 31.05.2011 г. в Съюза на физиците в България, на адрес ПК 6, бул. “Дж. Баучер” 5,  1164 – София

Оповестяване Решението на комисията
за допуснатите отбори до участие в състезанието - 10.06.2011 г.

Устна защита
на класираните есета на английски език – 17.06.2011 г. София
3та Балканиада по околна среда – октомври 2011 г. Гърция.

Приложение:

1. Заявка за участие в Националното състезание по околна среда

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
В РАЙОНИТЕ „ИСКЪР”,
„КРЕМИКОВЦИ”, „НОВИ ИСКЪР”
И „ПАНЧАРЕВО”
            
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
   
Във връзка с писмо № 0822-49/03.05.2011г.на Столична община и вх.№ 1004-56/05.05.2011г. в РИО – София-град, Ви информирам, че Столична община чрез дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” съвместно със столична организация на БЧК са спечелили правото за финансиране на проект на тема: „Приятели с водата”.

Проектът ще обхване учениците от V и VІ клас от поверените Ви училища и ще допринесе за повишаване на тяхната водоспасителна култура. Програмата включва необходимата информация за опасностите при къпане, плуване и начините за предпазване, помощ и самопомощ при нужда.Обучението ще бъде осъществено съвместно с експерти по водно спасяване към СО на БЧК и специално обучени младежи-доброволци.

В подготвителната фаза на проекта „Приятели с водата” ще бъдат изготвени образователни книжки „Безопасност във водата”.

Обучаващите се ще бъдат запознати с проблеми на екологията и начините за опазване на околната среда.

Класните ръководители на петите и шестите класове ще бъдат обучени за обучители по темата: „Водноспасителен минимум”, а те от своя страна ще обучават своите ученици. За целите на обучението ще бъдат използвани интерактивни материали, изготвени според специфичните нужди за съответната възрастова група.

Родителите следва да бъдат запознати с предстоящото обучение и да бъде потърсено съгласието и подкрепата им.

Моля за Вашето съдействие за създаване на необходимата организация за реализиране на проекта

За допълнителна информация: Столична община-Пелагия Чернева – 981 43 29; 0887 928 552

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.05.2011г.


ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с анализ на резултатите от НВО в ІV клас е необходимо в срок до 20.05.2011 г. да представите в РИО, София – град, ул.”Антим 1”№ 17, 5 ет., стая № 513 на хартиен носител, следната обобщена информация, която е генерирана автоматично в раздел ”Справки” на сайта mon4.mon.bg за всяко училище и съдържа информация за:

 • Брой ученици в 4 клас
 • Брой ученици, участвали в НВО
 • Брой неявили се ученици
 • Информация за среден бал по учебни предмети за училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.05.2011г.


Изх.№  9137-229/13.05.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че от 30 май до 2 юни 2011 г. предстои да се проведе традиционният поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”, чийто инициатор и организатор е културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”. Тази година походът е включен в Националната програма за честването на 135-годишнината от Априлското въстание.
Министерството на образованието, младежта и науката е съорганизатор на инициативата, защото значението на такъв тип дейност има изключително важна образователна и възпитателна роля в нашия обществен живот.
Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие обявява и Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, посветен на личността и делото на Таньо войвода и неговата чета. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 20.05.2011 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.


Приложение: регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.05.2011г.


Изх. №  9137-227/13.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ЧАСТНИ УЧИЛИЩА
ЦДГ И ОДЗ

относно: Безвъзмездно ползване на учебни помагала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по закупуване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските градини, подготвителните групи и учениците в I –VII клас, и в изпълнение на Заповед № РД 09-202/14.02.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, моля да предоставите информация за броя на сключените договори по издателства, съгласно приложената справка.
Краен срок за представяне на информацията – 30.05.2011 г., стая 517, РИО, София-град.
За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.05.2011г.


Изх.№ 9137-230/13.05.2011

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД09-1159/13.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас Ви напомням, че от 17.05 до 20.05.2011 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите от учениците от Вашето училище.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VІІ клас и се предават от представител на училището от 17.05 до 20.05.2011 г. до 17.30 часа в стая 510 на РИО – София-град.
Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса по следната сметка на РИО- София-град:

BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.

Таксата се внася за всеки отделен изпит - проверка на способностите преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.05.2011г.


Изх. № 9137-228/13.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
НУ, ОУ  И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с реализиране на Проекта „Галилео”, Европейската комисия организира конкурс за детска рисунка на тема: „Космос и аеронавтика”. Конкурсът е отворен за всички деца на възраст между 9 и 11 години, живеещи в България. Всеки участник в конкурса се представя само с една картина. Сканираната или направена цифрова снимка на готовата картина се качва в специално подменю, след което се регистрира, попълвайки официален формуляр за участие в сайта на конкурса www.galileocontest.eu. Представянето на творбите е от 10.04. до 31.05.2011 г. на посочения сайт, като победителите ще бъдат обявени през м. юни 2011 г.

Приложено Ви изпращам:

1. Сателитна програма „Галилео”.
2. Условия за участие в конкурса.
3. Важна правна уговорка.

Лица за контакти: Валя Ботева – тел. 02/982 49 13;
Веска Иванова – тел. 02/982 18 94.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОМН за провеждане на Софийски фестивал на науката.

Приложение: Програма на фестивала

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.05.2011г.


Изх. № 9137-224/12.05.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII
КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На училищните електронни пощи, специално създадени за Националното външно оценяване, са изпратени списъци с учениците в 7 клас ( списъците са към базите данни на Списък образец 1 към 01.02.2011 г.). Моля проверете по изпратения списък:

 1. ЕГН на учениците;
 2. Имената на учениците;
 3. Пол

Ако в списъка има ученик, който вече не е във Вашето училище, моля посочете училището, в което е преместен.

Ако в списъка липсват ученици, които са записани във Вашето училище ги допишете в края на списъка, като отбележите училището от което идват.

Корекциите нанасяйте ръчно върху списъка с червен химикал

Ако не се налагат никакви корекции отново представете списък на учениците от 7 клас.

Проверените списъци представете (без да променяте подредбата на учениците и формата на документа) в срок до 16.05.2011 г. на хартиен носител с подпис на директора и печат на училището в стая 510.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.05.2011г.


Изх. № 9137 – 225/12.05.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На вниманието на учителите, преподаващи физика, химия, биология и човекът и природата!

Уведомяваме Ви, че датата на провеждане на ученическия конкурс организиран от Софийския клон на Съюза на физиците в България за изработване на:

 1. демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика в две секции:
 2. за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/;
 3. за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/;
 4. компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика.

се променя от 14 май 2011 год. на 11.06.2011 год. (събота) от 10 часа във Физическия факултет (ФзФ) на СУ, ул. “Джеймс Баучер” № 5.
Срокът за подаване на заявки за участие в конкурса се удължава до 03.06.2011 год.
Заявките да включват:
- наименованието на уреда или компютърната програма;
- имената на учениците – автори, ръководещия ги учител и училището;
- възрастовата група, в която ще участват.
Заявките за участие ще се приемат на същите e-mail адреси: eli_zlatkova@yahoo.com и jordy04@abv.bg .
Готовите материали за участието в конкурса ще се приемат на 08 и 09 юни от 10.30 часа до 16.30 часа в сградата на ФзФ, ул. “Джеймс Баучер” № 5.
Представяните пособия за участие в конкурса трябва да бъдат придружени с кратко описание на устройството и действието им.
Конкурсът ще се проведе на 11 юни 2011 год. – с демонстрации, устни презентации и  награждаване на победителите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме заповед № РД 09-626/10.05.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката за сведение и изпълнение.

Доклади за преструктуриране на учебното съдържание следва да представите в два екземпляра в срок до 20.05.2011 г. в деловодството на РИО.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.05.2011г.


СПЕШНО!!!!!

Изх. № 9137-222/11.05.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на предстоящото национално външно оценяване на учениците в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2010/2011 година и с оглед осигуряване на подкрепяща среда на учениците със специални образователни потребности (нарушено зрение и/или слабовиждащи), Ви моля в срок до 14,30 часа на 12.05.2011 г. (четвъртък) да представите в РИО – София-град, доклад до началника, като своевременно подадете информация и на тел: 935-60-80 (г-жа Светла Бенина – ст. експерт по ИОСУ) следната информация:

Списък на учениците от VІІІ клас в повереното Ви учебно заведение, за които ще е необходимо адаптиране на изпитните материали на уголемен шрифт, на брайлов шрифт или на компютърна говореща програма Jaws, за провеждането на НВО по чужд език на 20 юни 2011 г., както и кой е чуждият език, изучаван от учениците.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.05.2011г.


Изх. :9137-120/11.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1159/13.09.2010 г. и заповед № РД 09-463/30.03.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, Ви уведомявам, че със заповед № РД 27-19/05.05.2011 г. на началника на РИО, София-град са определени училища за приемане на заявления на ученици (училища-гнезда) след завършен VІІ клас и след завършено основно образование.

Приложение:
Списък на училищата-гнезда

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.05.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НA СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Министерството на образованието, младежта и науката, Регионалният инспекторат по образованието – София-град и Столична община организират тържествено шествие.

За осигуряване на доброто протичане на шествието е необходимо Вашето съдействие, което се изразява в следното:

 1. Да заявите участие на духов оркестър от повереното Ви училище и да посочите имената на ръководителя му, както и координати за връзка с него.
 2. Да заявите участие на фолклорен състав от повереното Ви училище и да посочите имената на ръководителя му, както и координати за връзка с него.
 3. Да заявите участие на ученици от повереното Ви училище, които да участват в тържественото шествие, както и имената и координатите за връзка с ръководителя им.

Заявките изпращайте до Мариана Стоилова-старши експерт по ФВС на e-mail: m1stoilova abv.bg в срок до 16.05. 2011г./включително/

Допълнително ще Ви уведомим за графика за провеждане на събитието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.05.2011г.


Изх. № 9137-216/09.05.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ
ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР
„ДАНОНИАДА”2011

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че на 17.05.2011г. от 18.00 часа в 7 СОУ, ул.”Цар Иван Шишман” №28 ще се проведе.техническа конференция във връзка с провеждане на националния детски футболен турнир „ДАНОНИАДА 2011”, организиран от МОМН, чрез Националния дворец на децата, „Данон – Сердика” АД и Българския футболен съюз.

Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, чието присъствие е задължително.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДО УЧИТЕЛИТЕ ПО
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 5 до 12 юли 2011 г., в гр.Балчик ще се проведе Първият Международен Детски Фестивал на английския език “Светът в детските длани” – Балчик’2011.

Регламент на фестивала

Консултантска къща “Дарби” чрез Brooke House College обявява конкурс за отпускане на многогодишни стипендии за български ученици за обучение в колежа от септември 2011 или януари 2012.

Регламент на конкурса, допълнителна информация, бланка за кандидатстване

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.05.2011г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са допуснати до държавни зрелостни изпити. За целта трябва да попълните справката за недопуснати и да я  изпратите на адрес rio_sofia_dzi@abv.bg.

Ако нямате недопуснати зрелостници, също е необходимо да попълните горепосочената справка, като изпишете кода на училището, а в останалите графи попълвате нула – „0”.

Ако имате поправителна сесия, попълнете справката след приключване на сесията.

Приложение
: nedopusnati

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.05.2011г.


ДО РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с Писмо № 9105-112/04.05.2011 г. на МОМН за предстоящото отпечатване на задължителната училищна документация (ЗУД) за детските градини, училищата, обслужващите звена и институциите за професионално обучение за началото на учебната 2011/2012 година, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9137-217/09.05.2011 г. на Началника на РИО, София-град
Приложение съгласно текста:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.05.2011г.


Изх. № 9137-218/09.05.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомявам Ви, че във връзка с провеждането на Националния конкурс на тема „Училището – желана територия на ученика”  и в изпълнение на утвърдения регламент в приложение № 2 към т. 7.5. от Национална програма „Квалификация”, съгласно писмо на МОМН №9105-113/04.05.2011 г,  РИО – София-град ще проведе областен етап на конкурса.
Конкурса се провежда в следните тематични направления:

 1. Педагогически иновационни методи и технологии за формиране на ключови компетентности;
 2. Гражданско образование, извънкласна и клубна дейност, превенция на агресията и насилието в училище;
 3. Иновационни подходи в училищния мениджмънт.

Материалите се представят на хартиен и електронен носител (CD).
Технически изисквания за шрифт, формат, обем печатни страници - Times New Roman, 12 пункта, А4,  до 7 страници.
Времетраене за презентиране на докладите – 15 минути.
В националния етап на конкурса участват разработките, класирани на първо място във всяко от трите направления по критериите в т. VІ от регламента.
Разработките за участие в областния етап, на хартиен и електронен носител, се приемат до 31.05.2011 г. вкл. в стая 422, етаж ІV на РИО – София-град. Конкурсът ще се проведе в периода 01.06. - 14.06.2011 г., като точната дата ще бъде определена допълнително.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


05.05.2011г.


До
директорите на столичните училища,

детските градини и обслужващите звена

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че Национален дарителски фонд „13 века България” обявява:

СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, СВЪРЗАНИ С ТВОРЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 • Общ бюджет  - 30 000 лева;
 • Максимален бюджет за един проект - 3 000 лева;

Средствата по проектите се отпускат за закупуване на оборудване, помощни материали, необходими на учениците в областта на науката, културата, изкуството и спорта.
Проектите трябва да бъдат разработени от ученически екипи, след решение на педагогическите съвети и определяне на преподавател- ръководители на проекта.
ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ САМО УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ : 30 май 2011г. (важи датата на пощенското клеймо)
Информация за участие: www.fond13veka.org и телефони: (02)9634327; (02)9634976

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 

`

05.05.2011г.


До
директорите на столичните училища,

детските градини и обслужващите звена

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че Национален дарителски фонд „13 века България” обявява:

СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, СВЪРЗАНИ С ТВОРЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 • Общ бюджет  - 30 000 лева;
 • Максимален бюджет за един проект - 3 000 лева;

Средствата по проектите се отпускат за закупуване на оборудване, помощни материали, необходими на учениците в областта на науката, културата, изкуството и спорта.
Проектите трябва да бъдат разработени от ученически екипи, след решение на педагогическите съвети и определяне на преподавател- ръководители на проекта.
ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ САМО УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ : 30 май 2011г. (важи датата на пощенското клеймо)
Информация за участие: www.fond13veka.org и телефони: (02)9634327; (02)9634976

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


До
директорите на столичните училища,

детските градини и обслужващите звена

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че на 9 май 2011г. в театър „Българска армия” музикално-танцова формация „Нешанъл Арт” ще представи ученическо представление на последния спектакъл на трупата „ЗАБРАВЕНИ” (Нешка Робева), посветен на 135 годишнината от Априлското въстание – по текстове на Иван Вазов и Христо Ботев, и със специалното участие на актрисата Джуни Александрова, както и музиката на „Исихия”.

Билети на касата на театър „Българска армия” (02) 9872303.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


До директорите на училищата,
детските градини и обслужващите звена

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че  във връзка с повишаване качеството на образованието в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на РИО, София-град и заявената от МОМН политика за повишаване на професионалните компетенции на преподавателите по изкуствата  предстои провеждането на Модул 2(б) на семинара на тема:
„ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО”
на 26 и 28 (четвъртък и събота-работен ден) май 2011г. от 9.00 до 18.00ч.
в Университетския център на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ (модерна и оборудвана с техника зала).

Участниците в семинара трябва да подадат заявка на електронен адрес:
e.tarnichkova@mon.bg не по-късно от 16 май 2011г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА       
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на финалните състезания от Ученическите игри, включени в Националния спортен календар на МОМН за учебната 2020/2011г.,съгласувани със Заповед № РД 09-349/07.10.2010г. на Министъра на физическото възпитание и спорта и утвърдени със Заповед № РД 09-1523/22.10.2010г. на Министъра на образованието, младежта и науката приложено Ви изпращам графика за провеждането им.

Моля да бъдат информирани учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по определен вид спорт, като създадете необходимата организация за реализиране на спортното събитие.

Приложение:

1. График за провеждане на финалните състезания на Ученически игри 2011г. 5-7 клас.
2. График за провеждане на финалните състезания на Ученически игри 2011г. 8-10 клас.
3.График за провеждане на финалните състезания на Ученически игри 2011г. 11-12 клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че на 21.05.2011 г. ще се проведе Ден на Scratch в България. Организатори на събитието са Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” и Център за творческо обучение.

Подходящо е за учители, преподаващи в начален етап, преподаватели по информатика и ИТ.

Участието в Деня на Scratch е безплатно. Заявки за участие се приемат до 18.05.2011 г.

Денят на Scratch ще се проведе в базата на Център за творческо обучение – Варна.

Заявки и предварителна информация:
gmomcheva@gmail.com
skype: gmomcheva
GSM: 0888793785
www.scratch.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


Изх. № 9106-15/ 05.05.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА С УЧЕНИЦИ В VІІ КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо от МОМН с изх. № 9105-114/ 04.05.2011 г. моля в срок до 11.05.2011 г. да подадете информация за темите за нови знания по български език и литература и по математика в VІІ клас, които няма да бъдат преподадени към 20.05.2011 г. Исканата справка да бъде съобразена с раздела „Последователност и брой на темите за нови знания” от учебните програми по двата предмета за VІІ клас, публикувани на електронната страница на МОМН. Моля,

САМО АКО УСТАНОВИТЕ, ЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПОДАДЕНИ НЯКОИ ТЕМИ
,


в срок до 11.05.2011 г. да попълните следната таблица

Училище

Теми, които няма да бъдат преподадени към 20.05.11 г.

 

 

 

 и да я изпратите в РИО на електронната поща:
rio_sgeorgiev@abv.bg – за български език и литература;
rio_tstoeva@abv.bg – за математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


До директорите на столичните училища,
детските градини и обслужващите звена

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че Институт Ре-генезис (съвместен проект на Агенция „Еталон” и фондация „Човек Плюс”) предлага високо иновативна и квалификационна:

ПРОГРАМА ЗА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Тя е насочена към три групи (ръководители и експерти, учители, педагогически съветници и психолози) и включва 20 обучителни теми.
Семинарите-тренинги ще се проведат в края на тази и началото на следващата учебната година.
Заявки се приемат на адрес: e-mail: re_genesis@abv.bg; и agencia_etalon@abv.bg
Тел: (02) 9898945; 0897981299; 0879422652; 0889443691; 0885288449;
Моля, запознайте се от приложенията с програмата,  изтеглете и попълнете заявките си за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


До директорите на столичните училища,
детските градини и обслужващите звена

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че  световноизвестната цигуларка Мидори ще гостува в страната ни и ще проведе майсторски клас с Младежка филхарония „София” и с квартет на ученици от НМУ „Любомир Пипков”.
На 19.05.2011г. в залата на НМУ от 18.00ч. цигуларката ще изнесе концерт, насочен към децата в неравностойно положение и към децата, проявяващи интерес към класическата музика.
НМУ ”Л.Пипков” кани всички ученици с интерес и отношение към класическата музика на концерта.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля във връзка с организирането на проверката и оценката на изпитните работи за ДЗИ по испански, руски, френски, италиански, английски и немски езици да съобщите на членовете на комисиите следния график:

Председатели, заместник председатели и технически комисии (без резервите) да се явят на 20 май 2011 г. в 10:00 часа в базата в Суходол .


Оценители (без резервите) да се явят на 20 май 2011 г. в 14:30 часа в базата в Суходол .

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


05.05.2011г.


ВАЖНО!!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ЗА VІІ И ХІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото национално външно оценяване на електронните адреси на училищата ще бъдат изпратени :

 1. проектопредложение на МОМН за разпределение на бюджетни средства към училищата в рамките на Националните програми „Външно оценяване” и „ИКТ в образованието”;
 2. преференциални оферти за нуждите на МОМН – мобилен интернет за юридически лица към МОМН.

Средствата за консумативи са разпределени пропорционално на броя явяващи се ученици и на очаквания обем материали за VІІ клас и ДЗИ и ще бъдат предоставени на училищата. Съответните разходи /тонер, хартия, интернет/  по Ваша преценка може  да бъдат планирани с оглед на така определените средства.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


04.05.2011г.


Изх. № 9137-212/04.05.2011 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „Устойчиво развитие за България” и Руският културно-информационен център организират националния етап на престижния Международен детски екологичен форум „Зелената планета 2011”. Проявата е по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета” в рамките на международната програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”.
През 2011 г. форумът се посвещава на 50-годишнината от първия полет на човека в Космоса под мотото „Космическа фантазия”.

Приложено Ви изпращам регламент за участие на учениците в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


04.05.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

/на вниманието на учителите по ИТ/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че на 12.05.2011 г. от 13:30 часа в 34 ОУ ще се проведе открит урок по информационни технологии в 6 клас на тема „Интегриране на дейности”.

Моля да уведомите учителите по ИТ от Вашето училище и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

В срок до 10.05.2011 г., учителите които ще присъстват да изпратят името и училището на e-mail: rio_vdominikova@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


03.05.2011г.


ПРОТОКОЛ С   РЕЗУЛТАТИ ОТ  ОБЛАСТНИЯ ЕТАП на ХXIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ03.05.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДО УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

1. Предлагаме на Вашето внимание информация за курсове за подготовка за проидобиване на 4 и 5 ПКС по английски език.
2. Програма на Шестата национална конфереция на учителите по немски език  КЛЕТ ДЕН 2011.
3. Заявка.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


03.05.2011г.


ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за резултатите от Националната олимпиада по история и цивилизация

30 април-1 май 2011 г. – Хасково

Класиране на националния кръг на ІV Национална олимпиада по гражданско образование


02.05.2011г.


Изх. № 9137-206/29.04.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставяме Ви протоколите за резултатите от столичното състезание „Малък природолюбител”, проведено на 13.04. и 14.04.2011 г.

 1. Протокол за резултатите на учениците от V клас.
 2. Протокол за резултатите на учениците от VІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


02.05.2011г.


Изх.№ 9137- 210/ 02.05.2011г.

ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на НВО в ІV клас Ви информирам, че в самия ден на първия изпит (04.05.2011) в 8.30 часа в сайта mon4.mon.bg ще бъде поставен файлът с изпитните материали. 
В 9.30 часа на външната и на вътрешната страница на сайта, както и на страницата на РИО – София-град, ще бъде качена паролата за разкодиране на материала, след което всички училища трябва да действат по познатия им алгоритъм - разкодиране на файла, разпечатване на материалите и раздаване на децата.
В сайта ще бъде добавен и бутон "Начало на изпита", където всеки директор на училище ще потвърди реалното начало на изпита и броя явили се четвъртокласници. За тези, които имат проблем с интернет достъпа, отбелязването ще стане от съответния РИО, след уведомяване от директора по телефона.
Качването на файла е изтеглено час и половина преди изпита, за да има време всеки директор да реагира, ако някъде трябва да се окаже помощ за материалите поради липса на свързаност, а самата парола може да бъде съобщена и по телефона.
В рамките на следващите 24 часа очакваме всеки директор да провери дали училището му е в базата данни, дали има актуална парола за влизане и дали има някакви други технически проблеми, които своевременно ще отстраним.
Изпитването за всеки от учебните предмети се провежда едновременно за учениците от ІV клас в училището от 10.00 часа за един учебен час.
Припомням Ви, че преди провеждането на НВО директорът създава организация и извършва необходимата подготовка (Съгласно Приложение№1 към Заповед №РД 09-135/28.01.2011 г. на МОМН). След приключване на изпитването по съответния учебен предмет, директорът приема от квесторите писмените работи на учениците, предава ги на училищната комисия за външно оценяване с приемо-предавателен протокол и след оценяването ги получава обратно за съхранение, заедно с протоколите за индивидуалните резултати.
Резултатите от НВО на училищно равнище се въвеждат от училищната комисия в сайта mon4.mon.bg до три дни след провеждане на съответното изпитване и до 20 май се предават на регионалната комисия на хартиен носител: V етаж, стая 513, старши експерти по начално образование и в електронен вариант на e-mail: rio_krgabrovska@abv.bg .
Уведомявам Ви и за факта, че поради прекъснати кабели стационарните телефони на РИО все още не работят. При възникнал проблем на датите за НВО за ІV клас, уведомете комисията на РИО на следните
мобилни телефони:

Лилия Кошарска – 0888 807 335
Кристина Габровска – 0884 725 561
Светла Бенина – 0888 099 280

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


02.05.2011г.


ВАЖНО!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с организирането и провеждането на ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  за учебната 2010/2011 г., на 10.05.2011 г. /вторник/  от 15.00 ч., ще се проведе работна  среща с директорите на училищата, които провеждат ДЗИ в залата на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”, район „Илинден”, ул. Хайдут Сидер” №8 .
Моля за Вашето присъствие на работната среща

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


02.05.2011г.


ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ
СОУ,                                                                                                                                            
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО СА ПРЕДЛОЖИЛИ
КВЕСТОРИ
И КОНСУЛТАНТИ ЗА
ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ
ИЗПИТИ
И
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В
КОМИСИИ НА РИО ЗА ДЗИ НА
17.05.2011 Г. И 19.05.2011 Г.
В 30 СОУ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На 09.05.2011 г. от 09.00 ч. до 14.30 ч.  в РИО по посочен по-долу график ще се получават материали за  държавните зрелостни изпити:

 1. Големи бели пликове;  
 2. Малки бели пликове; 
 3. Кафяви пликове;
 4. Бели листове за чернова – получават се от координаторите по райони;
 5. Заповед на началника на РИО с приложено разпределение на залите и броя на местата в залите за І, ІІ и ІІІ ДЗИ ;
 6. Заповед на началника на РИО и приложени:
  - Списъци на квесторите и консултантите от училището, разпределени в други училища за ДЗИ;
  - Списъци на квесторите и консултантите от други училища, разпределени в училището за ДЗИ;
 7. Списъци на учениците от училището, разпределени по сгради и зали за ДЗИ;

  Списъците на учениците да бъдат обявени за информация на учениците на видно място в училището веднага след получаването им.
 8. Заповед на началника на РИО за определяне на комисии и график за предаване и приемане на изпитните материали;
 9. Протокол за отваряне на плик / пакет / с материали, които представляват ведомствена тайна;
 10. Пропуск за автомобила, с който ще бъдат транспортирани изпитните материали за Вашето училище.

