начало ...> до директорите ...  

до директорите на столичните училища


06.02.2012 г.


Изх. № 9137-92/06.02.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” учреди две награди на името на фондацията, които ще се присъдят на учители по физика и астрономия:

 1. „За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти”.
 2. „За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда”.

Предложенията за участие в двата конкурса да се представят в срок до 15.03.2012 г. на адрес:

София 1164
Бул. „Джеймс Баучер” №5
Съюз на физиците в България

Приложение: условия за участие в конкурсите.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


03.02.2012 г.


Изх. №9137-86/02.02.2012 г.                                          

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Уважаема г-жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,             

Във връзка с писмо 0200 - 44/21.01.2012 г. на МОМН е необходимо да се актуализира информационна база от данни за назначените педагогически съветници и училищни психолози, тяхното базисно образование /магистър, бакалавър по.../, потребност от обучения и др.

За целта е необходимо директорите на детските градини и училищата да попълнят и изпратят на хартиен и електронен носител в срок до 15.02.2012 г. необходимата информация съгласно таблицата в приложението.

Информацията следва да бъде попълнена на следния линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVsa0lMMDJNZ0JTdnFOLUMxZzd1UEE6MQ

и на хартиен носител  в стая 422 в  РИО, София- град.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


03.02.2012 г.


Изх. № 9137-89/03.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 По инициатива на д-р Андрей Ковачев, депутат в Европейския парламент, на Министерството на образованието, младежта и науката са предоставени дискове с документалния филм „Горяни” на режисьора Атанас Киряков. Те са предназначени за училищата, които в гимназиалния етап осъществяват профилирано обучение по история и цивилизация.

Във връзка с това Ви уведомявам, че представител на всяко от училищата, упоменати в приложения списък, може да получи филма в стая 422 на РИО – София-град.

Приложение: списък на училищата с профилирано обучение по история и цивилизация

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


02.02.2012 г.


Изх. № 9137-87/02.02.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвяне на проекти по ПМС  № 129/11.07.2000г. за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в детските градини и училищата Ви изпращам примерни образци за титулни страници.

Моля да уведомите работещите по ПМС  № 129/11.07.2000г.
Приложения:

 1. Образец за общински учебни заведения.
 2. Образец за държавни учебни заведения

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


02.02.2012 г.


Изх. №  9137-85/2.02.2012 г.
                                              
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМАГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Темата за детската агресия и инцидентите, свързани с упражнено насилие върху деца, е актуална  и тревожна за цялото общество. Министерство на образованието, младежта и науката поставя във фокуса на политиките си детето и ученика и грижите за тяхното развитие в безопасна и сигурна среда, както и подкрепата за личностното им развитие.

Във връзка с писмо с изх.№ 9105-31/24.01.2012 г. на г-жа Милена Дамянова, зам. – министър на  образованието, младежта и науката за изпълнение на политиката за преодоляване на пропуските при комуникация между отделните институции,  инициативи за създаване на позитивен психологически климат в класа и училището и с оглед на превантивната работа с учениците, следва да обърнете внимание на следното:

 • Да се познава и да има готовност да се прилага при необходимост Националният Координационен механизъм за психологическа  подкрепа;
 • Да се познава Заповед № РД09 – 1084/01.08.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката за дейността на Националната мобилна група за психологическата  подкрепа;
 • Да се обръща внимание на сигналите, които подават ученици или тормоз на определени ученици над други;
 • Да се преодолее анонимността на учениците в училище, като педагогическият съветник или училищният психолог заедно с класните ръководители осъществяват комуникация с учениците с цел да се установят отношения на доверие, които да предразполагат децата и учениците да споделят проблеми и притеснения;
 • Да се привличат родителите като партньори в работата с децата и учениците;
 • Да се информират родителите, че за тяхна подкрепа на сайта на Министерството са публикувани Насоки за родителите за предпазване на децата от кибертормоз, разработени по проект, който е финансово подкрепен от УНИЦЕФ за България и който е продължение на проекта ”Училище без насилие”, реализиран от Дружеството на психолозите в България;
 • Да се търси съдействието по компетентност на различните институции, които могат да окажат съдействие при решаване на различни проблеми на децата и учениците.

Устойчивото решаване на поставения проблем за справяне с агресията и насилието в училище налага системност и цялостност по посока на грижата към децата и ученика, в които работата с педагогическия съветник и училищния психолог са неотменна част от екипната работа и цялостните политики, свързани с ненасилие в училище и безопасна образователна среда.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.02.2012 г.


Изх. № 9137-83/01.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовката и провеждането на основното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците PISA през април-май 20112 година.
ЦКОКУО организира цикъл обучения семинари  С УЧИТЕЛИ ПО:

 • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ;
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;  

на  18 -19.02.2012г. – за София-град.
СЕМИНАРИТЕ ИМАТ ЗА ЦЕЛ:

 • Да се популяризира концепцията, формата и начинът на организация на изследването;
 • Да се представят основните изводи за качеството на средното образование в България, според данните от проведените досега етапи на PISA;
 • Да се запознаят участниците с характеристиките на тестовите задачи по съответните учебни предмети, които ще се използват в тестовете на PISA;
 • Да се обсъдят елементите на изследваното учебно съдържание от гледна точка на действащите у нас учебни програми;
 • Да се разгледат подходящи примери на практики за обучение и оценяване;

Обучението е в рамките на пет лекции, всяка по 90 минути, както следва :

 • В сборни групи с не по-малко от 40 учители по физика и астрономия и по химия и опазване на околната среда.

Квалификационната дейност се финансира от училищата. Сумата за един участник в размер на 33.00 лева (които включват лекторски хонорари, наем зала и техника, канцеларски материали, осигуряване на обучителни материали).
Всяко училище е необходимо да преведе в срок до 10.02.2012г. сумата по сметка:
”Уникредит Булбанк  клон Батенберг; BG05 UNCR 7630 3100 1165 61  UNCRBGSF  ЦКОКУО.

Всеки участник ще получи сертификат за участието си в обучителния семинар.
Информация за мястото на провеждането ще получите една седмица преди началото на обучението.
Сканиран документ за превода изпращайте на: rio_varsenova@abv.bgдо 10.02.2012г.
Информация за мястото на провеждането ще получите една седмица преди началото на обучението.
Моля желаещите учители по физика и астрономия и учители по химия и опазване на околната среда да се регистрират тук:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVVTWFaNm1uTGdTb0Y0VlJQNkx1cGc6MQ

ЦКОКУО  ще организира  допълнителен цикъл обучения семинари с учители по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда и  през месец март 2012г. – за София-град при наличие н повече кандидати.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.02.2012 г.


Изх. № 9137-84/01.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране на информацията към началото на втория срок на учебната 2011/2012 г. в Управленската информационна система на образованието е необходимо да се извършите следното:

 1. В срок до 13.02.2012 г. изпратете актуалните бази данни, както следва:
  • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
  • За детските градини: файла DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2@abv.bg
  • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
 2. Преди да изпратите базите данни, направете проверка за коректност на данните /ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ-КОРЕКТНОСТ НА ДАННИТЕ/.
 3. Във връзка с предстоящите НВО и ДЗИ, следва да проверите отново коректността на въведените имена и ЕГН, както и на генерирания „пол“ за всеки ученик.
 4. С цел свеждане до минимум на броя на дублираните ученици моля да бъде спазван определеният срок за изпращане на базите с данни, като движението на учениците в училищата и детските градини да бъде отразено към дата 07.02.2012г./до 17 часа/.
 5. Директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена, в които няма промяна в базата данни след последната актуализация, моля да представят декларация от директора в стая 510 до 13.02.2012 г.
 6. Моля, в електронните писма прикачените файлове с бази данни да не се архивират, а в полето „относно” (”subject”) като информация да бъде посочен Админ-кода на училището, детската градина или обслужващото звено.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.02.2012 г.

Изх. № 9137-82/01.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със събирането и обработването на данни за отсъствията на учителите и учениците и данни за напуснали ученици към края на първия учебен срок,  следва да извършите следното:
- До 08.02.2012 г. да попълните и изпратите на обобщаващото училище справката за напуснали ученици, която включва информация за учениците в училищата с дневна форма на обучение.
- До 10.02.2012 г. обобщаващите училища следва да изпратят обобщената справка на e-mail: rio_eilieva@abv.bg
- Справките за отсъствията на учениците попълнете до 08.02.2012 г. на следения линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdmbXotbmVhcFJFSWxRVFI0TWFSUkE6MQ

- Справките за отсъствията на учителите попълнете до 08.02.2012 г. на следения линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp3SnVqYTY4V0t5enZrY1ZhVElyRVE6MQ

- Следва да изготвите доклад за причините за неизвинените отсъствия за периода 15.09.2011 г. – 06.02.2012 г., както и да посочите какви възпитателни и административни мерки са взети от училищата, в които има наказания от Педагогическия съвет. Също така следва да се посочат какви санкции са наложени на родители от общината. Сканираните доклади с подпис на директора и печат следва да изпратите на e-mail: sofiario@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


31.01.2012 г.


Изх. №9137-78/31.01.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА ОТ РАЙОНИ
«ИЗГРЕВ», «ОВЧА КУПЕЛ»,
«КРЕМИКОВЦИ» И «СРЕДЕЦ»,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на работна среща, свързана  с реализирането на проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ на 10.02.2012 г. от 10.00 часа в залата на ПГТЕ „Хенри Форд”, се променя графикът за работните срещи за обсъждане на заявките за държавния план-прием за учебната 2012/2013 учебна година, както следва:
14,00 ч. – район „Средец”;
14,45 ч. – район „Красно село”;
15,30 ч. – район „Овча купел”;
16,00 ч. – район „Изгрев”;
16,30 ч. - район „Кремиковци”.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


31.01.2012 г.


Изх.№9137-77/31.01.2012 г.. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 10.02.2012 г. от 10.00 часа в залата на ПГТЕ „Хенри Форд” ще се проведе работна среща във връзка с реализирането на проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/

В срок до 07.02.2012 г. можете да изпратите своите въпроси на e-mail rio_sofia_uspeh@abv.bg.

Необходимо е преди срещата да се запознаете подробно с Инструкцията за реализиране на проекта, както и с рубриката „Въпроси и отговори” от сайта uspeh.mon.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


31.01.2012 г.


Изх. № 9137-74/31.12.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със Седмицата за защита на личните данни стартира информационна кампания, която има за цел да повиши обществената информираност относно правата на физическите лица в областта на защитата на личните данни, като специално внимание се обръща на безопасността на децата в интернет пространството.

Приложено Ви изпращам брошурите „Твоите лични данни и интернет“ и „Личните данни и интернет: съвети за родители“, с които следва да запознаете Вашите ученици.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


31.01.2012 г.


Изх. № 9137-70/31.01.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с 139 - годишнина от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски, Спортен клуб „Левски” организира  масов лекоатлетически крос съвместно с РИО – София-град и Столична община.

Спортното събитие ще се проведе на 19 февруари 2012 г. /неделя/ от 12.00 ч. по алеите около паметника на Васил Левски в Борисовата градина.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.
Приложение:

 1. Наредба, заявка и покана.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


30.01.2012 г.


Изх. № 9137-68/30.01.2012 г.                                                                                   

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

на вниманието на учителите по география

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

На основание заповед № РД 09-1738/24.11.2011 г. на министъра  на образованието, младежта и науката и във връзка със заповед № РД 28-37/05.12.2011 г., изменена със заповед № РД 28-3/19.01.2012 г. на началника на РИО, София-град, /за начален час на общинския кръг на олимпиадата по география и икономика/ за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2011/2012 година, Ви уведомявам:
І. Организиране и провеждане на олимпиадата по география и икономика.
Олимпиадата по география и икономика се провежда в три кръга – общински, областен и национален, като в нея имат право да участват ученици от V до ХІІ клас.
            1. Общински (училищен) кръг на 23.02.2012 г. (четвъртък). Начало 14,00 часа.
            2. Областен кръг – на 9.04.2012 г. Начало 9,00 часа.
            3. Национален кръг – на 05 и 06 май 2012 г. в гр. Плевен.
ІІ.  Условия за участие:
 В първите два кръга на олимпиадата учениците се състезават в 6 състезателни групи (V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х-ХІІ клас), а в третия кръг в две групи (VІІ клас и Х-ХІІ клас).
За участие в областния кръг на олимпиадата се предлагат ученици,  получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на общинския кръг.
 За участие в националния кръг на олимпиадата се предлагат ученици от състезателна група VІІ клас и Х-ХІІ клас,  получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на областния кръг. Националната комисия представя в МОМН окончателен протокол на класираните за националния кръг ученици и техните резултати, като разсекретява техните имена.
ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище.
1. Директорите на училищата със заповед назначават училищна комисия (по организиране и провеждане на олимпиадата и по оценяване) и определят квесторите.
2. Учебното съдържание, върху което се определят задачите и тестовите въпроси, е от задължителната (първо равнище ) и профилираната (второ равнище) подготовка:

 • Първа състезателна група (V клас) – учебното съдържание за V клас;
 • Втора състезателна група (VІ клас) – учебното съдържание за VІ клас;
 • Трета състезателна група (VІІ клас) – учебното съдържание за VІІ клас;
 • Четвърта състезателна група (VІІІ клас):

 – за ученици, които се обучават в VІІІ клас (в непрофилирани или в професионални паралелки) и за ученици, които се обучават в ІХ клас (в профилирани паралелки с прием след завършен VІІ клас);

 • Пета състезателна група (ІХ клас) – за ученици, които се обучават в ІХ клас (в непрофилирани или в професионални паралелки) и за ученици, които се обучават в Х клас (в  профилирани паралелки, с прием след завършен VІІ клас);
 • Шеста състезателна група (Х – ХІІ клас) – за ученици в Х, ХІ и ХІІ клас на средните общообразователни училища и професионалните гимназии и за ученици в ХІ и ХІІ клас на профилираните гимназии и профилирани паралелки, с прием след завършен VІІ клас.

Състезателните задачи (по 30 за всеки клас) ще бъдат със затворен и отворен отговор и практическа задача.
ВАЖНО! Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град, в деня на провеждане на олимпиадата в 13 часа. За да осъществите достъп до писмените материали за общинския кръг, е необходимо да получите на 22.02.2012 г. (сряда) секретен плик, съдържащ код за отваряне на материалите от Румяна Вангелова  – ст. експерт по ОНГО (стая 408).
3. Секретният плик с кода за достъп до материалите за олимпиадата по география и икономика получава директорът или упълномощено от него лице.
4. Размножаването на материалите се извършва в училищата, като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета. Разкриване секретността на плика с кода за достъп се осъществява в деня на провеждане на олимпиадата (23.02.2012 г.) от комисия, назначена със заповед на директора на училището.
5. Начало на олимпиадата – 14, 00 часа; времетраене – 2 (два)астрономически часа.
6. Указанието и критериите за проверка и оценка ще бъдат качени на сайта на РИО на 23.02.2012 г. и ще се отварят със същия код за достъп.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия по оценяване, назначена със заповед на директора. Всяка писмена работа се проверява от двама проверители. Общият брой точки на всеки участник е средно аритметичен от точките, получени от двамата проверители. В края на теста трябва да фигурират: общият брой точки и имената и подписите на проверителите.
8. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици с трите имена и техните резултати по състезателни групи.

9. За участие в областния кръг на олимпиадата се предлагат ученици,  получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на общинския кръг.
         10. На 05., 06. и 07 март 2012 год. от 09.30 до 17 часа в РИО, София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГО, се предават:

 • Протокол № 3 – за отваряне на плика, съдържащ кода за достъп .

2. Протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи и класове – само на хартиен носител.
3. Протокол на класираните за участие в областния кръг ученици с трите имена и техните резултати по състезателни групи и класове, заверен с подпис и печат от директора на училището на хартиен носител. При наличие на класирани ученици за областния етап на олимпиадата, материалите се предават от председателя на комисията за проверка и оценка.
4. Писмените работи на класираните за участие в областния кръг ученици.
Протоколът с класираните ученици да се изпрати предварително на e-mail: rio_rvangelova@abv.bg. За допълнителна информация – тел.: 935-60-92.
 Регламентът за организиране и провеждане на олимпиадата по география и икономика за учебната 20011/2012 г. е публикуван на сайта на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания” – www.minedu.government.bg.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


30.01.2012 г.


Изх. № 9137-69/30.01.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Националният исторически музей предлага на вниманието на децата и учениците от столичните детски градини и училища музейно-образователни програми, подходящи за всички възрастови групи. Музеят организира транспорт до Националния исторически музей, Боянската църква, както и комбинирано посещение до двата културно-исторически обекта. Услугата включва превоз, входен билет и екскурзоводска беседа.

За контакти и заявки: отдел „Връзки с обществеността” – сектор Екскурзоводи;
телефон: 955 42 80 или 0896 720 336

Надявам се на Вашето съдействие, тъй като съм убедена, че грижа на цялото ни общество е децата да биват възпитавани да ценят наследството на дедите ни.

Приложение 1: представяне на Интерактивна археологическа изложба за деца „АРХЕОЛОГИЯТА ЗАД КАДЪР“

Приложение 2:
представяне на музейно-образователни програми за деца и ученици

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


27.01.2012 г.


Изх. № 9137-64/27.01.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проверка на електронните данни по проект „УСПЕХ“, въведени от Вас в електронната система на проекта и констатирането на несъответствия между данните в хартиения носител  и въведените в системата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО влизайте в системата и при даден отказ на Вашето училище въведете необходимите корекции. Напомням Ви, че:

 1. Представителните изяви за всяка група са по 8 часа, които трябва задължително да са посочени в разпределенията.
 2. Децата в риск трябва да са отбелязани в списъка на всяка група
 3. Броят на учениците в групите трябва напълно да съвпада с подадените на хартиения носител /при наличие на дублирани ученици те се заменят с други и броят в групата остава същия/
 4. Броят на групите в отделните области на ИИД трябва задължително да съвпада с подадените на хартиения носител.

На 28 и 29 януари 2012 г. Екипът по обслужване на проекта ще работи в РИО – София-град. За получаване на информация при получен отказ в системата можете да се обадите на следните телефони:


За райони

Телефон

Люлин и Нови Искър

935 60 67

Триадица и Студентски

935 60 61

Младост и Красна поляна

935 60 73

Кремиковци и Оборище

935 60 62

Овча купел и Сердика

935 60 68

Витоша и Красно село

935 60 63

Връбница , Лозенец и Панчарево

935 60 70

Възраждане

935 60 65

Искър и Надежда

935 60 72

Изгрев и Средец

935 60 54

Слатина

935 60 54

Банкя, Илинден Подуяне

935 60 63

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


24.01.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Издателство „Просвета” вече разработва електронни варианти на всички свои учебници в 1. и в 4. клас за учебната 2012/2013 г.
Издателството организира срещи с директорите и с учителите, които преподават през настоящата учебна година в 3. и 4. клас, на които ще се представи съдържанието на електронните учебници и начина им на ползване.

Място
за провеждане на всички срещи ще е 18 СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” № 68.

 За директорите
срещата ще се проведе на 06.02.2012 г. /понеделник/ от 14.00 ч. до 16.00 ч.

За учителите, които преподават в 3. и 4. клас през настоящата учебна година
, както и за всички останали колеги от начален етап, които проявяват интерес, предвиждаме по две срещи на ден - едната  от 9.30 ч. до 11.30 часа, а другата от 14.00 ч. до 16.00 ч. Всеки учител може сам да избере, сутрин или следобяд да присъства, в зависимост от заетостта си в училище, по следния график:                                             

07.02.2012 г. /вторник/ - район: Банкя, Връбница, Кремиковци, Люлин, Оборище, Подуяне
08.02.2012 г. /сряда/ - район: Витоша, Изгрев, Красно село, Младост, Овча купел, Триадица
09.02.2012 г. /четвъртък/ - район: Възраждане, Илинден, Красна поляна, Надежда, Нови Искър, Слатина
10.02.2012 г. /петък/ - Искър, Лозенец, Панчарево, Сердика, Средец, Студентски

За всички участници в срещите са предвидени рекламни материали, учебни помагала, книги и други подаръци, осигурени от издателство „Просвета-София“ АД и негови партньори.

За целта, моля, да уведомите учителите от училището и да осигурите присъствието им. Искрено се надяваме, че Вие лично ще участвате в срещата.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


24.01.2012 г.


Изх. № 9137 – 27/18.01.2012 г.   

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СОУ и
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ
                       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото обсъждане на заявките за държавния план – прием за учебната 2012/2013 г. в общинските училища, Ви уведомявам за провеждането на работните срещи в заседателната зала на РИО, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график в присъствието на директора, както следва:

06.02.2012 г. понеделник – 09.00 ч. – “Подуяне”, 10,00 ч. – “Оборище”, 11.00 ч. – “Слатина”, 12.00 ч. – “Надежда ”, 12.30 ч. – “Панчарево”,

07.02.2012 г. вторник – 09.00 -  “Люлин”, 10.00 ч. – “Искър”, 10.30 – “Триадица”, 11.30 ч. – “Сердика”, 12.00 ч.– “Връбница”;

08.02.2012 г. – сряда - 09.00 ч. – “Студентски”, 09.30 ч. – “Красна поляна”, 10.00 ч. – “Младост”, 11.00 ч. – “Витоша ”, 11.30 ч. – “Илинден”;

09.02.2012 г. – четвъртък - 09.00 ч. – “Банкя”, 09.30 ч – “Възраждане”, 10.30 ч. – “Лозенец”, 11.00 – Нови Искър;
10.02.2012 г. – петък – 09.00 ч. - “Средец”, 10.00 ч. – “Красно село”, 10.30 ч. – “Кремиковци”, 11.00 – “Изгрев”, 11.30 – “Овча купел”

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


24.01.2012 г.


Изх. №  9137-54/24.01.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

На основание заповед № РД 09-1738/24.11.2011 г. на министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2011/2012 година и във връзка със заповед № РД 28-37/05.12.2011 г. на началника на РИО, София-град,  Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 24.02.2012 г. (петък), както следва:

За учениците от V до VІІ клас – в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, ул. „Гео Милев” № 2, район „Слатина”
Начало – 9.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа

За учениците от VІІІ до ХІІ клас – в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, ул.„Патриарх Евтимий” № 35, район „Средец”
Начало – 9.00 ч. Времетраене – 4 астрономически часа

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 8,00 часа и да заемат работните си места до 8,30 часа.
Публикуването на задачите ще стане в деня на провеждане на олимпиадата на електронната страница на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация относно необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 8,30 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


20.01.2012 г.


