начало ...> до директорите ...  

до директорите на столичните училища


05.02.2013г.

Изх.№.9137-104/ 05.02.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам материали за поредната сесия за разработка на международни училищни проекти на Академията на Централно- Европейските училища.
Моля да предадете информацията на учителите по английски език от Вашето училище.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


05.02.2013г.

Изх. № 9137 – 103/05.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с № ДО-0415-8/04.02.2013 г. от Столична община – Дирекция образование, постъпило с вх. № 1004 – 22/04.02.2013 г. в РИО, София-град, за провеждане на срещи с директорите на общински училища по график, във връзка с прилагане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


05.02.2013г.

Изх.9137-102/05.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с № 04-06-40/31.01.2013 г. от Министерство на финансите и с изх. № 9107 – 23/01.02.2013 г. от МОМН, постъпило с вх. № 0200 – 118/01.02.2013 г. в РИО, София-град, във връзка с прилагане на системата на делегирани бюджети през 2013 година.
Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


04.02.2013г.


Изх. № 9137–101/04.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 08.02.2013 г. от 14,30 часа в залата на Центъра за подготовка на ученици за олимпиади /бул. „Драган Цанков“ №21а/ ще се проведе работна среща по текущи въпроси с педагогическите съветници и училищни психолози от столичните училища и експерти от дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ на Министерството на образованието, младежта и науката.

Моля осигурете присъствието на Вашите училищни специалисти.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


04.02.2013г.

Изх.№9137-92/31. 01.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с дейностите по проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» на 6 (сряда) и 7 (четвртък) февруари 2013г. от 9.00 до 13.00 часа, в стая №409, РИО, София-град,  ще се раздават консумативи по проекта,  за всички училища и детски градини, които все още не са ги получили, съгласно направените заявки през м. септември 2012г.

Процедура по набиране на електронни нови заявки все още не е открита.

Моля носете копия на заявките си  с мокър печат на училището/детската градини и подпис на директора – без заявки няма да получите консума
тиви.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


04.02.2013г.


Изх.№9137-93/31. 01.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с дейностите по проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» на 4 (понеделник) февруари 2013г. от 9.00 до 13.00 часа, в НПГПТО «М.В.ЛОМОНОСОВ» ще се раздават полагащите се количества  хартия на всички училища и детски градини, които все още не са я а получили, съгласно Вашите заявки.

Моля носете копия на заявките си  с мокър печат на училището/детската градини и подпис на директора – без заявки няма да получите хартия.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


04.02.2013г.


Изх.№9137-
98/01.02.2013г.

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА“
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО –СОФИЯ-ГРАД
144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

ВИ КАНЯТ

НА
 

СЕМИНАР - ДИСКУСИЯ

(28.03.2013г. - в НБУ)

ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ И МУЗИКА ОТ ГР.СОФИЯ

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

 1. „Етнокинетична онтология на българските танци“- електронен вариант за записване, описване и съхранение на българските танци и хора – лектор: д-р Мария Дражева.
 2. Различните етапи на обучението по хореография – методи, проблеми и решения- лектори: Мария Евтимова, д-р Анелия Карчева.
 3. Модел за обучение в областта на българския песенен фолклор на деца до 14 годишна възраст – лектор: Бинка Добрева.
 4. Аспекти в развитието на музикален слух при двугласното пеене на фолклорни песни – диагностика на резултатите от обучението по музика – лектор: д-р Елена Търничкова

 

Участниците в семинара ще получат документ – сертификат от ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА НБУ.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


04.02.2013г.


Изх.№9137-
98/01.02.2013г.

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА“
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО –СОФИЯ-ГРАД
144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

ВИ КАНЯТ

НА
 

СЕМИНАР - ДИСКУСИЯ

(28.03.2013г. - в НБУ)

ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ И МУЗИКА ОТ ГР.СОФИЯ

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

 1. „Етнокинетична онтология на българските танци“- електронен вариант за записване, описване и съхранение на българските танци и хора – лектор: д-р Мария Дражева.
 2. Различните етапи на обучението по хореография – методи, проблеми и решения- лектори: Мария Евтимова, д-р Анелия Карчева.
 3. Модел за обучение в областта на българския песенен фолклор на деца до 14 годишна възраст – лектор: Бинка Добрева.
 4. Аспекти в развитието на музикален слух при двугласното пеене на фолклорни песни – диагностика на резултатите от обучението по музика – лектор: д-р Елена Търничкова

 

Участниците в семинара ще получат документ – сертификат от ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА НБУ.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.02.2013г.


Изх. № 9137-91/31.01.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО, София-град на 06.02.2013г.
в залата на ПГТЕ ,,Хенри Форд“ от 13,30 часа ще се проведе семинар на тема: „Организиране и провеждане на обучението по БДП в начален етап на основна образователна степен”. Семинарът е част от дейностите на РИО, София град предвидени за учебната 2012 – 2013г и отнасящи се до повишаване професионалната квалификация на учителите, преподаващи БДП в столичните училища.

Моля да уведомите
главните учители/председателите на методичните обединения за начален етап, както и председателите на училищните комисии по БДП, и с оглед тяхното присъствие да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


01.02.2013г.


Изх. № 9137 – 86/ 30.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-1738/ 09.11.2011 год. на Министъра на образованието, младежта и науката, определяща дейностите по организирането и провеждането на  ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/ 2013 год., на 02 и 03 март 2013 год. в гр. София ще се проведе Националният турнир на младите физици.

Организатори на турнира са Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – София-град и 18. СОУ „Уилям Гладстон”.

Националният турнир
на младите физици се провежда за десети пореден път по модела и върху задачи на Международния турнир на младите физици, който е представен на английски език на web-page: www.iypt.org. Регламентът на Националния турнир на младите физици, както и задачите, върху които той ще се проведе, са обявени както на сайта на МОМН, така и на сайта на Националното състезание web-page www.iypt.hit.bg.. Работният език е български за селективните битки и английски за финала.

Крайният срок за подаване на заявки за участие в турнира е 22 февруари 2013 год. Заявките се подават в сайта на турнира и до РИО – София-град на e-meil ivanova_petja@abv.bg.

Настаняването на участниците от страната ще се извърши на 01 март 2013 год. от 12:00 часа в Националния център за подготовка на олимпийци към МОМН, бул. „Драган Цанков” 21 А . Цената на една нощувка за ръководители е 17 лева, за ученици - 14 лева. По желание може да бъде заявена и храна: закуска и вечеря. Закуската за ръководители е на стойност 3,50 лева, за ученици 2,50 лева, стойността на вечерята за ръководители е 6,50 лв., за ученици 4 лева.
Резервацията и договарянето се правят от ръководителите на групата на телефони: 0884210349; 0888870330;

Командировъчните средства са за сметка заявителите – РИО, училища, общини, спонсори и др.
Регистрацията на участниците е на 01.03.2013 год. от 17:00 до 17:30 часа в актовата зала на 18. СОУ „Уилям Гладстон”. При регистрацията  ръководителите на отбори следва да представят списък на окончателния състав на отбора и неговите ръководители.

Официалното откриване на състезанието и техническата конференция ще се проведат на 01 март от 18.00 часа в Актовата зала на 18. СОУ „Уилям Гладстон”. 

Националният център за подготовка на олимпийци се намира в близост до метростанция „Жолио Кюри” и Парк-хотел „Москва”. Придвижването може да се извърши с автобус или с метро:
18. СОУ се намира в район „Възраждане”, ул. “Пиротска” № 68 в близост до метростанция „Опълченска”.

Директор на училището е Величка Иванова Стойчева
Телефони за връзка с училището: 02 988 03 01 – канцелария или 987 80 45 – пом.директор;
Електронен адрес: sou18@mail.bg
За повече информация: тел. 935 60 75; 0888395198 старши експерт по природни науки Петя Иванова.

Приложение: Образец на заявка

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


31.01.2013г.


Изх. №9137-89/30.01.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № 0200-66/22.01.2013 г.в РИО, София-град, относно дадени препоръки в одитен доклад  № 8007/0074 на „Звено за вътрешен одит” в Министерството на образованието, младежта и науката по изпълнението на бюджета и дейностите на Национална програма  „С грижа за всеки ученик”  и указания  от Министерството на финансите, дадени с писмо с изх.. № 0202-656/08.01.2013 г, Ви уведомявам , че неусвоените средства по Националната програма „С грижа за всеки ученик” за 2011 г. следва да се възстановят от училищата бенефициенти по сметка на централния бюджет в БНБ с IBAN BG50 BNBG 9661 3000 1482 28 „Вноски трансфери в ЦБ от бюджетни сметки” , BIC код BNBGBGSD.  

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


30.01.2013г.


Изх. № 9137-8/ 29.01.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 05.02.2013 г. /вторник/ от 13.30 часа във физкултурния салон на 117 СОУ –Кремиковци,  ще се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт в ІІІ клас на тема: „Гимнастика”,

Маршрут до училището: автобус № 90 от кв. Герена (автогара) и автобус № 117 от автогара „Изток“ (последна спирка на трамвай № 22).

Моля да уведомите началните учители и учителите по ФВС
от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


29.01.2013г.


Изх.№ 9137-83/29.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ         

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с изпълнението на държавната политика за поетапно въвеждане на  целодневно обучение  за учениците от начален етап, директорите на училищата, които осъществяват прием на ученици в I клас за учебната 2013/2014 година е необходимо да създадат условия за целодневна организация на учебния ден на учениците от I до IV клас, като:
Направят анализ на капацитета и състоянието на материалната база, кадровото осигуряване, организирания вариант на режим на обучение, както и на възможностите за осигуряване на условия за хранене.

Организират и проведат срещи с родителите на децата от подготвителните класове за проучване на нагласите за участие в целодневна организация на учебния ден.

Организират и проведат съвместно с директорите на детски градини, в които има групи за задължителна предучилищна подготовка, срещи с родителите на децата от подготвителните класове за проучване на нагласите за участие в целодневна организация на учебния ден.

Планират приема в I клас, като определят броя паралелки и броя групи с целодневна организация на учебния ден със съответния брой ученици, чиито родителите са декларирали писмено желанието си за включване в целодневна организация.

Проведат заседание на педагогическия съвет за определяне на критериите за прием  на ученици  в  I  клас  и  на  начина за  осъществяване  на  целодневна организация на учебния ден, които да бъде уредени в правилника за дейността на училището.

Информират родителите на записаните в I клас ученици и да оповестят на видно място в училището в срок до 15 юни броя на сформираните групи с целодневна организация на учебния ден.

Моля  в срок до 31 януари 2013 година да отговорите на въпросите  от приложения формуляр:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFpVMHNrdVJBSzQxeC1hTzFTMUNwWUE6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


28.01.2013г.


Изх. № 9137-29/16.01.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

на вниманието на учителите от
КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с изпълнението на Годишния план за дейността на РИО, София-град за учебната 2012/2013 година – Мярка„Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти” и Мярка „Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване”, Дейност „Разширяване на формите на работа в час чрез въвеждане на оценяване по проекти”, на 02.02.2013 г. (събота) от 10:00 до 13:00 ч. в 65 аудитория в СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите от КОО „Обществени науки и гражданско образование и религия”, както следва:

1. За учителите по география и икономика – от 10:00 до 11:00 часа, на тема: „Предварителната подготовка на учителите по география: планиране, целеполагане, методи на преподаване и оценяване на постиженията на учениците”. Лектор – доц. д-р Даниела Ангелова.

2. За учителите по история и цивилизация, география и икономика, философски цикъл и свят и личност – от 11:00 до 12:30 часа, на тема: „Прилагане на учебните програми по предметите от КОО „Обществени науки и гражданско образование и религия”, т.ІV. Учебно съдържание ( контекст и дейности) - изработване на индивидуални и колективни проекти и ролята им като форма на оценяване в съвременното училище”. Лектор – доц. д-р Силвия  Цветанска.

3. За учителите по предметен цикъл „Философия” – от 12:30 до 13:00 часа, на тема: „Европейски ключови компетентности и оценяване в обучението по философия”.

Моля да уведомите учителите по история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл „философия“ и свят и личност за мястото и часа на провеждането на семинара, както и да съдействате за тяхното присъствие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


28.01.2013г.


Изх. № 9137-72/28.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ И ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     
Във връзка с организирането на  Международно изложение „Образование без граници“ Ви съобщавам, че тазгодишното издание е насочено към средното и висшето образование. Датите на провеждане са от 15 до 17 март 2013г. в Националния дворец на културата. Срокът за регистрация е до 11.02.2013г. на адрес: education.beyond.borders@gmail.com.
Приложено Ви изпращам допълнителна информация свързана със записването за участие в изложението.
Приложения:           
1. Покана за участие
2. Образец на заявка за участие
3. Мотивация за участие
4. Примерен щанд за училища

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


28.01.2013г.


Изх. № 9137-74/28.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 94СС-10/23.01.13  в РИО София- град, относно  отпускането на стипендии за отлични български ученици в седми и осми клас, от страна на Англо-американско училище приложено Ви изпращам кратка информация за стипендиите.

Приложения:

1. Информация за стипендии от Англо-американско училище

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


28.01.2013г.


Изх. № 9137-76/28.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-325/17.01.2013 г. на МОМН, във връзка актуализиране на информацията за учебната 2012/2013 година в Управленската информационна система на образованието, е необходимо да изпратите актуалните бази-данни на 07.02.2013 г., засечени към 06.02.2013 г. – 17:00 часа, на следните електронни адреси:

 • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
 • За детските градини: файла DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2@abv.bg
 • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg

Бази-данни изпратени преди и след посочената дата (07.02.2013 г.) няма да бъдат обработвани!

Моля, електронните писма с прикачените файлове бази-данни да не се архивират и да съдържат като информация в полето „относно” (”subject”) Админ-кода на училището, детската градина или обслужващото звено.
Директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена, в които няма промяна в базата данни след 01.12.2012 г., следва да представят декларация от директора в стая 510 до 07.02.2013 г.

Няма да бъдат приемани бази-данни с дублирани ученици! Очаквам коректност и експедитивност от Ваша страна в интерес на общата работа!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


28.01.2013г.


Изх. №  9137-73/28.01.2013 г.                                               

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА          
                                                                                                                               
Относно: Попълване на справка на хартиен и  електронен носител  за актуализиране на база данни за училищните психолози и педагогически съветници съгласно приложената таблица
                          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
           
Във връзка с писмо № 9105-23/ 8.01.2013  г. на МОМН е необходимо да се актуализира информационна база от данни за назначените педагогически съветници и училищни психолози, тяхната квалификация, потребност от обучения и други данни.
За целта е необходимо директорите на детските градини и училищата да попълнят и изпратят на хартиен и електронен носител в срок до 21.02.2013 г. необходимата информация съгласно таблицата на следния линк:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE1rZndnajlIOFBva0hWSHk4VDRQT3c6MQ , както  и  да предоставят информацията, заверена с подпис и печат на директора на хартиен носител  в стая 422 в  РИО, София- град в посочения срок.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


28.01.2013г.


Изх. № 9137-69/28.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с Наредба № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена, в сила от 27.04.2012 г., издадена от Министерство на образованието, младежта и науката, обн. в ДВ бр.33 от 27.04.2012 г., Ви уведомявам, че следва да представите в стая № 507 на РИО – София-град, в срок до 10.02.2013 г., предложение, подписано от директора и главния счетоводител на училището или обслужващото звено, за изплащане на определения размер при наличие на средства, осигурени в утвърдения Ви бюджет.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


28.01.2013г.


Изх. 9137-63 /24.01.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със събирането и обработването на данни за отсъствията на учителите и учениците и данни за напуснали ученици към края на първия учебен срок (от 17.09.2012 г. - 05.02.2013 г. за съответния клас), следва да извършите следното:

- До 18:00 часа на 07.02.2013 г. да попълните и изпратите на обобщаващото училище справката за напуснали ученици, която включва информация за учениците в училищата с дневна форма на обучение и справките за отсъствията на учениците и за отсъствията на учителите.

- До 10:00 часа на 11.02.2013 г. обобщаващите училища следва да изпратят обобщените справки на e-mail: rio_eilieva@abv.bg

- Следва да изготвите доклад за причините за неизвинените отсъствия за периода 17.09.2012 г. - 05.02.2013 г., както и да посочите какви възпитателни и административни мерки са взети от училищата, в които има наказания от Педагогическия съвет. Също така следва да се посочат какви санкции са наложени на родители от общината.

Сканираните доклади с подпис на директора и печат следва да изпратите на e-mail: sofiario@abv.bg до 11.02.2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


25.01.2013г.


Изх. 9137-63 /24.01.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 23.02.2013г. в Института по математика и информатика на БАН ще се проведе конференция „ Динамична математика в образованието ”. Акцент на конференцията ще бъде   използването на изследователски подход и/или динамично представяне на учебното съдържание по математика.
Необходимо е да информирате учителите по математика и да ги мотивирате да предложат свои разработени ресурси, които вече са били използвани в часовете по математика или да разработят нови такива.
Освен на посочения в приложената покана адрес, материалите могат да бъдат изпращани и на старши експерта по математика Валентина Арабаджиева – valiaarabadjieva@abv.bg
Подробна информация има в приложената покана.

Приложение: Покана от ИМИ - БАН

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град25.01.2013г.


Изх. № 9137 – 68/ 24.01.2013 год.                                                            

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09–1738/09.11.2012 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2012/ 2013 год., регламента на олимпиадата по физика и заповед № РД 01-207/23.11.2012 год. на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 24.02.2013год.

Начало на олимпиадата 14:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 1. за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 20 точки;
 2. за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас / - 20 точки;
 3. за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 20 точки;
 4. за четвърта възрастова група /учебно съдържание Х - ХІІ клас/ - 20 точки.

Домакин на олимпиадата е: ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входа е откъм ул. „Твърдишки проход“/.
Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова
Телефони за връзка с училището: 028221019  – пом. директор; 028283679 – канцелария.
Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com
Маршрути до училището:
Автобус:
Линия 64 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1301/ - 288m. от училището
Линия 74 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0626/ - 253m. от училището
Линия 76 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0626/- 253m. от училището
Линия 102 - спирка "жк Иван Вазов" [ код на спирка 0626 ] - 253m. от училището
Линия 204 - спирка "Пл. Ручей" [ код на спирка 1301 ] - 288m. от училището
Трамвай:
Линия 1 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0625/ - 360m. от училището
Линия 7 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1304/ - 306m. от училището
Тролейбус:
Линия 2 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1302/ - 374m. от училището
Линия 9 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1302/ - 374m. от училището

Метростанция: Ако искате да използвате метро, за да се придвижите до училището, трябва да се направи прекачване на превозни средства. Метрото се използва до станция "Национален дворец на културата", след това да използвате трамвай номер 7, който ще ви отведе до автобусна спирка "Пл. Ручей", а от там да вървите 306 m. до сградата на училището.


Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес. В срок до 17,00 ч. на 15.02.2013 г. директорът на училището уведомява на електронната поща ivanova_petja@abv.bg експерта по природни науки и екология за номера на заповедта и имената на посочените по-горе длъжностни лица.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.
Придружителите и участниците да се явят в училището домакин в 13:15 часа.
Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:25 часа. След този час няма да бъдат допускани. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
Задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОМН в 13.30 часа.

Приложение:

1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по физика.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


24.01.2013г.

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-61/23.01.2013 г.


23.01.2013г.

Изх. № 9137-52/21.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам: Съобщение-покана от Руския културно-информационен център в София (ул. „Шипка”№34) за организиране на IV Национален детски конкурс за рецитатори на руски език под надслов „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира“. Конкурсът е посветен на 135-та годишнина от Освобождението на България. В конкурса могат да вземат участие ученици от I до XII клас, разпределени в три възрастови групи. Конкурсът  ще се проведе на два етапа – първи етап – училищен, втори етап – заключителен в Руския културно-информационен център на 23 февруари 2013 г. За повече информация – тел: 02/9461923; 0887702669 – г-жа Юлия Диханова, e-mail: info@rkic-bg.com, bars2009@abv.bg.
Моля информацията за конкурса да бъде предадена на учителите по руски език от Вашето училище.
Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


22.01.2013г.


Изх. № 9137-55/21.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ И ПРОФЕСИОНАЛНИ И
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите, включени в Националния календар за извънучилищните дейности на МОМН за учебната 2012/2013 г., утвърден със заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката Ви уведомявам, че Националната ученическа конференция „Енергия на бъдещето” ще се проведе на 26.04.2013 г. в Професионална гимназия по електротехника – гр. Варна.

В нея могат да участват ученици от цялата страна на възраст от ІХ до ХІІ клас.

Срокът за представяне на разработките е до 30.03.2013 г. на адрес: te­_varna@mail.bg

Приложение:

 1. Регламент на състезанието.
 2. Образец на заявка за участие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


21.01.2013г.

Изх. № 9137 – 60/22.01.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
Информираме Ви, че от сайта на СИЕЛА http://ciela.net/products.aspx?lang=bg&prodID=15 можете да свалите „Седмично разписание” (продуктът е пуснат свободно за пробен период с последната му версия). Софтуерът предоставя възможност за лесно въвеждане на всички предмети, класове и учители директно от AdminPro. Програмата генерира автоматично седмични разписания, които отговарят на предварително въведени критерии и изискванията по Наредба № 24 от 5 септември 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


21.01.2013г.


Изх.№9137-57/21.01.2013г.

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 

Във връзка с дейностите по проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.» и съгласно указанията в писмото на МОМН, моля директорите на училищата и детските градини, които не са предоставили ДОГОВОРИТЕ си за участие в проекта, както е указано на сайта (http://uchitel.mon.bg) на проекта, да ги донесат в РИО, София-град веднага, на организатора за гр.София – ст. експерт В. Арсенова, стая № 409, за да участвате в проекта и да получите заявените консумативи.

До момента договори не са представили следните училища и детски градини:
ПГТ "Ал. Константинов"; ОДЗ №25; 78 СОУ;192 СОУ; ЦДГ 21; 65 ОУ; 117 СОУ; ОДЗ № 94; ЦДГ № 4; 146 ОУ; ЦДГ № 180; 115ОУ; ЦДГ №182; 202 ОУ; ЦДГ№181; 191 ОУ; 71 СОУ; ЦДГ -3; 155 ОУ; ОДЗ№97; 175 ОУ; 152 ОУ; 172 ОУ; 171 ОУ; 170 СОУ; ОДЗ №66; 177 ОУ; 88 СОУ; 14 СОУ; ОДЗ №37; ЦДГ "Слава"; 128 СОУ; 89 ОУ; ОДЗ №24; ЦДГ "СРЕДЕЦ"; 63 ОУ; ЧОУ Образователни технологии; ОДЗ №9; ЧСОУ "Дрита"; 58 ОУ; ОДЗ-20; 36 СОУ; 12 СОУ; 138 СОУ; ЦДГ №110; ОДЗ № 80; 67 ОУ; ЦДГ №116; ОДЗ №29; ЦДГ № 178; ЦДГ № 77; 57 СУ; 52 ОУ; 5 ОУ; ОДЗ 82; ПГИИ "Проф. Н. Райнов"; 66-то СОУ; 28 СОУ; ОДЗ № 99; ЦДГ № 64; ОДЗ № 90; ЦДГ №149; ОДЗ №12; ОДЗ№8; ОДЗ 4; 61 ОУ"; ОДЗ№28; 5.ВСОУ; 90 СОУ; ЦДГ № 145; 35 СОУ; 35 СОУ; 129 ОУ; 108 СОУ; 37 СОУ; ОДЗ №100; 4 помощно училище-интернат; 100-но ОУ; 72 ОУ; ОДЗ-95; 45 ОУ; ОДЗ №71; ЧДГ "Цветен ден"; 142 ОУ с РЧО; НФСГ; №27 "ДЕТСКА КИТКА"; 69 СОУ; ЦДГ № 85; ОДЗ №16; ЦДГ № 92; 105 СОУ; 16. ОУ; ЦДГ № 106; ОДЗ №59; ОДЗ №38; ОДЗ № 48; ЧДГ "Къща на децата"; 156 ОУ "В.Левски"; 8 СОУ; ОДЗ 45; 56.СОУ; ЦДГ № 72; ОДЗ 85; 79 СОУ; 92 ОУ; 145 СОУ; 77 ОУ; 137 СОУ; ОДЗ №78; ОДЗ № 61; ЦДГ №55; 112 ОУ; ЧОУ "Джани Родари"; ЧДГ "Палави крачета"; 22 СОУ; 149 СОУ; ОДЗ № 170; ОДЗ №3; 46 ОУ; 113 СОУ; 118 СОУ; 150-то ОУ; 104 ОУ; 55 СОУ; 107 ОУ; 34 ОУ; ЦДГ № 166; ОДЗ № 50 "; ЦДГ №11; ОДЗ "Младост"; 42 ОУ; ЦДГ №136; 20 ОУ; ДГ №174; ПГО; Ц Д Г № 171; ОДЗ №2; ПГАВТ "А.С.ПОПОВ"; 1 СОУ; 136 ОУ; 123 СОУ; 120 ОУ; 103 ОУ; ПГТМД-София; 126 ОУ; 164 ГПИЕ; 101 СОУ; ЦДГ №57; 15 СОУ; О Д З 74; 106 ОУ; ОДЗ№81; ОДЗ № 127; 84 ОУ; ОДЗ №5; ОДЗ№ 55; ПГФК "Княгиня Евдокия"; 96 СОУ; ОДЗ № 17; 76. ОУ; ЦДГ №115; 60 ОУ; ПГ ПО ТРАНСПОРТ; СУ "Ген. Вл. Стойчев"; ЦДГ № 119; 134 СОУ; ЦДГ № 40; 85 СОУ; ОДЗ № 96; ОДЗ №1; ЛДГ № 134; ОДЗ №13; ЦДГ № 65; ЦДГ №16; ЦДГ №12; ОДЗ 36; 131 СОУ; 70 ОУ; 30 СОУ; 13 ОУ; ЧПГ "Образователни технологии; 144 СОУ; 41 0У; ЦДГ №152; 26 СОУ; 94 СОУ; Ц ДГ№112; СМГ; ОДЗ № 65; ОДЗ № 18; 81 С О У; 135 СОУ; 162 ОУ; 6 ПУ; 23 СОУ; ЦДГ№93; 64 ОУ; ЧДГ "Ерих Кестнер"; ЦДГ №23; ЦДГ №137; ЧОУ "ЕРИХ КЕСТНЕР"; ЦДГ №141; 199 ОУ; ОДЗ № 88; 29 СОУ; ОДЗ № 101; ОДЗ № 39; ПГМЕ; ОДЗ № 6; НПМГ; ОДЗ№67; ЦДГ№9; ПГЖПТ"Никола Корчев"; 83 ОУ; ОДЗ № 164; 47СОУ; 153 пр. г-я "Н.Рилски; 122 ОУ; ОДЗ №92 "; ОДЗ 76; 40 СОУ; ОДЗ91; ЦДГ №129; 48 ОУ; ОДЗ №139; 127 СОУ; ЧНГ "ЕРИХ КЕСТНЕР"; ОДЗ № 42; О Д З № 10; ЦДГ № 49; 73. СОУ; 51 СОУ; ЦДГ №19; ОДЗ № 93; ЦДГ №108; 159 ОУ; ОДЗ  № 120; „СЛАВЕЙЧЕ”; 102 ОУ; 25 ОУ; ОДЗ № 19; Частно СОУ " Артис"; СГСАГ; ОДЗ № 77; ОДЗ №79; ЧОУ " Св. Климент Охридски"; 19 СОУ; ЦДГ №62; ПГЕБ"; IVСВГ; 44 СОУ; ЦДГ №99; ПГ по ПСТТ; 98 Начално училище; ЦДГ №20; ОДЗ-11; 140 СОУ; 31СУЧЕМ; СОУ "ЛУИ БРАЙЛ"; 163 ОУ; 157 ГИЧЕ; ОДЗ № 35; 130 СОУ; ЦДГ №7; О Д З № 31; ЧОУ "Д-р Мария Монтесори"; ОДЗ №33; НТБГ; ОДЗ-86; ОДЗ № 46; 160 ОУ; 116 ОУ;

 ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ!

Училища:
ЧСОУ "Св. Георги"; 201 ОУ; 148 ОУ; РОВЕЛ; ПЧАГ "Уилям Шекспир"; ЧПГ "БАНКЕР"; ЧЕГ"проф.Ив.Апостолов";  18 СОУ; 3-ТО ПУ; ЧЕГ "Проф.д-р В. Златарски"; 139 ОУ; 54 СОУ; 39 СОУ; ЧНУ "Питагор"; ЧСОУ "Г.С.Уланова"; 121 СОУ; 49-то ОУ; 10 СОУ; ЧСОУ "П.Р.Славейков"; 62 ОУ; ПЧМГ; Американски колеж в София; ЧПСОУ "Свети Наум"; ЧСОУ "УВЕКИНД"; 17 СОУ; 53 ОУ; ПГ по телекомуникации; 93-то СОУ; АВИЦЕНА; 95 СОУ; 32 СОУ; 11 ОУ; ПГИИРЕ; 6 ОУ; 43 ОУ;

Детски градини:
ОДЗ № 57; ЦДГ №1; 141 ОУ; ЦДГ № 114; ОДЗ № 47; ЦДГ 47;
ОДЗ № 160; ОДЗ № 58; ОДЗ № 98; ЦДГ №168; 59 ОУ; ОДЗ № 44; ЦДГ № 117; ЧДГ"101 Защо";  ЦДГ №17; ЧДГ "ЗВЕЗДИЧКА"; ОДЗ №14; ОДЗ № 75; ЧЦДГ "Немо"; ЦДГ 151; ЦДГ№54; ОДЗ N 54"ДЪГА"; ЧЦДГ "Мила"; ЦДГ №67; ЦДГ №146; ЧЦДГ "Питър Пан"; ЦДГ № 130;

Напомням, че всички главни и младши учители следва да се регистрират задължително за обучение по проекта. 

Моля всички данни – всички празни полета – в сайта на проекта да се попълнят коректно – да не остане непопълнено поле!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


21.01.2013г.


Изх.№9137-56/21 . 01.2013г.
 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с дейностите по проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» на 28 (понеделник) и 29 (вторник) януари 2013г. от 10.00 до 13.00 часа, в стая №409 ще се раздават консумативи, съгласно Вашите заявки.
Моля носете договорите (тези от Вас, които не са ги донесли все още)  и заявките сибез заявки няма да получите консумативи.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


21.01.2013г.

Изх. № 9137-51/ 21.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че тази година ще се проведе  Дванадесети национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието, младежта и науката. Темата е „Вяра и милосърдие”. Регламентът е публикуван на сайта на МОМН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите на желаещите да участват трябва да бъдат представени в стая 515 на РИО, София-град, най-късно до  08.03.2013 г.