График за получаване на материалите:

В заседателната зала:

от 9.00 ч. до 9.45  ч. -    райони: Банкя, Възраждане
от 9.45. ч до 10.30 ч.  – райони: Връбница, Витоша
от 10.30 ч. до 11.15 ч. – райони: Изгрев, Искър
от 11.15 ч. до 12.00 ч. – райони: Илинден, Красно село
от 12.00 ч. до 12.45 ч. – райони:  Кремиковци, Красна поляна
от 12.45 ч. до 13.30 ч. – райони: Лозенец, Люлин
от  14.00 ч. до 14.30 ч. – директорите на основните училища

Във фоайето на V етаж на РИО
:
от 9.00 ч. до 9.45  ч. – райони:  - Младост, Надежда
от 9.45. ч до 10.30 ч.   – райони: Нови Искър, Овча купел
от 10.30 ч. до 11.15 ч. –  райони: Оборище, Панчарево
от 11.15 ч. до 12.00 ч – райони: Подуяне, Сердика
от 12.00 ч. до 12.45 ч. – райони:  Средец, Студентски
от 12.45 ч. до 13.30 ч – райони : Слатина, Триадица

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


02.05.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

/на вниманието на учителите по химия/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предстоящият семинар на тема: „Зелена органична химия” ще се проведе на 09.05.2011 г. /понеделник/  от 14.00 ч. в 210 аудитория в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Семинарът е под ръководството на проф. дхн Тодор Делигеоргиев.
Моля да уведомите учителите по химия и опазване на околната среда от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник на РИО, София-град
/съгласно заповед № РД 10-633/21.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

 


29.04.2011г.


Изх. № 9137-208/29.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с разпореждането на т. 29 от Приложение № 2„Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците от VІІ клас” и на т. 28 от Приложение № 3„Изисквания за провеждане на външно оценяване на учениците от VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език” през учебната 2010/2011 година” от заповед № РД 09-138/31.01.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за случаите, когато учителят по даден учебен предмет, който преподава в VІІ или в VІІІ клас, е единствен за училището, оценяването на писмените работи на учениците да се извърши чрез размяна на учители от различни училища, като всеки директор със заповед определя задълженията на учителя от своето училище за оценител в другото училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


29.04.2011г.


Изх. № 9137 - 354/ 29.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Софийска професионална гимназия по туризъм с вх. № 0602–354/ 27.04.2011 г. в РИО – София – град, Ви информирам, че ръководството на гимназията организира „Дни на отворените врати” в сградата на бул. „Сливница” № 182 на 30.04.2011 г. от 10,00 до 14,00 часа. Ще бъдат представени учебните планове, по които ще се обучават бъдещите осмокласници и деветокласници и практически демонстрации в учебния кафе-ресторант и скай бара на училището.

Инициативата има за цел да направи достояние до максимално голям брой млади хора условията за обучение и възможностите за кариерно развитие, да получат изчерпателна информация за специалностите, по които СПГТ провежда обучение. 

Моля, информирайте учениците от Вашето училище за инициативата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


29.04.2011г.


Изх. №
9137-204./29. 04.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

 ВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите към СУ “Св. Климент Охридски” със съдействието на РИО – София-град ще проведе квалификационен курс за учители по география.
Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението, което е особено необходимо предвид стратегията на МОМН за повишаване на качеството на образованието.
Учителите, които проявяват интерес към програмите за подготовка за ПКС и към тематичните програми, могат да направят заявка на тел: +359 2 8080 735, e-mail: nbog@abv.bg (Нина Кожухарова). Място на провеждане – ДИУУ. Цената на обучение за 8 часа е 24 лв. (през месец май – 22 лв.).

Приложение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


28.04.2011г.


СПЕШНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


С оглед осигуряване на подкрепяща среда за провеждане на предстоящото национално външно оценяване в IV клас на учениците със специални образователни потребности през учебната 2010/2011 година, моля в срок до 14:30 часа на 29.04.2011г. да представите в РИО, София – град, доклад до началника на РИО (хартиен носител) и на електронна поща rio_sbenina@abv.bg следната информация:
Списък на учениците в IV клас от повереното Ви учебно заведение, които по преценка на училищните екипи имат потребност от подкрепа от учители - консултанти и допълнителни техничеси средтва при провеждане на националното външно оценяване (предоставяне на материалите за НВО на уголемен шрифт, брайлов шрифт и компютърно говореща програма Jaws).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


27.04.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИ
НА ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАщИ ЗВЕНА

 относно: Промени в Закона за държавната собственост

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-100 от 19.04.2011 г. на главния секретар на МОМН и в изпълнение на чл. 71, ал. 2 от Закона за държавната собственост, моля  да предприемете действия по съставяне на нови актове за държавна собственост.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


26.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 29.04. 2011г./ петък/ от 11 часа в 73 СОУ „ Владислав Граматик” ще се проведе открит урок по руски език в 12 клас. Поканени са всички учители по руски език.

Моля за Вашето съдействие информацията да бъде предадена на съответните учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да  осигурите присъствието им.

Предварително Ви благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


26.04.2011г.


СПИСЪК
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – РЕГИОНАЛЕН КРЪГ, СОФИЯ,
НЕКЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

2011 ГОДИНА


21.04.2011г.


Изх. № 1004 – 47/21.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

относно: Информация за рзамера на данъка върху недвижимите имоти и таксата за събиране на битови отпадъци

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо № 9105-99 от 19.04.2011 г. на главния секретар на МОМН, моля  да ни бъде предоставена информация за размера на данъка върху недвижимите имоти и таксата за събиране на битови отпадъци на държавните училища и обслужващи звена за 2011 г., съгласно приложената справка.
Моля, информацията да бъде изпратена до 17,00 часа, на 03.05.2011 г. на e-mail: n.zlatevska@abv.bg.
Законтакти: тел. 935-60-54 Невяна Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Писмо № 9105-99 от 19.04.2011 г. на главния секретар на МОМН
2. Информация за размера на таксата за битови отпадъци и данъка върху недвижими имоти за държавните училища и обслужващи звена.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


21.04.2011г.


Класиране за националния кръг на
ІV Национална олимпиадата по гражданско образование

30 април - 1 май 2011 г., гр. Правец


21.04.2011г.


Изх. № 9137-200/21.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от РИО – Шумен с № РД 21-1561/04.04.2011 г. за провеждането на Шестнадесетия математически турнир „Академик Кирил Попов” от 6 до 8 май в гр. Шумен, приложено Ви изпращам информация за регламента и условията за участие в турнира.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


21.04.2011г.


Изх. № 9137-194/20.04.2011 г.

 ДО
 ДИРЕКТОРИТЕ
 НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
 И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                           
 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с промените в Кодекса на труда /КТ/, в сила от 01.03.2011 г. и Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/ в сила от 15.03.2011 г., отнасящи се до платените годишни отпуски на служителите и работниците, Ви напомням следното:

1. Съгласно чл. 173, ал. 2 от КТ работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

2. Съгласно чл. 176 от КТ поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск за 2011 г. в размер не повече от 10 работни дни.

Приложено Ви изпращам образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


21.04.2011г.


Изх №9137-202/21.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля спешно до 12:00 часа на 26.04.2011 г. да попълните и изпратите на електонен адрес: spravki2011@abv.bg приложената таблица. Съдържащата се в нея информация е от изключителна важност за нормалното провеждане на НВО в IV и VII клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


21.04.2011г.


Изх. № 9137-198/21.04.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
/на вниманието на учителите по химия/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 24.06. до 26.06.2011 г. в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” ще се проведе 44 Национална конференция на учителите по химия на тема: „Българското химическо образование в Международната година на химията 2011”.
Във връзка с нейното организиране приложено Ви изпращам:

 1. Тематични направления.
 2. Предварителна заявка.
 3. Регистрационна карта.
 4. Такси и срокове.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


21.04.2011г.


Изх. № 9137-201/21.04.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
ДИПКУ – Стара Загора провежда курс на тема: „Формиране на умения за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации”. Курсът е предназначен за директори и учители от всички образователни степени. Съдържанието е съобразено със съответната училищна степен на обучаемите.
Приложено Ви изпращам офертата за курса, която съдържа:

 1. Конкретни цели на курса.
 2. Времетраене.
 3. Такса за участие.

Лице за контакти: Росица Илиева – старши експерт по ПНЕ
сл. тел. 935 60 96;  GSM 0898 80 53 42;  e-mail: rolita1@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


21.04.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
 ОУ И СОУ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че от 28.04.2011г. до 30.04.2011г. от 10.00 до 20.00 часа в градинката пред НДК ще се проведе НАЦИОНАЛНА СПОРТНА ПАНОРАМА за ученици от І до V клас. Ще бъдат представени различни видове спортове.

Моля информацията да бъде сведена до класните ръководители от І до ІV клас и учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище и при проявен интерес за включване в спортното събитие и организация за опазване живота и здравето на учениците.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


20.04.2011г.


Изх. № 9137-197/20.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че съгласно чл. 51, ал. 4, т 1 от ППЗНП 21.04.2011 г е последният ден, в който могат да се преместват ученици от VII клас от едно училище в друго. Моля в срок до 26.04.2011 г. да  изпратите попълнена следната таблица на електронен адрес naredba11@abv.bg .

В таблицата следва да е отразен броя на учениците към дата 21.04.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


20.04.2011г.


Изх. № 9137-196/20.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


С оглед осигуряване на подкрепяща среда за провеждане на предстоящото национално външно оценяване в VII клас на учениците със специални образователни потребности през учебната 2010/2011 година, моля в срок до 29.04.2011г. да представите в РИО, София – град, на хартиен носител /доклад/ в стая 412 следната информация:
Поименен списък на учениците в VII клас от повереното Ви учебно заведение, които по преценка на училищните екипи имат потребност от подкрепа от учители - консултанти при провеждане на националното външно оценяване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


20.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 26.04.2011 г. от 10:00 часа в 201 зала на ПГТЕ „Хенри Форд” ще се проведе съвещание с директорите за организацията на дейностите по Наредба № 11.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


20.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

В рамките на инициативата „Отново на училище” служители от публичната администрация на държавите членки на ЕС и служители от институциите на ЕС посещават училищата, които са завършили, за да обсъдят с учениците въпроси от европейско естество, които вълнуват и двете страни.

През 2011 г. Представителството на Европейската комисия в България иска отново да допринесе към тази инициатива и да я свърже с Деня на Европа – 9 май. За да се отбележи този ден е необходимо във всички училища да се проведе час на класа, посветен на Европа. Представителството на Европейската комисия има готовност да предостави брошури и разнообразни информационни материали.

За въпроси и материали може да се свържете с:
Елица Вучева – съветник Информация и комуникация в Представителството, тел. 02/ 93 35 221, e-mail Elitsa.Vucheva@ec.europa.eu

Есен Алиева – асистент Информация и Комуникация, тел. 02/ 93 35 334, e-mail Esen.Alieva@ec.europa.eu

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгл. заповед № РД 10-618/18.04.2011 г.
на министъра на образованието,
младежта и науката/


20.04.2011г.


Изх. № 9137-192/20.04.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
 НА ОУ И СОУ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявки за участие в националния детски футболен турнир „ДАНОНИАДА 2011” за гр. София се удължава до 16.05.2011г. включително.
Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


20.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


2011 година бе обявена за Европейска година на доброволчеството с идеята да се постави акцент върху огромното значение на работата на доброволческите организации. В ЕС един от всеки петима граждани е ангажиран с някаква доброволческа дейност.
Във връзка с това РИО – София-град, съвместно със Столична младежка организация на БЧК, организира среща с представители на Ученически съвети от столични училища, на която ще се дискутират въпроси за:

 • мястото на младите хора в разрешаването на водещи проблеми за обществото;
 • мястото на доброволческия труд в училище;
 • актуални проблеми и нужди на децата и учениците в София;
 • възможности за сътрудничество между Ученическите съвети и БМЧК.

Срещата ще се състои на 29.04.2011 г. от 15,00 ч. в сградата на Националния съвет на БЧК, зала „София”, адрес: бул. „Джеймс Баучер” №76

Моля директорите да създадат необходимата организация за включване в тази инициатива на представители на ученическите съвети, изградени в училището, като заявят участие на e-mail rio_emanolova@abv.bg , до 28.04.2011 г. За допълнителна информация: тел.9356072

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


19.04.2011г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 12.03.2011 г. СОФИЯ-ГРАД19.04.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
В изпълнение на плана на РИО – София-град за квалификационната дейност за учебната 2010/ 2011 година, в Националната финансово-стопанска гимназия на 26.04.2011 г. от 11,00 ч. в зала № 45 ще се проведе открит урок на тема „Вземане на решение” от г-жа Горанка Иванова Недева.
Уважаеми колеги, с цел повишаване качеството на професионалното образование, моля да осигурите присъствието на учителите по икономически дисциплини.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


19.04.2011г.


ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
на Националната комисия по история и цивилизация
на допуснатите до национален кръг ученици от VІІ клас
на Националната олимпиада по История и цивилизация - 2011 г., Хасково

РЕЗУЛТАТИ
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
26.03.2011 г., ГР. СОФИЯ


14.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съобщаваме Ви, че на 28.04.2011 г. от 10 часа и от 14:30 часа в сградата на Езикови курсове на Френския културен институт, зала Париж (ул. Христо Белчев №7) ще се проведе квалификационен семинар на тема: Използване на интеративна дъска в обучението по френски език. В семинара участва г-жа Ан-Лор Венсан. Каним за участие учителите по френски език от всички степени на обучение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


14.04.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на „Нимеро” ООД за организиране на демонстрационен семинар за директори на софтуерен продукт „Енвижън” на 28.04.2011г. в 137 СОУ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


14.04.2011г.


Резултати от областен кръг на олимпиадата по Немски език


14.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с изпълнение на Решение на Министерски съвет № 216 от 4 април 2011 година за одобряване на НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ за развитие на средното образование Ви информираме, че може да кандидатствате за включване в мярка „Без свободен час” - заместване на отсъстващи учители в училищата, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”  на Национална програма ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА чрез попълване на формуляр за кандидатстване, който може да намерите на електронната страница на МОМН – Национални програми.

Срокът за подаване на формулярите за кандидатстване е 18.04.2011 г. в деловодството на РИО – София-град, стая № 401, срещу входящ номер.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката

 


14.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с изпълнение на Решение на Министерски съвет № 216 от 4 април 2011 година за одобряване на НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ за развитие на средното образование Ви информираме, че може да кандидатствате за включване в Национална програма СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА чрез попълване на формуляр за кандидатстване с необходимите приложения, който може да намерите на електронната страница на МОМН – Национални програми.

Срокът за подаване на формулярите за кандидатстване е 21.04.2011 г. в деловодството на РИО – София-град, стая № 401, срещу входящ номер.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката

 


14.04.2011г.


Изх. № 9137-188/14.04.2011 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомявам Ви, че на 27.04.2011 г. от 14,30 часа в 18 СОУ, район „Възраждане” ще се проведе семинар с учителите по география и икономика на тема: Запознаване с резултатите от тематична проверка във връзка с резултатите от майските сесии на проведените държавни зрелостни изпити по география и икономика 2007-2010 г. в  гр. София и обсъждане на Наредба № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити.
За целта следва учителите по география и икономика в срок до 26.04.2011 г. да изготвят писмено своите предложения за промени в учебно-изпитната програма за държавните зрелостни изпити по география и икономика (учебно съдържание и формат на изпита) и да ги предоставят на хартиен и електронен носител.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката

 


14.04.2011г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – 13.03.2011


14.04.2011г.


Изх. №9137-187/14.04.2011 г.

ВАЖНО!!!


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейността 5.1.3.  регламентирана в Приложение 1 „Организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен 7 клас и след завършено основно образование за учебната 2011-2012 година, съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.”, днес / 14.04.2011 г./ от 16,00 часа на сайта http://mon7.mon.bg трябва да започнете да посочвате квесторите за всеки от изпитите по Математика и БЕЛ (квестори не могат да бъдат учители по съответния учебен предмет или с придобита квалификация по предмета) и на консултанти за изпита по БЕЛ (за консултанти се определят действащи през съответната учебна година учители по български език и литература). Срокът по приложението е 20 април 2011 г.
Сайтът ще бъде отворен до 22.04.2011 година, след което ще бъде затворен за директорите на училищата.
Моля да посочите максимален брой учители за квестори за изпитите по Математика и БЕЛ и консултанти за изпита по БЕЛ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката

 


14.04.2011г.


Изх. № 9137-186/ 14.04.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организирането на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2011/ 2012 г. е необходимо всички лица, предложени за участие в комисиите по т. 2 от Приложение 1 и т. 2 от Приложение 2 към заповед № РД 09-463/ 30.03.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, да попълнят следната декларация.

Оригиналите на декларациите следва да бъдат предадени на председателите на съответните комисии в РИО – София-град в срок до 21.04.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката

 


14.04.2011г.


Изх. № 9137-185/13.04.2011г.

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Столична община Ви уведомява, че с решение №82/24.02.2011г. на Столичен общински съвет са утвърдени  „Правилата за условията и реда за отпускане на стипендии на името на Георги Минчев на ученици с изявени дарби в областта на песенното/музикално и поетично творчество”.

Моля запознайте се от приложенията с условията, решението, правилата  и формуляра за отпускане на стипендията.

Предложенията се внасят в Столична община до 30.04.2011г.


Стипендията – в размер на 2 400лв. –  се получава през следващата учебна година.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката

 


13.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА ,
ПРОВЕЖДАЩИ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение  заповед № РД 09 – 427/21.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, както и утвърдените образци на документи, както следва:

 1. Правила за информационна сигурност;
 2. Инструктаж за зрелостника;
 3. Инструктаж за квестора;
 4. Инструктаж за учителите консултанти по чужд език;
 5. Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със специални образователни потребности;
 6. Заповед № РД 09-427/ 21.03.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката

 


13.04.2011г.


Изх. №9137-184/13.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам:

 1. Покана  и програма за Петата национална конференция на преподавателите по английски език „Ден на Кеймбридж 2011”, 16.04.2011 г.;
 2. Покана  за информационна среща, организирана от Гръцко-американския съюз за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език, която ще се състои на 20.04.2011 г. в 32 СОУ;
 3. Покана от I АЕГ за участие в конкурс за написване и театрално представяне на авторова пиеса на английски език от ученици – „Магията на Мелпомена в помощ на чуждоезиковото обучение”.

Моля, уведомете заинтересованите лица!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Кристина Габровска
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 544/06.04.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката

 


13.04.2011г.


Изх. № 9137 – 177/ 12.04.2011 год.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 16.04.2011 год./събота/ от 10 до 16 часа ще се проведе ден на отворените врати във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Ръководството на Физически факултет на Софийски университет, Съюза на физиците в България отправя покана към всички заинтерисовани - учители по физика и астрономия и техни ученици, учители по други предмети, граждани да посетят мероприятието. Имайки предвид обществения интерес към трагедията в Япония от преди един месец, са предвидени 4 популярни публични лекции на професионалисти, свързани с ядрената техника, ядрената безопасност, замърсяването с радиоактивни нуклиди и ролята на цунами и атмосферните потоци в конкретната ситуация. Предвидени са и редица други популярни лекции, мултимедийни презентации /включително на новите специалности във Физически факултет за учебната 2011 год./, както и посещение на учебни лаборатории и на избрани научни лаборатории.

Актуалната информация ще бъде публикувана на сайта на Физически факултет
http://phys.uni-sofia.bg/bul/index.html.

За допълнителна информация и съдействие представителите на медиите и
преподавателите по физика, водещи групи от ученици, желаещи да отразят или посетят Деня на отворените врати във Физически факултет, могат да се свържат с организаторите, на телефони 8161 826 (г-ж Венета Василева) и 0888 25 28 29 (проф. Александър Драйшу).

Приложение:

 1. Програма на мероприятието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД13.04.2011г.


Изх. № 9137-182/12.04.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че  Регионалният инспекторат по образованието - Велико Търново, Съюзът на българските художници, община Велико Търново и ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” организират традиционната Национална изложба на художниците-педагози „Велико Търново-2011г.”, във връзка с честванията на 24 май - Денят на българската просвета и култура.  В изложбата могат да участват учителите по изобразително изкуство от всички средни училища на територията на страната.
Творбите, добре опаковани и четливо надписани (автор, адрес, телефон, ел. адрес, наименование на творбата, размери, цена), трябва да бъдат представени съгласно статута на изложбата:

 • Живопис – 2 творби – до 150 см. на дългата страна;
 • Скулптура – 2 творби – до 50 см.  в големия си размер;
 • Графика и рисунка – 3 творби
 • Приложни изкуства – 2 творби

Творбите на авторите от гр.София ще се приемат в РИО-София-град на 9 май от 9.00 до 16.00ч., на 5 етаж, стая № 422.

Самостоятелното предаване на творбите е от 9 до 13 май 2011г. в залите на изложбения комплекс-гр.Велико Търново.

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 20 май 2011г. от 17.30ч. в залите на изложбения комплекс в гр.Велико Търново, ул.Рафаел Михайлов” №1.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД13.04.2011г.


Изх. № 9137-178/12.04.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният център за опазване на общественото здраве при Министерство на здравеопазването и италианската Национална асоциация за борба с раковите заболявания, с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и на Министерство на физическото възпитание и спорта организират:
ХV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
 „НЕ НА ЦИГАРИТЕ”

Моля запознайте се от приложението с подробностите за участие в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД13.04.2011г.


Изх. № 9137-181/12.04.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 5, 6 и 7 май 2011г., съвместно с кметствата на гр. Неапол и гр. Арзано (Република Италия), E.S.C.O.T.- Европа организира:

„ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА ГАЛА 2011”


По време на трите дни  италианските градове: Арзано, Агано Терме и Неапол  ще се превърнат в място за среща на Европа чрез участието на ученици и преподаватели от над тридесет европейски държави.

Приложено Ви изпращам програма на събитието.

Моля за допълнителни подробности използвайте информацията от сайта: http://www.escot-europe.eu/gala2011/index.php.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД13.04.2011г.


Изх. № 9137-183/12.04.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов”
организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – на 16 април (събота) 2011г., по време на който ще бъдат представени възможностите на новите технологии в специалностите: компютърна графика и графичен дизайн, постиженията на учениците в ателиетата: рисуване, живопис, графика, скулптура и керамика.

Допълнителна информация можете да намерите на сайта на училището: www.pgii-nrainov.eu

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД13.04.2011г.


Изх. № 9137-179/ 12.04.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организирането на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2011/ 2012 г. и конкретно за нуждите на комисиите за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература и по математика на учениците след VІІ клас, моля изпратете в РИО в срок до 18.04.2011 г.:

 1. Имената на преподаватели по български език и литература;
 2. Имената на преподаватели по математика;
 3. Имената на специалисти с компютърни умения (информатици), които да участват в комисиите за проверка и оценка и за разсекретяване.

При подаване на проверители за комисиите се съобразете с изискването същите да нямат деца, кандидатстващи по Наредба № 11 на МОМН, и да не извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовката за кандидатстване в държавни и в общински училища след завършен VІІ клас през учебната 2010/ 2011 г.

При подбора на информатици моля да имате предвид, че от качеството на работата им зависи спазването на сроковете за изпълнение на графика на дейностите по националното външно оценяване и на план-приема. В този смисъл очакваме отговорното участие на информатици от всички училища, чийто прием е обвързан с Наредба № 11.

Моля Вашето предложение да съдържа трите имена на проверителите за всяка комисия поотделно, както и етапа, в който те преподават в училище (гимназиален или прогимназиален). Насочете специалистите с компютърни умения към една от двете комисии.

Изпратете предложенията и на електронната поща:
rio_sgeorgiev@abv.bg – за български език и литература;
rio_pninkova@abv.bg – за математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД13.04.2011г.


Изх. № 9137 – 180/12.04.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание писмо от Българска асоциация за алтернативен туризъм, която заедно със Столична община, и СТА «Одисея-ин» организира фестивал «зелени дни» 2011 год. в центъра на София в периода 28 април – 01 май 2011 год.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
12.04.2011г.


Протокол на допуснатите ученици до Национален кръг на олимпиадата по физика - 7 клас.
Протокол на допуснатите ученици до Национален кръг на олимпиадата по физика - 8 клас.
Протокол на допуснатите ученици до Национален кръг на олимпиадата по физика - 9 клас.
Протокол на допуснатите ученици до Национален кръг на олимпиадата по физика - 10 - 12 клас.12.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам график за провеждане на състезанията на МПО „Млад огнеборец” в град София през 2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД12.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за конкурсите на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд, Будапеща, акад. година 2011-2012.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД12.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И
ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ
В СОУ
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо, вх. № 9105-78/30.03.2011 г., относно провеждане на конкурс по френски език, организиран от асоциация Алианс Франция-България за ученици от профилираните гимназии и профилирани паралелки на СОУ, в които се преподава поне едни учебен предмет на френски език съгласно приложения регламент.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД12.04.2011г.


Изх. № 9137-175/11.04.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че от 13.04.2011г. до 20.04.2011г. по приложения по долу график, ще се проведе третият етап /градско – зона/ на УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2010/2011г. в 153 гимназия „Неофит Рилски” и Национална спортна академия „Васил Левски”.

Моля да бъдат информирани учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт, като създадете необходимата организация за реализиране на спортното събитие.
Приложение:

 1. График  за провеждане на баскетбол-женски профил.
 2. График  за провеждане на баскетбол-мъжки профил.
 3. График за провеждане на волейбол-женски профил.
 4. График за провеждане на волейбол- мъжки профил.
 5. График за провеждане на футбол.
 6. График за провеждане на хандбал.
 7. График за провеждане на тенис на маса.
 8. График за провеждане на бадминтон.
 9. График за провеждане на лека атлетика.
 10. График за провеждане на шахмат.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД11.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с подготовката  за провеждане на изпитите след завършен 7 клас, моля в срок до 20.04.2010г. да попълните следната таблица, като всяка зала и брой работни места в нея са на един ред. Моля да се придържате към максимално уплътняване на местата в залите (15 работни места).

Изпратете тази информация на следния електронен адрес: naredba11@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД11.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2010/2011 г приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед №РД09-463/30.03.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 към нея.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД11.04.2011г.


Изх. № 9137-174/11.04.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 13.05.2011 г. /петък/ от 16.00 часа във ФНТС на ул. „Г. С. Раковски” № 108 „Дружеството на учителите по химия” – гр. София съвместно с РИО – София-град ще проведе традиционният  „Празник по химия и опазване на околната среда в училище”, посветен на международната година на химията.

Тържеството ще протече при следния дневен ред:

1. Г-жа Илиева – ст. експерт по ПНЕ в РИО – София-град ще награди всички ученици, които са:

  • Класирани на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведена на 26.02.2011 г.
  • Класирани на подборния кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда.
  • Показали отлични резултати на столичното състезание „Малък природолюбител”.

2. Ще има постерна сесия по темите: „Водата”  и „Исторически преглед на химическото образование в моето училище”. Затова е необходимо участниците в постерната сесия да изложат материалите си от 15.00 до 15.30 часа в зала № 3 на ФНТС.

3. Ще бъдат представени най-добрите софтуерни продукти, есета и стихотворения на химическа тематика. Затова е задължително  всички стихотворения, есета и софтуерни продукти да бъдат предадени предварително на 29.04.2011 г. от 13.30 часа в ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски” на г-н Ивайло Ушагелов (учител по химия в СМГ) за оценяване от комисия.

На тържеството ще присъстват членове на Управителния съвет на „Съюза на химиците в България”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД11.04.2011г.