Изх. № 9137-46/23.01.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
20 ОУ, 33 ОУ, 52 ОУ, 58 ОУ, 64 ОУ,
92 ОУ,163 ОУ, 22 СОУ, 30 СОУ,
35 СОУ, 32 СОУ, 39 СОУ, 113 СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с участие на училището Ви в Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” е необходимо следното:

 1. В срок до 31.01.2012 г да изпратите на хартиен носител и на електронен адрес rio_krgabrovska@abv.bg , отчет по приложената таблица.
 2. В срок до 24.02.2012 г. да представите в РИО – София-град копие на отчетните документи за закупените по проекта оборудване, консумативи и материали, книги и образователни игри, както и снимков материал на обзаведените по проекта класни стаи.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


20.01.2012 г.


Изх. 9137 – 44/ 23.01.2012 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че от 1 - 3 ноември 2012 г. в гр. София, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по биологично образование на тема БИОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”.
Организатор на конференцията е СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИОЛОЗИ, с подкрепата на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА и домакинството на РИО, СОФИЯ-ГРАД.

Конференцията е отворена за участие на учители, университетски преподаватели и учени. В научната й програма се предвижда обособяването на следните секции и кръгла маса.

Секции

 • Формиране на ключови компетентности чрез обучението по биология
 • Интеграцията в обучението по природните науки
 • Иновационни технологии в обучението

Кръгла маса „Кариерно развитие на учителите – биолози”. 
Моля да уведомите учителите по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия и да съдействате за тяхното участие.

Приложение
:
І-во съобщение за конференцията
ІІ-ро съобщение за конференцията

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


20.01.2012 г.


Изх. № 9137-29/19.01.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с изискванията на чл. 49, ал.1, т.1 и ал.3 от ППЗНП, моля в срок до 30.01.2012 г. да представите в РИО, София–град Вашите предложения за държавен план-прием след завършен VІІ клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 г., съгласно приложените Таблици № 1 и № 2.
В изпълнение на чл. 18, ал. 3 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, посочените профилиращи предмети следва да са в съответствие с утвърдените от Министъра на образованието, младежта и науката учебни планове.

Решението на педагогическия съвет
за план-приема трябва да бъде изписано под таблиците.
Приложете и Таблици № 3 и № 4 с информация за планирания и реализиран план-прием за учебната 2011/2012 г.  

Моля за точно и коректно попълване на всички необходими данни в таблиците.
Информацията трябва да бъде представена, както следва:
1. В един екземпляр на хартиен носител и заведена с входящ номер в РИО, София-град.
2. Въведена онлайн / за Таблици № 1 и № 2/ на посочените линкове:

VІІ клас
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElmeFU5RHZMbVVHcVBOR0pzUzJUN1E6MQ

VІІІ клас
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRpZ19tWnhRb1l0SmZtNENoSVk1c3c6MQ

Обръщам внимание за пълното съответствие между информацията на хартиения и електронния носител.

Приложение:

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


20.01.2012 г.


Изх. № 9137 – 25/ 18.01.2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви за предстоящата 40-ТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по физика на тема „СЪВРЕМЕННИ  ЦЕЛИ  ПРЕД  ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В СРЕДНИТЕ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”, организирана от СЪЮЗА НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ с подкрепата на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА.

Време и място на провеждане: 5 – 8 април, гр. Габрово

Конференцията е отворена за участие на учители, университетски преподаватели и учени. В научната й програма са включени пленарни доклади и разработки в следните основни направления:

 • Съвременни цели на обучението по предметите „Човекът и природата” и „Физика и астрономия” в средните училища;
 • Съвременни цели на обучението по физика в университетите;
 • Рентгеноструктурен анализ – история и приложения.

В рамките на конференцията ще се проведе и специализирана научна сесия на тема „Структура на материята”.
Предвид актуалността на темата и значимостта на конференцията като фактор за повишаване на научната и педагогическата квалификация на учителите по физика и астрономия и човекът и природата Ви моля:

 1. Да уведомите учителите по тези предмети за предстоящата конференция и да съдействате за тяхното участие.
 2. Учителите, проявили интерес към конференцията да се свържат с експертите по природни науки и екология Росица Илиева и Петя Иванова до 24.01.2012 год. и да обсъдят с тях своето участие – с пленарен доклад, съобщение, научна разработка и участие като слушател.

Връзка с експертите: служебни телефони 935 60 96; 935 60 75;
електронни адреси rolita1@abv.bg; ivanova_petja@abv.bg

Приложение: съобщение за конференцията

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.01.2012 г.


Изх. № 9137-31/19.01.2012 г

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 25 януари 2012 г./сряда/ ще се проведе общинският кръг за IV клас на олимпиадата „Знам и мога”, организирана от Министерство на образованието, младежта и науката. Тя се провежда по график, определен със заповед № РД 09-1738/24.11.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и Заповед № РД 28-307/05.12.2011 г.на Началника на РИО, София-град.

Всяко училище ще получи материалите за олимпиадата по електронната поща. За целта е необходимо да изпратите заявка за участие на e-mail: rio_znamimoga@abv.bg до13.00 часа на 24.01.2012 г. В заявката упоменете училището и електронен адрес, на който да получите материалите.
Паролата за разсекретяване на материалите ще бъде публикувана на сайта на РИО, София-град на 25.01.2012 г. в 9.00 часа.

Съгласно регламента олимпиадата трябва да стартира с начален час 10:00 часа и продължителност 80 минути (2 учебни часа).
В срок от 7 работни дни след провеждането на общинския кръг, училищните комисии предават на директорите на училищата:
- протокол за явилите се участници и техните резултати;
- протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите, заверени с подпис и печат от директора на училището, заедно с оригиналните писмени работи на класираните за областния кръг ученици, се представят в РИО до 2 работни дни след предаването на протоколите от комисията, но не по късно от 9 работни дни след приключване на състезателния ден на старши експертите по начално образование, ет.5, стая 513 от 9 - 13 ч. и от 14 – 16.30 ч.

Приложение: регламент на олимпиадата

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.01.2012 г.


Изх. № 9137-28/19.01.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-15/16.01.2012 г. на МОМН, вх. № 0200-34/18.01.2012 г. на РИО – София-град и постъпила молба от Центъра за развитие на човешките ресурси, относно по-широко разпространение на информация за Покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по децентрализирани дейности на Програма „Учене през целия живот” за 2012 селекционна година, предоставям на Вашето внимание пълния текст на Поканата.

Моля за нейното популяризиране.

Приложение: съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


18.01.2012 г.


Изх. № 9137-26/18.01.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                         

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовката за осигуряване на подкрепяща среда за провеждане на държавните зрелостни изпити и външно оценяване на учениците със специални образователни потребности през учебната 2011/2012 година е необходимо да ни представите предварителна информация за учениците с нарушено зрение от всички училища на територията на областта, като попълните приложените към писмото таблици. Моля изпратете информацията до 19.01.2012 година на електронен адрес iosu@abv.bg като не променяте формата на документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


18.01.2012 г.


Изх. № 9137- 24/18.01.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
РАБОТЕЩИ ПО МЯРКА
„БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”
                                                                       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-12/13.01.2012 г., постъпило с вх. №  0200 – 29/17.01.2012 г. в РИО – София-град, относно графика на дейностите по Мярка „Без свободен час”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” и изготвянето на втория междинен отчет за изпълнението на мярката, одобрена с решение на МС № 216 от 04.04.2011 г., Ви уведомявам, че в срок до 24.01.2011 г. трябва да представите следната информация в РИО:

1. Попълнени таблици за  втория междинен отчет по Мярката на хартиен носител (стая 408) и електронен носител (Да не се променя формата на приложените таблици на Excel и колоните за попълване на данните):

1.1. Таблица 1 – Финансов отчет.
1.2. Таблица 2 – Индикативни параметри.
Към отчета да се приложат следните документи (заверени с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището) за периода на втория междинен отчет от 01.08.2011 г. до 31.12.2011 г.:

1. Копия на договорите с учителите за работа по Мярката.
2. Копия на заповедите за заместване на учителите по Мярката.
3. Копия на декларациите за изплащането на лекторските часове.

Моля таблиците, които са на Excel (таблица 1 – на лист 1, таблица 2 – на лист 2) да се изпратят на електронен адрес bez_svoboden_chas@abv.bg в срок до 24.01.2012 г. (вторник).

За допълнителна информация при необходимост: Р. Вангелова – тел. 935-60-92, М. Стоилова – тел. 935-60-79, А. Димитров – тел. 935-60-53.

Приложения:
Таблици.                         

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


17.01.2012 г.


Изх. № 9137-22/17.01.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка сполучено писмо на електронната поща на РИО-София-град  Ви уведомяваме, че на 22.01.2012 г. десетки хиляди хора ще участват в над 225 събития на сняг в 39 страни по цял свят. Българска федерация по ски съвместно със Столична община организира по случай СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА СНЕГА – „СНЕЖЕН ПРАЗНИК” в София, който ще се проведе на 22.01.2012 г./неделя/ от 11.00 часа в парка с хълмчетата зад музея „Земята и хората” до НДК.
            Програма на празника:
11:00 ч. – 12:00 ч.
*  Уроци по алпийски ски, ски бягане и сноуборд от професионални ски инструктори;
* Спускане с шейни за деца и възрастни;
* Игра „Направи снежна фигура!”.
12:00 ч.
* Старт на кроскънтри спринт по трасе в парка.
12:30 ч.
* Начало на демонстративно спускане с алпийски ски и сноуборд на импровизираната писта „Подковата”, фрийстайл трикове и скокове.
12:45 ч. – 14:00 ч.
* Уроци по алпийски ски, ски бягане и сноуборд от професионални ски инструктори;           * Спускане с шейни за деца и възрастни;
* Игра „Направи снежна фигура!”.
14:00 ч.
* Награждаване и закриване на Столичния снежен празник. След 14.00 часа – свободно спускане. Всеки желаещ е необходимо да си подсигури ски екипировка /ски, сноуборд, шейна/.

Каним Вас, екипът Ви и учениците от повереното Ви училище да се включите в предстоящия снежен празник по случай Световния ден на снега.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


14.01.2012 г.


9137-14/12.01.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Бих искала да предоставя на Вашето внимание програма "Заедно в час", чиято цел е да подпомогне българските училища да привлекат в екипите си млади, мотивирани и квалифицирани учители. Програмата се осъществява за втора поредна година и е подкрепена от МОМН, РИО и работодателите в системата на народната просвета.

Програмата няма ограничения за предметите, по които може да осигури учители - включително в професионални гимназии и профилирани паралелки. През 2011 г. към Фондация "Заедно в час" бяха заявени 96 позиции от училища в цяла България, а учебната година започнаха 21 млади специалисти, които преподават разнообразни предмети в 12 училища в 4 региона на страната.

За да назначи училището Ви учител по тази програма, трябва да попълните кратка заявка, която показва нуждите от Ви от преподаватели за следващата учебна година - 2012/2013 г. Предвидени са 2 крайни срока за кандидатстване - 1 февруари 2012 г. и 30 април 2012 г.

Документи за кандидатстване можете да изтеглите тук: http://zaednovchas.bg/bg/partnori/uchilischa/formulyar-za-kandidatstvane-na-uchilischa

Подробна информация за програмата можете да прочетете тук: http://zaednovchas.aspectrum.biz/ZaednoVChas_Download.pdf

Оценка за работата на учителите на "Заедно в час" от настоящите им директори можете да получите тук: http://www.youtube.com/watch?v=2lacIIrJKwQ

За въпроси и кандидатстване по програмата можете да се обърнете към:

Валентина Николова
Институционални партньорства - "Заедно в час"
Адрес: ул. Денкоглу 19, София, п.к. 1000
Т/Ф: (00359 2) 988 06 88; Моб.: (00359) 893 322 360
e-mail: v.nikolova@zaednovchas.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


13.01.2012 г.


Изх. № 9137-13/12.01.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с честването на 135-годишнината от Априлското въстание, МОМН предостави за всяко училище мултимедиен образователен продукт „Април 1876”. 
Представител на всяко общинско, държавно или частно училище от град София може да получи диска от ст. експерт А. Григорова – стая 411 в РИО – София-град. Прилагаме Ви упътване за ползване на образователен електронен продукт „Април 1876”. 

Приложение: съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


11.01.2012 г.


Изх. № 9137-11 / 11.01.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля запознайте се с условията за участие в Петия конкурс за работещи с деца в извънкласни и извънучилищни дейности (направление „Изкуства”), който се организира от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката, Синдикат на Българските учители, КК Албена. Конкурсът има за цел да стимулира учителите да прилагат съвременни форми за извънкласна и извънучилищна дейност.

Писмените разработки на участниците се приемат:

 • до 1 март 2012
 • заявка за участие във ІІ част на конкурса «Ден на таланта» се приема до 1 май 2012.

Подробности за условията за участие са публикувани на сайта на Програма "Приятели на България" - www.festival-bg.com и във вестник «Учителско дело».

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


11.01.2012 г.


Изх. № 9137-9/11.01.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 09-1856/19.12.2011 г. на министъра на образованието, младежта и  науката е открита процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ІХ-ХІІ клас след извършени обективно необходими промени на съдържанието и/или графичния дизайн за следните учебни предмети:

География и икономика – задължителна подготовка и профилирана подготовка;
История и цивилизация - задължителна подготовка и профилирана подготовка.

Процедурата по оценяване и одобряване на проектите за учебници се открива с цел корекции на грешки, обективна промяна на факти, на обстоятелства, на статистики и на други подобни.

Във връзка с това е необходимо до 10.02.2012 г. да представите в  РИО – София-град становища от учителите, преподаващи география и икономика и история и цивилизация в гимназиалния етап, за всеки учебник по цитираните учебни предмети, обобщени по издателства, клас и вид подготовка съгласно приложенията.

Становищата да бъдат представени електронно на адреси: rio_agrigorova@abv.bg за предмета история и цивилизация и rio_rvangelova@abv.bg за предмета география и икономика, както и на хартиен носител.

Приложение:
Приложение 1 – география и икономика
Приложение 2 - история и цивилизация
Списък на одобрените учебници по география и икономика и история  и цивилизация, съгласно заповед № РД 09-52/14.01.11 г. и  № РД 09-538/14.04.11 г. на министъра на образованието, младежта и  науката.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


06.01.2012 г.


Изх. №  9137-4/ 06.01.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-03 от 04.01.2012 г. на главния секретар на МОМН и  изпълнение на договореностите по КТД за системата на народната просвета от 29.06.2010 г. е необходимо да предоставите информация за изплатените средства през 2011 г. за допълнителни трудови възнаграждения и други разходи за персонала на:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1NaFJFblREY1NMMDVlX3dEdGtBUkE6MQ


Краен срок за представяне на информацията –12,00 часа на 12.01.2012 година.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-1955/08.12.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


03.01.2012 г.


Изх. № 9106 – 1/ 03.01.2012 г.                           

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
ОУ при ЗО Казичане, 135 СОУ, 94 СОУ, СПЕЦИАЛНИ    УЧИЛИЩА , СОДУСД Семинария „Св. Иван Рилски”,
ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ                                                                                 
ПГИИ”ПРОФ.Н.РАЙНОВ”
ГР.СОФИЯ

ОТНОСТНО: ПРОЕКТ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2012/ 2013 ГОДИНА
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

        Във връзка с подготовката на проект и предстоящо утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2012/ 2013 година на паралелки за придобиване на професионална  квалификация  в професионални гимназии, ОУ, СОУ, специални и други училища, следва да представите в РИО – София-град до 10.01.2012г:
1. Заявка за  държавен план-прием за учебната 2012/ 2013 година, приета от ПС на училището - 4 броя /Приложение № 1/.
2. Справка за изпълнение на държавния план-прием за учебната 2011/2012 година и пълняемост на паралелките /към 01.12.2011 г./  - 2 броя /Приложение № 2/.
Документите по т.1 и т. 2 да се представят  в стая № 401 – деловодство на РИО.
Приемът по професии за  учебната 2012/ 2013 година ще се извърши по Списъка на професиите за професионално образование и обучение, /последно изм. и доп. със заповед №РД 09-1805/ 09.12.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката/


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-1955/08.12.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


23.12.2011г.


№ 9137 - 579
  /23.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ И СОУ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представяме на Вашето внимание зимната ваканционна програма на Националния дворец на децата за периода 27.12.2011 г. – 6.01.2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-1955/08.12.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


22.12.2011г.


Изх. № 9137-577/22.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви писмо на К. Вълчев – Главен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за рейтингова система на висшите училища в България.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-1955/08.12.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


21.12.2011г.


Изх. № 9137-574/21.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Коледната лектория „Физика в медицината” ще се проведе на 05 и 06 януари 2012 г. в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) -  сграда №7 в двора на Военномедицинска академия.Влиза се от входа за автомобили между Александровска болница и Стоматологичния факултет. Залата за лекциите е на ІІ етаж, края на дългия коридор, вляво.
Моля да информирате учителите по природни науки и да съдействате за тяхното присъствие.
Приложение: програма на лекторията.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-1955/08.12.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.12.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Напомням, че на 20.12.2011 г., вторник, от 14,00 ч. в киносалона в сградата на СДВР – ул. „Антим І” № 5 ще се проведе работна среща на тема: „Взаимодействие между институциите при работа с деца”, на която ще присъстват представители на СДВР, МОМН, Държавна агенция за закрила на детето и отдел „Закрила на детето” към Агенцията за социално подпомагане.
Освен проблемите във връзка със своевременното реагиране при инциденти и ролята на всяка от институциите, имащи отношение към децата, ще се обсъди и намаляване на агресията и превенция на отпадане от училище чрез проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-1955/08.12.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.12.2011г.


Изх.№ 9137 – 571/19.12.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на олимпиади и национални състезания за учебната 2011/2012г., Ви уведомявам, че редът и начинът за полагане на извънреден труд са регламентирани със Заповед № РД 01 – 176/13.12.2011г. на Началника на РИО – София-град.
В тази връзка спазвайте изрично предвидената  процедура, като същевременно към доклада следва да прилагате декларация-съгласие за полагане на извънреден труд.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-1955/08.12.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


16.12.2011г.


МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОЕКТА „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ СА КАЧЕНИ В РУБРИКАТА „НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА ПОСЕТЕТЕ:

http://web.hit.bg/uspeh/


15.12.2011г.


Изх. № 9137-570/15.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, КОИТО ИМАТ ЗРЕЛОСТНИЦИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с работата на училищата по проект „Моето първо работно място” е задължително да подадете информация до края на деня (15 декември 2011 г.) за броя на учениците от XII клас и учителите, които са обхванати по проекта, като попълните формуляра:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhhbU1PbTlPUkdJUzZ3bDI3QzIwQkE6MQ

Справката е необходима, за да бъдат подготвени и изпратени различни помощни материали.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-1955/08.12.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


14.12.2011г.


Изх. №  9106-47/13.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
РАЙОН: ЛЮЛИН, МЛАДОСТ, НОВИ ИСКЪР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля на 14, 15 и 16.12.2011 г. да се явите в РИО, стая № 422, етаж ІV, за да получите безвъзмездно материали по БДП за учениците от І клас на повереното Ви училище.
Материалите ще се раздават сутрин от 10 до 12.00 ч.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


14.12.2011г.


Изх. № 9137-565/ 13.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

РИО – София-град съвместно със СДВР организира работна среща на тема: „Взаимодействие между институциите при работа с деца”. На срещата ще присъстват  представители на МОМН, Държавна агенция за закрила на детето и отдел „Закрила на детето” към Агенцията за социално подпомагане. На срещата ще бъдат обсъдени проблемите във връзка със своевременното реагиране при инциденти и ролята на всяка от институциите, имащи отношение към децата.
Работната среща ще се проведе на 20.12.2011 г., вторник, от 14,00 ч. в киносалона в сградата на СДВР – ул. „Антим І” № 5. Във връзка с режима на достъп до сградата е необходимо всеки директор да представи личната си карта.
Разчитам на Вашата загриженост и коректност при работата с деца.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


14.12.2011г.


Изх. № 9106-48/ 14.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 1. СОУ, 2. СОУ, 6. ОУ, 7. СОУ, 18. СОУ, 22. СОУ, 33. ЕГ, 51. СОУ, 127. СОУ, І. АЕГ, 9. ФЕГ, НГДЕК И НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че ОКИ Столична библиотека издаде сборник с есета „ През стената”, в който са включени творби на ученици от цялата страна, участвали в международния младежки конкурс за есе „ Стената”. Творби на ученици от Вашето училище са включени в издадения сборник.
Премиерата на книгата ще се състои на 19.12.2011 г. (понеделник) от 18.30 часа в клуба на писателите в Столична библиотека.
Моля да осигурите присъствието на младите автори, техните учители и съученици.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


13.12.2011г.


Изх. № 9137-334/ 12.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че НИОКСО организира обучения на педагогически специалисти по темите от Каталога с учебни програми за директори и учителски колективи за 2012 година.
Минималният брой участници за сформиране на група е 25 човека. Групите за обучение се утвърждават от РИО.
Моля (след като се запознаете с офертата) в срок до 23.12.2012г. да подберете тема от каталога и да попълните заявката за обучение в НИОКСО за времето от 03.01.2012 - 30.06.2012г., както следва:

1.
Работа със заинтересовани страни - 16 часа;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGNxLVg5MkdmZ1dSNUhVR3NCQmI3RXc6MQ

2. Взаимодействието: семейство – училище, насочено към оптимизиране на образователно – възпитателния процес - 16 часа - Директори и помощник – директори;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFIzbnpXVXo4WjJnTFAzNUZyUUtpZlE6MQ

3. Взаимодействието: семейство – училище, насочено към оптимизиране на образователно – възпитателния процес - 16 часа - Учителски колективи;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFp2ay15eWxXdUN5S19MT09UUjF2cWc6MQ

4. Ефективна организация на дейността на педагогическия съвет - 8 часа;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEE5MWVxVmdmbXR6TjZ0SXNHT3ROMEE6MQ

5. Организационните и комуникативните компетентности на учителите - условие за качествено провеждане на образователно - възпитателния процес - 16 часа;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEppbEZMZjJqNERzME15YUE0LTBLRGc6MQ

6. Организация на педагогическата учебна среда - 16 часа - Директори на училища;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGE1bXlJZzlUZloyOUN2SW1oY3NxYkE6MQ

7. Организация на педагогическата учебна среда - 16 часа - Учителски колективи;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJMbXpsajBVNmd1NTFOT19PSHlOWlE6MQ

8. Ефективност на контролната дейност на директора и помощник – директора в училище и целодневните детски градини;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEktM0RDR0VhTXNkaG9tN3NEQi0wdEE6MQ

9. Работа с оперативни програми, финансирани от ЕС b-learning;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGpxbDktcjdKU0NfWDdIN1BseHZHNnc6MQ

10. Разработване и управление на проекти;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlUZElOS2pmeTFlLW5VVEpGQlRQQ2c6MQ

11. Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист - Директори на училища – 16 часа;

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhOU1JFbERyV2FFRHFlY2pLOGxudmc6MQ

12. Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист - Учителски колективи - 16 часа.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1uSVpsNVQ5M1dqX0J4QkhabHpGMGc6MQ

На 23.12.2012г. платформата се затваря!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


13.12.2011г.