За допълнителна информация:
РИО, София-град,
Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО, сл.тел. 935-60-65

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


21.01.2013г.


Изх. № 9137-43/18.01.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с политиката на МОМН и РИО София- град да подкрепят инициативи  и изяви, организирани и проведени от директори на столичните училища, е създадена база данни, в която да се събира информация за всички планирани събития.

Справката ще се прави всеки месец до двадесет и четвърто число,  като ще се събира информация за събитията от предстоящия месец.
Моля да изпратите информацията за месец февруари 2013 г. до 24.01.2013г., като попълните справката на следния линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp5SlJXTk9SZmdJb1hWRG5qTFZmaXc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


21.01.2013г.


Изх. № 9137-50/21.01.2013 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 25 януари 2013 г.от 14.30 часа на ул. „Генерал Паренсов“ № 11, с подкрепата на Синдиката на българските учители ще се проведе първата ученическа среща на училищните съвети и парламенти в София-град за създаване на Национален ученически съвет.
Моля, информирайте председателите на ученическите съвети във Вашето училище и осигурете възможност да участват в работната среща.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


21.01.2013г.

Изх. № 9137-49/ 18.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
20. ОУ, 59. ОУ, 67. ОУ, 70. ОУ, 75. ОУ, 82. ОУ, 106. ОУ, 107. ОУ, 116. ОУ, 136. ОУ, 40. СОУ, 66. СОУ, 73. СОУ, 94. СОУ, 133. СОУ, СМГ, СОУ „Луи Брайл“, НУККЛИИЕК, ЧОУРЧО „Българско школо“, ЧСОУ „ЕСПА“, ЧОУ „Меридиан 22“, ПЧМГ, ЧСОУ „Евростар“, ЧОУ „Света София“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с предстоящото национално външно оценяване на учениците от VІІ клас моля в срок до 23.01.2012 г. (сряда) да попълните приложената анкета


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVqQ2FkWEZ1d1hTZUxscGQ4Q0NQM0E6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


18.01.2013г.

Изх. №  9137 – 44/18.01.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА Г- ЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Във  връзка с писмо, постъпило с вх. № 1101-1/15.01.2013 г. в РИО, София- град, приложено Ви изпращаме покана до директорите на училищата, учители от начален етап, педагогически съветници и психолози относно инициативата „Активно бащинство“. 
Срещата ще се проведе на 12 февруари (вторник) 2013 г. в сградата на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ на ул. „Александър Жендов“ N5 от 11.00 до 12.00 часа и ще бъде последвана от лек обяд.  Заявката Ви следва да е  най-късно до 5 февруари на имейл office@ roditeli.org или на телефон 02/ 944 17 99.
Моля,  евентуалното участие на учители от началния етап да не бъде за сметка на учебния процес.

Приложение: Писмо на Асоциация „ Родители“

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


18.01.2013г.


Изх. 9137– 40/18.01.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед на министъра на образованието, младежта и науката №09-51/18.01.2013 г., относно обявяване на 28 януари 2013 г. за неучебен ден.


В изпълнение на член 93а, ал.4 от ППЗНП следва да  представите доклад (в два екземпляра) за преструктуриране на учебното съдържание в деловодството на РИО, София-град (стая 401), в срок до 25.01.2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


18.01.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че съгласно писмо Изх.№9137-723/02.11.2012 г. в срок до 04.02.2013 г. всеки директор трябва да представи доклад в стая 401 в РИО – София-град и на елекронен адрес rio_krgabrovska@abv.bg за планирани и реализирани конкретни дейности във връзка с мерки за превенция на изоставане и отпадане на ученици от училището.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


18.01.2013г.


Изх. 9137–34/17.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с подготовката за осигуряване на подкрепяща среда за провеждане на държавните зрелостни изпити и на националното  външно оценяване на учениците със специални образователни потребности през учебната 2012/2013 година е необходимо да  представите предварителна информация за учениците с нарушено зрение, като попълните приложените към писмото таблици.
Попълнените таблици, при спазване на заложения формат, следва да изпратите в сканиран вид до 21.01.2013 г. на електронен адрес iosu@abv.bg
Приложение:таблица1;таблица2

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


18.01.2013г.


Изх. 9137–38/18.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, моля в срок до 31.01.2013 г. да попълните и изпратите на e-mail: cko_sofia_grad@mon.bg , справка за втори учебен срок (Приложение № 1) със следната информация:
1.график за провеждане на часа на класа по паралелки;
2.учебна смяна на паралелката;
3.брой ученици в паралелката;
4.класни ръководители (имена, e-mail, GSM за връзка);
5.училищен психолог / педагогически съветник (имена, e-mail, GSM за връзка).

Предоставям на вниманието Ви:

 www.ckosofia.weebly.com

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


18.01.2013г.


Изх. 9137–2/ 14.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 25 до 29 септември 2013 год. ще се проведе Вторият Национален конгрес по физически науки и 41-ва Национална конференция по въпроси на обучението по физика.           

Организатори на конгреса са Съюз на физиците в България, Българска академия на науките и Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Конгресът ще се проведе под патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

Приложено Ви изпращам Първото съобщение за предстоящия Втори национален
конгрес по физически науки и 41-ва Национална конференция по въпроси на обучението по физика. 

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


18.01.2013г.


Изх. № 9137-29/16.01.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

на вниманието на учителите от
КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с изпълнението на Годишния план за дейността на РИО, София-град за учебната 2012/2013 година – Мярка„Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти” и Мярка „Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване”, Дейност „Разширяване на формите на работа в час чрез въвеждане на оценяване по проекти”, на 02.02.2013 г. (събота) от 10:00 до 13:00 ч. в 65 аудитория в СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите от КОО „Обществени науки и гражданско образование и религия”, както следва:

1. За учителите по география и икономика – от 10:00 до 11:00 часа, на тема: „Предварителната подготовка на учителите по география: планиране, целеполагане, методи на преподаване и оценяване на постиженията на учениците”. Лектор – доц. д-р Даниела Ангелова.

2. За учителите по история и цивилизация, география и икономика, философски цикъл и свят и личност – от 11:00 до 12:30 часа, на тема: „Прилагане на учебните програми по предметите от КОО „Обществени науки и гражданско образование и религия”, т.ІV. Учебно съдържание ( контекст и дейности) - изработване на индивидуални и колективни проекти и ролята им като форма на оценяване в съвременното училище”. Лектор – доц. д-р Силвия  Цветанска.

3. За учителите по предметен цикъл „Философия” – от 12:30 до 13:00 часа, на тема: „Европейски ключови компетентности и оценяване в обучението по философия”.

Моля да уведомите учителите по история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл „философия“ и свят и личност за мястото и часа на провеждането на семинара, както и да съдействате за тяхното присъствие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


17.01.2013г.

Изх.№9137-33/17.01.2013 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на основание Заповед № РД09-1738/09.11.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2012/2013 година, изменена със Заповед №РД
09-1861/13.12.2012 г. и заповед №РД09-38/14.01.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката, общинският кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 25.01.2013 /петък/ с начален час 11,00 часа.
Материалите за общинския кръг на олимпиадата ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град. Паролата за разсекретяване на материалите ще бъде изпратена по e-mail на училищата на 25.01.2013 г. в 10.30 часа. За целта е необходимо в срок до 13,00 часа на 23.01.2013 г., да изпратите от актуален електронен адрес попълнена приложената таблица /заявка за участие/ на e-mail: znamimoga1@abv.bg,
В срок до 9 работни дни след провеждане на общинския кръг, следва да се предадат в РИО, София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.5, стая 513, с придружително писмо:
-  протокол за явилите се участници и техните резултати, заверени с подпис и печат на директора на училището;
-  протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверени с подпис и печат на директора на училището и
- оригиналните писмени работи на класираните ученици.
Моля, създайте нужната организация за провеждане на олимпиадата без да се нарушава учебният процес.

Желая успех на всички участници!

Приложение:
1. Заповед №РД 09-38/14.01.2013 година на министъра на образованието, младежта и науката.
2. Регламент на състезанието
3. Таблица /заявка/      
  

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


17.01.2013г.

Изх. № 9137/17.01.2013 г.  
                                    
ДО

ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА  
СОФИЯ-ГРАД                                                                                               

                                                                                                    
Относно: Изготвяне на информация за достигнатите средни брутни работни заплати и изплатените средства за допълнителни възнаграждения и социални плащания.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
     
Моля попълнете електронната таблица и я изпратете на следния имейл адрес: rio_ktodorova@abv.bg , в срок до 10.00 часа на 18.01.2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


17.01.2013г.

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-31/16.01.2013 г.

ПИСМО НА МОМН №9105-15/15.01.2012 г.


16.01.2013г.

Изх. № 9137-24/15.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ и ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото обсъждане на заявките за държавния план – прием за учебната 2013/2014 г. в общинските училища, Ви уведомявам за провеждането на работните срещи в заседателната зала на РИО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график в присъствието на директора, както следва:

04.02.2013 г. – понеделник – 09.00 ч. – “Подуяне”, 10,00 ч. – “Оборище”, 11.00 ч. – “Слатина”, 12.00 ч. – “Надежда ”, 12.30 ч. – “Панчарево”,

05.02.2013 г. – вторник – 09.00 - “Люлин”, 10.00 ч. – “Искър”, 10.30 – “Триадица”, 11.30 ч. – “Сердика”, 12.00 ч.– “Връбница”;

06.02.2013 г. – сряда - 09.00 ч.  – “Банкя”, 09.30 ч – “Възраждане”, 10.30 ч. – “Лозенец”, 11.00 – Нови Искър;

07.02.2013 г. – четвъртък - 09.00 ч. - “Студентски”, 09.30 ч. – “Изгрев”, 10.00 ч. – “Младост”, 11.00 ч. – “Витоша ”, 11.30 ч. – “Илинден”;

08.02.2013 г. – петък – 09.00 ч. - “Средец”, 10.00 ч. – “Красно село”, 10.30 ч. – “Кремиковци”, 11.00 – „Красна поляна “, 11.30 – “Овча купел”

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


16.01.2013г.

Изх. № 9137-24/15.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ и ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото обсъждане на заявките за държавния план – прием за учебната 2013/2014 г. в общинските училища, Ви уведомявам за провеждането на работните срещи в заседателната зала на РИО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график в присъствието на директора, както следва:

04.02.2013 г. – понеделник – 09.00 ч. – “Подуяне”, 10,00 ч. – “Оборище”, 11.00 ч. – “Слатина”, 12.00 ч. – “Надежда ”, 12.30 ч. – “Панчарево”,

05.02.2013 г. – вторник – 09.00 - “Люлин”, 10.00 ч. – “Искър”, 10.30 – “Триадица”, 11.30 ч. – “Сердика”, 12.00 ч.– “Връбница”;

06.02.2013 г. – сряда - 09.00 ч.  – “Банкя”, 09.30 ч – “Възраждане”, 10.30 ч. – “Лозенец”, 11.00 – Нови Искър;

07.02.2013 г. – четвъртък - 09.00 ч. - “Студентски”, 09.30 ч. – “Изгрев”, 10.00 ч. – “Младост”, 11.00 ч. – “Витоша ”, 11.30 ч. – “Илинден”;

08.02.2013 г. – петък – 09.00 ч. - “Средец”, 10.00 ч. – “Красно село”, 10.30 ч. – “Кремиковци”, 11.00 – „Красна поляна “, 11.30 – “Овча купел”

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


16.01.2013г.

Изх. № 9137-25/15.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Сдружение „Образование и технологии” организира квалификационен курс за директори на детски градини на тема „Интегриране на интерактивни хардуерни и софтуерни технологии във възпитателно-образователния процес в детската градина”. По време на курса ще бъдат представени различни варианти за интегриране на съвременни технологии в работата на детския учител, демонстрация за използването на интерактивна дъска и специално разработен за детската градина пакет от електронни ресурси в помощ на учителя – презентации, образователни игри, упражнения в електронен вид. Инициативата е част от проект на екипа на Сдружение „Образование и технологии” за създаване, апробиране и популяризиране на електронен пакет за детската градина. Курсът е без такса за участие и се финансира от СНЦ „Образование и технологии”. Курсът ще се проведе в РИО-София-град в заседателната зала, пети етаж по следния график:
28.01.2013 г. (понеделник)
от 9.30 ч.  до 11.30 ч.  детски градини от райони: Оборище,  Слатина,  Подуяне,  Красна поляна,   Лозенец,  Искър;    
28.01.2013 г. (понеделник)
от 12.00 ч.  до 14.00 ч.  детски градини от райони: Кремиковци,  Студентски,  Младост, Панчарево,  Възраждане,  Изгрев;    
28.01.2013 г. (понеделник)
от 15.00 ч.  до 17.00  ч.  детски градини от райони: Люлин,  Връбница,  Овча купел,  Надежда,  Илинден,  Банкя;
29.01.2013 г. (вторник)
от 9.30  ч.  до 11.30  ч.   детски градини от райони:  Красно село,  Витоша,  Триадица,  Средец,  Сердика, Нови Искър;

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град15.01.2013г.

Изх. № 9137-26/15.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 26 и 27 януари 2013 г., хотел „Радисън“ ще бъде домакин на шестнадесетото Европейско изложение „Отворени врати за образование в чужбина“. Посетителите ще могат да получат информация от студенти, които вече учат в различни университети  в чужбина. Организаторът – консултантска фирма „Дарби“, кани всички кандидат-студенти, които са решили да продължат образованието си в чуждестранни учебни заведения да посетят изложението.
Моля, информирайте Вашите ученици от дванадесети клас за предстоящото изложение.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град15.01.2013г.

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-23/15.01.2013 г.


15.01.2013г.


Изх. № 9137-20/14.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честванията на 100-годишнината от Балканската война, командването на ВВС и Българската авиационна асоциация предоставиха на Министерството на образованието, младежта и науката кратка история на българските Военновъздушни сили.

Приложено Ви изпращам горецитираната информация.

Приложение: информация за историята на българските Военновъздушни сили: ЧАСТ 1, ЧАСТ 2, ЧАСТ 3.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


14.01.2013г.


Изх. № 9137-19/11.01.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от МОМН № 9105-9/09.01.2013 година, вх.№ 0200-17/10.01.2013 г. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че в изпълнение на  Заповед № РД09-1738/09.11.2012 г. и Заповед № РД09-1861/13.12.2012 г.на министъра на образованието, младежта и науката на 18 януари 2013 година ще се  проведе общинския кръг на  националното състезание „Ключът на музиката“ за  ученици в IV клас.

Регламента на националното състезание „Ключът на музиката“ ще намерите на сайта на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Моля училищата, които ще се включат  в състезанието, в срок до 16.01.2013 г. да подадат заявка за участие на е-mail: rio_vdurmoneva@abv.bg,  като посочите валиден е-mail адрес и брой участници. В музикалната игра „Ключът на музиката“ могат да участват и деца със СОП. При заявено желание за участие на ученици със СОП в състезанието, моля да подадете информация за това  в заявката. 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


11.01.2013г.

Изх.№ 9137-17/11.01.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо №9105-10/09.01.2013 г. от г-жа Пенка Иванова – административен ръководител на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР, Ви уведомявам, че е направена актуализация на приложението за Отчетен доклад.
В тази връзка Ви уведомявам, че промените в отчетните доклади на ръководителите на ИИД, счетоводители, технически сътрудници и директори на училища, ангажирани с дейности по проекта, ще бъдат отразени в електронната система по проекта.
Новите отчетни форми следва да се попълват за извършени дейности от месец януари.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


11.01.2013г.

Изх. № 9137-18/11.01.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо №9105-10/10.01.2013 г. от г-жа Пенка Иванова – административен ръководител на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР, Ви уведомявам, че в информационната система по проекта е отворен модул „Анкети“ за публикуване на анкетните карти на всички ученици, участвали в дейностите по проекта през учебната 2011/2012 г. Задължително се попълва електронната форма на анкетната карта, която се появява след кликване върху името на ученика, след което се прикачва сканирания файл със самата анкета.
Попълването на анкетните карти за всички ученици, записани в ИИД по проекта е задължително, независимо от продължителността на участието им, тъй като анкетната карта е документът, който удостоверява, че ученикът е бил включен в проект „УСПЕХ“ и училището правомерно е получило средства за него.
Моля в срок до 20.01.2013 г. да бъдат публикувани попълнените анкетни карти на участниците в проекта през учебната 2011/2012 година, включително и на напусналите училището ученици.
Допълнителна информация е публикувана на сайта на проекта в модула за всяко училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


11.01.2013г.

Изх. № 9137-16/11.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО, София-град е постъпило писмо на МОМН № 9105-367/18.12.2012 г., вх.№ 0200-1269/19.12.2012 г. в РИО, София-град, с което информира, че „Санома Блясък България“ АД  желае да направи дарение - списание Енциклопедия на знанието от поредицата National Geographic - за учениците от четвърти клас.
Във връзка с изпълнение на положителна резолюция на министъра на образованието, младежта и науката и сключен договор за целево дарение между двете страни, моля, в периода от 14.01.2013 г. до 16.01.2013 г., за времето от 14,00 - 16,00 часа, да изпратите представител за получаване на книжките за Вашето училище в 136 ОУ „Любен Каравелов“, на ул. „Димитър Петков“№116 /до пазар „Димитър Петков“ в София/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


11.01.2013г.

Изх. № 9106-168/10.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА 23 СОУ, ЧСОУ „Артис", 93 СОУ, 1 СОУ ,40 СОУ , 90 СОУ, 10 СОУ,134 СОУ, 36 СОУ, 149 СОУ, 94 СОУ, 95 СОУ, 136 ОУ, 37 СОУ, 46 ОУ, 121 СОУ, 122 ОУ, 128 СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Националната програма „Училището-територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ за 2012 година, е необходимо:

В срок до 28.01.2013 година да изпратите на хартиен носител и на електронен адрес: rio_vdurmoneva@abv.bg, отчет по приложената таблица.

В срок до  22.02.2013 година да представите в РИО, София-град копие на отчетните документи за закупените по проекта материали, оборудване и др., както и снимков материал на обзаведените по проекта класни стаи.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


11.01.2013г.

Изх. 9137-12/09.01.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА           
                                                                                   
Уважаема госпожо Директор, Уважаеми господин Директор,  

Приложено Ви изпращам условията за участие във Втория национален форум по гражданско образование на тема: „Гражданското образование – 2013 г. – Мисията е възможна!”. Форумът се организира съвместно от Министерство на образованието, младежта и науката, Институцията на омбудсмана и Регионален инспекторат по образованието – Силистра в рамките на националната кампания „Участвам и променям”.
Конференцията ще се проведе в Силистра на 12 и 13. 04. 2013 г. /петък и събота/. Срок за заявяване на участие и представяне на резюме – 15 януари 2013 г. Желаещите да участват в конференцията, които се нуждаят от по-  дълъг срок, могат да се свържат с експерта посочен за  контакт  в приложение №1 .

Приложения № 1Регламент на конференцията.
Приложение № 2Заявка за участие.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


09.01.2013г.

Изх. № 9137-9/ 08.01.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ                                                        

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с изискванията на чл. 49, ал.1, т.1 и ал.3 от ППЗНП, моля в срок до 23.01.2013 г. да представите в РИО – София-град Вашите предложения за държавен план-прием след завършен VІІ клас и след завършено основно образование за учебната 2013/ 2014 г., съгласно приложената Таблица № 1.
В изпълнение на чл. 18, ал. 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, посочените профилиращи предмети следва да са в съответствие с утвърдените от Министъра на образованието, младежта и науката учебни планове.
Решението на педагогическия съвет за план-приема трябва да бъде изписано под таблицата.
Приложете и Таблица № 2 с информация за планирания и реализиран план-прием за учебната 2012/ 2013 г.  
Моля за точно и коректно попълване на всички необходими данни в таблиците.
Информацията трябва да бъде представена, както следва:
1. В един екземпляр на хартиен носител и заведена с входящ номер в РИО – София-град.
2. Въведена онлайн (за Таблица № 1) на следния линк:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVSdU5EbVRTV01xWENTMTVTYXJHckE6MQ
Обръщам внимание за пълното съответствие между информацията на хартиения и електронния носител.

Напомням, че предложенията за държавен план-прием за учебната 2013/ 2014 година трябва да бъдат съобразени с:
- осигуряването на условия за целодневно обучение на учениците от І – ІV клас в СОУ;
- състоянието на училищната мрежа и броя на учениците, завършващи VІІ клас и основно образование за региона;
- наличието на условия за гарантиране на качество на образователно-възпитателния процес – осигурена материално-техническа база, назначени редовни учители-специалисти.

Приложение:
Таблица № 1 - 7kl_8kl_zaiavka2013_2014.xls
Таблица № 2 - 7kl_8kl_realiziran2012_2013.xls

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


09.01.2013г.


Изх. № 9137-10/ 09.01.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В връзка с Правилата за координацията и контрола на дейностите по мярка „Без свободен час - заместване на отсъстващи учители в училищата” от Националната програма „На училище без отсъствия”, утвърдени със Заповед № РД 09-957/ 13.07.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, Ви уведомявам, че е необходимо да представите документите по т. 4.2. (приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5) от НП „На училище без отсъствия” за периода от 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. по следния график:


Дата

М. Стоилова – стая 408

Ст. Георгиев – стая 415

17.01.2013 г. (четвъртък)
от 10.00 ч. до 12.00 ч. училищата от райони:

Оборище, Изгрев, Студентски, Подуяне

Люлин, Лозенец, Нови Искър, Искър,

17.01.2013 г. (четвъртък)
от 13.30 ч. до 15.30 ч. училищата от райони:

Младост, Средец, Надежда, Красна поляна

Сердика, Триадица, Красно село, Възраждане,

18.01.2013 г. (петък)
от 10.00 ч. до 12.00 ч. училищата от райони:

Витоша, Кремиковци, Банкя, Овча купел

Слатина, Илинден, Връбница, Панчарево.

Документите да бъдат представени на хартиен носител и изпратени в електронен  вид (сканирани във формат PDF) на адрес: bez_svoboden_chas@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


07.01.2013г.


Изх. 9137 – 8 / 07.01.2013 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1738/09.11.2012 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2012/ 2013 год. и заповед № РД 01-207/23.11.2012 год на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по биология ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 10.02.2013год. Начало 9.00 часа.
 • Областен – на 25.02.2013 год. Начало 14 часа.
 • Национален – на 04 и 05 април 2013 год. в гр. Враца.

ІІ. В олимпиадата по биология могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас.
 • Втора група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІ клас;
 • Трета група -ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас
 • Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.
 • Ученици, обучаващи се в VІІІ клас на профилирани гимназии и паралелки на СОУ с прием след VІІ клас се състезават в първа група.
 • Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следваща възрастова група. За целта подава писмена заявка:за общинския кръг до съответния учител, за областния кръг до съответния експерт в РИО, за националния кръг до съответния експерт в МОМН.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.
ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата на всяка възрастова група е различна
. Включва тестови задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по “Човекът и природата” /биологичната част/ и задължителната и профилираната подготовка по “Биология и здравно образование” както следва:           
За първа състезателна група: учебно съдържание за V-VІІ клас, включващо темите: „Клетъчен строеж на организмите”, „Устройство и работа с микроскоп”, „Многообразие и групиране на организмите”, „Основни жизнени процеси”, „Царство Монера”,  „Царство Протиста”,  „Царство Растения”,  „Царство Гъби”;

За втора състезателна група:
  учебно съдържание за V-VІІІ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби” „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека - клетка, тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма и сърдечно-съдова система”;

За трета състезателна група
: учебно съдържание за V- ІХ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби” „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека – тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма, сърдечно-съдова система, дихателна система, храносмилателна система, отделителна система, размножаване и полова система, нервна система, ендокринна система, сетивни системи, висша нервна дейност”, „Равнища на организация на живата  материя”, „Екологични фактори на средата”, „Популация”, „Биоценоза”, „Екосистема”, „Поведение”, „Биосфера”.

За четвърта състезателна група
:
учебно съдържание за V-ХІІ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби”, „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека - клетка, тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма и сърдечно-съдова система”, „Равнища на организация на живата  материя”, „Екологични фактори на средата”, „Популация”, „Биоценоза”, „Екосистема”, „Поведение”, „Биосфера”, „Равнища на организация на микросистемата – химични елементи и съединения, надмолекулни комплекси, структура на клетката”, „Процеси в клетката – генетични процеси, метаболизъм, делене на клетката”, „Равнища на организация на мезосистемата”, „Наследственост и изменчивост”, „Индивидуално развитие при животните и човека”.

2.  Задачите за всяка група са разпределени в рубрики и са от три типа:

 • Тип Азадачи сизбираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.
 • Тип Б– задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.
 • Тип В– задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

3. Темите за всяка възрастова група включват определен брой задачи от трите типа.

 • Темата за първата възрастова група включва 50 задачи
 • Темата за втората възрастова група включва  55 задачи:
 • Темата за третата възрастова група включва 60 задачи:
 • Темата за четвърта възрастова група включва 65 задачи:

4. Темите за общинския кръг на олимпиадата по биология ще бъдат публикувани в сайта на РИО, София-град на  10.02.2013 год. в 8.30 часа.

5.
Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 8.30 ч. на 10.02.2013 г;

6.
Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.

7.
Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден в сайта на РИО, София-град след 14.00 часа.

8.Начало на олимпиадата – 9:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

9. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от тестовите задачи, имената, фамилиите и подписите на проверителите. При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи.

10.
До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки.
На 18.02.2013 год. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.
3. Секретният плик с кода, както и протокола за отварянето му.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Описаните протоколи и писмените работи на учениците се предават на експерта по природни науки и екология Петя Иванова на 18.02.2013 год. от 8:00 до 13:00 часа.

V. Областен кръг

Темите за Областния кръг на олимпиадата по биология включват тестови задачи: за учениците от първата и втората състезателни групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи от задължителната и профилираната подготовка.
В темите за всяка една от възрастовите групи са включени тестови задачи, съставени както на основата на учебното съдържание за съответния клас, така и върху материал от предходните учебни години.
Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО, София град.
Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология са анонимни.                                   

VІ. Национален кръг

Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. До участие в този кръг се допускат разпределени в две състезателни групи, както следва:

 • І състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас или VІІІ клас.
 • ІІ състезателна група: ученици: изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас, и ученици, изучаващи през настоящата учебна година  учебно съдържание Х – ХІІ клас.

Участниците в Националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от националната комисия.

Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците, допуснати до участие в националния кръг, се извършва от националната комисия.

За допълнителна информация:
02 935 60 75; Старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


07.01.2013г.


Изх. №   9137-7/7.01.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012г. на министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № РД 01-207/23.11.2012 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам:

І.
Олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ  ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) до  12.02.2013 г.
 • Областенна 25.02.2013 г. Начало 9. 00 часа.
 • Националенна 20.04. 2013 г. в гр. Бургас

ІІ. Условия за участие:
Олимпиадата по философия се провежда за учениците от ІХ до ХІІ клас. На общинския (училищен) кръг:

 • Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия.В посочения срок  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители пише кратка рецензия и броя на точките по действащите критерии. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите. Критериите по които се оценяват писмените работи са: умение за философско осмисляне на темата – до 40 т., оригиналност – до 30 т. убедителност – до 30 т.
 •  В срок до12.02.2013 г. училищната комисия изготвя:
  - протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
  - протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

Двата вида протоколи заедно с писмените работи на учениците се предават  на  Мая Митренцева, ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование   на 13. 02. 2013 год.  от 9.30 до 17.30 ч. в стая № 411. Моля списъкът с класираните ученици да бъде изпратен и на е- мейл: rio_mmitrenceva@abv.bg

 • Регламентът за провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2012/2013 г. ще бъде публикуван на сайта на МОМН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


04.01.2013г.

Изх. 9137-6/04.01.2013г.      

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на РИО – гр. Ямбол  № 1296/18.12.2012г., вх. №0528-3/18.12.2012г.  в РИО София-град, относно провеждането на ІV Международно  състезание  по математика „ Роман Хайнацки ”, за ученици от ІV до VІІ клас.  Състезанието  ще се проведе на от 25 януари до 27 януари в гр. Ямбол. В състезанието могат да участват училищни  отбори по 4 ученици, както и индивидуални участници.
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложение: регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


03.01.2013г.

Изх. № 9137-2/ 03.01.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с политиката на МОМН и РИО София- град да подкрепят инициативи  и изяви, организирани и проведени от директори на столичните училища, е създадена база данни, в която да се събира информация за всички планирани събития.
Справката ще се прави всеки месец до двадесет и четвърто число,  като ще се събира информация за събитията от предстоящия месец.
Моля да изпратите информацията за месец януари 2013 г. до 04.01.2013г., като попълните справката на следния линк:
 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp5SlJXTk9SZmdJb1hWRG5qTFZmaXc6MQ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


03.01.2013г.


Изх. № 9137 – 3/ 03.01.2013 г.  
                         
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПГИИ „ПРОФ.Н.РАЙНОВ”
ОУ при ЗО Казичане, 135 СОУ, 94 СОУ, СПЕЦИАЛНИ    УЧИЛИЩА,
СОДУСД Семинария „Св. Иван Рилски”,
ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ,                                                                               
ГР.СОФИЯ

ОТНОСТНО: ПРОЕКТ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2013/ 2014 ГОДИНА

          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовката на проект и предстоящо утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2013/ 2014 година на паралелки за придобиване на професионална  квалификация  в професионални гимназии, ОУ, СОУ, специални и други училища, следва да представите в РИО – София-град до 15.01.2013 г.:

1. Предложения за  държавен план-прием за учебната 2013/ 2014 година, приети от ПС на училището - 4 броя /Приложение № 4 - ПОО/.

2. Справка за изпълнение на план-приема и пълняемостта на паралелките през учебната 2012/ 2013 година и - 2 броя /Приложение № 2 - ПОО/.

Приемът по професии за  учебната 2013/ 2014 година ще се извърши по Списъка на професиите за професионално образование и обучение /последно изм. и доп. със Заповед №РД 09-638/ 23.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката/.

За училищата, които се финансират от общината предложенията за държавен план-прием се представят на началника на РИО, съгласувани с общината, съгласно чл.55, т.4 от ЗПОО.

За училищата, които се финансират от Министерство на земеделието и храните предложенията за държавен план-прием се представят на началника на РИО, съгласувани с Министерство на земеделието и храните.

Документите по т.1 и т. 2 да се представят  на хартиен носител в стая № 401 – деловодство на РИО и по електронната поща на адреси rio_mpavlova@abv.bg  и rio_rpaskaleva@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


28.12.2012г.

Изх. №9137-844/28.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че на основание Заповеди №РД09-1738/09.11.2012 г. и №РД09-1861/13.12.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания
, олимпиадата „Знам и мога” се провежда само с учениците от  ІV клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


28.12.2012г.