Изх. № 9137-173/11.04.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТГЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 29.04.2011 г. /петък/ в ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски” ще се проведе столичното състезание „Талантлив химик” за ученици от две възрастови групи – VІІ и ХІІ клас.
Състезанието за учениците от ХІІ клас е от 14.00 часа.
Състезанието за учениците от VІІ клас е от 15.00 часа.
Моля учениците и техните ръководители да бъдат на входа на ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски” съответно в 13.45 часа и в 14.45 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД11.04.2011г.


Изх. № 9137-172/11.04.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 13.04.2011 г. /сряда/ от 14.00 часа в аудитория № 130 на ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски” ще се проведе столичното състезание „Малък природолюбител”  за учениците от VІ клас.
На 14.04.2011 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в аудитория № 130 на ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски” ще се проведе столичното състезание „Малък природолюбител” за учениците от V клас.
Моля всички учители, които са заявили участието на ученици да ги доведат в 13.50 часа на входа на ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД11.04.2011г.


Изх. №9137-163/04.04.2011 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
„Грей България” представя на Вашето внимание училищната образователна програма „За теб” в българските училищата за учебната 2010/ 2011 год.
Програмата е разработена от „Проктър и Гембъл” в тясно сътрудничество с професионалисти по гинекология и включва брошурите: „Как да бъдеш щастливо момиче” и „Да се чувстваш добре”. Провежда се в много европейски държави – Румъния, Молдова, Сърбия, Босна, Македония, Албания, България. Основната й цел е да предостави достоверна информация за момичетата на възраст 12 – 15 години по отношение на промените, които настъпват през пубертета, и свързаните с това хигиена, хранителни навици и отношение към собственото тяло.
От 2010 год. изпълнението на тази програма е възложено на агенция „Грей България”. Програмата започва на 18.03.2011 год. и ще продължи до края на учебната година, като целта е тя да достигне до всяко момиче.
Програмата би могла да бъде реализирана при одобрение и съгласие на съответните училищни ръководства без да има задължителен характер.
Приложение:

 1. Програма на „Always” в училищата.
 2. Предложение от фирмите „Проктър и Гембъл България” ЕООД и „Грей България” ЕООД за осъществяване на програмата за здравно образование в средните училища.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/11.04.2011г.


ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОБЛАСТЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
19.03.2011 Г.


08.04.2011г.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за участие в националния кръг на олимпиадата по география  и икономика – 16 и 17 април 2011 г. в гр. Благоевград са допуснати следните ученици от гр. София:

1. Младша възрастова група (V-VІІ клас).

1.1. Елица Борисова Кирова – 45 ОУ, VІІ клас.
1.2. Деница Руменова Асенова – 45  ОУ, VІІ клас.
1.3. Славена Илиянова Колева –   36 СОУ, VІ клас.

2. Старша възрастова група (VІІІ-ХІІ клас).

2.1. Юлияна Тонева Костова – НГДЕК, VІІІ клас.
2.2. Ненко Светославов Христов – 26 СОУ, ХІІ клас.
2.3. Габриела Йоскова Хинкова – 91 НЕГ, ІХ клас.
Резултатите от областния кръг на олимпиадата по география и икономика ще бъдат публикувани на сайта на РИО най-късно на 11.04.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/08.04.2011г.


СПЕШНО!!!


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА ,
ПРОВЕЖДАЩИ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата сесия за ДЗИ, когато изпитните материали няма да бъдат предоставени на оптичен носител, а чрез интернет, моля в срок до 11.04.2011 г. да изпратите попълнена следната електронна таблица на електронен адрес: dzi_spravki@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/08.04.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)  организира курс по въпроси, свързани с ХИВ, хепатит В и С, за който е публикувана на сайта на РИО София - град обява (Изх. № 1101-5/01.04.2011 г.).
Датата на предвидената встъпителна среща се променя от 16 април (събота) на 30 април (събота) 2011 г.

Максималният брой участници ще бъде 15 души, като приоритетно ще бъдат избирани преподаватели по биология и педагогически съветници. Всеки друг кандидат с интереси в тази област също би могъл да участва. Важно условие е кандидатът да има възможност да ползва интернет.

Моля, кандидатите да изпращат своя кратка автобиография на ventzi@safesex.bg и vkirkov@safesex.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/07.04.2011г.


Изх. № 9137 - 169/ 07.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Частен професионален колеж по екранни изкуства „Арт колеж” с вх. № 0607–81/ 06.04.2011 г. в РИО – София – град, Ви информирам, че ръководството на колежа организира „Дни на отворените врати” за зрелостниците от столичните училища в сградата в жк „Хаджи Димитър”, ул. „Панайот Хитов” № 7 в периода 26 – 28 април 2011 г. от 11,00 и от 14,00 часа.

При провеждането на „Дни на отворените врати” ръководството ще представи пред зрелостниците специалностите и професиите, по които се осъществява обучение, преподавателите, материалната база, формите на обучение и перспективите за професионална реализация.

Моля, информирайте зрелостниците от Вашето училище за инициативата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/07.04.2011г.


Изх.№9137-168/07.04.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организацията на квалификационния семинар „Модерното образование – мениджмънт и лидерство”, който ще се проведе в град Банско от 13.04. до 15.04.2011 г. е необходимо в срок до 12.00 часа на 8.04.2011 г. да преведете сумите за участие.
Отпътуване за гр.Банско – 13.04.2011 г,. 8.00 часа, площад „Св.Александър Невски”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/06.04.2011г.


Допуснати до национален кръг на олимпиадата по испански език – 16 април 2011 г. Благоевград05.04.2011г.


Изх. № 9137-167 / 05.04.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА Столичните училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Детска ТВ „Аз знам, аз мога” и БУЦ „Знание”, Чикаго обявяват конкурс „Моята гатанка”.
Регламентът и условията на конкурса, както и допълнителна информация могат да бъдат открити на e-mail: gatanki@mail.bg или на тел.0888 621 261 – Росица Младенова, координатор на конкурса.  
Моля за съдействие за популяризиране на  конкурса във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/05.04.2011г.


Изх. № 9137-166 / 05.04.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че с писмо № 1104-2 / 28.02.2011 г. на МОМН се препоръчва в периода 11 – 15 април 2011 г. във всички училища в България да се проведат дискусии в часа на класа, посветени на 50 г. от първия полет на човек в Космоса – на Юрий Гагарин – и на българския принос за развитието на космонавтиката.

По този повод в РКИЦ на ул. „Шипка” № 34  ще бъдат експонирани фото- и филателна изложби, посветени на това събитие.

На разположение на столичните училища са много документални и игрални филми.

Повече информация може да бъде получена на тел. 944 63 19 – В. Сотирова -Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски”.

Моля да окажете съдействие за популяризиране на тази инициатива във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/05.04.2011г.


Изх. № 9137-164 / 04.04.2011 Г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че УС на Асоциация „Българска книга” обявява кампания „Походът на книгите”, свързана с Международния ден на детската книга (2 април) и с Международния ден на  книгата (23 април).
Кампанията ще се проведе в периода от 2 до 23 април 2011 г. чрез следните инициативи:

 •  четения на книга или приказка от известни автори в различни детски градини и училища;
 •  информационна кампания, насочена към медиите и обществото;
 •  базар на детската книга;
 •  създаване на литературен трамвай, в който всички пътници ще могат да присъстват на четения и срещи с автори.

Моля за съдействие за популяризиране и провеждане на кампанията „Походът на книгите” във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/05.04.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам списък на учителите, включени в обучение „Работа с Microsoft Mischief - Един компютър, няколко мишки”, което ще се проведе на 9 и 10 Април 2011 г. в СУ „Генерал Вл. Стойчев”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/05.04.2011г.


ОЛИМПИАДА НЕ КЪРДЖАЛИ 10.04.2011 Г.04.04.2011г.


Изх. № 9137 – 165/ 04.04.2011 год 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Предлагам на Вашето внимание протокол с допуснатите ученици до Национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, който ще се проведе в град Враца на 16 – 17 април 2011 год.

Училищата с класирани ученици ще получат по електронен път писмо за организирането и провеждането на Националния кръг, Програма на състезанието и заявка за участие.

Моля, заявките да бъдат изпратени в срок до 05.04.2011 год. на експерта по природни науки и екология Петя Иванова на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/04.04.2011г.


Изх. № 9137 – 162 /04.04.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание проект „INQUIRE”, по който Университетски Ботанически градини на Софийския университет, заедно с още 16 институти (университети, музеи и ботанически градини) от цяла Европа работят.  /приложение/.

Проектът предвижда безплатни обучения за учители от началния етап и учители по биология и здравно образование преподаващи в средната образователна степен по прилагане на т.нар. откривателско учене /inquirybased iearning/ в преподаването на науката за растенията.

Проектът е фининсиран от 7-ма рамкова програма на ЕС и е във връзка с хармонизиране на европейските практики по отношение съвременните образователни тенденции.

Моля уведомете учителите от повереното Ви училище, като им окажете съдействие при проявен интерес от тяхна страна.

За повече информация:
Люба Пенчева
Мобилен телефон: 0887470944

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/04.04.2011г.


Изх. № 9137 – 161/ 04.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Частен професионален колеж „Делта” с вх. № 0607–77/ 30.03.2011 г. в РИО – София – град, Ви информирам, че ръководството на колежа организира „Дни на отворените врати” в сградата на ул. „Цар Симеон” № 80 в периода 11 – 16 април 2011 г.

Инициативата има за цел да направи достояние до максимално голям брой млади хора условията за обучение и възможностите за кариерно развитие, да получат изчерпателна информация за специалностите, по които колеж „Делта” провежда обучение. 

Моля, информирайте зрелостниците от Вашето училище за инициативата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/04.04.2011г.


РЕЗУЛТАТИ

НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

26.03.2011 г., ГР. СОФИЯ04.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден”, която стартира на 9 април в София е необходимо да окажете съдействие за популяризиране на инициативата сред учениците и учителите, както и за включване на доброволците в предвидените мероприятия.

За почистване на определените места в София е необходимо да се обърнете към г-жа Мария Бояджийска - заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване” и заместник-кмет по направление „Финанси и стопанска дейност” в Столична община.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/04.04.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В заповед № РД 09-1161/13.09.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за определяне на графика за учебното време през учебната 2010/2011 г.,  във връзка с организирането и провеждането на задължителните държавните зрелостни изпити  за учебната 2010/2011 г. – сесия май-юни, са обявени за неучебни дните 17.05.2011 г. и 19.05.2011 г. Тези дни са работни за учителите.

Поради недостиг на квестори за задължителните държавни зрелостни изпити, които ще се проведат на 17.05.2011 г. и 19.05.2011 г., моля, да определите учители от Вашето училище за квестори на тези дати.

Квесторите попълват декларация по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити/ Приложение № 1/.

Придружителното  писмо от директора с приложени Таблица „Квестори” / Приложение № 2/  и техните декларации моля да изпратите в  стая № 502 / V етаж / в РИО, София – град в срок до 14.04.2011 г.

Изразявам очакване, че взаимното ни сътрудничество, проявено в предишните кампании за ДЗИ, ще се осъществи и сега.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/02.04.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР


Уведомявам Ви, че  във връзка с определяне на дефицитите в компетентностите на различни педагогически специалисти и проучване на  потребността от повишаване на квалификацията и преквалификацията ще бъде направено проучване на нагласите за обучение и желанието за включване в определени форми за повишаване на квалификацията и преквалификацията.
Моля проучете нагласите и попълнете съответната таблица:

 • Включване на педагогически специалисти до 35 години в едногодишно специализирано обучение.
 • Изявени учители, класирани от І до ІІ място на национални конкурси, състезания, пленери и други.
 • Справка за учители-ръководители на класирани от І до ІІІ място ученици или ученически отбори в национални олимпиади,конкурси, състезания, пленери, турнири и други.

В срок до 20 април 2011г. всички директори да попълнят таблиците и да ги изпратят на електронен адрес:  rio_varsenova@abv.bg

Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/01.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР


Уведомявам Ви, че проект DOLCETA е онлайн ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ на потребителите на Европейския съюз, иницииран и финансиран от Европейската комисия под ръководството на Европейската асоциация за университетско учене през целия живот |EUCEN| - и национални екипи на всички страни,членове на европейската общност.

Това е сайт, който съдържа свободни за използване уеббазирани материали в областта на потребителското образование на 21 езика и в 27 версии.

Специалните секции за учители съдържат планове на уроци, средства за интерактивно обучение, методически указания основни понятия, тестове, игри и др. безплатни материали и образователни ресурси по темите:

 • Потребителско образование
 • Устойчиво потребление
 • Финансова грамотност

За повече информация ползвайте сайта: www.dolceta.eu/bulgaria/Modul7

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/01.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР


Уведомявам Ви, че Американският университет в България (Център за европейски програми) и СУ „Св.Климент Охридски” (Департамент за информация и усъвършенстване на учителите) организират квалификационен курс по съвместен проект – за възрастни- заети  и временно безработни лица – директори, помощник-директори на училища, професионални гимназии, детски градини, центрове за професионално обучение, както и друг педагогически персонал.

Моля запознайте се от приложението с повече подробности.

Курс с такъв андрагогически профил ще се проведе за първи път в нашата страна, като придобитите интеркултурни знания и умения ще се идентифицират с изпитна процедура и ще се признаят чрез издаване на официални документи и от двата университета.

За повече информация се обръщайте на следните електронни адреси: ivanov@au.bg  и chavdar_katanski@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/01.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   Уведомяваме Ви, че на 08 май 2011 г. ще се проведе третото издание на Детския фестивал за църковнославянски песнопения и духовни песни. Осанна във висините!  под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”
Фестивалът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 г.

   Приложено изпращам регламент и формуляри за участие на фестивала.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/01.04.2011г.


Изх. №1101-5/01.04.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) организира обучение за преподаватели и възпитатели, за здравни специалисти, работещи в маргинализирани общности по въпросите, свързани с
 превенцията на ХИВ, хепатит В и С.

Обучението се осъществява по проект „H-CUBE:HBV, HCV, HIV – три различни и сериозни заплахи за младите хора в Европа”, като водеща структура по проекта е университетът в Сасари, Република Италия (Universita’ Degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Clinica,  Sperimentale e Oncologia) .

Встъпителната среща ще се проведе на 16 април от 10.00 до 14.00ч.в Първо СОУ „Пенчо Славейков”.

За да се запишете за участие във встъпителната среща, е необходимо да изпратите кратко мотивационно писмо и автобиография (за предпочитане на английски език) на електронен адрес: vkirkov@safesex.bg .

 За участие в обучителния курс ще бъдат избрани не повече от 15 души, като критерият за подбор е мотивацията на кандидатите за повишаване на знанията в тази област.

Супервайзър на обучението е проф. Радка Аргирова – директор на лабораторията по ретровируси към Националния институт по инфекциозни и паразитни заболявания.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/01.04.2011г.


Списък на учениците, допуснатидо национален кръг на националното състезание по италиански език - 10 април 2011 г.

Списък на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по френски език - 10 април 2011 г.

Допълнителна информация01.04.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращаме:

Моля за спазване на посочените срокове. На участниците желая успех.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/31.03.2011г.


Изх. № 9137-160/ 31.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие” организира  традиционния 26-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода” и конкурс-викторина, които са включени в календара на МОМН.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута и условията за участие в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/31.03.2011г.


Списък на участниците в математическо състезание "Евр. Кенгуру" – 2011, получили над 50 % от максималния брой точки.

Протокол за Национално състезание-тест по математика за 7. клас, 20 март 2011 год.31.03.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че по случай 40-годишнината на ГПАЕ “Гео Милев”, гр. Бургас, създаденият към гимназията  Арт клуб “Палитра” обявява  Първи  конкурс за компютърна рисунка и колаж на тема “Виртуална пролет” - arts.gpaeburgas.org.

Приложено Ви изпращам регламент на конкурса.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Приложение:
регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Евелина Цанева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 504/29.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/30.03.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо за обучителен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години /HAWIK-R 1983/ българска стандартизация.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД30.03.2011г.


Изх. № 9137-154/29.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Конкурсът  за детска рисунка „Мисия спасител” ще се проведе на 27.05.2011 г. В него могат да участват ученици на възраст от 6 год. до 18 год. Заявяването на участие се извършва в СУПБЗН – МВР.
Срокът за подаване на рисунките е 18.05.2011 г.

Приложения:
1. Етапи на провеждане.
2. Тематичен обхват.
3. Категории участници.
4. Условия за участие.

Лице за контакти:
Веска Иванова – инспектор по ЗН – СУПБЗН
Сл. тел. 982 62 50; GSM 0889 65 69 69.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137-153/29.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” ще се проведе на 18.04.2011 г. Всяко училище може да се включи в него с 1 (един) отбор, който се сътои от 4 (четири) ученици от VІІІ клас.
Срокът за подаване на заявките е до 01.04.2011 г.

Приложения:
1. Образец – Заявка за участие.
2. Методически указания за провеждане на мероприятието.

Лице за контакти:
Веска Иванова – инспектор по ЗН – СУПБЗН
Сл. тел. 982 62 50; GSM 0889 65 69 69.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137-157/29.03.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на Международния екологичен форум „Сребърна – 2011 г.” в гр. Силистра от 03.06. до 04.06.2011 г. приложено Ви изпращам:

1. Тематични направления за участие.
2. Условия за участие.
3. Формат на конкурса.
4. Оценка и класиране на проектите.
5. Заявка за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137-158/29.03.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
НУ,  ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерството на образованието, младежта и науката подкрепя предложението на „ЕКОПАК България” АД да представят планираните от тях дейности за 2011 г., насочени към учениците от първи до четвърти клас относно разделното събиране на  отпадъците от опаковки. Дейностите включват:

1. Посещение в училище на Зеления автобус – „Летящата еко класна стая”. Автобусът ще бъде разположен на подходящо място в училищния двор и ще бъде оборудван с най-съвременна презентационна техника, която ще даде възможност за интерактивно представяне на информация за опазване на околната среда и разделното събиране и рециклирането на отпадъците. В него ще може да бъде проведен и еко-час на класа.
2. Продължение на кампанията  „Училища за провеждане на еко-час на класа”  от 2009 г., за която ще продължи предоставянето на обучителни материали (табла, книжки и методически насоки за учителите), одобрени от МОМН с писмо № 9105-32/04.02.2009г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137-159/29.03.2011 г.

ДО  ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                       

Относно: Областен кръг на Четвърта национална олимпиада по гражданско образование - София-град

УВАЖАЕМА Г-ЖО/ Г-Н  ДИРЕКТОР,

 Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката  относно дейностите по организирането и  провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 г., раздел 2 - Областен кръг на олимпиадите, т. т. 2.10 и 2.11  и Регламент за организиране и провеждане на Олимпиада по гражданско образование,
Приложено Ви изпращаме :      

 1. Протоколи  с резултатите на  предложените  ученици от  Областен кръг за национален кръг на Четвърта национална олимпиада по гражданско образование  в първа, втора и трета възрастови групи.
 2.  Протоколи  с резултатите на явилите се участници на Областен етап от първа и трета   възрастови групи. 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137 – 156/ 29.03.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-1507/ 20.10.2010 г., Приложение № 1, ІІ., т. 2.10.1. на министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010/ 2011 г. и писмо № 9105-65/ 16.03.2011 г. на МОМН, областната комисия по география и икономика изготвя протокол на явилите се ученици и техните резултати и протокол за предложените за участие в националния кръг и техните резултати само по фиктивни номера, като писмените работи не се разсекретяват.

Националната комисия изготвя окончателен протокол за класираните за участие в националния кръг ученици.
Протоколът с имената на класираните за националния кръг на олимпиадата по география и икономика и техните резултати ще бъде публикуван на електронната страница на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град след публикуването на протокола с имената на класираните за националния кръг ученици на електронната страница на МОМН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137 – 155/ 29.03.2011 год. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание резултатите и класирането от областния кръг на олимпиадата по физика, проведен на 19.03.2011 год..

Предложени за участие в Националният кръг са всички ученици, които са получили 2/3 от максималния брой точки.

Участниците в Националния кръг се определят от националната комисия след арбитраж на техните писмени работи.

Протоколът от Националната комисия с имената и резултатите на допуснатите ученици до Национален кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град веднага след като бъдат предоставени на експертите по природни науки и екология в РИО – София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейността на РИО – София-град за усъвършенстване на професионалните компетентности на директорите на столичните детски градини предстои провеждането на квалификационен семинар на тема „Модерното образование – мениджмънт и лидерство” от 13 до 15 април 2011 г. в град Банско по приложената програма.

Заявка
за участие изпращайте на е-mail: rio_krgabrovska@abv.bg в срок до 30.03.2011 г.

За допълнителна информация:
Вася Арсенова 935 60 85
Моника Златкова 935 60 61
Кристина Габровска 935 60 70

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137 – 148/ 28.03.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Софийският клон на Съюза на физиците в България организира.
Ученически конкурс за изработване на:

 • демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика в две секции:
 • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/;
 • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/;

Представяните пособия за участие в конкурса трябва да бъдат придружени с кратко описание на устройството и действието им.

 • компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика.

Конкурсът ще се проведе на 14 май 2011 год. (събота) от 10 часа във Физическия факултет (ФзФ) на СУ, ул. “Джеймс Баучер” № 5.
Важни срокове:

 • До 6 май 2011 г. - заявки за участие в конкурса.

Заявките да включват:
- наименованието на уреда или компютърната програма;
- имената на учениците – автори, ръководещият ги учител и училището;
- възрастовата група, в която ще участват.
Заявките ще се приемат на следните e-mail адреси: eli_zlatkova@yahoo.com и jordy04@abv.bg .

 • На 11 и 12 май 2011 г. в сградата на ФзФ, ул. “Джеймс Баучер” № 5 -  приемане на готовите  материали за участие в конкурса.
 • На 14 май – провеждане на конкурса, който включва демонстрации, устни презентации и  награждаване на победителите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Гьоте-институт, Издателство „Летера” и книжарница „Хеликон” организират премиера на романа „Аферата „Батенберг”, с участието на автора Харалампи Г. Орошаков.

Романът ще бъде представен на 4 април 2011 г.от 18.00 ч. в Гьоте-институт – ул. „Будапеща” № 1, от доц. Пламен Митев. От 14.30. същия ден, в книжарница „Хеликон- Витоша” - бул. „Патриарх Евтимий” № 68, ще се проведе и Среща с автограф.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137-151/29.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с изх. № 9105-72/24.03.2011 г. и вх. № 0200-242/28.03.2011 г. в РИО, приложено Ви изпращам Заповед № РД 09-424/18.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, с която 28 май 2011 г. е определен като неучебен ден и обявен за спортен празник в училищата в цялата страна.

Във връзка с неучебния ден директорите следва да създадат организация за преструктуриране от учителите на тематичното разпределение на учебното съдържание.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Изх. № 9137-149/ 29.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 14.04.2011 г. – четвъртък квалификационен семинар на тема: „Баладата във фолклора и литературата. Баладата в творчеството на Христо Ботев”.
Лектор –  ст.н.с. д-р Александър Панов (Институт по литература към БАН)
Първа група – от 9,30 ч. до 12,00 ч.
Втора група – от 14,00 ч. до 16,30 ч.
Място на провеждане – 35-то СОУ „Добри Войников”.

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на email  marbakar@abv.bg  или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище, група (сутрин или следобед).
Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв., а за членовете на АУБЕЛ – 20 лв., и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ  Експрес банк
Клон Журналист
IBAN   BG59 TTBB9400 1522980319
BIC      TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.
Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД29.03.2011г.


Резултати от Областен кръг на олимпиадата по руски език – 19.02.2011 г.28.03.2011г.


Изх. № 9137-147/28.03.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Съюза на математиците в България с вх. № 1102-4/23.03.2011 г. в РИО – София-град за провеждането на Великденското математическо състезание за ученици от 1. до 12. клас на 14 април 2011 г, приложено Ви изпращам информация за неговото организиране.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД28.03.2011г.


Резултати от Национален кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2010/2011 г. и протокол за класирани на I, II и III място по съответните групи.
28.03.2011г.


Допуснатите за Национален кръг на олимпиадата по немски език в Кърджали на 10.04.2011 г.25.03.2011г.

 

Изх. № 9137-146/25.03.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл.54, ал.1, т.6 от Наредба №1/23.01.2009 г. за  обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, ще се проведе семинар, организиран от СОУ за деца с нарушено зрение „ Д-р Иван Шишманов” – гр. Варна, съвместно с фондация „ Сто години училище за слепи в България”.от 17.04. 2011 г. до 20.04.2011 г., с водещо участие на проф. Владимир Радулов и доц. Мира Цветкова-Арсова от СУ „ Св. Климент Охридски”, катедра „ Специална педагогика”.
Желаещите могат да заявят своето участие за семинара на електронен адрес до 13.04.2011 г.:
udnz_100g@abv.bg

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.03.2011г.

 

Изх. № 9137-126/21.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с повишаване на качеството на образованието в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на РИО, София-град и заявената политика на МОМН за  повишаване на професионалните компетенции на преподавателите по изкуствата, са организирани квалификационни семинари на тема „Използване на изкуството за целите на образованието” - на 28, 29, 30 и 31 март 2011г. за учителите, преподаващи: музика, хореография и изобразително изкуство.

ГРАФИК НА СЕМИНАРИТЕ:

 • 28.03.2011г. – за райони: Банкя, Овча купел, Люлин, Красна поляна, Възраждане, Сердика, Илинден

78 СОУ „Христо Смирненски” – гр.Банкя – начало 9.00ч.

 • 29.03.2011г. – за райони: Красно село, Триадица, Витоша, Оборище;

51 СОУ „Елисавета Багряна” – начало 9.00ч.

 • 30.03.2011г. – за райони: Надежда, Връбница, Подуяне, Средец, Кремиковци;

102 ОУ „Панайот Волов” –  начало 9.00ч.

 • 31.03.2011г. – за райони: Младост, Изгрев, Слатина, Студентски, Лозенец, Искър,    Нови Искър;

144 СОУ „Народни будители” –  начало 9.00ч.
Заявките се подават на адрес: e.tarnichkova@mon.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.03.2011г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

Централната служба за посредничество при осигуряване на трудова заетост на чужденци и специалисти на ФРГ организира на 12.04.2011г. в 35.СОУ презентация на възможности за следване в Германия и по желание – индивидуални консултации на интересуващите се ученици.
Лектори:г-н Бьокер, г-жа Пипер и г-жа Людериц – консултанти към службата

Предварителна програма:

9:00 10:00 – уводна лекция „Следването в Германия”
10:15 – 11:00 – представяне на специалностите икономика и инженерни науки
11:15 – 12:00 представяне на специалностите медии, право, медицина и психология
12:30 – 15:00 – индивидуални консултации

Моля информирайте заинтересуваните ученици и осигурете присъствието им. Основна целева група е 11 клас на езиковите училища и училищата с разширено изучаване на немски език.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.03.2011г.


ДО УЧИТЕЛИТЕ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 16.04.2011 г. , в хотел Дедеман-Принцес, София, зала Опал, ще се проведе Денят на Кембридж. За първи път Националната конфренция на учителите по английски език се организира съвместно с Cambridge ESOL – Департамента към Universty of  Cambridge.