Изх. № 9137-563/13.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с работата на училищата по проект „Моето първо работно място” е необходимо да подадете информация до 15 декември 2011 г. за броя на учениците от XII клас и учителите, които са обхванати по проекта, като попълните формуляра:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhhbU1PbTlPUkdJUzZ3bDI3QzIwQkE6MQ

Справката е необходима, за да бъдат подготвени и изпратени различни помощни материали.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


13.12.2011г.


Изх.№ 9137 – 559/12.12.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Приложено Ви изпращам, за сведение и изпълнение Заповед № РД 01 – 174/12.12.2011г. на началника на РИО – София-град с приложена декларация, относно реда и начина за изплащане на парична награда, съгласно, раздел ІІ, т.4, б.”е” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2011г., утвърдени със Заповед № РД 09 – 652/12.05.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


12.12.2011г.


Изх. №  9137-558/12.12.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                                                                                                                                    
УВАЖАЕМА Г-Ж0 ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Във  връзка с писмо № 9105 – 281/09.12.2011 г. на  г- жа Пенка Иванова, Директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на МОМН, постъпило с вх. № 0200-935/09.12.2011 г. в РИО, София - град, моля да окажете съдействие на посочените училищни и детско - юношески психолози съгласно Приложение № 1, които ще набират данни за целите на стандартизиране на диагностичен инструментариум, приложим в системата на предучилищното и училищно образование при спазване на етичния кодекс за работа с деца. Във връзка с това прилагаме проект на бланка за информирано съгласие /Приложение №2/.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


12.12.2011г.


Изх. 9137 – 555/ 12.12.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В Министерство на образованието, младежта и науката е постъпило писмо от Организация FOOD 4U, която в партньорство с много институции е поела инициативата за утвърждаване на необходимостта от един здравословен начин на живот в рамките на европейските училища.

Целта на проекта, насочен към младите хора на възраст от 14 до 19 години, е разяснителна европейска кампания за поощряване на значението на правилното и здравословно хранене.

Моля, за Вашето съдействие при осъществяване на предстоящата инициатива.

Сайтът на тази кампания е www.food-4u.it. Той е оперативен и може да бъде посетен за допълнителна информация.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


12.12.2011г.


Изх. № 9137- 553 /12.12.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


РИО, София-град организира:

 1. СРЕЩА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО МУЗИКА ОТ ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

С ПРОФ.РОСИЦА ДЮЛГЕРОВА-ПРЪВЧЕВА
на 14.12.2011 (сряда) 10.00 часа

в Обединено детско заведение № 80 “Приказна калина”, ул. “Видлич” № 2.

ПРОГРАМА НА СРЕЩАТА:

 • Дискусия по проблемите  на ранното музикално възпитание и възможности за насочване на деца към професионално музикално образование.
 • Практикум с деца от предучилищна група от детското заведение.
 • Презентация на нови учебни пособия по солфеж и теория на музиката: “Курс по солфеж и теория на музиката” - автори Росица Пръвчева и Анна Георгиева и “Солфеж. Музикални обучителни практики” + CD - автор Росица Пръвчева.
 • МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС   -  ЛЕКТОР ПРОФ. ПАВЕЛ ГЕРДЖИКОВ.

на 15 и 16 декември от 15.00 - до 18.00 ч. в ПЪРВО  СОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”
ПРОГРАМА НА МАЙСТОРСКИЯ КЛАС:

 • ВЪВЕДЕНИЕ В МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО
 • ОСНОВНИ ОПЕРНИ ФОРМИ (речитатив, ария, дует и терцет).

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


09.12.2011г.


Изх. № 9137- 549 /09.12.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Театър W, съвместно с „Дом на културата на транспортните работници” – София, Ви кани на спектакли:

Моля запознайте се от анотациите с подробности за театралните постановки.

За информация и заявки:

Вера Среброва -  02 8699620; 0887 927 858 и Никола Петканин – 0885 34 44 88

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


09.12.2011г.


Изх. № 9137- 551/09.12.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фондация "Дарби" организира
:

 • благотворителна акция за Коледа "Деца помагат на деца", която се провежда за пети пореден път и е насочена към подпомагането на деца, лишени от родителски грижи;
 • втората инициатива е свързана с провеждането на четвъртото издание на Детски фестивал за църковнославянски песнопения и духовни песни

Моля запознайте се с идеята на фестивала и формуляра за записване.

За повече информация: foudation_darbi@abv.bg  и телефон 02/988 03 40.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


09.12.2011г.


Изх. № 9137- 552 /09.12.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Софийският университет „Св.Климент Охридски”
предлага следдипломна квалификация: Информационни и комуникационни технологии в образованието.

Моля запознайте се с поканата
и използвайте за записване предоставените формуляри.
За повече информация използвайте:

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


09.12.2011г.


Изх. № 9137- 543/08.12.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка  с 11 години сценична дейност момичетата и момчетата на Нешка Робева, заедно със своите приятели   музиканти, Ви канят на спектакъла  „Среща в „Споменът” – на 13.12.2011 г. НДК зала – 1 , 17:00 ч., ( ученическо представление).
Специална цена за ученици – 5 лв. За информация и заявки: 02/94 54 876

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


09.12.2011г.


Изх. № 9137-545/09.12.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На училищните електронни адреси са изпратени списъци с дублираните ученици от Вашето училище (детска градина). Във връзка с обобщаването на базата данни на София-град е необходимо да направите следното:
1. ПРОВЕРЕТЕ ТЕХНИЯ  СТАТУС ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ (ДЕТСКА ГРАДИНА).
2. ОТПИШЕТЕ УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ УЧАТ ВЕЧЕ ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ (ДЕТСКА ГРАДИНА).
3. ИЗПРАТЕТЕ ОТНОВО БАЗАТА С ДАННИ НА ПОЗНАТИТЕ ВИ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ ДО 17:00 часа на 09.10.2011 г.
obrazec1@abv.bg
или
obrazec2@abv.bg

Вашата коректност е знак за професионализъм. Разчитаме да го направите!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


07.12.2011г.


ВАЖНО !!!

На проведения на 04.12.20011 г. в Интер Експо Център ежегоден благотворителен базар, организиран от съпругите на дипломатите в Република България, на щанда на Столична община са  продавани сурвачки, типични за района на София, изработени от ученици от столични училища. Средствата, събрани от продажбата на сурвачките ще бъдат предоставени на домовете за подпомагане на деца в неравностойно положение и за закупуване на материали за осъвременяване на класните стаи на училища в гр. София.
РИО, София-град изказва БЛАГОДАРНОСТ на учениците, учителите и ръководствата на столичните училища, които дариха изработени от тях сурвачки:  147 ОУ, 171 ОУ , 4 ОУ, 16 ОУ, 41 ОУ, 52 ОУ, 65 ОУ, 136 ОУ, 191 ОУ, 64 ОУ, 116 ОУ, 83 ОУ, 16 ОУ, 3 СОУ, 96 СОУ, 138 СОУ, 74 СОУ, 130 СОУ 105 СОУ, І Помощно училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град
07.12.2011г.


Изх. № 9137-535/06.12.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА

На вниманието на учителите по история и философия

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 17 и 18 декември 2011 г. 134 СОУ „Димчо Дебелянов” организира семинар за учителите по история и философия от град София на тема „Холокост”.
Моля да запознаете учителите по история и философия с предстоящото мероприятие. Заявките за участие в семинара се изпращат предварително на координатора на проекта – Стела Динкова на email: stella_16@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град
07.12.2011г.


Изх. №  9137-536/06.12.2011 г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След съгласуване с МФ възстановените средства по НП „С грижа за всеки ученик“ следва да се отчетат от общините като предоставен трансфер. Подробно е указано в приложеното писмо. Моля да спазите сроковете за изготвяне и представяне на МФ на отчетите за касовото изпълнение.
Разчитаме на бързата Ви реакция, за да се засекат трансферите на национално ниво.

Приложение: Съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град
06.12.2011г.


Изх. № 9137-538/06. 12.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение писмо № 9105-271/01.12.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град
06.12.2011г.


Изх. № 9137-534/06.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със съвместна инициатива на РИО – София-град и Столична община е създаден общ спортен календар на училищата на територията на София-град за учебната 2011/2012 г.

Моля да създадете организация информацията да достигне до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Приложение: Общ спортен календар за учебната 2011/2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град
05.12.2011г.


Изх. №   9137-530/05.12.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
РАЙОН: КРАСНА ПОЛЯНА, ПОДУЯНЕ, НАДЕЖДА, ЛОЗЕНЕЦ, КРЕМИКОВЦИ, ОБОРИЩЕ.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля на 08.12.2011 г. да се явите в РИО, стая № 422, етаж ІV, за да получите безвъзмездно материали по БДП за учениците от І клас на повереното Ви училище.

Материалите ще се раздават сутрин от 10 до 12.00 ч. и след обяд от 14 до 16 ч.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град
02.12.2011г.


Изх. № 9137-528/02.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че във връзка с плана за квалификационна дейност на РИО – София-град, на 15.12.2011 г. /четвъртък/ от 16.05 часа във физкултурния салон на Софийска математическа гимназия, ул. „Искър” № 61, ще се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт и работна среща с новоназначените млади специалисти-учители по ФВС, през последните две години.

Работната среща ще протече при следния дневен ред:

  1. Организационна и методическа дейност по ФВС за изпълнение на ДОИ. Дискусия.
  2. Тема на работната среща с младите учители-специалисти по ФВС:- разработване на тематичен работен план. Основни принципи. /да се носи тематичният план, по-който работите в момента/.
  3. Насоки при организирането, провеждането и оценяването на третия час по ФВС.
Моля да уведомите учителите по ФВС от повереното Ви училище, като създадете необходимата организация без да се нарушава учебния процес.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


02.12.2011г.


Изх. № 9137-524/01.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В Националния дворец на децата започва поредица от химически представления – молекулна лаборатория!
Молекулна лаборатория представлява поредица от сбирки, в които учениците ще видят на живо много красиви, забавни и магически опити по химия и физика. Опитите ще бъдат придружени от интересни беседи, в които ще им бъде обяснено, защо природата се държи точно по такъв начин, как свойствата на градивните  частици на веществата определят природните закони, действието на които виждаме всеки ден. Подбраните експерименти ще ги убедят, че зад понякога сухите и скучни уроци по химия и физика всъщност се крие необятен океан от интересни и удивителни явления, съставящи същността на света, в който живеем.

Сбирките на „Молекулна лаборатория” ще се провеждат всяка първа събота от месеца от 11.00 часа в Театралната зала на НДД и ще са предназначени за ученици от пети до десети клас.

03.12.2011 г., 11.00 ч.  Сбирка на тема: „Газовете – невидими, но забавни”.
07.01.2012 г., 11.00 ч.  Сбирка на тема: „Светлата и тъмна страна на барутите”.
04.02.2012 г., 11.00 ч.  Сбирка на тема: „Шарен свят – какво представляват цветовете”.

Моля да запознаете с информацията учителите по природни науки и екология от Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.12.2011г.


Изх. 9137 – 513/ 25.11. 2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по физика и астрономия Ви уведомяваме, че на 07.12.2011 год. ще се проведе семинар, на който ще бъдат обсъждани резултатите от Държавните зрелостни изпити по физика и астрономия през изминалата учебна година и дейностите за мотивиране и успешна подготовка на учениците за ДЗИ през учебната 2011/2012 год.

По време на семинара от 12:00 часа за сутрешната сесия и  14:00 часа за следобедната сесия  ще бъде изнесена презентация от Жана Кюркчиева и Стоян Бахчеванов – учители по физика и астрономия, участници в Националната учителска квалификация, проведена в Церн през месец юли 2011 год.

Домакин на семинара: 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес”, район „Оборище”, ул. „Султан тепе” 1 /до Военна академия „Г.С.Раковски”/.

Предвид заетостта на учителите семинарът ще бъде проведен в две равностойни сесии:

  • от 10:00 часа;
  • от 14:00 часа;

Работната среща ще се проведе с участието на главен експерт по физика и астрономия в МОМН Валентина Иванова.

Моля да информирате учителите по физика и астрономия и да съдействате за тяхното присъствие.

Презентацията на участниците в Националната квалификационна програма в Церн е достъпна и за ученици от столичните училища.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.12.2011г.


Изх. № 9137-523/ 01.12. 2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09-1562/ 28.10.2011 г.  на министъра на образованието, младежта и науката приложено изпращаме Ви Национален календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2011/2012 година.
Моля да създадете организация информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Заповед и календар на дейностите.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.12.2011г.


Изх. № 9137-522/01.12.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО /ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предстои стартиране на проект № ВС 051РО001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ”, по бюджетна линия «Да направим училището привлекателно за младите хора» - ОПРЧР.

Проектът се администрира от дирекция «Достъп до образование и подкрепа на развитието» - МОМН, и предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища (без тези от средищните), включително и такива с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие.

Анализите на направени проучвания показват, че учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции.

Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите. Свободният избор и личностното себеизразяване се очаква да бъде развито чрез организирането и провеждането на иновативни извънкласни и извънучилищни дейности.

Предоставяме на Вашето внимание общи указания, свързани с кандидастването по проекта, таблица с области на ИД и проекти на документи с които следва да бъдете запознати. След стартиране на проектните дейности / към 12.01.2012 г./ ще бъдат предоставени официалните формуляри за кандидатстване и детайлно разработена инструкция за реализиране на проектните дейности
.

Приложения:
1. Предварителни указания за кандидатстване по проекта УСПЕХ
2. Области на ИД в УСПЕХ
3. Проект на Заявление за участие в УСПЕХ от ученика и съгласие на родителя
4. Проект Данни за групите за извънкласни и извънучилищни дейности
5. Проект на Заявление, попълнено от директора.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


30.11.2011г.


Изх. № 9137-512/30.11.2011 г.

ВАЖНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, преди изпращането на актуализираните бази данни от утре (01.12.2011 г.) в РИО да проверите разпределението на всички ученици, изучаващи чужд език, като посочите всеки изучаван от тях език и съответно всеки начин на изучаване (АдминПро/ Главно меню/ Ученици/ Изучавани чужди езици)

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


29.11.2011г.


Изх. № 9137-519/ 29.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ ГИМНАЗИИ И СОУ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че в рамките на културната програма на 30-ти Панаир на книгата на 07.12.2011 г. – сряда – от 15:00 ч. в залата на полуетаж „Изток“ на НДК издателство „Булвест 2000“ организира среща на тема „Готови за матура по български език и литература“.

Моля да запознаете с информацията учителите по български език и литература от Вашето училище и да им съдействате за участие в срещата.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


29.11.2011г.


Изх.№ 9137-520/29.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА
АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

РИО, София-град организира семинар за демонстрация на работа с електронните варианти на учебниците по английски и френски език – V, VІ и VІІІ клас с интензивно изучаване на езика.

Семинарът ще се проведе на 09.12.2011 г. в РИО, София-град, в заседателната зала на 5 етаж от 10.00  или от 14.00 за учителите в съответната смяна.

Моля да уведомите учителите и да ги поканите да участват в семинара.

Предварително благодаря за съдействието!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


29.11.2011г.


Изх.№ 9137-518/28.11.2011

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

І. Общинския кръг на Олимпиадата по руски език ще се проведе на 17.12.2011 г. (събота) едновременно за всички училища.
Моля на e-mail: rio_glilova@abv.bg да се изпратят заявки от училищата, като се посочи броят на учениците и групата: А-І (5-6 клас); А-ІІ (7-8 клас); Б-І (9-10 клас)   и  Б-ІІ (11-12 клас) в следната таблица:

Училище:

Група

Брой ученици

А-І (5-6 кл.)

 

А-ІІ (7-8 кл.)

 

Б-І (9-10 кл.)

 

Б-ІІ (11-12 кл.)

 


Материалите за общинския кръг ще се раздават на 16.12.2011 г. в РИО, София-град, стая 406 от Галина Лилова – ст. експерт по ЧЕО.

ІІ. Общинските кръгове на олимпиадите по английски език, испански език, италиански език, немски език и френски език трябва да се проведат до 08.01.2012 г. като всяко училище си създаде организация за изработването на материали , провеждането и проверката на писмените работи. Списъци на учениците, получили необходимия брой точки за участие в Областните кръгове трябва да бъдат предадени до 20.01.2012 г. в РИО, София-град, стая 406 на експертите по ЧЕО.

Предварително благодаря за съдействието

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


29.11.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с плана за контролната дейност на РИО – София-град моля в срок до 02.12.2011 г. да попълните приложената таблица.
Моля да запазите формата на таблицата – MS EXCEL, брой и размер на колоните, шрифт и размер на шрифта.
В името на файла (Anketa_vatreshno_ocehiavane) съхранете първите две думи, а третата заместете с номера и вида на училището (напр. Anketa_vatreshno_1_SOU) или със съкратено название на училището (напр. Anketa_vatreshno_NPGPTO; Anketa_vatreshno_ChOU_Druzhba; Anketa_vatreshno_ChPG_Druzhba).
Изпратете файла от официалната пощенска кутия на училището на един от двата адреса: rio_dvladimirova@abv.bg; rio_sgeorgiev@abv.bg, като се съобразите с поставения срок.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


28.11.2011г.


Изх. № 9137-514/28.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране на информацията за учебната 2011/2012 година в Управленската информационна система на образованието, следва да изпратите актуалните бази данни не по-късно от 05.12.2011г.

 • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
 • За детските градини: файла DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2@abv.bg
 • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg

Моля, електронните писма с прикачените файлове бази данни да не се архивират и да съдържат като информация в полето „относно” (”subject”) Админ-кода на училището, детската градина или обслужващото звено. Преди да изпратите базите данни, направете проверка за коректност на данните /ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ-КОРЕКТНОСТ НА ДАННИТЕ/.

С цел свеждане до минимум на броя на дублираните ученици моля да бъде спазван определеният срок за изпращане на базите с данни, като движението на учениците в училищата и детските градини да бъде отразено към дата 01.12.2011г./17часа/.

Училища, детските градини и обслужващи звена, в които няма промяна в базата данни след последната актуализация, моля да представят декларация от директора в стая 510 до 05.12.2011 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


25.11.2011г.


Изх. № 9137-512/25.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Българска асоциация спорт за учащи и Спортен клуб „Левски” организират Национален ученически шампионат по плуване – зона София за ученици V-VІІ и VІІІ-X клас.

Състезанието ше се състои на 6 и 7 декември 2011 г. /вторник и сряда/ от 11.00 до 14.00 часа., в Плувен комплекс „Спартак”, бул. „Арсеналски” №4. /ако има по-голям брой участници, организаторите си запазват правото да удължат периода на провеждане на състезанието/.
Заявки за участие ще се приемат до 4 декември 2011 г. на e-mail: info@sclevski.bg и факс 02/988 30 78.

Техническата конференция ще се проведе на 5 декември /понеделник/ от 14.00 часа в Плувен комплекс „Спартак”, бул. „Арсеналски”
№4.
Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, като създадете нужната организация за реализиране на спортното събитие без да нарушавате учебния процес.

Приложение:


1. Наредба.
2. Образец-заявка за участие.
3. Фишове за заявка.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


23.11.2011г.


Изх. № 9137-505/ 23.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че с решение на Министерския съвет от началото на 2011 г., на медийния и издателския пазар в България се появи ново издателство. Националният седмичник за образование и наука в. „Аз Буки“ - издаван с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката - и 16 специализирани научно-методически издания са обединени в Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“.
Заглавията на издателството са без конкуренция в сферата на училищното, академичното и продължаващото образование и обучение, а в. „Аз Буки“ е лидер на медийния пазар по проблемите и перспективите на науката, научните изследвания и иновациите. Вестникът е единственото печатно издание, което задължително публикува проекти и подзаконови нормативи, свързани с държавната политика в образованието и науката. „Аз Буки“ се е наложил като източник на коректна информация за университетски програми във всички образователни степени на българските висши училища.
Идеята е вестникът и научно-методичните списания да се разпространяват във всички български училища и детски градини, регионални инспекторати по образованието, областни и централни администрации, библиотеки, организации на българската диаспора зад граница.
Моля да се запознаете с възможностите, които се предлагат чрез специализираните издания на Националното издателство, и да се включите в абонаментна кампания за новата календарна година.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/
23.11.2011г.


Изх. № 9137-506/ 23.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете с информацията за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/
23.11.2011г.


Изх. №  9137-507/23.11.2011 г.

До Директорите на столичните държавни и общински училища

Уважаема г- жо Директор,
Уважаеми г-н Директор,

Във  връзка с изпълнение на процедура за  предоставяне  на безвъзмездна  финансова помощ BG 051PO001-4.2.05 „ Да направим училището привлекателно за младите хора”, приложено Ви изпращаме за изпълнение  писмо № 0522-455/22.11.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.
Приложение : 
Писмо на МОМН


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/
23.11.2011г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-504/23.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, училищата, които имат ученици, пътуващи с БДЖ, спешно днес (23.11.2011 г.) до 16 часа да попълнят следната справка:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZJSnA0TmZWY3lnMjhCT2p6WjFEUGc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Антоанета Григорова
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1783/14.11.2011 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/
22.11.2011г.


Изх.№2137-502/22.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На 20 ноември 2011 г., по идея на Генералната асамблея на ООН отбелязваме Световния ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. На тази дата почитаме паметта на хилядите жертви при пътно-транспортни произшествия и изказваме благодарност към лекарите, пожарникарите и всички, които оказват помощ на пострадалите при пътно-транспортни произшествия.

Моля, във връзка с този ден, създайте нужната организация на учениците с подходяща форма да се запознаят с целите на възпоменателния ден и да отдадат своята почит и насочат вниманието си към повече внимание и толерантност един към друг, независимо от факта дали са нешеходци или водачи на МПС.

В срок до 23.11.2011 г. информирайте РИО за проведените в училище форми  за   отбелязване   на  Световния   ден   на  възпоменание  за  жертвите   от пътнотранспортните произшествия на e-mail: ptp_sofia@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град22.11.2011г.


Изх. № 9137-501 / 22.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Съюза на математиците в България с вх. № 1102-20/18.11.2011 г. в РИО – София-град за провеждането на Коледното математическо състезание за ученици от 1. до 12. клас на 10 декември 2011 г, приложено Ви изпращам информация за неговото организиране.