Изх. № 9137-843/28.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за набиране на външни оценители на предложения sпо Програма „Учене през целия живот” за 2013-та селекционна година г.
Документи за кандидатстване ще се приемат до 28.12. 2012 г. Кандидатите ще бъдат уведомени с официално писмо за резултата от оценката по документи до 26.02.2013 г.
Пълният текст на поканата може да бъде изтеглен от:
  http://nrcvg.nrdc.bg/fce/001/0016/Call_Assessors_2013.dok


Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от:
http://nrcvg.nrdc.bg/fce/001/0016/files/Application_form_assessors_2013.zip

Моля информацията да стигне до учителите във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


21.12.2012г.

Изх.№9137-842 /21.12.2012г.

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  изпълнение на Годишния план за дейността на НИОКСО, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката, както и в съответствие с чл. 8 и чл.33 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета, Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието организира обучения за педагогически специалисти по теми от КАТАЛОГ НА УЧЕБНИ  ПРОГРАМИ за директори и учителски колективи, валиден до 30.06.2012г.

Моля на адрес: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDU0eUFEVEpyY3E5MjYxdmxFaGVtZmc6MQ
до 10.01.2013г. да заявите  Вашите желания за включване в обучение.

Каталог на програми за обучение на директори и учителски колективи 2013г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


21.12.2012г.

Изх.№.9137-841/21.12.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо, регламент и фиш за участие  за  предстоящото 20-то издание на Международния фестивал на франкофонския ученически театър.
Моля да предадете информацията на учителите по френски език от Вашето училище.
На участниците желая успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


20.12.2012г.

Изх.№ 9137-840/19.12.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че преди предаване на резултатите от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизация, таблицата с класираните ученици трябва да се изпрати на имейл rio_agrigorova@abv.bg, като се спазят точно изискванията за попълването й по модела на  дадения примерен вариант.

Приложение: примерен вариант на таблица

Трите имена на ученика

Училище

Клас

Учебно
съдържание

Брой
точки

1

Николай Николов Николов

......СОУ

5

5

.........

2

 

......СОУ

6

6

.........

3

 

......СОУ

7

7

.........

4

 

......СОУ

8

8

.........

5

 

......СОУ

9

8

.........

6

 

......СОУ

9

9

.........

7

 

......СОУ

10

9

.........

8

 

......СОУ

10

10

.........

9

 

......СОУ

11

10

.........

10

 

......СОУ

11

11

.........

11

 

......СОУ

12

11

.........

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


19.12.2012г.

Изх. 9137-830/ 17.12.2012 год.                              

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09 – 1738/09.11.2012 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2012/ 2013 год., регламента на олимпиадата по физика и заповед № РД 01-207/23.11.2012 год на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 06 януари 2013 год. Начало 14:00 часа.
 • Областен – на 24 февруари 2013 год. Начало 14:00 часа.
 • Национален – на 20 и 21 април 2013 год. в гр. Силистра

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи, според изучаваното учебно съдържание.
Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.
Втора група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІкл.
Трета група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХкл.
Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.
При явяване на ученици в по-висока възрастова група е необходимо декларирано съгласие от родител /настойник/

ІІІ.
Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг
се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата за всяка възрастова група е различна
. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.
2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта на РИО, София-град на  06.01.2013 год. в 13.30 часа.
3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 06.01.2012 г;
4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта на РИО - София-град след 19.00 часа.
6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.
8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.
На 15 и 16.01.2012 год. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка.
Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.
Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.
Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО – София-град.                                                    
VІ. Национален кръг
Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в Националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас от 50 до 60 ученици.
Темите за Националният кръг включват: VІІ и VІІІ клас – 3 задачи от задължителната подготовка; ІХ клас – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП; Х-ХІІ клас – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП.
Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за VІІ, VІІІ и ІХ клас е 4 астрономически часа, а за Х-ХІІ клас – 5 астрономически часа.
Учениците от възрастова група Х – ХІІ клас, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават 3 теоретични задачи в продължение на 2 астрономически часа / по програма на МОФ/ и една експериментална задача в продължение на 3 астрономически часа.
Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяваневането на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.
По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.
Задачите по физика за различните възрастови група за всеки кръг се съставят по учебните програми. Тези учебни програми могат да бъдат намерени  на сайта на РИО в рубриката олимпиади и състезания на 22.10.2012 год. и 06.11.2012 год. и са приложения към това писмо.
           
За допълнителна информация: 935 60 75; старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

Приложение:

Програми

3. Образец на протоколи

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


19.12.2012г.

Изх.№.9137-839/19.12.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОМН за  предстоящото 29-то издание на Конкурс за млад писател на френски език и регламент за конкурса.
Моля да предадете информацията на учителите по френски език от Вашето училище.

На участниците желая успех

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


19.12.2012г.

Изх. № 9137-838/ 18.12.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писма № 9105-360/ 15.12.2012 г. и  № 0522-759/ 15.12.2012 г, с вх. № 0200-1253/ 17.12.2012 г. и вх. № 0200-1258/ 18.12.2012 г. в РИО – София-град, относно Национална кампания „Участвам и променям” на Министерството на образованието, младежта и науката и стартиралата кампания „Данъци за младите”, инициирана от Националната агенция на приходите (НАП), приложено Ви изпращам окончателния списък на училищата, които ще бъдат включени в кампанията.
Агенцията е заменила всички основни училища със средни общообразователни училища, както следва: 7. СОУ, 18. СОУ, 30. СОУ, 35. СОУ, 128. СОУ и 134. СОУ.

С директорите на училищата ще се свържат представители на НАП за уточняване на времето за провеждане на часовете на класа, посветени на темата за данъците.

Приложение:
Списък на одобрените училища.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


19.12.2012г.

Изх. № 9107-21/19.12.2012 г.
                                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 173 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отнасящи се до изготвянето на график за ползване на платен годишен отпуск през 2013 г., в срок до 9,00 часа на 20.12.2012 г.,  всички директори на училищата и обслужващите звена, които не са изпратили графика си за 2013 г., както и тези директори, които имат неизползван платен годишен отпуск за 2012 г., да подадат мотивирано искане в деловодството на РИО – София-град за отлагане на не повече от 10 работни дни за 2012 г. и графика си за 2013 г. по приложения образец на e-mail: lilistaneva@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД18.12.2012г.

Изх.№ 9137-836/18.12.2012г. 

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  обезпечаване необходимостта от канцеларски материали и консумативи в изпълнение на дейност „Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители” по проект  на МОМН - BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” моля на 19.12 и 20.12.2012г. (сряда и четвъртък) от 8.00 – до 14.00ч. Ваш представител да получи в НПГПТО "М.В.Ломоносов" (ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №148) заявените количества копирна хартия.

До края на годината предстои раздаването и на заявените видове и количества тонер касети.

Имайте предвид, че консумативи ще се  раздават само на училищата и детските градини, които до момента са заявили включване на педагогически специалисти в обученията и квалификацията по проекта и са направили заявка до регионалния организатор през месец юли.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


18.12.2012г.

Изх. № 9137 – 833/ 17.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА  В
СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с оценяването на писмените работи на учениците от осми клас, от проведения Общински  кръг на LXII национална олимпиада по математика на 15.12.2012 г. в София-град, Ви уведомяваме, че на електронните пощи на училищата е изпратено допълнително указание.   

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


18.12.2012г.


Изх. №. 9137-835/17.12.2012г.                                                       

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012г. на Министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № РД 01-207/23.11.2012 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам следното:
Общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 06.01.2013г. от 9.00 часа в І АЕГ. Времето за работа на учениците е 4 часа. Олимпиадата се провежда в три групи: V – VІІ клас, ­­VІІІ - Х клас и ХІ – ХІІ клас.
Заявките за участие да се изпратят до 02.01.2013г. на всеки от следните електронни адреси:   aeg1@abv.bg , valiaarabadjieva@abv.bg   и  bobi_kaneva@abv.bg
Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените, със заповед на директора на училището, дежурни учители / на всеки от 1 до 8 заявени участници се определя по един дежурен учител/.
Учениците да се явят на 06.01.2013г. в І АЕГ и да заемат местата си от 8.30 до 8.45ч.
За областния кръг се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.
В срок до 15.01.2013г.  училищната комисия изготвя:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати. 
          На 16.01.2013г. от 09.00 до 16.00 часа в РИО - София-град, стаи № 410 и № 416 на ст. експертите  по математика се предават:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището, както и на електронен носител;

 • писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика за учебната 2012/2013  е  са публикуван на сайта на МОМН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация – тел.: 935 – 60 – 93 – ст. експерт по математика  Валентина Арабаджиева и 935 – 60 – 94 – ст. експерт по математика  Боянка Кънева.
Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата. 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


17.12.2012г.


Изх.№ 9137-831/17.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Приложено Ви изпращам, за сведение и изпълнение Заповед № РД 13 – 54/17.12.2012 г. на началника на РИО – София-град с приложена декларация, относно реда и начина за изплащане на парична награда, съгласно, раздел ІІ, т.4, б.”е” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2012 г., утвърдени със Заповед № РД 09 – 562/07.05.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


17.12.2012г.


Изх. № 9137-829/ 15.12.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-356/ 13.12.2012 г., постъпило с вх. № 0200-1246/ 14.12.2012 г. в РИО – София-град относно Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”, Ви уведомявам, че в срок до 19.12.2012 г.(сряда) само одобрените училища, на които са предоставени средства по мярката за периода от 27.04.2012 г. до 31.10.2012 г., е необходимо да се въведе информация на:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHg1U0RrSDNJTHo2enRkVzJURlNNTGc6MQ

Същата информация за изпълнението на финансовите и индикативните параметри по програмата за предоставените средства от бюджета се предоставя на хартиен и електронен носител на Мариана Стоилова – ст. експерт по ФВС, стая 408 и на Станислав Георгиев - ст. експерт по БЕЛ, стая 415.
Електронният носител се изпраща на e-mail: bez_svoboden_chas@abv.bg

Училищата, които разходват преходните остатъци от средства, получени за целите на тази мярка от минали години, ще представят окончателен отчет към 31.01.2013 г.

Приложение: Таблица.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
/ Съгл. Заповед № РД-10-  2659/10.12.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката /


15.12.2012г.


Изх. 9137-827/14.12.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Национален музикално-фолклорен съюз / НМФС /, относно Тринадесетия национален детски фолклорен конкурс „ Орфеево изворче ” с приложени статут на конкурса, заявка за участие и статут на видео-конкурса „ Децата и фолклора ”. Конкурсът ще се проведе от 22.03.2012г. до 24.03.2012г. в  гр. Стара Загора.
Подробна информация има в приложението.
Моля да уведомите учителите  по музика и желая успех на участниците.  

Приложение:

 1. Статут на конкурса
 2. Заявка за участие
 3. Статут на видео-конкурса „ Децата и фолклора ”
 4. Програма
 5. Хотелска база

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
/ Съгл. Заповед № РД-10-  2659/10.12.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката /


14.12.2012г.


Изх. № 9137-820/12.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че издателство ,,Просвета” организира за първи път национален конкурс за първокласниците в страната на тема ,,Нарисувай ни коледна картичка!”. Победителите завоювали първото, второто или третото  място, ще получат индивидуални награди – таблет, велосипед или цифров фотоапарат.

За класа направил най-добра коледна картичка, ще има колективна награда  - интерактивна дъска.
Всеки първокласник нарисувал коледна картичка, ще получи подарък – книжка на ,,Просвета”.
Специална награда ,,Е-Просвета”- таблет, ще получи авторът на картичката, спечелила най-много гласове във Фейсбук.

Крайният срок за предаване на творбите е 15 януари 2013 г. на адрес: 1000 София, ул. ,,Княз Борис І” № 114, Информационен център ,,Просвета”, за конкурса ,,Нарисувай ни коледна картичка!”
На интернет страницата  www.prosveta.bg можете да получите пълна информация за условията на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2659/10.12.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


14.12.2012г.


Изх. № 9137-826/14.12.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА
ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОФЕСИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Годишния си план за учебната 2012/2013г. Регионален инспекторат по образованието – София- град организира работна среща на 19.12.2012г. от 14,00 часа в сградата на РИО - София-град, ул. Антим I” № 17, етаж V – заседателната зала, при следния дневен ред:

1.Оптимизиране на държавния план –прием по професии в съответствие с потребностите на пазара на труда.

2.Споделяне на добри практики във връзка с участие в национални програми и проекти за модернизиране на материалната база.

3.Разработване на училищни системи на качество в професионалното образование и обучение.

Надяваме се Вие или Ваш представител да присъства на организираната работна среща.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2659/10.12.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


14.12.2012г.


СПЕШНО!!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „УСПЕХ

Във връзка с отчитането на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ за първата година от изпълнението му, е необходимо в срок до края на деня да бъдат коригирани /качени в системата върнатите за корекция /допълнително изискуеми документи.

Уведомяваме Ви, че до края на деня всички документи в системата трябва да са коректно въведени. Обръщам Ви внимание, че документи, които са върнати за корекция /допълнително изискуеми документи и не са качени коригирани в системата няма да влязат във финалния отчет за първата година от изпълнението на проекта и разходите не могат да бъдат верифицирани и ще останат за сметка на училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2659/10.12.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


13.12.2012г.

СПЕШНО!!!

Изх. № 9137 – 826/13.12.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
При спиране на учебния процес  в повереното Ви училището следва да ни уведомите своевременно. За целта следва да попълните следната таблица.
Информацията изпращайте на e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, както следва:

 • за първа смяна - до 9:00 часа;
 • за втора смяна - до 14:00 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2659/10.12.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


13.12.2012г.

СПЕШНО!!!

Изх. № 9137 – 825/13.12.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „УСПЕХ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Ви уведомяваме, че са изготвени материалите , свързани с информиране и публичност по проекта – информационни табели (пластмасови, формат А 1), банери, постери дипляни, които следва да получите от РИО, 5 ет., заседателна зала по следния график:

14.12.2012 г.
09:00 до 10:00 часа – район Банкя, Връбница, Студентски
10:00 до 11:00 часа – район Възраждане, Изгрев

15.12.2012 г.
09:00 до 10:00 часа – район Младост, Надежда, Люлин
09:00 до 10:00 часа – район Оборище, Красна поляна
10:00 до 11:00 часа – район Нови Искър, Илинден, Искър
11:00 до 12:00 часа – район Овча Купел, Панчарево, Красно село
12:00 до 13:00 часа – район Подуяне, Сердика, Кремиковци
14:00 до 15:00 часа  - район Слатина, Средец, Лозенец
15:00 до 16:00 часа – район Триадица, Витоша

Приложено Ви изпращам кратка инструкция за изпълнение на дейностите по информиране и публичност.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2659/10.12.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /

 

13.12.2012г.

Изх. № 9137-822/ 12.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

На вниманието на учителите по Религия

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 17.12.2012 г., понеделник, от 16.30 часа в ОДЗ № 25, район „Банкя”, ще се проведе открит урок по Религия на тема „Рождество Христово”.
Моля да предадете информацията на учителите по Религия от Вашето учебно заведение и да дадете възможност на желаещите да посетят урока.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


12.12.2012г.


Изх.№ 9137-823/12.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с изпълнението на дейностите, определени в Инструкция, утвърдена със Заповед № РД 09- 1442/20.09.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката  - проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.» всички столични училища и дeтски градини e необходимо да актуализират много спешно информацията в сайта на проекта: http://uchitel.mon.bg , както следва:

 1. Актуализация на данните за младшите и главните учители.

Моля  попълнете подробно и коректно в сайта на проекта: http://uchitel.mon.bg
данните за младшите и главните учителите във Вашето училище, за участие в проекта спешно!

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


12.12.2012г.


Изх.№.9137-821/12.12.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент за провеждане на Фестивал на авторска драматургия  и театър на английски език.

Моля да предадете информацията на учителите по английски език от Вашето училище.

На участниците желая успех!

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


12.12.2012г.

Изх. № 9137-819/ 12.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с организацията на предстоящите олимпиади и необходимостта от изпращане на документи по електронен път, на електронните пощи на училищата е изпратено пробно писмо. Електронните адреси са взети от последната актуализация на базите-данни към Списък Образец1. Ако НЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ пробното писмо се обадете на 935 60 63 - Е. Илиева.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


11.12.2012г.

Изх. № 9137-818/11.12.2012 г.

                                                   
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА       
                                                                                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 19.12.2012 г. (сряда) от 15.00 ч. в зала 201, етаж ІІ в ПГ по транспорт и енергетика „Хенри Форд” ще се проведе Форум за учене през целия живот, на който ще бъдат отчетени дейностите по проект NELLII и постигнати резултати от празника на ученето, проведен на 20 октовмри 2012 в град София. На Форума ще бъдат връчени сертификати на участниците в местния и регионален фестивал на ученето.
На Форума следва да присъстват представители на училищата и институциите, които са участвали в дейностите на проведените в София и Благоевград фестивали.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


11.12.2012г.


Изх.№..9137-817/11.12.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 13.12.2012г. /четвъртък/ от 14.40 часа в кабинет 111 в Първа английска езикова гимназия ще се проведе открит урок по английски език и литература в 12 „д” клас с преподавател госпожа Фани Криспин на тема „Literary experience through the simple and expressive style of Hemingway”
Моля да предадете информацията на учителите по английски език от Вашето училище и при гъвкава организация на учебния процес да дадете възможност на желаещите да посетят урока.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


11.12.2012г.


Изх. 9137-816 / 10.12.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РИОград Пловдив №РД16-4-761/07.12.2012г, вх.№0516- 5/07.12.2012 г. в РИО София-град Ви уведомявам, че от 25 до 27 януари 2013 г. ще се проведат „Зимни математически състезания - математика за ученици от VIII до XII клас.
Приложено Ви изпращам писмо на РИОград Пловдив за запознаване с регламента на състезанието и начина за записване за участие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


10.12.2012г.


Изх. № 9137-815/10.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В навечерието сме на Рождество Христово. По Коледа стават чудеса! Нека заедно да направим нашето чудо, като сбъднем една детска мечта!. Учениците от ЧСЕУ „ЕСПА”, Ви канят да се присъедините към тяхната инициатива „От деца-за деца”, в рамките на която да помогнем на децата от дом „Надежда”, с. Гурково, да посрещнат зимата сити, облечени и на топло”!
Разгледайте коледните картички на страницата на училището: http://espa-bg.com/cont.php?page=charity_christmas_cards и при желание поръчайте на телефон 0879 441 479.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


10.12.2012г.


Изх. № 9137-809/ 07.12.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че започна абонаментът за списание „Аз съм БЪЛГАРЧЕ”, издавано от Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче”. Изданието е единствено по рода си, образователно и научно-популярно, предназначено за деца и ученици на възраст от 6 до 16 години.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците във Вашето училище.

Приложение: Талон за абонамент.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Мая Павлова
Началник на РИО – София-град
/Заповед № РД 10-2627/03.12.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


10.12.2012г.


Изх. № 9137-810/07.12.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
НУ, ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 20.12.2012 г. (четвъртък) от 10.30 часа Националният дворец на децата организира празник „Коледни звезди”.

Програма:

10.30 -11.30 ч.  Изработване на най-голямата сурвачка и на коледни сувенири в Зала-фоайе;
11.00 – 12.00 ч. „Приказки за проклетии, вълшебства и чудеса” – представление на театрално студио „Звездни мигове” в театралната зала;
12.00 -13.00 ч. Посрещане на дядо Коледа, Снежанка и джуджетата. Традиционно коледно хоро на всички участници в празника около голяма коледна баница в пространството пред централния вход на НДД;
13.00 – 16.00 ч. Коледен празник – коледна шоу-програма, детска дискотека и изпълнения на школи, клубове, състави от Националния дворец на децата и гости от страната в Зала-Фоайе.
Моля да информирате учителите и учениците за коледния празник и при проявен интерес от тяхна страна да им окажете съдействие за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Мая Павлова
Началник на РИО – София-град
/Заповед № РД 10-2627/03.12.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


10.12.2012г.


Изх. № 9137-813/ 10.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИО – София-град, на 19.12.2012 г. /сряда/ от 11.50 ч. до 12.30 ч. часа във физкултурния салон на 22 СОУ, бул. „Витоша” № 134, ще се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт в ІV клас на тема: „Баскетбол – спортно-подвижни игри”.

Моля да уведомите началните учители и учителите по ФВС
от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.12.2012г.


Изх. № 9137-812/ 10.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИО – София-град, на 19.12.2012 г. /сряда/ от 12.30 ч. в 22 СОУ, бул. „Витоша” № 134, ще се проведе обучение на новоназначени и с малък професионален опит учители по физическо възпитание и спорт на тема: „Методика на преподаване по ФВС”.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт
от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.12.2012г.


Изх. № 9137-807/06.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам образци на документи, които следва да използвате в изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


06.12.2012г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-808/06.12.2012 г.

Таблица


06.12.2012г.


Изх. № 9137-807/06.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В рамките на програмата за повишаване квалификацията на преподавателите по руски език, която се провежда с подкрепата на МОМН, Руският културно-информационен център  в София провежда на 08.12.2012 г. (събота) от 10.00 часа в зала 204 на РКИЦ София (ул. „Шипка”№34) методически семинар на тема: „Съвременни педагогически технологии за обучение по руски език” с участието на специалисти от Русия
Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.
Предварително благодаря за оказаното съдействие!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

МАЯ ПАВЛОВА
/ЗАПОВЕД № РД 10 – 2627/ 03.12.2012 Г.НА
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА/


06.12.2012г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                          
Копие:   Г-ЖА МАРИЯ МИНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ОБРАЗОВАНИЕ” КЪМ СО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,

Във връзка с писмо изх. № 9105-344/30.11.2012 г. на Министерството на образованието, младежта и науката и вх. № 0200-1177/03.12.2012 г. в РИО – София-град, в срок до 10,00 часа на 07.12.2012 г. в стая № 422, да се представят една от приложените декларации, подписани от директора и счетоводителя на училищата или обслужващите звена за изплатени или неизплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал, както и изплатени или неизплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директора на училищата и обслужващите звена.

В случай, че не са изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал, включително и на директора на училищата и обслужващите звена, както и изплатено само на директора, в срок до 13.12.2012 г., да се възстановят преведените им целеви средства за диференцирано заплащане на тези директори по сметката, от която са ги получили и своевременно да уведомят писмено Началника на РИО – София-град, в срок до 16,00 часа на 14.12.2012 г. в деловодството на РИО – София-град – стая № 401, неспазили изискванията на т. 24 от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2012 г., утвърдени със заповед № РД 09-562/07.05.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.           

Приложение: Декларации № 1, 2, 3.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

МАЯ ПАВЛОВА
/ЗАПОВЕД № РД 10 – 2627/ 03.12.2012 Г.НА
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА/


06.12.2012г.


Изх.№9137-804/05.12.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх.№0200-1178/03.12.2012г.в РИО–София-град Ви уведомявам, че през учебната 2012/2013г. продължава националната кампания «На училище без тежест».

Участници в кампанията могат да бъдат всички училища, проявяващи грижа към здравето на децата,  чрез предприемане на различни действия за олекотяване на ученическите раници, като:

 • съхраняване на учебниците от начален етап в шкафове (по възможност);
 • раздаване на материали на ученици и родители, свързани с гръбначни изкривявания на децата в начална училищна възраст;
 • провеждания на обсъждания, изнасяне на презентации пред родители и ученици за заболявания на опорно-двигателния апарат;
 • други добри практики.

С цел проява на толерантност към здравето на децата на повече училища, моля за Вашето съдействие за популяризиране на кампанията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

МАЯ ПАВЛОВА
/ЗАПОВЕД № РД 10 – 2627/ 03.12.2012 Г.НА
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА/


05.12.2012г.


Изх. №.   9137-805/5.12.2012г.                                                                                          

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012г. на Министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № РД 01-207/23.11.2012 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам следното:

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2012г. от 8.00 часа, при спазване на следните условия:

 • Времето за работа на учениците е 4 часа;
 • Формата на проверка на знанията и уменията във всеки от класовете е решаване на 3 задачи с изключение на  7. клас;
 • Форматът на общинския кръг за учениците от 7. клас е решаване на 24 задачи, 16 от тях са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, 4 задачи са с кратък отворен отговор – от учениците се изисква да напишат кратък числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение, 2 задачи с а), б) или в) подусловия, на които се проверява единствено правилен ли е отговорът по съответното подусловие, и 2 задачи с обосновано решение;
 • Учебното съдържание за общинския кръг, според регламентите на олимпиадата за различните възрастови групи е, както следва: от учебното съдържание на задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и свободноизбираемата подготовка (задача 3) за всеки клас (4, 5, 6 и 8. клас), а за 7. клас е от учебното съдържание на задължителната подготовка за първите 16 задачи и на задължителната и свободноизбираемата подготовка за останалите 8 задачи и  от учебното съдържание на задължителната подготовка (задачи 1 и 2) и задължително избираемата подготовка (задача 3 ) за всеки клас (9. – 12. клас);
 • Старши експертите по математика в РИО организират изготвянето на задачите и критериите за разпределение на точките за всяка от тях за общинския кръг;
 •  Темите със задачи за всеки клас ще бъдат  качени на сайта на РИО - София-град в 8.00 ч. на 15.12.2012 г. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 7.30 ч. на 15.12.2012 г.;
 • Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета;
 • Критериите за разпределение на точките, за всяка от задачите за всеки клас, ще бъдат качени на сайта на РИО на 17.12.2012 г. и ще се отварят със същата парола за достъп;
 • В срок до 27.12.2012г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати ;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати. 

За учениците в 7. клас максималният брой точки на общинския кръг е 100. До областен кръг се допускат учениците от 7. клас с минимум 73 точки. Задачите на общинския кръг за учениците в 4., 5., 6. и 8. клас се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. До областния кръг се допускат учениците с 16 или повече точки от общинския кръг.       Във възрастовата
група 9. – 12. клас за участие в областния кръг се предлагат ученици, които са преминали праговете предложени от националната комисия.

На 27.12.2012г. от 09.00 до 16.00 часа
в РИО - София-град, стая № 416 на ст. експерта  по математика се предават:

- протокол на явилите се ученици и техните резултати;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

В същия срок, електронен протокол  на класираните за областен кръг се  попълва на       
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRkdDdVaTBKanJTaHIzRlplQldIRXc6MQ


Регламентите за провеждане на олимпиадата по математика за учебната 2012/2013, за двете групи класове, са публикувани на сайта на МОМН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация – тел.: 935 – 60 – 93 – ст. експерт по математика  Валентина Арабаджиева и 935 – 60 – 94 – ст. експерт по математика  Боянка Кънева.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

МАЯ ПАВЛОВА
/ЗАПОВЕД № РД 10 – 2627/ 03.12.2012 Г.НА
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА/


05.12.2012г.


Изх. № 9137-793/04.12.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012г. на министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № РД 01-207/23.11.2012 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам следното:

І.
Олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе в три кръга:
1. Общински (училищен) - на 16.12.2012 г. Начало 9,00 часа.
2. Областенна 25.02.2013 г. Начало 14,00 часа.
3. Националенна 27.04 и 28.04.2013 г. в гр. Благоевград.

ІІ. Условия за участие:
Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизация се провежда с  учениците от V до ХІІ клас. В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителната, профилираната и/или свободноизбираемата подготовка, в съответствие с регламента на олимпиадата.
2. ВАЖНО!!! Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО - София-град в 9.00 ч. на 16.12.2012 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 8.30 ч. на 16.12.2012 г.
За допълнителна информация – тел.: 935 – 60 – 78.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 17.12.2012 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка  задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати по класове.
7. За участие в Областния кръг се допускат ученици според регламента на олимпиадата.
8. На 07.01 и 08.01. 2013 г. от 09.00 до 16.00 часа в РИО - София-град, стая № 411, на ст. експерта Антоанета Григорова се предават от председателя на комисията за проверка и оценка:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по възрастови групи – представя се само на хартиен носител;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа, учебното съдържание, върху което са се явили ( за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището и се представя на хартиен носител. Таблицата с класираните ученици задължително се изпраща и на имейл: rio_agrigorova@abv.bg.
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2012/2013 г. ще бъде публикуван на сайта на МОМН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата. 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


05.12.2012г.


Изх. № 9137 - 803/ 05.12.2012 год.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ 

И НА ВНИМАНИЕТО НА
УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИКА, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1738/09.11.2012 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2012/ 2013 год., регламента на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 01-207/23.11.2012 год на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:

І.
Олимпиадата по астрономия ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – от 5 декември 2012 год. – 14 януари 2013 год.;
 • Областен – на 23 февруари 2013год. Начало 14 часа.
 • Национален – на 13 и 14 април 2013 год. в гр. Кърджали

ІІ. В олимпиадата по астрономия могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи:  V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас,  ІХ – ХІІ клас. Всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки, т.е.:

Възрастова група V – VІ клас
, включва ученици:

 • V клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за V клас
 • VІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІ клас

Възрастова група VІІ – VІІІ клас, включва ученици:

 • VІІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас
 • VІІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в VІІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки

Възрастова група ІХ – Х, включва ученици:

 • ІХ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ІХ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за VІІІ или ІХ клас по природните науки/
 • Х клас, които в настоящата учебна година се обучават в Х клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или Х клас по природни науки

Възрастова група ХІ – ХІІ клас, включва ученици:

 • ХІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за Х или ХІ клас по природните науки/
 • ХІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или ХІІ клас по природните науки/

Общински кръг.

1.
Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище, в което има желаещи ученици. За ученици, които се обучават в Софийската обсерватория може да бъде организирана олимпиада и в обсерваторията.
2. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
3. Общинският кръг е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др. в периода от 5 декември до 14 януари;
4. Темата на всяка възрастова група е различна и включва задачи, които са съставени, по учебна програма изготвена от национална комисия.

 •  За учениците от V до VІІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по „Човекът и природата”, „География и икономика” и „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
 •  За учениците от ІХ до ХІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка по „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

5. Темите са публикувани на сайта на МОМН, и с това писмо ще бъдат качени и на сайта на РИО – София-град.
6. Директорът на училището назначава със заповед училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата, която има следните задължения:
-  информира учениците за предстоящата олимпиада;
- размножава темите за общинския кръг и ги предоставя на всички желаещи ученици в срок от два дни;
- приема писмените работи от учениците най-късно до 14.01.2013 год. и ги предава на директора;
7. До 16 януари 2013 год. директорът съставя протокол, с който предава писмените работи на учениците на експерта по природни науки П. Иванова - стая 416. Протоколът се изготвя по възръстови групи  и е по определен образец /образецът на протокола е част от приложенията/
8. Проверката и оценката на писмените работи на учениците ще бъде осъществена от регионална комисия, назначена със заповед на Началника на РИО-София-град. До участие в областен кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 50% от максималния брой точки. Всяка писмена работа се оценява от двама проверители независимо и окончателната оценка е средно аритметична от оценката на двамата проверители.
9. Резултатите на учениците ще бъдат обявени на сайта на РИО – София-град в срок от 7 работни дни. Писмените работи на допуснатите до участие в следващия кръг на олимпиадата ученици остават на съхранение в продължение на една година при експерта по ПНЕ, а останалите се връщат в училищата.