Желаещите могат да заяват своето участие  до 1 април 2011 г. на info@pons.bg  или веднага на тел.( 02 843 20 70).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с промените в Кодекса на труда /КТ/ и чл. 37 а, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отнасящи се до изготвянето на график за ползване на платен годишен отпуск през 2011 г., Ви уведомявам следното:

1. Директорите на училищата и обслужващите звена, които не са представили заявките си за ползване на платен годишен отпуск с началната и крайната дата на ползването му с размера на работните дни или тези, които желаят да си променят графика, в срок до 29.03.2011 г., да го представят по приложения образец в стая № 507 или на e-mail: www.lilistaneva@abv.bg.

2. Напомням Ви, че посочения от Вас график се спазва и в случай на промяна, да ме уведомите писмено.

Приложение: Образец на график

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание резултатите и класирането от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 19.03.2011 год..

Съгласно регламента на олимпиадата по биология и здравно образование допуснатите ученици до участие в Националния кръг се определят от националната комисия след арбитраж на техните писмени работи.

Протоколът от Националната комисия с имената и резултатите на допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град веднага след като бъдат предоставени на експерта по природни науки и екология в РИО – София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.03.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР /
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 16.04.2011 г. за втори път ще се проведе състезание по информационни технологии „Големият до мен”, което е предназначено е за ученици от 6, 7 и 8 клас и има за цел да покаже наученото по информационни технологии в часовете по ЗП, както и да даде възможност на учениците за изява.
Организатори на състезанието са: ДЗЗД „Обучение”, РИО на МОМН – София-град и 134 СОУ“Димчо Дебелянов”.
Моля, да уведомите учителите по информационни технологии и да ги запознаете с регламента на състезанието.

Приложение: регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.03.2011г.


Изх. № 9137-140/23.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ОУ И СОУ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Министерството на образованието, младежта и науката чрез Националния дворец на децата, „Данон – Сердика” АД и Българския футболен съюз организират провеждането на национален  детски футболен турнир „ДАНОНИАДА 2011”.

В срок до 15.04 2011г. ще се приемат заявки за участие по образец на адрес: www.danoniada.bg
Заявки могат да се подават и чрез шестте регионални координатори не по-късно от 10 дни преди провеждането на съответната зона, като те от своя страна ги подават по интернет.

Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, като създадете нужната организация за реализиране на спортното събитие.

Приложение:
1. Правила за организиране и провеждане на национален детски футболен турнир „ДАНОНИАДА-2011”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД23.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община и група D2 организират  третото издание на конкурса «ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ», част от Календара на културните събития на столицата.
В конкурса може да вземе всеки ученик оп първи до дванадесети клас на софийските училища, като качи своя авторска песен или любителски видеоклип на официалния сайт: www.d2band.com.

 • Срок за качване на изпълненията на сайта: 14 март-17 април 2011г.
 • От 18 април до8 май 2011г. ще се проведе електронно гласуване за най-добра песен.
 • От 21 април до 4 май 2011г. ще се организират три концерта на териториален принцип в столични културни домове, на които ще се представят всички участници.

(В конкурса няма да се допускат кавър версии, както и песни с нецензурно съдържание. Всички песни трябва да се изпълняват на български език.)

С голям финален концерт, в който ще участват изпълнителите на петте песни, събрали най-голям вот при гласуването, ще завърши изборът НА НАЙ-ДОБРА УЧЕНИЧЕСКА ПЕСЕН НА 2011 г., която ще изберат D2 и GravityCo.


Победителят ще бъде обявен на голям финален концерт на 12 май 2011г. от 17.00ч. на Лятната естрада в Борисовата градина.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА КОНКУРСА Е ПРОДУЦИРАНЕ И ЗАПИС НА ПЕСЕН В ПРОФЕСИОНАЛНО СТУДИО.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД23.03.2011г.


Резултати от областния кръг на състезанието-тест по математика за 7. клас, София 20 март 2011 г.23.03.2011г.


Изх. № 9137-14 / 23.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че ОКИ Столична библиотека организира конкурс за есе на тема „Стената” като втори етап от европейския проект „Среща на културите между редовете”. В конкурса могат да участват ученици от 13 до 17 години.

Моля да съдействате експерти от библиотеката да разпространят във Вашето училище рекламен материал с условията на международния конкурс.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД23.03.2011г.


Протокол за резултатите от Областен  етап –I  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА на ІV Национална олимпиада по гражданско образование

Протокол за резултатите от Областен  етап –II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА на ІV Национална олимпиада по гражданско образование

Протокол за резултатите от Областен  етап - ІІІ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА на ІV Национална олимпиада по гражданско образование 22.03.2011 г., гр. София

Протокол за резултатите на предложените от Областен  етап  на национален етап  на ІV Национална олимпиада по гражданско образование I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Протокол за предложение от Областен  етап на национален етап на ІV Национална олимпиада по гражданско образование III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


22.03.2011г.


Изх.№9137-139/22.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към

СУ “Св. Климент Охридски” със съдействието на РИО – София-град ще проведе квалификационен курс за учители по физика, химия и биология  на тема:

Организация и технология на обучението по човекът и природата – прогимназиален етап

Предназначение: за учители по физика, химия и биология, които преподават или желаят да преподават Човекът и природата в 5. и 6. клас, както и за учители с интерес към проблематиката.

Време на провеждане:
І фаза
28.05 – 29.05. 2011 г. Начало: 10.00 ч.
ІІ фаза
25.06 – 26.06. 2010 г. Начало: 10.00 ч.
ІІІ фаза
През лятната ваканция – по договаряне

Лектори: доц. д-р Даниела Миткова; доц.д-р Здравка Костова; гл.ас.д-р Нели Димитрова

Тематична рамка: анализ на учебното съдържание по човекът и природата; прилагане на ДОИ за учебно съдържание – учебна програма, специфични черти на учебното съдържание по ядра; технологии, методи и средства на обучение – интерактивни методи; учебен експеримент; решаване на задачи; използване на ИКТ в обучението.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението, което е особено необходимо предвид стратегията на МОМН за повишаване на качеството на образованието.

Учителите, които проявяват интерес към програмата, могат да направят заявка (име, адрес за кореспонденция, телефон) на телефон: 0898 222 732; 0879 994 209 или на електронна поща: neli_di@gbg.bg (Нели Димитрова) до 15.05. 2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


ПРОТОКОЛ
за резултатите на учениците, явили се на областен кръг
на олимпиадата по математика,

12 -13 март 2011 год.22.03.2011г.


Изх. № 9137-138/22.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с разработване от Столична община на План за действия при бедствия, аварии и катастрофи, моля да попълните коректно приложената таблица в срок до 30.03.2011 г.  и да я изпратите на адрес: spravki2011@abv.bg

Приложение съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 23.03.2011 г. (сряда) от 11:00 ч. до 15:00 ч. в Частно професионално бизнес училище „Евростандарт” ще се проведе „Ден на отворени врати”.

Инициативата е посветена на 15-годишния юбилей на училището. Тя ще се проведе в сградата на НПГПТО „М. В. Ломоносов” - ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 148, 4-ти етаж.

Ще бъдат представени спецификата в бизнес обучението и управлението на учебно-тренировъчните фирми в училището; работата по международни образователни проекти; забавни игри; викторина и др.
В организираното събитие ще вземе участие и Дарби колидж, партньор на „Евростандарт” в Българо-английския образователен консорциум. Ще бъдат представени възможности за езикови курсове, летни ваканции и обучение в чуждестранни университети.

Надяваме се, че Денят на отворени врати ще бъде интересно събитие за всички гости.

Моля уведомете Вашите ученици за предстоящото събитие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. №  9137-134/22.03.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 28-31/16.03.2011 г. на началника на РИО – София-град относно организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизация на 26.03.2011 г., Ви изпращам Приложение №1 към заповедта с имената на квесторите за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация. Моля да уведомите учителите и ги запознаете със задълженията им.

Приложение:
1.
Приложение №1
2. Инструкция за провеждане на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, 23.01.2011 Г.22.03.2011г.


Изх. № 9137-131/22.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставяме Ви информация относно Националния конкурс „Млади таланти”, който е част от инициативите на рамковите програми на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и се провежда от Министерството на образованието, младежта и науката.

Приложения:

1. Направления за участие.
2. Изисквания за кандидатстване към проекта.
3. Изисквания за кандидатстване към участниците.
4. Критерии за оценка.
5. Етапи на оценяване.
6. Класиране.
7. Формуляр за кандидатстване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. № 9137-132/22.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „Еврика” обяви ХІІІ национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на  човечеството”, посветен на 50-годишнината от полета на Юрий Гагарин. Той е включен в Националния календар за извънучилищни дейности  на Министерството на образованието, младежта и науката.
Конкурсът е предназначен за ученици от 8 до 18 години.

Приложения:

 1. Направления за участие.
 2. Изисквания за участие.
 3. Отчитане на резултатите и награди.
 4. Формуляр за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. № 9137 – 137/ 22.03.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В Министерството на образованието, младежта и науката е постъпило писмо, вх. № 16-111/17.02.2011 год., на Националния център по опазване на общественото здраве при Министерството на здравеопазването относно съдействие по реализация на Европейски училищен изследователски проект за алкохол и наркотици.

Целта на проекта е на всеки четири години да се събират сравнителни данни за употребата на алкохол, цигари и наркотици сред учащите се от европейските страни и да се проследят тенденциите на промяна в моделите на употреба на психоактивни вещества.

Изследването се провежда по единна методология, обсъдена и приета на координационните срещи на представителите на отделните европейски страни, която е представителна за всяка от страните-участнички. Финансирането на проекта се осъществява от всяка страна.

В тази връзка, моля окажете съдействие при провеждане на проучването. Във всяко училище от националната извадка ще се изследва по един клас, съобразно съгласието на родителите.

Необходимо е да осигурите време за провеждане на изследването с определения в извадката клас. Класният ръководител или оторизирания учител да присъства в началото, да помогне на представителя на социологическата агенция, да попълни отсъстващите в „Доклада от класната стая” и да остави класа насаме с изследователя, за да се осигури максимална анонимност и да се постигнат реални резултати при провеждане на изследването.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. № 9137-133/22.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставяме Ви протоколите за резултатите от подборния кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда, проведен на 18.03.2011 г.

1. Протокол за резултатите на учениците от НПМГ.
2. Протокол за резултатите на учениците от София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. 9137 – 137/ 22.0.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед РД 09-1507/20.10.2010 год. на Министъра на образованието, младежта и науката, определяща дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2010/2011 год., на 16 и 17 април 2011 год. в ПМГ „Нанчо Попович” гр. Шумен ще се проведе Националният подборен кръг за участие в Международния турнир на младите физици.

Националният турнир се провежда по Регламента на международния турнир, който е представен на английски език на web-pege: www.ivpt.org и на български език в линк «НТ?от web-pege:www.ivpt.hit.bg / Осми Национален турнир на младите физици/. Задачите върху, които ще се проведе националния турнир са посочени в същия сайт. Работният език е:български – за селективни битки и английски – за финал.

Регистрация за участие в турнира моля да осъществите в срок до 10. април 2011 година директно в сайта на турнира.

Ръководителите на отбори, при регистрация в училището домакин, моля да представят списък на окончателния състав на отбора и неговите ръководители.

Насочваме Ви към подходящи и изгодни за ученици битови условия:
Нощувки:
Хотел”Стария град” /пътува се  такси/ - категория 3 звезди, тел. 054 802010, 088758277.
Хотел „Централ” /в центъра на града/ - категория 3 звезди – тел. 054 983333, 0887954232.
Храна: по договаряне

Резервациите и договарянето се правят от ръководителя на групата.

Програма на турнира

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. № 9137-136/22.3.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на европейското училище в град Ксантен, ФР Германия, с което се отпрвя покана към българските ученици за участие в учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. № 9137-128/21.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0200-209/18.03.2011 г. в РИО – София-град от Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в МОМН, Ви уведомявам, че от 5 до 9 април 2011 г. в комплекса „Боровец” ще се проведе 40. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ). Основната част от програмата е посветена на обучението по математика, информатика и информационни технологии. В научната програма са включени и дискусии по актуални проблеми на образованието – образователни стандарти, учебни планове и програми, информационни технологии в обучението, учебници, държавни зрелостни изпити и др.
В рамките на конференцията ще се проведе и ученическа научна сесия, организирана от Ученическия институт по математика и информатика.
Моля да информирате за предстоящата конференция всички заинтересовани учители по математика, информатика и информационни технологии от Вашето училище. Необходимите командировъчни средства могат да се осигуряват от училищата, секциите на СМБ, общините, спонсори и др.

ПРИЛОЖЕНИЯ

 • Програма за конференцията.
 • Регистрационна карта за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. № 9137-127/21.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
І АЕГ, Американски колеж, 132 СОУ,
164 ГПИЕ, НГДЕК, 91 НЕГ, НПМГ и СМГ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28 - 33/21.03.2011 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 2 април 2011 г.
До областния кръг се допускат всички ученици, получили най-малко 75 точки от общинския кръг.
Необходимо е на 25 март 2011 г. от 9:30 до 17 часа да направите предложение за квестор на експертите по математика на телефони 935 60 93 и 935 60 94.
Олимпиадата ще се проведе в СМГ „Паисий Хилендарски”.
Начало на олимпиадата 9 ч. Всички допуснати ученици и определените квестори да се явят в 8 ч. в СМГ и да заемат местата си най-късно до 8 ч 25 мин. Учениците да носят документ за самоличност, а квесторите – заповедта на директора, с която са определени за квестори.

За допълнителна информация – тел. 935-60-94 и 935-60-93 – Нинкова и Стоева – ст. eксперти по математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


РЕЗУЛТАТИ
от националното състезание - тест по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

областен кръг, София, 12 март 2011 г.22.03.2011г.


Изх.№9137-135/22.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
51 СОУ „Елисавета Багряна” – кани всички на постановките, включени в Театралния фестивал на училището, който се провежда от 21 до 24 март 2011 г. в театралния училищен салон.
Изявата е посветена на петдесетгодишния юбилей на 51 СОУ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.03.2011г.


Изх. №9137-129 /21= 03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че  Национален форум „Орфеева дарба”  възобновява традицията за организиране на годишен преглед на ученическите хорове, вокални групи и солисти от софийските училища и кани на 30 април (събота) 2011 година  от 9.00ч. в голямата зала на Национално музикално училище „Любомир Пипков”  на традиционния преглед всички желаещи музикални формации от столичните училища.

Заявка


Заявките си изпращайте на адрес: orfeeva.darba@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.03.2011г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


21.03.2011г.


Резултати от Национална олимпиада по информационни технологии – Областен кръг

 


21.03.2011г.


Изх. № 9137-126/21.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с повишаване на качеството на образованието в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на РИО, София-град и заявената политика на МОМН за  повишаване на професионалните компетенции на преподавателите по изкуствата, са организирани квалификационни семинари на тема „Използване на изкуството за целите на образованието” - на 28, 29, 30 и 31 март 2011г. за учителите, преподаващи: музика, хореография и изобразително изкуство.
ГРАФИК НА СЕМИНАРИТЕ:

28.03.2011г. – за райони: Банкя, Овча купел, Люлин, Красна поляна, Възраждане, Сердика, Илинден

78 СОУ „Христо Смирненски” – гр.Банкя – начало 9.00ч.

29.03.2011г. – за райони: Красно село, Триадица, Витоша, Оборище;

51 СОУ „Елисавета Багряна” – начало 9.00ч.

30.03.2011г. – за райони: Надежда, Връбница, Подуяне, Средец, Кремиковци;

102 ОУ „Панайот Волов” –  начало 9.00ч.

31.03.2011г. – за райони: Младост, Изгрев, Слатина, Студентски, Лозенец, Искър,    Нови Искър;

144 СОУ „Народни будители” –  начало 9.00ч.
Заявките се подават на адрес: e.tarnihkova@mon.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ – КООРДИНАТОРИ
ПО РАЙОНИ
ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-116/13.09.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити, моля да уведомите РИО в срок до 22 март 2011 г. за хода на кампанията за приемане на заявленията на учениците за допускане до държавни зрелостни изпити във всички училища от района, който координирате. Информацията, оформена в приложената таблица предавайте в стая № 515 или 511 - Регионален инспекторат по образованието, София-град.

Приложение : таблица

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова.
Началник РИО, София-град
(съгл. заповед № РД 10-462/16.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)19.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ СОУ,

Профилирани гимназии,
Професионални гимназии

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням, че крайният срок за подаване на заявленията на учениците за допускане до държавни зрелостни изпити е 25 март 2011 г.  В програмния продукт има образец за заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и за служебна бележка за подадено заявление. Училищата следва да изпратят базата данни до Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ, съдържаща данни за зрелостниците до 28 март 2011 г.

След окончателното приключване на този етап за Вашето училище , моля, в срок до 29.03.2010 г. да представите на хартиен носител в стая № 515 следните справки по утвърдения от Министъра на образованието, младежта и науката образец:

 1. Справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавните зрелостни изпити през майска сесия на учебната 2010/2011 година.
 2. Справка за зрелостниците със специални образователни потребности, заявили желание да бъдат допуснати до държавните зрелостни изпити през майска сесия на учебната 2010/2011 година / ако в училището има такива зрелостници/.

Към придружителното писмо за тези две справки следва да бъде приложена и Декларация от директора, че въведените от училището данни в софтуерния продукт на МОМН за учениците, които ще полагат държавни зрелостни изпити, съответстват на данните от подадените от учениците заявления и издадените им служебни бележки.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова.
Началник РИО, София-град
(съгл. заповед № РД 10-462/16.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)19.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Седмото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 9 април 2011 г. от 14,00 до 19,00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Джеймс Баучър”№ 5.

Между 1 март 2011 и 6 април 2011 можете да се регистрирате за участие на следния адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/

Състезателите следва да се явят на 9 април между 13,00 и 14,00 часа за регистрация на място във ФМИ. От 14,00 ч. до 19,00 ч. ще се проведат теоретичният тест и практическата задача, като победителите ще бъдат излъчени и наградени на 10 април.

За участниците в състезанието от провинцията е осигурена нощувка на 9 април в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, на бул. "Драган Цанков" 21А, срещу "Интерпред" или в парк-хотел „Москва” на ул.”Незабравка” №25.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова.
Началник РИО, София-град
(съгл. заповед № РД 10-462/16.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)18.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ и СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо и заявка за участие в обучение за учители на тема " Работа с Microsoft Mischief – Един компютър, няколко мишки" за учители на 09 и 10 април.

Обучението ще се проведе в СУ „Генерал Вл. Стойчев”.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Контакт за допълнителна информация

Кристина Габровска                                                                Вилма Доминикова 
Тел.: 935 60 70                                                                           Тел.: 935 60 68
Приложения:
Писмо
Заявка

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова.
Началник РИО, София-град
(съгл. заповед № РД 10-462/16.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)18.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана и форма за регистрация за участие в семинар на тема Share.TEC – споделяне на опит и ресурси за обучение, който се организира от Факултета по Математика и Информатика на СУ "Св. Климент Охридски" в рамките на международната конференция Електронно, дистанционно… или обучението на 21-ви век (София, България,  6 - 8 април 2011г.).
Семинарът ще се проведе на 6 април 2011 г. в град София от 17.00 до 19.00 часа в зала 247 на СУ "Св. Климент Охридски", Ректорат, северно крило.
Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Приложение: покана, форма за регистрация

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова.
Началник РИО, София-град
(съгл. заповед № РД 10-462/16.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)18.03.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ
И ПРОФИЛИРАНИТЕ УЧИЛИЩА
В ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ организира литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език. Конкурсът включва два модула:
модул 1: ЕСЕ / кратък разказ/ от 350 – 400 думи;
модул 2: КРАТКА АВТОРСКА ПИЕСА , не повече от 6 печатни страници. За този формат се допускат  както индивидулни, така  и колективи с до шестима участници.
Първите три работи от двата модула  ще бъдат наградени с парични награди, а отличените пиеси ще бъдат поставени на сцената на Учебния театър на НБУ.
Учениците са разделени в две групи: група А – 8 и 9 клас; група Б – 10, 11 и 12 клас
Допълнителна информация за сроковете, бланки за регистрация и др. ще намерите на адрес: www.nbu.bg, e-mail: lit_konkurs@nbu.bg, тел. 0895 799 932

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Светла Димитрова.
Началник РИО, София-град
(съгл. заповед № РД 10-462/16.03.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)18.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


От 14 до 19 март в гр. София, Зимен дворец на спорта се провежда Световно първенство по хокей на лед за жени - дивизия V.
На 18.03.2011г. ще бъдат проведени 2 международни срещи:

 • Испания - Полша                     начало 14:30 часа
 • Ирландия - България               начало 18:00 часа

На 19.03.2011г. ще бъдат проведени 2 международни срещи :

 • Испания - Ирландия    начало 14:30 часа
 • Турция – Полша           начало 18:00 часа

Моля уведомете вашите учители и ученици, които при възможност и желание могат да подкрепят българският женски национален отбор по хокей на лед, както и да изпитат удоволствие от този вълнуващ спорт.
Зимен дворец на спорта - вход свободен.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД16.03.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ГИМНАЗИИ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам  обява и формуляр на Младежка Фондация Арете – България за конкурс за есе по повод 8 април – Международен ден на ромите.
Моля да предоставите информацията на учениците от 9 до 12 клас на Вашето училище.

Приложения:
1.Обява 1, обява 2
2.Формуляр за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД16.03.2011г.


Изх. № 9137-106/09.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28 - 25/09.03.2011 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на националното състезание-тест по математика за учениците в 7. клас ще се проведе на 20 март 2011 г.

Формат на състезанието:
тест, който се състои от два модула. Първият модул включва 25 задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, а вторият модул – 3 задачи с кратък свободен отговор и 2 задачи с разширен аргументиран отговор.

Времетраене
: І модул – 60 минути; ІІ модул – 90 минути.

Място на провеждане:
119 СОУ, район „Изгрев”, кв. „Изток”, ул. „Латинка” № 11, директор Диян Величков Стаматов, тел. 973 37 36, 870 10 08.

Организация за провеждане :

До областния кръг са допуснати всички ученици, получили на общинския кръг на състезанието не по-малко от 75 точки, съгласно приложения списък. Следва да бъде осигурено присъствието на допуснатите ученици от Вашето училище.

Те трябва да заемат определените им места в сградата на 119 СОУ от 8 ч 10 мин до 8 ч 25 мин, като представят документ за самоличност.

За допълнителна информация се обръщайте към П. Нинкова (тел. 935 60 93, GSM 0887 23 51 58) и Т. Стоева (тел. 935 60 94, GSM 0886 44 28 57) –– ст. eксперти по математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД16.03.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
          
На вниманието на учителите по Религия 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на плана за квалификационна дейност на РИО – София-град и във връзка с квалификацията на учителите по Религия на 26.03.2011 г., събота, от 10.30 ч. в сградата на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе работен семинар на тема:
„Темите от библейската история в учебната програма за начален етап на обучение”.


Моля да сведете до знанието на учителя по Религия от повереното Ви училище.

За повече информация: Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО в РИО – София-град,   сл.тел. 935-60-65.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД15.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля информирайте се от приложенията за актуализираните каталози за обучение на директори и учители на НИОКСО, гр.Банкя.

 1. Каталог -  обучения на директори
 2. Каталог - обучения на учители

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД15.03.2011г.


Изх. № 9137-121/15.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че на 19.03.2011г. Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров” организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. Началото на инициативата е 10.00 ч.

НУИИ ще представи световете на графиката, скулптурата, илюстрацията, живописта.  Ще бъде открита изложба на възпитаниците на училището. Осигурен е достъп до ателиетата за всички желаещи да се докоснат до изкуството на младите таланти.

Инициативата се посвещава на Шейсетгодишния юбилей  на училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД15.03.2011г.


Изх. № 9137-120/15.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честването на 50-годишнината от първия полет на човек в Космоса – Юрий Гагарин през м. април в гр. София и в страната ще се проведат редица изяви.

Министерството на образованието, младежта и науката подкрепя отбелязването на годишнината, като отчита значимостта на това историческо събитие.

За тази цел е необходимо в часа на класа от 11.04. до 15.04.2011 г. да се проведе дискусия на тема: „50 години от първия полет на Юрий Гагарин в Космоса и българският принос за развитието на Космонавтиката.”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД15.03.2011г.


ДО РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с писмо № 9105-55/01.03.2011 г. на МОМН относно разпространяването на задължителната училищна документация (ЗУД) за края на учебната 2010/2011 година приложено Ви изпращам:

 1. Писмо с изх. № 9106-11/15.03.2011 г. на началника на РИО – София-град.
 2. График за доставката по райони.
 3. Справка за доставка на ЗУД.
 4. Приемателно-предавателен протокол – Приложение № 3.
 5. Приемателно-предавателен протокол – Приложение № 4

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД15.03.2011г.


Изх. №  9137-119/15.03.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на министъра  на образованието, младежта и науката и във връзка със заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО – София-град за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в средните училища през учебната 2010/2011 година, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 26.03.2011 г. (събота), както следва:
За учениците от V до VІІ клас – в 1 СОУ „П. Славейков”, ул. „Стара планина” №11
Начало – 9.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа
За учениците от VІІІ до ХІІ клас – в ПГМЕ„Н. Вапцаров”, ул.„Стара планина” №13   
Начало – 9.00 ч. Времетраене – 4 астрономически часа
Всички ученици с определени от Вас придружители трябва да се явят в посочените училища в 8,00 часа и да заемат работните си места до 8,30 часа. Публикуването на задачите ще стане в деня на провеждане на олимпиадата на електронната страница на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания”.
Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация относно необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 8,30 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.


Приложение: Списък на класираните ученици по класове

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД15.03.2011г.


9137-117/ 15.03.2011

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейността на РИО – София-град за усъвършенстване на професионалните компетентности на директорите на столичните училища предстои провеждането на квалификационен семинар на тема „Модерното образование – мениджмънт и лидерство” от 13 до 15 април 2011 г. в град Банско по приложената програма.

Заявка
за участие изпращайте на е-mail: rio_varsenova@abv.bg в срок до 21.03.2011 г.

За допълнителна информация:
Вася Арсенова 935 60 85
Моника Златкова 935 60 61
Кристина Габровска 935 60 70

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД14.03.2011г.


Изх. № 9137-115/14.03.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА
В СОФИЯ-ГРАД
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 • Съгласно заповед №РД 09-202/14.02.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, в срок до 15.03.2011 г. трябва да подадете в МОМН, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” заявки за необходимото количество учебници и учебни помагала. Заявките са публикувани на сайта на МОМН, линк „Учебници”.
 • Необходимите средства за закупуване на учебници и учебни помагала се осигуряват от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката съответно за:
  • - децата в подготвителна група в частните детски градини и училища;
  • - учениците от I до VII клас в частните училища.

В чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 104 са определени нормативите на средствата за закупуване на комплектите учебници и учебни помагала.
Съгласно чл. 3, ал. 7 и ап. 8 средствата се предоставят в зависимост от срока на ползване на учебниците и учебните помагапа и се индексират ежегодно с допусканията за инфлацията, с които се разработва държавният бюджет за съответната година. За учебната 2011-2012 година следва да се индексират с 3,7 на сто.
Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят средствата за закупуване на учебници и учебни помагала на детските градини и училища въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката „Админ М.
За да се предоставят необходимите средства е необходимо директорите на частните детски градини и училища да изпратят до 20.04.2011 г. до дирекция „Стопански и счетоводни дейности" на МОМН следната информация:

 • Пълно наименование и точен адрес на училището/детската rрадина;Телефон за контакти, факс u email;
 • Наименование на банката;
 • Банков клон (име и адрес);
 • Банков код (BIC);
 • Номер на банковата сметка (IBAN).

Предвидени са допълнителни средства по чл. 3, ал. 3 от ПМС № 104 за закупуване на допълнителни учебници и учебни помагала в случай на движение на учениците или изхабяване на учебниците, като средствата могат да бъдат разходвани при нужда до приключване на финансовата година.

 • В срок до 11.05.2011 г. директорите на частните детски градини и училища следва да сключат договорите за доставката на учебниците и учебните помагала и да организират доставката им не по-късно от 26.08.2011 г. Заповедта за определяне на графика на дейностите и адресите на издателствата са поместени на сайта на МОМН, линк „ Учебници".
 • B cpок до 10.06.2011 г. дирeкторите следва да изпратят до РИО информация за сключените договори и сроковете на доставка на учебници и учебни помагала
 • B cpок до 10.09.2011 г. дирeкторите задължително да представят в МОМН, дирекция „Стопански и счетоводни дейности”, финансов отчет за закупените учебници и учебни помагала.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД14.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме покана и регламент за участие в
Националното състезание по уеб разработване "WEBLOZ", което е за ученици между 5 и 8 клас. Състезанието ще се проведе между 15 и 17 април в спа-комплекс "Островче" до град Разград. За всеки участник е подсигурена безплатна нощувка.

Регистрацията започва на 14-ти март (понеделник) и ще продължи до 25 март.

Приложения:
1. Покана
2. Регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД14.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме покана, условия за участие в Трето национално състезание по информационни технологии, което се провежда в Благоевград от 25.03.2011 г. до 27.03.2011 г.

Приложения:
1. Покана     
2. Условия за участие
3. Програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД14.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 1. Изпращам Ви графика за защита на проектите и заповедта на Началника на РИО, София-град с назначената комисия за обласния кръг.
 2. На 18.03.2011 г. /петък/ от 12 ч. до 17ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата.
 3. Областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии ще се проведе на 20. 03. 2011 г. /неделя/ от 08:30 ч. в Националната природо-математическа гимназия, ул. „Бигла”, № 52.

Моля всички участници, техните ръководители /инструктори/ и членовете на комисията да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнително информация.

Приложения:

1.
Заповед

2. График

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД14.03.2011г.


Резултати от Националното многоезично състезание


11.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Консултативен център „Плиска” Ви предлага обучителни екипи и програми за допълнително обучение на педагогически кадри.

Моля запознайте се от приложенията с възможностите за обучение:

 
www.centarpliska.com; fsc.bulgaria@gmail.com; тел: 02/97-97040.

Приложения: Приложение1; Приложение2.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД11.03.2011г.


№  9137-112/11.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Информирам Ви за предстояща Национална конференция на Академия за гражданско общество  на тема „Работа по случаи в образованието”, която ще се проведе  на 29  април 20011 г. в НМУ „Любомир Пипков”.

Краен срок за изпращане на презентации и номинации за участие в  конкурсите:


1 април 2011 г.  (до 24.00 ч.), за заявки на участници  без презентации   - 20 април 2011г.


За допълнителна информация използвайте следните адреси: 


akademia2011.dir.bg
 , 
 ago.seminari.bg   ,  www.ago.hit.bg

Адрес за кореспонденция  и  заявки:
rachev@mail.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД11.03.2011г.


Изх. № 9137-106/09.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28 - 25/09.03.2011 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на националното състезание-тест по математика за учениците в 7. клас ще се проведе на 20 март 2011 г.

Формат на състезанието:
тест, който се състои от два модула. Първият модул включва 25 задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, а вторият модул – 3 задачи с кратък свободен отговор и 2 задачи с разширен аргументиран отговор.

Времетраене
: І модул – 60 минути; ІІ модул – 90 минути.

Място на провеждане:
119 СОУ, район „Изгрев”, кв. „Изток”, ул. „Латинка” № 11, директор Диян Величков Стаматов, тел. 973 37 36, 870 10 08.

Организация за провеждане :

До областния кръг са допуснати всички ученици, получили на общинския кръг на състезанието не по-малко от 75 точки, съгласно приложения списък. Следва да бъде осигурено присъствието на допуснатите ученици от Вашето училище.

Те трябва да заемат определените им места в сградата на 119 СОУ от 8 ч 10 мин до 8 ч 25 мин, като представят документ за самоличност.

За допълнителна информация се обръщайте към П. Нинкова (тел. 935 60 93, GSM 0887 23 51 58) и Т. Стоева (тел. 935 60 94, GSM 0886 44 28 57) –– ст. eксперти по математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание резултатите от Областния кръг на Националното интердисциплинарно състезание „Знам и мога” проведен на 26.02.2011 год. в І СОУ ”Пенчо Славейков”
Първите трима класирани ученици имат право да участват в Национален кръг, който ще се проведе на 26 март 2011 г. в град София.

Класирани ученици от град София:

Име, презиме, фамилия

Училище

Резултат

1.

Добрина Христова Енева

73 СОУ

57,50 точки

2.

Жени Ю. Янева

11 ОУ

56 точки

3.

Кристияна Божидарова Герова

95 СОУ

56 точки

Приложение:
Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на националното интердисциплинарно състезание „Знам и мога”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.03.2011г.


Изх. № 9137-111/09.03.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставяме Ви протоколите за резултатите по състезателни групи от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведен на 26.02.2011 г.

 1. Протокол за резултатите на VІІ клас – І състезателна група.
 2. Протокол за резултатите на VІІІ клас – ІІ състезателна група.
 3. Протокол за резултатите на ІХ клас – ІІІ състезателна група.
 4. Протокол за резултатите на Х – ХІІ клас – ІV състезателна група.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.03.2011г.


Изх. № 9137-109/9.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че във връзка с плана за квалификационната дейност на РИО – София-град, на 28.03.2011г. (понеделник) от 10.30 часа в зала „Триадица”, р-н „Триадица”, ул. „Метличина поляна” №14 ще се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт на тема: Волейбол.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.03.2011г.


Изх. № 9137 – 107/ 09.03.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
41 ОУ, 8 СОУ, НПМГ,  
119 СОУ, Американски колеж и І АЕГ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед No РД 09-1507 /20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и Националния календар за извънучилищните  дейности на МОМН  за учебната 2010/2011 г. на 26.03.2011 г. и 27.03.2011 г. в град Стара Загора ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по астрономия за ученици от VII до XII клас  разпределени в три възрастови групи.

Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – град Стара Загора и ГПЧЕ „Ромен Ролан”, град Стара Загора.

Националната олимпиада по астрономия ще се проведе в два кръга в два последователни дни. На 26.03.2011 год от 8:00 часа ще се проведе теоретическият кръг (продължителност 4 астрономически часа), а на 27.03.2011 г. от 08.00 ще се проведе практическият кръг (продължителност 2 астрономически часа) в ГПЧЕ ,,Ромен Ролан”, град Стара Загора.

Настаняването на участниците и техните ръководители ще се извърши на 25.03.2011 год. в хотел ,,Мериан Палас” от 14.00  часа до 17.30 часа. Цената на една нощувка на човек в тройна или четворна стая със закуска е 30.00 лева.

Регистрирането на участниците ще се извърши на 25.03.2011 год. от 18.00 до 18.50 часа във фоайето на 3 етаж в сградата на ГПЧЕ ,,Ромен Ролан”, гр. Стара Загора, Необходимо е  ръководителите да представят списък на учениците, с трите им имена, класа, училището, датата на раждане и постоянният им адрес, заверен с подпис на директора и печат на училището. Участниците над 16 години е нужно да носят със себе си лична карта.
Откриването и техническата конференция ще се проведат на 25.03.2011 год. от 19.00 часа в залата на ГПЧЕ ,,Ромен Ролан”, гр. Стара Загора.

Заявките за участие по образец се изпращат до 13.03.2011 год на e-mail: ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки и екология в РИО - София-град Петя Иванова, която изготвя обобщена заявка за региона и я изпраща до 14.03. 2011 год. на  e-mail: viotov_riosz@abv.bg. В РИО – Стара Загора.

Командировъчните средства на учениците и ръководителите са за сметка на училища, общини, РИО, спонсори или самофинансиране. Заплащането на нощувките ще се извършва  на 25.03.2011 г. при настаняването в хотела. За издаването на фактури е необходимо да предоставите точни данни на рецепцията на хотела.

Приложение:
1. Регламент за организиране и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по астрономия;
2. Програма на Националния кръг на олимпиадата по астронамия.
3.Образец на заявка за участие.
За допълнителна информация:

Венелин Йотов – ст. експерт по природни науки и екология в РИО – Стара Загора.    GSM:0878833260

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.03.2011г.


Изх. № 9137 – 108/ 09.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010-2011 г. и Заповед № РД 28-5/ 03.02.2011 г. на началника на РИО – София-град Ви съобщаваме, че областният кръг на националното състезание – тест по български език и литература за ученици от VІІ клас ще се проведе на 12 март 2011 г. в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, ул."Кирил и Методий" №148, тел. 80569/12, 80569/40, 931-50-51.
Начало на състезанието – 14,00 ч.

Участниците, придружени от учител или родител, се явяват в 13,30 ч., като носят документ за самоличност – ученическа лична карта или бележник – и синя химикалка.

Директорът на всяко училище с двама и повече от двама участници със заповед назначава за квестор учител, който не е специалист по български език и литература. Имената на квестора се съобщават незабавно по телефона на училището домакин.

Участниците попълват тест от 60 въпроса за 120 минути. Максималният брой точки от теста е 100. Получилите най-малко 90 точки ще бъдат предложени за участие в националния кръг на състезанието. Националната комисия допуска до участие в последния кръг 50-те най-високи резултата от цялата страна. На националния кръг се класират ученици на първо, второ и трето място, които може да използват резултата вместо изпит по български език и литература за приемане на ученици в държавни и в общински училища по Наредба № 11.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.03.2011г.


Изх. № 9137-105/09.03.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от РИО – Пловдив с вх. № 0516-1/8.03.2011 г. в РИО –София-град за провеждането на Пролетни математически състезания за ученици от 8. до 12. клас на 25, 26 и 27 март 2011 г. съгласно Заповед № РД 09-1507/20.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, приложено Ви изпращам информация за тяхното провеждане.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.03.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Тестов център „Бултест Стандарт” организира  Практикум за учители: Информационните технологии в преподаването и оценяването в училище.
Поддържащата квалификация в областта на информационните технологии е особено важна с оглед на бързото им развитие и на необходимостта от адаптиране на учителите към новостите в тази сфера.

Целеви групи:
учители от всички предметни области и всички образователни степени, педагогически съветници, педагогически кадри от школи и центрове за работа с деца.

Обучението е в три независими модула – всеки с продължителност 10 часа. Провежда се и сутрин, и следобед съобразно заетостта на учителите. Курсовете започват на 22 март и се водят по график. Записването за всички дати става до 21 март. Местата са ограничени.

Обучителите са преподаватели по компютърни умения от НБУ и БАН с международно признати сертификати. Преминалите успешно обучението учители получават удостоверение.

Обученията се провеждат в модерно оборудвани компютърни зали с климатизация в Лабораторията по телематика на БАН (ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 8   –  в района на хотел „Плиска”) и в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади (бул. „Драган Цанков” 21А  – срещу„Интерпред”).

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обученията.
Желаещите следва да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 08944 200 21. Посочват име, телефон за връзка, училище. Таксата е 68 лв. за един модул и се превежда по банков път.

График и програми на обученията

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД09.03.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме резултатите на класираните ученици за Национален кръг на олимпиадата по руски език, които ще се проведе на 26 март 2011 г. в град Враца. Моля след като се запознаете с условията за нощуване акуратно да попълните заявките и спазите срока за изпращането им – 10 март, 13 часа на следния електронен адрес:rio_rk@abv.bg.
За контакти :0894 38 50 05; 0888 84 90 76; 092 62 73 93 вътр. 406 – г-жа Росенка Кабатлийска, ст експерт ЧЕО в РИО Враца и председател на националната комисия.

Приложения съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД08.03.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ/А/  ГОСПОДИН /ГОСПОЖО/ ДИРЕКТОР,

Областният кръг на Олимпиадата по английски език ще се проведе на 12.03.2011г. /събота/, от 9.00 часа в следните училища:

І АЕГ, бул.”Княз Ал.Дондуков” № 60, – учениците от ІV и V групи /11 и 12 класове/;
ІІ АЕГ, район Илинден, ул.”Пловдив” № 20 – учениците от І група /8клас/;
2 СОУ”Акад.Ем.Станев”, жк”Бъкстон”, ул.”Ген.Суворов” № 36 – учениците от
 ІІ група /9 клас/;
7 СОУ”Св.Седмочисленици”, ул.”Шишман” 28, - учениците от ІІІ група /10 клас/.

Учениците трябва да заемат местата си до 8.30 ч., а квесторите  да се явят в училищата до 8.00 ч.
Моля да създадете нужната организация за придвижване на учениците ви до съответните училища.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД08.03.2011г.


ДО
УЧИТЕЛИТЕ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 11.03.2011 г.от 9.00 ч. в Първа частна английска гимназия, ул.”Стара планина” № 13 /до І.во СОУ/, ще се проведе семинар на тема „Нови методики в обучението по английски език”. Гостува лекторът от Великобритания Пол Гибсън.

Участието в семинара е базплатно.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД08.03.2011г.


Изх. 9137 – 103/ 08.03.2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СМГ, 55 СОУ,  45 ОУ, 42 ОУ,
41 ОУ, 8 СОУ, 119 СОУ,

130 СОУ, НПМГ, І АЕГ,
31 СУЧЕМ  и
Американски колеж
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Предлагам на Вашето внимание резултатите от Областния кръг на олимпиадата по астрономия проведен на 19.02.2011 год. в 41 ОУ”Св. Патриарх Евтимий”.

Областният кръг на олимпиадата по астрономия е последен за учениците от І-ва възрастова група (5-6 клас).

Класираните ученици от ІІ-ра група (7-8 клас), ІІІ-та група (9-10 клас) и ІV група (11-12 клас) имат право да участват в Национален кръг, който ще се проведе на 26 и 27 март 2011 год. в град Стара Загора.

Класирани ученици от град София:

ІІ-ра възрастова група.


Име, презиме, фамилия

Училище

Клас

Резултат

1.

Дилян Лазаров Христов

41 ОУ

7

42,25 точки

2.

Атанас Руменов Петров

8 СОУ

7

29,50 точки

3.

Весела Олег Котева

НПМГ

8

26,75 точки

4.

Йоана Янкова

НПМГ

8

19,25 точки

ІІІ-та възрастова група


Име, презиме, фамилия

Училище

Клас

Резултат

1.

Ивайло Росенов Полихронов

НПМГ

10

43,25 точки

2.

Цанимир Ангелов Ангелов

НПМГ

10

40,25 точки

3.

Калин Руменов Кръстев

НПМГ

9

37,00 точки

4.

Михаела Захариева

Американски колеж

10

28,75 точки

5.

Николай Тониев Чобанов

НПМГ

9

23,25 точки

6.

Теодора Михайлова

Американски колеж

10

22,50 точки

ІV-та възрастова група


Име, презиме, фамилия

Училище

Клас

Резултат

1.

Даниел Евгениев Цветков

НПМГ

12

40,50 точки

2.

Чавдар Чавдаров Дуцов

НПМГ

11

30,50 точки

3.

Васил Николаев Тодоринов

НПМГ

12

26,00 точки

4.

Нина Мирославова Илиева Американски колеж 12 21,50 точки

4.

Родостина Минкова Кирина 119 СОУ 12 19,00 точки

4.

Момчил Николаев Николаев

І АЕГ

12

17,50 точки

5.

Христо Димитров

Американски колеж

12

17,00 точки

6.

Александър Любомиров Лалев

НПМГ

12

16,50 точки

Приложение:
Протоколи на Националната комисия за резултатите от Областния кръг на олимпиадата по астрономия за І-ва възрастова група (6-7 клас), ІІ-ра възрастова група (8-9 клас), ІІІ-та възрастова група (10-11 клас), ІV възрастова група (11 – 12 клас) и протоколи на класираните ученици за ІІ-ра възрастова група (8-9 клас), ІІІ-та възрастова група (10-11 клас), ІV възрастова група (11 – 12 клас).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД07.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана на Сдружение „Професионален форум за образованието” за шестата традиционна среща-семинар „УЧИЛИЩЕТО В ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ”, която ще се проведе на 09.03.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД07.03.2011г.


Изх. № 9137 – 88/28.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-23/28.02.2011 г. на началника на РИО – София-град и писмо № 1а/39 от 15.02.2011 г. на Съюза на математиците в България и вх. № 1102-2/28.02.2011 г. в РИО – София-град, Ви уведомяваме, че на 19.03.2011 г. ще се проведе областният кръг на ежегодното математическо състезание „Европейско кенгуру”.
Състезанието се провежда във всяко училище, в което има повече от 12 ученици, изявили желание за участие. Директорите на училищата следва да създадат условия за провеждането му между двете учебни смени, като определят начален час от 12:00 до 12:30 ч. Състезанието е с продължителност 75 минути.
В същия ден по решение на Европейската асоциация „Кенгуру без граници” състезанието ще се проведе в цяла Европа, Канада, Мексико, Бразилия , Грузия и Казахстан.
През последните няколко години организатори на състезанието са МОМН и Съюза на математиците в България.
Участниците ще се състезават в шест възрастови групи: І група –2. клас; ІІ група –3. и 4. клас; ІІІ група – 5. и 6. клас; ІV група – 7. и 8. клас; V група – 9. и 10. клас и VІ група – 11. и 12. клас;
Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без 2. кл.). Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно.
Организацията по провеждането на състезанието за град София се извършва от експертите по математика от РИО – София-град и председателите на секции към Съюза на математиците в България.
Заявките за участие и таксата за правоучастие се приемат на 15, 16 и 17 март от 10:00 до 15:30 часа от Председателя на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България в 41 ОУ, ул. „Самуил” № 24 (залата на партера). Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • училище;
 • телефони и e-mail за контакти;
 • брой на учениците по класове и езика, на който ще се явяват (български или френски);

Заявките на училищата, в които има по-малко от 13 ученици, изявили желание за участие, трябва да съдържат и поименен списък на учениците по класове и езика, на който ще се явяват (български или френски). Тези ученици ще бъдат разпределени за участие в друго училище.
Материалите за състезанието ще се получават на 18 март от 9:30 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа и на 19 март от 9:00 до 10:30 часа от експертите по математика в РИО (стая 410).
Писмените работи (бланки за отговори) на участниците в състезанието се предават на експертите по математика на 21 март 2011 г. (понеделник) от 9:30 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа за организиране на оценяването им.
Допълнителна информация може да получите на тел. 935 60 93 и тел. 935 60 94 – П. Нинкова, Т. Стоева - ст. експерти по математика.

Приложение:
1. Писмо № 1а/39 от 15.02.2011 г. на Съюза на математиците в България и вх. № 1102-2/28.02.2011 г. в РИО – София-град;
2. Заповед № РД 28-23/28.02.2011 г. на началника на РИО – София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД07.03.2011г.


Изх. № 9137-93/2.03.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ
И СОУ С ПАРАЛЕЛКИ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви писмо № РД 04-859/28.02.2011 г. от РИО – Ловеч за провеждането на Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназиии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил на 29, 30 и 31 март 2011 г. съгласно Заповед № РД 09-1507/20.10.2011 г. на министъра на образованието на младежта и науката.

Приложение:            
1. Писмо изх. № РД 04-859/28.02.2011 г. от РИО – Ловеч;
2. Заявка за участие (Приложение 1);
3. Списък на участниците (Приложение 2)

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД07.03.2011г.


Изх. № 9137-101/02.03.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че:
Съгласно чл. 26, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета децата и учениците със специални образователни потребности  и/ или хронични заболявания постъпват в детските градини, които са задължени да ги приемат.
Съгласно чл.13, ал.1 и чл.20, ал.1 от Наредба № 1/23.01.2003 г. на МОН за обучение и възпитание на деца и ученици със специални и/или хронични заболявания, Екипът към РИО – София-град, прави първична оценка  на общото развитие на детето, за да препоръча вида и формата на обучение и да осигури на детето подкрепяща среда, което се изразява в осигуряването на съответния специалист/ ресурсен учител, психолог, логопед/. Ако детето е с хронично заболяване и не се нуждае от подобна подкрепа /ресурсен учител, психолог, логопед/ се кандидатства в съответната детска градина с приложени ТЕЛК или решение от ЛКК, които доказват хроничното заболяване на детето и съгласно горецитирания член от ППЗНП учебното заведение е задължено да запише детето.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД07.03.2011г.


Изх.№  9137-99/02.03.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с официалното отбелязване на Деня на Холокоста, Ви уведомявам, че плануваната среща с проф. Михаел Бар-Зоар, автор на книгата за спасяването на българските евреи “Извън хватката на Хитлер”, ще се състои на 15.03.2010 г. от 11.00 ч. в зала „София”, пл. „Батенберг” № 1.

Чрез Вас отправям покана към учителите по история и цивилизация от град София, които имат възможност, да присъстват на мероприятието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.03.2011г.


Изх. 9137 – 98/ 02.03.2011 год.                                                                            

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-1507/ 20.10.2010 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 год. и Приложение №1 на същата заповед, Ви уведомявам следното:
Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 19.03.2011год.
Начало на олимпиадата 14:00 часа.
Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 62 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас / - 76 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 75 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ - 89 точки.

Домакин на олимпиадата е: 55 СОУ „Петко Каравелов”, район „Студентски”, ул. „Дъбница” 3.
Директор на училището: Радост Петрова Петкова
Телефони за връзка с училището: 877 12 97 и 0887736330  – канцелария;  
Електронен адрес: sofia_55sou@abv.bg
Маршрути до училището:
автобуси 280, 413 и 88,  спирка „Технически университет» и метро, спирка  «Мусагеница».


Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес. В срок до 17,00 ч. на 09.03.2011 г. директорът на училището уведомява на електронната поща ivanova_petja@abv.bg експертите по природни науки и екология за номера на заповедта и имената на посочените по-горе длъжностни лица.

Училищата, които на 19.03.2011 са домакини на олимпиадите по география и икономика (121 СОУ),  испански език (39 СОУ), биология и здравно образование (55 СОУ) и физика (НПМГ) не си разменят квестори.


Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин в 13:15 часа.
Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:25 часа. След този час няма да бъдат допускани. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Съгласно писмо изх. № 9105-29/ 03.02.2011 год. на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОМН в 13.30 часа.

Приложение:
1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по биология.
2. Резултати от училищата, участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.03.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 Във връзка с писмо № 9105-31/04.02.2011г. на МОМН, за предоставяне и разходване, съгласно Постановление № 129/11.07.2000г. на МС, на предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училище, Ви уведомявам:
          Паричните средства за физическо възпитание и спорт за децата в общинските и държавните детски градини са 2.00 лв. на дете за бюджетна година и за учениците в общинските и държавните училища в присъствена форма на обучение са 3.00 лв. на ученик за бюджетна година. (Съгласно чл.2, ал.2 ( Нова-ДВ, бр. 28 от 2006г.) от ПМС № 129/11.07.2000г. „Не по-малко от 50 на сто от средствата по ал.1 се разходват за осъществяване на учебно-тренировъчна и/или спортно-състезателна дейност.”). Целевите средства по чл.2, ал.2 от постановлението могат да се разходват за:
            1. Учебно-тренировъчна дейност:
              - консумативи и външни услуги за ползване на спортни обекти;
              - специализирана спортна литература.
             2. Спортно-състезателна дейност:
              - пътни и дневни разходи за участие в спортни прояви ;
              - начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
              - застрахователна полица, осигуряваща застрахователна защита по вид спорт при настъпване на злополука за периода на участие в състезанията.
 І. За общинските детски градини и училищата, финансирани чрез бюджета на общините:
І. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РИО, вторият се връща в общината и третият се предоставя за съхранение при директора, изработил проекта.
2. Проектите на общинските детски градини и училищата се съгласуват със съответната комисия към общинския съвет и се представят в регионалния инспекторат по образование, заедно със Справка (Образец № 1), подписана от кмета на съответната община.
         Проектите следва да се представят на старши експерта по младежки дейности и туризъм в районните администрации на Столична община, в срок до 31.03.2011г.
ІІ. За държавните детски градини, финансирани от Министерство на отбраната:
         Проектите следва да се представят в РИО, София-град на старши експерта по предучилищно възпитание и спорт – Вирджиния Василева в срок до 31.03.2011г.
ІІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОМН:
1.  Паричните средства за държавните училища се получават след одобряване на проектите от министъра на образованието, младежта и науката, но не по-късно от  31.12.2011г.
2.  Проектите се изработват в два екземпляра.  Единият екземпляр се изпраща и съхранява в МОМН, а вторият се представя за съхранение на директора, изработил проекта.
       Проектите следва да се представят в РИО, София-град, ул „.Антим І ” № 17, ІV етаж, стая 401 – Деловодство, в срок до 31.03.2011г.
       За допълнителна информация можете да се обръщате към старши експерта по ФВС- г-жа М.Стоилова на тел: 935 60 79.

Приложения:
    1 Тематична част на проекта - Обобщен план.
    2.Образец № 1.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.03.2011г.


Изх.9137 – 97/ 02.03. 2011 год.                                                                            

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-1507/ 20.10.2010 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 год. и Приложение №1 на същата заповед, Ви уведомявам следното:
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 19.03.2011год.
Начало на олимпиадата 14:00 часа.
Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 20 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас / - 20 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 20 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание Х - ХІІ клас/ - 20 точки.

Домакин на олимпиадата е: Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов”, район „Лозенец”, ул. „Бигла” 52.
Директор на училището: Иванка Илиева Генова
Телефони за връзка с училището: 0893 696 261 – директор; 862 83 63 – канцелария.
Електронен адрес: npmg_sofia@abv.bg
Маршрути до училището:
автобуси  88, 120, спирка „София ленд”, 102 и 94 спирка „Химически факултет»;
трамваи №18, спирка  «Химически факултет» и № 10 спирка «Джеимс Баучер».


Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес. В срок до 17,00 ч. на 09.03.2011 г. директорът на училището уведомява на електронната поща ivanova_petja@abv.bg експертите по природни науки и екология за номера на заповедта и имената на посочените по-горе длъжностни лица.