Приложение: съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град21.11.2011г.


№ 9137-499/21.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с подета инициатива за безопасен интернет от Асоциация Родители с подкрепата на РИО, София-град, моля училищата, които не са получили информационни рекламни стикери, да си ги получат по приложения график.
Приложения:
Списък на училища
График

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град21.11.2011г.


№  9137-500/21.11.2011 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Майкрософт България със съдействието на РИО, София-град, организира безплатно обучение за учители по информационни технологии от средните училища, което ще се проведе на 01.12.2010 г. Обучението е част от национален проект DIGIKlazzz, изпълняван съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката, като част от Меморандума за сътрудничество между двете организации.
Програма на обучителния семинар:


9:00 – 9:30 – Откриване

9:30 – 12:00 – Тренинг сесия

Място на провеждане: СМГ, ул."Искър" 61.
Моля, в срок до 29.11.2010 г. да потвърдите участие с име на учител от училището на електронен адрес: rio_vdominikova@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град21.11.2011г.


Изх. № 9137-496 / 18.11.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ” – ГР. СЛИВЕН 
Организира:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА

„КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА”

 1. Конкурсът ще се проведе на 16.12.2011г. в град Сливен – сградата на НХГ „ Димитър Добрович”, бул.”Г.Данчев” №7 – от 10.00 – до 14.00 ч.
 2. Могат да участват ученици от VІ, VІІ, VІІІ клас от цялата страна. Жури ще оцени най-добрите рисунки за всяка възрастова група и ще присъди І, І- и ІІ място.

Регламент :

 1. Участниците могат да използват всички видове живописни техники.
 2. Формат по избор.
 3. Всеки участва с по една творба в предпочитана от него техника.
 4. Всеки запива на гърба на листа – трите имена, клас, телефон, e-mail, преподавател, точен адрес на училището.

Срок за изпращане на творбите: 20.12.2011г.
За повече информация използвайте телефони: 044/667349 и 044/667465

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град


18.11.2011г.


Изх. 9137 – 477/ 09.11.2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионалният инспекторат по образованието София-град съвместно със Софийския клон на физиците в България и Шуменския клон на физиците в България организират на 02-03 декември 2011 год. във Физическия факултет на Софийския Университет, бул. Дж. Баучър 5, работна среща и квалификационен курс за  компютъризиран експеримент.

Квалификационният курс е предназначен за всички  учители по физика и астрономия от страната. Ще бъдат демонстрирани компютъризирани експерименти със системите Fourier и Velleman и подготовка на ученици за решаване на експериментални задачи.

На работната среща ще бъдат обсъждани темите:

 1. По-широко популяризиране на турнира на младите физици;
 2. Новото направление на състезанието за прибори и учебни помагала – компютъризиран експеримент за природни науки и техника.
 3. Изготвяне на проекти за подпомагане на средното образование;
 4. Подготовка на ученици за олимпиади

Лектори от Шумен: Свилен Русев и Ваньо Георгиев

Аудиторията на срещата за 2 декември 2011 год.ще бъде уточнена допълнително, а за 3 декември 2011 год. е зала А 315.

Моля да уведомите учителите по физика и астрономия и да съдействате за тяхното присъствие.

Приложение: Програма на работната среща и квалификационния курс.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град17.11.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Приложено Ви изпращам Програмата за научен симпозиум по русистика, организиран от Софийския университет „Климент Охридски” по повод 100 години от преподаването на руски език в Софийския университет и 65 години от откриването на специалност „Руска филология” в университета.
Симпозиумът ще се проведе на 18.11 и 19.11.2011 г. в Новата конферентна зала на СУ „Св.Климент Охридски. В него са включени научна конференциs на тема: „Класика и канон в руската литература. Българският поглед” и дискусионен форум „Българската литературна русистика – съвременно състояние и перспективи”.
В тази връзка Ви молим да уведомите учителите по руски език в поверените Ви училища за симпозиума и да поканите учителите, които имат интерес към темата и българската литературна русистика да участват в него.

Пожелавам успех на симпозиума!

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град17.11.2011г.


Изх. № 9137-495/17.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Във връзка с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло /НБРУО/, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 01-160/17.11.2011 г. на Началника на РИО – София-град за изпълнение.
Приложение: съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град16.11.2011г.


Изх. № 9137-492/16.11.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка със спазването на ДОИ за учебно съдържание и прилагането на учебната програма по география и икономика за Х клас, и плана за квалификационната дейност на РИО – София-град, на 05.12.2011 г. (понеделник) от 15,20 ч. в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”, р-н „Лозенец”, бул. „Евлоги Георгиев” № 34, ще се проведе открит урок в Х клас на тема: „Растителност и животински свят”.

Моля Ви да уведомите учителите по география, които преподават в гимназиалния етап за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие.

Необходимо е присъстващите учители да носят учебните програми по география и икономика за Х клас.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град16.11.2011г.


Изх.№ 9137-491/15.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С резолюция на Общото Събрание на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. През настоящата 2011 година този ден е 20 ноември.

Уведомяваме Ви, че това може да стане в петък-18.11.2011 г.:
-  в извънреден час, който да се проведе като първи за деня или за съответната учебна смяна, за запознаване на учениците е кратък материал за смисъла и значението на това възпоменание;
- беседа-разговор, в който учениците да споделят случаи на пътнотранспортни
произшествия, на които са били свидетели или са били участници в тях. Ако децата имат желание след това може да напишат есе или да рисуват в този час;
- посещения на места в района на училището, където са станали пътнотранспортни произшествия с техни съученици, да положат там цветя и да запалят свещи в тяхна памет;
училищни конкурси, изложби, викторини, състезания  по      безопасно управление на
велосипед или други изяви с тематика, подчинена на безопасността на движението по пътищата и на последствията от пътнотранспортните произшествия.

При организиране и провеждане на Деня на възпоменание следва активно да бъдат включени училищните комисии за безопасност на движението по пътищата и да бъде привлечена родителската общност.

В срок до 23.11.2011 г. директорите да информират РИО за проведените в училище мероприятия   за   отбелязване   на  Световния   ден   на  възпоменание  за  жертвите   от пътнотранспортните произшествия на e-mail: ptp_sofia@abv.bg и да съдържа следната информация:

 • Училище
 • Вид дейност
 • Дата на провеждане

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град15.11.2011г.


Изх. № 9137-489/15.11.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с ежегодното връчване на наградите „Сърцето на София” и с провеждане на инициативата „Различни, но заедно”, свързана с подготовката на традиционен Коледен концерт, който ще се състои на 9 декември 2011 година в зала „Люмиер” на НДК, АРТ ЦЕНТЪР „Карнолски” организира:

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „СЪРЦЕТО НА СОФИЯ”


Конкурсът е под патронажа на кмета на гр.София- г-жа Йорданка Фандъкова.


В конкурса могат да участват:

 1. Директор на училище – от гр. София
 2. Учител – от гр. София.
 3. Ученик – от гр. София.

Предложенията за награди на директори и учители трябва да бъдат обосновани и свързани с: постижения на кандидатите в областта на образованието, развитието на училището и  град София. Предложените за награди ученици трябва да имат значими успехи в областта на науката, изкуството, спорта и принос към развитието на гр.София.

Комисия в РИО, София-град ще разгледа кандидатурите и ще Ви информира своевременно за направеното класиране .
Заявките си изпращайте в РИО, София-град и на електронен адрес: rio_varsenova@abv.bg.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град15.11.2011г.


Изх. №  9137-490 / 15.11.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с политиките на МОМН за повишаване на професионалните компетентности  на преподавателите по музика в ОДЗ, ЦДГ и ДГ, както и с теоретичната обосновка на обучението по музика в детската градина и на територията на гр.София, моля информирайте музикалните ръководители, че през месеците  ноември и декември 2011г. ще се провежда Модул-4  на темата „Използване на изкуството за целите на образованието”.

Занятията ще се провеждат в удобно за участниците време по предварително съгласуван график.

За участие в обучението моля изпращайте заявки на адрес: rio_varsenova@abv.bg.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град15.11.2011г.


Изх. 9137 – 488/ 15.11.2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИКА!


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


От 11. до 13.ноември в град Варна се проведе есенното Националното състезание по физика. Общият брой на състезателите от цялата страна е 333. От град София се явиха 58 ученици от 5 училища:

 •  СМГ „Паисий Хилендарски” – 24 ученици, ръководители Илиян Петров и Стоян Бахчеванов;
 •  НПМГ „Акад. Л. Чакалов” – 8 ученици, ръководител Иван Петков;
 •  Американски колеж в София – 13 ученици, ръководители Красимира Чакърова и Ваня Ангелова;
 •  І АЕГ – 8 ученици, ръководител Снежана Павлова;
 •  Дарби колеж – 1 ученик, ръководител Никола Каравасилев.

С най-добро класиране са следните ученици:


Място в класирането

Ученик

Училище

Учител

7 клас

І –во място

Димитър Ружев

СМГ

Илиян Петров

ІІ-ро място

Валентин Димов

СМГ

Илиян Петров

8 клас

ІІ – ро място

Христоско Чаушев

СМГ

Стоян Бахчеванов

ІІІ - то място

Константин Карчев

Американски колеж

Силвия Русева

9 клас

ІІІ-то място

Тодор Манев

Американски колеж

Ваня Ангелова
Красимира Чакърова

10 клас

І-во място

Боряна Хаджийска

І АЕГ

Снежана Павлова

Специална тема

ІІІ-то място

Тодор Марков

СМГ

Стоян Бахчеванов

Отборно класиране:


7 клас

Първо място

СМГ „Паисий Хилендарски

8 клас

Второ място

СМГ „Паисий Хилендарски

10 клас

Първо място

І Английска езикова гимназия

Предлагам на Вашето внимание темите и решенията на задачите за всяка възрастова група, както и протоколите за резултатите от Националното състезание по физика проведено в град Варна на 12 и 13 ноември 2011 год.

Приложения:

1. Теми, указания и решения на задачите за всички възрастови групи – VІІ клас, VІІІ клас, ІХ клас, Х клас, ХІ-ХІІ клас, специална тема;

2. Протокол за резултатите на участниците от VІІ клас, VІІІ клас, ІХ клас, Х клас, ХІ-ХІІ клас и специална тема;

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град15.11.2011г.


Класиране
на участниците в Тринадесети софийски математически турнир, 5 ноември 2011 г.15.11.2011г.


Изх. № 9137-487/ 14.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че издателство „Просвета” ще представи новата книга на доц. Владимир Атанасов и Ангел Малинов „Всичко за матурата. Български език и литература І част. Литература за ХІ клас” и „Всичко за матурата. Български език и литература ІІ част. Литература за ХІІ клас”.

Книгата ще бъде представена от Мариана Бакърджиева, председател на Асоциацията на учителите по българскиезик и литература.

Премиерата ще се състои на 15.11.2011 г. от 10:00 и 14:30 часа в залата на 18. СОУ „Уилям Гладстон”.
Моля да информирате учителите по български език и литература от Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град15.11.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ

СОУ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с предстоящия национален кръг на многоезичното състезание, който ще се проведе на 19.11.2011г. в град Враца, приложено Ви изпращам писмо с необходимата информация от РИО- Враца.

На класираните за националния кръг пожелавам успех.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град15.11.2011г.


Изх. № 9137-486/15.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-248/09.11.2011 г. на главния секретар на МОМН и изготвяне на анализ на достигнатите възнаграждения в системата на средното образование е необходимо да предоставите информация за достигнатите възнаграждения на персонала към 01.11.2011 г., във Вашата детска градина.

В колони от 32 до 35 на справката се попълва информация за целия педагогически персонал с основна работна заплата по-висока от 546 лева, с изключение на ОРЗ на директора на детската градина. В колони 9 и 10 на справката, при изчисляването на СБРЗ, не се включват единствено средствата за диференцирано заплащане.

За персонала, назначен при непълно работно време се посочва основната работна заплата за нормалната продължителност на работното време (8 часа).

Моля, изпратете информацията на електронен адрес n.zlatevska@abv.bg , най-късно до 12.00 часа на 16.11.2011 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Справка за достигнатите работни заплати на персонала в общинските детски градини към 01.11.2011 г.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град
12.11.2011г.


Изх. № 9106-44/11.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
20 СОУ, 38 СОУ,
ЦДГ
№ 99 „Брезичка”,
ЦДГ
№ 92 „Лозичка”,
ОДЗ № 7 „Детелина”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Във връзка с писмо № 0522-354/26.10.2011 г. на МОМН и вх. № 0200-793/27.10.2011 в РИО – София-град напомням, че за обучение по модул „Туризъм” съобразно възрастта, физическото и половото развитие, интересите и възможностите на децата и учениците е включено учебно съдържание от различни спортно-туристически дейности, вкл. и от спортно катерене. Програмата обогатява знанията и уменията на обучаваните и може да се прилага от учителите, преподаващи модул „Туризъм” чрез осъществяване на методическа подкрепа от РИО – София, град.

В детските градини програмата може да се осъществи по ред и условия определени от директора с методическа помощ на специалистите по програмата и експерта по ФВС от РИО.

Директорите на детските градини и училища следва да осъществяват контрол при организиране и провеждане на програмата, с цел опазване живота и здравето на децата и учениците.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град11.11.2011г.


Изх. № 9137-484/11.11.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че НВИМ обявява конкурс за ученически рисунки, стихотворения и картички на тема „Магията на Коледа” във връзка с благотворителната кампания „Щедростта няма граници”.
            
Моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и направите необходимото за тяхното мотивиране.

Приложение: условия на конкурса

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град11.11.2011г.


Изх. № 9131-2/11.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-248/09.11.2011 г. на главния секретар на МОМН и изготвяне на анализ на достигнатите възнаграждения в системата на средното образование е необходимо да предоставите информация за достигнатите възнаграждения на персонала към 01.11.2011 г., във Вашето училище/обслужващо звено/.
Моля, попълнете следният формуляр:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRTOUU2c2JPdGlZQ0ROTkRrMnQ4Y1E6MQ
 най-късно до 13.00 часа на 15.11.2011 година.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град11.11.2011г.


Изх. № 9137 - 480 / 10.11.2011 г.                                     

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЦКОКУО с вх. № 0721-13/08.11.2011 г. в РИО – София-град и постъпили от училищата заявки за участие на учители по математика в обучителен семинар, организиран от ЦКОКУО, Ви уведомяваме, че са сформирани две групи и обучението ще се проведе на 2 и 3 декември 2011 г. за първата група и на 3 и 4 декември 2011 г. за втората група в залите на Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, бул. „Драган Цанков” 21А.

Училищата, чиито учители са включени в приложените списъци, е необходимо да приведат сумата от 33 лв. по сметка Уникредит Булбанк, кл. Батенберг; BG05 UNCR 7630 3100 1165 61; UNCRBGSF, не по-късно от 24.11. 2011 г. Училищата, които желаят да получат фактура за преведената сума, е необходимо в същия срок да изпратят на адрес m.christova@mon.bg данните на училището, необходими за издаване на фактура. Фактурите ше бъдат предоставени на участниците в семинара по време на регистрацията.
За допълнителна информация можете да се обръщате към Мадлен Христова, главен експерт по математика в ЦКОКУО – тел. 970 56 65; e-mai: m.christova@mon.bg.

Моля да уведомите и да осигурите присъствието на учителите от Вашето училище в определеното време съгласно приложените списъци.

І ГРУПА
НАЧАЛО: 2 ДЕКЕМВРИ 14.00 Ч.

 

ІІ ГРУПА
НАЧАЛО: 3 ДЕКЕМВРИ 14.00 Ч.

№ по ред

Име, фамилия на учителя

Училище

 

№ по ред

Име, фамилия на учителя

Училище

1

Марианка Младенова

59 ОУ

 

1

Стефка Машева

164 ГПИЕ

2

Маргарита Станева

59 ОУ

 

2

Станка Кавалджиева

164 ГПИЕ

3

Евгения Стефанова

7 СОУ

 

3

Иванка Кацарова

164 ГПИЕ

4

Елисавета Пенчева

7 СОУ

 

4

Румяна Найденова

164 ГПИЕ

5

Марио Петров

113 СОУ

 

5

Веселка Тепавичарова

І СОУ

6

Марияна Иванова

113 СОУ

 

6

Златина Митева

І СОУ

7

Галина Божилова

ПГИИ

 

7

Лилка Гергова

І СОУ

8

Росица Димова

90 СОУ

 

8

Димитрина Зотева

І СОУ

9

Татяна Милева

СУ "Ген. Вл. Стойчев"

 

9

Искра Георгиева

І СОУ

10

Виолета Шейтанова

СУ "Ген. Вл. Стойчев"

 

10

Мария Калоянова

І СОУ

11

Красимира Костова

СУ "Ген. Вл. Стойчев"

 

11

Анна Калчева

35 СОУ

12

Олга Стойчева

156 ОУ

 

12

Светлана Трайчева

35 СОУ

13

Маргарита Цветанова

156 ОУ

 

13

Шеннур Неджмиева

90 СОУ

14

Радостина Атанасова

147 ООУ

 

14

Камелия Кирилова-Илиева

90 СОУ

15

Снежанка Димова

69 СОУ

 

15

Нели Дончева

90 СОУ

16

Мария Илиева

88 СОУ

 

16

Мирослава Савова

93 СОУ

17

Галина Цветкова

88 СОУ

 

17

Мая Каращранова

2 АЕГ

18

Димитричка Желязкова

88 СОУ

 

18

Агнес Маздрашка

2 АЕГ

19

Недка Маринова

88 СОУ

 

19

Иванка Стоянова

20 ОУ

20

Здравка Пискулийска

9 ФЕГ

 

20

Емилия Аначкова

78 СОУ

21

Катя Вълкова

ЧСОУ "Увекинд"

 

21

Кирила Генчева

СГСАГ

22

Димитричка Георгиева

СОУДНЗ"Луи Брайл"

 

22

Наташа Грунева

СГСАГ

23

Десислава Петрунова

14 СОУ

 

23

Галина Дамянова

54 СОУ

24

Ангелина Панайотова

14 СОУ

 

24

Екатерина Дечева

ПГТК

25

Даринка Илиева

14 СОУ

 

25

Ирина Токова

ПГТК

26

Светла Маринова

61 ОУ

 

26

Николина Димитрова

ПГТК

27

Венцислав Йонов

61 ОУ

 

27

Веселка Парашкевова

НТБГ

28

Жени Маринова

ЧОУ "Ерих Кестнер"

 

28

Виктория Вълчева

НТБГ

29

Стефка Фотева

134 СОУ

 

29

Румяна Славова

НТБГ

30

Стилиян Ламбов

127 СОУ

 

30

Мария Драганичка

57 СУ

31

Мария Русинова

127 СОУ

 

31

Бойка Петрова

117 СОУ

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град10.11.2011г.


Изх. №  9137-482/10.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме писмо № 9105-243/07.11.2011 г. на МОМН относно Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод”.

Документите за кандидатстване са публикувани на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие” – www.dfz.bg.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град10.11.2011г.


Изх. №  9187-483/10.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на Националната програма „С грижа за всеки ученик” Ви уведомяваме, че отчетените неусвоени средства по програмата за 2010 г., 2009 г. и 2008 г. следва да се възстановят на Министерството на образованието, младежта и науката в срок не по-късно от 15.11.2011 г.

Сметка на МОМН:
IBAN – BG50 BNBG 9661 3000 1491 01
BIG – BNBGBGSD
БНБ - ЦУ

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град10.11.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
СОУ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с предстоящо състезание по природни науки на немски език моля до 15.11.2011 г. на e-mail адрес: rio_glilova@abv.bg да изпратите следната справка:

Брой ученици в ІХ клас, изучаващи на немски език:

 1. химия - ...................ученици;
 2. физика - .................ученици;
 3. биология - .............ученици;

Брой ученици в Х клас, изучаващи на немски език:

 1. химия - ...................ученици;
 2. физика - .................ученици;
 3. биология - .............ученици;

Справката е необходима за подготовката на занимателното състезание.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град10.11.2011г.


Изх. № 9106-43/09.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
РАЙОН: ВЪЗРАЖДАНЕ, ИЗГРЕВ, ИЛИНДЕН, ИСКЪР И ТРИАДИЦА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля на 14.11.2011 г. да се явите в РИО, стая № 513, етаж V, за да получите безвъзмездно материали по БДП за учениците от І клас на повереното Ви училище.

Материалите ще се раздават сутрин от 10 до 12.00 ч. и след обяд от 14 до 16 ч.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град09.11.2011г.


Изх. № 9137-478/09.11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпила в РИО – София-град молба за съдействие при осъществяване на научно-изследователски проект на СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, приложено Ви изпращам анкетна карта за установяване състоянието и проблемите на финансиране на училището в условията на делегиран бюджет. Участието в анкетата ще се реализира онлайн чрез образователен портал. Линкът за достъп до анкетата е следният:

http://edutime.eu/index.php?option=com_jquarks4s&controller=survey&id=4&lang=bg


В духа на нашето сътрудничество с научните среди очаквам Вашата съдействието чрез активност и коректно попълване на анкетата в срок до 18.11.2011 г.!

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град09.11.2011г.


Изх. № 9137-479/09.11.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-1554/26.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката от 25 до 27 ноември 2011 г. в Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”.

Регламента на състезанието, програмата на турнира и заявка за участие в него можете да намерите на адрес: www.pmg.icon.bg.

Предварителната заявка и регистрация за участие се осъществява задължително поименно от 14.11. до 22.11.2011 г.(до 17:00 ч.) на посочения адрес.

Настаняването и регистрацията на участниците ще се извърши на 25.11.2011 г. от 12:30 ч. до 17:30 ч. в хотел „Шумен”.

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:
Д. Пенева–старши експерт в РИО-Шумен–тел.: 054 875 309,
Албена Иванова-локален организатор на състезанието-тел.: 0886 851 761.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град08.11.2011г.


Изх. №  9137-476/08.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам график за провеждане на обучението на класните ръководители на 12 клас от град София по проекта „Моето първо работно място”. Предвидено е обучението да се проведе в рамките на един ден /от 10.30 ч. до 17.00 ч./ в град София, залата на СБУ, ул. „Ген. Паренсов” № 11. За целта обучаваните учители са разпределени в десет групи според района, в който се намира тяхното училище, като за всяка група е посочена дата.

Моля да осигурите присъствието на учителите, определени да бъдат обучени, и отсъствието им от работното място да бъде оформено като служебен платен отпуск.

ПРИЛОЖЕНИЕ:    Съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град08.11.2011г.


Изх. 9137 – 475/ 08.11.2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


От 09 до 12 ноември 2011 год. в Интер Експо Център – София, ще се провеждат международните специализирани изложби МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & ДРИНК.