Областен кръг.

1. Областният кръг се организира и провежда от РИО – София-град. Времетраенето на е 4 астрономически часа.
2. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. За учениците от V-VI клас областният кръг е последен.
3. Началникът на РИО назначава със заповед областна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия. Председател на комисията е експертът по природни науки от РИО, а членове: директорът на училището-домакин и квестори. Квесторите не са учители от КОО „ПНЕ” и учители от КОО „ОНГО”.
 4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия и ще бъдат публикувани на сайта на МОМН на 23.02.2013 год. в 13:30 часа.
5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от задължителната и от профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.
6. Председателят  на Областната комисия предава (или изпращаписмените работи на експерта по физика и астрономия в МОМН.
7. Проверката на писмените работи от областния кръг се осъществява от Националната комисия.
8. Националната комисия класира учениците за участие в националния кръг и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на Националния кръг представя в МОМН окончателен протокол с имената на класираните за националния кръг ученици и техните резултати.
9. За участие в Националния кръг се допускат до 80 (осемдесет) ученици.

Национален кръг

1. Националният кръг се провежда в рамките на 2 последователни дни. Първият етап се състои от теоретични задачи, а вторият – от практически и/или наблюдателни задачи.
2. Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по астрономия е:
• теоретически етап – 4 астрономически часа;
• практически етап – до 2 астрономически часа;
3. Задачите и критериите за оценяване се разработват от Национална комисия.
4. Писмените работи на учениците са анонимни. Оценяването им се извършва от Националната комисия.
Една от основните цели на олимпиадата е насърчаване извънкласните и извънучилищни форми на обучение, както и самостоятелната подготовка на учениците. Подготовката на олимпиадата по астрономия изисква усвояване на знания, които излизат извън учебната програма по предметите човек и природата, география и физика и астрономия, изучавани в училище.
В тази връзка приложено Ви изпращам учебните програми, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия. За най-успешно представяне в олимпиадата, включително и на Международната олимпиада, е изготвена програма максимум.

Информация за олимпиадата по астрономия можете да получите и от сайта на олимпиадата: http://astro-olymp.org/bgprograma.htmal

Приложение:

Регламент на олимпиадата по астрономия;

Теми за общинския кръг на олимпиадата по астронимиявъзрастова група 5 - 6 клас.

Програми за олимпиадата по астрономия

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

МАЯ ПАВЛОВА
/ЗАПОВЕД № РД 10 – 2627/ 03.12.2012 Г.НА
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА/


05.12.2012г.


Изх.№9137-802/05.12.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Комисията за защита на личните данни е предоставила в РИО – София-град брошури „Твоите лични данни и интернет” за запознаване на учениците от 1 до 7 клас.
Моля да изпратите представител на училището да получи брошури в стая 422 на РИО – София-град както следва:

 • На 6.12.2012 г. от 14.00 до 16.00 часа за районите - Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин;
 • На 7.12.2012 г. от 14.00 до 16.00 часа за районите –Младост,Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


04.12.2012г.


Изх. №  9137-794/04.12.2012 г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието,младежта и науката  успешно си партнира с Международната фестивална програма на детското творчество (МФПДТ) „Приятели на България”. Предстои провеждането на ШЕСТИЯ КОНКУРС под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката и със съдействието на Синдиката на българските учители.

Във връзка с това моля за следното:

 1. Информирайте учителите за статута на ШЕСТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС от приложената информация.
 2. Участие в Квалификационен семинар, който ще се проведе за първи път от 23 до 25 февруари 2013г., в парк хотел „Москва” - София, се заявява с попълнен формуляр (приложен в това съобщение) до 31.01.2013г. на следните адреси: festival_db@abv.bg; festival_dia@abv.bg или в офиса на МФП «Приятели на България».

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


04.12.2012г.


Изх. №  9137-797/04.12.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За шеста поредна година в Столичния храм „Света Парашкева” ученици от училищата „Дарби” и фондация „Дарби”  организират благотворително Коледно тържество за децата, лишени от родителски грижи  в домовете за сираци в  с. Дрен, с. Нови хан и дом „Св.Параскева” – София.

Тържеството ще се състои на 19 декември от 10.00ч. в храм „Света Параскева”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


03.12.2012г.

Изх. 9137-791/29.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Международна фестивална програма „ Приятели на България ” с  вх. №0200-1112/20.11.2012 г. в РИО София-град, относно провеждането на Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката и в партньорство с МОМН, Синдиката на българските учители и Националния дворец на децата и семинар на тема „Сдруженията с нестопанска цел – възможност за подпомагане на извънкласните и извънучилищни дейности”.
Подробна информация има в приложението.
Моля да уведомите учителите и специалистите, работещи във всички направления на извънкласната дейност за конкурса.

Приложение:
1. Писмо на Международна фестивална програма „ Приятели на България ”.
2. Условия за участие в семинара и допълнителна информация.
3. Статут на конкурса за специалисти работещи в извънкласни и извънучилищни   дейности и детайли.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
/ Началник РИО, съгл.Заповед № РД-10-  2593/21.11.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката /

 03.12.2012г.

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-792/03.12.2012 г.


03.12.2012г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ" В ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02-0001 "СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД


29.11.2012г.


Изх. № 9137-790/29.11.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Тестов център „Бултест Стандарт” организира на 13 и 14 декември 2012 година Семинар с практикум за поддържаща квалификация на начални учители на тема: „ Новият формат на НВО в 4 клас. Съставяне и оценяване на тестови задачи със свободен отговор по човекът и обществото и по човекът и природата”.

Семинарът ще се проведе в актовата зала на 35 СОУ „Д.Войников”- ул.”Д.Войников” №16 и е с продължителност 10 часа, разпределени в двата дни - сутрин или следобед, в зависимост от учебната заетост на преподавателите.
Обучители на семинара са: г-жа Радостина Николова, началник отдел КУО в ЦКОКУО и гл. ас. Людмила Зафирова  (СУ ”Св.Климент Охридски)

Моля да информирате преподавателите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.
Желаещите трябва да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 08944 200 21. Посочват трите имена, училището и телефон за връзка.

Таксата за семинара се превежда по сметката на «Бултест Стандарт».

Програма на семинара

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


29.11.2012г.


Изх. № 9137-790/29.11.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Тестов център „Бултест Стандарт” организира на 13 и 14 декември 2012 година Семинар с практикум за поддържаща квалификация на начални учители на тема: „ Новият формат на НВО в 4 клас. Съставяне и оценяване на тестови задачи със свободен отговор по човекът и обществото и по човекът и природата”.

Семинарът ще се проведе в актовата зала на 35 СОУ „Д.Войников”- ул.”Д.Войников” №16 и е с продължителност 10 часа, разпределени в двата дни - сутрин или следобед, в зависимост от учебната заетост на преподавателите.
Обучители на семинара са: г-жа Радостина Николова, началник отдел КУО в ЦКОКУО и гл. ас. Людмила Зафирова  (СУ ”Св.Климент Охридски)

Моля да информирате преподавателите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.
Желаещите трябва да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 08944 200 21. Посочват трите имена, училището и телефон за връзка.

Таксата за семинара се превежда по сметката на «Бултест Стандарт».

Програма на семинара

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


28.11.2012г.


Изх. № 9137-741/09.11.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-1602/17.10.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2012/2013 г.
Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ЗА УЧЕНИЦ  С УВРЕДЕН СЛУХ, НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И УВРЕЖДАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


28.11.2012г.

Изх.9137-785 /27.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2012/2013г., РИО – София - град създава база-данни по направления, както следва:
1. За изпълнение на  дейностите по  Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGV6WS0zWXVlUjFxN1drTFNNRGdpQ0E6MQ
2. За изпълнение на  дейностите по Националния спортен календар на МОМН.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFQ5VzBIZ2wyYW5RZHVNRzdCYzlLUXc6MQ
3. За изпълнявани  програми по гражданско образование.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5LTjZaU1NPODJzUTBjbW5DRU4zTnc6MQ
4.  За изпълнявани  програми по здравно образование.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVlTm40YUhaVlNSbUZranRud1pidUE6MQ
5.  За изпълнявани програми за предприемачески умения.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdzalJsa01Hek0zejhFV1JCSzZYRGc6MQ

6. За изпълнение на дейности по Национална програма „ Училището-територия на учениците”, в модула , свързан с организиране и провеждане на националните състезания и националните и международни олимпиади.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFAteVNQLUFXZWxjTWdNQVBqZ214OWc6MQ
Моля, в срок до три дни след приключване на участието  в дейност/и по съответните направления  на деца и ученици от  повереното Ви училище, детска градина или обслужващо звено, да отразявате данните в съответната форма.
Попълването на базите-данни следва да бъде от 15.09.2012г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


27.11.2012г.


Изх. №  9137-783/27.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

РИО, СОФИЯ-ГРАД,
СЪВМЕСТНО СЪС СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”- ДИУУ

организира квалификационен семинар за директорите на столичните училища
на тема:

„ПОРТФОЛИОТО И ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ПРОЕКТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ЕЛЕМЕНТИ НА МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
за времето 5 -7 декември 2012г.

ВЪВ ВЕЛИНГРАД, ХОТЕЛ „СВЕТИ СПАС”5*.
Всички желаещи могат да се записват до 03.12.2012 г.на електронен адрес: rio_varsenova@abv.bg .

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


27.11.2012г.

Изх. № 9137-786/27.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „УСПЕХ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отчитане на дейността Ви по проект „УСПЕХ“ за учебната 2012/2013 г., моля в срок до 03.12.2012 г. да попълните следните данни:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhWMHJKanV2MEh6MEJRd3dhTWFFSmc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


27.11.2012г.

Изх. № 9137-764/19.11.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През 2011 г. за първи път в България  беше проведен конкурс "Годишни награди за пътна безопасност". На него бяха представени реализираните инициативи в областта на пътната безопасност, добрите практики целящи повишаване културата на пътя и предотвратяване на пътно-транспортните произшествия. В шестте категории се състезаваха над 40 проекта, събития, инициативи и личности.
Добрта инициатива се превръща в традиция  и отново предстои конкурс.
На 5 декември 2012 г. ще се проведе церемонията по връчването на наградите.
С настоящото отново ви моля за участие в конкурса, насочен  към столичните детски градини и училища (за категория "Инициативи за пътна безопасност от детски градини и училища" - заявление 
Попълненото заявление се изпраща на info@nagradi.org
Повече информация на www.nagradi.org

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2012г.

Изх.№.9137-784./27.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ  ЕЗИК
КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 29.11.2012г. ще се проведе поредното заседание на Методическата школа за учители по руски език  от 16.00 часа в зала №204 на Руския културно-информационен център–ул.  „Шипка” № 34. В заседанието ще вземат участие преподаватели от Държавния университет в гр. Тула, Русия.
Моля да създадете гъвкава организация на учебното време и да дадете възможност на учителите по руски език от Вашето училище да присъстват на лекциите.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


27.11.2012г.

Изх.   9137-782/26.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/ №1А/219 от 16.11.2012г., вх. №1102-21/21.11.2012г.  в РИО София-град, относно провеждането на ХХ  Коледно математическо състезание за ученици от І до ХІІ клас.  Състезанието  ще се проведе на 08.12.2012г. от 10.00 часа до12.00 часа в 119 СОУ в  район « Изгрев », в 125 СОУ в  район  «Младост»  и  2 СОУ в  район «Витоша».
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложение:
Писмо на СМБ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


26.11.2012г.

Изх. № 9137-780/26.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране на информацията за учебната 2012/2013 година в Управленската информационна система на образованието, е необходимо да изпратите актуалните бази данни, засечени към 01.12.2012 г. – 17:00 часа, не по-късно от 06.12.2012 г. на следните електронни адреси:

 • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
 • За детските градини: файла DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2@abv.bg
 • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg

На Интернет страницата www.adminpro-bg.com са качени нови актуализации на програмите АдминПро, АдминЛ и АдминС. Главното при тези актуализации е това, че при стартиране на програмата не се извършва автоматично синхронизиране с Регистъра на движение на учениците и децата. Синхронизирането се извършва ръчно от съответното меню. Функционалността, свързана с проверката за дублирани деца и ученици и изпращане на данни към Регистъра при натискане на бутон „Запиши“ в разделите за училището/детската градина, паралелките/групите и движението на учениците/децата, се запазва.
Моля, електронните писма с прикачените файлове бази-данни да не се архивират и да съдържат като информация в полето „относно” (”subject”) Админ-кода на училището, детската градина или обслужващото звено.
Директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена, в които няма промяна в базата данни след 17.09.2012 г., моля да представят декларация от директора в стая 510 до 06.12.2012 г.

Няма да бъдат приемани бази-данни с дублирани ученици! Очаквам коректност и експедитивност от Ваша страна в интерес на общата работа!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Ваня Станчева
Началник на РИО – София-град
(съгласно заповед № РД 10 - 2593/21.11.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)26.11.2012г.

Изх.№ 9137-778/23.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

При осъществяване на Вашите правомощия на работодатели и административни органи следва стриктно да спазвате разпоредбите на Закона за защита от дискриминация /Загл.изм.- ДВ, бр.68 от 2006, обн. ДВ, бр.86 от 30 септември 2003г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 31 юли 2012г./, като предприемате всички възможни и необходими мерки за предотвратяване на дискриминационни отношения спрямо работници и служители, представители на други етноси.
В тази връзка моля да се запознаете с Решение № 234 от 18.10.2012г. на Комисията за защита от дискриминация /публикувано на сайта на Комисията/, относно осъществена дискриминация от страна на директор на целодневна детска градина на основата на признак „етническа принадлежност” под формата на тормоз по смисъла на чл.4 и чл.5 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./, във връзка с §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр.  
Забраната за дискриминация действа спрямо всички при упражняването и защитата на предвидените в Конституцията и законите на Република България права и свободи.                                                                     

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ - ГРАД


26.11.2012г.

Изх. № 9137-775/23.11.2013 г.            

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                         

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че със Заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и съгласно Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4 към Заповедта са определени дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2012/2013 г.
Приложено Ви изпращам График за провеждане на олимпиадите, с уточнени дати за провеждане на общинския кръг в град София.

Приложение: График за провеждане на олимпиадите.                                                                              

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ - ГРАД


26.11.2012г.


Изх.№ 9137-776/ 23.11.2012 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
   
Във връзка с писмо вх. № 1101-16/ 12.11.2012 г. в РИО – София-град, Ви информирам, че има издадена книга по водна безопасност „ КАК ДА НЕ СТАНА ЖЕРТВА НА ВОДАТА”, с автори – Жельо Михайлов и Райко Берберов. С цел опазване живота и здравето на децата и учениците в училище, тази книга може да присъства като безценно помагало при мероприятия по водна безопасност.                                       

Адрес за връзка:

Гр. Бургас – 8000
Кв. „Братя Миладинови” бл. 59А, вх. 2, ап. 4
Асоциация водна безопасност

Моля за Вашето съдействие да информирате желаещите да си набавят наръчника в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.11.2012г.

Изх. № 9137-777/23.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на чл. 93а, ал. 1 от ППЗНП за определяне на учебни дни за неучебни за отбелязване на забележителен празник на Вашето училище, моля колегите, които са пропуснали да подадат своите доклади през месец септември 2012 г., да внесат мотивирано предложение в РИО – София-град в срок до 30.11.2012 г.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.11.2012г.

Изх.№.9137-774/23.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ  ЕЗИК
КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 През 2012г. се честват 200 години от публикуването на сборника с приказки на Братя Грим, озаглавен „Детски семейни приказки”.  В чест на този юбилей Гьоте институт организира интерактивна изложба.
Приложено Ви изпращам подробна информация от Гьоте институт, като пожелавам на учителите и учениците приятно пътуване в света на приказките.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.11.2012г.

Изх. № 9137-772/23.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомява ме Ви за поредната акция на националната кампанията ,,Спри, детето запази!” на БНТ,  Столична община и Съвета по безопасност на движението на децата в София, чиито партньор е и РИО, София – град.  В неделя 25. 11.2012 г. от 11:00 часа на улица ,,Гурко”, в участъка пред националния стадион ,,Васил Левски” ще се проведе демонстрация по безопасно шофиране и съответно пресичане. Професионални пилоти ще отправят своите съвети как да шофираме, за да предпазим пешеходците на пътя и ще покажат какво се случва, когато не спазваме ограниченията за скоростта.
Каним учениците от V до VIII клас на столичните училища, да присъстват на събитието, чрез което кампанията ,,Спри, детето запази!” отново отправя своя апел – да бъдем толерантни на пътя и най-вече изключително внимателни, и предпазливи през настоящия зимен сезон.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.11.2012г.

Изх. № 9137-771/21.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка със зачестилите анонимни сигнали за бомбени заплахи в столични училища, моля да уведомите учители, служители, родители и ученици на Вашето училище, за следното:
На основание чл. 329 от Закона за електронните съобщения, Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 26 октомври 2012г., който предава чрез обществена електронна съобщителна мрежа неверни повиквания или заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв.
Съгласно чл.28, ал.1, във връзка с чл.38 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер /ЕЕН/ 112, Обн. ДВ. бр.102 от 28 ноември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 9 ноември 2010г., се забранява ползването на ЕЕН 112 не по предназначение, автоматичното му избиране от електронни устройства и пускане на предварително записани съобщения, както и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ.
При нарушаване на тази забрана гражданите носят административнонаказателна отговорност, като се наказват с глоба от 2000 до 5000 лв. Когато са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, както и обезщетение за причинените на службите вреди.
Подаването на неверен сигнал представлява и престъпление по смисъла на чл.326 от Наказателния кодекс,в сила от01.05.1968 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 август 2012г., като предаване по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години. Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от петстотин до две хиляди лева.  В случай, че извършителят е непълнолетен, може да понесе отговорност, като най-тежката мярка е настаняване във възпитателно училище – интернат.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.11.2012г.

Изх. № 9137-770/21.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с политиката на МОМН и РИО София- град да подкрепят инициативи  и изяви, организирани и проведени от директори на столичните училища, е създадена база данни, в която да се събира информация за всички планирани събития.
Справката ще се прави всеки месец до двадесет и четвърто число,  като ще се събира информация за събитията от предстоящия месец.

Моля попълнете справката на следния линк:

 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp5SlJXTk9SZmdJb1hWRG5qTFZmaXc6MQ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


20.11.2012г.


Изх. № 9137-766/20.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със Световния ден за възпоменание на всички жертви на пътнотранспортни произшествия -18.11.2012 г. , напомняме, че националната кампания ,,Спри, детето запази” на БНТ,  Столична община и Съвета по безопасност на движението на децата в София, чиито партньор е и РИО, София – град, продължава.
Статистиката показва, че всяка година в страната две класни стаи остават празни.  Само за 2011 г. децата пострадали на пътя са 1103. Убедени сме, че кампанията ,,Спри детето запази” е хуманно и благородно дело за решаване на проблемите за опазване на живота и здравето на децата като участници в пътното движение.

Изпращаме Ви листовка, с която да напомним на водачите на пътни превозни средства да бъдат по внимателни и толерантни на пътя!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.11.2012г.

Изх. № 9137-694/19.10.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че е необходимо да прилагате ефективни стъпки, регламентирани и от нормативната уредба, гарантиращи активна комуникация с родителите и взаимодействие в целия образователен процес. Примерни дейности, в които могат да бъдат включени родителите са:

 • обсъждане на предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището, детската градина или обслужващото звено,
 • съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището, детската градина или обслужващото звено и контролиране целесъобразното им разходване,
 • подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището, детската градина или обслужващото звено,
 • участие при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището, и при възможност осигуряване на закупуването им,
 • съдействие при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или обслужващото звено,
 • подпомагане създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата и учениците, подпомагане на училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение,
 • съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците, включването им при организирането на свободното време на децата и учениците,
 • предлагане на мерки за подобряване на дейността на детската градина, училището или обслужващото звено, организиране на обществеността за подпомагане на детската градина,училището или обслужващото звено,
 • организиране и подпомагане обучението им по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца, подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците,
 • подпомагане на социално слабите деца и ученици, съдействие на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, съдействие при избора на униформено облекло и др.

Добра практика е да осигурите, чрез сайт на училището или табло в самото училище информация за промените в образователно-възпитателния процес, които касаят родителите и техните деца.
Уважаеми колеги, общуването е двустранен процес и затова съм уверена, че всеки от Вас ще намери най-правилния път към родителите на своите ученици с цел осигуряване на спокойна, творческа и развиваща среда в училището, детската градина или обслужващото звено, което ръководите. Успехът на децата зависи от всички нас.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД


19.11.2012г.

Изх. № 9137-760/19.11.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА          
                                                                                     
       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 5 ноември 2012 г. в изложбена зала „Архиви” на ул. “Московска” № 5 се откри документалната изложба „София – позната и непозната“, с която Държавен архив – София отбеляза 60-години от създаването си.
Изложбата  показва „познати“ и „непознати“ документи, снимки и скици за емблематични за София сгради, институции и личности. За първи път пред широката общественост са представени план-скици на арх. Никола Лазаров, подготвени за строежа на Военно-исторически музей, който е трябвало да бъде издигнат в Борисовата градина, но за съжаление проектът остава нереализиран; план на главната фасада на пивоварна фабрика „Братя Прошекови“, която до разрушаването й през 2005 г. се издига близо до Орлов мост, построен също от братята Богдан и Георги (Иржи) Прошек; юбилейна и летописна книги на Първа Софийска мъжка гимназия, създадена непосредствено след Освобождението, а част от нейните учители формират преподавателския състав на първото българско висше училище – Софийския университет. Сред експонатите са и документи, изработени върху кожа, написани на османотурски език през 1645 г. по повод на спорните мери между селата Лопян и Брусен, които са най-старите писмени свидетелства, съхранявани в архива.
Събраните в една експозиция документи за известни сгради, институции и личности, съхранявани във фондовете на архива, припомнят на широката общественост, на младото поколение и на медиите историята на столичния град.
Изложбата може да се посети от 9,00 до 17,30 часа всеки работен ден до 05 декември 2012 г.
Моля да информирате учителите и учениците за възможността да посетят изложбата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.11.2012г.

 

Изх. 9137-765/19.11.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/ №1А/214 от 06.11.2012 г., вх. №1102-20/7.11.2012 г. в РИО София-град, относно провеждането на ХХІ  Математически турнир « Иван Салабашев » с регламента,  условията за участие и координатите за заявка и връзка с организаторите.

Турнирът ще се проведе на 01.12.2012г. от 10.00 часа. Желаещите да организират турнира училища е необходимо да се свържат с организаторите до 27.11.2012г.

Моля да уведомите учениците и учителите за турнира и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложение:
Писмо на СМБ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.11.2012г.


Изх. № 9137-761/19.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Центърът за творческо обучение представя инициатива „СКОК В КОСМОСА”. На 24 ноември 2012 г. се канят учители от всички етапи в образованието, които:

 1. проявяват интерес към програми и международни лагер-школи;
 2. работят с ученици, с интерес към природните науки, технологии;
 3. преподават английски език;
 4. стремят се да развиват талантите и уменията на своите ученици.

На тази среща на 24.11.2012 г. от 10.00 ч. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел (адрес: София 1000, ул. „Стара планина” 6) ще бъде проведена дискусия, ще се планират и споделят предстоящи събития, проблемни области, опит, ще бъдат представени най-новите предложения за участие на децата в международни програми – дати, процедури и критерии за участие на български език.
Самата инициатива „Скок в космоса” на Центъра за творческо обучение съвместно със Space Camp – Turkey предоставя възможност на младите да се докажат в международна среда, да тренират като астронавти, да работят директно със съвременни технологии в аеронавтиката, астрофизиката и науките, свързани с изследването на космоса и с изследователското начало на човечеството.
Цялата информация за срещата на 24.11.2012 г., за инициативата „Скок в космоса”, както и заявка за участие в срещата можете да намерите на сайта на Центъра за творческо обучение: www.cct.bg ; на тел: 02/4390326; 0882506425. Формата за участие, качена на сайта следва да се попълни и изпрати до 22.11.2012 г. на e-mail: info@cct.bg
В тази връзка Ви моля да уведомите учителите в поверените Ви училища за срещата и инициативата „Скок в космоса”.

Предварително Ви благодаря за съдействието


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.11.2012г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-757/ 15.11.2012 г.

Заповед № РД 09-1727/07.11.2012 г. на МОМН

Заявление


15.11.2012г.


Изх. № 9137-758/15.11.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите на РИО, София-град, и Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, моля да организирате в подходящо време, без да нарушавате учебния процес, беседи с учениците от ІХ, Х и ХІ клас и представители на СДВР.

Вашите заявки, по дати за съответния месец, за програмата „Работа на полицията в училищата” изпращайте на следните адреси:

 • СТ. КОМИСАР В. ЙОРДАНОВ
  ДИРЕКТОР НА СДВР
  УЛ. „АНТИМ І” №5
  СОФИЯ 1000;
 • електронен адрес: rio_varsenova@abv.bg

Очакваме Вашите заявки с убедеността, че всички заедно можем да опазим здравето и безопасността на учениците като им помогнем да открият и чрез знанието пътя към личностното си израстване и достойно гражданско поведение.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.11.2012г.


Изх. № 9137-748/14.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че РИО – София-град за втора поредна година подкрепя конкурса на Националния военноисторически музей за ученически рисунки, коледни играчки и картички на тема „Магията на Коледа” във връзка с благотворителната кампания „Щедростта няма граници”. В конкурса могат да участват деца и младежи от 3 до 18 години.

Отличените творби ще бъдат включени в традиционната благотворителна коледна изложба-базар на НВИМ, която ще бъде официално открита на 15 декември от 16 часа. Събраните средства ще бъдат дарени на децата на загиналите военнослужещи чрез фондация „Деца на българската армия”. Наградените участници ще получат и талон за безплатен достъп в музея през 2013 година.

Краен срок за участие - 10 декември 2012 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 декември 2012 г. на www.militarymuseum.bg

Материалите за конкурса, надписани с трите имена, учебно заведение, възраст и телефон за контакт, се изпращат на адрес: София 1505, ул. „Черковна” 92, за конкурса „Магията на Коледа”. Допълнителна информация може да получите на телефон: 846 84 26 или 0886/604 162.

Моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и направите необходимото за тяхното мотивиране.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.11.2012г.


Изх. № 9137-755/15.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам, за сведение и изпълнение, Заповед № РД 01-192/07.11.2012 г. на началника на РИО – София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.11.2012г.


Изх. № 9137-723/02.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предприемане на мерки за превенция на изоставане и отпадане на ученици от училището, Ви предлагаме дейности и примерни мерки, които училищата следва да предприемат.
Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.11.2012г.


Изх.№  9137-753/ 14.11.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на основание Заповед № РД 09-132/31.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за изпълнението на проект BG 051PO001-4.3.02-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и в изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, Ви изпращам:

Обява за процедурата за заемане на длъжността „Кариерен консултант”.


Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.11.2012г.


Изх. №  9137-750/14 11.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За пета поредна година Джуниър Ачийвмънт България е организацията–домакин на СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, която ще се проведе в периода 12-18 ноември 2012 г. Целта на глобалната инициатива, в която през 2011 г. се включиха 123 държави и 7,500,000 души, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл; да насърчи предприемачите да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност. В рамките на тази седмица милиони млади хора по света ще вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие. Миналата година тя бе подкрепена от глобални лидери като президента на САЩ Барак Обама, премиера на Великобритания Дейвид Камерън, световноизвестния предприемач Ричард Брансън и много други.

В България Световната седмица по предприемачество ще бъде отбелязана с 141 инициативи (открити уроци, информационни срещи и иновационни лагери) в 22 области в страната. Близо 5000 ученици, обучаващи се по програми на Джуниър Ачийвмънт България, ще вземат участие в тези инициативи по места.
В София-град Световната седмица по предприемачество  се отбелязва в 17 училища с инициативи - открити уроци, информационни срещи и иновационни лагери.

Патрон на Световната седмица по предприемачество за България е Президентът на Република България Росен Плевнелиев.

Ученици, учители, предприемачи, бизнес лидери, работодатели, лидери на неправителствения сектор, държавни лидери и много други участват в серия местни, национални и глобални инициативи по целия свят - онлайн и на живо, големи състезания и малки събирания за мрежова комуникация. Те ще започнат да придобиват познания, умения и социални контакти, необходими за създаването и поддържането на иновативни, устойчиви предприятия, които ще имат положителен ефект върху техния живот, семейства и общности.

Моля запознайте се с ПРОГРАМАТА и участието на училищата от София-град.


УСПЕХ НА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.11.2012г.


Изх. №  9137-751/14.11.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

TBM CONSULTING
Ви кани да участвате в обучителен семинар по обществени поръчки 2012 год. на тема :
НАЙ- НОВИТЕ МОМЕНТИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП ОТ ОКТОМВРИ 2012. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

28 ноември 2012 г.

гр. София, х- л София Принцес Хотел 4**** 

Лектор:Мариана Кацарова- Юрист - експерт
                                                                                         
На семинара ще бъдат разгледани:
*     Най- новите моменти в Правилника за прилагане на ЗОП.
*     Възлагане на обществени поръчки с публична покана - основни грешки.
*     Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП.
*     Разделяне на обществени поръчки - предпоставки и последици.

Специално внимание ще бъде обърнато на
основни грешки и нарушения допускани при подготовка на процедурите по ЗОП. Също така определяне на цена на докумантацията за участие и определяне на обстоятелства по чл. 47 от ЗОП. Критерии за подбор на участниците и критерии и методика за оценка на офертите.

Семинарът е насочен към експерти, занимаващи се с подготовка на процедури по ЗОП, ангажирани в процеса по подготовка и възлагане на обществени поръчки, както от страна на възложителите, така и от страна на участниците в процедурите. Изцяло с практическа насоченост, като акцент ще бъде поставен върху новите моменти в правилника по прилагане на ЗОП и основните грешки и нарушения при участието в процедурите.

Всички досегашни участници в семинарите на "ТБМ Консултинг" ползват 5 % отстъпка от таксата за участие! При записване на втория и всеки следващ  участник- още 5% отстъпка.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Такса за участие: 140 лв. без ДДС

Таксата за участие включва:
лекция; техническо оборудване и зала; учебни и канцеларски материали;2 кафе- паузи и 1 обяд; Сертификат за участие в обучителен семинар.
 