Училищата, които на 19.03.2011 са домакини на олимпиадите по география и икономика (121 СОУ),  испански език (39 СОУ), биология и здравно образование (55 СОУ) и физика (НПМГ) не си разменят квестори.


Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин в 13:15 часа.
Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:25 часа. След този час няма да бъдат допускани. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
Съгласно писмо изх. № 9105-29/ 03.02.2011 год. на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОМН в 13.30 часа.

Приложение:
1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по физика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.03.2011г.


Изх. № 9137 – 95/ 02.03.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
63 ОУ, 77 ОУ, 163 ОУ, 1 СОУ, 7 СОУ,
8 СОУ, 10 СОУ, 15 СОУ, 17 СОУ, 18 СОУ 19 СОУ,

21 СОУ, 22 СОУ, 23 СОУ, 27 СОУ, 29 СОУ,
30 СОУ, 32 СОУ, 36 СОУ, 37 СОУ, 51 СОУ,
54 СОУ, 56 СОУ, 66 СОУ, 68 СОУ, 69 СОУ,
73 СОУ, 78 СОУ, 79 СОУ, 81 СОУ, 88 СОУ,
90 СОУ, 95 СОУ, 97 СОУ, 101 СОУ, 119 СОУ,
123 СОУ,125 СОУ, 127 СОУ, 133 СОУ, 137 СОУ,
138 СОУ, 144 СОУ, 145 СОУ, НСОУ „София”

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Здравното образование и възпитание, включително здравословното хранене, е основна и неизменна линия в образователната политика на Република България. В тази връзка Министерство на образованието, младежта и науката подкрепя проекта „Кампания „Олимпиада за здравословно хранене” на асоциация „Маркетор”.
Моля да окажете съдействие за провеждане на олимпиада по здравословно хранене, като съгласувате планираните дейности с представители на асоциация „Маркетор”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.03.2011г.


Изх. 9137 – 94/ 02.03.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание резултатите от Националното състезание по физика проведено на 26.02.2011 год. в град Велико Търново.

Приложение:
Протоколи за резултатите от Националното състезание по физика 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 – 12 клас, специална тема (индивидуално класиране) и протоколи за отборно класиране за 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас и 11 -12 клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.03.2011г.


№ 9137-92/02.03.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  РИО, София-град  организира семинар, насочен към повишаване на компетентностите на учителите по музика от столичните училища и детски градини, на тема:
„Обучението по музика и фолклорното наследство на българите”.
Семинарът ще се проведе:
на 09.03.2011г. в семинарната зала на Американски колеж – София, начало 15.30ч.
Участници-лектори: проф. д-р Георг Краев – НБУ, Елена Търничкова-главен експерт МОМН, Бинка Добрева- преподавател по народно пеене в 144 СОУ „Народни будители”, Нели Владимирова – преподавател по музика в 96 СОУ „Л. Н. Толстой” и ръководител на вокална група в часове - СИП.
Демонстрация на вокална техника на Хора при Американски колеж – София - с ръководител Илия Михайлов.
Моля заявките си за участие в семинара изпратете на електронен адрес: rio_varsenova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.03.2011г.


№ 9137-91/02.03.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам писмо на ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ
– СОФИЯ, който  

ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА

ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

Семинарът ще се състои на 10 март 20011 г. в 1 СОУ „Пенчо Славейков” – от 10.00 ч.

Семинарът е насочен към училищни специалисти (психолози, педагогически съветници, учители, главни учители).

Допълнителна информация можете да получите на тел: 9446497 и на e-mail: vmarinova@sofiamca.org - Валентина Маринова.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.03.2011г.


Изх. № 9137-90/02.03.2011 г.

ЧРЕЗ „ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ”

РАЙОН .........................................
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 г., заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. и Писмо с изх. № 9137-41/08.02.2011 г. на началника на РИО – София-град, областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 19.03.2011 г., събота, както следва:

 1. Място на провеждане: 121. СОУ „Георги Измирлиев”, район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 24;
 2. Начало: 14,00 часа с обявяването на материалите на интернет страницата на МОМН;
 3. Време за провеждане: 2 (два) астрономически часа.

На 19 март учениците заемат своите места по зали в 121 СОУ от 13,00 до 13, 25 часа.
Квесторите трябва да се явят в учителската стая на 121 СОУ в 12,30 часа за инструктаж.
Директорите определят със заповед учители-придружители на учениците в деня на провеждане на олимпиадата.
Директорите на училищата, чиито ученици ще се явяват на областния кръг на олимпиадата предлагат в срок до 11.03.2011 г. в РИО – София-град:

 1. учители квестори (неспециалисти по предмета) – до 7 ученици по 1 (един) квестор;
 2. учители по география и икономика за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

            Участниците в олимпиадата ще бъдат допускани до залите в 121 СОУ само с документ за самоличност до 13,25 часа на 19 март 2011 г.
Съгласно заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на министъра  на образованието, младежта и науката, Приложение № 1, Раздел ІV., се финансира оценяването на писмените работи.
Резултатите на учениците ще бъдат публикувани на сайта на РИО на 01.04.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД28.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И
ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че издателство „Просвета-София” АД, със съдействието на районните администрации, ще проведе семинар за повишаване квалификацията на директорите на всички видове детски градини и обединени детски заведения на тема: „Образователни модели и визия на директора за педагогическо взаимодействие”. Лектори на семинара са:

Проф. Гюров – „Европейски приоритети на предучилищното образование”.
Проф. Гюрова – „Качество на образователната институция – критерии и индикации”.
Доц. Витанов – „Инициативност и предприемачество – интегрирани образователни практики”.

Семинарът ще се проведе в Зала „Вяра” при Столична библиотека, пл. „Славейков” № 4 по следния график:
На 09.03.2011 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч., с една кафе-пауза, за директорите от районите: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Триадица.
На 10.03.2011 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч., с една кафе-пауза, за директорите от районите: Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Оборище, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски.

Моля за Вашето участие в семинара, като вземете необходимите мерки за провеждане на ефективен възпитателно-образователен процес в детската градина.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД28.02.2011г.


Изх. № 9137 – 88/28.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-23/28.02.2011 г. на началника на РИО – София-град и писмо № 1а/39 от 15.02.2011 г. на Съюза на математиците в България и вх. № 1102-2/28.02.2011 г. в РИО – София-град, Ви уведомяваме, че на 19.03.2011 г. ще се проведе областният кръг на ежегодното математическо състезание „Европейско кенгуру”.

Състезанието се провежда във всяко училище, в което има повече от 12 ученици, изявили желание за участие. Директорите на училищата следва да създадат условия за провеждането му между двете учебни смени, като определят начален час от 1200 до 1230 ч. Състезанието е с продължителност 75 минути.

В същия ден по решение на Европейската асоциация „Кенгуру без граници” състезанието ще се проведе в цяла Европа, Канада, Мексико, Бразилия , Грузия и Казахстан.

През последните няколко години организатори на състезанието са МОМН и Съюза на математиците в България.
Участниците ще се състезават в шест възрастови групи: І група –2. клас; ІІ група –3. и 4. клас; ІІІ група – 5. и 6. клас; ІV група – 7. и 8. клас; V група – 9. и 10. клас и VІ група – 11. и 12. клас;

Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без 2. кл.). Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно.

Организацията по провеждането на състезанието за град София се извършва от експертите по математика от РИО – София-град и председателите на секции към Съюза на математиците в България.

Заявките за участие и таксата за правоучастие се приемат на 15, 16 и 17 март от 1000 до 1530 часа от Председателя на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България в 41 ОУ, ул. „Самуил” № 24 (залата на партера). Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • училище;
 • телефони и e-mail за контакти;
 • брой на учениците по класове и езика, на който ще се явяват (български или френски);

Заявките на училищата, в които има по-малко от 13 ученици, изявили желание за участие, трябва да съдържат и поименен списък на учениците по класове и езика, на който ще се явяват (български или френски). Тези ученици ще бъдат разпределени за участие в друго училище.

Материалите за състезанието ще се получават на 18 март от 930 до 1230 и от 1330 до 1630 часа и на 19 март от 900 до 1030 часа от експертите по математика в РИО (стая 410).
Писмените работи (бланки за отговори) на участниците в състезанието се предават на експертите по математика на 21 март
2011 г. (понеделник) от
930 до 1230 и от 1330 до 1630 часа за организиране на оценяването им.

Допълнителна информация може да получите на тел. 935 60 93 и тел. 935 60 94 – П. Нинкова, Т. Стоева - ст. експерти по математика.

Приложение:
1. Писмо № 1а/39 от 15.02.2011 г. на Съюза на математиците в България и вх. № 1102-2/28.02.2011 г. в РИО – София-град;
2. Заповед № РД 28-23/28.02.2011 г. на началника на РИО – София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД28.02.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с недостига на служебни лица за техническата комисия на МОМН за ДЗИ, които да участват в работата на националните комисии за засекретяване и разсекретяване,  моля, в случай, че имате кадрови ресурс, да изпратите данните на тези Ваши служители в срок до 02.03.2011г. /Приложение № 1/ -  на електронен адрес  rio_sofia_dzi@abv.bg

Приложение № 1  на хартиен носител и декларациите по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 за ДЗИ на предложените лица изпратете в стая № 515 на РИО в срок до 02.03.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД28.02.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На 27-ми февруари от 19 часа БНТстартира адаптираната форма на "Голямото четене", насочена към детската литература.Целта на Малкото голямо четене” е да провокира младите хора да четат, препрочитат и говорят за любимите си детски книги от миналото до днес

"Малкото голямо четене" ще премине през много и различни фази, с много гости, живи предавания, забавления за малки и големи. Форматът ще излезе и извън рамките на телевизионното студио - ще се срещне с децата в книжарниците, училищата и библиотеките в цялата страна, ще ги накара да споделят преживяванията залюбимите си детски книги.
Откриващото предаването ще предложи примерен списък със 100 значими детскикниги, изготвен заедно с националните и общинските библиотеки, водещи издателства в страната и образователни институции. Към този списък, в периода 27-ми февруари - 20-ми март, всеки ще може да предложи, гласува и подкрепи своя фаворит на сайта на предаването- www.malkotochetene.bnt.bg, както и с писмо или пощенска картичка на адрес София 1000, ул. „Сан Стефано” №29, Българска национална телевизия, за „Малкото голямо четене”. Единственото условие е книгата да е написана на български или ако е от чуждестранен автор - да е преведена и издадена на български език. Може да се гласува за всякакъв тип художествени текстове в проза или стихотворна форма. Така в началото на месец април ще бъде обявен ТОП 100 любими детски книги на малки и големи.

В продължение на един месец всеки ще може да подкрепи едно от стоте предложения и така ще се оформи новата класация - ТОП 10. На големия финал на кампанията една от тези десет книги ще бъде обявена за любимата детска книжка на България.

            С „Малкото голямо четене” стартира и КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА при следния регламент:            
 • в конкурса могат да участват български граждани, ненавършили 18 години към 18 март 2011 г.;
 • всеки автор трябва да изпрати три рисунки, представящи различни сюжети и герои от любима детска книга. Книгата трябва да отговаря на условията за участие в класацията на „Малкото голямо четене”, независимо дали вече е номинирана или не. Всеки автор може да участва с рисунки само по една книга. Участници, изпратили по-малко от три рисунки за една книга, ще бъдат дисквалифицирани;
 • крайният срок за изпращане на рисунките е 18 март 2011 г. в оригинал на адрес: София 1000, ул. „Сан Стефано” №29, БНТ, за конкурса на „Малкото голямо четене”, или сканирани на висока резолюция на e-mail: risunkata@bnt.bg ;
 • победителите в конкурса ще бъдат определени от жури;
 • най-сполучливите рисунки по книгите, класирали се в челната стотица на „Малкото голямо четене”, ще бъдат анимирани в клипче. Клипчетата ще бъдат излъчени в предаване на БНТ и ще бъдат достъпни в сайта на кампанията;
 • всички получени рисунки, които отговарят на условията на конкурса, ще се състезават за Голямата награда, независимо дали вече са използвани в клипче;
 • най-добрите рисунки ще бъдат публикувани в сайта на „Малкото голямо четене”;
 • наградите ще бъдат обявени във финалното предаване на кампанията.
Надявам се чрез Вас учениците на София да станат част от „Малкото голямо четене”!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД28.02.2011г.


ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,
ОБЩИНСКИ КРЪГ

 1. УКАЗАНИЕ за проверка и оценка на задачите от общинският кръг на олимпиадата по история и цивилизация – 27.02.2011 г.
 2. Инструкции за оценяване - 5 клас
 3. Инструкции за оценяване - 6 клас
 4. Инструкции за оценяване - 7 клас
 5. Инструкции за оценяване - 8 клас
 6. Инструкции за оценяване - 9 клас
 7. Инструкции за оценяване - 10 клас
 8. Инструкции за оценяване - 11-12 клас

За да отворите файловете използвайте предоставените ви преди олимпиадата пароли.28.02.2011г.


ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,
ОБЩИНСКИ КРЪГ

 1. УКАЗАНИЕ за проверка и оценка на задачите от общинският кръг на олимпиадата по география и икономика – 26.02.2011 г.
 2. Ключ на верните отговори - 5 клас
 3. Ключ на верните отговори - 6 клас
 4. Ключ на верните отговори - 7 клас
 5. Ключ на верните отговори - 8 клас
 6. Ключ на верните отговори - 9 клас
 7. Ключ на верните отговори - 10-12 клас
За да отворите файловете използвайте предоставените ви преди олимпиадата пароли.25.02.2011г.


Изх. № 9137-87/ 25.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД 09-1507/ 20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010-2011 г. и Заповед № РД 28-40/ 15.11.2010 г. на началника на РИО – София-град областният кръг наолимпиадата по български език и литература ще се проведе на 06 март 2011 г., неделя, както следва:

 • За учениците от V, VІ и VII клас от всички райони в
  138. СОУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 872 06 27, 872 39 17.
 • За учениците от VIII, IX, X и XI клас в
  7. СОУ „Св. Седмочисленици”, ул. „Цар Иван Шишман” № 28, директор Цанка Ямболиева, тел. 987 79 89, 988 38 45, 987 63 70.
 • За учениците от ХІІ клас от всички райони в
  133. СОУ „А. С. Пушкин”, ул. „Цар Иван Шишман” № 1, директор Даниела Борисова, тел. 987 85 68, 987 85 70, 988 11 31.
Областният кръг започва в 9.00 часа на 06.03.2011 г. с обявяване на темите на интернет страницата на МОМН.

Времето за провеждане на областния кръг е:

 • V и VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на писмен текст от вида подробен преразказ в V клас и преразказ с дидактическа задача в VІ клас;
 • VІІ клас 4 (четири) астрономически часа за създаване на писмен текст от вида съчинение разсъждение върху изучавана литературна творба;
 • VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на писмен текст по тема за интерпретативно съчинение или за есе по проблем от литературна творба (изучавана в съответния клас), по избор на ученика;
 • ХІІ клас – 5 (пет) астрономически часа за създаване на писмен текст по тема за интерпретативно съчинение или за есе по проблем от литературна творба (изучавана в съответния клас), по избор на ученика.
  Писмените работи за учениците от ХІІ клас са анонимни.
Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.
В срок до 17,00 ч. на 01.03.2011 г. директорът на училището уведомява на електронната поща rio_dvladimirova@abv.bg или rio_sgeorgiev@abv.bg експертите по БЕЛ за номера на заповедта и имената на посочените по-горе длъжностни лица.

На 06 март 2011 год. (неделя) всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин в 8,30 часа. Учениците от V до ХІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РИО.

Срокът за проверка на писмените работи е 15 март 2011 година. Резултатите ще бъдат изнесени на интернет страницата на РИО на 22.03.2011 год. Справки по телефона не се дават.

За участие в националния кръг се класират само ученици от ХІІ клас, чиято окончателна оценка е не по-ниска от отличен (5,50).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.02.2011г.


ИЗЛОЖЕНИЕ „ЧАСТНИ УЧИЛИЩА 2011”25.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че на 01.03.2011 г. (вторник) от 11,30 часа в Националния дворец на децата, бул. „Александър Стамболийски” № 191, ще се състои официалното представяне на книгата „Български народни гатанки по света 3”. Това е уникално издание на български народни гатанки, преведени изцяло от български деца, които живеят и учат в чужбина – Франция, Нова Зеландия, Испания, Молдова, САЩ, Унгария, Германия. Илюстрациите са дело на талантливи българчета от столични училища, отличени в конкурс за рисунка.
Организаторите на събитието – Държавната агенция за българите в чужбина, фондация „Детето и фолклора” и издателство „Листа” – Ви канят на представянето.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД25.02.2011г.


Изх.9137-818/24.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам писмо на  Анубис-Булвест ООД,  за да ви информирам, че ИК „Анубис” и издателтво „Булвест 2 000” разработват серия електронни учебни продукти. Те представляват дигитален вариант на одобрените от МОМН учебници за пети, шести и седми клас и ще бъдат готови за учебната 2011/2012 година.

Приложение: писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.02.2011г.


Изх. № 9137-84/24.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с честването на Националния празник на България, на 3 март от 11.30 ч. пред „Паметника на опълченците 1877-78 г.” ще се проведе тържество, организирано от Столична община, Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски” и Фондация „Героите на България”.
Най-учтиво Ви каня да присъствате на тържеството, за да почетем паметта на героите, загинали за Освобождението на България.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.02.2011г.


Изх. № 9137-86/24.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо № 9105-47/22.02.2011 г. Министерството на образованието, младежта и науката подкрепя Националната дарителска кампания „Да спасим Радецки”, която е инициирана от учениците от клуб „Да съхраним българското”, СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй. Инициативата се ползва с подкрепата и на Министерство на културата.
Във връзка с това Ви моля да разпространите призива сред учителите и учениците от град София.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Призив на учениците от клуб „Да съхраним българското”, СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за подкрепа на Националната дарителска кампания „Да спасим Радецки”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.02.2011г.


НА ВНИМАНИЕТО

НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Националната олимпиада по информационни технологии


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням, че съгласно регламента на националната олимпиада по информационни технологии през 2010/2011 учебна година, до 08.03.2011 г. училищната комисия предава всички материали за всички проекти в РИО в стая 502 на Вилма Доминикова.
Моля, всички материали да бъдат окомплектовани коректно!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.02.2011г.


Национално интердисциплинарно
състезание „Знам и мога” –
Областен кръг

Списък на номинираните участници24.02.2011г.


Изх. № 9137-80/24.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-14/24.02.2011 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе:

 • на 12 март 2011 г. за учениците от ІV до VІІІ клас. Време за работа на учениците 4 астрономически часа;
 • на 12 и 13 март 2011 г. за учениците от ІХ до ХІІ клас. Време за работа във всеки от дните 4 ч и 30 минути.

До областния кръг се допускат всички ученици, получили най-малко 16 точки на общинския кръг на олимпиадата съгласно приложените списъци.
Олимпиадата ще се проведе в следните училища:

 • Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”– за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас на всички райони и за учениците от V и VІ клас на район „Оборище”.
 • 22 СОУ – за учениците от ІV, V, VІ и VІІ клас на следните райони: „Триадица”, „Средец”, „Витоша”, „Лозенец” и „Овча купел”.
 • 33 ОУ – за учениците от ІV, V, VІ и VІІ клас на следните райони: „Връбница”, „Възраждане”, „Нови Искър”, „Банкя”, „Люлин”, „Надежда”, „Илинден”, „Красно село” и за учениците от ІV и VІІ клас на район „Оборище”.
 • 119 СОУ – за учениците от ІV, V, VІ и VІІ клас на следните райони: „Изгрев”, „Искър”, „Младост”, „Панчарево”, „Студентска”, „Слатина”. „Подуяне”, „Кремиковци”, „Красна поляна”, „Сердика”.

На 1 март 2011 г. от 9:30 до 17 часа директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, да направят предложение за квестори на експертите по математика на телефони 935 60 93 и 935 60 94 (на всеки от 1 до 8 класирани ученици се определя по един квестор).

Начало на олимпиадата 9:00 часа. Всички допуснати ученици и определените квестори да се явят в 8:00 ч. в съответните училища и да заемат местата си най-късно до 8:25 ч. Учениците да носят документ за самоличност, а квесторите – заповедта на директора, с която са определени за квестори.

Списъци на класираните за областния кръг  по училища:

22 СОУ, 33 ОУ, 119 СОУ, СМГ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Министерството на образованието, младежта и науката , РИО – Ловеч, община Ловеч и ОДК – Ловеч организират провеждането на Национален ученически конкурс за есе на тема „Напред, науката е слънце!” и Национален ученически конкурс за мултимедиен продукт на тема „Върви, народе, възродени!”, посветени на 110-годишнината от създаването на музиката към стихотворението на Стоян Михайловски.
Моля да сведете информацията до знанието на учителите по български език и литература и информационни технологии.

Приложение:
1. Статут за Национален ученически конкурс за есе и статут за Национален ученически конкурс за мултимедиен продукт.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.02.2011г.


Изх.№9137-79/24.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
ИК „Анубис” и издателство „Булвест 2000” организират семинар за повишаване на квалификацията на учители по природни науки от прогимназиален етап /V-VІІ клас/, който ще се проведе на  01 март 2011 г. /вторник/ в 22 СОУ ,,Г. С. Раковски", бул.”Витоша", №134 , от 10 часа и от 14 часа.

Целта на семинара е усъвършенството на педагогическите компетентности на учителите. Във връзка с внесени промени в учебниците, акцентът ще бъде поставен на обучението по „Човекът и природата” в V и VІ клас.

Водещи лектори на семинара ще бъдат автори на учебниците на двете издателства.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Националният кръг на многоезичното състезание ще се проведе на 27.02.2011 г. в гр. Перник, СОУ „Д-р Петър Берон” от 10 часа. Приложено Ви изпращаме списъците с класираните ученици. Пожелаваме успех на участниците

Приложения съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД23.02.2011г.


Изх. №9137-78/23.02.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ
И ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ

Уважаема госпожо/ господин  директор,

Във връзка с провеждането на олимпиади и състезания Ви съобщаваме следното:

1. Състезанието по италиански език е на 13.03.2011 в 36 СОУ „ Максим Горки” от 9.00 часа. До 02.03.2011 г. да бъдат предоставени списъци на участниците с трите имена, училището и класа, на експерта по ЧЕО Мирослава Данчева, РИО, София- град - 4 етаж, стая 406.

2. Областният кръг на Олимпиадата по испански език е на 19.03.2011 от 14.00 часа в 39 СОУ „Петър Динеков”.

3.Областният кръг на Олимпиадата по английски език е на 12.03.2011 от 9.00 часа /мястото на провеждане ще се съобщи допълнително/.

4. Областният кръг на Олимпиадата по немски език е на 13.03.2011 от 9.00  часа  в  91 НЕГ „ Проф. Константи Гълъбов”.

5.Областният кръг на Олимпиадата по френски език е на 13.03.2011 от 9.00 часа в 12 СОУ „Цар Иван Асен II”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД23.02.2011г.


Изх.№  9137-76/23.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА:
2 СОУ, 18 СОУ, 32 СОУ, 54 СОУ,
73 СОУ, 96 СОУ, 127 СОУ, 134 СОУ,
І АЕГ, ІІ АЕГ, 9 ФЕГ, 91 НЕГ, 164 ГПИЕ,
НГДЕК, ЧГЕХП „Проф.д-р В. Златарски”
                                                                                            
Относно: участие на учители по история и цивилизация в подготовка на мероприятие за честване на Деня на Холокоста

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящо организиране на мероприятие за честване на Деня на Холокоста, Ви уведомявам, че е необходимо да изпратите по един представител на Вашето училище – учител по история и цивилизация, на 02.03.2011 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на РИО – София-град за среща с г-н Яков Джераси – представител на проф. Михаел Бар-Зоар за България.

           Официалното отбелязване на Деня на Холокоста ще се състои в зала „София” на дата, която ще бъде уточнена на предстоящата среща в РИО. На мероприятието ще присъства проф. Михаел Бар-Зоар – световно известен писател, историк, политик и общественик, автор на книгата за спасяването на българските евреи “Извън хватката на Хитлер”.                   

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД23.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че в ключа с верните отговори от общинския кръг на националното състезание – тест по български език и литература за ученици от VІІ клас се налагат две корекции:

1. Верният отговор на въпрос № 45 е А.
2. За верен отговор на въпрос № 55 да се приема МЕСТОИМЕНИЕ или ОТРИЦАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.

Станислав Георгиев,

старши експерт
по български език и литература22.02.2011г.


Изх. № 9137-74/22.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че във връзка с писмо № 9105-43/16.02.2011г.на Министерството на образованието, младежта и науката, приложено Ви изпращам информация за кампания, инициирана от фондация „Димитър Бербатов”, „Данон-Сердика” АД и с партньорство с МОМН, за реализиране и на втората фаза на проекта „Активни и здрави”.
Информация за кампанията, условия за кандидатстване и формуляр на проекта са публикувани на сайта на проекта „Активни и здрави”: http:www.aktivniizdravi.bg/apply.php

Моля да предоставите информацията с посочения сайт по проекта на учителите по физическо възпитание и спорт.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.02.2011г.


Изх. № 9137-75/22.02011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че на основание Изисквания за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 г., утвърдени със заповед на Министъра на образованието, младежта  и науката № РД 09-1507/20.10.2010 г. и заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО, София-град, вторият – областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 26.02.2011 г. в 22 СОУ „Г. С. Раковски”, бул.”Витоша” № 134, р - н „Триадица”.
Областният кръг започва в 9:00 часа и продължава 4 (четири) астрономически часа за всички възрастови групи.
На 26 февруари (събота) учениците трябва да се явят в 8:00 часа в 22 СОУ.
Квесторите трябва да се явят в 7:40 часа в  учителската стая на 22 СОУ.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД22.02.2011г.


Национално състезание-тест
по български език и литература за VІІ клас
Общински кръг, София, 20 февруари 2011 г.

Ключ с верните отговори22.02.2011г.


Изх. № 9137-73/21.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 С писмо Изх. № 9137-39/07.02.2011 г. Ви уведомих за инициативата на Националния военноисторически музей, чрез специални образователни програми, да стане партньор на българското училище. Благодарение на Вашата съпричастност и отговорност, стартиралата на14 февруари програма  «Васил Левски – вчера и днес» се радва на огромен интерес от страна на учители и ученици.

Националният военноисторически музей ни информира, че от 1 март 2011 г. стартира най - новата образователна програма „От урва на урва, от век на век”. Тя е посветена на 133 - годишнината от Руско-турската война 1877-1878 г.
Темата е проследена с над 150 материални свидетелства, сред които: десантната лодка, с която ген. Михаил Драгомиров преминава р. Дунав; Самарското знаме, връчено на Българското опълчение от жителите на гр. Самара; оригинални униформи и оръжие от войната; артилерийския мундир на турския генерал Вейсел паша; масичката, на която е подписано Одринското примирие, и оригинални картини на известния руски баталист Павел Ковалевски – доброволец във войната.
Сред любопитните и интересни артефакти участниците в програмата ще имат възможност да се докоснат и съпреживеят  значимите героичните събития от Руско-турската война 1877-1878г.