Авторитетни български и чуждестранни компании ще представят качествени храни и напитки, както и иновации в производствените процеси.

Съвместно провежданите изложби за поредна година ще бъдат авторитетен форум за популяризиране на съвременните технологии, продукти и марки от хранителната и питейната индустрия, което ще се отрази благоприятно на конкурентостта на българската продукция и доброто представяне на страната като член на Европейския съюз.

В рамките на международната специализирана изложба ИНТЕРФУД & ДРИНК Европейската комисия, Генерална Дирекция „Здравеопазване и потребители” участва с щанд и по повод 250-годишната история на ветеринарната професия, която се отбелязва през 2011 год., ще представи кампания на име „Ветеринарите в нашето всекидневие”, с която е гостувала на още редица изложения в Европа.

Целта на кампанията е да популяризира ветеринарната професия, демонстрирайки, че ветеринарите са не само лекари на животните, но и имат решаваща роля за защита на хранителната верига от фермата до трапезата на повече от 500 милиона жители на ЕС. Използвайки забавна интерактивна позиция и организирани игри, насочени към децата, Европейската комисия, Генерална Дирекция „Здравеопазване и потребители” се надява, че чрез ангажирането на вниманието на децата в ранна възраст към проблеми като хуманно отношение към животните и безопасното на храната, те ще израснат, разбирайки и оценявайки тяхната важност.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище за предстоящите изложби и мероприятия и при проявен интерес да съдействате за тяхното участие. Организираните групи от ученици ще се ползват с безплатен достъп до изложбите и организираните мероприятия.

Приложения:
Програма на изложбите и организираните мероприятия.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град07.11.2011г.


Изх. № 9137-474/ 07.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13.11.2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема: „Организация на работата  по български език и литература в 12. клас с оглед на ДЗИ”.

Лектор –  гл. учител Албена Руневска / НГДЕК  „Константин Кирил Философ“/.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

Приложение: Информация и програма.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град07.11.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

            Приложено Ви изпращам Програмата за научно-практическа конференция на тема: „Проблеми на популяризацията и преподаването на руски език като език за международно общуване”. Конференцията е организирана от Руския културно-информационен център в София (адрес: ул. Шипка №34) и ще се води от изтъкнати преподаватели от Московския държавен университет.
В тази връзка Ви молим да уведомите учителите по руски език в поверените Ви училища  за предстоящата конференция и да ги поканите за участие в нея. Молим да създадете гъвкава организация на учебния процес, с цел учителите да имат възможност да участват в конференцията.

Пожелавам успех на конференцията и участниците в нея!

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град07.11.2011г.


Изх. № 9137-471/07
. 11.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-1596/04.11.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на 07 и 08.11. 2011 г. за неучебени дни за учениците, които изповядват мюсюлманското вероизповедание.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град04.11.2011г.


ДО РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ, СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с Писмо № 9105-239/01.11.2011 г. на МОМН относно предстоящото отпечатване на задължителната училищна документация (ЗУД) за детските градини, училищата, обслужващите звена и институциите за професионално обучение за края на учебната 2011/2012 година, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 91 РА-15/03.11.2011 г. на Началника на РИО, София-град.
Приложение съгласно текста:

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град04.11.2011г.


Изх. № 9137-470/04. 11.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
РАБОТЕЩИ ПО МЯРКА
 „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”                                                                           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейности по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”- Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители Ви напомням:
1. При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване на живота и здравето на учениците директорът лично изпълнява функциите на заместващ на отсъстващия учител, като при необходимост прави промяна на седмичното разписание чрез съгласуване с РИО. Включването на директора в мярката като заместващ се урежда чрез договор между него и работодателя му.  
2. Педагогическият съвет на училището одобрява училищна програма за часовете,  които не се водят от учители специалисти, по време на заместване на отсъстващия учител, като се включват теми по гражданско и здравно образование.
3. Спазване на т.3.2.10. Процедура за реализиране на мярката:
3.1. Учителят/възпитателят подава заявление за отпуск до директора на училището.
3.2. Заявлението за отпуск на учителя/възпитателя по време на учебни занятия има допълнителен реквизит „заместващ учител/възпитател”. В реквизита се вписва името на заместващия учител и се подписва от него.
3.3. Директорът на училището уведомява ежемесечно РИО за заместващите учители/възпитателя, с които е сключил договори, с оглед постигане на по-ефективен контрол.
3.4. Заместващият учител/възпитател е длъжен да вписва преподаденото учебно съдържание в материалната книга ежедневно. Това задължение се вписва като условие в договора.
3.5. След приключване на задълженията по договора заместващият учител/възпитател попълва справка-декларация по образец, изготвен от училището, в която отразява броя на взетите часове на отсъстващия титуляр, която е част от договора.
4. В РИО се представят копия от договорите, сключени със заместващите учители/възпитатели, като приложение към втория междинен отчет (януари 2012 г.) и окончателния отчет (март 2012 г.). Примерни образци на документи има на сайта на РИО.
От 1-во до 5-то число на текущия месец директорът на училището подава информация в деловодството на РИО за осъществено заместване по мярка „Без свободен час” през предходния месец. За междинните отчети използвайте следната таблица.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град04.11.2011г.


Изх. № 9137-469/04.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Столична община провежда за тринадесети пореден път традиционния Турнир по баскетбол в чест на деня на Освобождението – “3 март”.

Турнирът ще се проведе в два етапа /предварителен и финален/ в периода от м. ноември 2011 до м. март 2012 год.
Възрастовите групи за участие са:

 • 1 – 2 клас - смесени отбори;
 • 3 – 4 клас - смесени отбори;
 • 5 – 6 клас - момичета и момчета;
 • 8 – 9 клас - девойки и юноши.

Заявки за участие се приемат до 10.11.2011 год. (четвъртък) в дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” на Столична община, пл. “Славейков” № 4, етаж 4, стая 411 в писмен вид или факс 02/ 967 01 82, Mil4o_petrov@abv.bg    Техническата конференция ще се състои на 11.11.2011 год. /вторник/ от 13.00 часа на площад „Славейков” № 4 – столична библиотека, ет. 4 в зала „Виктория”
Задължително е присъствието на техническата конференция на водач или представител на отбора.

За участие преди състезанията се представя списък на участниците, заверен от директора, включващ и името на преподавателя по физическо възпитание и спорт; предсъстезателен медицински преглед; застраховка спорт.

Приложение:
Наредба за провеждане на турнира по баскетбол „3 март’.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град04.11.2011г.


Изх. № 9137-468/03.11.2011г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с дейността на РИО – София-град за усъвършенстване на професионалните компетентности на директорите на столичните училища и детски градини от 23 до 25 ноември 2011 г. в град Сандански се организира по приложената предварителна програма
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
на тема:
УЧИЛИЩНАТА СРЕДА - ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
 ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ/ДОБРАТА ДЕТСКА ГРАДИНА”.
Семинарът се организира от РИО, София-град, дирекция „Образование” на Столична община и столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).
Моля в срок до 08.11.2011 г. изпратете заявка за участие на е-mail: rio_varsenova@abv.bg и преведете средствата за участие по банков път на
СИБАНК ЕАД, получател: „Табот” ЕООД
BIC CODE: BUIBBGSF; IBAN: BG45BUIB 9888 1029 0480 00.

            Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, популяризирайки добрия опит и усъвършенствайки своите управленски знания и умения.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град03.11.2011г.


Изх. №9137-465/03.11.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Уведомяваме Ви, че Тестов център „Бултест Стандарт” организира  на 29 и 30 ноември 2011г. интерактивно обучение с практикум: Успешни педагогически и психологически техники в начален етап. Обучението (10 часа - 2 дни по 5 часа - в сутрешна и следобедна група, съобразно заетостта на учителите, ще се проведе при сформиране на група от 20 учители) е предназначено за начални учители и ще се проведе в Актовата зала на 30. СОУ „Братя Миладинови”, бул. „Ал. Стамболийски” № 125А.

Програмата
е изготвена от „Бултест Стандарт”. Лектори са специалисти от Нов български университет.
Преминалите успешно обучението учители получават сертификат.

Желаещите трябва да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 08944 200 21 като посочат име, телефон за връзка, училище, група (сутрешна или следобедна). Таксата е 64 лв. за един участник и се превежда по банков път.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град03.11.2011г.


№ 9137-465/03.11.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Джуниър Ачийвмънт България организира
Национална конференция на тема:
«Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование» на
 
14 ноември 2011 г. от 9:00 ч., в аула на Ректората на СУ „ Св. Климент Охридски“

Националната конференция е част от проект на МОМН за въвеждане на обучение по предприемачество в началните класове. С инициативата ще се даде старт и на Световната седмица по предприемачество, национален домакин на която е «Джуниър Ачийвмънт България». Сред официалните гости ще бъдат  представители на МОМН, бизнеса и академичните среди.
Конференцията е отворена за всички с интерес към тематиката.

Участниците ще обсъдят изводите и оценките от реализацията на проекта като представят добри практики в областта на обучението по предприемачество. Целта е да се представят и обобщят различните форми за работа.

Моля запознайте се предварително с програмата на конференцията.

За да заявите своето участие, трябва да изпратите прикачената форма до 7 ноември 2011г. (понеделник) на maria@jabulgaria.org .

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град03.11.2011г.


Изх. № 9137-466/03.112011Г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите към СУ “Св. Климент Охридски” ще проведе квалификационен курс за начални учители.

Вид: монофазна програма «Природонаучната компетентост на учителя по Човекът и природата – начален етап на прогимназиалната степен»
Вре­ме на про­веж­да­не: 14.12. – 15.12. 2011 г.
Начало: 13.00 ч. в сградата на ДИУУ
Пред­наз­на­че­ние: за начални учители
Те­ма­тич­на рам­ка (модули): природонаучни понятия и частнодидактическата им трансформация в обучението по «Човекът и природата» – 3. и 4. клас; учебен експеримент.

Заявки се приемат до 12 декември на следните електронни адреси:
neli_di@gbg.bg; danielamitkova@mail.bg
Телефони за контакти:
0879 994 231 – доц. д-р Даниела Миткова
0898 222732; 0879 994 209 – гл.ас. д-р Нели Димитрова

Цената на обучението за един участник за квалификационния курс е 36 лева за 12 учебни часа и се заплаща на място в ДИУУ или по банков път. (Цената на удостоверението се включва допълнително при желание на участника - 12 лева.)

При заплащане на обучението от училището е необходимо да се носят следните данни за издаване на фактура: БУЛСТАТ, адрес на учебното заведение и трите имена на директора. За удостоверението са необходими данни от дипломата за завършено висше/полувисше образование.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град03.11.2011г.


Изх. 9137 – 460/02.11.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание обява за безплатна школа по орнитология и природозащита. Школата се провежда вече 23 години изцяло на доброволни начала и е предназначена за ученици и студенти с интереси в областта на зоологията. Новият сезон стартира в сряда, 02.11.2011 год. от 15.30 часа в сградата на природонаучния музей в София.

Мястото на лекциите е заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН /База-2, бившият институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква – бул. Цар Освободител 1, София/.

Тематиката на лекциите включва основно информация за опознаване на птиците в природата, техни характерни биологични и екологични особености. Продължителността им ще бъде 60-90 мин., в зависимост от конкретната тема. Ще бъдат организирани и екскурзии в природата.

Моля да предоставите тази информация на учениците и учителите по биология и здравно образование в повереното Ви училище и при проявен интерес да съдействате за тяхното присъствие.

Приложение: Обява на школата по орнитология.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град02.11.2011г.


Изх. № 9137-462/02.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           Бих искала да Ви уведомя за успешното приключване на Шестия национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас, организиран от фондация „Ценности” на тема: „Паметни места, събития, личности: почитани, отречени, забравени” и проведен под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката. В конкурса участваха 133 ученици от страната с 91 конкурсни работи. Участниците от град София, които се представиха отлично, са 10 с 8 разработки. Награди получиха:
Поощрителна награда
Симона Кръчмарова – 22 СОУ „Г.С.Раковски” с ръководител д-р М. Скарлатов
Награда на БАН
Веселин Николаев Кънчев – 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”
Награда на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Максим Иванов Пенев - 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”
Отлично представили се участници:
Светослава Петрова Асенова и Ани Даниелова Димитрова – Спортно училище „Ген.Вл.Стойчев” с ръководител Дора Митева
Вяра Минчева Яранов – НУКК с лицей с ръководител Малгожата Гацинска
Михаела Пламенова Мустакова - НУКК с лицей с ръководител М. Гацинска
Цветелина Владимирова Стоянова и Илиана Илиева Илиева – 32 СОУ „Св.Климент Охридски” с ръководител Пенка Костадинова
Ирина Петрова – Втора Английска ЕГ „Томас Джеферсън

           Моля да предадете моята благодарност на всички участници в конкурса за положения труд, проявения стремеж за изява на творческите си способности и постигнати отлични резултати. Благодаря и на техните ръководители за сериозната педагогическа работа, далеч надхвърлила задължителното обучение.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град02.11.2011г.


Изх. № 9137-461/02.11.2011

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Управителният съвет на Асоциацията на учителите по български език  и литература
Ви кани на тържество, посветено на Първи  ноември - Денят на будителите, което ще се проведе на 8 ноември 2011г. – вторник - от 19.00 часа в залата на бул. „Ал.Стамболийски” №51, ет.2.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град02.11.2011г.


Изх. № 9137-459/02.11.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 11.11.2012 г. от 13.00 часа в зала „Проф. д-р Асен Златаров”, сгр.А на ХТМУ – гр. София ще се проведе Трети национален семинар на тема: „Химията – нашият живот, нашето бъдеще”.
Учителите по химия и опазване на околната среда могат да заявят своето участие до 08.11.2011 г.
Лице за контакти и заявки: Мариана Дичева - тел.02/8163 110, 0884 282 336,
0879 356 537;   e-mail: m.dicheva@uctm.edu

Моля да информирате учителите по химия и опазване на околната среда за предстоящата проява.

Приложение:
1. Програма на Трети национален семинар.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град02.11.2011г.


Изх. № 9137-457/01.11.2011

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Център за образователни инициативи продължава и през учебната 2011-2012
година кампанията си за изграждане на базисни умения у преподавателите за
работа с електронната среда за обучение „Мудъл” (MOODLE) чрез провеждането
на двудневни краткосрочни квалификационии курсове. Курсовете са под
формата на практикум, в малки работни групи от 6 до 8 души, провеждат се в събота и неделя и продължителността им е 8 учебни
часа.

Тази учебна година, с финансовата помощ на Фондация
“Америка за България”, Център за образователни инициативи разработи
обучителната платформа http://u4ili6teto.bg/, като акцентите са разширени и
преподавателите ще имат възможност да се запознаят и с разработените нови
курсове по предмети, включени във външното оценяване и ДЗИ.

Свободните дати за месеците ноември и декември 2011 г. са:

 1. 19 ноември – еднодневен курс
 2. 20 ноември – еднодневен курс
 3. 26-27 ноември – двудневен курс
 4. 3 декември – еднодневен курс
 5. 4 декември – еднодневен курс
 6. 10 декември – еднодневен курс
 7. 11 декември  - еднодневен курс
 8. 17-18 декември  - двудневен курс

Мястото на провеждане: София 1000, ул. Иван Вазов 24-26, в офиса на Център
за образователни инициативи

Допълнителна информация за регистриране и програмата на курсовете може да
получите на електронна поща: office@cei-bg.org, или на телефони: 0888 062223; 0885 105036

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град02.11.2011г.


Изх. № 9137-456/01.11.2011

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „Мадара-България” организира


Национален конкурс за ученици „ За по-добър климат в училище”


Учениците ще се състезават в три възрастови категории от 9 до 12 г. от 12 до 15 и от 16-18 г.
Варианти за участие: ИдеяРазказФотоконкурс на тема "За по-добър климат в училище".

 1. Идея: Предложения за подобряване на училищния климат чрез различни активности в училището или класа. Размер до 3 страници А4.
 2. Разказ: Темата на разказа трябва да се отнася до взаимоотношенията в класа и училището. Размер до 5 стр. А4.
 3. Фотоконкурс: Тема - взаимоотношения в класа и училището. Снимките трябва да са направени през тази календарна година. Размер А4.Един участник може да изпрати до 3 снимки.

Адрес, на който се изпращат творбите: 
Фондация Мадара-България, п.к.50, София 1504, е-mail foundation_madara@yahoo.com

Краен срок за изпращане на творбите 21.12.2011

Победителите в конкурса ще бъдат обявени в края на м. януари 2012

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град02.11.2011г.


Изх. № 9187-458/01.11.2011

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Тестов център „Бултест Стандарт” организира  на 15 и 16 ноември 2011 г. квалификационен семинар: Използване на специализиран софтуер за визуализиране на обучението по математика.
Обучението е предназначено за учители по математика и ще се проведе в ПГТ „Макгахан”, район „Слатина, ул. „Кадемлия” № 15.

Обучението включва 10 часа (2 дни по 5 часа) в сутрешна и следобедна група, съобразно заетостта на учителите. По възможност участниците да разполагат с лаптоп за работа.

Програмата
 е изготвена от „Бултест Стандарт”. Лектори са гл. ас. Теодоси Витанов (СУ «Св. Климент Охридски») и гл. ас. Монка Коцева (НБУ).
Учителите, преминалите успешно обучението, получават сертификат.

Моля да информирате преподавателите по математика от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

Желаещите могат да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 08944 200 21.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град02.11.2011г.

СПЕШНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Директорите на следните учебни заведения незабавно да попълнят приложената таблица за наличната техника. Изпратете я до 03.10.2011 г. на електронен адрес: spravki2011@abv.bg  
Моля попълвайте данните без да променяте формата на таблицата.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град02.11.2011г.


Изх. № 9137-454/31.10.2011

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА           
                                                                                   
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие”, със съдействието на МОМН, обявяват национална викторина-конкурс за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветена на 15 поход „По пътя на Бедреддин”, провеждан традиционно в началото на месец ноември.
Срокът за изпращане на конкурсните работи за първия етап на конкурса е 25.12.2011 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60,  КПД „Родно Лудогорие” –  за д-р Анатолий Кънев, тел. за контакти – 929 61 01.
Моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и направите необходимото за тяхното мотивиране.

Приложение: регламент на конкурса

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град01.11.2011г.


Изх. № 9137-455/31.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
РАЙОН: БАНКЯ, ВРЪБНИЦА,
КРАСНО СЕЛО И ВИТОША

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля на 02.11.2011 г. да се явите в РИО, стая № 422, етаж ІV, за да получите безвъзмездно материали по БДП за учениците от І клас на повереното Ви училище.

Материалите ще се раздават сутрин от 10 до 12.30 ч. и след обяд от 14 до 16 ч.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град31.10.2011г.


Изх. № 9137-449/27.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че РИО – София-град, съвместно с НБУ организира практически стаж на студенти-доброволци (психолози), които ще бъдат разпределени по детски градини и училища, с цел подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в детските градини и училища. 
Моля да осигурите достъп до детската градина/ училището и необходимата информация и подкрепа на инициативата.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град28.10.2011г.


Изх. № 9137-449/27.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че по случай 1-ви ноември, Ден на народните будители,  Столична община организира тържествено честване на празника.

В тази връзка РИО – София-град подкрепя усилията на общината за подобаващо отбелязване на празника и моля на съответните места във Вашия район – паметници и барелефи на народните будители, както и училищата, чиито патрони са български будители – да бъдат поднесени венци и цветя, за да почетем паметта на всички радетели за българското национално, просветно и културно преуспяване.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град27.10.2011г.


Изх. № 9137-452/27.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание чл. 16 от Закона за защита при бедствия е необходимо да актуализирате плана на училището за действие при бедствия, аварии и пожари.

Съгласно изискванията на „Указание за обучение за действие при бедствия, аварии и пожари и за оказване на първа помощ” на МОН от 04.09.2002 г. трябва да определите дати за тяхното проиграване през учебната 2011/2012 г.

За да подпомогнем дейността Ви за постигане целите на обучението по защита при бедствия, аварии и пожари на учениците, учителите и ръководния персонал, приложено изпращаме:

1. Азбука на оцеляването.
2. Усъвършенстване поведението на населението след земетресение, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град27.10.2011г.


Изх. № 9137-451/27.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо вх. №1102-17/20.10.2011 г., Българският туристически съюз ни информира, че започва кампания за популяризиране на националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта” в училищата. Целта на кампанията е по интересен и достъпен начин, промотирайки 100-те обекта, да се покаже красотата на България чрез нейните културно-исторически и археологически обекти и природни забележителности, включени в движението.

В рамките на кампанията са включени и 15-те обекта от Националното движение „Опознай България-100 НТО”, които се намират на територията на София. При проявен интерес от Ваша страна, учениците могат да получат безплатно по един брой от специалния пътеводител „15 обекта от 100 НТО в София”, който предстои да бъде отпечатан,  а така също и по една книжка на 100-те НТО. Пътеводителят съдържа обширна информация за обектите и най-интересното, което могат да видят в тях, написано достъпно и увлекателно. Илюстрирани са със снимков материал. На всеки от обектите в пътеводителя има място, на което  при посещението си учениците ще могат да поставят печат и да си залепят марка. След като посетят 15-те обекта и съберат печати и марки от тях, учениците ще получат специална значка „Опознай София” и ще участват в томбола, на която чрез жребий ще им бъдат раздадени награди. 

Разчитам на Вас да запознаете учителите и учениците с целта на кампанията, провеждана от Българския туристически съюз.
За контакти: тел. 987 34 09, 930 06 48, 93 00 680 ( Мариана Филчева ); http:www.btsbg.org;  www.100nto.org;  e-mail: bts@ btsbg.org

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град27.10.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомняме Ви, че с писмо с изх. № 9137-363/ 19.09.2011 г. дирекция „Култура“ на Столична община в партньорство със Столична библиотека и РИО – София-град обявиха конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“.

Моля отново да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на конкурса поради наближаване на крайния срок за участие.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град27.10.2011г.


Изх. № 9137 – 445/27.10.2011 г.                          

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЦКОКУО с вх. № 0721-12/25.10.2011 г. в РИО – София-град Ви уведомяваме, че във връзка с подготовката и провеждането на основното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA през април-май 2012 г., ЦКОКУО организира обучителен семинар с учители по математика. Семинарът има за цел:

- да се популяризира концепцията, формата и начина на организация на изследването;
- да се представят основните изводи за качеството на средното образование в България, според данните от проведените досега етапи на PISA;
- да запознаят участниците с характеристиките на тестовите задачи по математика, които се използват в тестовете на PISA;
- да се обсъдят елементите на изследваното математическо съдържание от гледна точка на действащите у нас учебни програми;
- да се разгледат подходящи примери на педагогически практики за обучение и оценяване.