Записване на адрес:rio_varsenova@abv.bg

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ИЗТИЧА НА 19 НОЕМВРИ 2012 Г. !!!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.11.2012г.


Изх. №.9137-746/13.11.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЛИ
В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА МНОГОЕЗИЧНОТО
СЪСТЕЗАНИЕ – 20.10.2012 Г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците на учениците, одобрени за участие в Националния кръг на многоезичното състезание в гр. Благоевград са публикувани на сайта на МОМН (по някои съчетания езици не са съставени групи с повече от 10 участници за надпревара в Националния кръг).

Националният кръг ще се проведе на 17.11.2012 г. в град Благоевград в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов” ул. „Марица” №4 с начало от 10.00 часа.


Приложено Ви изпращам:

 1. Писмо на началника на РИО-Благоевград, в което са посочени условията за настаняване. Официалното откриване на състезанието – 16.11.2012 г. от 18.00 в залата на Драматичния театър „Никола Й.Вапцаров”.
 2. Програма на състезанието.
 3. Заявка за участие (попълва се от всяко училище и се изпраща до 14.11.2012 г. до 13.00 часа на e-mail: stoimenova@rio-blg.com ).

            Желая на всички успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.11.2012г.


Изх. № 9137-745/12.11.2012 г.

ДО
РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с писмо № 9105-316/08.11.2012 г. на МОМН относно отпечатването на задължителната училищна документация (ЗУД) за края на учебната 2012/2013 година приложено Ви изпращам:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.11.2012г.


Изх. №  9137-743/ 12.11.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ   УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Предоставям на вниманието Ви предложенията за абонамент за 2013 г. на национално издателство за образование и наука към Министерство на образованието, младежта и науката –  „Аз Буки”.

Моля за Вашето съдействие заглавията на издателството да бъдат популяризирани в училището Ви.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.11.2012г.


Изх. 9137 – 742/12.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с № 04 – 00-157/29.10.2012 г. от Национален център за информация и документация към министъра на образованието, младежта и науката и постъпило с вх. № 0707 – 12/02.11.2012 г. в РИО – София-град, във връзка с предстоящ абонамент на информационен бюлетин „INFOсвят” за 2013 г.

Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.11.2012г.


Изх. № 9137 – 740/ 09.11.2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с ежегодното връчване на наградите «Сърцето на София» и с провеждането на инициативата «Различни, но заедно»   свързана с подготовката на традиционният Коледен концерт, който ще се състои на 13 декември 2012 г. в зала «Люмиер» на НДК от 18.00 часа,  Арт център «Кърнолски»  организира конкурс  за наградата «Сърцето на София».

В конкурса могат да участват :

1. Директор на училище от гр. София;
2. Учител в училище от гр. София;
3. Ученик от гр. София;

Критериите за директор и учител са следните:да са доказали професионализма си, да имат значими постижения в областта на образованието, принос към  развитието на училището, което представляват, както и към град София.

Номинираният ученик трябва да има изключителни постижения в дадена  област  (наука, спорт, изкуство), представяйки  училището и града  значими състезания и конкурси.

Очакваме Вашите предложения на електронни адреси: bobi_kaneva@abv.bg  и ivanova_petja@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.11.2012г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме директорите на училища, при които се налага корекция в бюджета по проект УСПЕХ за предходната година, че тя може да се направи до 12.11.2012 г.,понеделник, 12 ч.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.11.2012г.


Изх. №  9137-734/8.11.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА               

На вниманието на учителите по

история       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2012/2013 година,  РИО – София-град, съвместно с Фондация „Просвета – София”, организира семинар на тема „Работа с историческите понятия – дидактически и съдържателни проблеми” с основен лектор проф. д.и.н. Цветана Георгиева.         

Уведомявам Ви, че семинарът ще се проведе на 14.11.2012 г. от 10.00 до 11.30 ч. за учителите ІІ смяна и от 14.30 до 16.00 ч. за учителите І смяна в голямата зала на 18 СОУ „Уилям Гладстон”.         

Моля да информирате учителите по история и цивилизация за предстоящата проява и да направите необходимото за тяхното участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.11.2012г.


Изх. №  9137-736/8.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Ротари клуб „Пловдив – Пълдин” вече две поредни години организира и провежда проект „Народните будители и АЗ” в общините от град Пловдив. Тази година стремежът на организаторите е проектът да се превърне в национален с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и на Националното сдружение на общините в България.

В дейностите по проекта могат да се включат ученици от 5. до 11. клас. Целта му е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и на българщината.

За детайлна информация при организирането и провеждането на проекта: narodnite_buditeli@abv.bg и на телефон 0889/919-699 – г-н Кирчо Атанасов.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за провеждането на проекта и да окажете необходимото съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


08.11.2012г.


Изх. №9137-732/8.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на решения на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП) Ви информирам за следното:

1. С цел обезопасяване на пешеходните маршрути до отделните училища и предприемане на действия от областните и общинските комисии по безопасност на движението, следва в срок от 3 дни  да организирате  попълването на контролни карти от родителите на първокласниците, във връзка с оценка на маршрутите  за безопасно придвижване до училище, като обобщената информация за всяко училище, с предложения за обезопасяване на маршрутите, се изпрати от училищните комисии по БДП  до общинските съвети.
Моля в срок до 12.11.2012 г. на посочените по-долу е-mail адреси да подадете информация за предприети от Вас действия.

2. С резолюция на Общото Събрание на  Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. През настоящата  2012 година този ден е 18 ноември. За отбелязване на Световния ден за възпоменание за жертвите на пътнотранспортните произшествия следва да организирате и предприемете  подходящи действия в дните преди 20.11.2012 година.

В срок до 21.11.2012 година следва да подадете информация на обобщаващото училище за Вашия район за проведените инициативи на училищно ниво.

Обобщаващите училища, в срок до 26.11.2012 г., следва да подадат обобщената информация за района  на посочените по-долу адреси:

на  e-mail –– rio_igermanova@abv.bg- за училища от район:ВИТОША, ВЪЗРАЖДАНЕ, ИЛИНДЕН, КРАСНА ПОЛЯНА, ЛЮЛИН, НАДЕЖДА, НОВИ ИСКЪР, ОВЧА КУПЕЛ, СЕРДИКА,СРЕДЕЦ, СТУДЕНТСКИ, ТРИАДИЦА 
на e-mail – rio_vdurmoneva@abv.bg–  за училищата от район: БАНКЯ, ВРЪБНИЦА, ИЗГРЕВ, ИСКЪР, КРАСНО СЕЛО, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, МЛАДОСТ, ОБОРИЩЕ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЛАТИНА.

Приложение:

Писмо - Обръщение към родителите

Писмо на МОМН

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.11.2012г.


Изх. № 9137-730/6.11.2012 Г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх.№9105-282/11.10.2012 г. на МОМН, относно провеждането през месец ноември на безплатна силанизация на деца от 5 до 9 години, в изпълнение на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 -18 години, РИО, София-град, съвместно с  Български зъболекарски съюз, организира на 08.ХІ.2012 г. (четвъртък) от 11 часа, в кино „Одеон”, бул.”П.Евтимий”№1 работна среща с представители (директор или учител) на столичните училища и детски градини, на която ще се разяснят условията за безплатната  силанизация на 6 и 7 годишните ученици.

Моля,  всяко училище, в което се обучават 6 и 7 годишни ученици  да излъчи по един представител за участие в срещата
.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.11.2012г.


Изх. № 9137-724/02.11.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с прилагане на дейностите и сформиране на екипи за подкрепа, с цел превенция на изоставане и отпадане на ученици от училище, РИО – София-град организира провеждането на работни срещи с директорите на столичните училища. Срещите ще се проведат в заседателната зала на РИО, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график в присъствието на директора, както следва:

13.11.2012 г. /вторник/:

 1. 09.30 ч. – “Подуяне”, “Оборище”, “Слатина”;
 2. 10.30 ч. – “Надежда ”, “Панчарево”, “Овча купел”;
 3. 11,30 ч. – “Средец”, “Красно село”, “Кремиковци”, “Изгрев”;
 4.  12,30 ч. – “Студентски”, “Красна поляна”, “Младост”;

14.11.2012 г. /сряда/:

  1. 09.30 - “Люлин”, “Искър”, “Триадица”;
  2. 10.30 ч. – “Сердика”, “Връбница”, “Нови Искър”;
  3. 11,30 -  “Възраждане”, “Лозенец”, “Банкя”;
  4. 12.30 ч. – “Витоша ”, “Илинден”;

С оглед важността на темата, моля училището да се представлява от директора.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.11.2012г.


ДО

СТОЛИЧНИТЕ ДИРЕКТОРИ
НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Във връзка с изпълнение на дейностите по Наредба № 2 от 1997 г. на МОНТ за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, Ви уведомявам, че РИО – София-град организира работна среща със столичните директори на учебни заведения на 05.11.2012 г. (понеделник) в залата на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, район „Възраждане”, ул."Пиротска" № 68, както следва:

 1. от 14,30 ч. – с директорите на детски градини;
 2. от 16,00 ч. – с директорите на училища.

Моля, осигурете представител на Вашата детска градина или училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.11.2012г.


Изх. № 9137-721/ 01.11.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В отговор на нарасналите потребности за стимулиране и насърчаване на четенето и за развиване на умения у децата и учениците да възприемат и разбират текстове МОМН създава база данни за наличието на библиотеки, библиотечен фонд, библиотекари на щат и инициативи, свързани с четенето. Моля в срок до 09.11.2012 г. да попълните исканата информация.


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBpRFl2NDVqd2tNMGVpVEtDeFFUUlE6MQ


ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.11.2012г.


Изх.№ 9137-715/30.10.2012г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с изпълнението на дейностите, определени в Инструкция, утвърдена със Заповед № РД 09- 1442/20.09.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката  - проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.» всички столични училища и дeтски градини e необходимо да актуализират информацията на  в сайта на проекта: http://uchitel.mon.bg – като пререгистрират и  регистрират всички нови заявки в електронната система!
Моля обърнете внимание на актуализацията на:

КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3-1-03-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОП РЧР

ДЕЙНОСТ ІІІ. СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ДОКАЗАЛИ СВОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА
Попълнете подробно и коректно данните за учителите във Вашето училище, съгласно промените в ИНСТРУКЦИЯТА за участие в проекта!
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ


ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


31.10.2012г.Изх. 9137 – 791/31.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращам Ви за сведение и изпълнение постъпило писмо от МОМН с № 9105 – 296/25.10.2012 г. и вх. 0200 – 1027/29.10.2012 г. в РИО – София-град, във връзка с издаване на образователни документи в съответствие с нормативните изисквания.

Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.10.2012г.

Изх. № 9137-710/ 26.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че на 7 ноември 2012 г. (сряда) от 16.30 часа в тренировъчната зала на „Арена Армеец София” ще се проведе тържествена церемония за откриване на Ученическите  игри за учебната 2012/ 2013 г. и награждаване на учители по физическо възпитание и спорт, заели призови места на финалните ученически състезания за учебната 2011/ 2012 г.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2458/17.10.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


29.10.2012г.

Изх. № 9137-713/29.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Асоциация ,,Родители” е подготвила бележници и тестове за първокласниците от поверените ви училища. Моля в срок от 29. 10 до 31.11.2012 г. да получите материалите за вашето училище от стая 506 на  5 етаж в  РИО, София – град. (Бележниците и тестовете са с размер на ученическа тетрадка – малък формат)

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД26.10.2012г.

Изх.№ 9137-708/26.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организацията на дейностите по БДП (І-VІІІ) в повереното Ви училище през учебната 2012/2013 година, моля да отговорите на въпросите от справката до 15,00 ч. на 29 октомври 2012 година.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElBMnlLN2NrdVAzbVlHSWhSTXBqVEE6MQ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2458/17.10.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


26.10.2012г.

Изх. № 9137-709/ 26.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам, за сведение и изпълнение, Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката относно Национален календар за извънучилищните дейности на МОМН за учебната 2012/2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2458/17.10.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


25.10.2012г.

Изх. №  9137-705/25.10.2012 г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ви уведомява, че тече Покана за предложения за организирането на Учебни визити за 2013-2014. Поканата за предложения е публикувана на нашия уеб-сайт в частта „Учебни визити”:
http://www.hrdc.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0108&n=68&g=
Краен срок за кандидатстване: 26 октомври 2012г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2458/17.10.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


25.10.2012г.

Изх. № 9137-705/ 25.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам, за сведение и изпълнение, Заповед № РД 09-1661/24.10.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката относно определянето на 25 и 26 октомври като неучебни дни за учениците, които изповядват мюсюлманското вероизповедание.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2458/17.10.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


25.10.2012г.

Изх. № 9137-704/ 25.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на Столичната регионална здравна инспекция.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2458/17.10.2012 г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката /


25.10.2012г.

Изх. № 9137-703/25.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В рамките на програмата за повишаване квалификацията на преподавателите по руски език, която се провежда с подкрепата на МОМН и е организирана от „Россътрудничество” и РКИЦ-София, на 29.10.2012 г. (понеделник) от 16.00 в зала 204 на Руския културно-информационен център в София (ул. „Шипка”№34) ще се състоят две лекции на водещи професори от Русия:
- В. Т. Бондаренко – доктор, професор, по тема „Руската реч днес”;
- Г. В. Токарев – доктор, професор, по тема „Използване на електронните образователни ресурси в преподаването по руски език и литература”.
Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.
Предварително благодаря за оказаното съдействие като настойчиво моля  директорите да създадат нужната гъвкава организация на учебния процес, за да могат повече учители да посетят лекциите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед №РД 10-2458/17.10.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


24.10.2012г.

Изх. № 9137-702/24.10.2012 г.
                                                                                         
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 20.10.2012 г. се проведе Столичен фестивал на „Ученето през целия живот” в изпълнение на програмата от стартиралия проект на МОМН за популяризиране на ученето през целия живот – NELLII. Благодарение на Вас и стотиците ученици, родители, партньорски институции и граждани, взели участие във фестивала, той се превърна в истински празник на ученето и доказа, че заедно можем повече.

Моля, във връзка с отчитане на резултатите от проведения форум в град София, до 29.10.2012 г. да изпратите на e-mail: rio_agrigorova@abv,bg броя участници ( отделно брой ученици и брой възрастни ), взели участие в организираните от Вас инициативи във Вашето училище, обслужващо звено или институция.

Изказвам своята най-искрена благодарност на всички Вас за проявената подкрепа, както и за безрезервната Ви отговорност, инициативност и старание при провеждане на мероприятието.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2458/17.10.2012 г.
на  Министъра на образованието,
младежта и  науката /


22.10.2012г.

Изх. № 9137-698/ 22.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 01-181/ 19.10.2012 г. на Началника на РИО – София-град, с която се утвърждава Указание за изготвяне на документи при организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, съобразено с изискванията на  Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, издадена от министъра на образованието, науката и технологиите, обн., ДВ, бр.43 от 30.05.1997 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.06.1998 г., бр. 9 от 25.01.2005 г., бр. 24 от 21.03.2006 г., и на Закона за туризма.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


22.10.2012г.

Изх. № 9137-699/ 22.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСАЖДАНЕТО
НА НАШАТА УЧИЛИЩНА ГОРА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От името на организаторите на инициативата „Подари дръвче, засади гора“  и лично от свое име искам да изразя огромната си благодарност за подкрепата, която ни оказахте. Благодарение на съвместните усилия на РИО – София-град, ЧСОУ "Св. Георги", Столична община, кметовете на районите „Витоша” и „Лозенец”, Природен парк „Витоша”, Софийската св. Митрополия и ПГСС „Бузема”, засадената преди една година в землището на Драгалевския манастир гора продължи да се разраства.

В един от последните слънчеви есенни дни, в инициативата се включиха деца, родители, учители, директори, общественици, които с голям ентусиазъм и грижа засадиха новите фиданки. Ново дръвче имат над 40 столични училища, детски градини и организации.

Благодаря, че отделихте от своето време и ни помогнахте да покажем на практика какво означава да милеем за природата.

Надявам се да се видим отново напролет, за да продължим започнатото дело!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


22.10.2012г.

Изх. 9137 – 687/ 18.10.2012 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 години на Министерството на здравеопазването се изпълнява съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерството на образованието, младежта и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст.

Във връзка с изпълнението на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 години в България се предвижда през месеците октомври и ноември 2012 год. да се проведе безплатна силинизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 9 години. За тази цел е необходимо да се оказва съдействие на регионалните координатори по предстоящите дейности на програмата, както следва:

Децата и техните родители трябва да се информират за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училищата и в детските градини. Необходимо е там да бъдат поставени информационни материали за програмата – плакати и брошури. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът да ги поставя.

Моля да се осигурите достъп на регионалните координатори по програмата в поверената Ви детска градина или повереното Ви училище за осъществяване на посочените дейности.

Имената на регионалните координатори по региони са посочени в Приложение.

Пълният текст на Националната програма може да се намери на адрес: www.mh.government.bg в Стратегии и програми за 2009 г., а допълнителна информация – на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg.

Приложение:съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


22.10.2012г.

Изх. № 9137-695/19.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


РИО – София-град и Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” към Национална спортна академия „Васил Левски” организират на 6.11.2012 г. (вторник) от 13.00 до 17.00 ч. във видео залата (2 етаж) и на 7.11.2012 г. от 9.00 до 14.00 часа в хандбалната зала на спортния комплекс на НСА „Васил Левски” квалификационен семинар по хандбал.
Обучението ще се осъществи от квалифицирани преподаватели от Катедра „Хандбал” по програма съобразена с Ринк конвенцията към Европейската федерация по хандбал. Семинарът ще се проведе под ръководството на проф. Иван Йотов.

Учителите, участвали в три семинара в продължение на две учебни години и редовно практикуващи хандбалната игра в извънкласни форми и участващи в ученически състезания по хандбал, ще получат Европейска квалификационна степен първо ниво.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.10.2012г.

Изх. № 9137-693/19.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-1612/18.10.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2012/2013 г., и финансов план към тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.10.2012г.


Изх. № 9137-692/19.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, Спортен клуб „Левски” съвместно с Българска асоциация спорт за учащи и Столична община организират спортен празник „Спортни лъвчета”-2012 на 31 октомври 2012 г. /сряда/ от 10.00 часа на Спортен център „Левски” – Герена -  Алея на спортната слава.

Ще се осигури свободен достъп до спортните зали за учениците на Спортен център „Левски”.

Предвиждат се състезания и демонстрации по 11 вида спорт:

* Лека атлетика;
* Спортна гимнастика;
* Художествена гимнастика;
* Джудо;
* Футбол;
* Таекуон-до;
* Гребане;
* Ръгби;
* Бокс;
* Борба;
* Баскетбол;

Приложение:

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.10.2012г.


Изх. № 9137-690/19.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовката за зимния период, е необходимо да извършите следните дейности:

1. Да изготвите заповеди, които включват:
1.1. Проверка на изправността и обезопасеността на:
-  електрическите уреди и инсталации;
- отоплителните и нагревателните уреди;
- вентилационните системи;
- противопожарните уреди и противопожарните инсталации
- съоръженията за игра и спорт (физкултурни салони и открити  площадки).
1.2. Почистване на  двора от горими отпадъци и суха растителност и поддържане на чистота.
1.3. Определяне на място в сградата за складиране на счупените маси, столове, чинове и шкафове.
2. Да утвърдите план за работа при зимни условия, който да включва и график за почистване на снега на територията на съответното учреждение.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.10.2012г.


Изх. № 9137-691/19.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОСНОВНИТЕ И
СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 20 и 21 октомври 2012 г. (събота и неделя) ще се проведе турнир по бадминтон за ученици и учители „Златното перце” за купата на София под патронажа на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова, в зала „София”, Борисовата градина.

Моля да уведомите началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение: 1. Наредба за провеждане на турнира.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.10.2012г.


Изх.№  9137-688/18.10.12 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в периода от 29 октовмри до 6 ноември 2012 г. ще се проведат Шишманови дни, организирани от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, под патронажа на Министерството на образованието, младежта и науката. Дните са посветени на 120 години от създаването на Народния музей, част от който е бил и Етнографския, и 150 години от рождението на основателя му – видния български учен и общественик проф. Иван Д. Шишманов.
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН има амбицията да подготви и организира многообразна и интересна програма за всички поколения и публики. Съдържателната част на идеята предвижда множество събития – етнографска изложба, фолклорен конкурс-надпяване, научна конференция, ученически конкурси за есе и рисунка и ден на отворените врати в Етнографския музей, под общия надслов Шишманови дни 2012 г.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящите инициативи и да окажете необходимото съдействие.


Приложение: предварителна програма за провеждане на празниците

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.10.2012г.


Изх. № 9137-689/19.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН, моля в срок до 19.10.2012 г. – 16:00 часа да предоставите следната информация:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFPcDAydDV6TjdFdTBFY3EwdHRpLWc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.10.2012г.

Изх. 9137-685 / 18.10.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Съюз на математиците в България /СМБ/ №1А/206 от  16.10.2012 г., вх. №1102-18/17.10.2012 г. в РИО София-град Ви уведомявам, че  VI Есенен математически турнир  за ученици от VIII до XII клас ще се проведе от 09.11.2012г. до 11.11.2012г. в 125 СОУ  гр. София.  Турнирът е едно от състезанията, резултатите от които се отчитат при определяне на националния отбор на България за участие в Балканската олимпиада по математика.  
Приложение:
Писмо на СМБ
Допълнителна информация

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.10.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ИНТЕНЗИВНО
ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед за Областния кръг на Многоезичното състезание за учебната 2012/2013 г. за град София.

            Желая на всички успех!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.10.2012г.

Изх. № 9137-684/17.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме РЕГЛАМЕНТА за многоезичното състезание.
Моля да съобщите на учениците, участващи в Областния кръг на МНОГОЕЗИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ на 20.10.2012 г., разпределението по училища.

1. Във Втора АЕГ „Томас Джеферсън”, (NB! НОВ адрес:р-н „Триадица” ул. „Траянови врата” №2) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Испански език като първи чужд и Английски език като втори чужд (ИЕ/АЕ);
- учениците, изучаващи Италиански език като първи чужд и Английски език като втори чужд (ИтЕ/АЕ);
- учениците, изучаващи Немски език като първи чужд и Английски език като втори чужд (НЕ/АЕ);
- учениците, изучаващи Руски език като първи чужд и Английски език като втори чужд (РЕ/АЕ);
- учениците, изучаващи Френски език като първи чужд и Английски език като втори чужд (ФЕ/АЕ);

3. В 73 СОУ „Владислав Граматик”, (адрес: р-н Триадица, ул.”Георги Измирлиев” №12) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Английски език като първи чужд и Немски език като втори чужд (АЕ/НЕ);

4. В 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, (адрес: р-н Слатина, ул.”Слатинска” №35) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Английски език като първи чужд и Испански език като втори чужд (АЕ/ИЕ);
- учениците, изучаващи Френски език като първи чужд и Испански език като втори чужд (ФЕ/ИЕ);

5. В 35 СОУ „Добри Войников”, (адрес: р-н Лозенец,  ул.”Добри Войников” №16) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Английски език като първи чужд и Руски език като втори чужд (АЕ/РЕ);
- учениците, изучаващи Немски език като първи чужд и Руски език като втори чужд (НЕ/РЕ);
- учениците, изучаващи Френски език като първи чужд и Руски език като втори чужд (ФЕ/РЕ);
- учениците, изучаващи Английски език като първи чужд и Френски език като втори чужд (АЕ/ФЕ);
            Началото на състезанието е 10.00 часа (продължителност 150 минути). Учениците трябва да заемат местата си  в посочените училища от 09.30 до 09.45 часа като носят ученическа или лична карта. Състезанието е анонимно.
Училищата-домакини на състезанието могат да получат необходимите материали за провеждането му на 19.10.2012 г. от 14.00 до 17.00 в РИО,София-град, стая 406 от ст. експертите Галина Лилова и Мирослава Данчева.
Желая успех!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.10.2012г.

Изх.№9137-683/17.10.2012

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на дейностите  на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР за учебната 2012/2013 година е необходимо на 18.10.2012 г. от 15.00 до 16.00 часа при експерта, отговарящ за Вашия район по проекта да подадете заявление до началника на РИО – София-град за сключване на договор за управление на проекта на ниво училище и за ръководител на ИИД /ако изпълнявате такава функция/
Поради неактивността на модула за бюджета на училището в електронната система, документът ще бъде изискан допълнително.
Моля да спазите срока!

Стая

Експерт

Райони

501

Кремена Огнянова

Кремиковци, Оборище

502

Вилма Доминикова

Овча купел, Сердика

510

Елка Илиева

Витоша, Красно село

511

Моника Златкова

Триадица, Студентски

511

Мая Павлова

Люлин, Нови Искър

512

Евгения Вълкова

Младост, Красна поляна

512

Кристина Габровска

Панчарево, Банкя

515

Ваня Станчева

Възраждане

515

Милена Тодорова

Искър, Надежда

517

Красимира Тодорова

Изгрев,Средец

517

Невяна Златевска

Слатина

406

Мирослава Данчева

Връбница, Лозенец

406

Галина Лилова

Илинден, Подуяне

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.10.2012г.

Изх.№9137-682/17.10.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-284/12.10.2012 г. на МОМН, относно изготвянето на трети междинен отчет на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР е необходимо всички училища, участващи в проекта за учебната 2011/2012 година да сканират и представят на електронен носител /CD/ попълнените анкетни карти на всички участници от целевата група по проекта – Приложение №8.
Моля дисковете да бъдат надписани с № на училището и броя на сканираните анкети, който трябва да отговаря на броя на участниците в ИИД по проекта за съответното училище.
Дисковете представете в РИО – София-град на 19.10.2012 г. от 15.00 до 16.00 часа в стая 422.
Моля да спазите срока!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.10.2012г.


№ 9137 – 681/ 17.10.2012 г.                                                                                                                           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА
ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, моля в срок до 23.10.2012 г. да попълните и изпратите на експерта по кариерно консултиране, определен за Вашия район, справка за първия учебен срок (Приложение № 1) със следната информация:

 1. график за провеждане на часа на класа по паралелки;
 2. график за провеждане на втори час на класа по паралелки;
 3. учебна смяна на паралелката;
 4. брой ученици в паралелката;
 5. класни ръководители (имена, e-mail, GSM за връзка);
 6. училищен психолог/ педагогически съветник (имена, e-mail, GSM за връзка).

Предоставям на вниманието Ви:

 • презентация с целите на проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” (Приложение № 2);
 • списък с имената и e-mail на кариерните консултанти и разпределението им по райони (Приложение № 3).

Ваня Кастрева,
Началник на РИО – София-град


16.10.2012г.


Изх.№  9137-680/16.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 5 и 6 ноември 2012 г. предстои да се проведе 16-ият традиционен поход „По пътя на Бедреддин”, чийто инициатор и организатор е културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”. Походът се организира със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

По време на похода в градовете Силистра, Дулово, Исперих и Разград ще се проведат културологични семинари, на които ще се презентират книги и мултимедия и ше бъдат осъществени публични дискусии. Основен лектор тази година ще бъде проф. Христо Матанов /СУ „Климент Охридски”/. За допълнителна информация – www.ludogorie.org

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие”, с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката, обявява и Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, посветен на личността и делото на Бедреддин. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.12.2012 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.


Приложение: 1. статут за организиране и провеждане на конкурса
                        2. график за провеждане на похода „По пътя на Бедреддин”

Ваня Кастрева,
Началник на РИО – София-град


16.10.2012г.


Изх. № 9137-679/16.10.2012 г.                                                  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 17.10.2012 г. училищата, които ще участват в Столичния фестивал  „Учене през целия живот” в изпълнение на програмата от стартиралия проект на МОМН за популяризиране на ученето през целия живот – NELLII, следва да получат в  стая 411 на РИО – София-град плакатите за предстоящия форум.
Напомням Ви, че в рамките на фестивала на 20.10.2012 г. са включени:

 1. „Обучение на ресурсни учители” - ССУ за деца с увреден слух с детска градина   „Проф. Дечо Денев”
  Място на провеждане – Национален дворец на децата, зала 211 . Начален час - 11.00 ч.
 2. Споделяне на „Добри практики” за вътрешно кариерно развитие – Организатор Логопедичен център – гр.София
  Място на провеждане - Национален дворец на децата, зала 200. Начален час - 11.00 ч.

 3. „Школа за родители”- Разпознаване и ранна превенция на дислексия – Смесено
  разстройство на речта и говора. Дисграфия-невъзможност за изписване на букви и алалиа
  невъзможност за правилно изговаряне на думи.
  Място на провеждане - Национален дворец на децата, зала „фоайе”. Начален час -11.00 ч.

 4. Ден на отворените врати - Дневен консултативен център за деца, юноши и родители
  Място на провеждане – бул.”Сливница” 212, вх.Г. Начален час - 10.00 ч.

 5. Асоциация „Родители” – „Обучение за ефективно родителство” - лекция
  Място на провеждане – Дневен консултативен център за деца, юноши и родители -бул.”Сливница” 212, вх.Г. Начален час -11.00 ч.
 6. Безплатна пешеходна обиколка „София - културно-историческо наследство”, с организатор Общинско предприятие „Стара София” и музей. Сборният пункт за обиколката е пред входа на храм-паметник „Александър Невски” с начални часове 11.00 ч. и 15.00 ч.

        Моля, да популяризирате инициативите на проекта сред учители, ученици и родители чрез сайтовете на училищата и при проявен интерес да се възползвате от възможността те да бъдат посетени.

        Приложение: електронен вариант на плаката

Ваня Кастрева,
Началник на РИО – София-град


16.10.2012г.


Изх. № 9137-674/15.20.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Необходимо е до 30.10.2012 г. да се приеме и утвърди от педагогическия съвет училищния План за  действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
За училищата Плановете се разработват на основание „Указание за обучение за действия при бедствия, аварии и пожари и за оказване на първа помощ” на МОН от 04.09.2002 г., като определите дати за тяхното проиграване през учебната 2012/2013 г. /по една тренировка за всеки учебен срок/  и за същите своевременно да осведомите съответните РСПБЗН. След проиграване копие от Протоколите да се изпращат също в РСПБЗН.
Плановете за защита при бедствия на детските заведения се разработват съгласно „Инструкция №2” от 05.07.2004 г. на МОН и обн.  в ДВ бр. 70 от 10.08.2004 г.
За да подпомогнем обучението по защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации, съвместно със СУПБЗН, приложено Ви изпращаме:
1. Книга за учителя:
1.1. Начален етап.
1.2. Прогимназиален етап.
1.3. Гимназиален етап.
1.4. Библиография.
1.5. Анотирани връзки.
2. Презентация за специфичните рискове и заплахи в училищата и детските заведения, предназначена за обучение на директори, помощник-директори и класни ръководители, отговарящи за защитата при бедствия;
3. Важни правила за малките деца при природни бедствия (за детските заведения).
През настоящата учебна година отново в Националния календар за извънучилищни дейности са включени инициативите:
- конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата”;
- ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.
За условията и датите на провеждане ще Ви информираме допълнително.