Програмата може да се посещава целогодишно.

За повече информация: http://www.militarymuseum.bg , тел: 846 - 84 - 26.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ
И ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ

С ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Уважаема госпожо/ господин  директор,

Приложено Ви изпращам съобщението за организирания конкурс „Маратон по писане”, издание за 2011 г., на тема „Солидарност”.

Успех на участниците!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ
И ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ
С ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Уважаема госпожо/ господин  директор,

Приложено Ви изпращам съобщението за организирания конкурс за млади български поети „Прованс,”с основна тема тази година „ Мечтая.”

Успех на участниците!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.02.2011г.


Изх. №9137-72/21.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращам Ви Заповед № РД09-138/31.01.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката относно изискванията за провеждане на националното външно оценяване на учениците от ІV клас (Приложение 1), VІІ клас (Приложение 2 ) и VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език(Приложение 3 )  през учебната 2010/2011 година за сведение и изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.02.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че областният кръг на Националното интердисциплинарно състезание „Знам и мога” ще се проведе на 26.02.2011 г. (събота) в І СОУ „Пенчо Славейков” от 10.00 часа.

Моля класираните от училищния кръг, до двама ученици от училище, да се явят в І СОУ „Пенчо Славейков”, ул.”Стара планина” № 11 в 9.30 часа с документ за самоличност (ученическа книжка или ученическа лична карта).

Времетраене на състезанието –  80 минути.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.02.2011г.


Изх.№ 9137-71/21.02.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че със Заповед № РД 09-135/28.01.2011 г.на Министъра на образованието, младежта и науката са утвърдени учебно-изпитните програми за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, хореография и спорт за приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VІІ клас или след основно образование, както и учебната програма по математика за приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършено основно образование.

Моля да предоставите информацията на учителите и  учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.02.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам  писмо на Сдружение „Образование и технологии” гр. Бургас относно информация за трети кръг на състезание ИТ Знайко за ученици от 1-4 клас.

Приложения:
Писмо на Сдружение „Образование и технологии”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.02.2011г.


№9137-69/17.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращаме писмо на фондация „Просвета- София”  за организиране на обучителни семинари по график с учителите от гр.София на тема:”Оценяването и качеството на обучението”.
Моля да предоставите информацията на учителите от повереното Ви училище и да осигурите присъствието им, без да се нарушава учебния процес.

Приложение: писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД21.02.2011г.


Национално състезание-тест по математика за VІІ клас
Общински кръг, София, 19 февруари 2011 г.

1. Критерии за оценяване

2. Протокол за резултатите на явилите се (да са донесе на хартия)

3. Протокол за резултатите на класираните (да се донесе на хартия и да се изпрати на rio_tstoeva@abv.bg)

4. Обобщена таблица (да се изпрати на rio_tstoeva@abv.bg)20.02.2011г.


Изх. № 9137-70/ 18.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че по проект на програма „М-Тел грант” сдружение „Институт Хуманитас” е издало наръчник „Да четем и да пишем – методики за преподаване, алгоритми за учене” с автори проф. Валери Стефанов и ст.н.с.ІІ ст. Александър Панов.

Целта на проекта е повишаване на професионалната квалификация на преподавателите по български език и литература при преподаването на комуникационни умения. Във връзка с това авторите са поели ангажимента да запознаят учителите от София с принципите за работа с помагалото и да предоставят на всяко училище по един безплатен екземпляр.

Семинарът ще се проведе в актовата зала на 35. СОУ „Добри Войников” по следния график:

 • на 28.02.2011 г. (понеделник) – с учителите от райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна;
 • на 01.03.2011 г. (вторник) – с учителите от райони Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел;
 • на 02.03.2011 г. (сряда) – с учителите от райони Младост, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

Начало на всяко занимание – 14,30 ч.
Моля да осигурите присъствието на преподавател от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.02.2011г.


Изх. № 9137-64/16.02.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният исторически музей, съвместно със Средно специално училище за деца с увреден слух организира изложба в Националния исторически музей „ Приказки за тъкането”. Представени са хурки, торбички, пана и други предмети изработени от децата с увреден слух по съвместен проект на училището за деца с увреден слух в гр. София и НИМ.

Уведомяваме Ви, че можете да посетите изложбата всеки ден от 14.02.2011 г. до 25.02 2011 г. от 9.00 до 16.00 часа,  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на Министъра на образованието, младежта и науката Изх.№ 9105-36/09.02.2011 г. относно приемането на ученици в І клас.

Приложения: Писмо Изх.№ 9105-36/09.02.2011г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.02.2011г.


ВАЖНО !!!

ДО                                                                                                                                                                                      

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ СОУ,
Профилирани гимназии,
Професионални гимназии
           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че във връзка с организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити  за учебната 2010/2011 г. – сесия май-юни, в срок до 25.02.2011 г. следва да изпратите:

Предложения за:
- технически лица
, които да участват в работата на националните комисии за оценяване на ДЗИ и в комисиите за засекретяване и разсекретяване;
- оценители, за квестори и за консултанти;
- сградите, залите и броя на местата в залите.

Въвеждането на горепосочената информация се прави чрез използването на софтуера за ДЗИ – 2011 г., която е качена на сайта  http://zamaturite.bg/dzisoft   на 15.02.2011 г. Пълната информация се съдържа в приложеното писмо на МОМН № 9105-37/09.02.2011 г.

Придружителното писмо от директора с приложени разпечатки от базата данни и оригинали на декларациите по чл. 4 от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се предава на хартиен носител в деловодството       / стая № 401/ в РИО, София – град. Особено важно е в придружителното писмо на директора със списъка на учителите  да бъде изписано „ учител по ... /учебния предмет, по който преподава/” 

В съответствие с горепосоченото писмо на МОМН е необходимо директорите отново  да представят декларация / приложение 2/
 в РИО – София-град /стая 515 или стая 511/.

Приложения :

 1. Писмо на МОМН.
 2. Декларация

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.02.2011г.


Изх. № 91 РА/11.02.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
ОУ и СОУ                                                                            
НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ
V-VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че във връзка със спазването на ДОИ за УС и прилагането на учебната програма по география и икономика за VІІ клас, и плана за квалификационната дейност на РИО – София-град, на 09.03.2011 г. (сряда) от 13,30 ч. в 30 СОУ „Братя Миладинови”, р-н „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” № 124а, ще се проведе открит урок в VІІ клас на тема: „Тихи океан”.

Моля Ви да уведомите учителите по география, които преподават в V – VІІІ клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие.

Необходимо е присъстващите учители да носят учебните програми по география и икономика за VІІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.02.2011г.


№9137-66/17.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

РААБЕ ООД – България Ви уведомява,че организира обучения и семинари, насочени към повишаване на знанията и компетентностите на учителите и директорите от цялата страна.
Моля запознайте се от приложението с подробности за организираните обучения.

Приложение: теми за обучения
- Вариант 1, Вариант 2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.02.2011г.


№9137-67/17.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Проект „Световно образование” организира международно изложение за висше образование в чужбина, което ще се проведе на:

26-27 февруари в София, хотел „Хилтън” – 10.00-18.00ч.
и
27 февруари в Пловдив, хотел „Тримонциум” – 12.00-18.00ч.

Изложението официално ще бъде открито от
Негов Превъзходителство Посланика на Кралство Нидерландия в България
г-н Карел ван Кестерн

Проект „Световно образование” кани всички ученици и учители на изложението.

Моля запознайте се от приложението с подробности.

Приложение: покана

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


17.02.2011г.


Изх. № 9137 – 63/ 16.02.2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
ОУ И СОУ В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви за предстоящите еднодневни квалификационни семинари с учителите, преподаващи физика в VІІ клас на тема „Алгоритми за решаване на задачи и подбор на тестови задачи за вътрешно и външно оценяване”.
С обучителните семинари се цели повишаване качеството на учителския труд и постигане на по-добри резултати в учебната дейност.

Семинарите ще бъдат проведени по следния график:

 1. На 22.02.2011 г. (вторник) от 14.00 часа до 18.00 часа в 101 СОУ, р-н Надежда, ул. „Илинденско въстание” № 36;
 2. На 24.02.2011 . (четвъртък) от 14.00 часа до 18.00 часа в 39 СОУ, р-н Младост 2, зад блок 205.
  Участващите в семинара учители трябва да носят със себе си учебниците и учебните помагала, с които работят.

Заявки за семинара по физика се приемат на електронен адрес consult_ab@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


17.02.2011г.


Изх. №  9137 - 65/16.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с изх. № 9105-38/11.02.2011 г. и вх. № 0200-107/15.02.2011 г. в РИО – София-град, за създаване на по-гъвкава организация за провеждането на областните кръгове на математическото състезание „Кенгуру” и олимпиадите по български език и литература и философия, Ви уведомявам следното:

 1. Математическото състезание „Кенгуру” (с продължителност 75 минути) следва да се проведе на 19.03.2011 г. след края на учебните занятия в училищата с едносменен режим на обучение или между двете смени в училищата на двусменен режим.
 2. Публикуването на задачите от математическото състезание „Кенгуру” на електронните страници на училищата, в които се е провело, може да се осъществи само след 21.04.2011 г.
 3. Началният час на областните кръгове на олимпиадите по български език и литература и философия е 9:00. Темите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОМН, 30 минути преди началото на олимпиадите в рубриката „Олимпиади и състезания”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.02.2011г.


Изх. № 9137-61 / 15.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


По традиция всяка година „Български пощи” ЕАД организира епистоларен конкурс. Изпращаме Ви „Правила за организиране и провеждане на 40-и епистоларен конкурс за млади хора – 2011 година”.

Моля да информирате учениците от Вашето училище и да съдействате за изявата им.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.02.2011г.


Изх.№  9106-8/15.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА:
СУ „Ген. Вл. Стойчев”, 7 СОУ,
СОУ за ДНЗ „ Луи Брайл”, 33 ЕГ,
ССУ за ДУС „Проф. Дечо Денев”,  
18 СОУ, 22 СОУ, 31 СУЧЕМ
32 СОУ, 35 СОУ, 51 СОУ, 94 СОУ
            
Относно: участие в семинарно обучение на 24 февруари 2011 г.  по проект на Комисия за защита от дискриминация на тема „Училища без дискриминация”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           
Във връзка с писмо с изх. № 15-01-10/14.02.2011 г. на Комисията за защита от дискриминация е необходимо да определите  по 10 ученици от 10 – 11 клас и един ръководител /педагог, педагогически съветник, психолог/ за участие в семинарно обучение по проект „Училище без дискриминация” на Комисията за защита от дискриминация. Обучението ще се проведе на 24 февруари 2011 г. в гр. София, парк – хотел „Москва”, зала „Киев” от 9.00 ч. до 17.30 ч. На участниците в обучението са осигурени материали за обучението, обяд и кафе – паузи.
За целта е необходимо директорите на посочените училища в срок до 21.02.2011 г. да изпратят списъците с учениците - участници и техния ръководител на адрес: rio_agrigorova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.02.2011г.


Изх. 9137-60/15.07.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

          
УВАЖАЕМА Г- ЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ Г- Н ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам информация за предстоящ семинар за педагогически съветници и учители, който ще се проведе  на 28 февруари – 1 март 2011 г. в офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора с начален час  9.30ч.
Моля, информирайте се за начина на участие в семинара и заявете участието си предварително на телефони 02 807- 80 -50 и факс 02 807 -80 -59.
Приложение:  писмо; програма

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.02.2011г.


Изх. № 9137-62/15.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в РИО – София-град постъпи информация за организиране на конкурс „Учител на годината” от страна на фондация „КУЗМАНОВ”. Номинация за  „Учител на годината” може да направите като изпратите до 30.04.2011 г. формуляр (изтеглен от сайта www.foundationkuzmanov.com и попълнен на компютър) на адрес:
Фондация „КУЗМАНОВ”
Централна поща – пощенска кутия 1252
1000 гр. София

Трима от номинираните учители, избрани съгласно критериите от формуляра, ще бъдат наградени на 25.05.2011 г. на специално тържество в присъствието на гости и журналисти.

За повече информация: Атанас Кузманов, GSM 0878/302753 или
www.foundationkuzmanov.com; email: foundationkuzmanov@gmail.com.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.02.2011г.


Изх. №  9137-59/15.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че на 19.02.2011г. /събота/ в Борисовата градина Столична община, Столична спортна асоциация и Спортен клуб „ЛЕВСКИ” организират  Общоградски открит лекоатлетически крос по повод 138 години от гибелта на ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

Моля информацията да бъде сведена  до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище и при проявен интерес за включване в кроса.

Приложение:
1.Наредба
2.Заявка за участие.
3.Програма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА
ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че на  21 февруари Z011 година /понеделник/ в залата на 30 СОУ „Братя Миладинови”, бул."Александър Стамболийски" №125 А, от 10 часа и от 14 часа Издателство Булвест 2000 и ИК Анубис организира квалификационен семинар за учители от начален етап.

Моля информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в семинара, без да се нарушава учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.02.2011г.


Изх. № 9137-58/ 15.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със Заповед № РД09-1507/ 20.10.2010 г. на МОМН за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2010 – 2011 г. и заповед № РД28-40/ 15.11.2010 г. на началника на РИО – София-град Ви уведомяваме, че на 20.02.2011 г. от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на състезанието – тест по български език и литература за учениците в VІІ клас.

Формат на състезанието:

 1. Тест, който включва 60 задачи: с четири избираеми отговора, от които само един е верният, и до 10 задачи с кратък свободен отговор.
 2. Задачите се формулират от учебното съдържание, заложено в утвърдената учебно-изпитна програма по Наредба № 11, съобразено с усвоеното до момента на провеждането на съответния кръг на състезанието.

Времетраене:

 1. 120 минути (два астрономически часа);

Организация за провеждане :
Състезанието се провежда във всяко училище по желание на учениците.
Директорът на училището със заповед назначава училищна комисия за организиране и провеждане на състезанието, определя квесторите и съответна комисия за проверка и оценка на тестовете.
Тестът по български език и литература ще бъде качен на сайта на РИО – София-град в 8,45 ч. на 20.02.2011 г.
Ключът с верните отговори ще бъде качен на сайта на РИО – София-град на 22.02.2011 г. в 9,00 ч.
Директорът на училището организира размножаването на тестовете за всеки ученик в деня на състезанието непосредствено след оповестяването на теста на сайта.
Класиране
До областния кръг се допускат ученици, получили от 90 до 100 точки.
В срок до 25.02.2011 г. училищната комисия изготвя за всеки предмет:

 1. протокол за всички явили се ученици и техните резултати – 1 бр.;
 2. протокол за класираните ученици и техните резултати – 2 бр.

Протоколите се заверяват с подпис от директора и печат на училището и се изпращат на експертите по български език и литература в РИО – София-град най-късно до 16.00 часа на 02.03.2011 г. заедно с писмените работи (бланките с отговорите) на класираните ученици.
За допълнителна информация:
тел. 935 60 91, 935 60 86 – Владимирова и Георгиев, ст. експерти по БЕЛ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.02.2011г.


Изх. № 9137-57/14.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме Решение № 973/29.12.2010 г. на Министерски съвет относно приемане на Националния план за защита при бедствия и приетия план за сведение и изпълнение по компетентност.

Приложение съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с петото издание на проекта 1000 стипендии на Фондация „Комунитас”, приложено Ви изпращаме формулярите за участие 2011/2012 г.

Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че на 21 февруари 2011 г. от 16:30 часа в салона на 134 СОУ „Димчо Дебелянов”, ръководството на училището организира среща на учители по информатика на тема „Обектно-ориентираното програмиране във визуални среди в обучението по информатика в училище”. Водещи ще бъдат Ивайло Иванов и Пламен Петров – преподаватели по информатика в 134 СОУ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.02.2011г.


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
12 ФЕВРУАРИ 2011Г.

Критерии за оценяване;
Протокол за резултатите на всички явили се ученици;
Протокол за класираните ученици.

 


11.02.2011г.


ДО ДИРЕКОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ/А/ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО/ ДИРЕКТОР,

Напомняме, че областният  кръг на Олимпиадата по руски език  ще се проведе на 19.02.2011 г.от 9.00 часа. в 133 СОУ „Александър С. Пушкин” ул. „Цар Иван Шишман”№ 1.

Учениците е необходимо да заемат местата си до 8.30 часа, закъснелите няма да бъдат допуснати в сградата.
На участниците желаем успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращаме информация за инициативата, отворена единствено за гимназисти на възраст от 16 до 20 години.
Конкурсът „Да отидем във Франция” е организиран за поредна година от Министерство на външните работи на Франция и е реализиран в България от Френския културен институт. Тази година избраната тема е „Франция, земя на олимпийския дух”. Пожелаваме успех на участниците.

Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 13 март /неделя/ в 11:00 ч. предстои провеждането на петото издание на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”.

Състезанието се провежда на пет езика – английски, френски, немски, испански и руски и е за следните възрастови групи: 3-4 клас; 5-6 клас; 7-8 клас; 9-10 клас; 11- 12 клас. (Масовото изучаване на френски и испански език започва след седми клас и затова състезанието по тези два езика е само в три възрастови групи, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас). Продължителността на състезанието е 75 минути. Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

Лингвистично кенгуру се провежда в два кръга /областен и национален/ за ученици от трети до дванадесети клас и на 5 езика (английски, френски, немски, испански и руски):

- Областен кръг, който ще се проведе по общини на 13 март /неделя/ 2011 г.;
- Национален кръг, който ще се проведе в гр. София на 04 юни 2011 г. от 11.00 ч.

До участие в националния кръг се допускат първите пет участника с най-висок резултат, постигнат за страната, по всеки език и във всяка възрастова група.

За повече информация:
тел. (02) 946 10 72
0882 174 814
www.mladabg.org
kenguru.bg@gmail.com

Приложение :
регламент на състезанието

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.02.2011г.


Изх. № 9137-56/11.02.11 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че през настоящата година се навършват 135 години от Априлското въстание и 160 години от рождението на Тодор Каблешков. Във връзка с официалното честване на годишнините се надявам във всяко софийско училище те да бъдат отбелязани по достоен начин чрез тържества, конкурси, състезания и други подходящи мероприятия.
Съгласно програмата на създадения Национален инициативен комитет за честванията на годишнините в страната, на 20 и 21 април 2011 г. в Копривщица ще се проведе Национална младежка среща „Моето училище – моят патрон”, в която ще вземат участие представители на училища, носещи името на Тодор Каблешков. Храната и нощувките на участниците ще се поемат от Дирекция на музеите в Копривщица. Транспортните разходи са за сметка на училището. Моля директорите на училищата, които отговарят на условията и биха желали да вземат участие в срещата, да се обърнат за контакт към Дирекция на музеите – Копривщица на тел. 07184/ 21-80 и 07184/ 21-54 или на електронен адрес: direkcia_muzei@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че на 15 февруари 2011 г. (вторник) в залата на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, ул.”Пиротска” №68, Синдикатът на българските учители и Столична община организират семинар на тема: „Съставяне и приемане на бюджета на системата на средното образование за 2011г.”

В семинара ще участва лично кметът на София – г-жа Йорданка Фандъкова.

Приложение:
писмо-покана

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.02.2011г.


Изх. № 9137-54/11.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на предстоящите изяви от Националния календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерство на образованието, младежта и науката през месеците: март, април, май 2011г. моля информирайте се за предстоящите дейности и допълнителни подробности от  сайта  www.npc-bg.org. На сайта на НДД се публикуват статути, регламенти, правилници, както и резултатите от проведените инициативи.

Моля имайте предвид, че разходите са за сметка на училищата, ИПУ, общините, участниците.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.02.2011г.


Изх. № 9137 – 6/14.01.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРА

НА .....................................
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че на 19.02.2011 г. от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на състезание-тест по математика за учениците в VІІ клас.
Формат на състезанието:

 1. Първи модул, включващ тест с 25 задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният.
 2. Втори модул, включващ 3 задачи с кратък свободен отговор и 2 задачи с разширен аргументиран отговор.

Задачите се формулират от учебното съдържание по математика за 5. – 7. клас.
Време за работа: 150 минути.
Организация за провеждане:

Състезанието се организира и провежда във всяко училище, което има 7. клас.

Директорът на училището със заповед назначава училищна комисия за организиране и провеждане на състезанието, определя квесторите и комисия за проверка и оценка на писмените работи
Всяка писмена работа се оценява от двама проверители – членове на училищната комисия според критериите за оценяване. Максималният брой точки е 100.
Изпитните материали за общинския кръг на състезанието ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град в рубриката „Олимпиади и състезания” в 8.30 ч. на 19.02.2011 г. Комисията за провеждане на състезанието във всяко училище да организира заемането на местата от учениците до 8.30 ч. и своевременното размножаване на изпитните материали (по 5 листа формат А4 за всеки ученик). Критериите за оценяване и образци на протоколите за резултати ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град на 21.02.2011 г. в 9.00 ч.

Класиране

До областния кръг на състезанието се допускат ученици, получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки.
В срок до 28.02.2011 г. училищната комисия изготвя:

 1. протокол за всички явили се ученици и техните резултати (по образец);
 2. протокол за класираните ученици за областния кръг и техните резултати (по образец). Този протокол да се изпрати в електронен вид до 16.00 ч. на 28.02.2011 г. на адрес rio_tstoeva@abv.bg

Протоколите (на хартиен носител) се заверяват с подпис от директора и печат на училището и се изпращат до началника на РИО, София-град. Предават се в стая 410 на 1.03.2011 г. от 9.30 до 17.00 часа заедно с писмените работи на класираните ученици.

За допълнителна информация се обръщайте към П. Нинкова (тел. 935 60 93, GSM. 0887 23 51 58) и Т.Стоева (тел. 935 60 94, GSM 0886 44 28 57) – ст. eксперти по математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.02.2011г.


Изх. № 9137-55/11.02.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА … УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви заповед № РД 09-154/02.02.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката за изменение на дати в Графика за провеждане на олимпиади и състезания, Приложение № 2 и Приложение № 3 към Заповед № РД 09-1507/20.10.2011 г. във връзка с грипната епидемия.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно Националния календар за извънучилищни дейности а МОМН Обединен детски комплекс –гр.Благоевград организира:

Национален ученически празник „За хляба наш” (27-29 април 2011г.).


В този празник се участва индивидуално, с проект, а не с реферат.


Национален-конкурс изложба (07.06.2011г.)


Моля, запознайте се от приложението с подробностите за участие в двете инициативи на ОДК-гр.Благоевград, свържете се с организаторите, за да заявите желанието си за участие.

Приложение: писмо, указаниестатут; заявка;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ СОУ,
Профилирани гимназии,
Професионални гимназии
           
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити  за учебната 2010/2011 г. – сесия май-юни, Ви уведомявам за следното:

В съответствие със Заповед № РД 09-1161/13.09.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката изпратете предложения за:
- технически лица
, които да участват в работата на националните комисии за оценяване на ДЗИ и в комисиите за засекретяване и разсекретяване;
- оценители, за квестори и за консултанти;
- сградите, залите и броя на местата в залите.

Въвеждането на горепосочената информация се прави чрез използването на софтуера за ДЗИ – 2011 г. Новата версия на софтуера ще бъде качена на сайта  http://zamaturite.bg/dzisoft   на 15.02.2011 г. Пълната информация се съдържа в приложеното писмо на МОМН № 9105-37/ 09.02.2011 г.

Придружителното писмо от директора с приложени разпечатки от базата данни и оригинали на декларациите по чл. 4 от Наредба № 3 се предава на хартиен носител в деловодството / стая № 401/ в РИО, София – град. Особено важно е в придружителното писмо на директора със списъка на учителите  да бъде изписано „ учител по ... /учебния предмет, по който преподава/” 
Декларациите по чл. 4 от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се  попълват и от  членовете на училищните зрелостни комисии, като същите се съхраняват в съответното училище.

Срок за подаване на информацията – 25.02.2011 г.


Приложения :

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.02.2011г.


ВАЖНО!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ
СОУ,
Профилирани и професионални гимназии

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 17.02.2011 г. от 15.00 ч. в 35 СОУ „Добри Войников” – район „Лозенец”
ще се проведе обучение на определените хора, които ще работят със софтуерния продукт за ДЗИ във всяко училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.02.2011г.


Изх. № 9137-44/09.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че техническата конференция за втори-регионален етап на Ученически игри 2010/2011г., ще се проведе на 01. 03. 2011г. /вторник/ от 18.30 часа в Софийска математическа гимназия „П. Хилендарский”,  ул.”Искър” № 61.
Техническата конференция за ІІІ етап – градско първенство на Ученически игри 2010/2011г. ще се проведе на 28.03. 2011г./понеделник/ от 18.30 часа в Софийска математическа гимназия „П.Хилендарский”, ул. „Искър”№ 61.
Градското първенство ще се проведе от 14 до 17 април 2011година.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод XІV номинации за връчване на годишни награди на Столична община и РИО, София-град за принос в развитието на физическото възпитание и спорта в столицата, моля да представите в РИО, София-град, мотивирани предложения за учители по физическо възпитание и спорт с принос за развитието на образователното дело.
Предложенията за удостояване с почетен приз  се изготвят от училищното ръководство по следните критерии:

- постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, както и новаторски дух;
- активно участие в училищния живот;
- партньорство и сътрудничество с родители, училищни настоятелства, социални партньори и неправителствени организации;
- отговорност, инициативност, умения за работа в екип;

Предложените учители да не са носители на същия приз през  изминалата година или на други награди през настоящата година, свързани с изяви на ученици или с професионалната им дейност; да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, да е изтекъл срокът му или да е заличено.
Предложенията да са мотивирани и да съдържат професионална биография на номинирания  учител, точен адрес и телефон за контакти.

Вашите предложения представете в срок до 22.02.2011г. в РИО, София-град, на хартиен носител и на електронен адрес: m1stoilova@abv.bg; телефон за контакти 935 60 79 – М.Стоилова – ст. експерт по ФВС.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

РИО – София - град, Ви уведомява, че МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА   организира  Четвъртата научно-практическа конференция „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА – ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ”, която ще се проведе от 31.03.2011 г. до 02.04.2011 г. в гр.Стара Загора. Формата за участие е доклад с обем до 4 страници, придружен с презентация. Срокът за подаване на докладите е до 01.03.2011 г.в РИО – София-град - стая 417, ст.експерти по предучилищно възпитание Б. Йосифова и В. Василева

За повече информация - тел.935-60-76.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.02.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писма за семинари на издателство „Просвета” за повишаване на квалификацията на учители от начален и прогимназиален етап.
Моля да предоставите информацията на учителите от Вашето училище.

Приложения:
Писмо за семинар „Интерактивни методи на обучение в началното училище”
Писмо за семинар „Приоритети и предизвикателства в обучението по домашна техника и икономика 5.-  6. клас

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.02.2011г.