Обучението е в рамките на 5 лекции (всяка по 90 мин) и се организира за група от 25 до 30 учители. Всеки учител ще получи сертификат за участие в обучителен семинар. Семинарът ще се проведе в София на 2 декември от 14:00 до 17:30 и на 3 декември от 8:00 до 13:30. Финансира се от училищата, като сумата за един участник е в размер на 33 лева. Всяко училище трябва да преведе в срок до 24 ноември съответната сума по сметка: Уникредит Булбанк, клон Батенберг; G05 UNCR 7630 3100 1165 61; UNCRBGSF.

Ако желаете учители по математика от Вашето училище да участват в този курс, изпратете на ел. адрес rio_pninkova@abv.bg в срок до 3 ноември 2011 г. следната информация:

 1. име и фамилия на учителя;
 2. училище;
 3. клас, в който преподава.

За допълнителна информация се обръщайте към П. Нинкова и Т.Стоева (тел. 935 60 93 или 935 60 94) – ст. eксперти по математика.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град27.10.2011г.


Изх. №  9137 – 447/27.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със Заповед № Р-230/19.10.2011 г. на министър-председателя Бойко Борисов, относно подготовката на страната за зимния сезон 2011 – 2012 г. и с цел спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия /изм. и доп. ДВ, бр. 80 от 14.10.2011 г./ и осигуряване на безопасни условия за провеждане на учебния процес през новата учебна година е необходимо да предприемете мерки относно:

- актуализиране на плановете за защита при бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни ситуации;
- подобряване на пропускателния режим, охраната и сигурността;
- планиране на мероприятия за осигуряване на дейността при зимни условия;
- създаване на необходимата организация за осигуряване на нормален учебен процес, отопление, осветление и медицинско осигуряване при зимни условия;
- подготовка на автотранспортната техника за експлоатация в есенно-зимни условия;
- заделяне на средства за финансиране на допълнителни разходи при аварийно възстановителни работи.

С цел информационно взаимодействие и оказване съдействие и помощ от страна на РИО – София-град е необходимо да ни информирате за всички възникнали бедствия, пожари, терористични действия, други извънредни обстоятелства и инциденти с деца, ученици, преподаватели и служители, при които има пострадали или са нанесени сериозни материални щети.

Моля до 01.11.2011 г. на Еmail: rio_sofia_grad@mon.bg да ни информирате САМО, ако не сте подготвени за зимния сезон и за съществуващите проблеми.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град27.10.2011г.


Изх. № 9137-446/27.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СПЕЦИАЛНИ И ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-1463/13.10.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2011/2012 г.

Приложение: Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2011/2012 г.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град27.10.2011г.


Изх. № 9137-448/27.10.11 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА  ДЕТСКИ  ГРАДИНИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  СИЕЛА ОБРАЗОВАНИЕ  предлага 2  специализирани модула за образованието с нормативни документи, процедури и бланки: модул „Директор” и модул „Финанси”.  Двата продукта „Образование Директор” и „Образование Финанси” са на цената на един.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град27.10.2011г.


Изх. № 9137-444/27.10.11 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с постъпило в РИО – София-град писмо вх. №0207-46/18.10.2011 г. на началника на отдел „Пътна полиция” – СДВР, и изискванията на Наредба №І-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, моля да оказвате съдействие на отдел „Пътна полиция” за проверка легитимността на издадените от поверените Ви училища документи за завършена степен на образование.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град26.10.2011г.


Изх. № 9137 – 440 / 26.10.2011 г.                                               

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на регионалния план за квалификация на педагогическите кадри от софийските училища на 21 и 22 ноември ще се проведе квалификационен курс на тема „Иновационни подходи в обучението по математика чрез използване на практико-приложни задачи и на задачи върху конкретни ситуации (тип международното изследване PISA)”.

Курсът се организира от РИО – София-град съвместно с фондация „Просвета” и е безплатен. Място на провеждане – 18 СОУ.
Моля да уведомите и да осигурите присъствието на учителите от Вашето училище в определеното време съгласно приложените списъци.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град26.10.2011г.


Изх. № 9137-441/26.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НA
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Ученическа спортна школа - София и Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” организират на 17 и 18.11.2011 г. X турнир по плуване за „Купата на кмета” в плувния басейн на 97 СОУ „Братя Миладинови”, район Люлин-5 част  за ученици в следните възрастови групи: І-ІV, V-VІІ, VІІІ-X, XІ –XІІ клас.

* 17.11.2011 г.  - V-VІІ  клас от 14.30 часа до 18.00 часа;
* 18.11.2011 г.  - І-ІV клас от 9.30 часа до12.30 часа;
                           - VІІІ-X и XІ –XІІ клас от 14.30 часа до 18.00 часа.

Техническата конференция ще се проведе на 14.11.2011 г.от 13.00 часа в Спортна зала „Триадица”, ул.”Метличина поляна”.

Моля да информирате началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град26.10.2011г.


Изх. № 9137-443/26.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Столична община и Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” към Национална спортна академия „Васил Левски” организират на 26.11.2011 г. от 9.30 до 18.30 часа Трети фестивал по мини-волейбол за ученици във възрастовата група: ІІІ-VІ клас.
           
Техническата конференция /работна среща/ ще се проведе на 15.11.2011 г. от 12.30 часа,пл. „Славейков”, Столична библиотека, етаж 4, зала „Виктория”.
           
Моля да уведомите началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град26.10.2011г.


Изх. №  9137 – 442/26.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализация на проекта „Моето първо работно място”, за който Ви информирахме с писмо изх. № 9137-414/11.10.2011 г., е необходимо да изготвите график за обучение на учениците от 12 клас по паралелки, съгласно приложената форма. Заниманията следва да се провеждат в часа на класния ръководител, в часовете по гражданско образование или чрез извънкласни форми в периода 01 ноември 2011 г. - 31 март 2012 г.

Обучението ще се извършва от обучените класни ръководители на паралелките от 12 клас.
За целта моля да ни изпратите списък на класните ръководители и попълнена, подписана и подпечатана  сканираната приложената форма на адрес: sbu_centrala@abv.bg  до 12 часа на 28 октомври 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
   Съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град26.10.2011г.


Изх. 9137 – 439/ 26.10.2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно календарен график на Министерство на образованието, младежта и науката на 19 и 20 ноември 2011 година в гр. Търговище ще се проведе Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – Търговище и ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище.
Осигурени са нощувки за участниците в хотелите „Терра Европа” и „Мизия” на 18, 19 и 20 ноември на стойност 17 лева (със закуска) на човек за една вечер.

Настаняването и регистрацията на участниците ще се извърши от 12.00 до 17.30 часа на 18.11.2011г. във фоайето на съответния хотел (за разпределението в хотелите участниците ща бъдат уведомени допълнително).
Техническата конференция и официалното откриване на състезанието ще се проведат на 18 ноември от 18.00 часа в Концертната зала на Младежки дом гр. Търговище. 

Командировъчните средства, необходими за участие на учениците и ръководителите, са за сметка на заявителите – училища, РИО, общини, спонсори и др.

Според регламента на състезанието от всяка област се допускат до 2 ученици, които се придружават от един до двама ръководители. Подборът на двамата ученици, които ще имат право да участват в състезанието ще се осъществи от експертите по природни науки и екология в РИО -  София-град. За целта е необходимо:

 1. Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 2. Да изпратите в РИО, предложение за участие, което да съдържа трите имена, клас и кратка биографична справка за интересите и предходните изяви на ученика до 04.11.2011 год. на електронни адреси: ivanova_petja@abv.bg  илиrolita1@abv.bg.  
 3. Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ клас на ОУ или СОУ, както и в VІІІ, ІХ и Х клас на профилирани гимназии и паралелки на СОУ с интензивно изучаване на чужд език;
 4. В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

5.   Задължително е участниците в състезанието да носят калкулатори, работни  престилки и   гумени ръкавици.
За допълнителна информация: Мариана Петкова – ст. експерт по природни науки и екология в РИО-Търговище. Телефони за контакт: 0601/6 28 36 или 0894679129.

Приложениe:

1. Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки;
2. Програма на състезанието;

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град26.10.2011г.

Изх. № 9137-438/26.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че по случай Деня на народните будители Националният исторически музей  организира на 31 октомври, понеделник, от 11.00 ч. среща-разговор с проф. Николай Овчаров на тема „Археологически разкопки и културен туризъм”.
            Вход свободен!               
            Моля да уведомите учителската колегия за предстоящата проява.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град26.10.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 01.11.2011 г. от 19:00 часа, по случай Деня на народните будители в зала 1 на НДК ще се проведе спектакъл на Нешка Робева - „ЗАБРАВЕНИ, да напомни на всички нас, че има с какво да се гордеем и че саможертвата на предците ни не е била безсмислена.
За повече информация може да се обърнете към Красимира Пейчева; 02/ 91 6 6048; 02/ 865 7053; 0887/ 566 514

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град25.10.2011г.


Изх. № 9137-437/25.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Столична община и РИО, София-град организират тържествена церемония за откриване на Ученически игри 2011/2012 г. и за награждаване на учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места отбори в Ученически игри за учебната  2010/2011 г., както и старт на спортното събитие с първа баскетболна среща за учебната 2011/2012 г.

Церемонията ще се състои на 10 ноември 2011 г. от 16.30 часа в „Арена-Армеец” – малка зала.
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град25.10.2011г.


Изх. №
9137-435/25.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА .
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на г-н Лазар Додев, директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на МОМН за конкурс за рисунка и есе на тема „Моята идея за български символ на европейските пари”.
Моля информирайте Вашите ученици.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град25.10.2011г.


Изх. №
9137-436/25.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА .
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана и програма за националния конкурс-надпяване, свързани с инициативата за провеждане на Дни на Миладиновци в периода 1-5 ноември 2011 г., посветени на 150 години от издаването на сборника „Български народни песни” и 150 години от смъртта на Димитър и Константин Миладинови.
Моля информирайте заинтересованите лица.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град25.10.2011г.


Изх. №
16-16/25.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам покана и програма за открит урок на 01.11.2011 г. на тема „Училището и след него”. Моля информирайте заинтересованите лица.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град24.10.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със съвместна инициатива на РИО -  София-град и Столична община -  Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, за изготвяне на Програма за спортни дейности и инициативи за образователните институции на територията на Столична община през учебната 2011/2012 г., моля в срок до 27.10.2011 г. /четвъртък/ да подадете информация в приложения по-долу табличен формат за планирани от Вас спортни празници, работа по проекти със спортна насоченост, училищни състезания, извън Националния спортен календар за учебната 2011/2012 г. и Спортния календар на Столична община.

Информацията изпращайте на  на старши експерт по физическо възпитание и спорт- М.Стоилова, e-mail  m1stoilova@abv.bg
Тел. за връзка: 935 60 79

Приложение:  1. Таблица.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град24.10.2011г.


Изх. № 9137-433/24.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам таблица за наличната техника в повереното Ви учебно заведение, която следва да попълните коректно и изпратите до 27.10.2011 г. на електроннен адрес: spravki2011@abv.bg

Моля попълвайте данните без да променяте формата на таблицата (без да добавяте или изтривате редове)!

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град24.10.2011г.


Изх. 0503 – 2/ 24.10.2011 год.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно календарен график на Министерство на образованието, младежта и науката от 11.11.2011 г. до 13.11.2011 г. в гр. Варна ще се проведе ЕСЕННОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – Варна, община Варна и СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Варна.

Регистрацията и настаняването на участниците и ръководителите ще се извърши на 11.ноември от 12:00 часа до 17:30 часа в хотел Черно море, гр. Варна. Осигурени са нощувки за участниците и ръководителите в хотел Черно море – на стойност 27 лв. за вечер с включена закуска.
Ръководителите при регистрацията да представят на хартиен носител списък с имената на учениците и личните им данни/дата и година на раждане/, училище, клас, област,град.

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 11.11.2011 г.е от 18:00 часа в зала „Пленарна”,  община Варна.

Регистрацията за участие ще се извършва чрез предварително подадена заявка в срок от 03.11.2011 г. на e-mail:varna_pnezaqvka@abv.bg.

Заявка за настаняване в хотел Черно море да се подаде в срок до 31.10.2011 г. на e-mail:varna_pnezaqvka@abv.bg.

Разходите по пътуването и настаняването са за сметка на заявителите – училища, РИО, настоятелства, общини, спонсори и др.

До 04.11.2011 г трябва да преведете сумата за нощувки на хотел Черно море.

За допълнителна информация:
Антоанета Хинева – старши експерт по природни науки и екология в РИО-Варна
GSM 0884 404 369
Приложения:

 1. Формуляр на заявка за участие
 2. Формуляр на заявка за настаняване
 3. Програма на Националното състезание по физика
 4. Регламент на Националното състезание по физика
 5. Указание за попълване на платежно нареждане за хотела
 6. Изизквания за настаняване
 7. Банкова сметка на хотел Черно море

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град24.10.2011г.


Изх. 9137 – 431/ 24.10.2011 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам задачите за първия /задочен кръг/ на Националното състезание „Турнир На младите физици” през учебната 2011/2012 год.

           
Състезанието се провежда върху задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици, които се обявяват на уебстраницата на международния турнир: www.iypt.org, както и на уебстраницата на на Националното състезание: www.iypt.bg.

Състезанието е в два кръга : задочен и очен.

Всеки ученик или колектив от ученици от средните училища може да участва в задочния кръг като подготви и изпрати решение на една или повече задачи от пълния списък.

Срокът за представяне на задачите е 15.01.2012 г. , като се изпращат на сайта на  състезанието.

Очният кръг, наречен Национален турнир на младите физици /НТМФ/, представлява отборно , при което се провеждат физични битки по модела на МТМФ, при което:                       
- на български език се провеждат селективните физични битки – първи ден;                        
- на английски език се провежда финалната физична битка – втори ден

Националният турнир на младите физици ще се проведе от 10.03 до 11.03.2012 год. в град София.

За подробна информация за турнира ползвайте регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици”.

Приложение:

1. Задачи за задочния кръг на Националното състезание „Турнир на младите физици” – на български език и английски език

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град24.10.2011г.


Изх. № 9137-429/24.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с началото на новата учебна 2011-2012 година Националният военноисторически музей подновява сътрудничеството си с българските училища в рамките на целогодишния си цикъл образователни програми, подходящи за всички възрастови групи.
В електронната брошура ще намерите информация за разнообразните образователните модули и обогатени програми, а също и  за начините за записване и таксите за участие.

За повече информация: http://www.militarymuseum.bg , тел: 846 - 84 - 26.

Приложение:
електронна брошура

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град24.10.2011г.


Изх. №  9137-430/24.10.2011

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фондация „Стела Богомилова” от м. септември 2009 г. изпълнява глобален проект „Приятелска стая” с водеща програма „Превенция на дислексията” по системата ПЛОМТ. Програмата е официално подкрепена, съгласувана и с активното участие на водещи институции -

Парламентарна комисия по образованието, Столична община и РИО – София-град. Тя има за цел да установи процента на засегнатите от дислексия в предучилищна и училищна възраст деца.

Приложено Ви изпращам програмата  за обучения и семинари през тази учебна година на фондация „Стела Богомилова”.

Перспектива - след завършването на курса, участниците ще имат възможност да продължат квалификацията си в следните позиции:

 • 1 ниво – технически сътрудник и координатор по системата ПЛОМТ;
 • 2 ниво – специалист по превенция и диагностика на дислексията;
 • 3 ниво – специалист по коригиращи програми.

За допълнителна информация можете да се обърнете към координатора на проекта: Даниела Чирийска, телефон за връзка: 0888 59 17 55.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град24.10.2011г.


Изх. № 9137-428/24.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 20 до 28 октомври 2011 г. в областните дирекции на ДФ "Земеделие" започва прием на заявления за ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК по  схема "Училищен плод". Условията за новия прием и изискуемите документи остават непроменени с единствена разлика в попълването на график за доставка на плодове и зеленчуци. Заявителите е необходимо да представят график за доставка на плодове и зеленчуци с начална дата на доставки след 07.02.2012г. (втори срок на учебната година).  

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град20.10.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 2 ноември 2011 г. в София Тринити колидж – Лондон ще проведе
ВТОРА НАЦИОНАЛНА УЧИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЕТЕНА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗПИТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Във „Венус –Бизнес център” - бул. „Дондуков” №9,  от 9.00 до 13.00ч и от 13.00 до 16.00ч
Записвания на:  телефон 0884 336691
и електронен адрес: Emilia.Velcheva@ trinitycollege.co.uk  - до 26.10.2011г.

Приложение: допълнителна информация.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град


Вирджиния Василева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1560/17.10.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.10.2011г.


Изх. № 9137-426/19.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам програма за семинар, който катедра „Обща, експериментална и генетична психология” към Философски факултет на СУ „ Св. Климент Охридски” организира по проблемите на диагностиката и психологическата работа с деца със специални образователни потребности. Семинарът ще се проведе на 25.10.2011 г. от 9.00 до 12.00 ч. в Зала 1 на Ректората на СУ.

За участието на заинтересовани психолози и педагогически съветници  в училищата и детските градини не е необходима предварителна заявка.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град


Вирджиния Василева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1560/17.10.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.10.2011г.


Изх. № 9137-425/ 19.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Тестов център „Бултест Стандарт” организира  на 10 ноември 2011 г. (четвъртък) квалификационен курс: Нови елементи в инструментариума за оценяване по БЕЛ. Обучението ще се проведе в ПГТ „Макгахан”, район „Слатина“, ул. „Кадемлия” № 15.

Обучението е в сутрешна и следобедна група съобразно заетостта на учителите в училище и е предназначено за учители по български език и литература в средна и горна училищна степен.

Лектори в курса по приложената програма са доц. д-р Адриана Дамянова, доц. д-р Татяна Александрова и доц. д-р Руска Станчева.

Преминалите успешно обучението получават сертификат.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обученията.

Желаещите следва да се запишат на електронния адрес на „Бултест Стандарт”: office@bultest.org или на телефони: 0897 804 284; 08944 200 21. Посочват име, телефон за връзка, училище. Таксата е 32 лв. за един участник и се превежда по банков път.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град


Вирджиния Василева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1560/17.10.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.10.2011г.


Изх. № 9137 – 424б18,10,2011 г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В периода от 4 до 6 ноември 2011 г. в град Ямбол ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”на тема „Компютърните приложения в класната стая”. Организатори са Министерството на образованието, младежта и науката, община Ямбол, РИО-Ямбол и СОУ ‘Св. Кл. Охридски”-гр. Ямбол.
Приложено Ви изпращаме регламент, програма и заявка за участие.
Приложение: регламент

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град

Вирджиния Василева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1560/17.10.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


17.10.2011г.


ВАЖНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с лошите метеорологични условия, следва всеки ден до края на настоящата седмицата - 21.10.2011 г. (включително) да подавате до 8:00 часа посочените в приложената таблица данни.
Таблицата се попълва и изпраща на електроннен адрес: vivava55@abv.bg само ако в училището се налага или вече е преустановен учебният процес.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град

Вирджиния Василева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1560/17.10.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


17.10.2011г.


Изх. № 9137-421/14.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фондация „ВИГОРИЯ”, чийто патрон е Мария Кюри, със съдействието на Химическия факултет на Софийския университет обявява конкурс „Запознайте се с живота и дейността на Мария Кюри”.
В конкурса могат да участват учители по химия и физика, които организират със своите ученици различни дейности (изложби, дискусии, вечери, литературни четения на есета и стихове, написани от ученици) за запознаване с живота и делото на Мария Кюри.

Материалите за участие в конкурса изпращайте на адрес:
София 1505
ул. «Васил Друмев» № 36
изд. «Булвест» за Свобода Бенева
или на e-mail svoboda_beneva@abv.bg

Крайният срок за предаване е 10.12.2012 г. Поетапно ще се изнася информация за конкурса в сайта на фондация „ВИГОРИЯ” www.vigoria.webs.com

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през м. март 2013 г. Всички участници ще бъдат обявени в сайта на фондацията и отличени с грамота, а най-добрите – с парични награди.

Лице за контакти: доц. Свобода Бенева – GSM: 0885 652 894.

Моля да съдействате за популяризиране на тази инициатива във Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град

Вирджиния Василева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10- 1560/17.10.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


17.10.2011г.


Изх. № 9137 – 423/17.10.2011 г.


ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана и програма от фирма „Нимеро” ООД за провеждане на  обучение за работа със софтуерна платформа „Енвижън”.

Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Приложение:
покана и програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


14.10.2011г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
            
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съвещанието на учителите по физическо възпитание и спорт ще се проведе на 19.10.2011 г. от 10.30 и 14.00 часа в ПГТЕ „Хенри Форд”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


14.10.2011г.


Изх. №  9137-422/14.10.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме писмо № 9105-222/06.10.2011 г на  Заместник-министъра на образованието, младежта и науката във връзка с Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца  0-18 г.в България.  
Моля окажете съдействие на регионалните координатори по дейностите на програмата!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


13.10.2011г.


Изх. №   9137-420/12.10.11г.                                 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА               

На вниманието на учителите по

история       

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с годишния квалификационен план на РИО, София-град, за учебната 2011/2012 година, Ви уведомявам, че на 22.10.2011 г. от 09.00 ч. в 65 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе лекционен семинар с учителите по история и цивилизация по следните теми: „Проблеми на гражданското образование” - с лектор гл.ас. д-р Георги Якимов и „Древните българи” - с лектор доц. д-р Ангел Николов.

Благодарение на усилията на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, провежданите лекционни семинари се превърнаха в дългоочаквани традиционни срещи и поле за духовна изява за столичната историческа колегия.

Моля да информирате учителите по история и цивилизация за предстоящата проява и да направите необходимото за тяхното участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД13.10.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проучване за необходимостта от електронни подписи на директори на училища, свързано с участието им в различни проекти, моля да актуализирате изпратения файл в срок до 12 часа на 14.10.2011 г. (петък), като го изпратите на обобщаващото училище за Вашия район.
Обобщаващите училища следва да изпратят актуализираната информация до 14 часа на 14.10.2011 г. (петък) в РИО, София-град на spravki2011@abv.bg.

Изпратете без да променяте номерации, колони или начин на подреждане. Съответно моля за всеки ред или запис, където има някаква промяна, да го отбележите с различен цвят (за предпочитане в червен). В колона „Забележки” да се отбележат и всички други промени (напр. сменен директор, поправен e-маil и т.н.).

В колона „Притежавате ли електроннен подпис ДА/НЕ” моля посочете само притежаваният от Вас е-подпис в качеството си на директор на училището.

В колоната „е-поща” посочете електронна поща, която ползва директорът. Може да не е пощата, на която е правен електронният подпис

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


12.10.2011г.