Лица за контакти:
? инж. Росица Илиева, ст. експерт по ПНЕ в РИО – сл. тел. 935 60 96;
? инж. Тони Тутунаров,  гл. инспектор – началник на сектор ПЗ в СУПБЗН -  сл. тел. 982 64 31;
? Веска Иванова, инспектор по ЗН в СУПБЗН – сл. тел. 982 18 94.

Ваня Кастрева,
Началник на РИО – София-град


16.10.2012г.

Изх. 9137-678/16.10.2012г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено  Ви  изпращам писмо с вх. № 1102-17/15.10.2012г. в РИО – София-град на Съюз на математиците в България, относно провеждане на ХІV Софийски математически турнир за ученици от І  до ХІІ клас.
Турнирът ще се проведе на 17 ноември 2012 г. (събота) от 11.00 до 12.30 часа за учениците от ІІ до ХІІ клас и от 11.00 до 11.45 часа за учениците от І клас.   Съорганизатор на турнира е РИО – София-град. Всяко училище, от което има повече от 20 ученици, желаещи да участват, може да бъде домакин на турнира.
Темата за І клас включва 10 задачи без текст. Темите за учениците от ІІ до ХІІ клас включват 10 задачи с избираем договор, две задачи със свободен отговор и една задача с описване на решението.
Заявките за участие и таксата за правоучастие се приемат на 14 и 15 ноември (сряда и четвъртък) от 10:00 до 15:00 часа от председателя на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България в І СОУ «Пенчо Славейков» с адрес: ул. «Стара планина», № 11 (вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н. Вапцаров»). Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • училище;
 • телефони и e-mail за контакти;
 • брой на учениците по класове.

Заявките на училищата, които няма да бъдат домакини, трябва да съдържат и поименен списък на учениците по класове. Тези ученици ще бъдат разпределени за участие в друго училище.
Материалите за състезанието ще се получават на 16 ноември (петък) от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа от  старши експертите по математика в РИО (стая 410, тел. 935 60 93 и 935 60 94).
За допълнителна информация може да се обръщате към организаторите Мария Лилкова (0888 317 679) и Пенка Нинкова (0887 235 158).

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.10.2012г.

Изх. № 9137-677/15.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и участие на учители  от съответната предметна област.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование
/ по райони/

16.10.2012
/Витоша, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика,Средец, Студентски, Триадица /


17.10.2012 г.
/Банкя, Връбница, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Оборище, Панчарево, Подуяне, Слатина/

ПГТЕ „Хенри Форд” , ул. „Хайдут Сидер” № 8

 

 

 

 

 

ПГТЕ „Хенри Форд” , ул. „Хайдут Сидер” № 8

 

 

 

 

 

10.00 /14.00 ч.

 

 

 

 

 

 

10.00/14.00 ч.

 

 

 

 

2.

Български език и литература
/ по райони/

18.10.2012 г.
/Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красна поляна,
Кремиковци,
Оборище,
Овча купел,
Младост, Панчарево,  Средец, Студентски/

19.10.2012 г.
/Банкя, Връбница, Илинден, Красно село, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/ 

ПГТЕ „Хенри Форд” , ул. „Хайдут Сидер” № 8

 

 

 

 

ПГТЕ „Хенри Форд” ,
ул. „Хайдут Сидер” №8

 

09.30 /14.30 ч.

 

 

 

 

 

 

09.30/14.30 ч.

 

 

3.

Математика

29.10.2012г

ПГТЕ „Хенри Форд”, ул.”Хайдут Сидер”№8

10.00/14.00 ч.

4.

История и цивилизация

27.10.2012 г.

СУ „Климент Охридски” –
65 аудитория

9.00 ч.

5.

Природни науки и екология:
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия
Човекът и природата

 

04.12.2012 г.

Политехнически музей,
ул. „Опълченска” №66

 

9.30 /14.30 ч.

6.

Религия

23.10.2012 г.

РИО, София – град /заседателна зала/

15.30 ч.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.10.2012г.


Изх. № 9137-676/15.10.2011 г.
                                                                                        
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА               

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

По повод честването на 1 ноември – Ден на народните будители и присъждане на ежегодната награда „Константин Величков”, може да направите свое мотивирано предложение до РИО - София-град, за учител от Вашето училище/детска градина, който има постигнати високи резултати в професионалната дейност и принос за развитие на образователното дело. РИО - София-град, следва да определи и представи в МОМН три предложения за учители от град София за удостояване с наградата.

Номинациите могат да бъдат в следните три категории :
           - Работа с изявени и даровити деца и ученици, работа с деца със СОП;
           - Методическа, творческа и иновативна дейност;
           - Възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността, извънкласни занимания.

Предложените учители да не са награждавани през изминалите три години с награди, свързани с изяви на ученици от училището или с професионалната им дейност; да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, да е изтекъл срокът му или да е заличено.

Предложенията да са мотивирани и да съдържат професионална биография на номинирания учител, точен адрес и телефон за контакти /на хартиен и магнитен носител/

Вашите предложения и професионалната биография на учителите представете в срок до 16.10.2011 г.до 16 ч. в РИО – София-град, на хартиен носител и на електронен адрес: vivava55@abv.bg и boikai_kaleva@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.10.2012г.


Изх. № 9137-675/15.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
УЧИЛИЩА,
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

             
Във връзка с писмо вх. № 0200-847/ 20.09.2012 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че стартира кампанията „Участвам и променям” за учебната 2012/ 2013 г. – инициатива на МОМН по темите, свързани с разширяване и стимулиране на формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм, устойчиво физическо развитие и здравословен начин на живот, подкрепяне на ролята на възрастните в грижите им за децата, сътрудничество между институциите в системата на образованието, семейството и други институции в грижата им за подрастващите.

Участниците в кампанията имат свободата да проявят креативност и да работят по рубрики, близки до значимите за тях на местно ниво училищни политики и традиции.
В кампанията ще се включат Омбудсманът на Република България, Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на земеделието и храните, местни власти и неправителствени организации.

Моля в срок до 22.10.2012 г. включително да ни информирате за планираните дейности в повереното Ви училище на следните линкове:

 1. направление 1 – Физическо здраве, здравословно хранени, обучение в разчитане на етикетите на храните с цел здраве:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC0wTkpoVldSZldnLUx2STZDeGNIM2c6MQ

 1. направление 2 – Физическо здраве, физическа активност и спорт:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBMOExTaXlaM3E5aUcyVGE4V3N0VFE6MQ

 1. направление 3 – Физическо здраве, дентална култура:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdsLS1XaHVONnRiWjYyUHJGUm5lcVE6MQ

 1. направление 4 – Физическо здраве, хигиена на тялото, полова и сексуална култура:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtmUDJNb3FQU2JHTGtRVlliWXRUMkE6MQ

 1. направление 5 – Психично здраве, превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFFNnVFcXpfLVhpaTVnbTZUTjljNFE6MQ

 1. направление 6 – Психично здраве, справяне с различни форми на училищен тормоз, трафик на хора, конфликт със законите:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJjUGtDTFVhQUl0TkloMUVxUnBLMmc6MQ

 1. направление 7 – Социално благополучие, гражданска култура и участие в ученическо самоуправление, изразяване и отстояване на мнение, благотворителност, етика на поведение в отношенията и уважение кум себе си и към другите:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNzNU8tMTJDX205SFhmdnRPS2cwMmc6MQ

 1. направление 8 - Социално благополучие, съвременни форми на комуникация, интернет и социални мрежи:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdOVlk0S0w0cHc1a3YyLW52X0pIdHc6MQ
ТТ
Телефони за контакти: 935 60 76 – Бойка Йосифова, Вирджиния Василева- ст. експерти по предучилищно възпитание;  

935 60 79 – Мариана Стоилова-ст. експерт по физическо възпитание и спорт

Приложение:

1. Рамка на кампанията – „Участвам и променям”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.10.2012г.


Изх. № 9137-669/15.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-957/ 13.07.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката Ви информирам, че Правилата за координацията и контрола на дейностите на училищно равнище по мярка „Без свободен час - заместване на отсъстващи учители в училищата” от Национална програма „На училище без отсъствия” са на разположение на всички бенецифиенти по програмата на електронната страница на МОМН.

При кандидатстването по мярката моля да имате предвид следното:

1. Кандидатстващите училища подготвят и изпращат в електронен вид и на хартиен носител необходимите документи по т. 4.2. от мярката. В електронния вариант документите се подреждат в папка, като всеки документ е отделен файл (файлът, съдържащ заповедта/договора на лицето/лицата да включва и съответната декларация/декларации).

2. Няма да се предлагат за финансиране в МОМН заявки от училища, които не съдържат всички необходими документи от мярката и/или представените документи съдържат непопълнени реквизити и са постъпили след определения срок.

За периода 01.09.2012 г. – 31.10 2012 г. документите по мярката ще се приемат от 1 до 10 ноември 2012 г. в стая 408 – ст. експерт М. Стоилова на e-mail: bez_svoboden_chas@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.10.2012г.


Изх. № 9137-673/ 15.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОСНОВНИТЕ И СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ
УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 РИО - София-град съвместно с футболен клуб „Левски”-София ще проведе на 25, 26 и 29.10.2012 г. турнир по футбол за ученици 5-6 клас (род. 2000/ 2001 г.) и 7-8 клас (род. 1998/ 1999 г.).

Заявки ще се приемат от 12.10.2012 г. до 19.10.2012 г. включително на e-mail: m1stoilova@abv.bg  
Техническата конференция ще се проведе на 23.10.2012 г. (вторник) от 13.00 часа в конферентната зала на общежитието на детско-юношеската школа на клуба (до касите за билети).
Телефон за справка: 935 60 79-М. Стоилова-старши експерт по физическо възпитание и спорт.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение:
Наредба за провеждане на турнира.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.10.2012г.


Изх. №  9137-670/15.10.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За пета поредна година Джуниър Ачийвмънт България е организацията – домакин на Световната седмица по предприемачество за България. Информирам Ви за предстоящата Световна седмица по предприемачество, в която ежегодно се представят добри практика по предприемачество: открит уроци или друга изява, насърчаваща предприемчивостта и инициативността в училище.

Световната седмица по предприемачество ще се проведе в периода 12-18 ноември 2012 г
. Целта на глобалната инициатива, в която през 2011 г. се включиха 123 държави и 7,500,000 души, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл; да насърчи предприемачите да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност. В рамките на тази седмица милиони млади хора по света ще вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.

Миналата година Световната седмица по предприемачество бе подкрепена от глобални лидери като президента на САЩ – Барак Обама, премиера на Великобритания – Дейвид Камерън, от световноизвестния предприемач – Ричард Брансън и много други.


Екипът на Джуниър Ачийвмънт България кани всички учебни заведения (детски градини, основни и средни общообразователни училища, частни училища и детски градини, професионални гимназии и др.), работещи по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт България, да вземат участие в

СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2012
 12-18 НОЕМВРИ 2012 Г.
с

Открит урок по избрана от учебното заведение тема (за всички възрасти)

или

Иновационен лагер (за гимназиален етап)

Всички, които изявяват желание да се включат в този световен проект, да попълнят:
до 22.10.2012 г.  формуляра за регистрация,
публикуван на сайта www.jabulgaria.org
на заглавна страница под заглавие „Световна седмица по предприемачество 2012”.

Нека заедно превърнем Седмица по предприемачество в празник на вдъхновението, инициативата и добрите идеи в България.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.10.2012г.


Изх. № 91437-672/ 15.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 18 и 19 октомври 2012 г. ще се проведе инструктивно съвещание с всички, които имат отношение към културно-образователната област „Български език и литература“ от град София.
Моля да се запознаете с графика на съвещанието и да уведомите учителите по български език и литература от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.10.2012г.


Изх. №   9137-665/11.10.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА               

На вниманието на учителите по история       


УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с годишния квалификационен план на РИО - София-град за учебната 2012/2013 година, Ви уведомявам, че на 27.10.2012 г. от 09.00 ч. в 65 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе работна среща с учителите по история и цивилизация, придружена с лекционен семинар по следните теми: „Критско-Микенска цивилизация” - лектор доц. д-р Петър Делев и „Тракийската история и култура, и тракологията като наука в учебниците по "История и цивилизация" – лектор доц. д.и.н. Диляна Ботева.         

Благодарение на усилията на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, провежданите лекционни семинари се превърнаха в дългоочаквани традиционни срещи и поле за духовна изява за столичната историческа колегия.

Моля да информирате учителите по история и цивилизация за предстоящата проява и да направите необходимото за тяхното участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.10.2012г.


Изх. 9137-663/11.10.2012г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Институт за прогресивно образование, вх.№ 20-9/21.09.2012 г. в РИО София-град, Ви уведомявам, че  институтът ще проведе сравнително изследване между традиционната система за преподаване на математика и системата за преподаване Jump Math, в определени училища.
С доклада на института за учебната 2011/2012г. може да се запознаете  на следния адрес: http://www.progresivno.org

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.10.2012г.


ВАЖНО !!!


Изх. №9137-662/ 10.10.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 15 и 16 октомври 2012 г., съгласно приложения график, следва лично да получите от началника на РИО, София-град – г-жа Ваня Кастрева, съгласуваните Списък-Образец №1 и Списък-Образец №1а.

Директорите на училищата, в които има паралелки с брой на учениците под минималния, съгласно разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба № 7/29 декември 2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ще получат съгласуваните Списък-Образец №1 след разрешението от финансиращия орган.

Моля за Вашата коректност при спазване на графика!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.10.2012г.


Изх. № 9137-659/10.10.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

Уважаеми колеги,
Преди една година заедно поставихме началото на нашата училищна гора. С благословията на негово Светейшество патриарх Максим, с подкрепата на природен парк "Витоша", Столична община, кметовете на районите „Витоша” и „Лозенец”, залесихме първите фиданки. Време е да продължим започнатата еко инициатива, която през м. април 2012 се превърна в национална след призив на Министъра на образованието, младежта и науката.

На 20.10.2012 г. отново заедно ще продължим да възраждаме гората над Драгалевския манастир, този път в рамките на Столичния фестивал „Ученето през целия живот”. Време е всяко училище да помисли с какви фиданки ще се включи в поредното залесяване. Нашите партньори от Природен парк „Витоша” препоръчват това да бъдат широколистни дървесни видове като: бук (Fagus sylvatica), ясен (Fraxinus excelsior), явор (Acer pseudoplatanus), шестил (Acer platanoides), видове липи (Tilia argentea, Tilia tomentosa, Tilia cordata), бреза (Betula pendula). С цел по-висока прихващаемост на горецитираните фиданки е необходимо използването на такива със закрита коренова система или т.нар. пикирани фиданки. Необходимо изискване е също фиданките да са поставени в дву- или трилитрови контейнери и височината им да е от 60 до 80 см.

Моля да направите своята заявка на следния линк:https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZuOUlnUkJzSU01ZHVRX3M2dGZhSEE6MQ до 15.10.2012 г.

Нека заедно с децата ни помогнем на Земята да върне своята зелена премяна, да създадем красота и хармония, мислейки за днешния и утрешния ден! Очакваме Ви отново да бъдем заедно учители, ученици, родители, създатели на нашата училищна гора!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.10.2012г.


Изх.№ 9137-660/10.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на МОМН относно проведените и непроведени родителски срещи по училища и по класове, следва в срок до 11.10.2012 – 12:00 часа да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHIxZTNEa3lSMXJJUFlPcTE0RzhwS3c6MQ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.10.2012г.


Изх. № 9137-650/09.10.2012 г.

 ДО
 ДИРЕКТОРИТЕ
 НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
 И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 173 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отнасящи се до изготвянето на график за ползване на платен годишен отпуск през 2013 г., Ви уведомявам следното:

1. Директорите на училищата и обслужващите звена, в срок до 17.12.2012 г., да представят график за ползване на целия размер на платения годишен отпуск за 2013 г., както и отложения платен годишен отпуск за 2011 г., по приложения образец на e-mail: lilistaneva@abv.bg.

2. Напомням Ви, че посоченият от Вас график следва да се спазва, като при необходимост от мотивирана промяна, се отразява в приложения образец на заявление за ползване на платения годишен отпуск.

Приложение:
1. Образец на график
2. Образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Изх. № 9137-653/09.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                           
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 176, ал. 2 и ал. 4 от Кодекса на труда, отнасящи се до отлагане на платения годишен отпуск на служителите и работниците, в срок до 17.12.2012 г., в деловодството на РИО – София-град, представете доклад до Началника на РИО – София-град, за причините за отлагане ползването на част от платения годишен отпуск за 2012 г. в размер не повече от 10 работни дни през следващата календарна година.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


10.10.2012г.


Изх. № 9137-649/9.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращам Ви за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-1454 от 24.09.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на Национален спортен календар (НСК) за учебната 2012/ 2013 г.

Приложения:

1.Заповед № РД 09-1454 от 24.09.2012 г.и Национален спортен календар за учебната 2012/ 2013 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


09.10.2012г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Изпращам Ви анкетна карта за проучване на мястото на маркетинга в управлението на училището.

Изследването е част от провеждането на научно-изследователски проект на СУ „Св. Климент Охридски”.


Моля за Вашето съдействие за участие като попълните анкетата на следния линк до 17.10.2012 г.:

http://edutime.eu/index.php?option=com_jquarks4s&controller=survey&id=8&lang=bg

Благодаря за съдействието!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


08.10.2012г.


Изх. № 9137-648/08.10.2012 г.

ДО

ДЪРЖАВНИТЕ И
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

относно: Извършваните ремонтни дейности

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на имейл от дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”,  моля да актуализирате информацията за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище, съгласно приложената справка.
В последната колона попълнете „приключен” или опишете проблемите, свързани с изпълнение на ремонтните дейности, както и опасност за нормалното протичане на учебния процес.

Краен срок за представяне на информацията 18.00 часа на 09.10.2012 г. на e-mail: n.zlatevska@abv.bg.

За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за изпълняваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


08.10.2012г.


Изх. № 9137-646/08. 10.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 12.10.2012 г. (петък) от 10:00 и от 14:00 часа в 18 СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” № 68 ще се проведе съвещание с учителите по география и икономика.

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в гимназиалния и прогимназиалния етап за датата и часа на провеждането на семинара, както и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


05.10.2012г.


ВАЖНО!

Изх. № 9137 - 643 / 05.10.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
На вниманието на учителите по география
в гимназиалния етап

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОМН № 9105-277/04.10.2012 г., постъпило с вх. № 0200-916/05.10.2012 г. в РИО – София-град, за сведение и изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

МОНИКА ЗЛАТКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(на основание заповед № РД 10-2000/28.09.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


05.10.2012г.


Изх. №  9137-641/05.10.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 20 -21 октомври 2012 г. (събота и неделя) в Национален център за подготовка на ученици за олимпиади ( адрес: бул. Драган Цанков №21 А, до метростанция Жолио Кюри), Джуниър Ачийвмънт България ще проведе квалификационен  курс за начални учители „ Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование”.
Заявка и сканирано платежно нареждане за заплатена такса могат да бъдат подавани  на jab@jabulgaria.org дo 17 октомври 2012 г.(17:00)

Приложение: заявка за участие и програма на обучението

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

МОНИКА ЗЛАТКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(на основание заповед № РД 10-2000/28.09.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


05.10.2012г.


Изх. №  9137 – 642/05.10.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да информирате началните учители от повереното Ви училище, че съвещанието на старши експертите по начално образование от РИО, София-град с началните учители от областта ще се проведе на 16 и 17.10.2012 година от 10.00 часа и от 14,00 часа  в актовата зала на ПГТЕ „Хенри Форд” по райони , както следва:

на 16.10.2012 г. - училищата от район:
ВИТОША, ВЪЗРАЖДАНЕ, ИЛИНДЕН, КРАСНА ПОЛЯНА, ЛЮЛИН, НАДЕЖДА, НОВИ ИСКЪР, ОВЧА КУПЕЛ, СЕРДИКА ,СРЕДЕЦ, СТУДЕНТСКИ, ТРИАДИЦА  
със старши експерт по НО - Ивета Германова

на 17.10.2012 г. – училищата от райони:
БАНКЯ, ВРЪБНИЦА, ИЗГРЕВ, ИСКЪР, КРАСНО СЕЛО, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, МЛАДОСТ, ОБОРИЩЕ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЛАТИНА
със старши експерт по НО - Виолета Дърмонева
Моля да създадете нужната организация на учебния процес и да осигурите представители от училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

МОНИКА ЗЛАТКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(на основание заповед № РД 10-2000/28.09.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


05.10.2012г.


Изх.№ 9137-640/05.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ИНТЕНЗИВНО
ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за  учебната 2012/2013 година Областният кръг на многоезичното национално състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски езици ще се проведе на 20.10.2012 г.
Регламентът на Многоезичното национално състезание ще бъде публикуван на сайта на РИО след получаването му от МОМН.

В тази връзка Ви молим да уведомите учителите по чужди езици в поверените Ви училища и учениците за състезанието и до 10.10.2011 г. да изпратите в РИО, София-град, на e-mail: rio_glilova@abv.bg попълнена приложената таблица за участие с вписани имената на желаещите да участват. Заявки след определената дата (10.10.2012 г.) няма да се приемат! Напомняме, че възрастовата група е една: за учениците от Х и ХІ клас.

Комбинациите на езиците са (подредени по първи-втори изучавани езици):
1. АЕ-НЕ; АЕ-ФЕ; АЕ-ИЕ; АЕ-РЕ, АЕ-ИтЕ;
2. НЕ-АЕ; НЕ-РЕ;
3. ФЕ-АЕ; ФЕ-ИЕ; ФЕ-РЕ;
4. ИЕ-АЕ; ИЕ-ФЕ;
5. РЕ-АЕ; РЕ-НЕ;
6. ИтЕ-АЕ

Изписаният на ПЪРВО място език е този, който участниците изучават в училище като ПЪРВИ чужд език и на който ще пишат! Слушането и четенето са на изучавания ВТОРИ чужд език.


Състезанието не се провежда на никакъв етап при брой на учениците от съответната комбинация по-малък от 10!


Училището, което заявява ученици за състезанието се ангажира и с осигуряване на квестори, четци и проверители.

Пожелавам на участниците успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД

МОНИКА ЗЛАТКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(на основание заповед № РД 10-2000/28.09.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


04.10.2012г.


Изх. 9137-626/01.10.2012г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Съюз на математиците в България /СМБ/ №1А/186 от  27.09.2012 г., вх. № 1102-15/27.09.2012 г. в РИО София-град Ви уведомявам, че традиционният Есенен семинар за подготовка на ученици и учители по математическа лингвистика ще се проведе от  02.11.2012г. до 04.11.2012г. в хотел „ Сезони” – гр. Трявна. По време на семинара ще бъдат проведени множество занятия с лектори от цяла България, както за ученици, така и за учители. Семинарът се организира и провежда съвместно от СМБ, секция „ Математика и лингвистика ” и Сдружение на ръководителите на олимпийски отбори по природни науки, с финансовата подкрепа на фондация „ Америка за България ”. Организаторите канят всички ученици, имащи интерес към математическата лингвистика, както и техните учители. На семинара могат да присъстват и учители, които имат желание да започнат да развиват тази дейност, без значение дали имат предишен опит. За тях са предвидени занятия, лекции за начинаещи преподаватели, сесии за споделяне на опит и др.

Приложено Ви изпращам писмо на СМБ и заявление за кандидатстване, което трябва да бъде изпратено до организаторите до 15.10.2012г.

Приложение:

  Ваня Кастрева
  Началник на РИО – София-град


04.10.2012г.


№9137-637/04.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отчитането на извършените разходи по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР за учебната 2011-2012 година, приложено Ви изпращам писмо № 9105-273/01.10.2012 г. на МОМН за сведение и изпълнение.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

МОНИКА ЗЛАТКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(на основание заповед № РД 10-2000/28.09.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


03.10.2012г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Приложено Ви изпращам:

1. Съобщение-ПРОГРАМА за МЕТОДИЧЕСКА ШКОЛА, която се провежда с подкрепата на МОМН и е организирана от Министерството на образованието в Русия, „Россътрудничество”, „Российский новый университет” и РКИЦ-София. Лектори и водещи на занятията ще бъдат преподаватели и лингвисти от Русия. За гр. София занятията ще се проведат на 11.10 (четвъртък) и 12.10.2012 г. (петък) от 10.00 до 16.30 часа в Руския културно-информационен център в София (ул. „Шипка”№34). Участниците в Методическата школа ще получат сертификати за проведената квалификация.
2. Съобщение-покана за занятия на „Школата за повишаване на квалификацията на преподавателите по руски език”, организирана от Руския център на Общинския културен институт „Столична библиотека” и „ФОНД РУССКИЙ МИР”. Занятията ще се провеждат през м. октомври 2012 г.всяка събота от 11.00 до 14.00 часа в Руския център на ОКИ „Столична библиотека” (пл. „Славейков” 4). Занятията ще се провеждат от проф. В.Т.Бондаренко от Тулския държавен университет  (Русия). Тема: „Трудни и спорни въпроси в обучението по руски език: Фонетика, Морфология и словообразуване, Синтаксис”.
Моля информацията  за двете събития да бъде предадена на учителите от Вашето училище.
Предварително благодаря за оказаното съдействие като настойчиво моля за „Методическата школа” в РКИЦ (11.10-12.10.2012 г.) директорите да създадат нужната гъвкава организация на учебния процес, за да могат повече учители да повишат квалификацията си, което е в полза на учениците.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

МОНИКА ЗЛАТКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(на основание заповед № РД 10-2000/28.09.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


02.10.2012 г.


Изх.№ 9137 – 634/02.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОСНОВНИ И
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСОПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионален инспекторат по образованието – София - град подкрепя кампанията на Българска национална телевизия и Столична община „Спри, детето запази”, вярвайки, че дава своя принос  за опазване живота и здравето на децата, като участници в пътното движение.

РИО, София - град, в партньорство с отдел „Пътна полиция” към Столична дирекция на вътрешните работи, за втора поредна година инициират съвместна дейност –  “Междучасие с Пътна полиция”  с убедеността, че ще  разнообразят училищния живот и ще създадат  усещане за общност между институциите в борбата с престъпността по пътищата и за ограничаване на детския травматизъм на улицата.

Моля да подкрепите инициативата  и да уговорите посещение на служител от отдел „Пътна полиция” в поверените Ви училища, като не допускате нарушение на учебния процес.


Убедена съм, че резултат от нашето партньорство ще са по-малкото инциденти по пътя и по - толерантни шофьори, проявяващи повече отговорност и внимание към нашите деца.

За  заявки и контакт в отдел „Пътна полиция”:

trafficpolicesdvr@mvr.bg

Г-н Р.Корчев – Тел.: 02/982 77 36; 0887 711 948

Г-жа Б.Тонева - Тел.: 02/982 36 80; 0887 755 775

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.10.2012 г.


Изх.№.9137-633/2.10.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ  ЕЗИК
КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През м. Октомври Френският Културен Институт организира квалификационни семинари с лектор госпожа  Анук Пуликен,   както следва:

 1. „ Как да преподаваме френски език на деца” за учители от начален и прогимназиален етап

На 17.10.2012г./ сряда/ от 9.00ч. до 12.00ч и на 18.10.2012г./ четвъртък/ от 9.00ч. до 12.00ч.

 1. „ Да разнообразим техниките на преподаване в час по френски език с цел да стимулираме устното изразяване” за учители от прогимназиален и гимназиален етап

На 18.10.2012г. / четвъртък/ от 13.30ч. до 16.30ч. и на 19.10.2012г. / петък/ от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30.ч.

Обучението ще се състои в сградата на Френския Културен Институт на улица  „Христо Белчев” № 7
Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.
Предварително благодаря за оказаното съдействие като настойчиво моля директорите  да създадат нужната, гъвкава организация на учебния процес, за да могат учителите да повишат квалификацията си, което е в полза на учениците.

Приложение: формуляри за записване със срок за изпращане  10.10.2012г. на посочения адрес.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.10.2012 г.


Изх. № 9137-635/ 02.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ ГИМНАЗИИ И СОУ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Министерството на образованието, младежта и науката подкрепя проекта „Да учим Европа чрез дейност“ и оказва логистично съдействие за провеждане на пилотното национално състезание „Знания за Европа“.

Моля да запознаете с обявата и регламента на състезанието учителите и учениците от Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.10.2012 г.


Изх. № 9137-629/02.10.2012 г.                                                   

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 05.10.2012 г. (петък) от 10.30 ч. в зала 201, етаж ІІ в ПГ по транспорт и енергетика „Хенри Форд” ще се проведе работна среща във връзка с организацията на планирания за 20.10.2012 г. Столичен фестивал  „Учене през целия живот” в изпълнение на програмата от стартиралия проект на МОМН за популяризиране на ученето през целия живот – NELLII. На срещата следва да присъстват директорите на училищата, които участват в дейностите на фестивала.

Моля предварително да се запознаете с програмата на фестивала, която е качена на сайта на РИО – София-град, и да я популяризирате чрез сайтовете на училищата.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.10.2012 г.


Изх. 9137 – 630/ 02.10.2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата” (ОППУНУ) е неправителствена организация, чиято дейност е насочена към превенция на рисковото поведение на учениците, и по-специално употребата на наркотици в училищата.

Фондацията предлага учебна програма по здравно образование за учениците от VІІІ до ХІІ клас. Програмата по здравно образование е комплексна превантивна програма, насочена към реализиране на първична превенция на рисковото поведение на учениците. Програмата е разработена и отговаря на специфичните нужди и условия на българската образователна система.

Програмата по здравно образование се прилага от 2007г на територията на страната, като участие в нея са взели 165 училища, 25 000 ученици и 23 общини.
Повече информация относно Програмата по здравно образование може да намерите на Интернет страницата на Фондацията:  http://www.drug-free-school.org/

През 2012г. Фондация ОППУНУ разработи HELP (Health Education Learning Platform) специална платформа за дистанционно обучение на преподаватели за работа с Програмата по здравно образование в българските училищата. Тя се състои от 5 нива, през които всеки преподавател минава в удобно за него време и се запознава с основните принципи и методи за интерактивна работа по Програмата. В края на всяко ниво има набор от тестове и упражнения, които дават възможност на обучителите, водещи дистанционното обучение да следят и проверяват нивото на всеки отделен преподавател, както и да отговарят на всички доуточняващи въпроси относно Програмата, методологията и начина на провеждане на обучението.
В края на дистанционното обучение, успешно преминалите учители получават удостоверение за преминат курс по Програма здравно образование. Единствено изискване за включване в безплатната програма за обучение на преподаватели (HELP) е обезпечаването по един пълен комплект материали по Здравно образование за всеки преподавател, включен в Програмата.