Изх. № 9137-51/9.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Имам удоволствието за Ви напомня, че протоколът за проведен общински кръг на `Националната олимпиада по философия с класираните ученици за областния етап, заедно с писмените работи на учениците се предават на експерта по философия в РИО до 28.02.2011 г.

Класираните ученици следва да се явят на  областния кръг на олимпиадата, който  ще се проведе на 5. 03. 2011 год. в 65 аудитория на СУ „Св. Кл. Охридски” в  8. 30  ч. с документ за самоличност и химикал За въпроси можете да се обръщате към Мая Митренцева, ст. експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО, на тел. 935 - 60 – 97 или на е - мейл: maia_gor@yahoo.com

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фондация «Детето и фолклора» и издателство «Листа» канят учениците от столичните училища да участват с рисунки в конкурса «Мъдростта на народа ни». Тази година конкурсът включва  освен пословици, поговорки, гатанки и илюстрации на български фолклорни басни. Получените до 10 май 2011 година рисунки, оценявани в три възрастови групи,  ще се състезават за награди и ще бъдат включени в изложба по случай Празника на славянската писменост и култура - 24 май и в бъдещи печатни издания.

Моля, запознайте се от приложеното писмо с подробностите за участие в конкурса.

Приложение: Писмо

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.02.2011г.


Изх. № 9137-47/09.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” организира на 12 март (събота) 2011г., от 11.00ч., в Аулата на Университета, ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ във връзка с предстоящата кандидатстудентска кампания. Предвидена е обща презентация и посещение на учебните корпуси, както и на университетския музей.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.02.2011г.


Изх. №9137-48/09.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Предстои премиерата (на 11.02.2011г.) на нов български филм „TILT” на режисьора Виктор Чучков-син. Таргетът на филма включва ученици от прогимназиалния етап. Много от диалозите, начина на общуване между героите, темите за приятелството и любовта, вкусът към приключенията са близки на поколението от 16 години нагоре.
Можете да се информирате за подробности от сайта  www.tilt.bg,  както и да поканите младите актьори за срещи с учениците.

Моля, запознайте се от приложенията с подробностите. 

ПРИЛОЖЕНИE: писмо; плакат;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.02.2011г.


Изх. №.9137-50/09.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че се провежда инициатива на в. „Стандарт” за определяне чрез гласуване на 10-те най-значими български светини, свързани с културното и духовно богатство на България, които да бъдат включени в нова карта на българските съкровища.
Регионален инспекторат по образованието – София-град подкрепя инициативата на Столична библиотека и сдружение „Св. Иван Рилски” софийските ученици и учители да гласуват за предложените обекти от нашия град, които имат изключителна историческа и културна стойност:

- Боянската църква – най-значимия паметник на средновековната култура и живопис;
- Софийската света гора – венец от манастири от Първото и Второто българско царство, построени в планините около София;
- Архитектурно-исторически резерват „Сердика” – историческият център на града пази културни пластове от римляни, византийци, славяни и българи и ще бъде представен по уникален начин пред посетителите.

Гласуването се извършва до 16.02.2011 г. на адреси: www.libsofia.bg или hppt://www.standartnews.com/inguiries/details/id/193/.

Моля да информирате учителите и учениците за инициативата и направите необходимото за тяхното включване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.02.2011г.


Изх. № 9137-46/09.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                           
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № 9137-99/08.11.2010 г. на Началника на РИО – София-град, Ви напомням, че срокът за представяне на график за отпуските на директорите на училищата и обслужващите звена, изтече на 20.12.2010 г.

Моля директорите на следните училища и обслужващи звена незабавно да представят график за ползване на платения годишен отпуск:

78 СОУ, 62 ОУ, 52 ОУ, 2 СОУ, 50 ОУ, 5 ОУ, 142 ОУ, 117 ОУ, 135 СОУ, 57 СУ, 28 СОУ, 77 ОУ, 27 СОУ, 90 СОУ, 128 СОУ, 131 СОУ, 102 ОУ, СЦПД, 54 СОУ, 176 ОУ, 72 ОУ, 53 ОУ, 112 ОУ, 1 СОУ, 200 ОУ, 84 ОУ, 106 ОУ, 130 СОУ, 49 ОУ, 95 СОУ, 143 ОУ, 166 СУ, 60 ОУ, 93 СОУ, 94 СОУ, 126 ОУ, 104 ОУ, НПГПТО, ПГПСТТ, ССУ с ДГ, ПГХВТ, НФСГ, НПМГ, 99 ОБУ, ПГСС, НСОУ, ПГТМД.        

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомняме Ви, че общинският кръг на олимпиадата по български език и литература започва в 8:00 часа на 13 февруари (неделя). Това се отнася за всички училища и за всички класове.

Съгласно указанието на МОМН подробният преразказ за учениците от V клас и преразказът с дидактическа задача за учениците от VІ клас се прочитат от учител по български език и литература два пъти и НЕ се предоставят на учениците.

Темите за общинския кръг на олимпиадата по български език и литература ще бъдат качени на сайта на РИО – София-град в 8:00 ч. и ще бъдат свалени в 8:15 ч.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.02.2011г.


Изх. № 9137-43/9.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА … УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че на 27.02.2011 г. от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика:
Организация за провеждане:

Олимпиадата ще се проведе в Софийска математическа гимназия.
Времето за работа е 4 астрономически часа. Олимпиадата се провежда в две групи: 5.–7. и 8.–12. клас.

Заявките за участие
в общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика да се изпратят до 21.02.2011 г. на всеки от двата електронни адреса: smg0@abv.bg и rio_tstoeva@abv.bg. В заявката за участие трябва да се посочи:

 • името на училището;
 • имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата;
 • имената на определените със заповед квестори от училището (на всеки 8 заявени участници се определя по един квестор)

Учениците, заявили участие, да се явят на 27.02.2011 г. в СМГ и да заемат местата си от 8:30 до 8:45.
Училищната комисия за провеждане и оценяване, определена със заповед на директора на СМГ, изготвя протоколи за явилите се ученици и техните резултати и протокол за класираните ученици и техните резултати. До областния кръг се допускат ученици, получили на общинския кръг не по-малко от 75% от максималния брой точки.
За допълнителна информация – тел. 935 60 94 и 935 60 93 – П.Нинкова и Т.Стоева – ст. eксперти по математика

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


08.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В град Сливен ще се проведе Национален фестивал на детската книга (9-11 май 2011г.). По този повод на 10.05.2011г. организаторите Ви канят на пленер.
Краен срок за изпращане на заявките за участие – 25 март 2011г.

Моля, запознайте се от приложеното писмо с подробностите за участие в конкурса, свържете се с организаторите и попълнете заявките за участие, ако проявявате интерес.

Приложение: Писмо; Заявка

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


08.02.2011г.


Изх. № 9137-41/08.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН - изх. № 9105-29/03.02.2011 г., относно провеждане на областните кръгове на ученическите олимпиади и математическото състезание „Кенгуру” за учебната 2010/2011 г., Ви уведомявам:

 1. През настоящата 2010/2011 учебна година разпространението на задачите за областните кръгове на всички ученически олимпиади ще се осъществи по реда, възприет през изминалите две учебни години.

В деня на провеждане на съответната олимпиада, 30 минути преди началото й, задачите ще бъдат публикуване на електронната страница на МОМН, в рубриката „Олимпиади и състезания”. Във връзка с това е необходимо да създадете организация за:

 1. Заемане на работните места от учениците не по-късно от 30 минути преди началото.
 2. Своевременно размножаване и предоставяне на задачите на учениците.
  В дните на областните кръгове в РИО ще има осигурено присъствие на експерт, който при необходимост да окаже съдействие, а в МОМН ще присъства експерт от Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, който при възникнал проблем ще може да осигури задачите по друг път – чрез електронна поща или факс.
 3. Началният час за провеждане на областните кръгове на олимпиадите по испански език, биология и здравно образование и география и икономика, както и на областния кръг на европейското математическо състезание „Кенгуру”, се променя от 9.00 ч. на 14.00 ч. на 19.03.2011 г.
  Промяната се налага поради обявяването на 19 март /събота/ 2011 г. за работен ден /обн. ДВ бр. 100/21.12.2010 г./.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


08.02.2011г.


Изх. № 9137-42/ 08.02.2011 год.                                                                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СМГ, 55 СОУ,45 ОУ, 42 ОУ, 41 ОУ, 8 СОУ, 119 СОУ,
130 СОУ, НПМГ, І АЕГ,
31 СУЧЕМ  и
Американски колеж
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-1507/ 20.10.2010 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 год. и Приложение №1 на същата заповед, Ви уведомявам следното:
Областният кръг на олимпиадата по астрономия  ще се проведе на 19.02.2011год.
Начало на олимпиадата 14:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.
Домакин на олимпиадата е: 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, район „Триадица”, ул. „Цар Самуил” 24.
Директор на училището: Александра Стоянова Топалова.
Телефони за връзка с училището: 989 51 27 – пом. директор; 989 01 27 – канцелария;  
Електронен адрес: evtimischool@abv.bg
Маршрути до училището: трамваи 5, 6, 7, 8, 10, 12; слиза се на площад Македония.
Допуснати до участие училища и брой ученици:


Училище

Брой допуснати ученици по възрастови групи

5-6 клас

7-8 клас

9-10 клас

11-12 клас

СМГ "Паисий Хилендарски"

4

 

 

2

55 СОУ „Петко Каравелов”

6

 

 

 

45 ОУ „Константин Величков”

4

 

 

 

42 ОУ „Хаджи Димитър”

13

 

 

 

31 СУЧЕМ „Иван Вазов”

13

 

1

 

130 СОУ „Стефан Караджа”

12

 

 

 

НПМГ „Акад. Л.Чакалов”

 

3

8

4

41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий”

 

1

 

 

8 СОУ „Васил Левски”

 

1

 

 

119 СОУ „Михаил Арнаудов”

 

 

 

1

Американски колеж в София

 

 

2

2

І АЕГ

 

 

 

1

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.

Директорът на всяко училище с класирани ученици назначава със заповед по един придружител на учениците, който отговаря за живота и здравето им.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин в 13:15 часа.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:25 часа. След този час няма да бъдат допускани.


Съгласно писмо изх. № 9105-29/ 03.02.2011 год. на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОМН в 13.30 часа.

Приложение:
Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по астрономия.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


07.02.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 11.02.2011 г., от 15 часа, в сградата на Факултета по математика и информатика ще се проведе среща с членове на Националната комисия, която оценява участниците в олимпиадата по ИТ. Ще бъдат разгледани и коментирани проекти, участвали в олимпиадата през изминалата 2009/2010 учебна година.

Моля, уведомете преподавателите по информационни технологии в повереното Ви училище.

Учителите, които ще присъстват, да се регистрират на адрес rio_vdominikova@abv.bg до 18:00 часа на 09.02.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


07.02.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Поради обявяване на грипна епидемия и грипна ваканция в град София и други региони на страната,  провеждането на многоезичното състезание беше отменено.
Уведомявам Ви, че на   13.02.2011 г. от 14.00 часа ще се проведе областният кръг, а националният е на 27.02.2011 г. в град Перник. Състезанието се провежда при вече създадената организация и заявените до 10.01.2011 г. участници

Напомням, че училищата в които ще се проведе многоезичното състезание са както следва:

І ЧЕ – АЕ/ ІІ ЧЕ – НЕ – 73 СОУ
І ЧЕ - АЕ/ ІІ ЧЕ – ФЕ – 73 СОУ

І ЧЕ – ИЕ/ ІІ ЧЕ – АЕ – І АЕГ
І ЧЕ – ИтЕ/ ІІ ЧЕ – АЕ – І АЕГ
І ЧЕ – РЕ/ ІІ ЧЕ – АЕ – І АЕГ

І ЧЕ – НЕ/ ІІ ЧЕ – АЕ – ІІ АЕГ

І ЧЕ – НЕ/ ІІ ЧЕ – РЕ – 35 СОУ
І ЧЕ – ФЕ/ ІІ ЧЕ – РЕ – 35 СОУ
І ЧЕ – АЕ/ ІІ ЧЕ – РЕ – 35 СОУ

І ЧЕ – ФЕ/ ІІ ЧЕ – ИЕ – 22 СОУ
І ЧЕ – АЕ/ ІІ ЧЕ – ИЕ – 22 СОУ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


07.02.2011г.


Изх. № 9137-39/07.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за 19 февруари – деня, когато България се прекланя пред личността на Апостола, Националният военноисторически музей е подготвил специална образователна програма  «Васил Левски – вчера и днес». Програмата стартира от14 февруари и може да се посещава целогодишно.
Чрез възможностите на съвременните технологии – в картина, звук и текст се проследява животът и делото на Левски. Музеят съхранява много от личните му вещи: косите на Дякона, запазени от майка му, кръстчето, което е носил постоянно, тасчето за вода и личния му пистолет система “Гасер” М 1869 г.  Участниците в програмата ще се докоснат до малкото останали живи свителства за живота на Апостола и ще научат повече за тях. Програмата завършва с творчески и състезателни игри.
Моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и направите необходимото за тяхното мотивиране.

За повече информация: http://www.militarymuseum.bg, тел: 02 846 84 26.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


06.02.2011г.


ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ (ПЪРВИ) КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ученици, изучаващи през настоящата година учебно съдържание за VІІ клас/.
2. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ученици, изучаващи през настоящата година учебно съдържание за VІІІ клас/.
3. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ученици, изучаващи през настоящата година учебно съдържание за ІХ клас/.
4. ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ученици, изучаващи през настоящата година учебно съдържание за Х, ХІ и ХІІ клас/.04.02.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ… УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че на 22, 23 и 24 февруари 2011г. от 08.30 до 12.30 часа Дирекция „ Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община и НСА „Васил Левски” организират Втори турнир по плуване за купа „София”- градско първенство, за ученици от столичните училища в следните възрастови групи І-ІV, V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас.

Организацията и провеждането на турнира се финансира от Столична община.
Събитието е част от годишната програма за 2011г. на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” и е включено в годишните номинации на Столична община за принос в развитието на физическото възпитание и спорта.

Състезанието ще се проведе в плувен басейн „МАДАРА” към НСА „В.Левски”.
Техническата конференция ще се проведе на 18.02.2011г. /петък/ от 12.00 часа в зала 2, ет. 2 на Столична община.

Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, като създадете нужната организация за реализиране на спортното събитие без да нарушавате учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


|

04.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Столична община и „Витоша ски” АД инициират провеждането на Градско първенство за ученици по ски алпийски дисциплини и сноуборд на 11 и 12 март 2011година, на писта „Стената” или „Алеко”.

В традиционното събитие ще вземат участие деца от различни възрастови групи от І до ХІІ клас.
Допълнително ще Ви предоставим информация за предстоящата техническа конференция и церемонията по откриването на състезанието.

Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, като създадете нужната организация за реализиране на спортното събитие без да нарушавате учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2011г.


Изх. № 9137-38/04.02.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Министерство на образованието,младежта и науката е поело ангажимент пред Информационното бюро на Европейския парламент  за България да съдейства за популяризиране на предвидените в неговия календар семинари и конкурси. В тази връзка Ви напомняме, че програмата „Евроскола” на Европейския парламент дава възможност на ученици от последните гимназиални класове да посетят Европейския парламент в Страсбург и да участват в „пленарни заседания”, в които на английски и на френски език могат да разискват и да гласуват резолюции.  Целта на програмата е да се подкрепи европейското гражданско образование с дължимото уважение към културните различия между държавите-членки.

Моля,  посетете електронния сайт www.europarl.bg на Информационното бюро на ЕП за България, ползвайте електронната поща: epsofia@europal.europa.eu и телефон: 02 985 35 45, запознайте се от приложенията с програмата и  с начина за участие на учениците. 

ПРИЛОЖЕНИE: условия; програма /1, 2/;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Център за образователни инициативи планира провеждане на обучителни семинари за български училища на тема: ”Практически умения за работа по проекти на програмата на ЕС „Учене през целия живот” – Lifelong Learning Program http://eacea.ec.europa.eu/11p/index_en.php. Семинарът е предназначен за директори, учители, училищен персонал и ще се проведе през месец април 2011г.

Моля, запознайте се от приложенията с подробностите и  с начина на регистрация за участие. 

ПРИЛОЖЕНИE: писмо; заявка;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля, запознайте се с предложението на Шуменски университет „Еп. К.Преславски” – ДИПКУ гр.Варна за организиран курс „Използване на интерактивна бяла дъска  в ЧЕО” и информирайте учителите, които преподават чужди езици в 1-4 клас.

Моля, запознайте се от приложенията с подробностите и  с начина на регистрация за участие. 

ПРИЛОЖЕНИE: писмо; заявка; програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля, информирайте преподавателите по български език и литература, че Асоциацията на учителите по български език  и литература организира квалификационни семинари на 16.02.2011г. и на 23.02.2011г. в 22 СОУ „Г.С. Раковски”. Темите са:

На 16 февруари: „Никола Вапцаров: Модернизъм и пост-модерност” – лектор - доц.д-р Владимир Атанасов.
На 23 февруари: „Проблеми при подготовката и оценяването на 41 въпрос от ДЗИ по български език и литература – интерпретация на фрагмент от художествен текст”- лектор - доц. д.п.н. Адриана Дамянова.
Моля, запознайте се от приложениeто с подробностите и начина на регистрация за участието. 

ПРИЛОЖЕНИE: Писмо

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


02.02.2011г.


Изх. № 9137 – 33/02.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля, информирайте преподавателите по физика от Вашето училище за предстоящо обучение – еднодневни квалификационни семинари от 16 до 24.02.2011г., по график. Семинарът е предназначен за колеги, преподаващи физика в 7 клас на тема:  „Алгоритъм за решаване на задачи и подбор на тестови задачи за вътрешно и външно оценяване”. Заявки за семинара по физика се приемат на електронен адрес consult_ab@abv.bg

Моля, информирайте се от приложениeто за подробности. 

ПРИЛОЖЕНИ
E: Писмо

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


02.02.2011г.


Изх. №  9137 - 31/02.02.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин Директор,


Напомняме Ви, че съгласно Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания и състезанията за учениците, обучавани по професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в държавните и общинските училища през учебната 2010-2011 г. олимпиадата по техническо чертане се провежда в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 27 февруари 2011 г.;
 • Областен – на 27 март 2011 г.;
 • Национален – на 30 април 2011 г. в гр. Севлиево

Общинският кръг се организира съгласно регламент, който е публикуван на сайта на МОМН: http://www.minedu.government.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания” и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици, като участието им е доброволно.
Училищните комисии изготвят:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати по класове.
За участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75% от максималния брой точки.
На 1 март 2011 год. от 09.00 до 17,00 часа и на 2 март 2011 г. от 9,00 до 12,00 часа в РИО – София-град, стая № 511, на инж. Мая Павлова – старши експерт по професионално образование, се предават:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по групи – само на хартиен носител;
- протокол на класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, брой точки, заверен с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и магнитен носител). Таблицата с класираните ученици може да се изпрати и на e-mail: rio_mpavlova@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


02.02.2011г.


Изх. №………………………2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с получено в РИО писмо на Фондация „Комунитас”, Ви уведомяваме, че за пети пореден път е обявено началото на конкурс „1000 стипендии”. За всички Ваши въпроси може да се обръщате към фондацията на следните адреси и телефони:
e-mail: info@1000stipendii.org,
тел: 981 32 50; 981 32 16; 981 66 12; 989 88 91

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


02.02.2011г.


ДО ДИРЕКОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ/А/ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО/ ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на общинския и областния кръг на Олимпиадите по  английски, немски, испански и френски езици,  моля да предадете протоколите с имената на класираните за областен кръг ученици, класа и брой получени точки  както следва:

 • испански език – до 28.02.2011 г.
 • немски език – до 28.02.2011 г.
 • френски език – до 28.02.2011 г.
 • английски език – до 7.03.2011 г.,  до 12.00 ч.

Протоколите да се предадат в стая 406 на РИО, София – град на Мирослава Данчева и Мариана Лозанова.

Забележка: Заявки няма да се приемат след горепосочените дати.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


02.02.2011г.


Изх. № 9137 – 29/ 02.02.2011 год.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено изпращаме Ви писмо на Съюза на българските биолози относно Национален конкурс за наградите на учители по биология за 2010 год., учредени и финансирани от Международна фондация „Св. св. Кирил Методий”.

Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


02.02.2011г.


Изх. № 9137 - 30/ 02.02.2011 год.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви, че общинският (І кръг на олимпиадата по биология), ще се проведе на 06.02.2011 год. от 9:00 часа. Организацията и провеждането му се осъществява от всяко училище. Комплектите с тестови задачи за първа, втора, трета и четвърта състезателни групи ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град в 8:30 часа. При възникнали проблеми по време на олимпиадата можете да се обърнете към експерта по природни науки и екология Петя Иванова на  служебен телефон 935 60 75 и GSM 0888 395 198.
Подробна информация за организирането и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по биология се съдържа в писмо изх. 9137 – 133 /07. 12. 2010 год. на РИО – София-град, публикувано на сайта на 10.12.2010 год.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.02.2011г.


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

София 1619, бул. “Цар Борис ІІІ” № 224, тел. 8080725

www.diuu.bg

в партньорство със

СДРУЖЕНИЕ  “УЧИЛИЩНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ”                                                                   

Уведомяваме Ви, че  предстои провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници.  “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници” , с ръководител на обучението - доц. д-р Ст. Михалкова.

Модулът ще бъде проведен в  две фази.

 Първата фаза ще се проведе от 14 до  18 март 2011 г.  - София, в сградата на Департамента за информация и усъвършенстване на учители.

Общият хорариум за Първия модул е 64 уч. часа – по 32 уч. часа за всяка фаза.
Цената на обученито е  по 3 лв. за 1 уч.час .  -  по 96 лв.за всяка фаза.

След завършване  на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ Св. Климент Охридскш - ДИУУ.

На участниците, които са извън  София се осигурява  общежитие,  в непосредствена близост до сградата на ДИУУ, на цена 10.80 лв. за една нощувка.

Програмата има за цел усъвършенстване на консултанските умения на педагогическите съветници.  В приложен план се овладяват  съвременни психологически подходи и техники от различни психотерапевтични школи.

Основно преимущество на програмата е възможността за работа под супервизия – обсъждане на  случаи от собствената  консултантска практика  на участниците - още от втората фаза на първия модул.

 Тази програма е е доказала своята ефективност през годините и в нея са включени педагогически съветници от цялата страна. Всяка година се надгражда нов модул.

Педагогически съветници, които до сега не са се  включили в програмата и проявяват интерес, имат възможност да заявят  своето участие на адрес:

uskonsultirane@gmail.com

 

Ръководител на програмата: доц. д-р Ст. Михалкова
Тел. за контати  0888 69 27 8901.02.2011г.


Изх. № 9137 – 7/14.01.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРА

НА .....................................
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09–1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година и във връзка със заповед № РД 28-40/15.11.2010 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че на 12.02.2011 г. от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика за ученици от 4. до 12. клас.

Формат на олимпиадата:

 1. 3 задачи с изписване на решенията.
 2. Задача 1 и задача 2 за всички класове са от учебното съдържание на задължителната подготовка, а задача 3 – на задължителноизбираемата или свободно-избираемата подготовка.

Времетраене: 4 астрономически часа.

Организация за провеждане:

Олимпиадата се организира и провежда във всяко училище.
Директорът на училището със заповед назначава училищна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата, определя квесторите и комисия за проверка и оценка на писмените работи
Всяка писмена работа се оценява от двама проверители – членове на училищната комисия. Задачите се оценяват с 0 – 7 точки, като максималният брой точки е 21.
Изпитните материали за общинския кръг на олимпиадата ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град в рубриката „Олимпиади и състезания” в 8.40 ч. на 12.02.2011 г. Комисията за провеждане на олимпиадата във всяко училище да организира заемането на местата от учениците до 8.35 ч. и своевременното размножаване на изпитните материали (темата за всеки клас заема половин лист формат А4). Критериите за оценяване и образци на протоколите за резултатите ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град на 14.02.2011 г. в 9.00 ч.
Класиране
До областния кръг на олимпиадата по математика се допускат ученици, получили на общинския кръг не по-малко от 16 точки.
В срок до 21.02.2011 г. училищната комисия изготвя:

 1. протокол за всички явили се ученици и техните резултати (по образец);
 2. протокол за класираните ученици за областния кръг и техните резултати (по образец). Този протокол да се изпрати в електронен вид до 16.00 ч. на 21.02.2011 г. на адрес rio_tstoeva@abv.bg

Протоколите (на хартиен носител) се заверяват с подпис от директора и печат на училището и се изпращат до началника на РИО, София-град. Предават се в стая 410 на 23.02.2011 г. от 9.30 до 17.00 часа заедно с писмените работи на класираните ученици.
За допълнителна информация се обръщайте към П. Нинкова (тел. 935 60 93, GSM. 0887 23 51 58) и Т.Стоева (тел. 935 60 94, GSM 0886 44 28 57) – ст. eксперти по математика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.02.2011г.


Изх. 9137-27/01.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам утвърден със Заповед № РД 09-133/27.01.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката учебен план за профил „Технологичен-предприемачество и бизнес” с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.02.2011г.


Изх. №9137-28/01.02.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
В СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с актуализиране на информацията  към началото на втория срок за учебната 2010/2011 г. в Управленската информационна система на образованието, приложено Ви изпращам справка от Националния музей на образованието (НМО)  за училищата/обслужващите звена в Базата данни от 2010/2011г., които не са посочили година на създаване и/или вид, номер и дата на юридическия акт за създаване на училището. Данните са на база на информацията от първата кампания за събиране на данните за информационната система на МОМН /към 15.09.2010 г./.

В графата за създаване на учебните единици са нанесени корекции от Националния музей на образованието.
Необходимо е информацията да бъде коректно описана в базите с данни спрямо направената фактологична справка. Училищата, които не са в посочения списък, да проверят информацията описана в съответните полета и ако не са убедени във верността u, да направят справка с архивите на НМО.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.02.2011г.


Изх. № 9106 – 6 / 31.01.2011 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ,               
УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА,
ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА
ДЕЛЕГИРАЩИ БЮДЖЕТИ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме за сведение и изпълнение писмо № 0200–61/ 31.01.2011 г. в РИО, София – град на Министъра на образованието, младежта и науката и Министъра на финансите за прилагане на системата на делегирани бюджети през 2011 г.

Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.02.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Моля да информирате учителите по български език и литература от Вашето училище, че в брой 4 от 27 януари 2011 г. вестник „Аз Буки” публикува „Списък на одобрените учебници, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2011- 2012 г.”

В брой 5 от 3 февруари т. г. ще бъдат публикувани и примерни тестове по български език и литература от „банката” на МОМН в помощ на седмокласниците за подготовката им за националното външно оценяване.

За допълнителна информация и заявки за броевете на вестник „Аз Буки”:
Евгений Станчев – тел. 02/870-52-98, 0885 817 175; e-mail: azbuki@mon.bg, e_stanchev@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


за директорите - към архив ... >