Изх. № 9137-418/12.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, Спортен клуб „Левски” съвместно с Българска асоциация спорт за учащи организират спортен празник „Спортни лъвчета” и свободен достъп до спортните зали за учениците на територията на София-град на 28 октомври 2011 г. /петък/ от 10.00 часа на Спортен център „Левски”-Герена – Алея на спортната слава.
Предвиждат се състезания и демонстрации по 12 вида спорт:
* Лека атлетика;
* Стрелба;
* Спортна гимнастика;
* Художествена гимнастика;
* Джудо;
* Футбол;
* Таекуон-до;
* Гребане;
* Ръгби;
* Бокс;
* Борба;
* Баскетбол;

Приложение:

 1. Наредба за провеждане на спортен празник „Спортни лъвчета”.
 2. Заявка за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД12.10.2011г.


Изх № 9137-419/12.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам статут  за провеждане на конкурс-викторина, организиран от Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”, посветен на петнадесетия традиционен поход  „По пътя на Бедреддин” – от Националния календар на извънучилищните дейности на МОМН.
Моля запознайте се с регламента и условията за участие в ученическия конкурс.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


12.10.2011г.


Изх. № 9137-416/12.10.2011 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ

НА СБОРНИКА „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ” НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Сдружение за културни инициативи
30 СОУ „Братя Миладинови”
Читалище „Братя Миладинови” – София
организират и провеждат

ДНИ НА МИЛАДИНОВЦИ  1-5 НОЕМВРИ 2011г.


ПОД ПАТРОНАЖА НА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА и

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЧЕСТВАНИЯТА

 1. Изложба за делото на Миладиновци  „ВЕЧНО ЖИВА СТАРИНА” – откриване на 1 ноември 2011 г.;
 2. Национален конкурс -надпяване – 2- 3 ноември 2011 г.;
 3. Надпяване на ученици и студенти по фолклорно пеене - 3 ноември 2011 г.;
 4. Кръгла маса  „Делото на Миладинови и българската култура” – 4 ноември 2011 г.;
 5. Ден на отворените врати в Националния етнографски музей - 5 ноември 2011 г.

В ДНИТЕ НА МИЛАДИНОВЦИ ще се  проведат:

 1. Национален конкурс за есе „За да се знае кои сме и да ни има”.
 2. Национален конкурс за рисунка „Светът на българина в песните на братя Миладинови – творбите трябва да се представят до 10 декември 2011г.
 3. Национален конкурс надпяване.

Моля запознайте се с ПРОГРАМАТА  и РЕГЛАМЕНТА ЗА УЧАСТИЕ в НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС-НАДПЯВАНЕ, попълнете  ЗАЯВКАТА, която трябва да изпратите в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Краен срок за подаване на заявките за участие в конкурса надпяване е 21.10.2011г. Моляу ползвайте следните електронни  адреси:

miladinovci2011@abv.bg ; pr.iefem@gmail.com;

За допълнителна информация следва да се обръщате към Института за етнология и фолклористика с

Етнографски музей при БАН – тел. 988-41-91, 988-42-09.


Сборникът „ Български народни песни” на Братя Миладинови може да се намери на електронен адрес:
http://liternet.bg/folklor/sbornici/miladinovci/ index.htm

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


12.10.2011г.


Изх № 9137-417/12.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че от 21  до 23 октомври 2011г., зала 7,  на  Националния дворец на културата ще се открие Петото издание на международното изложение „Образование без граници”.
Новото издание включва образователни организации от 18 различни държави, за да се представят възможностите за обучение и развитие пред българската общественост.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


12.10.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В Интер Експо Център – София продължава днес и утре международното изложение „Дидактика Интернационал”. Моля създайте нужната организация, за да се запознаете с най-новото оборудване, обзавеждане и други възможности за създаване на съвременна физическа среда в детските градини и училища.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


11.10.2011г.


Изх. № 9137-415/11.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля своевременно да уведомите учителите по природни науки и екология, че от 04 до 06 ноември 2011 г. в гр. Смолян ще се проведе Х Национално състезание по природни науки и екология.

Регистрацията на участниците е на 04 ноември от 14.00 ч. до 18.00 ч. в зала 201 на Областна администрация – Смолян.

Официалното откриване на Националното състезание е 18.00 ч. в Сесийната зала на Община Смолян.

Командировъчните средства са за сметка на заявителите – РИО, училища и др.

В срок  до 22.10.2011 г. да изпратите заявка на Р. Илива – сл. тел. 935 60 96, e-mail rolita1@abv.bg или на П. Иванова – сл. тел. 935 60 75, ст. експерти по ПНЕ.

Приложения:

 1. Регламент на Националното състезание по Природни науки и екология.
 2. Данни за проектите.
 3. Програма.
 4. Заявка за участие в състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД11.10.2011г.


Изх. №  9137-414/11.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме писмо № 1101-90/22.08.2011 г на Министъра на образованието, младежта и науката, с което  изразява своята подкрепа за проекта „Моето първо работно място” на Конфедерацията на независимите синдикати в България.  
Моля при осъществяване на проекта да се съобразите с посочените експертни предложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


11.10.2011г.


Изх. № 9137-408/07.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 173 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отнасящи се до изготвянето на график за ползване на платен годишен отпуск през 2012 г., Ви уведомявам следното:

1. Директорите на училищата и обслужващите звена, в срок до 15.12.2011 г., да представят график за ползване на платен годишен отпуск по приложения образец на e-mail: lilistaneva@abv.bg

2. Напомням Ви, че посоченият от Вас график следва да се спазва, като при необходимост от мотивирана промяна, тя се съгласува с началника на РИО – София-град.

Приложение:
            1. Образец на график
            2. Образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


11.10.2011г.


Изх. № 9137-407/07.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 176, ал. 2 и ал. 4 от Кодекса на труда, отнасящи се до отлагане на платения годишен отпуск на служителите и работниците, в срок до 15.12.2011 г., в деловодството на РИО – София-град, представете доклад до Началника на РИО – София-град, за причините за отлагане ползването на част от платения годишен отпуск за 2011 г. в размер не повече от 10 работни дни през следващата календарна година.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


11.10.2011г.


Изх № 9137-413/11.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-1408/06.10.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на 24.10. 2011 г.за неучебен ден.
Във връзка с изпълнение на заповедта следва да създадете организация за преструктуриране на учебното съдържание, като до 24.10.2011 г. внесете доклад за съгласуването му в деловодството на РИО.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


11.10.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с оптимизиране работата на работните съвещания с учителите, Ви напомняме да осигурите тяхното присъствие по приложения график.
Приложение: График

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


10.10.2011г.


Изх. № 9137-411/10. 10.2011 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо, постъпило с вх. № 0901-3/06.10.2011 г. в РИО – София-град, от Националния музей „Земята и хората” за сведение и изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД10.10.2011г.


Изх. №  9137-410/10.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с прилагане на разпоредбите на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита  моля до 25.10.2011 г. следва да предоставите в РИО - София-град информация за спазване на изискванията за осигуреност на Вашето учебно заведение с информация за осигуреност с индивидуални средства за защита на Email: sofiario@abv.bg, съгласно приложената таблица.

Допълнителни материали за определяне на необходимите индивидуални средства за защита може да получите от деловодството на РИО – София-град.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
    Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


10.10.2011г.


Изх.№ 9137-409/10.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да съобщите на учениците, участващи в Областния кръг на МНОГОЕЗИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ на 15.10.2011 г., разпределението по училища.

1. В І АЕГ, (адрес: бул. „Княз Ал.Дондуков” №60) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Немски език като първи чужд и Английски език като втори чужд (НЕ/АЕ);
- учениците, изучаващи Италиански език като първи чужд и Английски език като втори чужд (ИтЕ/АЕ);
- учениците, изучаващи Руски език като първи чужд и Английски език като втори чужд (РЕ/АЕ);

2. Във Втора АЕГ „Томас Джеферсън”, (NB! НОВ адрес: ул. „Траянови врата” №2) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Френски език като първи чужд и Английски език като втори чужд (ФЕ/АЕ);
- учениците, изучаващи Испански език като първи чужд и Английски език като втори чужд (ИЕ/АЕ);

3. В 73 СОУ „Владислав Граматик”, (адрес: ул.”Георги Измирлиев” №12) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Английски език като първи чужд и Немски език като втори чужд (АЕ/НЕ);

4. В 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, (адрес: ул.”Слатинска” №35) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Английски език като първи чужд и Испански език като втори чужд (АЕ/ИЕ);
- учениците, изучаващи Френски език като първи чужд и Испански език като втори чужд (ФЕ/ИЕ);

5. В 35 СОУ „Добри Войников”, (адрес: ул.”Добри Войников” №16) ще се състезават:
- учениците, изучаващи Английски език като първи чужд и Руски език като втори чужд (АЕ/РЕ);
- учениците, изучаващи Немски език като първи чужд и Руски език като втори чужд (НЕ/РЕ);
- учениците, изучаващи Английски език като първи чужд и Френски език като втори чужд (АЕ/ФЕ);
            Началото на състезанието е 10.00 часа. Учениците трябва да заемат местата си  в посочените училища от 09.30 до 09.45 часа като носят ученическа или лична карта. Състезанието е анонимно.
Училищата- домакини на състезанието могат да получат необходимите материали за провеждането му на 12.10.2011 г. от 14.00 до 17.00 и на 13.10.2011 г. от 9.00 до 11.30 часа в РИО,София-град, стая 406 от ст. експертите Галина Лилова и Мирослава Данчева.
Желая успех!

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


10.10.2011г.


Изх. № 9137-406/07. 10.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
РАБОТЕЩИ ПО МЯРКА
„БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”                                                                           

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Писмо на МОМН № 9105-214/27.09.2011 г. Ви уведомявам, че на 19.10.2011 г. (сряда) в заседателната зала на РИО – София-град, ще се проведе работна среща във връзка с изпълнение на дейностите по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”- Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата при следния график:

 1. от 09,00 до 10,00 часа с директорите от район Банкя, Витоша, Възраждане, Връбница, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село;
 2. от 10,00 до 11,00 часа с директорите от райони Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище;
 3. от 11,00 до 12,00 часа с директорите от райони Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Сердика, Студентски, Триадица.

На срещата в РИО ще бъдат поканени  представители от МОМН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


10.10.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам програма за първото издание на международна конференция „Дидактика Интернационал”, който ще се проведе от 11 до 13.10. 2011 г. в залите на Интер Експо Център – София.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


07.10.2011г.


Изх. №9137-401/07.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 
По повод Деня на народните будители – 1 ноември

Дирекция „Култура” на Столична община организира:

КОНЦЕРТ – НА 31 ОКТОМВРИ 2011 г.


от 19.00ч. в театър „София”


с  участието на ВГ „Фамилия Тоника”, Асен Масларски, струнен квартет „Кварто” и актьорите Христо Чешмеджиев и Василка Сугарева.


Столична община кани учителите от столичните училища и детски градини на предстоящото събитие, посветено на себеотдаването и труда на българските учители.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


07.10.2011г.


Изх. № 9137-405/ 07.10.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че община Каварна обявява Първи национален конкурс „Морето – един различен свят“.
Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


07.10.2011г.


Изх. 9137 – 404/ 07.10.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО – София-град постъпи предложение от Фирма БИОПРОГРАМА ЕАД, която се занимава с отглеждане, събиране, търговия с билки и производство на чай и билкови смеси. Фирмата предлага в тези прекрасни есенни дни с децата от Столичните училища да бъде проведена акция за събиране на кестени. Представители на фирмата ще изкупуват и извозват събраните количества от всяко училище. Изкупна цена на един килограм кестени е 0,30 ст. Допълнително ще бъдат раздадени и награди за количества.
За информация относно предложението можете да се обърнете към господин Владимир Методиев, отговорник логистика във фирмата.

Телефони за връзка: 359 2 933 39 52; 359 899 144 852; 359 2 933 39 44;


e
-mail:metodiev@bioprogramme.bg

www.Bioprogramme.net

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


07.10.2011г.


Изх. 9137 – 403 / 07. 10.2011 год.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви актуализираните програми за всички кръгове на олимпиадата по физика и Националното състезание по физика.
Моля своевременно да уведомите учителите преподаващи този предмет с цел по-успешна изява на учениците в тези състезания.
Приложение:

 1. Програма за олимпиадата по физика за 7 клас;
 2. Програма за олимпиадата по физика за 8 клас;
 3. Програма за олимпиадата по физика за 9 клас;
 4. Програма за олимпиадата по физика за 10-12 клас;
 5. Програма за Международната олимпиада по физика;
 6. Програма за Националното състезание по физика за 7 клас;
 7. Програма за Националното състезание по физика за 8 клас;
 8. Програма за Националното състезание по физика за 9 клас;
 9. Програма за Националното състезание по физика за 10 клас;
 10. Програма за Националното състезание по физика за 11-12  клас;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


07.10.2011г.


Изх. № 9137-402/07.10.2011 г.   
                          
           
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви писмо от Съюза на математиците в България с вх. № 1102-15/06.10.2011 г. в РИО – София-град във връзка с провеждане на Тринадесети Софийски математически турнир.
Турнирът ще се проведе на 5 ноември 2011 г. (събота) от 11.00 до 12.30 часа. Съорганизатор на турнира е РИО – София-град. Всяко училище, от което има повече от 20 ученици, желаещи да участват, може да бъде домакин на турнира.
Темите за турнира за учениците от 2. до 12. клас включват 10 задачи с избираем договор, две задачи със свободен отговор и една задача с описване на решението. От тази година за първи път в турнира ще участват и ученици от първи клас. Темата за първи клас включва 10 задачи без текст.
Заявките за участие и таксата за правоучастие се приемат на 27 и 28 октомври и на 2 ноември от 10:00 до 15:00 часа от Председателя на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България в 41 ОУ, ул. „Цар Самуил” № 24. Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • училище;
 • телефони и e-mail за контакти;
 • брой на учениците по класове;

Заявките на училищата, които няма да бъдат домакини, трябва да съдържат и поименен списък на учениците по класове. Тези ученици ще бъдат разпределени за участие в друго училище.
Материалите за състезанието ще се получават на 3 и 4 ноември от 9:30 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от експертите по математика в РИО (стая 410).
За допълнителна информация може да се обръщате към експертите по математика Таня Стоева (9356094) и Пенка Нинкова (9356093).

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


05.10.2011г.


Изх. № 9137-400/05.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

По повод честването на 1 ноември – Ден на народните будители и присъждане на ежегодната награда „Константин Величков”, може да направите свое мотивирано предложение до РИО, София-град, за учител от Вашето училище, който има постигнати високи резултати в професионалната дейност и принос за развитие на образователното дело. РИО, София-град, следва да определи и представи в МОМН три предложения за учители от град София за удостояване с наградата.
           
Номинациите могат да бъдат в следните три категории :

           - Работа с изявени и даровити деца и ученици, работа с деца със СОП;

           - Методическа, творческа и иновативна дейност;
           - Възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността, извънкласни занимания.

Предложените учители да не са награждавани през изминалите три години с награди, свързани с изяви на ученици от училището или с професионалната им дейност; да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, да е изтекъл срокът му или да е заличено.

Предложенията да са мотивирани и да съдържат професионална биография на номинирания учител, точен адрес и телефон за контакти.

Вашите предложения и професионалната биография на учителите представете в срок до 11.10.2011 г. в РИО – София-град, на хартиен носител и на електронен адрес: rio_agrigorova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10 – 1349/03.10.2011 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


05.10.2011г.


Изх. 9137 – 387/ 29.09.2011 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката ще се проведе четвъртото издание на Националния ученически конкурс «Проектът на нашия клас – за живот без тютюн» на Министерство на здравеопазването.
Приложено Ви предоставяме:

 1. Регламент на Националния ученически конкурс;
 2. Листовка;
 3. Формуляр за кандидатстване за Националния ученически конкурс да бъдат разпространени в училищата във Вашия регион.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


04.10.2011г.


Изх. №9137-394/04.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам програмата  за обучения и семинари през тази учебна година на Център за рехабилитация и социална интеграция  за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, Нов български университет, ул. „Монтевидео” №21.

За допълнителна информация можете да се обърнете към г-жа Цвета Каменски, телефон за връзка: 0884 675 190; 02 – 811 05 88.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10 – 1349/03.10.2011 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


04.10.2011г.


№ 9137397/04.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам информация за Българска линия за онлайн безопасност.
Асоциация Родители с подкрепата на РИО, София-град подема инициатива за безопасен интернет. На училищата ще бъдат раздадени информационни рекламни стикери, за да бъдат залепени на работните станции в компютърните кабинети.

За създаване на необходимата организация, моля да попълните приложената таблица и да я изпратите в срок до 06.10.2011 г на адрес: rio_vdominikova@abv.bg.

Приложения:

Брой работни станции
БЛОБ

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10 – 1349/03.10.2011 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


04.10.2011г.


№ 9137-396/04.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за конкурса „Учител-будител във виртуалното пространство“, който се организира от Българската линия за онлайн безопасност към Националния център за безопасен Интернет, ръководена от Асоциация „Родители“ и Мрежата на учителите новатори. В конкурса могат да се включат учители, които преподават от 3-ти до 12-ти клас.Моля да предадете информацията на заинтересованите учители.

Приложение: покана

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10 – 1349/03.10.2011 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


04.10.2011г.


№ 9137 - 398/04. 10 .2011г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На училищните електронни адреси са изпратени списъци с дублираните ученици от вашето училище (детска градина).

1. ПРОВЕРЕТЕ ТЕХНИЯ  СТАТУС ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ (ДЕТСКА ГРАДИНА)
2. ОТПИШЕТЕ УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ УЧАТ ВЕЧЕ ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ (ДЕТСКА ГРАДИНА)
3. ИЗПРАТЕТЕ ОТНОВО БАЗАТА С ДАННИ НА ПОЗНАТИТЕ ВИ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ ДО 12:00 часа на 05.10.2011 г.
obrazec1@abv.bg
или
obrazec2@abv.bg 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10 – 1349/03.10.2011 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/


04.10.2011г.

9137 - 398/04. 10 .2011г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОДЗ, ЦДГ, СОУ, ОУ, НУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 06.10.2011 г.  в залата на ПГТЕ „Хенри Форд” от 10.00 часа ще се проведе работна срещапо Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 години на Министерство на здравеопазването съвместно с БЛС, МОМН, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст.
Пълният текст на Националната програма може да се намери на адрес www.mh.government.bg в Стратегии и програми за 2009 година, а допълнителна информация – на електронен адрес: www.oralnaprofilaktika.bg 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10 – 1349/03.10.2011 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката/03.10.2011г.


9137 - 391/30. 09.2011г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Превантивно-информационния център по  превенция на наркоманиите – към Столична община  - София организира безплатни семинари и обучения за групи до 12 човека -  за: педагогически съветници, медицински сестри, помощник-директори - всяка сряда от 15.00- до 17.00ч.

DEF-flag-logoeac-LLP_BG-[Converted]2

РИО, София-град си партнира с Превантивно-информационния
център по проблемите на наркоманиите – София по проект:

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРИСТРАСТЯВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ
Договор No LLP-2010-COM-RP-04          
            

ТЕМИТЕ ЗА ДИСКУСИИ СА:

 • Проблеми в училищното ежедневие
 • Проблеми на юношеството

Целта на ПИЦ е да се изгради партньорска мрежа с училищата.

Заявки се приемат предварително от ПИЦ:
За повече подробности  използвайте:

Предоставяните услуги в Центъра са безплатни.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД03.10.2011г.


Изх. № 9137-392/30.09. 2011.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-1321/26.09.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката и Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2011/2012 г., и финансов план към тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.09.2011г.


ВАЖНО!!!
Изх. № 9137-393/30.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и участие на учители  от всяка предметна област.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.09.2011г.


Изх. № 9137-390/ 30.09.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ   УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че народно читалище „Развитие”, гр. Дряново съвместно със Съюза на българските писатели, с община Дряново и със сдружение „Младежки клуб Българи” организират Национален конкурс за поезия на млади творци на името на дряновския поет Атанас Смирнов.

Инициативата е подкрепена от МОМН.

Моля да съдействате  за популяризиране на тази инициатива във Вашето училище.

Приложение: статут на конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.09.2011г.


Съвещанието по български език и литература за учебната 2011-2012 година ще се проведе на 11 и 12 октомври 2011 г. при следния график.


29.09.2011г.


9137- 389/29.09.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Институт Ре-Генезис
организира семинари на за учители и директори на детски градини и училища на тема: Училищната готовност .
Моля запознайте се с Програмата и попълнете заявказа участие, като се запознаете с условията за обучение и формите на партниране.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2011г.


Изх. №9137-386/29.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОСНОВНИ И
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСОПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионален инспекторат по образованието – София-град и отдел „Пътна полиция” към Столична дирекция на вътрешните работи работят съвместно по инициативата “Междучасие с Пътна полиция” с убедеността, че тя ще стимулира учениците от начален етап да бъдат активни, ще насърчи и развие техните знания и умения при овладяването и прилагането на правилата по безопасност на движението. Чрез своите беседи и демонстрации служителите на „Пътна полиция”, съгласувано с директорите на училищата, ще разнообразят училищния живот и безспорно ще допринесат за опазване живота и здравето на децата и  учениците, ще създадат  усещане за общност между институциите в борбата с престъпността по пътищата и за ограничаване на детския травматизъм на улицата.

Приложено Ви изпращам график на включването на столичните училища в инициативата, като следва преди посещението служители на „Пътна полиция” да се свържат с директорите на училищата и да уточнят програмата и формата на проявата, за да не се нарушава учебният процес.

С уважение,

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2011г.


Изх № 9137-388/29.09.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 19 август 2011 година стартира националната кампания „На училище без тежест”, организирана от сдружение „Настоящи и бъдещи майки” с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на здравеопазването. Основна цел на кампанията е да се постигне по-висока степен на информираност сред обществото за възможните заболявания на опорно-двигателния апарат, като се постави акцент на правилния подбор на ученическата раница, на нейната тежест и начин на носене.

В тази връзка Ви напомням следното:

І. Националната кампания „На училище без тежест” ще протече в два етапа:
1. Първият етап е информационен и ще продължи до 05 октомври 2011 година.
Всички училища могат да се присъединят към кампанията до 05 октомври 2011 година, като попълнят формуляр, който се намира на интернет адрес: http://www.snbm.org и го изпратят на е-mail: snbm_bez_tejest@abv.bg или по пощата на адрес: София 1408, п.к. № 5, сдружение „Настоящи и бъдещи майки”.
2. От сайта на сдружение „Настоящи и бъдещи майки”  може да се изтегли презентация в помощ на класния ръководител, предназначена за учениците, както и работен лист към нея.
3. Вторият етап е отчитане на резултатите за олекотяване на ученическите раници.       