Моля, да информирате учителите от повереното Ви училище.

За всички допълнителни въпроси, може да се обърнете на телефон: 0888 616 848, факс: 02/9589995, e-mail: office@drug-free-school.org

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


01.10.2012 г.


Изх.№ 9137-623/01.10.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 9105-270/28.09.2012 г. на МОМН относно готовността на училищата за работа при зимни условия и с цел подобряване на защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка, моля в срок до 02.10.2012 да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHAtWEhkSTJLcHh5bG92NjJyWHY4cGc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


01.10.2012 г.


Изх. 9137 – 841/ 27. 09.2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           

Със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката ще се проведе петото издание на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” на Министерството на образованието.
Приложено Ви изпращаме:

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и да съдействате за разпространяването на материалите за Националния ученически конкурс.
Информацията за конкурса е публикувана и на електронната страница на МОМН.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


01.10.2012 г.


Изх. № 9137-621/ 29.09.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 13-34-00-291/11.09.2012 г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП – София, офис Надежда, гр. София и вх. № 19-80/20.09.2012 г. в РИО – София-град, моля директорите на столичните детски градини и училища, в които са извършвани организирани спортно педагогически обучения (ски-обучения) от ЕТ „ЛЮСИ-ЦВЕТАНКА СТОИЛОВА” да представите в деловодството на РИО – София-град справка в срок до 10.10.2012 г. – копие от договора с фирмата, отчетни форми, лицензи, ценоразпис, разрешителни, броя на обучените по зимни спортове, продължителността на курса на обучение за периода:

 • учебната 2007 – 2008 г.
 • учебната 2008 – 2009 г.
 • учебната 2009 – 2010 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


01.10.2012 г.


Изх. 9137 – 622/01.10.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, всеки директор се запознава със своята Карта за оценка на резултатите от труда, което удостоверява с подписа си.
Моля Ви, да уведомите Вашите колеги, които са изпълнявали длъжността “директор” на училището преди Вас през учебната 2011/2012 г. за изпълнение на цитираната процедура.

Уведомявам Ви, че ще се запознаете с Вашите карти за оценка на 04.10.2012 г.  от 14,00 ч. при старши експерта по ОСО на V етаж в РИО – София-град, ул. “ Антим – I ” № 17 в следния график:

Евгения Вълкова – ст. експерт по ОСО в стая № 512

Витоша – от 14,00 часа
Илинден – от 14,30 часа
Красна поляна – от 15, 00 часа
Студентски – от 15,30 часа
Младост – от 16,00 часа

Кристина Габровска – ст. експерт по ОСО в стая № 512

Панчарево – от 14,00 часа
Слатина – от 14,30 часа
Оборище – от 15, 00 часа
Надежда – от 15,30 часа
Подуяне – от 16,00 часа

Моника Златкова – ст. експерт по ОСО в стая № 511

Триадица – от 14,00 часа
Искър – от 14,30 часа
Сердика – от 15, 00 часа
Връбница – от 15,30 часа
Люлин – от 16,00 часа

Милена Тодорова – ст. експерт по ОСО в стая № 515

Кремиковци – от 14,00 часа
Овча Купел – от 14,30 часа
Красно село – от 15,00 ч.
Средец – от 15,30 часа
Изгрев – от 16,00 часа
Кремиковци – 16,30 часа

Ваня Станчева – ст. експерт по ОСО в стая № 515

Банкя – от 14,00 часа
Възраждане – от 14,30 часа
Лозенец – от 15, 00 часа
Нови Искър – от 15,30 часа

 

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.09.2012 г.


Изх.№ 9137-620/28.09.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със създаване на Регистър на закритите и преобразувани училища на територията на град София и непълна събрана информация моля да ни представите отново информация за съхраняваната от Вас документация на закрити и преобразувани училища по приложената таблица в срок до 31.10.2012 г.

Попълнената таблица изпращайте на Email: rio_akonstantinova@abv.bg

Вярвям във Вашата коректност, която е от особена важност за създаването на регистъра и е в услуга на всички граждани .

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.09.2012г.

Изх. № 9237 – 615/ 27.09.2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД
СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 1 до 3 ноември 2012 година град София е домакин на ПЕТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по биология на тема „БИОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”.

Организатори на конференцията са СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИОЛОЗИ и РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД с подкрепата на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА.

Конференцията е отворена за участие на учители, университетски преподаватели и учени, студенти и ученици. В научната й програма са включени пленарни доклади и разработки в следните основни направления:

 • Формиране на ключови компетентности чрез обучението по биология
 • Интеграцията в обучението по природни науки
 • Иновационни технологии в обучението
 • Кръгла маса „Кариерно развитие на учителите – биолози”.

Крайният срок за подаване на заявки за участие и на резюмета e 05.10.2012 год., а на докладите 20.10.2012 година. Заявките за участие и текстът на резюметата и докладите се депозират само по електронен път на един от следните е-mail адреси: galutzov@biofac.uni-sofia.bg, rdimkov@mail.bg, tomovas@abv.bg, ubb@biofac.info

Настаняването на участниците, които не са от града домакин, ще се извърши на 01 ноември 2012 год. от 12:00 в Националния център за подготовка на олимпийци към МОМН, бул. „Драган Цанков” 21 А. Цената на една нощувка в стая с две легла за учители, преподаватели и учени е 15 лева, за ученици и студенти - 13 лева. По желание може да бъде заявена и храна: закуска и вечеря. Закуската за преподаватели, учители и учени е на стойност 3 лева, за ученици и студенти 2 лева, стойността на вечерята е съответно 6 лв. и  3 лева.

Резервацията и договарянето могат да бъдат направени предварително на телефони: 0884210349; 0888870330
Командировъчните средства са за сметка на заявителите – училища, университети, институти, РИО, общини, спонсори и др.
Регистрацията на участниците ще се извърши на 01.11.2012 год. от 14:00 часа до 15:45 часа в сградата на Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ул. Драган Цанков № 8, пред зала № 239.  При регистрацията в брой се внася и таксата за правоучастие: 20 лв. за учители, преподаватели и учени и 10 лв. за докторанти, студенти, ученици и пенсионери.
Официалното откриване на конференцията ще се осъществи на 01.11.2012 г.  от 16:00 часа в Аулата на Биологическия факултет - зала № 239.

Официалната вечеря е на 01.11.2012 год. от 19:30 ч. в ресторант. Цена на един куверт -  25 лв.

Предвид значимостта на форума желателно е участието на експерта по природни науки и екология от Вашия регион.

Очакваме всички участници да пристигнат най-късно до 15:00 часа.

Националният център за подготовка на олимпийци се намира в близост до метростанция „Жолио Кюри” и Парк-хотел „Москва”. Придвижването може да се извърши с автобус и метро:

 • с автобус 413 /директно/ - от Централна автогара/ Централна жп гара до спирка „СТЦ Интерпред”.
 • с метро /с прекачване/ – от метростанция „Централна гара” до метростанция „Сердика 2” и прекачване от метростанция „Сердика 1” в посока Младост до спирка „Жолио Кюри”. Преминаването между двете метростанции се извършва по тунел и не се закупува втори билет.
 • За да стигнете до Националния център за олимпийци, тръгнете по ул. "Жолио Кюри" (перпендикулярна на "Драган Цанков") по десния тротоар в посока хотел "Плиска" и "Цариградско шосе" и свийте вдясно почти веднага по улица "Николай Хайтов" още преди да сте подминали трите големи сиви блока. Веднага вляво по ул. "Н. Хайтов" се намира входната врата на Центъра, а вътре в двора са няколко постройки, в които са залите за лекции и хотелът.

За повече информация: тел. 935 60 75; 0 888 395 198 старши експерт по природни науки Петя Иванова

Приложение:

 1. Програма за V Национална конференция по биология
 2. Заявка за участие
 3. Трето съобщение за V-та Национална конференция по биология на СББ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


28.07.2012 г.


ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Излезе от печат Наръчник за родители на петокласници „Добре дошли в 5-и клас!“, издание на Асоциация Родители. Целта на книжката е да подпомогне адаптацията на родителите и децата към новите изисквания в училище. Наръчникът е безплатен. На имейл office@roditeli.org или на тел. 02/944 17 99 можете да направите заявка за броя наръчници, които искате да получите за Вашето училище. Можете да ги вземете от офиса на Асоциация Родители на ул. „Черковна“ 33, ап. 1 или да ги получите по куриер, като заплатите таксата за куриерските услуги.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


27.07.2012 г.


Изх. №  9137- /27.09.2012 г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че  със съдействието на МОМН ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ в Република България  организира кампанията «Отново на училище» и през учебната 2012/2013 учебна година.

До 02.10.2012г.  Денят на кампанията трябва да бъде определен от директора на училището и провеждането му да се осъществи в Часа на класа от учителите.

Моля уведомете ни за инициативите на електронен адрес : rio_varsenova@abv.bg   за инициативите до 02.10.2012г.  
Училищата, които желаят да проведат Час на класа, посветен на Европа и Европейския съюз могат да получат материали и допълнителна информация от:

 • Информационен център на ЕС – тел.: 02/933-52-58;
 • Петър Нацев – съветник информация и комуникация: Petar.Natsev@ec.europa.eu
 • Есен Алиева – асистент информация и комуникация:  Esen.Alieva@ec.europa.eu

Училищата, които желаят да бъдат посетени до края на 2012 година от представител на европейските институции в Брюксел, Люксембург и др., могат да заявят желанието си до 15 октомври 2012г. на посочените адреси.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.07.2012 г.


Изх. № 9137-612/26.09.2012

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме следната информация:

1. Американският съвет за международно образование – ACIE обявява конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES за учебната 2013/2014 година за 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ. В съобщението са изложени условията за участие на учениците (9 или 10 клас) в конкурса и начинът на провеждането му. За град София регистрацията на кандидатите ще се проведе на 12 октомври 2012 г. в Американския център на Столична библиотека – пл. Славейков №4а.

2.
Британският съвет – София предлага онлайн курсове за учители по английски език  и за учители, които преподават предмети на английски език, както и еднодневни присъствени курсове за учители по английски език с разнообразна тематика. В съобщението са посочени тематиката, e-mail адреса и сроковете за записване, финансовите условия за участие. Курсовете започват от 10.10.2012 г.

Участниците, успешно приключили различните курсове, ще получат сертификати на Британския съвет
Цялата информация за курсовете е публикувана на страницата на Британския съвет: http://www.britishcouncil.org/bulgaria-teacher-training.htm
В тази връзка Ви моля да уведомите учениците и учителите по английски език в поверените Ви училища за предложените стипендии и обучение в САЩ и квалификационни курсове.

Предварително Ви благодаря за съдействието

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.07.2012 г.


Изх. № 9137-609/ 25.09.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ ГИМНАЗИИ И СОУ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Предоставяме на Вашето внимание покана за посещение на Международно изложение за висше образование в чужбина с молба да информирате учениците и учителите от Вашето училище.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


26.07.2012 г.


ВАЖНО !!!

Изх. 9137-613/26.09.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Неправителствено сдружение „Азбукари”, с подкрепата на МОМН и Столична община, организира детски фестивал „Вярвам в теб!” – интерактивно мащабно събитие, в което сценаристи и режисьори ще бъдат самите деца. Фестивалът ще се проведе на 28, 29, 30 септември 2012 г. в Южния парк. 

Откриването на фестивала е на 28.09.2012 г. от 18 .00 ч.
с концерт на любими изпълнители на Голямата поляна в Южен парк. Организаторите ще посрещат гостите на входовете от страната на бул. „Гоце Делчев” и ул. „Нишава”.
На 29.09.2012 г. от 10 часа – начало на мини-олимпийски игри под мотото „Всички деца имат право на игра”, в които ще се включат деца от столични училища, съвместно с  деца от помощни и специални училища. За спортистите има предвидени награди. Ще бъдат организирани: модно ревю, художествени занаяти, акробатични номера, кучешки атракцион, музика и танци

На 30.09.2012 г. от 10 часа
– Ден на малките Големи таланти” – свободни изяви на всички желаещи деца.
Моля да информирате Вашите ученици за празника и при проявен интерес да организирате посещения на фестивала!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.07.2012 г.


Изх. 9137 – 49/ 09.2012 г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


През 2011 год. много деца от Столичните училища и детски градини се включиха в акция за събиране на кестени. Всички участници бяха възнаградени със заплащане на съответното количество и допълнителни награди.

Фирма БИОПРОГРАМА ЕАД, която е водеща в България по отглеждане, събиране и търговия с билки и производство на чай и билкови смеси, отново Ви предлага да бъде проведена акция за събиране на кестени, която да се превърне в една хубава традиция за възпитаване на децата към труд, любов и уважение към природата. Събраните количества ще бъдат изкупени и извозени от техни представители от всяко училище на цена 0.30 ст. за килограм. Допълнително ще бъдат раздадени награди за количества. За целта е необходимо да организирате Вашите ученици за осъществяване на акцията.

За контакти: Владимир Методиев – отг. логистика
Телефони: 02/9333933; 0899144852;.
Електронен адрес: metodiev@bioprogramme.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.07.2012 г.


ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Заявленията за участие в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР за учебната 2012/2013 година ще се приемат на 29.09.2012 г. /събота/ .

Графикът за приемане ще бъде оповестен на 28.09.2012 г. на сайта на РИО – София-град в рубриката на проект „УСПЕХ”


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.09.2012г.


Изх. № 9137-601/ 21.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с № 9107-144 /19.09.2012 г.,  вх. № 0200 – 846/ 20. 09.2012 г. в РИО – София -  град  Ви уведомявам, че на 9 и 10 октомври 2012 г., в Интер Експо Център - София, за втора поредна година ще се проведе Конгрес за  образование и наука - Дидакта София 2012.

Дидакта София 2012 отново дава шанс най-големият форум в образователната сфера за  Югоизточна Европа да бъде в България. Конгресът за образование и наука има два акцента - иновации в началното и в професионалното образование. По време на форума ще има активен обмен на идеи, добри практики, презентации на постигнатото и модели на бъдещото образование. Ще бъдат дискутирани важни теми от образователната сфера.

Моля  да уведомите за конгреса учителите от повереното Ви училище, като при проявен интерес от тяхна страна в срок  до 25. 09. 2012 г. включително да заявят участието си на e- mail: rio_igermanova@abv.bg  попълвайки приложената таблица.

Приложение: П
рограма на Конгреса за образование и наука Дидакта София 2012 година.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.09.2012г.


№ 9137-602/21.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Българска линия за онлайн беопасност и Мрежата на учителите новатори стартира второто издание на конкурса "Учител-будител във виртуалното пространство".

В приложения файл са посочени темата и условията за участие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.09.2012г.


№ 9137-603/21.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Изпращам Ви покана на Националната детска академия по програмиране – Telerik Kids Akademy, насочена към ученици, които проявяват интерес към компютрите и математиката, да се включат в безплатната школа по програмиране.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.09.2012г.


№ 9137 – 596/ 20.09.2012 г.                                                                                                                           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
СОУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ,


УВАЖАЕМА
ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейности по схемата «Ученически и студентски практики» и възможностите да привлечете млади хора към учителската професия, като се регистрирате като работодатели и на по-късен етап обявите свободните позиции за педагогически и непедагогически длъжности, приложено Ви изпращам обобщена информация, получена с писмо № 9105 – 246/ 10.09.2012 г. от ръководителя на проектите.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.09.2012г.


Изх. 9137 – 598/21.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо по електронната поща на РИО – София-град, което се отнася до проекта на Фондация „Мадара – България” – „Превенция на отпадането от училището – търсене на правилния подход” Ви уведомявам, че имате възможност да се възползвате от проекта и да получите информация как да се включите в проекта. За въпроси относно процедурата можете да се свържете с фондацията на посочения електронен адрес.

Приложение: Писмо от Фондация „Мадара – България”, във връзка с проект „Превенция на отпадането от училището – търсене на правилния подход” 

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.09.2012г.


Изх. №9137-597/21.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА С
ТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със събиране на информацията за продължаване на кампанията по проекта „Моето първо работно място” е необходимо да бъде събрана информация за потребности от обучение на класните ръководители и от материали за реализирането на проекта. Моля в срок до 12 часа на 24 септември 2012 година да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhVdDVnM3FEVUozejRGczRNdHJ4elE6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.09.2012г.


Изх. №9137-593/19.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

                                                                                          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте се с предлаганите от НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА  форми за занимания в свободното време на децата и учениците от град София.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛИНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.09.2012г.

Изх.№ 9137-591/19.09.2012г.                                                                          

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА                                                                          

ОТНОСНО: Ползване на продуктите на Сиела

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА  ГОСПОДИН/ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че всички училища могат да заявят безплатно ползване на нормативните документи „Образование финанси” за учебната 2012/2013г.
Допълнителна информация за продуктите и услугите, които предлага „Сиела” можете да намерите на сайта на фирмата.

За допълнителна информация и контакти:
Георги Пройков, тел.02/90 300 27, 0887 314 666

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.09.2012г.


Изх. № 9137-952/20.09.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със събиране на информацията за учебната 2012/2013 година в Управленската информационна система на образованието, следва да изпратите актуалните бази данни не по-късно от 24.09.2012г.

 • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
 • За детските градини: файла DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2@abv.bg
 • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg

Базите-данни следва да бъдат засечени към началото на учебната година 17.09.2012, 17:00 часа.
Моля, електронните писма с прикачените файлове бази-данни да не се архивират и да съдържат като информация в полето „относно” (”subject”) Админ-кода на училището, детската градина или обслужващото звено.
След изпращането на базата-данни не правете корекции в движението на учениците докато не получите потвърждение на e-mail, че базата данни е приета.Трябва да има пълно съответствие в броя на учениците в базата данни към Списък Образец №1, №1а, №2 и в сайта за движението на учениците – AdminRS!
Напомням Ви, че за изготвяне на коректен Списък-Образец №1, Списък-Образец №1а и Списък-Образец №2 е задължително:

  • Преминаването в нова учебна година;
  • Актуализиране на програмата АдминПро, АдминЛ; АдминО; АдминОМ; АдминС;
  • Във връзка с коректно подаване на данните за началото на учебната 2012/2013 г. в уеб интерфейса на Регистъра на движението на учениците и децата http://www2.mon.bg/adminrs/l до бутоните за дублираните ученици има нов бутон „Некоректни“;
  • В регистъра на дублираните http://www2.mon.bg/adminrs/  следва да проверите дали броят на децата/учениците отговаря на реалния;
  • Чрез бутон „Дублирани” може да видите Вашите дублирани ученици;
  • Бутон „Некоректни” отваря списък на ученици от втория срок на 2011/2012 г., които са записани в друго училище за текущата учебна година, но данните за преместването им от предходното им училище/детска градина не са отразени в Регистъра. Моля училищата и детски градини, в които има такива записи, да свалят файла и да проверят внимателно данните в списъка. В последната колона да напишат в свободен текст какво е текущото състояние на ученика в съответното училище/детска градина и да изпратят файла на email: support@adminpro-bg.com. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ДАННИТЕ В ОРИГИНАЛНИТЕ КОЛОНИ НА ФАЙЛА!
  • За всякакви неточности пишете на АдминСофт на email: support@adminpro-bg.com.

Няма да бъдат приемани бази-данни с дублирани ученици! Очаквам коректност и експедитивност от Ваша страна в интерес на общата работа!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.09.2012г.


Изх. № 9137-589/ 18.09.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           
Уведомяваме Ви, че на 27 септември (четвъртък) 2012 г. РИО – София-град съвместно със Столична община и съдействието на Национална спортна академия „В. Левски” и Българска федерация по Лека атлетика. ще проведе първенство по лека атлетика «Лекоатлетически звезди на София - 2012» за ученици от 1 до 10 клас.

Състезанието ще се проведе за следните възрастови групи и дисциплини:

МОМЧЕТА и МОМИЧЕТА-І-ІIкл.

            50м.гл.бягане;скок на дължина от място;
МОМЧЕТА и МОМИЧЕТА ІII-IVкл.-
            60м.гл.бягане; 200м.гл.бягане; скок на дължина от зона;
МОМЧЕТА и МОМИЧЕТА V-VІкл.- 
            60м.гл.бягане; 300м.гл.бягане; скоk на дължина със засилване;
МОМЧЕТА и МОМИЧЕТА VII-VІIIкл.-
            100м.гл.бягане; 400м.гл.бягане; скок на дължина със засилване; скок на височина;
ЮНОШИ и ДЕВОЙКИ – IX – X кл.
            скок на дължина със засилване; 100 м гладко бягане.
Краен срок за подаване на заявки е 24.09.2012г.
            Техническата конференция: ще се проведе на 25.09.2012г. (вторник) от 12.30 часа – пл. „Славейков” № 4, Столична библиотека, зала „Виктория”, ет. 4.

Заявки се подават на: тел:02 981 43 29; факс: 967 01 82; 980 99 41; e-mail: pcherneva@sofia.bg

Моля, да уведомите началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение:
1. Регламент за провеждане на състезанието.
2. Техническа заявка за участие.
3. Програма.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град19.09.2012г.


Изх. № 9137-590/ 18.09.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 24-00-2476#6/05.09.2012 г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция гр. София, офис София област, фронт офис Ихтиман и вх. № 19-75/13.09.2012 г. в РИО – София-град, моля директорите на столичните детски градини и училища, в които са извършвани организирани спортно педагогически обучения от „Атмосфера спорт - ЕООД” да представите в деловодството на РИО – София-град следната справка в срок до 25.09.2012 г. – копие от договора с фирмата, броя, имената и ЕГН на деца и ученици включени в ски училище за периода:

 • учебната 2007 – 2008 г.
 • учебната 2008 – 2009 г.
 • учебната 2009 – 2010 г.
 • учебната 2010 – 2011 г.
 • учебната 2011 – 2012 г.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град17.09.2012г.


Изх.№9137-576/13.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Издателство „Просвета“  има удоволствието да покани Вас и председатели на родителското настоятелство на представянето на новата система за изучаване на английски език в детските градини РОР! 1 с автори Ангелина Цветкова и Елка Ставрева.

Събитието ще се състои на 20 септември /четвъртък/ от 14.00 часа в конферентната зала на хотел „Сентрал Парк”, бул. „Витоша” № 106 /срещу НДК/.

Участниците в срещата ще получат рекламни материали от издателството.

Потвърждаване на присъствието си следва да направите на адрес: ana.pipeva@prosveta.bg.

Госпожо директор, моля за Вашето участие в срещата, като в периода на Вашето отсъствие осигурите здравословни и безопасни условия за обучение и работа.

С уважение,

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град17.09.2012г.


Изх. № 9137-577/14.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За началото на учебната 2012/2013 г моля в срок до 12 часа на 17.09.2012 г. да попълните следната справка за броя на учениците в ПГ и от 1 до 12 клас в дневна форма на обучение за учебната 2012/2013 година.
За училищата:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHl4ajNDZnoySnlHQjZyeGR1OE9hVkE6MQ

За детските градини:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZsa3dmUHV5c3JTbWU0N2huV3dYaUE6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град15.09.2012г.


Изх. 9137 – 583/ 14.09.2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

8 СОУ, 10 СОУ, 17 СОУ, 18 СОУ, 21 СОУ, 22 СОУ, 23 СОУ, 26 СОУ, 28 СОУ, 32 СОУ, 35 СОУ, 36 СОУ, 37 СОУ, 40 СОУ, 44 СОУ, 54 СОУ, 56 СОУ, 66 СОУ, 69 СОУ, 78 СОУ, 79 СОУ, 81 СОУ, 88 СОУ, 90 СОУ, 94 СОУ,  97 СОУ, 101 СОУ, 119 СОУ, 123 СОУ, 138 СОУ, 153 ПГ, 164 ГПИЕ, 9 ФЕГ, 157 ЕГ, ПГХВТ, ПГИИ, ПГТК, ПГИЧЕ, СМГ, НПМГ, ПГТКИ, ПГСЕ, ПГТ, ПГЕБТ, ПГФК, СУПИ, Национално художествено училище за изящни изкуства „Илия Петров”,,,НПГ по полиграфия и фотография

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


С писмо изх. № 1101-153/ 16.08.2012 год. Министерство на образованието, младежта и науката подкрепя провеждането на информационна кампания на Българското дружество по акушерство и гинекология съвместно с фармацевтична компания „Гедеон Рихтер”, насочена към повишаване на сексуалната култура на учениците през учебната 2012/2013 год. при следните условия:

1. Провеждането на всички дейности от кампанията да се обсъдят и съгласуват с директорите на всяко училище.
2. На учениците да се раздават само представени и съгласувани в МОМН информационни материали – листовка „Съветите на Маги”, диплянка „10 мита за контрацептивните таблетки”, диплянка „Вярно или не за полово предаваните инфекции”, „Урок по съвременна контрацепция и полово преносими инфекции”, както и да се спази представения и съгласуван подробен план за провеждането на информационната кампания
3. Всички информационни материали, които ще се раздават на учениците, както и всички дейности от кампанията, да не съдържат реклама и логото на МОМН.
4. Информационната кампания да се проведе в училищата, които са включени в списъка.

Приложение:
1. Списък на училищата, в които ще се проведе информационната кампания от българското научно дружество по акушерство и гинекология и фармацевтична компания „Гедеон Рихтер” през учебната 2012/ 2013 год.
2. Информация за обучителен семинар

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.09.2012г.


Изх. 9137-581/14.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОМН с изх. № 9105-248/14.09.2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.09.2012г.


Изх. 9137-580/14.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо № 9105-250/14.09.2012 г. от МОМН и вх. № 0200-823/14.09.2012 г. в РИО - София-град, министърът на образованието, младежта и науката разрешава да се проведе трета поправителна сесия за учебната 2011/2012 г. в срок до 10.10.2012 г.
Разрешението се отнася за учениците, които са получили слаби оценки на поправителните изпити по не повече от два учебни предмета от задължителната или задължително избираемата подготовка.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.09.2012г.


Изх. 9137-578/14.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
СЪС ЗРЕЛОСТНИЦИ
НА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ, 2012г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че протоколите с изпитните резултати и писмените работи на зрелостниците от Вашето училище ще Ви бъдат предадени в заседателната зала на РИО – София-град на 18.09.2012 г. при спазване на следния график:

- от 08:30 ч. до 09:30 ч. – районите Възраждане, Люлин, Младост;
- от 09:30 ч. до 10:30 ч. – районите Красно село, Красна поляна, Триадица;
- от 10:30 ч. до 11:30 ч. – районите Лозенец, Оборище, Слатина;
- от 11:30 ч. до 12:30 ч. – районите Надежда, Сердика, Средец;
- от 12:30 ч. до 13:30 ч. – районите Витоша, Връбница, Овча купел;
- от 14:00 ч. до 15:00 ч. – районите Илинден, Изгрев, Студентски;
- от 15:00 ч. до 16:00 ч. – районите Банкя, Искър, Кремиковци, Нови Искър, 
Панчарево, Подуяне.

При отсъствието на директора на училището (или заместващото го със заповед лице), писмените работи могат да се получат от председателя на училищната зрелостна комисия след представяне на пълномощно.

Обръщам внимание, че проверката на получените изпитни работи (общ брой по предмети и код по ДЗИ) трябва да се извърши на място, с цел предотвратяване и своевременно отстраняване на евентуални грешки при разпределяне на работите по училища.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.09.2012г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че за изготвяне на коректен Списък-Образец №1, Списък-Образец №1а и Списък-Образец №2 е задължително:

 1. Преминаването в нова учебна година;
 2. Актуализиране на програмата АдминПро, АдминЛ; АдминО; АдминОМ; АдминС;
 3. Във връзка с коректно подаване на данните за началото на учебната 2012/2013 г. в уеб интерфейса на Регистъра на движението на учениците и децата http://www2.mon.bg/adminrs/login.html до бутоните за дублираните ученици има нов бутон „Некоректни“. Той отваря списък на ученици от втория срок  на 2011/2012 г., които са записани в друго училище за текущата учебна година, но данните за преместването им от предходното им училище/детска градина не са отразени в Регистъра. Моля училищата и детски градини, в които има такива записи,  да свалят файла и да проверят внимателно данните в списъка. В последната колона да напишат в свободен текст какво е текущото състояние на ученика в съответното училище/детска градина и да изпратят файла на email: support@adminpro-bg.com. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ДАННИТЕ В ОРИГИНАЛНИТЕ КОЛОНИ НА ФАЙЛА.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.09.2012г.


Изх. № 9137-577/14.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За началото на учебната 2012/2013 г моля в срок до 12 часа на 17.09.2012 г. да попълните следната справка за броя на учениците в ПГ и от 1 до 12 клас в дневна форма на обучение за учебната 2012/2013 година.
За училищата:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHl4ajNDZnoySnlHQjZyeGR1OE9hVkE6MQ

За детските градини:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZsa3dmUHV5c3JTbWU0N2huV3dYaUE6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град13.09.2012г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обява и документи за конкурсна процедура за набиране на проектни предложения поОбщинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС и Програма за изпълнение на Стратегията, приета с Решение № 293 /14.06.2012 г. на СОС можете да намерите на сайта на Столична община:

http://www.sofia.bg/oks_new.asp?sub_open=63482&title=МЛАДЕЖКИ%20ДЕЙНОСТИ%20СПОРТ%20И%20ТУРИЗЪМ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.09.2012г.


Изх. ..........................................2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с определяне на допълнително трудово възнаграждение /ДТВ/ на директорите на държавни и общински училища за организация и контрол по провеждане на външви оценявания /вкл. ДЗИ и държавни квалификационни изпити/ и в изпълнение на раздел ІІ, т. 3, б. „д” и и т. 5 от правилата за определяне на на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2012 г., утвърдени със заповед № РД  09 – 562/07.05.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, приложено Ви изпращам следните бланки на документи, които да попълните с данните, валидни за Вашето училище, както и да ползвате таблицата:

 1. Мотивирано искане;
 2. Таблица за определяне размера за ДТВ;
 3. Декларация от главен счетоводител,
 4. Декларация от директора на училището;
 5. Извадка от ВПРЗ.

Попълнените от Вас документи представете с придружително писмо в срок до 14.09.2012 г. в деловодството на РИО – София-град, ст. 401.
Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.09.2012г.