След 05 октомври ще бъде разпространен списък на присъединилите се училища. Кампанията ще завърши през месец април с номинации за ангажираност с проблема в три категории: за училища, за медии, за други организации.

ІІ. Всяко училище може да получи повече информация за националната кампания „На училище без тежест” на интернет адрес: http://www.snbm.org.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2011г.


Изх.№ 9137-379/27.09.2011

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Приложено Ви изпращам регламента на Многоезичното национално състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.

От тази учебна година състезанието ще се провежда през есенните месеци. За сегашната учебна 2011/2012 година Областният кръг на състезанието ще се състои на 15.10.2011 г., а Националният – на 19.11.2011 г. в град Враца.

В тази връзка Ви молим да уведомите учителите по чужди езици в поверените Ви училища и учениците за състезанието и до 06.10.2011 г. да изпратите в РИО, София-град, на e-mail: rio_glilova@abv.bg попълнена приложената таблица за участие с вписани имената на желаещите да участват. Напомняме, че възрастовата група е една: за учениците от Х и ХІ клас. Комбинациите на езиците са:

1. АЕ-НЕ; АЕ-ФЕ; АЕ-ИЕ; АЕ-РЕ, АЕ-ИтЕ;
2. НЕ-АЕ; НЕ-РЕ;
3. ФЕ-АЕ; ФЕ-ИЕ; ФЕ-РЕ;
4. ИЕ-АЕ; ИЕ-ФЕ;
5. РЕ-АЕ; РЕ-НЕ;
6. ИтЕ-АЕ

Изписаният на ПЪРВО място език е този, който участниците изучават в училище като ПЪРВИ чужд език и на който ще пишат! Слушането и четенето са на изучавания ВТОРИ чужд език.


Състезанието не се провежда на никакъв етап при брой на учениците от съответната комбинация по-малък от 10!


Училището, което заявява ученици за състезанието се ангажира и осигуряване на квестори, четци и проверители.

Пожелавам на участниците успех!

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 02.10.2011 г. /неделя/ от 11,00 ч. с благословията на негово Светейшество + Максим Патриарх Български и Митрополит Софийски, с подкрепата на дирекция „Природен парк Витоша“, Министерството на образованието, младежта и науката и Столична община в землището на Драгалевския манастир, ЗАЕДНО – директори, учители, ученици и родители – ще поставим началото на засаждането на

НАШАТА УЧИЛИЩНА ГОРА
.

Очаквам потвърждение за участието на Вашето училище (не повече от трима представители) на електронен адрес rio_gorata@abv.bg до 12,00 ч. на 30.09.2011 г.

За Вас, колегите и учениците ще бъде интересно и важно да се запознаете с:

Нека заедно покажем грижата си за природата, за своя град, за бъдещето на децата ни!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2011г.


Изх. № 9137-384/28.09.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

относно: Допълнителни заявки за  безплатни учебници и учебни помагала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по закупуване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от деца в подготвителна група и учениците в I – VII клас и в изпълнение на Заповед № РД 09-202/14.02.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, моля да ни уведомите, в случай на допълнително заявени учебници и учебни помагала, за изпълнението на заявките.

Подробно опишете недоставените учебници и учебни помагала по вид, клас и издателство.
Краен срок за представяне на информацията – 04.10.2011 г., стая 517, РИО, София-град.
За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2011г.


9137-383/28.09.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля информирайте учителите и учениците от Вашето училище за предстоящото Международно изложение за висше образование в чужбина, което ще се проведе на: 8-9 октомври 2011г. в хотел „Хилтън” –София – от 10.00 - до 18.00ч.

Проект „Световно образование и организаторите „Интеграл Образователни програми” са поставили акцент върху активната работа със средните училища в България. По време на изложението ще се проведат и демонстрационни семинари, организирани със съдействието на университета HAZE Groningen, Холандия.

Регистрацията на учениците за участие в семинарите е безплатна и достъпна на следните сайтове: www.world-education.eu и www.integral.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2011г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ/А/ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО/ ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за Европейско изложение „Отворени врати за образование в чужбина”  Моля да предадете тази информация на заинтересованите учители и ученици от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2011г.


9137-380/28.09.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте се със съдържанието на сайта, който е предназначен  за обучения на учители: http://www.cio-protecta.org/, подготвен от екип на доц.д-р Ицка Дерижан гарантира качествено обучение.

В него ще откриете теми като:

 1. Подходи и методи за работа с деца аутисти в училище.
 2. Здравето на нашето дете – поглед към храненето.
 3. Търговска кореспонденция (на немски език).
 4. Компютърно молекулно моделиране в химията, биологията и физиката.
 5. Балканският регион в европейски контекст: проблеми на интеграцията, съжителството и конфликта.
 6. Етнографската експедиция – алтернативна форма на обучение в училище (етнология и междуетнически взаимоотношения).
 7. Краезнанието за изучаване на националните традиции (в обучението по история и етнология).
 8. Методи и диагностични инструменти за издирване и събиране на исторически (етнографски) извори.

Всички теми съответстват на концепцията за повишаване на квалификацията на учителите и непедагогическия персонал
Обучението се провежда под формата на тренинг: редуване на теория и практически задачи и се регламентират финансово по два начина:

 1. чрез граждански договор от всяко училище или чрез фактура.

Цени за обучение:
- За група до 20 души – 20 лв. на участник за един ден, като допълнително се включват и разходи за нощувка и пътни.
- за група от 25 до 30 души – цената е 20 лв. на участник за един ден, като разходите за нощувка и пътни се поемат от лектора.
- за група над 30 души цената е 18 лв. на участник за един ден, като отново разходите за нощувка и пътни се поемат от лектора.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.09.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте се с изследване, свързано с проект „Просоциалност срещу насилие и изключване“, финансиран от европейската програма „Дафне”. Асоциация Родители в партньорство с още шест организации от Италия, Малта, Гърция, Словения, Испания и Румъния обсъди стъпките по създаване на европейски код на ненасилствено поведение. Кодът включва методика за прилагането на правила за ненасилствено общуване в началното училище. Проектът освен разработване и разпространение на методиката предлага и обучение на учители и други заинтересовани хора – непедагогически персонал на училищата, родители, хора от неправителствения сектор, работещи с деца. Асоциирани партньори на Асоциация Родители по проекта са РИО София-град и Национална мрежа на децата (НМД).

Първата стъпка по проекта включваше провеждане на национално изследване във всяка от страните участнички за видовете прояви на „социално насилие“ между връстниците в начално училище и за нагласите на децата, учителите и родителите към различните прояви на насилие. Изследването е достъпно на български и английски език  в библиотеката на сайта на Асоциация Родители. Скоро се очакват и обобщените резултати от сравнителния анализ на резултатите от всички страни участнички.

Целта на програмата Дафне е превенция на и борба с проявите на насилие срещу деца, млади хора и жени. Проектът „Просоциалност срещу насилие и изключване“ цели превенция и работа с феномена на насилие между връстници, познат като „социално насилие“, чрез набор от иновативни мерки, разработени в транснационално сътрудничество и базирани на концепта за Просоциалност. Просоциалното поведение може да бъде дефинирано като социално желано поведение спрямо други хора или обществото като цяло, базирано на овладени умения за емпатия, толерантност и взаимопомощ.

Целта е да се създаде универсален ненасилствен код, който чрез практически и лесни техники за работа с класовете да възпитава у децата чувство за общност, отговорност спрямо другите, приемане на различията и общуване без агресия.Проектът ще се прилага пилотно в рамките на 42 ОУ „Хаджи Димитър“, гр.София.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.09.2011г.


9137-377/27.09.2011г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 6 октомври 2011г. в зала 1 на НДК  за първи път ще бъде представен спектакъл - „Благословена степ” на трупа от Национален театър за песен и танц на Китай,  организиран от НДК и Посолство на Китайската Народна Република

Шоуто включва уникални изпълнения, съчетаващи акробатика, танц, игра и солови изпълнения на цигулка с форма на конска глава. В програмата е представено  и специфично монголско вокално изкуство „Хоомей пеене”, което е включено в списъка на ЮНЕСКО за духовното наследство на човечеството през 2009г.

Събитието е съпроводено и с изложба „ ВЕК НА ПРОМЕНИТЕ”, посветена е на стогодишнината от Синхайската революция през 1911г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.09.2011г.


ДО ДИРЕКОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ/А/ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО/ ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на г-жа Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”с информация за провеждането на конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език.
Моля да предадете тази информация на учителите по и на френски език от училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


26.09.2011г.


Изх. № 9137-374/26.09.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-1267 от 13.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на Национален спортен календар /НСК/ за учебната 2011/2012 г.

Приложения:

1. Заповед № РД 09-1267 от 13.09.2011 г.
2. Национален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД26.09.2011г.


Изх. 9137 – 370/21.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, всеки директор се запознава със своята Карта за оценка на резултатите от труда, което удостоверява с подписа си.

Моля Ви, да уведомите Вашите колеги, които са изпълнявали длъжността “директор” на училището преди Вас през учебната 2010/2011 г. за изпълнение на цитираната процедура – 25 ОУ, 19 СОУ, 123 СОУ, 128 СОУ, 10 СОУ, 200 ОУ, 123 СОУ, 8 СОУ.

Уведомявам Ви, че ще се запознаете с Вашите карти за оценка на 30.09.2011 г.  /петък/ от 14,00 ч. при старши експерта по ОСО на V етаж в РИО – София-град, ул. “ Антим – I ” № 17 в следния график:

Евгения Вълкова – ст. експерт по ОСО в стая № 512

Лозенец – от 14,00 часа
Слатина – от 14,30 часа
Панчарево – от 15, 00 часа
Студентски – от 15,30 часа
Младост – от 16,00 часа

Кристина Габровска – ст. експерт по ОСО в стая № 512

Илинден – от 14,00 часа
Овча купел – от 14,30 часа
Оборище – от 15, 00 часа
Красно село – от 15,30 часа
Витоша – от 16,00 часа

Моника Златкова – ст. експерт по ОСО в стая № 511

Триадица – от 14,00 часа
Искър – от 14,30 часа
Сердика – от 15, 00 часа
Връбница – от 15,30 часа
Люлин – от 16,00 часа

Емилия Манолова– ст. експерт по ОСО в стая № 515

Кремиковци – от 14,00 часа
Надежда – от 14,30 часа
Красна поляна – от 15,00 ч.
Средец – от 15,30 часа
Изгрев – от 16,00 часа

Ваня Станчева – ст. експерт по ОСО в стая № 515

Банкя – от 14,00 часа
Възраждане – от 14,30 часа
Подуяне – от 15, 00 часа
Нови Искър – от 15,30 часа

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.09.2011г.


Изх. № 9137-371/21.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам поканата  на Сдружение “Тацитус” и Център за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности “Тацитус”, с любезното партньорство на МБАЛ “Токуда Болница София”, които канят учителите и медицинския персонал от детските градини и ясли в София и околността на безплатно обучение, на тема: “Заедно за специалните деца”.

За участие в семинарите е необходима предварителна заявка до 13.10.2011 г. на тел: 02 / 483 46 33; GSM: 0885 146 030;, или на e-mail: tacitus_bg@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2011г.


СПЕШНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с финансирането на дейностите по Национална програма „С грижа за всеки ученик” моля спешно училищата, които ще са бенефициенти през настоящата учебна година, писмено да потвърдят, че са направили проверка на параметрите на проектите си по всеки от трите модула на програмата в списъците на официалната страница на МОМН, рубрика „Програми и проекти” и да изпратят такова потвърждение в РИО на следните два електронни адреса: rio_tstoeva@abv.bg. до 15:00 часа днес 21.09.2011 г., дори да няма установено несъответствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2011г.


ВАЖНО !!!

 Изх. №9137-369/21.09.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В отговор на нарасналите потребности за развиване на социални умения у подрастващите и големия интерес от  страна на неправителствени организации и родителски общности към формите за осъществяване на гражданското и здравно образование в училище, учебната 2011/2012 година ще бъде посветена на социалните и граждански компетентности. През предстоящата учебна година ще се проведе националната кампания с наименованието „Участвам и променям!”, подкрепена и от Омбудсмана на Република България.

Кампанията има за цел:
1. Да разшири и стимулира формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм.
2. Да постави фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците.
3. Да подкрепи ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образование, семействата и други институции и служби в общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите.

Разработена е рамка на кампанията, която обединява всички дейности
и задачи, които ще се реализират от Министерството на образованието, младежта и науката, в партньорство с институции и организации, имащи отношение към кампанията. Предвижда се дейностите от  кампанията да бъдат широко отразени и  да получат широк обществен отзвук, а добрите практики, родени в кампанията, да бъдат популяризирани и приложени за постигането на устойчиво развитие. Същевременно детските градини, училищата и другите институции в образователната система имат свободата да проявят своята креативност и да работят по рубрики от кампанията, близки до значимите за тях на местно ниво, както и съответни на училищните политики и традиции.

Кампанията бе открита на 17.09.2011 г. и ще приключи на 30.05.2012 година.
За някои от инициативите от Националния календар за извънучилищни дейности и от Националния спортен календар е осигурено частично финансиране.

В срок до 14.10.2011 г. директорите на всички институции (училища, детски градини и обслужващи звена) следва да изпратят в РИО – София-град програмата и плана за дейностите си на e-mail: uchastvam@abv.bg

Приложения:
Рамка на кампанията и календар на дейностите на национална ниво.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


20.09.2011г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-367/20.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля в срок до 21.09.2011 г. всички училища, които имат ПИГ, организирани от училищните настоятелства, да попълнят и изпратят на обобщаващите училища за района следната таблица.
Обобщаващите училища следва да изпратят информацията най-късно до 12 часа на 26.09.2011 г. на следния електронен адрес: sofiario@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


20.09.2011г.


Изх.№ 9137 – 365/19.09.2011г.
                                                                         
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА                                                             

ОТНОСНО: Определяне размера на дължимите от общинските и държавните училища такси за битови отпадъци за 2012 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение, писмо с изх. № 9105 – 199/15.09.2011г. на Министерството на образоватието, младежта и науката и вх. № 0200 – 678/17.09.2011г. в РИО – София-град, във връзка с определяне на размера на дължимите от общинските и държавните училища такси за битови отпадъци за 2012 г.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД19.09.2011г.


Изх. № 9137-363/ 19.09.2011 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Дирекция „Култура“ на Столична община в партньорство със Столична библиотека и РИО – София-град конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД19.09.2011г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-364/19.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в Министерството на образованието, младежта и науката са постъпили сигнали за разпространение в училищата на „учебник” по „История и цивилизация” за 9 клас на издателство „ПОНС България” ЕООД. Във връзка с това Ви напомням следното:
Издателствата, които имат одобрени учебници по учебния предмет „История и цивилизация” за 9 клас са:

 1. ИК „Анубис” ООД
 2. „Просвета – София” АД

Списъкът на одобрените учебници, които ще се ползват в системата на народната просвета за учебната 2011/2012 година е утвърден със Заповед № РД 09-52/14.01.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката и е публикуван на сайта на Министерството.
Издателство „ПОНС България” ЕООД разпространява произведение, което неправомерно нарича учебник. Издателство „ПОНС България” ЕООД няма одобрен  по смисъла на Наредбата за учебниците и учебните помагала учебник за 9 клас за учебния предмет „История и цивилизация”.
Обръщам Ви внимание, а чрез Вас и на учителите по история, че по смисъла на нормативната уредба разпространеното от издателство „ПОНС България” ЕООД произведение „История и цивилизация” за 9 клас не е учебник и не би следвало да се ползва в системата на народната просвета.
Моля незабавно да направите проучване и директорите на училищата, в които учителите са препоръчали закупуването и използването за обучението по история и цивилизация за 9 клас на цитираното произведение на издателство „ПОНС България” ЕООД в срок до 17.00 ч. на 20.09.2011 г. да изготвят доклад до РИО – София-град, като ни уведомят за предприетите мерки за отстраняване на нарушенията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.09.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА  ДЕТСКИ  ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. №0211-`13/17.09.2011 г. в РИО-София-град, Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомява, че в бр.65 на „Държавен вестник” от 23.08.2011 г. е публикувана Наредба №6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. Наредбата влиза в сила от 15.09.2011 г.и стриктно трябва да се изпълнява.
С новия нормативен акт на Министерството на здравеопазването се въвеждат по-стриктни изисквания по отношение състава и асортимента на предлаганите храни в детските заведения. Регламентират се условия за осигуряване на разнообразно хранене, включващо ежедневно плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, мляко и млечни продукти. Създават се предпоставки за ограничаване на консумацията на мазнини, захар и сол. Приложен е препоръчителен среднодневен продуктов набор, за подпомагане разработването на менюта в съответствие с изискванията за здравословно хранене. Предвижда се прилагането на нови технологии при приготвянето на храната.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД17.09.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
осъществяващи прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2011/ 2012 г.


УВАЖАЕМА
ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заповедите за закриване и за утвърждаване на паралелки с прием на ученици след завършено основно образование на хартиен носител следва да получите в в РИО, София-град, стая 422 до 20.09.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
Изх. № 9137-359/16.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писма, постъпили с вх. № 1102-14/13.09.2011 г. и вх. № 1103-22/13.09.2011 г. в РИО – София-град, Съюзът на ветераните от войните на България и Инициативният комитет за честване на Международния  ден на мира ни уведомяват за организираните от тях инициативи на 21 септември 2011 г., във връзка с отбелязването на учредения от ООН през 1981 г. Международен ден на мира.

Моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и при изявено желание и възможности на училището, да осигурите присъствие на организираното мероприятие.

Приложения: 1. Обръщение на Инициативен комитет за честване на Международния 
                          ден на мира.
                    2. Програма за честванията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД16.09.2011г.


Изх. № 9137-360/16.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в периода 1-5 ноември 2011 г. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН организира и провежда Дни на Миладиновци, посветени на 150 години от издаването на сборника „Български народни песни”.

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, съвместно с 30. СОУ „Братя Миладинови” и читалище „Братя Миладинови”, гр. София, имат амбицията да подготвят и организират многообразна и интересна програма, която предвижда:

 1. Детски празник – 1 ноември 2011 г.;
 2. Изложба за делото на Миладиновци – откриване на 2 ноември 2011 г.;
 3. Надпяване на ученици и студенти по фолклорно пеене - 3 ноември 2011 г.;
 4. Научна конференция „Делото на Миладинови и българската култура” – 4 ноември 2011 г.;
 5. Ден на отворените врати на Националния етнографски музей - 5 ноември 2011 г.

Във връзка с това Ви моля да разпространите информацията, свързана с предложените инициативи, посветени на дните на братя Миладинови, сред учителите и учениците от град София.

За допълнителна информация следва да се обръщате към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – тел. 988-41-91, 988-42-09.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.09.2011г.


Изх. № 9137-361/16.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо изх. № 844/15.08.2011 г., вх. № 0901-2/17.08.2011 г. на РИО – София-град, Националният археологически институт с музей при БАН информира учителите от град София за подготовката на проект „Магията на археологията. Първа тетрадка на малкия археолог”, осъществен с подкрепата на Столична община.

Проектът има за цел да запознае децата от втори клас на столичните училища с постоянната експозиция на най-стария музей в страната. Учениците ще могат да изпълнят няколко лесни задачи, развиващи наблюдателността и познавателните способности, в подготвена от музея тетрадка. Като подаръци от първото си посещение ще получат грамота за успешно завършен първи урок по археология, значка на музея и тетрадката, която са попълвали. Предвиденото времетраене за посещението в музея е 40-50 минути.

Надявам се на Вашето съдействие, тъй като съм убедена, че опазването на културно-историческото ни наследство е възможно, когато за това се грижи цялото общество и децата биват възпитавани да ценят наследството на дедите ни.

За повече информация и контакти: д-р Красимира Карадимитрова, тел: 988-24- 06 и 0889/857-633.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.09.2011г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД 01-138/14.09.2011 г. на на началника на регионалния инспекторат по образованието, София-град

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.09.2011г.


Изх.№ 9137-358/16.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА
НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам поканата на Гьоте-институт за кандидатстване за стипендии за учителите по немски език.
Моля, да информирате възможно най-бързо учителите за тази възможност, тъй като крайният срок за подаване на заявленията е 15 октомври 2011 г.

Да е успешна новата учебна година!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД15.09.2011г.


9137-357/15.09.2011г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Сдружение „Професионален форум за образованието” е одобрено за  координираща организация за есенните дни на доброволчеството, организирани от Фондация „Помощ за благотворителността в България” по проект „Дни на доброволчеството в България”.
Във връзка с общата работа по проекта каним директорите на училищата и детските градини на работна среща във Военно-историческия музей на 20 септември 2011г. от 9.30 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД15.09.2011г.


9137-356 /15.09.2011г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Националният исторически музей Ви кани на традиционния си празник, посветен на ДЕНЯ НА СОФИЯ - «НА СОФИЯ С ЛЮБОВ» – на 17 и 18 септември 2011г.

 (в партньорство с район „Витоша”и с финансовата подкрепа на програма „Култура” на Столичната община)

 • Български и чуждестранни самодейци (от десет български самодейни танцови ансамбли от различни краища на страната, от Румъния, Черна гора, Гърция и др. балкански страни, от Италия) ще танцуват за добросъседство и приятелство и ще покажат несекващата красота на балканските танци на

ФОЛКЛОРНИЯ ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНСКО НАДИГРАВАНЕ В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”:

 • Официално откриване: 10.00ч. - 17 септември 2011 г. - НИМ.
 • На 16.09.2011г. -  следобяд, представители на чуждестранните формации, ще направят нестандартно “дефиле” из столицата с открит автобус, облечени в националните си носии.
 • На 18.09.2011г. – 10л00 ч. - “Открит урок” по народни танци.
 • На  17 и 18 септември 2011 г. от 11.00 до 16.00 часа  в парка на музея  ще отвори врати  и специална работилница за направа на изделия от нетъкан текстил - плъсти.
 • При желание, първи уроци по плетене на калоферска дантела, дантела „кене” и фриволити, рисуване на писани яйца и други художествени умения от сръчни български майсторки. (Таксата за участие в работилницата е 3.00 лв.).

В ДЕНЯ НА СОФИЯ – 17 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ВХОДЪТ ЗА УЧЕНИЦИ Е БЕЗПЛАТЕН, А ЗА ОСТАНАЛИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ Е 1.00 ЛВ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.09.2011г.


Изх. № 9137-355/15.09.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам писмо №9105-198/14.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за трета поправителна сесия.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


за директорите - към архив (01.02.2011 - 14.09.2011) ... >