Изх. № 9137-574/ 12.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповеди на Министъра на образованието, младежта и науката, както следва:

- заповед № РД 09-1348/ 31.08.2012 г. относно график на учебното време;

- заповед № РД 09-1350/ 31.08.2012 г. относно дни за провеждане на национално външно оценяване;

- заповед № РД 09-1351/ 31.08.2012 г. относно график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас и след завършено основно образование;

- заповед № РД 09-1349/ 31.08.2012 г. относно дати за провеждане на държавните зрелостни изпити;

- заповед № РД 09-1352/ 31.08.2012 г. относно дати за провеждане на държавните зрелостни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

Напомням, че учебната година следва да бъде открита на 17.09.2012 г. с химна на Република България и издигане на националното знаме в определен от Вас час.

Пожелавам на всички спокойна учебна година, изпълнена с удовлетворение и успехи!|

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.09.2012г.


Изх. № 9137-575/ 12.09.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че съвещанието на учителите по физическо възпитание и спорт ще се проведе на 14.09.2012 г. /петък/ от 10.00 и от 12.30 часа в ПГТЕ „Хенри Форд”по райони:

10.00 часа са следните райони:
Витоша,Възраждане, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Люлин, Средец, Изгрев, Връбница, Банкя.

12.30 часа са следните райони:  Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Лозенец, Студентски, Триадица, Нови Искър, Надежда, Оборище, Младост

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.09.2012г.


Изх. № 9137-572/ 11.09.2012 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви за предстоящата 5-ТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по биология на тема „БИОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”, организирана от СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ БИОЛОЗИ с подкрепата на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА.

Време и място на провеждане: 1 – 3 ноември 2012 год., гр. София
Конференцията е отворена за участие на учители, университетски преподаватели и учени. В научната й програма са включени пленарни доклади и разработки в следните основни направления:

 • Формиране на ключови компетентности чрез обучението по биология
 • Интеграцията в обучението по природни науки
 • Иновационни технологии в обучението
 • Кръгла маса „Кариерно развитие на учителите – биолози”.

Предвид актуалността на темата и значимостта на конференцията като фактор за повишаване на научната и педагогическата квалификация на учителите по биология и човекът и природата Ви моля да уведомите учителите по тези предмети за предстоящата конференция и да съдействате за тяхното участие.

Приложение
:

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.09.2012г.


Изх. №  9137-571/11.09.2012г.                                                          

До
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА              

                                                                                                                                       
Уважаема г-жо Директор, Уважаеми г-н Директор,

Приложено Ви изпращаме за сведение и изпълнение Заповед № РД 09- 958/13.07.2012 г.  на министъра  на образованието, младежта и науката, с която е утвърден механизъм за действие на Националната мобилна група за психологическа подкрепа и приложението към нея.

Приложение: съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.09.2012г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               
                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 26.09.2012 г. (сряда) от 10.00 ч. до 12.00 ч. в Заседателната зала на Първа Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София (бул. „Патриарх Евтимий” 37) ще се проведе работна среща с представители на училищата в гр. София – училищни психолози, педагогически съветници или други определени от училищните ръководства специалисти, организирана от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София.
Срещата ще се състои с подкрепата на дирекция „Здравеопазване” към Столична община. На нея ще бъдат обсъдени проблемите и нуждите на столичните училища в областта на превенцията на зависимостите, както и възможностите за тяхното съвместно решаване.
Моля да осигурите съответните специалисти за участие в работната среща.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.09.2012г.


Изх.№ 9137-565/10.09.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация и координати за връзка на Екологичен научно-образователен Център на Зоопарк София. Центърът предлага разнообразни възможности за работа с ученици, включително и за училищата работещи по проект УСПЕХ.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.09.2012г.


Изх.№ 9137-564/10.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ  ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам  писмо на МОМН, с което Ви уведомявам, че годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език ще се състои  от 05.10 до 07.10 2012 г. в град Стара  Загора. Темата на конференцията е „АПФБ – 20 години традиции и новаторство в обучението по и на френски език”.
Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.
Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


10.09.2012г.


Изх. 9137 – 569/10.09.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с определяне на допълнително трудово възнаграждение /ДТВ/ на директорите на държавни и общински училища за организация и контрол по провеждане на външни оценявания /вкл. ДЗИ и държавни квалификационни изпити/ и в изпълнение на раздел ІІ, т. 3, б. „д” и и т. 5 от правилата за определяне на на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2012 г., утвърдени със заповед № РД  09 – 562/07.05.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, приложено Ви изпратих бланки на документи, които да попълните с данните, валидни за Вашето училище. Приложено Ви изпращам да ползвате следната таблицата за определяне на размера на ДТВ:

Таблица за определяне размера за ДТВ.
Приложете и останалите документи, описани в писмо с изх. № 9137 – 488/09.07.2012 г. от РИО – София-град:

 • Мотивирано искане;
 • Таблица за определяне размера за ДТВ;
 • Декларация от главен счетоводител,
 • Декларация от директора на училището;
 • Извадка от ВПРЗ.

Попълнените от Вас документи представете с придружително писмо в срок до 14.09.2012 г. в деловодството на РИО – София-град, ст. 401.
Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


10.09.2012г.


№ 9137 – 562/ 10.09.2012 г.                                                                                                                           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
СОУ
С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ,


УВАЖАЕМА
ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на дейностите по схемата «Ученически и студентски практики», Ви изпращам писмо на МОМН с № 9105-229/ 22.08.2012 г.

Моля да създадете необходимата организация за информиране на работодателските организации, с които работите.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


10.09.2012г.


Изх. № 9137-561/10.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с разработване на бъдещи национални и оперативни програми, включително за развитие на образователната и научна инфраструктура в Република България за периода 2014-2020 г. и създаване на база данни, е необходимо да се попълни информация по приложенията в две обособени групи, както следва:
І. Група А - Изпълнение 2006-2012 г. по всички програми (инвестиционна, от бюджет, национални, европейски, алтернативни и др.);
ІІ. Група Б - Предложения за програмен период 2014-2020 г. по всички програми.

При попълването на приложенията от група Б е препоръчително попълването на прогнозни стойности за дейностите, които се предвиждат за изпълнение, с оглед изясняване размера на необходимия финансов ресурс и включването му в съответните програми. Всички стойности са в лева с включен ДДС.
Обръщам Ви внимание, че информацията следва да бъде попълвана от съответните директори за държавните и общинските училища и общежитията към тях, детските градини и базите за отдих и спорт.
Крайният срок за попълване на базата данни е 17.09.2012 г.

Достъпът до приложенията за попълване е на сайта http://infrastructure.mon.bg/

За достъп до системата моля използвайте известните Ви пароли за НВО или ДЗИ. Директорите на детските градини ще получат паролите си на съвещанието на 11.09.2012 г.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


10.09.2012г.


Изх. №9137-560/10.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За началото на учебната 2012/2013 г. асоциация „Родители“ с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката предоставят на първокласниците наръчника „Добре дошли в училище, родители“. Във връзка с това следва да организирате вземането на наръчниците за Вашето училище от РИО, стая 422 по следния график:
11.09.2012 г.
09:00 часа – район Банкя,  Витоша
10:00 часа – район Връбница, Възраждане
11:00 часа – район Изгрев, Илинден
12:00 часа – район Искър, Красна поляна
14:00 часа  - район Красно село, Кремиковци
15:00 часа – район Лозенец, Люлин

12.09.2012 г.
09:00 часа – район Младост, Надежда
10:00 часа – район Нови Искър, Оборище
11:00 часа – район Овча Купел, Панчарево
12:00 часа – район Подуяне, Сердика
14:00 часа  - район Слатина, Средец
15:00 часа – район Студентски, Триадица

Наръчниците следва да бъдат предоставени на родителите на първокласниците в първия учебен ден.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


05.09.2012г.


Изх. №9137-559/05.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Традиционното съвещание с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2012/2013 учебна година ще се проведе на 12.09.2011 г. /сряда/ от 10.00 часа в Пленарната зала на Националния исторически музей.

С благодарност за екипната работа Ви очаквам на първата среща след приятна ваканция.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


04.09.2012г.


№ 9137-557/04.09.2012г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с предстоящата доставка на канцеларски материали на детските градини, училищата и обслужващите звена, регистрирани по проект: BG051PO001/3.1-03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, е необходимо да се прецизират заявките Ви за канцеларските материали и консумативи и в срок до: 07.09.2012 г., на електронен адрес (Моля попълнете точно исканата информация!):

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEg1TjFpQjJZblIteE54eXpVdW5lR2c6MQ


Заявката следва да се изпрати ПОВТОРНО с информация от училищата, детските градини и обслужващите звена, като те трябва да са съобразени със следните модели на устройства:

CANON:

MF 3110; MF 3220; MF 5650 Laser Base; MF 5730 Laser Base; MF 5750 Laser Base; MF 5770 Laser Base; LBP 3200; IR 2016/2016i; IR 2022;

BROTHER:

DCP 7010/7010 L; DCP 8060 DN; DCP 8065 DN;
HL 1030; HL 1240; HL 1430; HL 1440; HL 1450; HL 2030; HL 2040; HL 2500; HL 4040; HL 5250 DN; HL 5270 DN; HL 5350 DN;
MFC 7420; MFC 7820 N; MFC 8460 N; MFC 8860 DN; MFC 9660; MFC 9840 CDW;

LEXMARK

E 350 D/350 DN; E 250/250 D/250 DN;

HP

Laser jet P 1005; Laser jet P 1006; Laser jet 1010; Laser jet 1012; Laser jet 1015; Laser jet 1018; Laser jet 1020; Laser jet 1022; Laser Jet 1100; Laser jet 1200 series; Laser jet 1220; Laser jet 1300/1300 N; Laser Jet M 1319 f ; Laser Jet P 2014; Laser Jet P2015/2015n/2015d ; Laser jet 2100/2100m/2100tn; Laser jet 2200/2200dn/2200d; Laser jet 2300/2300L/2300d; Laser Jet M 2727 nf/2727 nfs;  Laser jet 3015; Laser jet 3020; Laser jet 3030; Laser jet 3050; Laser jet 3052; Laser jet 3055; Laser jet 3200; Laser jet 3300; Laser jet 3380; Laser Jet 3500/3500n; Laser Jet 4000/4000N/4000se; Laser Jet 4050N; Laser jet 5000 N; Laser jet 5100; Laser jet 5100 tn;

XEROX

Work centre M15/M15i; Work centre PRO 412; DocuPrint P1210; Phaser 3300 MFP; Phaser 3428/3428 D/3428 DN;

TOSHIBA

BD 1340; BD 1350; BD 1360; BD 1370; 2060; 2860; 3560; 4560;

EPSON

EPL 5900/5900L;

KYOCERA

KM – 1530;

Моля имайте предвид, че само посочените в горния списък модели на устройства са включени в техническата спецификация по договора за доставка и само за тези устройства ще могат да се заявят и да се доставят тонери.
Обръщам Ви внимание, че в първите заявки са посочени не само модели на устройствата, както беше изискано, а и номер на тонер касети. Необходима е точна информация за устройствата.
Уведомявам Ви, че до момента от София – град са подадени заявки само от 22,02 %  от училищата, детските гадини и обслужващите звена!

Ваня Кастрева

Началник на РИО, София-град04.09.2012 г.


Изх. №  9137-558/04.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставяме на вниманието ви програмата и регламента на състезанието по приложно колоездене, организирано като част от кампанията на
Българска национална телевизия ,,Спри, детето запази” /Изх. № 9137-552/29.08.2012г. НА РИО/

Напомням, че в срок  до 10.09.2012г. включително следва да заявите участието си на e- mail: rio_igermanova@abv.bg ,  телефон за връзка 9356069 – старши експерт по начално образование Ивета Германова.

Приложение:  ПРОГРАМА НА ДЕНЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


04.09.2012 г.


Изх. № 9137-556/ 04.09.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
РАБОТЕЩИ ПО МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изпълнение на дейностите по мярка „Без свободен час” от Национална програма „На училище без отсъствия”, одобрена с Решение на Министерския съвет № 310/ 20.04.2012 г., е необходимо документите, определени в т. 4.2 от Националната програма, да бъдат оформяни еднотипно. За целта Ви изпращаме прикачена форма на заповед за изпълнение на Програмата. Заявки, съпроводени от документи с различно оформление, няма да бъдат разглеждани.

Училищата, които към 01.09.2012 г. имат остатък неизразходвани средства по мярката, задължително го изразходват приоритетно в периода дo 31.01.2013 г.

Напомняме Ви, че съгласно т. 4. Процедури и необходими документи, 4.1. Процедури  „Директорът инициира промяна в Правилника за вътрешния трудов ред с оглед задължението за осигуреност със заместващи учители/възпитатели при отсъствието на титуляря, ако не е предвидена такава.“ „Педагогическият съвет на училището съгласувано с представители на родителите на учениците приема училищна програма за часовете, които не се водят от учители специалисти, по време на заместване на отсъстващия учител, като се включват теми по гражданско и здравно образование, както и такива, свързани с психофизическото и когнитивно развитие на учениците. Училищната програма се приема в двуседмичен срок от одобряването на националната програма.“
За допълнителна информация: тел: 935 60 79 – М. Стоилова.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


03.09.2012 г.


Изх. № 9137-554/ 03.09.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с готовността Ви за предстоящото откриване на новата учебна година моля в срок до 13:00 часа на 04.09.2012 г. да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhzZUFmT0NvRjB1YUJRaEhkMGM4QVE6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


31.08.2012 г.


Изх. № 9137-553/ 31.08.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с осигуряване на безопасни условия на обучение и нормално протичане на учебния процес по физическо възпитание и спорт през новата учебна 2012/ 2013 г. моля да проверите състоянието на откритата и закритата училищна спортна база на повереното Ви училище и ако е необходимо да се вземат необходимите мерки за обезопасяването й (отремонтиране и освежаване на спортните съоръжения, игрища и др.).

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


29.08.2012 г.


Изх. № 9137-552/29.08.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на
Българска национална телевизия, Дирекция ,,Публични комуникации” и вх. № 1109-7/10.08.2012г. в РИО – София -  град

се организира кампания с образователен и превантивен характер ,,Спри, детето запази”, която има за цел да образова ученици, шофьори, и пешеходци за основните правила за движение, като ги научи на взаимно уважение и толерантност на пътя, с цел безопасността и опазване на живота им.  

Организаторите на кампанията  канят отборите по  колоездене от столичните училища да се включат в приложното колоездене и останалите игри на мероприятието, организирани на 17. 09.2012г. в 17,00 часа в пространството около паметника на Съветската армия в Борисовата градина. Мероприятието включва богата детска програма, силно обвързана с тематиката за движението по пътищата: приложно колоездене по специално изградено трасе с пътни знаци и пешеходни пътеки; рисуване с тебешир; викторини и други.

Моля в срок  до 10.09.2012г. включително да заявите участието си на e- mail: rio_igermanova@abv.bg  телефон за връзка 9356069 – старши експерт по начално образование Ивета Германова.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


27.08.2012 г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-550/27.08.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля директорите на училищата, които ще провеждат зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2011/2012 г., да се явят в заседателната зала на РИО – София-град за получаване на изпитните материали на 29.08.2012 г. от 9:00 часа до 13:00 часа.

При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи списъците, представя пълномощно или заповед за заместване.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


24.08.2012 г.


Изх. № 9137-547/24.08.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И  
ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля, да се запознаете с указанията на г-н Сергей Игнатов – министър на образованието,младежта и науката във връзка с въвеждане на допълнителни мерки за сигурност във всички структури от системата на народната просвета и висшето образования.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


24.08.2012 г.


Изх. № 9137-548/24.08.2012 г.

ДО

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА

относно: Готовност за  откриването на учебната 2012/2013 година

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-228 от 21.08.2012 г. на главния секретар на МОМН, във връзка с извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища и готовността за откриване на учебната година на 17.09.2012 г., моля да предоставите информация за Вашето училище, съгласно приложената справка.

Изпращайте информацията на e-mail: n.zlatevska@abv.bg, всеки понеделник до 9.00 часа.
За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за изпълняваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


23.08.2012 г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-546/23.08.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля директорите на училищата, които имат зрелостници за сесия август-септември на учебната 2011/2012 г., да се явят съгласно приложението в заседателната зала на РИО – София-град за получаване на консумативите, списъците с разпределението на зрелостниците и списъците с учителите, определени за квестори и консултанти на ДЗИ. При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи списъците, представя пълномощно или заповед за заместване.

Списъците с разпределението на зрелостниците следва незабавно да бъдат поставени на видно място в училището.

Директорът издава заповед, в която посочва датата и училището, където учителите са определени за квестори или консултанти, и незабавно ги уведомява за това. В заповедта следва да се включи задължението да се явят не по-късно от един час преди началото на изпита.

Напомням Ви, че по време на изпитите е необходимо да бъдат осигурени медицински лица в училищата, в които ще се провеждат ДЗИ.
Заповед № РД 01-127/08.08.2012 г. за утвърждаване на сградите за провеждане на държавните зрелостни изпити, септемврийска сесия на 2011/2012., е изпратена в училищата на пощите за ДЗИ.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


22.08.2012 г.


Изх. № 9137-544/22.08.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на учебната 2012-2013 година и с цел създаването на условия за опазване живота и здравето на учениците предстои да бъдат извършени проверки в съответствие с изискванията на нормативните актове на техническото състояние на автобусите, както и на водачите, извършващи превоз на ученици.

Моля най-късно до 24.08.2012 г. да попълните и изпратите на имейл: sofia_rio@abv.bg приложената справка.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


22.08.2012 г.


Изх. 0137 – 543/ 22.08.2012 ГОД.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Антидопинговият център е Национална антидопингова организация, създадена с постановление № 232/10.11.2010 г. на Министерския съвет, към министъра на физическото състезание и спорта. Като орган на изпълнителната власт, антидопинговият център има мисия да изпълни ангажиментите на държавата, поети с подписването на Декларацията от Копенхаген, Международната конвенция на ЮНЕСКО срещу допинга в спорта и конвенцията на съвета на Европа срещу употребата на допинг в спорта.

Една от основните цели на АЦ е превенция на употребата на допингиращи средства и методи.

Министерство на образованието, младежта и науката подкрепя усилията на Антидопинговия център за опазване здравето на подрастващото поколение.

РИО – София-град Не възразява представителите на Антидопинговия център да се срещнат с директорите на училищата, като за всяка инициатива трябва предварително да представят всички материали за съгласуване на директорите и да спазват законовите изисквания, свързани с получаване на информирано съгласие при попълване на анкетни карти от учениците.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


22.08.2012 г.


Изх.№ 9137-522/02.08.2012 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

осъществяващи прием на ученици
след завършено основно образование/
след завършен VІІІ клас
за учебната 2012/ 2013 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че в изпълнение на чл. 5, ал. 2 на Наредба № 11 от 28 март 2005 г. на МОН за утвърждаване на осъществения държавен прием, на 11.09.2012 г. в РИО – София-град, V етаж, Заседателна зала, от 9,00 до 11,00 ч. следва да представите:

1. Справка за броя на записаните в ІХ клас ученици – по профили /непрофилирани/, професии и специалности – с изходящ на училището номер, подпис на директора и печат на училището.
2.  Списъци на записаните ученици,  съдържащи – три имена на ученика, ЕГН и  фабричен номер на свидетелството за основно образование/ на удостоверението за завършен VІІІ клас (за помощните училища).
3. Оригиналите на документите за завършена степен/ завършен клас - свидетелство за основно образование/ удостоверение за завършен VІІІ клас.

Справката и списъците изпратете и на e-mail: rio_mpavlova@abv.bg.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


21.08.2012 г.


Изх. № 9137-542/21.08.2012 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ ПО ПРОЕКТ  УСПЕХ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ” и приключване на дейностите за учебната 2012/2012 година, Ви уведомявам за следното:  

 1. Информационната система на проекта е отключена и могат да бъдат качвани отчетни документи.
 2. На сайта на проекта, в секция документи, е качена бланка за обобщения годишен доклад на директора.
 3. В срок до 05.09.2012г. е необходимо директорите да попълнят доклада и да го качат в електронната система на проекта. За целта от модул «Отчетни документи» се избира «Други документи» и от падащо меню « Годишен доклад на директора». Докладът трябва да бъде сканиран вPDF - формат, с печата на училището и подписа на дирекстора.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


20.08.2012 г.


Изх. №  9137-540/20.08.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

относно: Изпълнението договорите за доставка на безплатни  учебници и учебни помагала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по закупуване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските градини, подготвителните групи и учениците в I –VII клас, и в изпълнение на Заповед № РД 09-85/19.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, моля да предоставите информация за изпълнението на договорите за доставка, съгласно приложената справка.

Краен срок за представяне на информацията – 27.08.2012 г., стая 517, РИО, София-град или на имейл: n.zlatevska@abv.bg .

За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката


20.08.2012 г.


Изх. № 9137-536/20.08.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 06-6700-5/03.08.2012 г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция гр. София и вх. № 19-70/14.08.2012 г. в РИО – София-град, моля директорите на столичните училища, в които са извършвани организирани спортно педагогически обучения от Сдружение „Клуб за спорт и туризъм  Маринито” да представите в деловодството на РИО – София-град справка в срок до 05.09.2012 г. – копие от договора със сдружението, броя, имената и ЕГН на учениците  включени в обучението за периода:

 • учебната 2007 – 2008 г.
 • учебната 2008 – 2009 г.
 • учебната 2009 – 2010 г.
 • учебната 2010 – 2011 г.
 • учебната 2011 – 2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и наукат


20.08.2012 г.


Изх. № 9137-537/ 20.08.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 17-32-00-1/02.08.2012 г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция гр. София и вх. № 19-66/07.08.2012 г. в РИО – София-град, моля директорите на столичните училища, в които са извършвани организирани спортно педагогически обучения от Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ РИН СПОРТ” да представите в деловодството на РИО – София-град справка в срок до 05.09.2012 г. – копие от договора със сдружението, отчетни форми, статистически данни, лицензи, ценоразпис, разрешителни, броя на обучените по зимни спортове, продължителността на курса на обучение за периода:

 • учебната 2009 – 2010 г.
 • учебната 2010 – 2011 г.
 • учебната 2011 – 2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


13.08.2012 г.


Изх. № 9137-532/13.08.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, КОИТО
ИМАТ ЗРЕЛОСТНИЦИ ЗА СЕСИЯ
АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са допуснати до държавни зрелостни изпити. За целта трябва да попълните справката за недопуснати и да я изпратите на адрес v.dominikova@edusofia.bg

Ако нямате недопуснати зрелостници, също е необходимо да ме уведомите.
Ако имате поправителна сесия, попълнете справките след нейното приключване.

Приложение
: nedopusnati

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


13.08.2012 г.


Изх. № 9137-531/13.08.2012г.

ВАЖНО!!!
В СРОК!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
Напомням, че във връзка с писмо с изх.№ 9137 – 520/01.08.2012г., касаещо целодневната организация на учебния ден за учениците от I, II, и III клас, е необходимо да подадете справката в срок до 15.08.2012г.
Моля, да спазите указаният срок!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


10.08.2012 г.


Изх. №  9137-530/10.08.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам график за приемане и съгласуване на Списък-Образец №1, Списък-Образец №1а и Списък-Образец №2.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


10.08.2012 г.

Изх. №  9137-528/10.08.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата процедура по съгласуване на Списък-Образец № 2 за учебната 2012/2013 учебна година, Ви уведомявам, че в определените срокове следва да създадете организация за изпълнение на посочените по-долу дейности:
От 24  до 28 септември 2012 г., по график, е необходимо да представите в РИО - София-град, при старши експертите по ПВ, по един екземпляр в прошнурована папка, следните документи:
1.Работна карта; Списък-Образец № 2; дневен режим; План за квалификационна дейност на детската градина /по образец/.
2. Съпътстващата Списък-Образец № 2 документация, сканирана и качена на CD: дневен режим; Годишен план на ЦДГ/ОДЗ, с приложени План за  работата на ПС, План за квалификационната дейност, План за дейностите по БДП, План за контролната дейност на директора; Декларацияот директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора / по образец/. Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на ЦДГ/ОДЗ. Необходимо е преди да представите СD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.
При въпроси или за корекция на грешки, директорът на ЦДГ/ОДЗ е длъжен лично, в определеното от старши експертите време, да се яви в РИО.
Успешна нова учебна година!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


10.08.2012 г.


Изх. 9137-529/10.08.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ  УЧИЛИЩА, ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата процедура по съгласуване на Списък-Образец № 1 и Списък-Образец № 1а за учебната 2012/2013 година Ви уведомявам, че следва в определените срокове да създадете организация за изпълнение на посочените по-долу дейности:
За училищата:
 1. В периода от 10.09.-14.09.2012 г. /за 12.09.2012 г. – след 14.00 часа/ следва да представите за съгласуване от старши експертите по КОО, ПО и ИОСУ учебните програми за ЗИП, придружени от изготвения от Вас доклад за ЗИП и СИП /по образец/, както и тематичен работен план за задължителна преподавателска заетост на директора на училището.
2. До 14.09.2012 г.е необходимо да представите:
2.1.Доклад за 40-минутен час – за училищата, в които се организира двусменно обучение..
2.2. Доклад с  мотивирани предложения за завишен брой ученици над норматива за максимален, съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2012/2013 г.
2.3. Доклад с мотивирани предложения за разрешение от Столичния общински съвет за съществуване на маломерни паралелки за учебната 2012/2013 г., съгласно разпоредбите на чл.11 и чл. 11а от  Наредба № 7 от 29.12.2000 г.на МОН за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
3. На 18.09.2011 г., по график, е необходимо да представите в РИО - София-град, при старши експертите по ОСО, ПО и ИОСУ по един екземпляр, в прошнуровани папки, при съблюдаване на последователността на документите, посочени по-долу, както следва:
3.1. Първа папка:
- работна карта;
- доклад за ЗИП и СИП /по образец/;
- Списък-Образец № 1;
-училищните учебни планове, подредени по години за паралелките, включени в Списък-Образец № 1 / училищни учебни планове за новите випуски - І клас, V клас, прием след VІІ клас и прием след завършено основно образование; заверени копия - с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището на всяка страница, на одобрени училищни учебни планове на обучаващите се в момента випуски/;
- заверени копия - с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището, на получени разрешения за съществуване на паралелки със завишен брой ученици за етап на обучение;
- дневен режим;
-  План за квалификационната дейност /по образец/.
3.2. Втора папка: учебните програмите за ЗИП за учебната 2012/2013 г., съгласувани от старши експертите в РИО, София – град, подредени по учебни предмети, класове и паралелки; утвърдените от директора на училището учебни програми за СИП за учебната 2012/2013 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки; тематичен работен план за задължителната преподавателска заетост на директора, съгласуван от старши експерт по КОО, ПО и ИОСУ в РИО, София - град.
3.3. Съпътстващата Списък-Образец № 1 документация, сканирана и качена на CD: дневен режим; Годишен план на училището, с приложени План за  работата на ПС, План за квалификационната дейност, План за дейностите по БДП, План за контролната дейност на директора и Декларация от директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора /по образец/. Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на училището. Необходимо е преди да представите CD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.
Обслужващите звена представят Списък-Образец № 1а в прошнурована папка и съпътстващата го документация, сканирана и качена на CD: Годишен план на обслужващото звено, с приложени План за  работата на ПС, План за квалификационната дейност, План за контролната дейност на директора и Декларация от директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора /по образец/. Всеки документ трябва да бъде на отделен файл, озаглавен на латиница, с изписано наименование на обслужващото звено. Необходимо е преди да представите CD, да проверите съдържат ли се посочените документи в него.
При въпроси или за корекция на грешки, директорът на училището и обслужващото звено е длъжен лично, в определеното от старши експертите време, да се яви в РИО.
Успешна нова учебна година!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


07.08.2012 г.


Изх.№9137-526/07.08.2012 г.

ВАЖНО!


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо в Министерството на образованието, младежта и науката, с вх. № 15-83/03.07.2012 г. от КНСБ и положителна резолюция на министъра на образованието, младежта и науката относно образователната кампания, инициирана от КНСБ „Моето първо работно място”, Ви уведомявам, че КНСБ очаква в изпълнение на националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013, през учебната 2012-2013 г., класните ръководители и учителите да превърнат в устойчива кампанията „Моето първо работно място” в рамките на 10 учебни часа по вече апробирани учебни програми.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


07.08.2012 г.


Изх. № 9137 – 524./07.08.2012 г.

В А Ж Н О ! ! !
 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ
СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

До 27.07.2012 г. би трябвало да представите в РИО, София-град декларациите на директорите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ. В същия срок би следвало да представите и копие от заповедта на директора за определяне на състава на училищната зрелостна комисия.

Все още не всички директори са подали исканите документи.


Моля в най-кратки срокове да
бъдат представени в РИО декларациите на директорите и копие от заповедта на директора за определяне на състава на училищната зрелостна комисия.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


06.08.2012 г.


Изх. № 9137-512/24.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания от директори на детски градини за включване в квалификационни курсове, предлагани от НИКОСО, Ви уведомявам, че Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието - гр. Банкя предлага следните теми за провеждане на обучения за директорите на детските градини:

 1. „Различните” деца – децата с допълнителните педагогически потребности (или СОП) – педагогически технологии за работа с тях.
 2. Разработване на документация и организиране на педагогическия процес за деца с допълнителни педагогически потребности (или СОП).
 3. Оптимизация на екипната организация на персонала в детската градина.
 4. Педагогически стратегии на взаимодействие „детска градина- семейство”.
 5. Дидактични игри по математика за детската градина.
 6. Професионалният стрес при учителите.Техники за овладяване и контрол на стреса

Автори: доц. д-р Ицка Дериджан и гл. ас. Д-р Генчо Вълчев.
Обученията ще се проведат в  периода: 03.09.-14.09.2012г.

Моля запознайте се с условията за включване в курсовете на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието - гр. Банкя, регистрирайте се тук: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFAxYzNPLTVjaEhmVlJQOEx6Rms5b0E6MQ


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


03.08.2012 г.


Изх. № 9137/02.08.2012г.

ДО  
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо № 9105- 194/13.07.2012г. на Министерство на образованието, младежта и науката и вх.№ 0200-626/20. 07.2012г. в РИО- София –град Ви информирам за следното:

С цел засилване на контрола и ограничаване опитите за фалшифициране на заверки,страниците на всеки образователен документ / ако са повече от една/,включително и вътрешните, да бъдат скрепени с печат на училището, издало документа.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.08.2012 г.


Изх. № 9137-520/01.08.2012 Г.
ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на държавната политика за целодневна организация на учебния ден за учениците от І, ІІ и ІІІ клас през учебната 2012/2013 година в съответствие с чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, моля в срок до 15.08.2012 г. да попълните справката  с данните за Вашето училище.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBHV3JXX2JYTVJJTUk5akdlYmF5VHc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-градза директорите - към архив (31.07.2012 - 01.02.2012) ... >